Odpowiedzi na pytania do siwz. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące siwz:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi na pytania do siwz. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące siwz:"

Transkrypt

1 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA Sl"RATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Miasto Opole Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Miasto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Onol e z siadziją!jr;l~\(j i"'~.ha Opola I Ryn",!: ", R<iłL:~Z 45.(J"! 5 (:p::.la.el ; 7/ fel( (I", ; Si' IM-ZP "inwestujemy w Twoją przyszłość" Opole, dnia 23 kwietnia 2014 r. WYKONAWCY W POSTĘPOW ANID IM-ZP Dot. "Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) - etap II" Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro, z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Odpowiedzi na pytania do siwz Działając na podstawie art. 38 ust. 1 2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące siwz: Pytanie 1: Router brzegowy (1.1.1) Punkt 15 a: Posiada funkcjonalności bezpieczeństwa o następujących parametrach: sprzętowa ochrona warstwy zarządzającej (Contra I PIane Policing), min. ze wsparciem dla list kontroli dostępu Pytanie: Czy jedynym dopuszczonym mechanizmem obrony Control Piane jest ACL (lista kontroli dostępu)? Dla wszystkich urządzeń poza routerm brzegowym sposób implementacji obrany przed atakami DOS nie jest zdefiniowany Zamawiający dopuszcza inne mechanizmy ochrony warstwy zarządzającej niż ACL. ACL mogą być jedną z metod tej ochrony. Pytanie 2: Przełącznik Gigabit (4.1): Punkt 14 d: Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: dynamiczna alokacja kolejek sprzętowych, dostępne min kolejek Pytanie: Czy 4000 kolejek na switch jest rzeczywiście konieczne? Gdyż alternatywnie do rozwiązania kolejek ogólnych, mogą one być na stałe przywiązane do portu, co daje łatwość konfiguracji ale ogólna ich liczba nie jest aż tak duża. Czy wystarczy 8 kolejek na port? Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, gdzie obsługiwane jest co najmniej osiem kolejek na port fizyczny. IM-ZP Strona I z 12

2 Pytanie 3: Urządzenie rdzeniowe CPO (3.1.l) Punkt 14 d: Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: dynamiczna alokacja kolejek sprzętowych, dostępne min kolejek Pytanie: Czy 4000 kolejek na switch jest rzeczywiście konieczne? Gdyż alternatywnie do rozwiązania kolejek ogólnych, mogą one być na stałe przywiązane do portu, co daje łatwość konfiguracji ale ogólna ich liczba niejest aż tak duża. Czy wystarczy 8 kolejek na port? Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, gdzie obsługiwane jest co najmniej osiem kolejek na port fizyczny. Pytanie 4: Router (rdzeń sieci) Punkt 4. Wydajność niezawodność urządzenia Podpunkt a. "min. 200 Gbps (full duplex, lub 400Gbps half duplex) per slot - dostępne w dniu składania oferty, awaria jednej z matryc przełączających nie może powodować spadku wydajności poniżej 200 Gbps (full duplex, lub 400Gb ps half duplex)," Pytanie: Czy zamawiający dopuści potwierdzone przez producenta zapewnienie o dostępności wydajności 200Gbps per slot w najbliższym roku kalendarzowym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, czyli oferowany sprzęt musi posiadać opisane rozwiązanie w dniu składania ofert. Pytanie 5: Router (rdzeń sieci) Punkt 4. Wydajność i niezawodność urządzenia Podpunkt g. "obsługa interfejsów lge, 10GE, 40GE, 100GE" Pytanie: Czy zamawiający dopuści potwierdzone przez producenta zapewnienie o dostępności interfejsów 1OOGE w najbliższym roku kalendarzowym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, czyli oferowany sprzęt musi posiadać opisane rozwiązanie w dniu składania ofert. Pytanie 6: Przełącznik Gigabit (4.1): Punkt 13. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci Podpunkt c. "Protokół zapewniającym szybką zbieżność dla topologii pierścienia" Pytanie: Czy zamawiający uzna za "Protokół zapewniającym szybką zbieżność dla topologii pierścienia" mechanizm Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE w) z możliwością konfiguracji parametrów czasowych protokołu pozwalających na zwiększenie szybkości zbieżności w sieci z topologią pierścienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Według wiedzy zamawiającego, protokół RSTP ma zbyt duże czasy konwergencji przy przywracaniu połączeń na łącze podstawowe, dlatego wymagany jest specjalizowany protokół zapewniający uzyskanie szybkiej zbieżności sieci dla topologii pierścienia. Pytanie 7: Router (rdzeń sieci) Punkt 4. Wydajność i niezawodność urządzenia Podpunkt d. "możliwość transrmsji pojedynczych strumieni IP (unicast lub multicast) z przepływnością na poziomie min. 5 Gbps per strumień," Pytanie: Czy zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające transmisje dziewięciu strumieni po lgbps każdy dające w sumie transmisję wszystkich strumieni 9Gbps. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W sieci zmawiającego mogą być strumienie danych przekraczające lgbps ruchu. Pytanie 8: Specyfikacja ilościowa urządzeń W tabeli "Specyfikacja ilościowa urządzeń" jest wyspecyfikowany "Przełącznik szkieletowy" odpowiadające wymaganiom na.router (rdzeń sieci) ", gdzie opisane są ilości kart i typy modułów optycznych. Z tej tabeli wynika, że każdy z routerów rdzeniowych powinien być wyposażony w 10 kart liniowych o małej gęstości interfejsów co sprawia, że każdy z IM-ZP Strona 2 z 12

3 routerów musi być obsadzony mało optymalnie i nieefektywnie i konieczne jest stosowanie bardzo dużych obudów tych urządzeń co zwiększa rozmiar i pobór mocy. Pytanie: Czy zamawiający dopuści konfiguracje, spełniające wymaganie na ilość interfejsów opisane w dla.router (rdzeń sieci) 2.1.1" w sposób zapewniający pełną redundancje kart interfejsów ale z użyciem kart o większych gęstościach interfejsów, np. czy przy wymaganiu na 20 portów 10GE możliwe będzie zastosowanie 2 kart o gęstości co najmniej 10 portów 10GE, czy przy wymaganiu na 60 interfejsów l GE możliwe będzie zastosowanie dwóch kart o gęstości co najmniej 30 interfejsów? Zamawiający dopuści konfiguracje urządzeń o innych gęstościach portów na kartach liniowych przy zastosowaniu co najmniej dwóch kart liniowych dla każdego rodzaju interfejsu i przy zastosowaniu proporcjonalnego rozłożenia ilości interfejsów na poszczególne karty liniowe. Czyli jeśli wymagane jest 20 portów 10GE, możliwe jest zastosowanie co najmniej dwóch kart liniowych o gęstości co najmniej 10 portów na kartę liniową, dla pozostałych typów interfejsów należy przyjąć rozwiązanie proporcjonalne do ilości portów. Takie rozwiązanie zapewni możliwość redundancji połączeń w sieci. Pytanie 9: Specyfikacja ilościowa urządzeń W tabeli "Specyfikacja ilościowa urządzeń" jest wyspecyfikowany "Przełącznik szkieletowy" odpowiadające wymaganiom na.router (rdzeń sieci) ", gdzie opisane są ilości kart i typy modułów optycznych. Z tabeli tej wynika, że dla interfejsów 40GE konieczne jest dostarczenie modułów typu QSFP a w wymaganiach na to urządzenie dopuszczone są moduły QSFP oraz CFP. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów CFP zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie.router (rdzeń sieci) 2.1.1" Zamawiający zezwala na zastosowanie modułów typu QSFP lub CFP, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie wymagań na.router (rdzeń sieci) " Pytanie 10: Dotyczy: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW,,2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie realizacje polegające na dostawie lub dostawie i wdrożeniu urządzeń dla sieci typu MAN o wartości brutto minimum ,00 zł każda dostawa, w tym co najmniej jedną realizację polegającą na dostawie, instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych;" Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże się dostawą i wdrożeniem urządzeń dla sieci: urządzenia rdzeniowe, urządzenia dystrybucyjne, routery brzegowe, urządzenia zabezpieczające IXP, serwery, przełączniki SAN, oprogramowanie wirtualizacyjne o wartości brutto minimum ,00 zł? Zamawiający uzna to za spełnienie warunku. Pytaniell: Dotyczy: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. "a. co najmniej 2 osobami posiadającymi najwyższy poziom inżynierski wydany przez producenta oferowanego sprzętu w zakresie implementacji rozwiązań routingu i switchingu" "b. co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikaty wydane przez producenta oferowanego sprzętu" W związku z tym, że każdy dostawca technologii ma nieco inny program certyfikacyjny prosimy o określenie, co Zamawiający miał na myśli pisząc najwyższy poziom inżynierski? Czy chodziło o poziom ekspercki i profesjonalny czy może o poziom architekta rozwiązań? IM-ZP Strona 3 z 12

4 Zamawiający zakłada, że architektura przedmiotu zamówienia jest opisana wystarczająco precyzyjnie do jego skutecznego zrealizowania przez profesjonalny zespół. W związku z tym Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykaże zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia przestawiając zespół inżynierski, co z punktu widzenia wymaganych certyfikatów oznacza, że zapewni dwóch inżynierów na poziomie profesjonalnym lub wyższym i jednego inżyniera z certyfikatem w zakresie bezpieczeństwa na poziomie profesjonalnym lub wyższym. Pytanie 12: Dotyczy: Załącznik nr l Opis Przedmiotu Zamówienia "Oprogramowanie zarządzające całą infrastrukturą (6.1.1 i 6.2.])" Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania zarządzającego pochodzącego od tego samego producenta, co urządzenia: ROUTER (rdzeń sieci) 2.l.l, router brzegowy (1.1.1), Przełącznik Gigabit (4.1), Urządzenie rdzeniowe CPD (3.1.1), Urządzenie agregująco-dostępowe (3.1.2)? TAK, Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania zarządzającego pochodzącego od tego samego producenta co urządzenia. Pytanie 13: Dotyczy: Załącznik nr l Opis Przedmiotu Zamówienia "Oprogramowanie zarządzające całą infrastrukturą (6.1.1 i 6.2.1)" " 1. Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami sieci LAN musi stanowić zintegrowany pakiet aplikacji do konfiguracji, administracji, monitoringu i diagnozowania sieci." Czy oprogramowanie zarządzające całą infrastrukturą może ograniczyć się do administracji, monitoringu i diagnozowania sieci? Zamawiający nie zgadza się na ograniczenia zakresu specyfikacji załącznika nr 1 poprzez usunięcie zapisu o konfiguracji. System zarządzający ma umożliwiać konfigurację co najmniej urządzeń: 2.1.1, 1.1.1,4.1,3.1.1 oraz Pytanie 14: Uwaga do wymagania dla urządzeń Router rdzeń sieci Punkt 5. "Wymagania wobec składowych rozwiązania" Router (rdzeń sieci) 2.1.1, Wymaganie 3, punkt e: "zasilanie 230V AC" Tak postawione wymaganie w istotny sposób ogranicza wybór rozwiązania dla routerów rdzeniowych sieci, tylko do urządzeń, które posiadają zasilanie AC. Większość sprzętu klasy operatorskiej, o wysokich parametrach niezawodnościowych, jest przystosowana do zasilania OC (-48V). Stąd prosimy o uwzględnienie takich rozwiązań w wymaganiu. Jeśli system zasilania w lokalizacjach węzłów na to pozwala, proponujemy umożliwić wykonawcom dostarczenie urządzeń zasilanych OC. Jeśli na tym etapie nie jest to możliwe to prosimy o akceptację rozwiązania, w którym wykonawca dostarczy razem z urządzeniem konwerter AC/OC. Zamawiający dopuści dostarczenie konwerterów AC/OC pod warunkiem zapewnienia redundancji zasilania dla konwerterów i możliwości wymiany poszczególnych konwerterów bez konieczności restartu Router-a. Konwerter ten musi pochodzić od tego samego producenta co urządzenia i być dedykowanym elementem do tego urządzenia. Pytanie 15: Uwaga do wymagania dla urządzeń Router rdzeń sieci Punkt 5. "Wymagania wobec składowych rozwiązania" Router (rdzeń sieci) 2.1.1, Wymaganie 4, punkt a: "min. 200 Gbps (fuli duplex, lub 400Gbps half duplex) per slot - dostępne w dniu składania oferty, awaria jednej z matryc przełączających nie może powodować spadku wydajności poniżej 200 Gbps (fuli duplex, lub 400Gbps half duplex)". Rzeczywista architektura sieci oparta jest na interfejsach 40Gbps (pomiędzy węzłami szkieletowymi) oraz 10Gbps (w relacji szkielet - dystrybucja), stąd wymaganie 200Gbps FD na slot wydaje się wymaganiem nadmiarowym i nieuzasadnionym. Proponujemy zmianę tej wartości na 100Gbps FD (200Gbps HO) na slot. Takie przepływności na slot nadal zapewnią wysoką wydajność urządzeń i IM-ZP Strona 4 z 12

5 dużą gęstość portów na kartę, a jednocześnie umożliwią Wykonawcy zaproponowanie optymalnego rozwiązania w zakresie technicznym i cenowym. Pytanie 16: Uwaga do wymagania dla urządzeń Router rdzeń sieci Punkt 5. "Wymagania wobec składowych rozwiązania" Router (rdzeń sieci) 2.1.1, Wymaganie 4, punkt d "możliwość transmisji pojedynczych strumieni IP (unicast lub multicast) z przepływnością na poziomie min. 5 Gbps per strumień" Obecna architektura sieci oraz typ interfejsów usługowych (l Gbps w routerach brzegowych), wskazuje, że większe strumienie nie będą mogły być przenoszone przez taką sieć. Z drugiej strony, aplikacje dostępne na rynku nie wymagają większych strumieni niż 1Gbps. Dla przykładu strumień TV SD to 5Mbps, strumień HDTV to około 20MBps. Wartości bliskie lgbps można uzyskać przesyłając strumienie w jakości studyjnej o niskiej kompresji. Wymaganie obsługi strumieni 5Gbps może doprowadzić do istotnego zawężenia dostawców urządzeń dla routra rdzeniowego sieci, a także nieoptymalnego ze względów ekonomicznych wyboru urządzeń, które będą wspierać obsługę strumienia 5Gbps, który nigdy nie będzie uruchomiony w sieci. Wnosimy o zmianę wymagania na poniższe: "transmisja pojedynczych strumieni IP: unicast z przepływnością na poziomie mm. 5 Gbps per strumień oraz multicast z przepływnością na poziomie min. l Gbps per strumień" Pytanie 17: Uwaga do wymagania dla urządzeń Router rdzeń sieci Punkt 5. "Wymagania wobec składowych rozwiązania" Router (rdzeń sieci) 2.1.1, Wymaganie 10, punkt c "min. 8 kolejek per port" Sieć OSTO (Optyczna Sieć Teleinformatyczna Opola) ma zapewniać świadczenie usługi VLL, VPLS, IP VPN, Carrier of Carriers, stąd wymagane jest wsparcie dla hierarchicznego QoS (H-QoS) i odpowiednio większej ilości kolejek. Ilość kolejek można określać na port fizyczny, port logiczny (usługowy) lub na kartę liniową. W przypadku ostatnim kolejki są dynamicznie przyporządkowywane do portów fizycznych i logicznych w zależności od potrzeb. Posiadając tylko 8 kolejek na port pozbawiamy sieć świadczenia usług wirtualnych z dedykowanym QoS (H-QoS) Proponujemy aby wymaganie zredagować do postaci: "Architektura routera musi zapewnić wsparcie dla min. 32k kolejek sprzętowych QoS na kartę liniową." Pytanie 18: Uwaga do wymagania dla urządzeń Router rdzeń sieci Punkt 5. "Wymagania wobec składowych rozwiązania" Router (rdzeń sieci) 2.l.l, Wymaganie 11, punkt a "modularny system operacyjny: oddzielne procesy obsługujące poszczególne grupy funkcjonalne (protokoły routingu, zarządzania itp.), możliwość aktualizacji wybranych grup funkcjonalnych bez przerw w działaniu urządzenia, możliwość cofnięcia zmian konfiguracji, obsługa tworzenia i przywracania kopii zapasowych jest wymagana dla systemu operacyjnego, jeżeli taka funkcjonalność nie jest wspierana przez system zarządzania siecią" Tak postawione wymaganie wskazuje na rozwiązanie konkretnego dostawcy - szczególnie w odniesieniu do zapisu "możliwość aktualizacji wybranych grup funkcjonalnych bez przerw w działaniu urządzenia". Rozumiemy, że nadrzędnym celem zamawiającego jest możliwość aktualizacji oprogramowania bez wpływu na ciągłość świadczenia usług. Modularna architektura systemu operacyjnego to jedna z możliwych realizacji oczekiwanej funkcjonalności. Inni producenci IM-ZP Strona 5 z 12

6 na rynku preferują rozwiązanie monolityczne, stąd dla zachowania neutralności technologicznej proponujemy sformułowanie wymagania dla docelowej funkcjonalności, a nie metody jej realizacji. Stąd proponujemy aby wymagane było wsparcie dla funkcjonalności ISSU (ang. In Service Software Upgade), która zastosowana w węzłach sieciowych zapewni brak przerw w świadczeniu usług nawet podczas dokonywania upgradu/modyfikacji oprogramowania urządzeń aktywnych. Pytanie 19: Dla urządzenia opisanego w OPZ w rozdziale "Urządzenie typu zapora ogniowa FIREWALL (3.1.3)" jest wymaganie,,1. Tryb pracy jako transparentna ściana ogniowa warstwy drugiej ISO OSI." Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga aby urządzenie w trybie transparentnym obsługiwało połączenia VPN, a tryb transparentny jest wymagany oprócz zwykłego trybu routed jako możliwy do uruchomienia na urządzeniu. Działanie części interfejsów i obszarów bezpieczeństwa w trybie "transparent" nie może wykluczać pracy pozostałych interfejsów i obszarów bezpieczeństwa w trybie "routed", które to będą mogły terminować połączenia VPN. Pytanie 20: W punkcie OPZ jest informacja o tym, że jest to.platforrna serwerowa dla systemów zarządzania siecią:". Natomiast w rozdziale "Oprogramowanie zarządzające całą infrastrukturą (6.1.1 i 6.2.1)" znajdują się wymagania,,6. System zarządzania musi być dostarczony wraz z platformą sprzętową oraz systemem operacyjnym zgodnymi z zaleceniami producenta i,,7. System powinien zostać dostarczony w postaci virtual appliance - musi być możliwość uruchomienia systemu w środowisku wirtualnym." Prosimy o potwierdzenie, że oprogramowanie ma być dostarczone w postaci gotowej do uruchomienia w środowisku wirtualnym bez fizycznego appliance i ma być zainstalowane na serwerze opisanym w rozdziale System ma zostać dostarczony w postaci "virtual appliance" wraz z dedykowaną platformą sprzętową oraz systemem operacyjnym zgodnymi z zaleceniami producenta. Pytanie 21: W punkcie OPZ jest informacja o tym, że jest to "Platforma serwerowa dla systemów zarządzania siecią:". Natomiast w rozdziale "System uwierzytelnienia, autoryzacji oraz rozliczeń (6.2.1) znajdują się wymagania,,15. System uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczeń musi być dostarczony wraz z platformą sprzętową oraz systemem operacyjnym zgodnymi z zaleceniami producenta" i,,16. System powinien zostać dostarczony w postaci virtual appliance - musi być możliwość uruchomienia systemu w środowisku wirtualnym." Prosimy o potwierdzenie, że oprogramowanie ma być dostarczone w postaci gotowej do uruchomienia w środowisku wirtualnym bez fizycznego appliance i ma być zainstalowane na serwerze opisanym w rozdziale System ma zostać dostarczony w postaci "virtual appliance" wraz z dedykowaną platformą sprzętową oraz systemem operacyjnym zgodnymi z zaleceniami producenta. Pytanie 22: W OPZ w rozdziale "Oprogramowanie zarządzające całą infrastrukturą (6.1.1 i 6.2.1)" jest wymaganie w punkcie,,4b. wykrywanie urządzeń i połączeń, szczegółowy podgląd topologii, śledzenie urządzeń końcowych (w oparciu o adresy MAC i adresy IP), analiza połączeń warstwy drugiej i trzeciej, zbieranie informacji o telefonach IP,". W związku z tym, że w postępowaniu przetargowym nie jest przewidziane dostarczenie telefonów IP czy zamawiający może zrezygnować z wymagania aby system zarządzania siecią klasy operatorskiej posiadał funkcję zbierania informacji o telefonach rp IM-ZP Strona 6 z 12

7 Pytanie 23: W OPZ we fragmencie opisującym moduł serwerowy jest wymaganie, aby serwer posiadał,,2 dyski twarde SAS 6G o pojemności 300G lok rpm". Ze względu na redundancję zalecane jest uruchomienie tych dysków w trybie RAID1 co powoduje, że na uruchomienie trzech aplikacji do zarządzania pozostaje tylko 300GB. Jest to zdecydowanie za mało. Sugerujemy zwiększenie wymagania dla dostarczanych dysków do 600GB. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, które są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca odpowiada za kompleksowe uruchomienie rozwiązania, jeżeli w koncepcji rozwiązania Wykonawcy do takiego uruchomienia niezbędne są rozwiązania o parametrach wyższych niż wymagane, nie stoją one w sprzeczności z zapisami SIWZ. Pytanie 24: Punkt OPZ wymaga dostarczenia 20 sztuk urządzeń wyposażonych w moduły optyczne 10Gb/s i 45 sztuk urządzeń od których nie wymaga się wyposażenia w moduły optyczne 10Gb/s. Czy w wypadku, gdy zaproponowane urządzenia, będą wymagać licencji do obsługi wkładek 10 Gb/s, konieczne jest dostarczenie takiej licencji, dla 45 urządzeń nie wyposażonych w tego typu interfejsy? Zamawiający określił minimalną ilość interfejsów dla każdego urządzenia i wszystkie te interfejsy mają działać bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Jeżeli w zaproponowanym sprzęcie wymagane są licencje na obsługę wymaganych interfejsów, Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne licencje. Pytanie 25: Punkt wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego we wkładki optyczne SFP l Gb/s (bez wkładek 10 Gb/s). Czy w wypadku, gdy zaproponowane urządzenie, będzie wymagać licencji do obsługi wkładek 10 Gb/s, konieczne jest dostarczenie takiej licencji? Zamawiający określił minimalną ilość interfejsów dla każdego urządzenia i wszystkie te interfejsy mają działać bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Jeżeli w zaproponowanym sprzęcie wymagane są licencje na obsługę wymaganym interfejsów, Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne licencje. Pytanie 26: W zapisach wzoru umowy 9 ust. 1 - mowa jest o "nieodpłatne serwisowanie sprzętu" oraz "usuwanie wszystkich awarii i usterek uniemożliwiających lub utrudniających ciągłą pracę sprzętu." Prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu, w szczególności w zakresie "usuwanie wszystkich awarii i usterek uniemożliwiających lub utrudniających ciągłą pracę sprzętu." Czy należy rozumieć, że Wykonawca usuwa również usterki wynikające z błędów obsługi będących po stronie Zamawiającego? Prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu, w szczególności w zakresie "usuwanie wszystkich awarii i usterek uniemożliwiających lub utrudniających ciągłą pracę sprzętu." Zamawiający oczekuje od Wykonawcy usunięcia wszystkich awarii i usterek, niezależnie od źródła ich powstania. Pytanie 27: Postanowienia l "Przedmiot Umowy" odsyłają do Załącznika nr 1 do Umowy, treść Załącznika, jako bardziej szczegółowa precyzuje opis przedmiotu umowy, a zatem należy przedmiot umowy rozpatrywać zawsze łącznie z treścią Załącznika nr l. Nie sposób na podstawie samych zapisów Umowy dokładnie zidentyfikować całości prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. Przedmiot umowy określony jest bardzo ogólnikowo i nieostro, jako "dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania wraz z usługami towarzyszącymi", jest to o tyle istotne, że umowa dotyczy również oprogramowania, natomiast na podstawie jej treści nie sposób określić jakie to ma być oprogramowanie i na jakich zasadach ma być dostarczane, umowa w ogóle nie wprowadza definicji oprogramowania dedykowanego i gotowego a jednocześnie pojawiają się zapisy odnośnie przeniesienia autorskich praw majątkowych do produktów; IM-ZP Strona 7 z 12

8 Prosimy o doprecyzowanie zapisów umowy. Treść załącznika nr l stanowi opis przedmiotu umowy i jest Jej integralną CZęSClą. Należy zatem traktować treść załącznika jako podstawę do określenia zakresu prac i wyceny. W 10 umowy jest wyraźnie rozdzielone, co jest licencją dostarczaną przez Wykonawcę oraz wskazano, że jeżeli Wykonawca wytworzy jakikolwiek utwór wyłącznie na potrzeby realizacji tego zadania, to autorskie prawa majątkowe przenosi na Zamawiającego. W szczególności dotyczy to dokumentacji poprojektowej, ale także mogą to być różnego rodzaju skrypty, programy pomocnicze, makra i inne tym podobne utwory, jeżeli ich stworzenie będzie dla Wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Pytanie 28: Prosimy o doprecyzowanie zapisow dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych, zwłaszcza w kontekście tego, że Umowa nie precyzuje w żaden sposób, że w ramach wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie wykonywał jakiekolwiek produkty/utwory. W 10 umowy jest wyraźnie rozdzielone, co jest licencją dostarczaną przez Wykonawcę oraz wskazano, że jeżeli Wykonawca wytworzy jakikolwiek utwór wyłącznie na potrzeby realizacji tego zadania, to autorskie prawa majątkowe przenosi na Zamawiającego. W szczególności dotyczy to dokumentacji poprojektowej ale także mogą to być różnego rodzaju skrypty, programy pomocnicze, makra i inne tym podobne utwory, jeżeli ich stworzenie będzie dla Wykonawcy niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Pytanie 29: Zwracamy uwagę, że w umowie niewystarczające są zapisy dotyczące powierzenia danych osobowych zawarte w 12, umowa nie określa bowiem zakresu powierzanych danych, zwracamy uwagę, że przy tego typu zapisach konieczne będzie podpisanie dodatkowej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, umowa wprawdzie przewiduje w 12 ust. l ostatnia fraza taką możliwość, ale przewiduje również, że powierzenie może zostać dokonane również tylko na podstawie umowy. Zamawiający dopuszcza konieczność podpisania aneksu do umowy doprecyzowującego zakres przetwarzanych danych osobowych o ile zajdzie taka konieczność. Aneks taki nie ma wpływu ani na zakres ani na koszt realizacji tego przedsięwzięcia, w związku z czym jest dopuszczalną zmianą umowy. Pytanie 30: Zapis z Umowy 13 dotyczące polis OC NNW, czy należy rozumieć, że konieczne jest ubezpieczenie tego konkretnego kontraktu i ogólna polisa OC lub NNW Wykonawcy jest niewystarczająca? Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dodatkowego ubezpieczenia z tytułu tego konkretnego kontraktu. Pytanie 31: 18 ust. l Umowy dotyczy możliwości ewentualnych zmian Umowy, przy takim jego sformułowaniu zmiany nie są możliwe, prosimy Zamawiającego o wyraźne wskazanie jakie zmiany Umowy są dopuszczalne. Zmiany zostały określone w SIWZ (str. 2-3). Pytanie 32: Pytanie dotyczy specyfikacji "ROUTER (rdzeń sieci) " - punkt l. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia posiadające ilość slotów do instalacji kart zarządzających i liniowych w ilości mniejszej niż 10, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu dwóch wolnych slotów oraz pozostałych wymogów definiujących ilość potrzebnych interfejsów sieciowych? Zamawiający dopuści konfiguracje urządzeń o innych gęstościach portów na kartach liniowych przy zastosowaniu co najmniej dwóch kart liniowych dla każdego rodzaju interfejsu i przy zastosowaniu IM-ZP Strona 8 z 12

9 proporcjonalnego rozłożenia ilości interfejsów na poszczególne karty liniowe, czyli, jeśli wymagane jest 20 portów 10GE możliwe jest zastosowanie co najmniej dwóch kart liniowych o gęstości co najmniej 10 portów na kartę liniową, dla pozostałych typów interfejsów należy przyjąć rozwiązanie proporcjonalne do ilości portów. Przy zachowaniu dwóch slotów wolnych w routerze. Takie rozwiązanie zapewni możliwość redundancji połączeń w sieci. Pytanie 33: Pytanie dotyczy specyfikacji "ROUTER (rdzeń sieci) 2.1.1" - punkt 4.b. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia o możliwości obsługi tras IPv4 w ilości zamiast OOO?Pytanie jest motywowane faktem, że nawet w największych sieciach prywatnych ilość tras w tablicy routingu nie powinna sięgać wartości zbliżonych do l Pytanie 34: Pytanie dotyczy specyfikacji "ROUTER (rdzeń sieci) 2.1.1" - punkt 9.e. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia wpierające mechanizm analogiczny do EVC, ale bez możliwości kontroli dostępu na bazie adresów MAC? Pytanie podyktowane jest faktem, że mechanizmy kontroli powinny być uruchomione najbliżej źródła ewentualnego ataku, czyli na przełącznikach dostępowych a nie na przełącznikach/routerach rdzeniowych. Pytanie 35: Pytanie dotyczy specyfikacj i "ROUTER (rdzeń sieci) 2.1.1" - punkt 11.a. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia posiadające oddzielne procesy obsługujące poszczególne grupy funkcjonalne, ale nie posiadające możliwości aktualizacji tylko wybranych grup? Pytanie jest podyktowane faktem, że urządzenie posiada redundantne moduły zarządzające, z których każdy może być aktualizowany i re startowany niezależnie, bez przerwy w pracy urządzenia. W takiej sytuacji niepotrzebna jest aktualizacja tylko wybranych grup oprogramowania i aktualizacje można wykonywać zawsze jako całość. Pytanie 36: Pytanie dotyczy specyfikacji "ROUTER (rdzeń sieci) 2.1.1" - punkt II.c. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia nie posiadające dedykowanych układów sprzętowych do obsługi E-OAM oraz BFD? Pytanie jest podyktowane faktem, że obecne urządzenia posiadają procesory ogólnego zastosowania o mocy wystarczającej do bezproblemowej obsługi wielu sąsiedztwa E-OAM i BFD przy zachowaniu pełnej wydajności i stabilności. Pytanie 37: Pytanie dotyczy specyfikacj i "ROUTER (rdzeń sieci) 2.1.1" - punkt Czy zamawiający dopuszcza urządzenia nie posiadające funkcjonalności monitorowania strumieni wideo? Pytanie 38: Pytanie dotyczy specyfikacji "ROUTER (rdzeń sieci) 2.1.1" - punkt 12. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia, które same nie posiadają certyfikacji Metro Ethernet Forum (ze względu na niewielki wiek urządzeń), ale dla których urządzenia z tej samej rodziny (tylko starsze) posiadają tą certyfikację? IM-ZP Strona 9 z 12

10 Pytanie 39: Pytanie dotyczy specyfikacji "ROUTER brzegowy 1.1.1" - punkt 11.b. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia nie posiadające redundancji programowej i sprzętowej? W projektowanej architekturze przewidziane są dwa routery brzegowe z pełną redundancją połączeń. Awaria jednego z połączeń lub routerów spowoduje automatyczne przełączenie ruchu na ścieżkę zapasową. Przy wykorzystaniu protokołu BFD przełączenie powinno trwać znacznie krócej, niż failover na drugą kopię systemu operacyjnego i ponowne zestawienie wszystkich sąsiedztw routingu dynamicznego. Pytanie 40: Pytanie dotyczy specyfikacj i "ROUTER brzegowy 1.1.1" - punkt 15.f. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia posiadające przepustowość firewall na poziomie 9Gbps. Pytanie jest podyktowane faktem, że routery brzegowe stanowią połączenie z siecią Internet, do której dostęp będzie ograniczony i tak znacznie mniejszym pasmem. Potwierdza to fakt, że w urządzeniu są wymagane tylko 4 interfejsy 1Gbps. Pytanie 41: Pytanie dotyczy specyfikacji "Przełącznik Gigabit (4.1)" - punkt 10. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia nie wspierające protokołów LDP, T-LDP, MPLS-TE, MPLS FRR oraz funkcjonalności VPLS? Pytanie podyktowane jest faktem, że będą to urządzenia dostępowe, które w typowych architekturach sieci miejskich nie są częścią chmury MPLSNPLS. Funkcjonalności te z dużym prawdopodobieństwem nie będą wykorzystywane. Pytanie 42: Pytanie dotyczy specyfikacji "Urządzenie rdzeniowe CPD (3.1.1)" - punkt 10. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia nie wspierające protokołów LDP, T-LDP, MPLS-TE, MPLS FRR oraz funkcjonalności VPLS? Pytanie podyktowane jest faktem, że z punktu widzenia sieci miejskiej będą to urządzenia dostępowe do CPD, które w typowych architekturach nie są częścią chmury MPLSNPLS. Funkcjonalności te z dużym prawdopodobieństwem nie będą wykorzystywane. Pytanie 43: Pytanie dotyczy specyfikacji "Urządzenie typu zapora ogniowa FIREWALL (3.1.3)" - punkt 7. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia firewall posiadające wsparcie dla wirtualnych instancji routingu, jednak bez wsparcia dla wirtualnych instancji firewall? Pytanie podyktowane jest faktem, że urządzenie firewall będą umiejscowione w segmencie CPD, które zarządzana powinna być tylko i wyłącznie przez jeden podmiot administracyjny. Podział urządzenia na oddzielne instancje firewall wydaje się być w tym zastosowaniu niepotrzebny. Pytanie 44: Pytanie dotyczy specyfikacji "Urządzenie typu zapora ogniowa FIREW ALL (3.1.3)" - punkty 13,14,15. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia firewa II nie posiadających wsparcia dla OS Fingerprinting oraz funkcjonalności pozwalającej na określanie ważności zasobu? Pytanie 45: Dotyczy: Testy walidacyjne IM-ZP Strona 10 z 12

11 Czy Zamawiający przewiduje przed wyborem oferty przeprowadzenie testów weryfikujących spełnianie wymagań SIWZ przez oferowane urządzenia i systemy? Jeżeli tak, to prosimy o określenie zakresu testów, składu próbki oraz planowanego terminu i miejsca ich przeprowadzenia. Zamawiający nie przewiduje testów. Pytanie 46: Dotyczy: Router 2.1.1, p. 4 b, Router brzegowy 1.1.1, p. 5, 6, 7, Przełącznik Gigabit (4.1), p. 8, Urządzenie rdzeniowe CPD (3.1.1) p. 8, Zamawiający wymaga obsługi przez urządzenia określonych ilości wpisów w tablicach routingu. Prosimy o wyjaśnienie, czy: Podane ilości dotyczą tablic programowych (RIB - określających maksymalną liczbę wpisów tras w pamięci operacyjnej urządzenia, z której tylko podzbiór będzie obsługiwany aktywnie) czy sprzętowych (FIB - określających maksymalną liczbę aktywnie obsługiwanych tras, obecnych w tablicach przełączania)? Jeżeli wymogi dotyczą tablic RIB, prosimy o określenie wymaganych pojemności tablic FIB. Podane ilości wpisów (w szczególności dla IPv4 i IPv6) mają być realizowane jednocześnie, czy alternatywnie - właściwie wszystkie dostępne rozwiązania wykorzystują wspólną przestrzeń pamięci dla wpisów dla IPv4 i IPv6, powodując, iż aktywny wpis IPv6 zmniejsza (typowo o 2) ilość dostępnych wpisów IPv4. Dla Router 2.1.1, p. 4 b, Router brzegowy 1.1.1, p. 5, 6, 7, podane ilości dotyczą RIB a FIB ma obsługiwać co najmniej połowy wartości RIB. Dla Przełącznik Gigabit (4.1), p. 8, Urządzenie rdzeniowe CPD (3.1.1) p. 8, podane wartości dotyczą tablic RIB i FIB. Podane ilości wpisów mają być realizowane alternatywnie. Pytanie 47: Dotyczy: Router 2.1.1, p. 4 c Czy podana ilość adresów MAC dotyczy obsługi przez całe urządzenie (łącznie wszystkie zainstalowane karty liniowe, przy czym pojedyncza instancja usługowa będzie obsługiwała mniejszą liczbę wpisów), czy pojedynczą kartę liniową? Podana ilość adresów MAC dotyczy całego urządzenia. Pytanie 48: Dotyczy: Router p. 11 a, Router brzegowy 1.1.1, p. 11 a Zamawiający wymaga możliwości aktualizacji poszczególnych modułów programowych. Prosimy o potwierdzenie, że przez ten wymóg Zamawiający rozumie możliwość aktualizacji poszczególnych dostępnych w systemie operacyjnym modułów w sposób nie wpływający na inne (możliwość aktualizacji pojedynczego modułu, pozostawiając pozostałe w dotychczasowej wersji). Czy Zamawiający uzna obsługę ISSU (aktualizacji całości systemu operacyjnego z minimalną przerwą w przełączaniu ruchu i świadczeniu usług) za równoważną funkcjonalność? Pytanie 49: Dotyczy: Router brzegowy 1.1.1, p. 15 e, f, g, h Zamawiający wymaga możliwości obsługi funkcjonalności FirewalllVPN, przy czym w dostarczonej wersji nie wymaga licencji na obsługę funkcjonalności VPN. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczone urządzenie musi posiadać zasoby sprzętowe konieczne do obsługi w wymaganej skali funkcjonalności firewall i VPN, przy czym o ile są do ich obsługi wymagane dodatkowe licencje, to powinny one zostać dostarczone tylko dla funkcjonalności firewall, nie dla funkcjonalności VPN. Zamawiający określił ilość licencji w p. 15 g., która dotyczy wymaganego modułu/ urządzenia typu Firewall. IM-ZP Strona 11 z 12

12 Pytanie 50 Dotyczy: Przełącznik Gigabit (4.1), p. 4, 5; Urządzenie rdzeniowe CPD (3.1.1) p. 4,5 Prosimy o wyjaśnienie, czy w/w urządzenia mają być dostarczone z redundantnymi zasilaczami (punkt 4 mówi o dwóch redundantnych zasilaczach, punkt 5 tylko o możliwości instalacji redundantnego zasilacza). Zamawiający oczekuje dostarczenia redundantnych zasilaczy. Pytanie 51: Dotyczy: Urządzenie agregująco-dostępowe (3.1.2) p. 8 Czy wymagane jest dostarczenie zarówno vpc jak i L2 multipathing czy wystarczająca będzie jedna z tych funkcjonalności (albo funkcjonalności równoważnych)? Zamawiający oczekuje obu funkcjonalności lub równoważnych do nich. Pytanie 52: Dotyczy: Urządzenie typu zapora ogniowa FIREWALL (3.1.3), Funkcjonalności zapora ogniowa / VPN, p. 3 Zamawiający wymaga dostarczenia licencji umożliwiających terminowania co najmniej 100 jednoczesnych sesji SSL VPN. Ponieważ tego typu funkcjonalność jest w wielu rozwiązaniach dostępna w dwóch wersjach (i osobno licencjonowana), prosimy o określenie, czy pod pojęciem VPN oparty o protokół SSL Zamawiający rozumie: a) funkcjonalność zestawiania tuneli SSL VPN, umożliwiających przenoszenie dowolnego ruch sieciowego ze stacji klienckiej (z wykorzystaniem klienta VPN), b) funkcjonalność zestawiania tuneli SSL VPN na potrzeby aplikacji web z wykorzystaniem przeglądarki WWW jako klienta (tzw. clientless SSL VPN), c) obie powyższe funkcjonalności? Jeśli zaproponowany firewall posiada takie rozróżnienie, to Zamawiający oczekuje dostarczenia obu rodzajów licencji. Pytanie 53: Dotyczy: WYKAZ SPRZĘTU W tabeli w wykazem sprzętu (5 kolumna) Zamawiający wymaga podania modelu urządzenia. U różnych producentów urządzeń sieciowych ogólne podanie modelu nie identyfikuje jego funkcjonalności. Do dane modelu dodaje się poszczególne karty, moduły itp. W jak dokładnie należy opisać model aby jednoznacznie Zamawiający mógł zidentyfikować zaoferowany produkt? Czy Zamawiający wymaga aby podany model urządzenia jednoznacznie zdefiniował wymagane parametry techniczne zawarte z opisie przedmiotu zamówienia? Czy jeżeli na np. " Router Brzegowy" aby spełnić swoją funkcjonalność musi składać się z kilku elementy, należy podać model każdego elementu? W tabeli WYKAZ SPRZĘTU Zamawiający pod pojęciem MODEL oczekuje przedstawienia kompletnej konfiguracji urządzenia spełniającej stawiane mu wymagania poprzez podanie listy symboli producenta poszczególnych składowych podzespołów. Przewodniczący '\c 'lisii Przetargowej IM-ZP Strona 12 z 12

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

VPLS - Virtual Private LAN Service

VPLS - Virtual Private LAN Service VPLS - Virtual Private LAN Service 1.1 Opis usługi VPLS (Virtual Private LAN Service), czyli usługa wirtualnej prywatnej sieci LAN, jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym produktem z kategorii transmisji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem sieci teleinformatycznej Zamawiającego wskazane w tabeli nr 1. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Formularz oferty. 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza oferty Formularz oferty W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa urządzeń

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń do modernizacji sieci komputerowej oraz systemu do zarządzania i monitoringu sieci wraz z usługą konfiguracji sieci

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 10.05.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sukcesywna dostawa urządzeń sieciowych I. Ogólne wymagania przełączniki I.A. Obudowa wraz z kompletem mocowań umożliwiających montaż w szafie rack 19.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 01.07.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl 1 z 5 2012-04-13 16:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów Centrala tel. 0 (prefix) 32 324 81 00 NIP: 635-15-75-953 Sekretariat fax 0 (prefix) 32 324 81 32 REGON: 276284779 Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Zabrze: Zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. Olsztyn, 22 maja 2013 Agenda ORSS podstawowe informacje Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5532213, faks 022 6255128.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5532213, faks 022 6255128. Warszawa: Dostawa serwerów obliczeniowych typy blade 7 sztuk oraz serwera dyskowego Numer ogłoszenia: 202438-2010; data zamieszczenia: 09.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo