Wstęp... 9 Melania Bąk, Wartości niematerialne w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp... 9 Melania Bąk, Wartości niematerialne w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp... 9 Melania Bąk, Wartości niematerialne w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa Olga Budzińska, Kwalifikacja i wycena prac badawczo-rozwojowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Halina Buk, Kreowanie wartości marki w procesie łączenia się spółek handlowych Jolanta Chluska, Wartości niematerialne i prawne w rachunkowości w Rosji i w Polsce Małgorzata Cieciura, Hanna Czaja-Cieszyńska, Rozliczanie wartości firmy w świetle polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości analiza przyjętych rozwiązań Przemysław Czajor, Prawa do emisji gazów cieplarnianych w świetle krajowych oraz międzynarodowych regulacji rachunkowości Beata Dratwińska-Kania, Koszty prac rozwojowych ujęcie księgowe i sprawozdawcze Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Know-how jako składnik aktywów Maciej Frendzel, Aktywowanie wewnętrznie wytworzonych zasobów niematerialnych w wartości innych aktywów zagadnienia dyskusyjne. 97 Łukasz Furman, Znak towarowy w świetle prawa bilansowego i podatkowego 110 Małgorzata Kamieniecka, Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych inwestycje, wartości niematerialne i prawne czy towary? Joanna Koczar, Rosyjskie prawo bilansowe a identyfikacja, pomiar i wycena wartości niematerialnych Dorota Anna Mikulska, Prawo użytkowania wieczystego gruntu w księgach rachunkowych wymogi polskiego prawa bilansowego Alicja Mazur, Ustalanie wartości godziwej aktywów niematerialnych nabytych w drodze połączenia jednostek gospodarczych Anna Mazurczak, Paweł Zieniuk, Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym Aleksandra Łakomiak, Wycena technologicznych aktywów niematerialnych Adrian Ryba, Wycena i ewidencja wartości niematerialnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kazimierz Sawicki, Istota i zakres wartości niematerialnych i prawnych według ustaw o rachunkowości i podatku dochodowym oraz międzynarodowych standardów MSR/MSSF

2 6 Spis treści Edward Wiszniowski, Dylematy postrzegania wartości niematerialnych i prawnych Marzena Wrona, Koszty prac badawczych i rozwojowych w świetle polskiego prawa bilansowego, MSR/MSSF oraz prawa podatkowego analiza porównawcza Joanna Zuchewicz, Ujemna wartość firmy w regulacjach polskich i międzynarodowych Katarzyna Żuk, Ujęcie księgowe nakładów na witrynę internetową dotyczącą e-usług Irina A. Lukyanova, Tatiana A. Verezubova, Problemy wyceny własności intelektualnej jako składnika wartości niematerialnych i prawnych Summaries Melania Bąk, Intangible assets in accounting policy of an enterprise Olga Budzińska, Appraisal and valuation of research and development works according to Polish and international accounting standards Halina Buk, Creation of brand value in the process of commercial companies merger Jolanta Chluska, Intangible assets in Polish and Russian accounting Małgorzata Cieciura, Hanna Czaja-Cieszyńska, Calculation of goodwill in terms of Polish and international regulations of accountancy analysis of accepted solutions Przemysław Czajor, Greenhouse gases emission rights in the light of domestic and international accounting regulations Beata Dratwińska-Kania, Costs of developmental works the bookkeeping and financial reporting depiction Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Know-how as an asset Maciej Frendzel, Recognition of internally generated intangible resources in value of other assets questionable issues Łukasz Furman, Trademark in the light of balance sheet law and tax law Małgorzata Kamieniecka, Property rights from certificates of origins from renewable energy investments, intangible assets or goods for sale? Joanna Koczar, Russian balance law and recognition, measurement and valuation of intangible assets Dorota Anna Mikulska, Right of perpetual use of land in books of accounts regulations of Polish balance sheet law Alicja Mazur, Fair value measurement of intangible assets acquired in the merger of economic entities Anna Mazurczak, Paweł Zieniuk, Valuation and presentation of trademarks in financial statements

3 Spis treści 7 Aleksandra Łakomiak, Measurement of technological intangible assets Adrian Ryba, Measurement and recording of intangible fixed assets in accordance with International Accounting Standards Kazimierz Sawicki, Essence and scope of intangible assets according to regulations concerning bookkeeping and taxes, and international standards IAS/IFRS Edward Wiszniowski, Dilemmas regarding the perception of intangible assets Marzena Wrona, Costs of research and development works in the light of Polish balance sheet law, IAS/IFRS and tax law comparative analysis 235 Joanna Zuchewicz, Negative value of a company in Polish and international regulations Katarzyna Żuk, Accounting for investments in the web site for e-services Irina A. Lukyanova, Tatiana A. Verezubova, Problems of valuation of intellectual property as a component of intangible assets

4 Wstęp Normy rachunkowości to wspólne hasło cyklu międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych rokrocznie w listopadzie przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli. Historia naukowych spotkań, podczas których dyskutuje się nad problemami rozumienia i implementacji poszczególnych międzynarodowych standardów rachunkowości do regulacji lokalnych w różnych krajach, nad zapisami dyrektyw unijnych dotyczących rachunkowości, nowymi wyzwaniami stawianymi przed rachunkowością przez biznes na szczeblu przedsiębiorstwa, gospodarki narodowej i globalnej w warunkach Unii Europejskiej, a szerzej świata, liczy już 12 lat. W konferencjach biorą udział przedstawiciele środowisk naukowych ze wszystkich uczelni w Polsce. Stałymi gośćmi, aktywnymi uczestnikami konferencji są pracownicy naukowi z katedr rachunkowości Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji. Ranga cyklu konferencji Normy Rachunkowości powoduje, że to właśnie one stały się naukowym forum dyskusyjnym nad kolejnymi projektami Krajowych Standardów Rachunkowości. Cztery (Niezakończone usługi budowlane, Utrata wartości aktywów, Leasing, Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe oraz zobowiązania warunkowe) z sześciu Krajowych Standardów Rachunkowości były przedmiotem obrad kolejnych konferencji. W 2010 r. w ramach konferencji odbyło się posiedzenie Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości. Tegoroczna, dwunasta konferencja, podobnie jak wszystkie poprzednie ma charakter monotematyczny. Tym razem tytuł brzmi: Wartości niematerialne i prawne ujmowanie i prezentacja, co oznacza, że poświęcona jest szczególnie problemom uznawania, werbalnej identyfikacji, klasyfikowania, wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych i prezentowania w sprawozdaniach finansowych pozycji zakwalifikowanych do wartości niematerialnych i prawnych. Ujawnianie, w wyniku szeroko pojętej transformacji podmiotów, wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają wycenie i aktywowaniu, możliwości i metody amortyzowania, sposób odwzorowania w sprawozdaniu finansowym oraz zakres koniecznych bądź postulowanych ujawnień to problemy, które znajdują się w centrum zainteresowań pracowników naukowych wielu uczelni. Temat konferencji wzbudził duże zainteresowanie zarówno w polskim środowisku naukowym, jak i w krajach ościennych. Do publikacji przyjęto opracowania tematycznie ściśle związane z hasłem konferencji. I tak, w wielu opracowaniach autorzy podjęli próbę metodologicznego rozstrzygnięcia poprawności wyceny know how, marki i znaku towarowego. Inni skoncentrowali się na problemie ustalania i wyceny wartości firmy zarówno dodatniej, jak i ujemnej, wskazując i rozważając skutki ewolucji skrajnie różnego postrzegania tej pozycji, jako elementu aktywów, pasywów bądź wyniku finansowego.

5 10 Wstęp W kręgu zainteresowań kilku autorów znalazły się także teoretyczne rozważania nad rozpoznaniem charakteru ponoszonych nakładów, których skutkiem mogą być, bądź wręcz są, prace badawcze i rozwojowe. Interesujące są badania nad możliwościami i ograniczeniami uznawania omawianych nakładów za składniki majątku, a następnie ich klasyfikowania do wartości niematerialnych na podstawie rozstrzygnięć międzynarodowych i lokalnych krajowych. Recenzenci potwierdzili wysoki poziom merytoryczny opracowań, a Zespół Redakcyjny życzy dobrej lektury, owocnych obrad i zaprasza do udziału w następnej XIII konferencji. Wrocław, wrzesień 2011 Teresa Cebrowska, Waldemar Dotkuś

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 373 Branżowe problemy rachunkowości i podatków Redaktorzy naukowi Zbigniew Luty Aleksandra Łakomiak

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 373 Branżowe problemy rachunkowości i podatków Redaktorzy naukowi Zbigniew Luty Aleksandra Łakomiak

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 373 Branżowe problemy rachunkowości i podatków Redaktorzy naukowi Zbigniew Luty Aleksandra Łakomiak

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 314 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MARZENA JOANNA KSIONEK EFEKTY OCENY SPRAWOZDAWCZEJ PRAC B+R W PODMIOTACH SEKTORA OBRONNEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2010 Spis treści Wstęp 11 Piotr Bednarek: Audyt jako

Bardziej szczegółowo

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZA I PRZECIW

Bardziej szczegółowo

Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych

Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 803 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014) s. 107 116 Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych

Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 803 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014) s. 643 652 Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak Nr 14 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość a controlling Redaktor naukowy Edward Nowak Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2008 Komitet Redakcyjny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCYJNE PRZESŁANKI STOSOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ W KONTEKŚCIE PODEJŚCIA BILANSOWEGO

KONCEPCYJNE PRZESŁANKI STOSOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ W KONTEKŚCIE PODEJŚCIA BILANSOWEGO Maciej Frendzel Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości KONCEPCYJNE PRZESŁANKI STOSOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ W KONTEKŚCIE PODEJŚCIA BILANSOWEGO Wprowadzenie Problematyka wyceny w

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI

PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI Tomasz Lis Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI Wprowadzenie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH A WYNIK FINANSOWY

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH A WYNIK FINANSOWY Katarzyna Piotrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH A WYNIK FINANSOWY Wprowadzenie Prace badawczo-rozwojowe są determinantą innowacyjności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ORPHÉE SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ORPHÉE SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ORPHÉE SA ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY DANE JEDNOSTKOWE Genewa, dn. 14-02-2014 Raport zawiera: RAPORT SKONSOLIDOWANY 1. Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 9

Spis treści. Słowo wstępne... 9 Spis treści Słowo wstępne... 9 Arkadiusz Babczuk: Miękkie ograniczenia budżetowe jednostek samorządu terytorialnego... 11 Grażyna Borys: Świadectwa pochodzenia jako instrument wspierający kogenerację......

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej

Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej PRACE NAUKOE Uniwersytetu Ekonomicznego we rocławiu RESEARCH PAPERS of rocław University of Economics 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE REZERW NA ZOBOWIĄZANIA I JEJ ZNACZENIE W KSZTAŁTOWANIU WYNIKU FINANSOWEGO

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE REZERW NA ZOBOWIĄZANIA I JEJ ZNACZENIE W KSZTAŁTOWANIU WYNIKU FINANSOWEGO Lucyna Poniatowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE REZERW NA ZOBOWIĄZANIA I JEJ ZNACZENIE W KSZTAŁTOWANIU WYNIKU FINANSOWEGO Wprowadzenie W warunkach gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak Nr 14 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość a controlling Redaktor naukowy Edward Nowak Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2008 Komitet Redakcyjny

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości

Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości Zeszyty Naukowe nr 861 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Rachunkowości Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 329 Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka etyka środowisko Redaktorzy naukowi

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PZ Cormay zawierające skrócone dane jednostkowe 31.12.2013

Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PZ Cormay zawierające skrócone dane jednostkowe 31.12.2013 1 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZ CORMAY zawierające skrócone dane jednostkowe za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora-Wysocka Członek Zarządu Łomianki

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej

Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej Jerzy Gierusz * Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej Wstęp Zgodnie z Założeniami Koncepcyjnymi Sprawozdawczości finansowej... wycena to proces zmierzający do

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

USTALANIE WARTOŚCI GODZIWEJ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH METODĄ DOCHODOWĄ NA PRZYKŁADZIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ GTC

USTALANIE WARTOŚCI GODZIWEJ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH METODĄ DOCHODOWĄ NA PRZYKŁADZIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ GTC Stanisław Hońko Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowości USTALANIE WARTOŚCI GODZIWEJ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH METODĄ DOCHODOWĄ NA PRZYKŁADZIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ GTC Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo