Umowa nr.. Zawarta Dnia..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.. Zawarta Dnia.."

Transkrypt

1 Umowa nr.. Zawarta Dnia.. Pomiędzy EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS oraz do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem E S; NIP: , Regon: , o wniesionym kapitale ,00 złotych, reprezentowaną przez Janusza Ostapiuka - Dyrektora Generalnego, Pełnomocnika Zarządu, odpis z KRS wraz z pełnomocnictwem stanowią Załączniki do Umowy, I Zwaną dalej ERP Polska spółką pod firmą z siedzibą i adresem w.., NIP:. zarejestrowaną pod nr..reprezentowaną przez. Zwaną dalej Członkiem ERP Polska Preambuła, (A) Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2005, Nr 180, poz z późniejszymi zmianami) jest polską ustawą ( USTAWA ) stanowiącą transpozycję na grunt polskiego ustawodawstwa Dyrektywę 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 stycznia 2003r, zmienioną Dyrektywą 2003/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2003r; (B) (C) (D) Zgodnie z USTAWĄ, producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej, SEE ) są zobowiązani do finansowania i organizowania, bezpośrednio albo za pośrednictwem osób trzecich, systemów odbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; Zgodnie z art. 57 Ustawy, wprowadzający sprzęt w rozumieniu USTAWY mogą wypełnić niektóre obowiązki przewidziane USTAWĄ, zawierając umowę ( Umowa OOSEE ) z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( OOSEE ); ERP Polska jest OOSEE w rozumieniu USTAWY; W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, ERP Polska i Członek ERP Polska (łącznie, Strony, osobno Strona ) uzgadniają, co następuje:

2 0 Spis treści 0 Spis treści Definicje I interpretacje Przejęcie Odnośnych Obowiązków Obowiązki Członka ERP Polska Polityka cenowa za usługi świadczone na rzecz Członka ERP Polska Poufność Odszkodowanie Data wejścia w życia i zasady rozwiązania Umowy Siła Wyższa Postanowienia ogólne Załączniki Załącznik nr 1 Świadczenie usług na rzecz Członka ERP Polska Załącznik nr 2 Cennik ERP Polska Załącznik 3 Przypisany rodzaj sprzętu, zgłaszanie tonażu wprowadzanego sprzętu, proces fakturowania, dane kontaktowe /12

3 1. Definicje I interpretacje W niniejszej Umowie podane niżej terminy mają następujące znaczenie: Umowa oznacza niniejszą pisemną Umowę wraz z Załącznikami; Odpady B2C oznacza ZSEE zwracany przez użytkowników końcowych zarządców/właścicieli gospodarstw domowych; Odpady B2B oznacza ZSEE inny niż Odpady B2C; System Odbioru ZSEE ERP Polska oznacza System Odbioru ZSEE organizowany i zarządzany przez ERP Polska; Członek ERP Polska oznacza wprowadzającego SEE, który podpisał Umowę z ERP Polska; Wykonawca oznacza dostawcę usług wyznaczanego przez ERP Polska do wykonywania Odnośnych Obowiązków przejętych od Członka ERP Polska; ZSEE oznacza zużyty SEE; Dyrektywa ZSEE oznacza Dyrektywę 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003r w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z późniejszymi zmianami; Odnośne Obowiązki oznaczają wszystkie przewidziane USTAWĄ obowiązki wprowadzającego sprzęt, związane z organizowaniem, zarządzaniem i prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku, jak również unieszkodliwianiem zużytego sprzętu w rozumieniu USTAWY, a także prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych z wyjątkiem obowiązków przewidzianych art. przewidzianych art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 4, 7 i 8, art. 9 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1, art , art. 25 i art. 26 USTAWY, których zgodnie z art. 57 ust. 3 USTAWY OOSEE nie może przejąć. 2 Przejęcie Odnośnych Obowiązków 2.1 Na mocy niniejszej Umowy, działając zgodnie z art. 57 ust. 1 i art. 57 ust. 3 w zw. z art. 57 ust. 5 USTAWY, Członek ERP Polska przenosi niniejszym na ERP Polska, a ERP Polska przejmuje, Odnośne Obowiązki Członka ERP Polska wynikające z USTAWY i zakładające uzyskanie określonych poziomów: zbierania, odzysku i recyklingu, a także zgodnie z art. 23a Ustawy prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. 2.2 ERP Polska będzie świadczyć na rzecz Członka ERP Polska usługi określone niniejszą Umową bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy. ERP Polska ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Członka ERP Polska za wykonanie obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, w tym także, za wszelkie działania, naruszenia lub zaniechania Wykonawcy. 2.4 Jeżeli Członek ERP Polska uzna, że poziom świadczenia usług przez ERP Polska bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy nie odpowiada poziomowi usług określonemu w Załączniku nr 1 do Umowy, wówczas Członek ERP Polska może powiadomić ERP Polska o takiej okoliczności w formie pisemnej żądając naprawy tego stanu rzeczy. W przypadku braku naprawy danego stanu rzeczy przez ERP Polska lub nie spowodowania przez ERP Polska takiej naprawy przez Wykonawcę w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia od Członka ERP Polska, Członkowi ERP Polska przysługuje prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z pkt.7. 3/12

4 2.5 ERP Polska prowadzi System Odbioru ZSEE na podstawie zezwoleń udzielonych jej przez właściwe organy. 2.6 System Odbioru ZSEE ERP Polska służy w pierwszej kolejności czynnościom związanym z odbiorem odpadów elektronicznych, zgodnie które pochodzą z gospodarstw domowych. System Odbioru ZSEE ERP Polska może także świadczyć usługi w zakresie Odpadów B2B, zawierając w tym zakresie Aneks do niniejszej Umowy. 2.7 W przypadku podjęcia przez Członka ERP Polska decyzji o zakończeniu działalności, o której mowa w pkt Członek ERP Polska w terminie nie krótszym niż 90 przed datą planowanego zakończenia działalności złoży do GIOŚ, wniosek o wykreślenie Członka ERP Polska z Rejestru prowadzonego przez GIOŚ. Kopia tego wniosku zostanie także przesłana do ERP Polska. 3 Obowiązki Członka ERP Polska 3.1 Członek ERP Polska zobowiązuje się wykonać i wprowadzić w życie w terminie nie dłuższym niż cztery tygodnie, zasadne żądania zgłaszane przez ERP Polska, które są niezbędne do wykonania jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 3.2 Członek ERP Polska zgadza się na to, by fakt, że jest on Stroną niniejszej Umowy, mógł zostać ujawniony dowolnej osobie, w dowolnym czasie, w tym podczas składania publicznych oświadczeń i ogłoszeń, w tym także na podejmowanie negocjacji z władzami w imieniu i na rzecz ERP Polska. Członek ERP Polska wyraża zgodę na to, by ERP Polska ubiegała się w jego imieniu o przewidziane USTAWĄ zezwolenia lub inne zgody organów administracji państwowej. ERP Polska zobowiązuje się informować Członka ERP Polska na bieżąco, w rozsądnym zakresie, o tych działaniach. 3.3 Członek ERP Polska uznaje, że spoczywają na nim przewidziane USTAWĄ obowiązki i zobowiązuje się: a) złożyć wniosek o wpisanie go jako wprowadzającego sprzęt do rejestru ( Rejestr ) prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ( GIOŚ ), zgodnie z wymogiem art. 90 ust. 1 zgodnie z art. 6 i 7 ust. 1 USTAWY; b) uiścić opłatę rejestrową oraz uiszczać opłaty roczne, zgodnie z wymogami art. 9 USTAWY; c) złożyć w Rejestrze uwierzytelnioną kopię niniejszej Umowy, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 8 USTAWY; d) umieszczać numer rejestrowy na fakturach I innych dokumentach, zgodnie z wymogiem art. 21 USTAWY e) dołączać do SEE przeznaczonego dla gospodarstw domowych informację i informować, w zakresie i na warunkach określonych w art. 22 USTAWY; f) umieszczać na SEE oznakowanie, zgodnie z wymogami art. 23 USTAWY; g) opracować informację dotyczącą ponownego użycia i przetwarzania SEE, zgodnie z wymogami art. 26 USTAWY; 3.4 W przypadku naruszenia przez Członka ERP Polska, postanowień USTAWY, będzie on odpowiedzialny za zapłatę wszelkich kar, grzywien i gwarancji finansowych, lub innych zabezpieczeń wymaganych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w granicach określonych przez USTAWĘ lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące SEE. 3.5 Członek ERP Polska zobowiązuje się: a) dostarczyć drogą elektroniczną lub pisemną ERP Polska dane i informacje na temat ilości i masy SEE wprowadzonego przez niego na polski rynek; 4/12

5 b) w/w dane i informacje podawać oddzielnie dla każdej z dziesięciu kategorii SEE wymienionych w Załączniku 1 do USTAWY wykorzystując dostarczony przez ERP Polska elektroniczny system raportowania. W przypadku, kiedy dane i informacje muszą być dostarczane przez Członka ERP Polska zgodnie z postanowieniem ustępów a) i b) dostarczać te dane i informacje z częstotliwością, jaka może być w sposób uzasadniony wymagana przez ERP Polska lub Wykonawcę, aby umożliwić ERP Polska lub Wykonawcy terminowe ich dostarczanie do GIOŚ, zgodnie z wymogami USTAWY, oraz aby zapewnić regularne i terminowe fakturowanie Członka ERP Polska za usługi wykonane na podstawie Umowy o Usługi zawartej z Wykonawcą. 3.6 ERP Polska i Członek ERP Polska potwierdzają, że zobowiązanie do zachowania poufności przewidziane w pkt. 5 Umowy dotyczy danych i informacji dostarczanych zgodnie z pkt. 3.5 Umowy. ERP Polska dopilnuje, by każda osoba trzecia wskazana na podstawie Załącznika nr 3, przestrzegała zobowiązania do zachowania poufności z co najmniej takim samym skutkiem, jak ten opisany w pkt. 5 Umowy. 3.7 W przypadku niedostarczenia do ERP Polska przez Członka ERP Polska danych i informacji opisanych w pkt. 3.5.a), b) Umowy, lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności nadesłanych danych, Członek ERP Polska zgadza się na zaaranżowanie przez ERP Polska zbadania siłami własnymi lub przez wskazanego przez ERP Polska biegłego rewidenta, w dowolnym i rozsądnym czasie, stanu faktycznego. W przypadku gdy wyniki badania uzasadnią rację Członka ERP koszt takiego badania poniesie ERP Polska natomiast gdy ważnym stanie się stanowisko ERP Polska, koszty badania pokryje Członek ERP Polska. 4 Polityka cenowa za usługi świadczone na rzecz Członka ERP Polska 4.1 ERP Polska będzie wykonywać Odnośne Obowiązki w imieniu Członka ERP Polska za cenę, która będzie adekwatną dla każdej grupy produktów w odniesieniu do wcześniej określonej jakości i poziomu usług, ustalonych w Załącznikach do niniejszej Umowy. 4.2 ERP Polska będzie obciążać Członka ERP opłatą za usługi całkowitego odbioru w oparciu o ilości wprowadzone na rynek. ERP Polska ustala, że w cenie tej znajdują się opłaty zarówno za czynności związane z utrzymaniem infrastruktury, raportowaniem i wykonywaniem innych czynności zarządczych jak też realizowaniem zbiórki i przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych. 4.3 Cennik ERP Polska, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 4.4 Cena, określona w pkt Umowy może podlegać weryfikacji w oparciu o znaczące zmiany mające wpływ na obliczanie kosztów (np.: nowe lub dodatkowe wymagania, które mogą zostać sformułowane przez stosowne organy lub znaczące zmiany w branży recyklingu i logistyki, takie jak koszt energii, międzynarodowy rynek metalowy, lub zmiany przepisów prawa podatkowego, itp.). Z tego względu ERP Polska zastrzega sobie prawo zmiany ceny w każdym czasie z zachowaniem cztero (4) tygodniowego okresu powiadomienia Członka ERP Polska. W przypadku nie zaakceptowania zmiany cennika Członek ERP Polska będzie mieć prawo rozwiązania Umowy zgodnie z pkt i a) Umowy. 4.5 O ile zaistnieje odpowiednia sytuacja, Członek ERP Polska ma możliwość zażądać na piśmie od ERP Polska uzyskania zweryfikowanej propozycji odpowiadającej alternatywnym warunkom rynkowym. W razie niespełnienia przez ERP Polska takiego żądania w terminie sześciu (6) tygodni po jego otrzymaniu, Członkowi ERP Polska przysługuje prawo rozwiązania Umowy, stosownie do pkt i a) Umowy. 5/12

6 4.6 W przypadku ZSEE pochodzącego od użytkowników końcowych będących podmiotami gospodarczymi (B2B) ceny będą obliczane na podstawie indywidualnej sytuacji Członka ERP Polska (tj., rodzaju sprzętu, sytuacji związanej z odbiorem oraz wymogów techniczno-organizacyjnych obsługi tego rodzaju klientów). ERP Polska bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy będą ustalać warunki usługi oraz cenę w drodze indywidualnych negocjacji. 4.7 Wszystkie płatności dotyczące usług wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy będą wymagalne, do końca miesiąca następującego, po miesiącu, w którym została wystawiona faktura VAT i będą realizowane bez jakichkolwiek potrąceń. Usługi będą fakturowane kwartalnie. ERP Polska przysługiwało będzie prawo do zaprzestania wykonywania usług do chwili dokonania zapłaty w całości, z zastrzeżeniem, że ERP Polska, bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy, powiadomi o takiej okoliczności Członka ERP Polska i zażąda zapłaty stosownych kwot na co najmniej trzydzieści (30) dni przed zaprzestaniem wykonywania usług. 5 Poufność Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązuje się niniejszym wobec drugiej Strony, że nie ujawni, w żadnym czasie po podpisaniu niniejszej Umowy (ani przed, ani po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyny), chyba że za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony: 5.1 jakichkolwiek informacji dotyczących działalności ERP Polska; 5.2 jakichkolwiek poufnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, porozumień finansowych lub umownych, albo innych transakcji lub spraw drugiej Strony, chyba że: a) informacje takie zostały podane do wiadomości publicznej (w sposób inny niż w wyniku nieuprawnionego ujawnienia), lub b) ujawnienie lub przekazanie takich informacji jest wymagane na podstawie kontraktu z giełdą papierów wartościowych, albo jest wymagane prawem lub przez właściwy sąd, trybunał lub inny właściwy organ regulacyjny. 6 Odszkodowanie Członek ERP Polska zobowiązuje się niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo do zrekompensowania i ochrony ERP Polska przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami, w szczególności grzywnami, karami, gwarancjami finansowymi lub innym zabezpieczeniem żądanym przez GIOŚ (w tym wszystkimi zasadnymi kosztami obsługi prawnej oraz innymi kosztami i wydatkami, łącznie z podatkiem VAT i temu podobnymi podatkami z ich tytułu (jeżeli takowe będą miały zastosowanie)), jak również przed wszelkimi powództwami, procesami i postępowaniami, jakie mogą być wszczęte przeciwko ERP Polska z tytułu lub w związku z: a) jakimkolwiek niedostarczeniem przez Członka ERP Polska informacji, lub dostarczeniem informacji błędnych, które Członek ERP Polska jest obowiązany dostarczyć ERP Polska; b) jakimkolwiek innym naruszeniem niniejszej Umowy przez Członka ERP Polska. 7 Data wejścia w życia i zasady rozwiązania Umowy 6/12

7 7.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia przez ERP Polska i Członka ERP Polska, i pozostanie w mocy do jej rozwiązania. 7.2 Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana: Obustronnie - wobec zakończenia przez Członka ERP działalności związanej z wprowadzaniem na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego Przez ERP Polska w drodze pisemnego wypowiedzenia złożonego Członkowi ERP Polska, w momencie wystąpienia lub po wystąpieniu któregokolwiek z następujących zdarzeń: a) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Członka ERP Polska któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, które to naruszenie o ile jest naprawialne nie zostanie naprawione w sposób zasadnie zadowalający ERP Polska w terminie 30 dni od otrzymania przez Członka ERP Polska pisemnego wezwania od ERP Polska do jego naprawienia; b) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezapłacenia przez Członka ERP Polska na rzecz ERP Polska jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie niniejszej Umowy w terminie 45 dni od daty wymagalności jej zapłaty Przez ERP Polska w drodze złożonego Członkowi ERP Polska pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z okresem wypowiedzenia nie krótszym niż 60 dni, ze skutkiem na kolejny dzień 31 grudnia; lub przez ERP Polska ze skutkiem natychmiastowym, w drodze złożonego Członkowi ERP Polska pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, jeżeli System Odbioru ZSEE ERP Polska przestanie być dozwolony Przez ERP Polska w razie wielokrotnej lub nieuzasadnionej odmowy przez Członka ERP Polska przyjęcia ofert nowych cen. W takim przypadku, ERP Polska może niezwłocznie wyłączyć Członka ERP Polska z Systemu Odbioru ZSEE ERP Polska niezwłocznie informując go pisemnie o wyłączeniu, ze skutkiem po upływie 30 dni od otrzymania przez Członka ERP Polska stosownego zawiadomienia. W przypadku wyłączenia Członka ERP Polska z Systemu Odbioru ZSEE ERP Polska, Członkowi ERP Polska nie będzie przysługiwało prawo dalszego zamawiania usług od ERP Polska lub ewentualnie Wykonawcy. Członek ERP Polska nie będzie mieć prawa do odszkodowania ze strony ERP Polska czy to w formie jakiejkolwiek płatności czy innego rodzaju odszkodowania Przez Członka ERP Polska w drodze pisemnego wypowiedzenia nie krótszego niż 60 dni, ze skutkiem na kolejny dzień 31 grudnia. Rozwiązanie takie nie zwalnia Członka ERP Polska od wypełnienia wszystkich obowiązków oraz uiszczenia wszystkich opłat i innych kosztów aż do dnia wejścia w życie wypowiedzenia Przez Członka ERP Polska w drodze uprzedniego pisemnego wypowiedzenia złożonego ERP Polska, w momencie wystąpienia lub po wystąpieniu któregokolwiek z następujących zdarzeń: a) w razie braku zgody Członka ERP Polska na proponowane zmiany cen. W takim przypadku Członek ERP Polska ma prawo rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem na dzień 31 grudnia z zachowaniem czterotygodniowego (4) okresu wypowiedzenia; b) w razie nieosiągnięcia przez ERP Polska poziomu usług określonego w Załączniku nr 1 do Umowy, którego to stanu ERP Polska nie naprawiła w terminie 60 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od Członka ERP Polska o takiej okoliczności. W takim przypadku Członek ERP Polska ma prawo rozwiązania Umowy w formie pisemnej z końcem kwartału kalendarzowego z zachowaniem czterotygodniowego (4) okresu wypowiedzenia; 7/12

8 c) w razie istotnego naruszenia przez ERP Polska obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, które to naruszenie nie zostanie naprawione w sposób zasadnie zadowalający Członka ERP Polska w terminie 30 dni od otrzymania przez ERP Polska pisemnego wezwania od Członka ERP Polska do jego naprawienia. W takim przypadku Członek ERP Polska ma prawo rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym. 7.3 Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy, ERP Polska zabezpieczy lub pozbędzie się zgodnie z posiadanym regulaminem, wszelkich materiałów Członka ERP Polska, znajdujących się w jej posiadaniu z wyjątkiem dokumentów, które ERP Polska jest obowiązana przechowywać stosownie do postanowień USTAWY lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 8 Siła Wyższa 8.1 Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty czy szkody ponoszone przez drugą Stronę w wyniku opóźnienia lub niewykonania obowiązków wynikających z Umowy z powodu wystąpienia zdarzeń siły wyższej. 8.2 W przypadku wystąpienia zdarzenia/zdarzeń o takim charakterze, termin(y) wykonania pozostającego(ych) pod jego wpływem obowiązku(ów) zostanie(ą) przesunięty(e) na tyle, na ile będzie to konieczne, z zastrzeżeniem, jednak, że w przypadku, gdy okres oddziaływania zdarzenia siły wyższej wyniesie trzydzieści (30) dni kalendarzowych lub więcej Strona nie dotknięta będzie mieć prawo pisemnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 8.3 Każda ze Stron dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu zminimalizowania skutków działania siły wyższej. 8/12

9 9 Postanowienia ogólne 9.1 Postanowienia niniejszej Umowy są wiążące dla stron i działają na korzyść, następców prawnych i osobistych przedstawicieli każdej ze Stron; żadna ze Strona nie może przelać ani przenieść, ani też wyrazić zgody na przelanie albo przeniesienie jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków przewidzianych niniejszą Umową. 9.2 Wszelkie powiadomienia lub komunikaty przekazywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być sporządzane i przekazywane elektronicznie z tym, że postanowienia stanowiące muszą być potwierdzane na piśmie i przekazywane odnośnej Stronie listem poleconym, na podany w niniejszej Umowie adres. Wszystkie takie powiadomienia lub komunikaty uznaje się za doręczone lub przekazane: jeżeli zostały wysłane listem poleconym w ciągu 48 godzin od wysłania, a jeżeli zostały dostarczone przez posłańca w momencie pozostawienia ich pod odnośnym adresem. 9.3 Niniejsza Umowa i jej wykładnia podlegają we wszystkich aspektach prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez sądy powszechne. 9.4 Niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi Załącznikami do niej stanowi całość uzgodnień pomiędzy Stronami odnośnie jej przedmiotu. Wszelkie uprzednie negocjacje, porozumienia i umowy pomiędzy Stronami, zostają zastąpione przez niniejszą Umowę. W imieniu i na rzecz Członka ERP Polska: Podpis W imieniu i na rzecz ERP Polska: Podpis Imię i nazwisko Imię i nazwisko Janusz Ostapiuk Stanowisko Stanowisko Dyrektor Generalny Pełnomocnik Zarządu 9/12

10 10 Załączniki Lista załączników 1. Załącznik 1 Świadczenie usług na rzecz Członka ERP Polska 2. Załącznik 2 Cennik ERP Polska 3. Załącznik 3 Przypisany rodzaj sprzętu, zgłaszanie tonażu wprowadzanego sprzętu, proces fakturowania, dane kontaktowe Załącznik nr 1 Świadczenie usług na rzecz Członka ERP Polska Usługi ERP Polska Zarządzanie i eksploatacja Systemu Odbioru ZSEE ERP Polska obejmuje wszystkie prace i usługi konieczne do efektywnego funkcjonowania odbioru ZSEE. W tym celu ERP Polska, bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy, będzie zobowiązana między innymi: zapewnić sieć zakładów przetwarzania zarejestrowanych w GIOŚ; zapewniać osiąganie wymaganych ustawą poziomów zbierania, odzysku i recyklingu; składać wymagane USTAWĄ sprawozdania półroczne i roczne do GIOŚ; prowadzić publiczne kampanie edukacyjne Załącznik nr 2 Cennik ERP Polska Niniejsza Umowa przewiduje następujące ceny netto: Numer i nazwa grupy sprzętu Rodzaj Cena Faktury kwartalne, będą wystawiane do 10 dnia miesiąca, następującego, po upływie kwartału 10/12

11 Załącznik 3 Przypisany rodzaj sprzętu, zgłaszanie tonażu wprowadzanego sprzętu, proces fakturowania, dane kontaktowe 1. Dostarczanie danych o wprowadzonym sprzęcie. Członek ERP Polska będzie dostarczać ERP Polska za pośrednictwem platformy dane o wprowadzonym sprzęcie w miesiącu sprawozdawczym (tonaż i jednostki wprowadzone wg grup i rodzajów sprzętu określonych w Załączniku 1 do USTAWY). Terminem składania tych danych jest 10-dzień miesiąca, następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy. Spóźnione zgłoszenie: Jeśli Członek ERP Polska nie zgłosi danych o wprowadzonym sprzęcie przed 10-tym dniem następnego kwartału, jego zgłoszenie zostanie uznane za spóźnione. W przypadku braku zgłoszenia kwartalnych danych, ERP Polska użyje najwyższej zgłoszonej odpowiedniej wartości z ostatnich 4 kwartałów. Dostosowanie do zgłoszonych danych o wprowadzonym sprzęcie nastąpi przy fakturowaniu za kolejny kwartał. 2. Kontakty w sprawie zgłaszania danych o wprowadzonym sprzęcie: Zgłoszenia danych o wprowadzanym sprzęcie, kontakty i zapytania w tym zakresie, należy kierować do: Aleksandra Becmer mail: Beata Paciorek mail: Tel:22/ fax:22/ O wszelkich zmianach i modyfikacjach danych kontaktowych nastąpi stosowne powiadomienie Członka ERP Polska. 3. Procedura fakturowania. Z chwilą otrzymania od Członka ERP Polska danych o wprowadzonym sprzęcie ERP Polska, bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy, dostarczy Członkowi ERP Polska kwartalną fakturę. 4. Szczegóły dotyczące fakturowania: a) Adres do umieszczenia na fakturze oraz nr NIP: b) Waluta Faktury będą wystawiane w PLN. c) Cykl obciążania i terminy płatności. Obciążanie kwartalne z terminem płatności do końca miesiąca następującego, po miesiącu, w którym została wystawiona faktura VAT. Ceny usług świadczonych w ramach Umowy, opisane w Załączniku 11/12

12 nr 2 do Umowy są cenami netto i zostaną powiększone o podatek VAT, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego będzie on należny. d) Sposób zapłaty Kwota wskazana w fakturze będzie wpłacana bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez ERP Polska. e) Zapytania dotyczące faktur Jak w pkt. 2. f) Osoba ds. kontaktów ze strony Członka ERP Polska: Imię i nazwisko tel. fax: O wszelkich modyfikacjach powyższych danych należy stosownie powiadomić druga stronę niniejszej Umowy. 5. Menedżerowie kontraktu ERP Polska wyznaczyła menedżera kontraktu, który będzie zarządzać relacjami między ERP Polska a Członkiem ERP Polska: Janusz Ostapiuk Adres pocztowy: ul. Żurawia 32/34, Warszawa; Tel: 22/ ; Fax. 22/ ; O wszelkich modyfikacjach powyższych danych należy stosownie powiadomić druga stronę niniejszej Umowy. 12/12

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy:

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy, załącznik nr 4 UMOWA

Projekt umowy, załącznik nr 4 UMOWA Projekt umowy, załącznik nr 4 UMOWA zawarta w... w dniu... pomiędzy: BESKID Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przy ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, XVI Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy:.. z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

www.wroclawski-adres.pl

www.wroclawski-adres.pl Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: A&M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, KRS: 0000531833, NIP: 8992759636,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Gdyni 81-386

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) nr zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: 1. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia... roku. pomiędzy:...... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:... -... oraz Info Baza sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ zawarta w dniu.. w Przysusze pomiędzy: Powiatem Przysuskim/Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy:

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA Umowa - wzór zawarta w dniu...... 2017 r. w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Pomorskim Odziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law www.jarzpartner.pl Stary Rynek 81 Pl 61-772 Poznań, Poland Tel : + 4861 8522610 Fax : + 4861 8527636 E-mail : poznan@jarzpartner.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot Umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot Umowy Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Załącznik nr 5 do zapytania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ Zał. Nr 6 do SIWZ Projekt umowy U M O W A Nr zawarta w dniu roku w Tomaszowie Lubelskim, pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 35, NIP 921-13-70-514

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

U M O W A zawarta w dniu.. r. w Szczecinie, pomiędzy:

U M O W A zawarta w dniu.. r. w Szczecinie, pomiędzy: U M O W A zawarta w dniu.. r. w Szczecinie, pomiędzy: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Cyfrowej 6, 71-441 Szczecin, NIP: 955-20-00-238, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

3. Dostawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją, która jest dla niego zrozumiała i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Nadto Dostawca

3. Dostawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją, która jest dla niego zrozumiała i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Nadto Dostawca UMOWA DOSTAWY WIERTARKI CNC zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo