Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka."

Transkrypt

1 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED ISSN Lipca (July) 2009 No 14 (980) Sektor morski w Polsce A.D Dokończenie z poprzedniego wydania Henryk Bugłacki Rząd i sprawy morskie Aktywność międzynarodowa pa ni minister ogranicza się jedy - nie do udziału pracowników pod - ległych departamentów w pra - cach grup roboczych w Unii Europej skiej oraz Międzynaro - dowej Or ga nizacji Morskiej przy ONZ, zaś po dejmowane działania czasami są nawet niekorzystne dla pols kich firm, na przykład podpisanie w grudniu 2008 umó w z przedsta wicielami Germani - scher Lloyd AG oraz Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków o upoważnieniu tych instytucji klasyfikacyjnych do wykony wa - nia zadań polskiej administracji morskiej, co ryko szetem uderza w Polski Rejestr Statków S.A. Słaba pozycja poli ty czna po - wo duje, że brak jest wzrostu środ ków budżetowych w dziale gospodarka morska i to zarówno jeśli chodzi o wydatki bie żące, Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej Wojciech Błasiak 18 lat temu w dniu 18 lipca 1991 roku zmarł na zawał serca odkrywca mechanizmu działania afery Funduszu Obsługi Zadłu że - nia Zagranicznego starszy inspek - tor Najwyższej Izby Kontroli Michał Tadeusz Falzmann. Zmarł w wieku 38 lat w pełni for my fizyc znej, a zawału serca do stał w dzień po telefonie do sw ego przy - jaciela, iż w archiwach Na ro - dowego Banku Polskiego odna - lazł ważne materiały doty czą ce FOZZ. Jego rodzina i przy jaciele byli i są przekonani, iż zo stał za - mordowany w typowy dla komu - nistycznych służb specjal nych sposób. W trakcie kontroli FOZZ jako inspektor NIK był obiektem nieustannych pogróżek, nacisków Strona 24 jak również wydatki ma jąt kowe. Cieszyć może kontynu acja nie - któ rych działań na przy k ład wpro wadzenie zerowej stawki podatku VAT na zakup statków ratowniczych morskich, co umoż - li wia uzyskanie w ramach prowa - dzo nego programu wieloletniego kwoty ponad 8 mln PLN, czy prze prowadzenie do końca pro - cedury legislacyjnej zaakcepto - wanej przez Radę Ministrów w lipcu 2007 ustawy o ochronie że g- lugi i portów morskich. Miejmy nadzieję, że ministerstwo poradzi sobie ze skutkami światowego kry zysu, który dotyka również branżę morską. W roku 2009 branża morska zderzyła się z kryzysem finan so - wym i pogorszeniem koniunktury na rynkach światowych. Oznacza to potrzebę podejmowania od - waż nych i trudnych decyzji w ce - lu sprostania konkurencji zew nęt - rznej. Złe prognozy dla żeglu gi znaj dują odzwierciedlenie w obecnej sytuacji przemysłu sto cz - niowego. Oczekuje się, że w 2009 roku z powodu kryzysu i szantaży aż po anoni mo we groź - by śmierci. Jeszcze w kwie tniu 1991 roku w jego dzien niku pod datą 21 kwiecień znalazł się za - pis: Dalsza praca to oso biste śmier telne niebezpieczeń s two. Szans na sukces nie widzę żad - nych. W niecałe trzy miesiące później 7 października 1991 roku na tra - sie szybkiego ruchu Warszawa- Katowice w tragicznym wypadku samochodowym zginął urzędu - jący prezes NIK prof. Walerian Pańko. Według oficjalnej wersji wypadek był winą kierowcy ofi - cera Biura Ochrony Rządu, które - go samochód miał zaczepić tyl - nym kołem o krawężnik. Tymcza - sem w blisko rok po tragicznym wypadku ukazał się wywiad w jednym z tygodników z jedynym świadkiem, który przeżył wypa - dek, żoną prezesa NIK Urszulą Pań ko. Nie jechaliśmy z oszała - mia jącą prędkością - mówi w nim U. Pańko - ponieważ kierow ca zamierzał dopiero co wyprze dzić ciężarówkę. W tym momen cie zarzuciło nasz samochód, z jednoczesnym nieprawdopo dob - nym hukiem. Dodajmy, iż śmierć prezesa NIK nastąpiła na dwa dni przed planowanym wy - może być anulowanych na przykład około 20% zamówień na masowce. Statki te były zama - wiane 2-3 lata temu, gdy ceny były zdecydowanie wyższe, zaś ze względu na wielki popyt na nowy tonaż konieczne było wpła - cenie 20% zaliczki. Obecnie ceny spadły nawet o 60-70%, więc banki niechętnie po życzają pieniądze na pozostałą część kosztów budowy. Odzysk a - nie może być trudne. Z tego po - wodu w listopadzie 2008 liczba zamówień na nowe statki spadła o 90% w stosunku do liczby z pa - ździernika Nie mając inne - go wyjścia armatorzy często rez y - g nują z podpisanych a nawet prze płaconych kontraktów i do - tyczy to większości typów stat - ków (masowce, tankowce, LNG, LPG, samochodowce, kontene ro - w ce). Dalsza perspektywa nie ry - suje się lepiej. Według niektó rych ekspertów poziom zamó wień sto - cz niowych do 2010 spad nie o 60%, zaś ceny na nowe stat ki o 30%. Według oceny chiń skich eks pertów Chiny wskutek świato - wego kryzysu mogą stracić w nad chodzącym roku nawet po - łowę swoich stoczni. Spodziewamy się, że w tak tru d - nych czasach ministerstwo wy - każe dużą determinację w DokoÒczenie na stronie 19 głoszeniem przez niego w Sejmie RP wystąpienia na temat kontroli FOZZ przeprowadzonej przez nieżyjącego od trzech miesięcy M. T. Falzmanna. M. Falzmann odkrył giganty - czną, systematyczną i zorganizo - waną grabież finansów kraju dzię ki operacjom na polskich długach sięgającą czasów PRLu, a konty nu o waną w sposób wzmożony po 1989 roku głównie w oparciu o to co prof. Jerzy Przystawa nazwał zła maniem parytetu stóp procen to wych, a co ja nazywam oscy la torem Balcerowicza. Ów osc y lator Balcerowicza polegał na wy ko - rzystaniu różnicy pomiędzy bar - dzo wysokim oprocentowa niem kont złotówkowych w wa runkach inflacji sięgającym w 1990 roku 260 procent i polityki aprecjacji złotówki, a relatywnie bardzo niskim bo kilkuprocen towym oprocentowaniem kont walut obcych. Umożliwiało to, zwłasz - cza z początkiem lat 90. w sytua - cji wprowadzenia w ramach tzw. planu Balcerowicza sztyw nego kursu dolara w stosunku do zło - tówki, olbrzymią spekulację. Po - legała ona na zamianie walut obcych na złotówki i lokowaniu ich na bardzo wysoko oprocento - wa nych kontach złotówkowych, a następnie na zamianie na waluty obce z olbrzymim zyskiem. M. Falz mann nazwał to rabunkiem finansów państwa, który szaco - wał na co najmniej kilkanaście DokoÒczenie na stronie 20 Najgorsze za nami? Jolanta Cabaj Kanada jest drugim najwięk - szym terytorialnie krajem świata (ok. 10 milionów kilometrów kwa dratowych) zajmującym cał - ko wicie (wyłączając Alaskę) pół - nocną część kontynentu Ameryki Północnej, graniczącym z trzema oceanami: Pacyfik na zachodzie, Arktyk na północy i Atlantyk na wschodzie. Jest słabo zaludnio na; o łącznej liczbie mieszkańców poniżej 50 mln. ludzi, w tym wy zna nia: Rzym sko Katolickiego %, Protestantów %, bez wy zna - niowych 7.4%, Wscho dni Or to - dok si 1.5%, Żydzi - 1.2%, Mu - zułmanie - 0.4%, Hindusi - 0.3%, Sikhowie - 0.3%. Jest za li czana do kra jów wyso ko roz wi nię tych prze my słowo i jest uza leżniona eko nomicznie od sąsia dujących Sta nów Zjednoczo nych, z któ ry - mi podpisała umo wę o han d lu bez cłowym w 1989 ro ku po kry - wającym 75% eksportu kanadyjskiego. Izabella Bukraba-Rylska W aúnie tak powinni sií czuê ci wszyscy, ktûrzy przez minione dwa dzieúcia lat transformacji prze konywali oporne spo e czeò - stwo polskie do zachodnich roz - wiπzaò. Po demontaøu socjalisty - cz nego paòstwa na wszelkie spo - so by uzasadniano, øe wspû czeú - nie øadne paòstwo nie jest potrze - b ne: wystarczy przecieø gospo - dar ka rynkowa, w ktûrπ absolu t - nie nie naleøy ingerowaê, i spo e - czeò stwo obywatelskie, potrafiπce samo sií organizowaê. To dziíki tyradom domoros ych agitatorûw 80% polskiego sektora bankowe - go przep yní o w obce ríce, a sprze daø zagranicznym inwesto - rom (w dodatku za bezcen) pols - kich firm pozbawi a miejsc pracy oko o 5 mln. obywateli. To dlate - go jak przys owiowe grzyby po deszczu powstawa y po í89 roku przerûøne fundacje i stowarzy sze - nia, gwarantujπce wπskim grup - kom dostíp do funduszy, z ktû - TOP PRODUCER Kryzys fiansowy i ekono micz - ny ostatnich lat przyniósł multi miliardowe zadłużenie budżetu kraju. Chiny są trzecim pod względem wielkości krajem świata leżącym na obszarze (ok. 9.6 mln. km kwadratowych) wschodniej Azji i graniczącym z krajami: Ko - rea Północna, Kazachstan, Mon - go lia, Rosja, Afganistan, Paki - stan, Indie, Nepal, Bhutan, Myan - mar (Birma), Laos i Wietnam. Jest krajem licznie zaludnionym; o populacji wynoszącej ok 1,304 miliona mieszkańców, w tym bez wy znaniowych %, wyznają - cych tradycyjne religie chiń skie %, Buddystów - 8.4%, Atei s - tów - 8.1%, Chrześ cijan - 7.1%, Mu zułmanów - 1.5% i inni. 93,3 % społeczeń st wa chinskie go ma pochodzenie (ko rzenie) chiń skie i wy wodzi się z Han (Chi ny). Re - sztę stanowi mniej szość etni cz na na którą składa się aż 18 naro do - wości, między inny mi: 0.39% sta - nowią Tybetańczycy, 0.34% Mongołowie, 0.18% Koreań czy cy i DokoÒczenie na stronie 14 Wystrychnięci na dudka rych nie musia y sií spowiadaê fiskusowi. WielkoúÊ sum przep y - wajπcych z tego czy innego po - wo du poza budøetem rûwna a sií niemal sumom trafiajπcym do budøetu. Nie moøe zatem dziwiê powszechne dziú za amywanie rπk nad finansowπ kondycjπ paò - stwa i jeszcze gorszymi perspek - tywami na przysz oúê. Zmierza - liú my bowiem do takiego celu wyt rwale i z pe nπ úwiadomoúciπ, ma mieni banalnymi hase kami he rol dûw transformacji. Obecnie rzeczywistoúê zaczyna wystawiaê nam rachunki, a co gorsza, w aú - ci wie nie wiadomo, po co wpako - waliúmy sií w tí kaba Í. Oto oka - zuje sií, øe najwiíksze autorytety wspû czesnego úwiata zweryfiko - wa y swoje dotychczasowe prze - konania i zaczynajπ mûwiê dok a - dnie to samo, co rodzime elity típi y u swoich przeciwnikûw ja - ko ewidentny przejaw zacofa nia. Nie kto inny jak Francis Fuku - ya ma, zmotywowany zw aszcza DokoÒczenie na stronie 7 JAN CZAN Broker (905) godz. $49,900 - Dochodowy Business - 10 lat od za oøenia $119,900 -B.dobrze wyposaøona Pizzeria- dobry dochûd $179,900 - Luksusowe condo, nowoczesny budynek. $187,000 -Condo, 2 parkingi, balkon, nowy budynek. $339,000 -PiÍkny i Nowy 1880 sq.ft. executive townhouse $369,000 Samodzielny europejski dom-bardzo zadbany $559,000 - Dom po rozbudowie i completnej renowacji - jak nowy - Dom Marzenie!!! Szybka Telefoniczna darmowa wycena domûw! Wycena poprzez

2 Strona 2 Kazimierz Z. PoznaÒski University of Washington Masa złomu (2) Podczas gdy nikomu w sferach oficjalnych wśród lokalnych rządów oraz obcych agencji nie chciało się żywo dyskutować spraw wyceny majątku, w sfe - rach tych ciągle się mówiło, także przez środki masowego przekazu, że nie ma o czym mówić, gdyż zda niem tych oficjałów, nie ma co mówić o cenach skoro komu - nizm zostawił po sobie złom. Jaką to niby wartość mogły mieć, powiedzmy maszyny, jak je instalowano bez głowy a potem nikt nie dbał o remonty, a później jeszcze jak już się ten park ma - szynowy zestarzał nie było komu tego usunąć, a to dlaczego, a to dlatego, że za komunizmu nic nie miało sensu, więc nie było komu albo jak usunąć to co już było całkowicie zbędne. Do tego głosu, że wszystko złom więc nie ma co wyceniać dołączyli się też ludzie samych AUTO WORK LTD. Complete Auto Repair Used & New Tire Service Tune - Ups Shocks Tire Services Brakes Mufflers Car Detailing Elektrical Front End Work 1557 Sedlescomb Dr. Mississauga, Ont. L4X 1M4 Gdy samochûd twûj nie rusza dzwoò natychmiast do Migusa. FachowoúÊ i uczciwoúê 47 LATA OBS UGI POLONII 24 godzinna obs³uga oraz dostawa oleju opa³owego (416) Six Point Road Toronto, ON M8Z 2X3 DIXI RD. mediów, tak jak w Polsce, stało się to z Michnikiem, prawdziwym dyktatorem prasy, który znał się na prasie zanim upadł komunizm, gdy atakował ją za dyktatorskie zapędy, pod dyktando oczywiście tej niby ogłupiałej komunistycz - nej partii, tej Polski. Przy jakiejś okazji, być może w czasie wizyty w Stanach Zjedno - czo nych wyraził swój pogląd na temat prywatyzacji po raz tam któryś, twierdząc, że za komuniz - mu produkowano głównie popier - sia Lenina i było na nie zapotrze - bo wanie, gdyż partia brała całą produkcję, chyba na skład, no bo pod koniec komunizmu, był chy - ba ich nadmiar. Wracając do teorii Lenina w wy daniu Michnika, wszystko było dobrze do póki był komu - nizm, więc się fabryki kręciły a ludzie mieli pracę, tyle jak komu - nizm upadł to nie było już komu kupować popiersi Lenina, nie licząc rodziny Lenina, więc fabry - ki popiersi musiały paść no i co one były wtedy warte, tyle co popier sia, czyli nic, złom. Przy ogólnej niechęci, czy JOLANTA KRYSTKOWICZ Adwokat, Notariusz L.L.B, LLM By y SÍdzia w Polsce 2347 Kennedy Rd. Unit 402, Scarborough, Ont. M1T 3T8 pû nocno-wschodni rûg ulic Kennedy Rd. i Sheppard Ave. Tel.: SEDLESCOMB DR. DUNDAS Jarrow ZENON MIGUS Bus. (905) Cell. (416) POMNIKI Pomniki z granitu P yty z brπzu Gwarantowana wysoka jakoúê us ugi Duøy wybûr kolorûw i wzorcûw PrzystÍpne ceny (416) SIX POINT ROAD HWY 427 odrazie do komunizmu w krajach gdzie on się właśnie rozpadł taka teza mogła się łatwo przyjąć, no faktycznie łatwo się przyjęła, także w Polsce, chociaż nikt nie zadał sobie pytania, gdzie te fabryki popiersi się mieszczą no i gdzie są te masy robotników odle wających w brązie czy gipsie wodza rewolucji. Oczywiście ten argument to był chyba dowcip, niewinny lub winny, lub raczej, bez osłonek winny, gdyż takiej fabryki chyba nawet nie było w Polsce, a jak by była to zatrudniłaby może z tuzin robotników, bo z pewnością w któ rymś momencie ta fabryka dorobiłaby się taśmy produkcyj - nej, nawet z Ameryki, gdzie odle - wają Waszyngtona. Skutek uboczny tego, że promi - nenci tacy jak Michnik wydali opinie, że to złom, był taki, że po - sz ły za nimi zastępy pomniej - szych nie znaczy że głupszych - ludzi mediów z podobnymi opi - nia mi, a jak medialni ludzie opo - wiedzieli się za Michnikiem to za nimi poszli też naukowcy, często przyjaciele, którym też bardzo nie szło na studiach. Wybór był prosty, gdyż jak się komuś by nie spodobała linia przewodnia to zaraz by się dowie - dzial z mediów, że jest populistą, komunistą lub faszystą, trzy sło - wa chyba zapożyczone z komuni - sty cznej cenzury, która nie tylko blokowała teksty, w których wy - kla dano brudy komunizmu ale też ochlapywano błotem tych, którzy się tak wychylili. No i gdzie by taki, powiedzmy naukowiec drukował, gdyż jak się skończył komunizm to zabrakło środ ków na naukowe książki, ma - sa naukowych pism podupadła lub padła, więc zostały głównie ła my prasy czy stacje radiowe, no i telewizja, a jak myśl czyjaś jest nieprawomyślna to wtedy jest zakaz pokazywania się w środ - kach przekazu. Taka myśl się pojawiła jednak, przynajmniej w Polsce, gdyż nie wszyscy naukowcy połapali się w tych mechanizmach władzy, tak że potraktowali serio odkrycie które zrobił Kornai i zadali sobie pyta nie czy przypadkiem to co odkrył sobie na boku - Kornai na Węg rzech, że, jak przypomnę, wielka fabryka poszła za nic to prawidłowość. Zadanie okazało się na począt - ku skomplikowane, gdyż władze prywatyzacyjne nie zostawiły po sobie żadnego śladu jeśli chodzi o wycenę kolejnych fabryk czy banków, gdyż władze te naj - częściej ministerstwa musiały tylko podać pod koniec roku ile Dixie VISTULA TRAVEL Promocyjne ceny BiletÛw do Polski Income - Tax Wakacje na s onecznym po udniu - ìlast minuteî Ubezpieczenia turystyczne - juø od $1.10 VISTULA TRAVEL Dundas St. E. to pieniędzy zarobiły, żeby następ nie te pieniądze przekazać do budźe tu państwa. Oficjalny powód dla którego tych szczegółowych danych na temat poszczególnych transakcji nie podawano do wiadomości opinii publicznej było to, że są te dane objęte tajemnicą handlową wymaganą przez potencjalnych nabywców, no i z tych powodów nie podawano informacji o prze - bie gu przetargów ofert oraz kontr-ofer. To było, oczywiście raczej dziw ne, gdyż tejemnice handlowe mogą w jak najlepszym razie odno sić się do prywatnych tran - sak cji a nie do tych, gdzie stroną sprzedającą jest państwo, bo żad ne państwo nie ma prawa do tajem nicy chyba że to w/s bezpie - czeń stwa publicznego i w tym przy padku jest nadzór, więc taje - m nica nigdy nie jest totalna. Skoro władze w krajach refor - mo wanych, jak Polska po tym, zadbały, żeby była pełna tejemnica to chyba tylko dlatego, że obawiały się, że może wyjść na jaw, że majątek państwa czyli ogólny, obywatelski sprzedawa - ny jest poniżej ceny złomu, albo że ktoś może wykorzystać fakty - cz ne dane, żeby wykazać, że to nie złom a skarb. No bo ktoś mógłby zapytać, jak to jest, że taka Polska zostaje sprzedana za cenę złomu, lub poniżej tej ceny, mimo, że fabryki REALTY LTD., BROKERAGE %MLS Dundas St. West Toronto, On. M6R 1X6 Fax: /07/ 2009 N o 14 (980) Sales representative od 1988 r. Zofia Lachowicz Lexus Do wygrania Cell: nie produkują złomu tylko pro - dukty, które ludzie w kraju kupu - ją a niektóre nawet kupuje zagra - nica, żeby je przetopić na stal, że - by potem zrobić porządne wy - roby, być może sprzedać do Pol - ski, choć tam tylko sam złom. Zapewniam fachowπ i rzetelnπ us ugí popartπ wieloletnim oúwiadczeniem., Pe ne badanie oczu EWA G ADECKA 1224 Dundas St. West, Suite 102, Mississauga, Ontario L5C 4G7 Wysy ka paczek i pieniídzy Tel.: Dundas St. E. Unit 5A Mississauga

3 N o 14 (980) 15-31/07/2009 Strona 3 Krystyna Starczak-Kozłowska Krótkie życie Chopina ile za - wiera wydarzeń! Zwłaszcza arty - stycznych! Badacze dzielą je na okres warszawski i paryski. Ten pier wszy na pewno był szczęś - liwy. W Warszawie wyrastał Fryderyk otoczony miłością ro - dziny, przyjaciół, uznaniem pro - fesorów, uwielbieniem znajo - mych i tych wszystkich, którzy wcze śnie poznali się na jego geniuszu. Gdy miał 10 lat, śpie - wa czka włoska, Angelica Cata la - ni, odwiedziwszy Warszawę i wy słuchawszy jego koncertu, ofia rowała mu złoty zegarek z wygrawerowaną dedykacją. Warto dodać, że pierwszy występ cudownego chłopca odbył się w stolicy o rok wcześniej. Już jako dziecko grywał w Belwe - derze. Mając 11 lat komponuje poloneza As-dur, w rok póżniej poloneza gis-mol... Szybko Fryderyk staje się wielką sławą warszawską, ulu - bieńcem salonów. A Warszawa wówczas muzycznie stała bardzo wysoko i najwięksi kompozy - torzy zatrzymywali się tutaj dając koncerty (np. Paganini). Cesarz Alek s ander wysłuchawszy gry tego niezwykłego młodzieńca zdjął z palca pierścień i ofiarował mu w prezencie. Rozpieszczany przez wielkich tego świata Cho - pin pozostał jednak sobą, nie dał się zwieść na manowce salonowej magii. Chronił go przed tym jego geniusz muzyczny, wpojone przez rodziców zasady moralne, niezwykła inteligencja i przenik - liwość spojrzenia, wcześnie osią - g nięta mądrość życiowa. To ona każe mu postawić na sztukę na - rodową, zgodnie z radą Stefana Wyt wickiego, skierowaną pod jego adresem: Jest ojczysta melodia jak klimat ojczysty. Góry, lasy, wody i łąki mają swój głos rodzinny, wewnętrzny, choć go nie każda dusza pojmuje. Ty bądż oryginalnym, ojczystym(...) Wytrwałość i kształcenie na raz obranym polu zapewni ci imię u potomnych... Te słowa Fryderyk dobrze zapamiętał i były one jego de - wizą. Sprawdziły się w całej rozciągłości. xxx W dzieciństwie i młodości zawierał wielkie przyjażnie wśród starszych od siebie uczniów ojca, który był nauczycielem muzyki. Niektóre z tych przyjażni prze - trwa ły całe życie. W odtwarzaniu ich dziejów bardzo pomagają listy, wśród nich listy do Jana Białobłockiego, młodo zmarłego na grużlicę kości przyjaciela. Prze chodziły one zadziwiające koleje losu: skonfiskowane przez carską żandarmerię po śmierci adresata zostały zwrócone przez rząd sowiecki na mocy traktatu rys kiego. W stosie papierów zna - lazł je St. Pereświet-Sołtan i na szczęście wydał, bo po kilkunastu latach listy te spłonęły wraz z całym archiwum podczas powsta - nia warszawskiego... Armaty ukryte w kwiatach Dopóki nieubłagana śmierć nie zabrała mu przyjaciela, obaj chłop cy mogli jak pisał Chopin pogawędzić, pożartować, pośpiewać, popłakać, pośmiać się, pobić itd a do każdej z tych czynności Fryderyk był bar - dzo skory, jako chłopiec pełen uczuć i temperamentu. Śmierć Białobłockiego była dlań ciosem tym okrutniejszym, że zbiegła się w czasie ze śmiercią ukochanej siostry Emilki, którą w młodym wieku też wcześnie zabrała gruż - lica. Wydarzenia te uczyniły pół - toraroczną lukę w korespondencji Chopina i zamykają one okres jego beztroskiego pacholęctwa. W młodym człowieku szybko ro - sła samoświadomość czym jest życie i jaką on ma w nim rolę do spełnienia... xxx Również przyjażń z Tytusem Wojciechowskim cenił sobie bardzo wysoko, bo nawet powie - dział: on mnie czuć nauczył. To jemu zwierzał się z młodzieńczej miłości do Konstancji Gładkow - skiej, jemu przesyłał swe utwory do oceny, zawsze z przświadcze - niem, że: żaden utwór wartości mieć nie będzie, póki ty go nie usłyszysz. Poważny, powściągliwy Tytus starał się powstrzymać go od zbyt męczącego i pochłaniającego życia towarzyskiego, od owych ciągłych spotkań, zebrań, tańców, do których Fryderyk wielkie miał upodobanie. Stale zajęte wieczo - ry, na których domagano się, by młodziutki kompozytor improwi - zował, męczyły go bardzo. Skar - żył się: tu spać się chce, a tu cię o improwizację proszą. Taki tryb życia rujnował jego zdrowie i tak już dziedzicznie obciążone - oprócz Emilki ojciec umarł na grużlicę, co prawda w wieku lat 75. O trwałości przyjażni z Tytu - sem niech świadczy fakt, iż w 1848 roku bliski śmierci Chopin ostatni prawie list z Paryża pisze do Tytusa. A ten szybko powia da - mia go, że zbliża się do francus - kiej granicy, bo pragnie go zoba - czyć. Fryderyk jest już zbyt osła - biony, boi się tego spotkania, chciałby, aby czas razem spędzo - ny był samą tylko radością, cza - sem szczęścia zupełnego jak pisze, dodając: - Twój na zawsze Fryderyk. Do spotkania nie doszło, jak to w życiu, gdy czas, który jeszcze mamy do przeżycia, kurczy się zbyt szybko... Widać jednak, że jeszcze na łożu śmierci pamiętał kompozytor ich nie kończące się spacery po Krakowskim Przed - mieś ciu i ową brzozę, stojącą pod oknami domu Tytusa w Poturzy - nie, która tak go kiedyś zachwy - ciła... xxx Lubił podróżować. Ciekawość świata, chęć poznania Polski gnała go po całym kraju od Po - morza poprzez Mazowsze, poz - nańskie, lubelskie, po Kraków, Wrocław...W 1828 roku odbył podróż do Wiednia, gdzie spotkał się z bardzo życzliwym przyję - ciem. Jeszcze pożegnał Tytusa, Poturzyn i Żelazową Wolę, ale ostatni rok 1829/30 w Warszawie spędził, gdzie blask jego genial - ności udzielił się wszys tkim, a jego młodość, ra dość ży cia i bez - troska osiągnęła swój szczyt. Sy - pią się nowe kom pozycje, wszy - stko przychodzi lekko, ale już go ciągnie wielki świat i podróż na jakiś czas, która okazała się pod - różą na zawsze... Przed wyjazdem dwa koncerty jak z płatka wywinął (e-mol i f- mol). Jedynie zdrowie kładło się nieznacznym jeszcze cieniem na tę radosną egzystencję, a także owa romantyczna, wysublimo wa - na miłość do Konstancji Gład - kow skiej. Był na jej popisie na scenie Teatru Narodowego i chło - nął jej śpiew, a potem śmiertelnie obraził się na recenzenta, który po występach Konstancji w Berlinie napisał: Nie każde wydawanie tonów, choćby najpoprawniejsze, jest śpiewem. No cóż ta krytyka panieńskiego śpiewu była w tym wypadku bezwzględna, a jej autorem był Maurycy Mochnacki, wybitny krytyk tamtego czasu, z którym wcześniej Chopin się przyjażnił... Może uczucie do Konstancji by ło wyimaginowane, jak wiele uczuć w tej epoce, idealizującej mi łość. Pojmowano ją w sposób tak wysublimowany, że roman ty - czni artyści często odrywali mi - łość od samego przedmiotu uczuć. Panna, jak to panny tam tego cza - su - na odjezdnym ofia rowała Chopinowi wstążeczkę i do albu - mu wpisała wiersz, świad czący, że nie był jej w istocie obojętny: Ażeby wieniec sławy w niezwiędły zamienić rzucasz lubych przyjaciół i rodzinę drogą. Mogą cię obcy lepiej nagrodzić, ocenić, lecz od nas kochać mocniej pewno cię nie mogą. Jej słowa miały się sprawdzić. Fryderyk nie mógł tego jeszcze przewidzieć i przekornie napisał pod jej wierszem: mogą! A jednak Konstancja dość szyb ko wyszła bogato za mąż za szlachcica Grabowskiego. A tu rzeczywistość skrzeczy jak by powiedział Wyspiański, ale już w innej epoce. Tylko, że rzeczy - wistość zawsze skrzeczy podo - bnie, nic sobie nie robiąc z wznio - słych, platonicznych uczuć... Jedynie sztuka odniosła z tego wielkiego sentymentu i zapa - trzenia obojga pożytek: Konstan - cja była inspiracją do Larghetta z Koncertu f-mol Chopina... xxx Wyrastał na Śpiewach history - cznych Juliana Ursyna Niemce - wicza i pojęcie ojczyzny łączyło mu się z bólem utraconej niepod - ległości. Uczęszczał na wykłady na Uniwersytecie Warszawskim studiując jednocześnie u Józefa Elsnera (który zapisał obok jego nazwiska: geniusz muzyczny ), a w warszawskim domu swoich ro dzi ców, na wieczorach czwart - ko wych, poznawał grono uczo - nych i artystów, z wieloma się przyjaź nił. Toczono długie ro - zmo wy o sztu ce i sprawach naro - dowych, przesiąknięte niena wiś - cią do reżimu carskiego. Dlaczego więc opuścił kraj tuż przed wybuchem Powstania Lis - to padowego? Już z Wiednia, gdzie przeżywał gorzko swoje pierw sze samotne święta Bożego Narodzenia 1830 roku, napisał z przejmującym smutkiem: Czu - łem więcej niż kiedykolwiek osi e - rociałość moją. A jednak wyjechał, widać takie było przeznaczenie. W czasach stalinizmu ten jego wyjazd w przededniu Powstania Listopado - wego stał się przedmiotem dziw - nych komentarzy Jarosława Iwasz kiewicza. Wokół biografii wielkich ludzi tworzą się często nawarstwienia legend i nieporozu - mień, również dlatego, że biogra - fowie bywają nierzadko pod wpływem panujących aktualnie ideologii. I tak było z Iwaszkie - wiczem, który pisząc w 1955 roku popularną monografię o Chopinie rychło doczekał się za nią zasz - czy t nego miana laureata Nagro - dy Leninowskiej. Ale za jaką cenę!? Posłuchajmy, jaką ów autory ta - tywny pisarz i poeta podaje przy - czynę wyjazdu Chopina z kraju w 1830 roku: Jego powinność i powołanie były gdzie indziej i nie miały nic wspólnego z tą wo jen - ką, która była typowo polską szla checką wojną, zabawą w woj - nę z jej dekoracyjnością, fantazją, mundurkiem, szabelką (...), co w krótkim czasie okazało się bałaga - nem, tchórzostwem, ma łostko wo - ścią, zawiścią i osta tecznie klęs - ką, po której panowie uciekali do Francji, a pozostał sam na sam z wrogiem, bezradny, opuszczony lud. Trudno z tak nikczemnym sta - wianiem sprawy polemizować. Dziś taka interpretacja wielkiego narodowego zrywu wydaje się nam po prostu żenująca. I aż dziw bierze, że tak dał sobie staliniz - mowi w głowie przewrócić Iwasz - kiewicz, uznany za pisarza i poetę wybitnego, przez całe lata PRL-u piastujący stanowisko prezesa Związku literatów Polskich. Tymczasem Chopin cały był duchem z powstańcami, choć na pewno stan zdrowia nie pozwolił - by mu na wzięcie udziału w wal - ce, gdyby był w kraju. Cho roba da wała o sobie znać już w liceum, któ re musiał przerwać z tego po - wodu. Klęskę Powstania Listo pa - do wego przeżył osobiście jako wiel ki dramat narodu i włas ny. Tak głęboko rozpaczał, iż w tzw. no tatniku stuttgardzkim znaj du - jemy takie oto jego słowa pro testu - nawet przeciw Bogu - spo - DokoÒczenie na stronie 21 Ogłoszenie sponsorowane przez Nowy Kurier

4 Strona /07/ 2009 N o 14 (980) Western Michigan University Obserwacje z USA Andrzej Targowski Leszek Kołakowski ( ) W dniu 17 lipca 2009 zmarł wiel ki polski filozof Leszek Koła - kowski od 41 lat wykłada jący w Kanadzie, USA a od 1970 r. na an gielskim Uniwersytecie Ox - ford, od kiedy został wyrzucony z Uniwersytetu Warszawskiego w 1968 r. Jeśli zgodzimy się z tezą, że idee prowadzą do rewolucji, to Jego idee i uczniowie doprowa - dzili do Rewolucji Solidarności w 1980 r. w wyniku której Polska odzyskała niepodległość, a Polak prof. Jerzy Buzek został w 2009 r. przewodniczącym Europejskiego parlamentu. Jak na jednego filo - zofa, to wielkie a nawet monu - mentalne osiągnięcie? Przypomnijmy fakty. W rok po Polskim Październiku, w 1957 Profesor UW L. Kołakowski opublikował cztery artykuły w paryskiej Kulturze na temat dog - matyzmu i historycznego determi - nizmu sowieckiego marksizmu. Fakt wydrukowania tego typu tekstów w paryskiej Kulturze był jak na intelektualistę pracującego w PRL, wówczas wyczynem he - ro icznym. Później doszedł do wniosku, że zbrodniczy stalinizm nie był jakąś aberracją, anomalią satrapy a logiczną konsekwencją marksizmu. Dowód przeprowa - dził w swej monumentalnej pracy pt. Główne prądy marksizmu ( ). W 1965, wraz z Marią Ossow - ską i Tadeuszem Kotarbińskim, sporządził opinię w sprawie poję - cia wiadomości, która została wy - korzystana przez obronę w proce - sie Jacka Kuronia i Karola Mo - dze lewskiego, oskarżonych o "roz powszechnianie (...) fałszy - wych wiadomości" w napisanym przez nich Liście otwartym do Partii. W 1966 odebrano mu kate - drę i usunięto z PZPR za zbyt ra - dy kalną krytykę władz i odcho - dzenie w nauczaniu studentów od oficjalnego kanonu marksizmu. Na emigracji jego poglądy za - częły stopniowo ewoluować od marksizmu do ogólnie rozumianej myśli chrześcijańskiej i uniwer - sal nej. Po krótkim pobycie w Pa - ry żu osiadł ostatecznie w Anglii, gdzie mieszkał do śmierci. Jego słynny esej Tezy o nadziei i bez - na dziejności, opublikowany w paryskiej Kulturze w 1971, stwo - rzył intelektualny fundament dla stra tegii opozycji antykomuni - stycznej, inspirując powstanie KOR-u i Uniwersytetu Latają - cego. Przypisuje mu się m.in. pomysł stworzenia w PRL wolnych związków zawodowych. Współpracował z Polskim Poro - zumieniem Niepodległościowym w kraju. W latach był oficjalnym przedstawicielem KOR-u za granicą i odpowiadał za kontakty między środowiskiem KOR-u i emigracją. Matka obumarła, gdy miał 3 lata a ojciec został zamordowany przez Niemców, gdy miał 16 lat. W wieku 15 lat chciał wstąpić do PPR, ale poradzono mu by prze - żył Okupację, bowiem inteligenci będą potrzebni Partii po wojnie. W 1945 r. wstąpił do AZWM Życie a także do PPR. Przez 21 lat, do 1966 był członkiem PZPR. Był pracownikiem Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR. Był jednym ze współtwórców warszawskiej szkoły historyków idei, profeso - rem, do 1966 kierownikiem katedry historii filozofii nowożyt - nej na Uniwersytecie Warszaws - kim. W 1966 odebrano mu kate - drę i usunięto z PZPR za zbyt radykalną krytykę władz i odchodzenie w nauczaniu studen - tów od oficjalnego kanonu mark - sizmu. W 1968, za udział w wy - da rzeniach marcowych, ode bra no mu prawo wykładania i pu bliko - wania, co zmusiło go do emi - gracji. Informacje o najnowszych książkach wydanych w Polsce Maria Budziakowska Profesor LESZEK KOŁA KO - W SKI urodził się w 1927 roku. Był wybitnym filozofem, history - kiem idei, eseistą i publicystą. Przeszedł drogę od pro fesora na Uni wer sy tecie War sza wskim, członka PPR i PZPR do opo zy cjonisty i dysydenta. W 1968 ro ku wyjechał z Polski. Początko wo wykładał na McGill Universi ty w Montrealu, natępnie na Uni ver sity of Cali fornia w Berkeley. Od 1970 roku pełnił funkcję senior research fellow w Oxfor dzie w Anglii. Był także profeso rem na Yale Uni versity oraz w Com mi - ttee on Social Thought na Uni - werytecie w Chicago. Był człon - kiem Pol skiej Akademii Nauk. Otrzy mal liczne nagrody, m.in. Jefferson Award, Prix Toc que - ville, Eraz mus Prize, oraz zo stał laureatem na grody Kongresu Sta - nów Zjed no czonych imienia Johna Kluge go. Jako popularyzator filozofii wydał w 2008 roku książkę Ułam ki filozofii. Najbardziej wy służone i najczęściej cytowane zdania filozofów z komenta - rzem. (Warszawa: Prószyński i S-ka SA, 134 strony). Cytuje w niej 62 powiedzenia zna nych filozofów. Komentarze do tych wypowiedzi napisał Leszek Kołakowski wraz z córką Agnieszką, uwzględniając czy telni ka, który może nie znać filozofii. Leszek Kołakowski pisze: Dwa są, jak mniemam, najbar - dziej wysłużone, najczęściej wspomniane zdania krótkie w dziejach filozofii: Kartezjuszowe Myślę, więc jestem oraz Witt - gensteina O czym mówić nie można, o tym należy milczeć. Są sobie te dwa zdania przeciw - stawne. Pierwsze jest zaczątkiem wielkiej konstrukcji metafizycz - nej, drugie jest normą, przykaza - niem, które wszelkiej metafizyki każe nam się wyrzec. Kolejne bardzo sławne zdanie z tego zbioru to: Istnieć to być postrze - ganym (esse est percipi) Berke - leya. Przytoczę tu kilka cytatów i komentarzy. Słynne powiedzenie KARTEZ - DokoÒczenie na stronie 7

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Grudnia (December) 2009 No 23(989) Polska po traktacie Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia podporząd

Bardziej szczegółowo

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Stycznia (January) 2011 No 2 (1016) Wartość Wartości niczego Czas na zmiany Izabella Bukraba-Rylska Książka

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Maja (May) 2010 No 10 (1000) Wstydliwa słabość Moja Polska Wydarzenia po katastrofie w Smoleńsku ujawniły

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dokończenie z Nr. 3(969) Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Dokończenie z Nr. 3(969) Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Marca (March) 2009 No 05 (971) Porozmawiajmy o węglu brunatnym (3) Wiesław Blaschke W najbliższych dniach przed

Bardziej szczegółowo

Bóg, honor, ojczyzna (2)

Bóg, honor, ojczyzna (2) POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Kwietnia (April) 2010 No 08 (998) Tragedia Polskiego Państwa Wojciech Błasiak Uroczystości pogrzebowe i sam

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Continued on page 18

ISSN 0848-1946. Continued on page 18 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Listopada (November) 2010 No 21 (1011 The Conservative Party By Robert Bothwell In Canada there were politi

Bardziej szczegółowo

Meandry polskiego lobbingu

Meandry polskiego lobbingu POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-28 Lutego (February) 2011 No 4 (1018) Meandry polskiego lobbingu Emil Muciński Lobbing - to słowo, wśród wie

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Krzy sztof P., pracownik Univer- przestanie, w nieświadomości. 18 września sprawy. Donosił w niej, że PHZ Uni-

ISSN 0848-1946. Krzy sztof P., pracownik Univer- przestanie, w nieświadomości. 18 września sprawy. Donosił w niej, że PHZ Uni- POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Czerwca (June) 2011 No 12 (1026) Przesłanie Michała Falzmanna Ojczyzna Wyspach Dziewiczych, którą za - Jerzy

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Sierpnia (August) 2010 No 16 (1006) Dzień Żołnierza Polskiego w SPK Koło 20 Krystyna Sroczyńska W siedzibie

Bardziej szczegółowo

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH allegro.pl Licytuj dla WOŚP. Jeszcze dziś do 12 można zdobyć koszulkę, w której Robert Lewandowski zagrał z Rosją podczas Euro 2012. Wczoraj kosztowała 5 200 zł aukcje.wosp.org.pl R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII IPI MAGAZYN WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK ISSN 2353-7523 czerwiec 2014 nr 2/3 INVEST PARK INFO BARBARA KAŚNIKOWSKA DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 JAN MIODEK WIEŻA

Bardziej szczegółowo

Reductio ad absurdum

Reductio ad absurdum london 3 november 2011 17 (174) free issn 1752-0339 Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

CIĘŻARNE WALCZĄ O TRZY MIESIĄCE

CIĘŻARNE WALCZĄ O TRZY MIESIĄCE Janusz Piechociński nowym szefem PSL. Czy zmiana szefa ludowców oznacza kłopoty dla rządowej koalicji? * 3 dziś polityka Przemek Wierzchowski/AG Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325 tys., nr 2442

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Scena Polska. w Holandii. Kwartalnik nr 2(58)/2009 ISSN 1233-7633 / Cena: 2 euro. Miłych wakacji!

Scena Polska. w Holandii. Kwartalnik nr 2(58)/2009 ISSN 1233-7633 / Cena: 2 euro. Miłych wakacji! Scena Polska w Holandii Kwartalnik nr 2(58)/2009 ISSN 1233-7633 / Cena: 2 euro Miłych wakacji! Od redakcji www.scenapolska.nl Od redakcji C zy może być lepiej? Sceptycy mówią, że lepiej już było. A mnie

Bardziej szczegółowo

Internet, czyli złapani w Sieci

Internet, czyli złapani w Sieci nr 3/2010 2011 Internet, czyli złapani w Sieci Gazeta III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu Gry MMO ich mała ojczyzna Jakbym się czuł gdybym stracił konto?" Wieści z frontu,

Bardziej szczegółowo

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI?

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI? 39 lat po cudzie na Wembley znów gramy z Anglią. Pokonanie wyspiarzy otworzyłoby drużynie Waldemara Fornalika bramę do historii 19 dziś sport Mieczysław Michalak/AG Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Uwłaszczenie cz. 2. Pobudka. Sylwetka Jerze go Waldorffa. Wola Art 2009 MiastoProjektWola. Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str.

KURIER WOLSKI. Uwłaszczenie cz. 2. Pobudka. Sylwetka Jerze go Waldorffa. Wola Art 2009 MiastoProjektWola. Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str. B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 40/341 29 października 2009 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Uwłaszczenie cz. 2 Po artykule pt. Uwłaszczenie

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Numer 1 (73) marzec 2014 ISSN 1641-7992 Rok założenia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Czyszczenie i diagnostyka rurek kondensatorowych Dotychczas przebadaliśmy 180 kondensatorów i

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11

Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11 Bartosz Bobkowski/AG Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11 dziś sport Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

Szkoła z klasą. Nr 16 (112) 15 WRZEŚNIA 2004

Szkoła z klasą. Nr 16 (112) 15 WRZEŚNIA 2004 15 WRZEŚNIA 2004 Nr 16 (112) Płock ma w końcu salę koncertową. Otwarcie odremontowanego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej odbyło się 1 września. Na uroczystość przyby li przedstawiciele parlamentu, minister

Bardziej szczegółowo

Felietony:»10. Dziewczyny w okryjbidkach. WymarszzpowstańczychzgliszczWarszawy.Wywózkanaziemięniemiecką.

Felietony:»10. Dziewczyny w okryjbidkach. WymarszzpowstańczychzgliszczWarszawy.Wywózkanaziemięniemiecką. london 4 september 2010 10 (146) Free issn 1752-0339 Mamy nadzieję, że z każdym rokiem arteria będzie coraz większym świętem polskiej kultury nad tamizą. serdecznie wszystkich państwa zapraszamy!»3-4 czas

Bardziej szczegółowo