Umowa nr.. Zawarta Dnia..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.. Zawarta Dnia.."

Transkrypt

1 Umowa nr.. Zawarta Dnia.. Pomiędzy EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS oraz do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem E S; NIP: , Regon: , o wniesionym kapitale ,00 złotych, reprezentowaną przez Janusza Ostapiuka - Dyrektora Generalnego, Pełnomocnika Zarządu, odpis z KRS wraz z pełnomocnictwem stanowią Załączniki do Umowy, I Zwaną dalej ERP Polska spółką pod firmą z siedzibą i adresem w.., NIP:. zarejestrowaną pod nr..reprezentowaną przez. Zwaną dalej Członkiem ERP Polska Preambuła, (A) Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2005, Nr 180, poz z późniejszymi zmianami) jest polską ustawą ( USTAWA ) stanowiącą transpozycję na grunt polskiego ustawodawstwa Dyrektywę 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 stycznia 2003r, zmienioną Dyrektywą 2003/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2003r; (B) (C) (D) Zgodnie z USTAWĄ, producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej, SEE ) są zobowiązani do finansowania i organizowania, bezpośrednio albo za pośrednictwem osób trzecich, systemów odbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; Zgodnie z art. 57 Ustawy, wprowadzający sprzęt w rozumieniu USTAWY mogą wypełnić niektóre obowiązki przewidziane USTAWĄ, zawierając umowę ( Umowa OOSEE ) z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( OOSEE ); ERP Polska jest OOSEE w rozumieniu USTAWY; W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, ERP Polska i Członek ERP Polska (łącznie, Strony, osobno Strona ) uzgadniają, co następuje:

2 0 Spis treści 0 Spis treści Definicje I interpretacje Przejęcie Odnośnych Obowiązków Obowiązki Członka ERP Polska Polityka cenowa za usługi świadczone na rzecz Członka ERP Polska Poufność Odszkodowanie Data wejścia w życia i zasady rozwiązania Umowy Siła Wyższa Postanowienia ogólne Załączniki Załącznik nr 1 Świadczenie usług na rzecz Członka ERP Polska Załącznik nr 2 Cennik ERP Polska Załącznik 3 Przypisany rodzaj sprzętu, zgłaszanie tonażu wprowadzanego sprzętu, proces fakturowania, dane kontaktowe /12

3 1. Definicje I interpretacje W niniejszej Umowie podane niżej terminy mają następujące znaczenie: Umowa oznacza niniejszą pisemną Umowę wraz z Załącznikami; Odpady B2C oznacza ZSEE zwracany przez użytkowników końcowych zarządców/właścicieli gospodarstw domowych; Odpady B2B oznacza ZSEE inny niż Odpady B2C; System Odbioru ZSEE ERP Polska oznacza System Odbioru ZSEE organizowany i zarządzany przez ERP Polska; Członek ERP Polska oznacza wprowadzającego SEE, który podpisał Umowę z ERP Polska; Wykonawca oznacza dostawcę usług wyznaczanego przez ERP Polska do wykonywania Odnośnych Obowiązków przejętych od Członka ERP Polska; ZSEE oznacza zużyty SEE; Dyrektywa ZSEE oznacza Dyrektywę 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003r w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z późniejszymi zmianami; Odnośne Obowiązki oznaczają wszystkie przewidziane USTAWĄ obowiązki wprowadzającego sprzęt, związane z organizowaniem, zarządzaniem i prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku, jak również unieszkodliwianiem zużytego sprzętu w rozumieniu USTAWY, a także prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych z wyjątkiem obowiązków przewidzianych art. przewidzianych art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 4, 7 i 8, art. 9 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1, art , art. 25 i art. 26 USTAWY, których zgodnie z art. 57 ust. 3 USTAWY OOSEE nie może przejąć. 2 Przejęcie Odnośnych Obowiązków 2.1 Na mocy niniejszej Umowy, działając zgodnie z art. 57 ust. 1 i art. 57 ust. 3 w zw. z art. 57 ust. 5 USTAWY, Członek ERP Polska przenosi niniejszym na ERP Polska, a ERP Polska przejmuje, Odnośne Obowiązki Członka ERP Polska wynikające z USTAWY i zakładające uzyskanie określonych poziomów: zbierania, odzysku i recyklingu, a także zgodnie z art. 23a Ustawy prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. 2.2 ERP Polska będzie świadczyć na rzecz Członka ERP Polska usługi określone niniejszą Umową bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy. ERP Polska ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Członka ERP Polska za wykonanie obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, w tym także, za wszelkie działania, naruszenia lub zaniechania Wykonawcy. 2.4 Jeżeli Członek ERP Polska uzna, że poziom świadczenia usług przez ERP Polska bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy nie odpowiada poziomowi usług określonemu w Załączniku nr 1 do Umowy, wówczas Członek ERP Polska może powiadomić ERP Polska o takiej okoliczności w formie pisemnej żądając naprawy tego stanu rzeczy. W przypadku braku naprawy danego stanu rzeczy przez ERP Polska lub nie spowodowania przez ERP Polska takiej naprawy przez Wykonawcę w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia od Członka ERP Polska, Członkowi ERP Polska przysługuje prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z pkt.7. 3/12

4 2.5 ERP Polska prowadzi System Odbioru ZSEE na podstawie zezwoleń udzielonych jej przez właściwe organy. 2.6 System Odbioru ZSEE ERP Polska służy w pierwszej kolejności czynnościom związanym z odbiorem odpadów elektronicznych, zgodnie które pochodzą z gospodarstw domowych. System Odbioru ZSEE ERP Polska może także świadczyć usługi w zakresie Odpadów B2B, zawierając w tym zakresie Aneks do niniejszej Umowy. 2.7 W przypadku podjęcia przez Członka ERP Polska decyzji o zakończeniu działalności, o której mowa w pkt Członek ERP Polska w terminie nie krótszym niż 90 przed datą planowanego zakończenia działalności złoży do GIOŚ, wniosek o wykreślenie Członka ERP Polska z Rejestru prowadzonego przez GIOŚ. Kopia tego wniosku zostanie także przesłana do ERP Polska. 3 Obowiązki Członka ERP Polska 3.1 Członek ERP Polska zobowiązuje się wykonać i wprowadzić w życie w terminie nie dłuższym niż cztery tygodnie, zasadne żądania zgłaszane przez ERP Polska, które są niezbędne do wykonania jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 3.2 Członek ERP Polska zgadza się na to, by fakt, że jest on Stroną niniejszej Umowy, mógł zostać ujawniony dowolnej osobie, w dowolnym czasie, w tym podczas składania publicznych oświadczeń i ogłoszeń, w tym także na podejmowanie negocjacji z władzami w imieniu i na rzecz ERP Polska. Członek ERP Polska wyraża zgodę na to, by ERP Polska ubiegała się w jego imieniu o przewidziane USTAWĄ zezwolenia lub inne zgody organów administracji państwowej. ERP Polska zobowiązuje się informować Członka ERP Polska na bieżąco, w rozsądnym zakresie, o tych działaniach. 3.3 Członek ERP Polska uznaje, że spoczywają na nim przewidziane USTAWĄ obowiązki i zobowiązuje się: a) złożyć wniosek o wpisanie go jako wprowadzającego sprzęt do rejestru ( Rejestr ) prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ( GIOŚ ), zgodnie z wymogiem art. 90 ust. 1 zgodnie z art. 6 i 7 ust. 1 USTAWY; b) uiścić opłatę rejestrową oraz uiszczać opłaty roczne, zgodnie z wymogami art. 9 USTAWY; c) złożyć w Rejestrze uwierzytelnioną kopię niniejszej Umowy, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 8 USTAWY; d) umieszczać numer rejestrowy na fakturach I innych dokumentach, zgodnie z wymogiem art. 21 USTAWY e) dołączać do SEE przeznaczonego dla gospodarstw domowych informację i informować, w zakresie i na warunkach określonych w art. 22 USTAWY; f) umieszczać na SEE oznakowanie, zgodnie z wymogami art. 23 USTAWY; g) opracować informację dotyczącą ponownego użycia i przetwarzania SEE, zgodnie z wymogami art. 26 USTAWY; 3.4 W przypadku naruszenia przez Członka ERP Polska, postanowień USTAWY, będzie on odpowiedzialny za zapłatę wszelkich kar, grzywien i gwarancji finansowych, lub innych zabezpieczeń wymaganych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w granicach określonych przez USTAWĘ lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące SEE. 3.5 Członek ERP Polska zobowiązuje się: a) dostarczyć drogą elektroniczną lub pisemną ERP Polska dane i informacje na temat ilości i masy SEE wprowadzonego przez niego na polski rynek; 4/12

5 b) w/w dane i informacje podawać oddzielnie dla każdej z dziesięciu kategorii SEE wymienionych w Załączniku 1 do USTAWY wykorzystując dostarczony przez ERP Polska elektroniczny system raportowania. W przypadku, kiedy dane i informacje muszą być dostarczane przez Członka ERP Polska zgodnie z postanowieniem ustępów a) i b) dostarczać te dane i informacje z częstotliwością, jaka może być w sposób uzasadniony wymagana przez ERP Polska lub Wykonawcę, aby umożliwić ERP Polska lub Wykonawcy terminowe ich dostarczanie do GIOŚ, zgodnie z wymogami USTAWY, oraz aby zapewnić regularne i terminowe fakturowanie Członka ERP Polska za usługi wykonane na podstawie Umowy o Usługi zawartej z Wykonawcą. 3.6 ERP Polska i Członek ERP Polska potwierdzają, że zobowiązanie do zachowania poufności przewidziane w pkt. 5 Umowy dotyczy danych i informacji dostarczanych zgodnie z pkt. 3.5 Umowy. ERP Polska dopilnuje, by każda osoba trzecia wskazana na podstawie Załącznika nr 3, przestrzegała zobowiązania do zachowania poufności z co najmniej takim samym skutkiem, jak ten opisany w pkt. 5 Umowy. 3.7 W przypadku niedostarczenia do ERP Polska przez Członka ERP Polska danych i informacji opisanych w pkt. 3.5.a), b) Umowy, lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności nadesłanych danych, Członek ERP Polska zgadza się na zaaranżowanie przez ERP Polska zbadania siłami własnymi lub przez wskazanego przez ERP Polska biegłego rewidenta, w dowolnym i rozsądnym czasie, stanu faktycznego. W przypadku gdy wyniki badania uzasadnią rację Członka ERP koszt takiego badania poniesie ERP Polska natomiast gdy ważnym stanie się stanowisko ERP Polska, koszty badania pokryje Członek ERP Polska. 4 Polityka cenowa za usługi świadczone na rzecz Członka ERP Polska 4.1 ERP Polska będzie wykonywać Odnośne Obowiązki w imieniu Członka ERP Polska za cenę, która będzie adekwatną dla każdej grupy produktów w odniesieniu do wcześniej określonej jakości i poziomu usług, ustalonych w Załącznikach do niniejszej Umowy. 4.2 ERP Polska będzie obciążać Członka ERP opłatą za usługi całkowitego odbioru w oparciu o ilości wprowadzone na rynek. ERP Polska ustala, że w cenie tej znajdują się opłaty zarówno za czynności związane z utrzymaniem infrastruktury, raportowaniem i wykonywaniem innych czynności zarządczych jak też realizowaniem zbiórki i przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych. 4.3 Cennik ERP Polska, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 4.4 Cena, określona w pkt Umowy może podlegać weryfikacji w oparciu o znaczące zmiany mające wpływ na obliczanie kosztów (np.: nowe lub dodatkowe wymagania, które mogą zostać sformułowane przez stosowne organy lub znaczące zmiany w branży recyklingu i logistyki, takie jak koszt energii, międzynarodowy rynek metalowy, lub zmiany przepisów prawa podatkowego, itp.). Z tego względu ERP Polska zastrzega sobie prawo zmiany ceny w każdym czasie z zachowaniem cztero (4) tygodniowego okresu powiadomienia Członka ERP Polska. W przypadku nie zaakceptowania zmiany cennika Członek ERP Polska będzie mieć prawo rozwiązania Umowy zgodnie z pkt i a) Umowy. 4.5 O ile zaistnieje odpowiednia sytuacja, Członek ERP Polska ma możliwość zażądać na piśmie od ERP Polska uzyskania zweryfikowanej propozycji odpowiadającej alternatywnym warunkom rynkowym. W razie niespełnienia przez ERP Polska takiego żądania w terminie sześciu (6) tygodni po jego otrzymaniu, Członkowi ERP Polska przysługuje prawo rozwiązania Umowy, stosownie do pkt i a) Umowy. 5/12

6 4.6 W przypadku ZSEE pochodzącego od użytkowników końcowych będących podmiotami gospodarczymi (B2B) ceny będą obliczane na podstawie indywidualnej sytuacji Członka ERP Polska (tj., rodzaju sprzętu, sytuacji związanej z odbiorem oraz wymogów techniczno-organizacyjnych obsługi tego rodzaju klientów). ERP Polska bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy będą ustalać warunki usługi oraz cenę w drodze indywidualnych negocjacji. 4.7 Wszystkie płatności dotyczące usług wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy będą wymagalne, do końca miesiąca następującego, po miesiącu, w którym została wystawiona faktura VAT i będą realizowane bez jakichkolwiek potrąceń. Usługi będą fakturowane kwartalnie. ERP Polska przysługiwało będzie prawo do zaprzestania wykonywania usług do chwili dokonania zapłaty w całości, z zastrzeżeniem, że ERP Polska, bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy, powiadomi o takiej okoliczności Członka ERP Polska i zażąda zapłaty stosownych kwot na co najmniej trzydzieści (30) dni przed zaprzestaniem wykonywania usług. 5 Poufność Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązuje się niniejszym wobec drugiej Strony, że nie ujawni, w żadnym czasie po podpisaniu niniejszej Umowy (ani przed, ani po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyny), chyba że za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony: 5.1 jakichkolwiek informacji dotyczących działalności ERP Polska; 5.2 jakichkolwiek poufnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, porozumień finansowych lub umownych, albo innych transakcji lub spraw drugiej Strony, chyba że: a) informacje takie zostały podane do wiadomości publicznej (w sposób inny niż w wyniku nieuprawnionego ujawnienia), lub b) ujawnienie lub przekazanie takich informacji jest wymagane na podstawie kontraktu z giełdą papierów wartościowych, albo jest wymagane prawem lub przez właściwy sąd, trybunał lub inny właściwy organ regulacyjny. 6 Odszkodowanie Członek ERP Polska zobowiązuje się niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo do zrekompensowania i ochrony ERP Polska przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami, w szczególności grzywnami, karami, gwarancjami finansowymi lub innym zabezpieczeniem żądanym przez GIOŚ (w tym wszystkimi zasadnymi kosztami obsługi prawnej oraz innymi kosztami i wydatkami, łącznie z podatkiem VAT i temu podobnymi podatkami z ich tytułu (jeżeli takowe będą miały zastosowanie)), jak również przed wszelkimi powództwami, procesami i postępowaniami, jakie mogą być wszczęte przeciwko ERP Polska z tytułu lub w związku z: a) jakimkolwiek niedostarczeniem przez Członka ERP Polska informacji, lub dostarczeniem informacji błędnych, które Członek ERP Polska jest obowiązany dostarczyć ERP Polska; b) jakimkolwiek innym naruszeniem niniejszej Umowy przez Członka ERP Polska. 7 Data wejścia w życia i zasady rozwiązania Umowy 6/12

7 7.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia przez ERP Polska i Członka ERP Polska, i pozostanie w mocy do jej rozwiązania. 7.2 Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana: Obustronnie - wobec zakończenia przez Członka ERP działalności związanej z wprowadzaniem na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego Przez ERP Polska w drodze pisemnego wypowiedzenia złożonego Członkowi ERP Polska, w momencie wystąpienia lub po wystąpieniu któregokolwiek z następujących zdarzeń: a) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Członka ERP Polska któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, które to naruszenie o ile jest naprawialne nie zostanie naprawione w sposób zasadnie zadowalający ERP Polska w terminie 30 dni od otrzymania przez Członka ERP Polska pisemnego wezwania od ERP Polska do jego naprawienia; b) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezapłacenia przez Członka ERP Polska na rzecz ERP Polska jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie niniejszej Umowy w terminie 45 dni od daty wymagalności jej zapłaty Przez ERP Polska w drodze złożonego Członkowi ERP Polska pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z okresem wypowiedzenia nie krótszym niż 60 dni, ze skutkiem na kolejny dzień 31 grudnia; lub przez ERP Polska ze skutkiem natychmiastowym, w drodze złożonego Członkowi ERP Polska pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, jeżeli System Odbioru ZSEE ERP Polska przestanie być dozwolony Przez ERP Polska w razie wielokrotnej lub nieuzasadnionej odmowy przez Członka ERP Polska przyjęcia ofert nowych cen. W takim przypadku, ERP Polska może niezwłocznie wyłączyć Członka ERP Polska z Systemu Odbioru ZSEE ERP Polska niezwłocznie informując go pisemnie o wyłączeniu, ze skutkiem po upływie 30 dni od otrzymania przez Członka ERP Polska stosownego zawiadomienia. W przypadku wyłączenia Członka ERP Polska z Systemu Odbioru ZSEE ERP Polska, Członkowi ERP Polska nie będzie przysługiwało prawo dalszego zamawiania usług od ERP Polska lub ewentualnie Wykonawcy. Członek ERP Polska nie będzie mieć prawa do odszkodowania ze strony ERP Polska czy to w formie jakiejkolwiek płatności czy innego rodzaju odszkodowania Przez Członka ERP Polska w drodze pisemnego wypowiedzenia nie krótszego niż 60 dni, ze skutkiem na kolejny dzień 31 grudnia. Rozwiązanie takie nie zwalnia Członka ERP Polska od wypełnienia wszystkich obowiązków oraz uiszczenia wszystkich opłat i innych kosztów aż do dnia wejścia w życie wypowiedzenia Przez Członka ERP Polska w drodze uprzedniego pisemnego wypowiedzenia złożonego ERP Polska, w momencie wystąpienia lub po wystąpieniu któregokolwiek z następujących zdarzeń: a) w razie braku zgody Członka ERP Polska na proponowane zmiany cen. W takim przypadku Członek ERP Polska ma prawo rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem na dzień 31 grudnia z zachowaniem czterotygodniowego (4) okresu wypowiedzenia; b) w razie nieosiągnięcia przez ERP Polska poziomu usług określonego w Załączniku nr 1 do Umowy, którego to stanu ERP Polska nie naprawiła w terminie 60 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od Członka ERP Polska o takiej okoliczności. W takim przypadku Członek ERP Polska ma prawo rozwiązania Umowy w formie pisemnej z końcem kwartału kalendarzowego z zachowaniem czterotygodniowego (4) okresu wypowiedzenia; 7/12

8 c) w razie istotnego naruszenia przez ERP Polska obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, które to naruszenie nie zostanie naprawione w sposób zasadnie zadowalający Członka ERP Polska w terminie 30 dni od otrzymania przez ERP Polska pisemnego wezwania od Członka ERP Polska do jego naprawienia. W takim przypadku Członek ERP Polska ma prawo rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym. 7.3 Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy, ERP Polska zabezpieczy lub pozbędzie się zgodnie z posiadanym regulaminem, wszelkich materiałów Członka ERP Polska, znajdujących się w jej posiadaniu z wyjątkiem dokumentów, które ERP Polska jest obowiązana przechowywać stosownie do postanowień USTAWY lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 8 Siła Wyższa 8.1 Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty czy szkody ponoszone przez drugą Stronę w wyniku opóźnienia lub niewykonania obowiązków wynikających z Umowy z powodu wystąpienia zdarzeń siły wyższej. 8.2 W przypadku wystąpienia zdarzenia/zdarzeń o takim charakterze, termin(y) wykonania pozostającego(ych) pod jego wpływem obowiązku(ów) zostanie(ą) przesunięty(e) na tyle, na ile będzie to konieczne, z zastrzeżeniem, jednak, że w przypadku, gdy okres oddziaływania zdarzenia siły wyższej wyniesie trzydzieści (30) dni kalendarzowych lub więcej Strona nie dotknięta będzie mieć prawo pisemnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 8.3 Każda ze Stron dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu zminimalizowania skutków działania siły wyższej. 8/12

9 9 Postanowienia ogólne 9.1 Postanowienia niniejszej Umowy są wiążące dla stron i działają na korzyść, następców prawnych i osobistych przedstawicieli każdej ze Stron; żadna ze Strona nie może przelać ani przenieść, ani też wyrazić zgody na przelanie albo przeniesienie jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków przewidzianych niniejszą Umową. 9.2 Wszelkie powiadomienia lub komunikaty przekazywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być sporządzane i przekazywane elektronicznie z tym, że postanowienia stanowiące muszą być potwierdzane na piśmie i przekazywane odnośnej Stronie listem poleconym, na podany w niniejszej Umowie adres. Wszystkie takie powiadomienia lub komunikaty uznaje się za doręczone lub przekazane: jeżeli zostały wysłane listem poleconym w ciągu 48 godzin od wysłania, a jeżeli zostały dostarczone przez posłańca w momencie pozostawienia ich pod odnośnym adresem. 9.3 Niniejsza Umowa i jej wykładnia podlegają we wszystkich aspektach prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez sądy powszechne. 9.4 Niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi Załącznikami do niej stanowi całość uzgodnień pomiędzy Stronami odnośnie jej przedmiotu. Wszelkie uprzednie negocjacje, porozumienia i umowy pomiędzy Stronami, zostają zastąpione przez niniejszą Umowę. W imieniu i na rzecz Członka ERP Polska: Podpis W imieniu i na rzecz ERP Polska: Podpis Imię i nazwisko Imię i nazwisko Janusz Ostapiuk Stanowisko Stanowisko Dyrektor Generalny Pełnomocnik Zarządu 9/12

10 10 Załączniki Lista załączników 1. Załącznik 1 Świadczenie usług na rzecz Członka ERP Polska 2. Załącznik 2 Cennik ERP Polska 3. Załącznik 3 Przypisany rodzaj sprzętu, zgłaszanie tonażu wprowadzanego sprzętu, proces fakturowania, dane kontaktowe Załącznik nr 1 Świadczenie usług na rzecz Członka ERP Polska Usługi ERP Polska Zarządzanie i eksploatacja Systemu Odbioru ZSEE ERP Polska obejmuje wszystkie prace i usługi konieczne do efektywnego funkcjonowania odbioru ZSEE. W tym celu ERP Polska, bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy, będzie zobowiązana między innymi: zapewnić sieć zakładów przetwarzania zarejestrowanych w GIOŚ; zapewniać osiąganie wymaganych ustawą poziomów zbierania, odzysku i recyklingu; składać wymagane USTAWĄ sprawozdania półroczne i roczne do GIOŚ; prowadzić publiczne kampanie edukacyjne Załącznik nr 2 Cennik ERP Polska Niniejsza Umowa przewiduje następujące ceny netto: Numer i nazwa grupy sprzętu Rodzaj Cena Faktury kwartalne, będą wystawiane do 10 dnia miesiąca, następującego, po upływie kwartału 10/12

11 Załącznik 3 Przypisany rodzaj sprzętu, zgłaszanie tonażu wprowadzanego sprzętu, proces fakturowania, dane kontaktowe 1. Dostarczanie danych o wprowadzonym sprzęcie. Członek ERP Polska będzie dostarczać ERP Polska za pośrednictwem platformy dane o wprowadzonym sprzęcie w miesiącu sprawozdawczym (tonaż i jednostki wprowadzone wg grup i rodzajów sprzętu określonych w Załączniku 1 do USTAWY). Terminem składania tych danych jest 10-dzień miesiąca, następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy. Spóźnione zgłoszenie: Jeśli Członek ERP Polska nie zgłosi danych o wprowadzonym sprzęcie przed 10-tym dniem następnego kwartału, jego zgłoszenie zostanie uznane za spóźnione. W przypadku braku zgłoszenia kwartalnych danych, ERP Polska użyje najwyższej zgłoszonej odpowiedniej wartości z ostatnich 4 kwartałów. Dostosowanie do zgłoszonych danych o wprowadzonym sprzęcie nastąpi przy fakturowaniu za kolejny kwartał. 2. Kontakty w sprawie zgłaszania danych o wprowadzonym sprzęcie: Zgłoszenia danych o wprowadzanym sprzęcie, kontakty i zapytania w tym zakresie, należy kierować do: Aleksandra Becmer mail: Beata Paciorek mail: Tel:22/ fax:22/ O wszelkich zmianach i modyfikacjach danych kontaktowych nastąpi stosowne powiadomienie Członka ERP Polska. 3. Procedura fakturowania. Z chwilą otrzymania od Członka ERP Polska danych o wprowadzonym sprzęcie ERP Polska, bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy, dostarczy Członkowi ERP Polska kwartalną fakturę. 4. Szczegóły dotyczące fakturowania: a) Adres do umieszczenia na fakturze oraz nr NIP: b) Waluta Faktury będą wystawiane w PLN. c) Cykl obciążania i terminy płatności. Obciążanie kwartalne z terminem płatności do końca miesiąca następującego, po miesiącu, w którym została wystawiona faktura VAT. Ceny usług świadczonych w ramach Umowy, opisane w Załączniku 11/12

12 nr 2 do Umowy są cenami netto i zostaną powiększone o podatek VAT, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego będzie on należny. d) Sposób zapłaty Kwota wskazana w fakturze będzie wpłacana bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez ERP Polska. e) Zapytania dotyczące faktur Jak w pkt. 2. f) Osoba ds. kontaktów ze strony Członka ERP Polska: Imię i nazwisko tel. fax: O wszelkich modyfikacjach powyższych danych należy stosownie powiadomić druga stronę niniejszej Umowy. 5. Menedżerowie kontraktu ERP Polska wyznaczyła menedżera kontraktu, który będzie zarządzać relacjami między ERP Polska a Członkiem ERP Polska: Janusz Ostapiuk Adres pocztowy: ul. Żurawia 32/34, Warszawa; Tel: 22/ ; Fax. 22/ ; O wszelkich modyfikacjach powyższych danych należy stosownie powiadomić druga stronę niniejszej Umowy. 12/12

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o. I - Postanowienia ogólne 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS ) stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez Schneider Electric

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. WROCŁAW, DNIA 1.06.2011 WRAZ ZE ZMIANAMI Z 24.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo