Instrukcja obsługi systemu powiadamiania i sterowania sms

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi systemu powiadamiania i sterowania sms"

Transkrypt

1 Krosno, Instrukcja obsługi systemu powiadamiania i sterowania sms (dokumentacja technicznoruchowa) TARPOM S.A. Oddział w Krośnie ul. Kisielewskiego Krosno Gsm:

2 Spis treści 1. Ogólny opis systemu Bezpieczeństwo Dane techniczne Wymiary urządzenia i widok panelu czołowego Podłączenie urządzenia Uruchomienie urządzenia Konfiguracja Zastosowanie Przykładowa konfiguracja Lista odbiorców komunikatów alarmowych Przykładowe komunikaty alarmowe i czynności kontrolne Sprawdzenie skuteczności działania Doładowanie konta (przykład sieci Simplus) Sprawdzenie stanu instalacji

3 1. Ogólny opis systemu System powiadamiania i sterowania sms jest urządzeniem stosowanym w instalacjach informowania o awariach i wszelkich sytuacjach alarmowych w urządzeniach automatyki. Urządzenie umożliwia wysyłanie komunikatów alarmowych w formie sms oraz wykonywanie połączeń głosowych do maksymalnie ośmiu odbiorców. Urządzenie posiada osiem niezależnych wejść, z którymi można powiązać osiem niezależnych komunikatów. Komunikaty mogą być wysyłane podczas naruszenia wejścia (np. zwarcie linii) oraz podczas normalizacji (np. rozwarcie linii). Dodatkowo system umożliwia sterowanie wyjściami cyfrowymi za pomocą odpowiednich komend wysyłanych za pomocą sms. Zaletą urządzenia jest możliwość poprawnej pracy nawet przy braku zasilania (ok 24 godziny) dzięki zastosowaniu zasilacza buforowego z akumulatorem, co czyni system bezpiecznym dla użytkownika. 2. Bezpieczeństwo Urządzenie będące przedmiotem niniejszej dokumentacji zasilane jest z sieci 230 V i dlatego należy zachować bezpieczeństwo podczas podłączania urządzenia. Urządzenie spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa mające na celu głównie zachowanie zdrowia i bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenie, o którym mowa wyżej przeznaczone jest tylko i wyłącznie do zastosowania w systemach alarmowych i informacyjnych. Niniejsza instrukcja powinna być zachowana i przechowywana przez cały okres funkcjonowania urządzenia. UWAGA! NIE PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI GROZI RYZYKIEM PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PROCEDURY URUCHOMIENIA URZĄDZENIA. UWAGA! URZĄDZENIE BEDĄCE PODMIOTEM NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSUGI POWINNO BYĆ MONTOWANE PRZEZ PRZESZKOLONY DO TEGO CELU PERSONEL LUB PRACOWNIKÓW FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI. 3

4 3. Dane techniczne Napięcie zasilania: ~230V Częstotliwość zasilania: 50 Hz Pobór prądu: min.: 50 ma; maks.: 300 ma Akumulator: 12V / 2,3 Ah Stopień ochrony: IP65 4. Wymiary urządzenia i widok panelu czołowego Głębokość urządzenia wynosi 110 mm. 4

5 5. Podłączenie urządzenia System do poprawnego działania wymaga podłączenia zasilania o napięciu 230 V oraz zamontowanie anteny GSM do gniazda znajdującego się w górnej części obudowy. Przewód zasilający należy wprowadzić poprzez dławik znajdujący się w górnej części obudowy. Niewykorzystane dławiki należy zaślepić. Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą przewodu 3żyłowego (przewód fazowy, neutralny oraz uziemiający) o przekroju minimalnym żyły: 1,5 mm. Przewody zasilające należy wprowadzić do kostki zaciskowej wg rysunku znajdującego się wewnątrz obudowy urządzenia oraz przykręcić końcówki przewodów przeznaczonymi do tego celu śrubami zaciskowymi. Kostka przyłączeniowa wyposażona jest w bezpiecznik topikowy o wartości prądu znamionowego 500 ma. Wymiana bezpiecznika wymaga wyciągnięcia wsuwki zamontowanej na kostce przyłączeniowej oraz zastąpienie spalonego bezpiecznika nowym. Uwaga! Spalenie bezpiecznika spowodowane jest niewłaściwym zadziałaniem urządzenia, więc należy najpierw sprawdzić źródło niepoprawnej pracy, a następnie dokonać wymiany bezpiecznika. Procedura montażu systemu powiadamiania: A. Upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci 230V. B. Odkręcić sześć śrub mocujących pokrywę obudowy. C. Zdjąć pokrywę obudowy. D. Odłączyć i wyjąć akumulator. E. Odkręcić 4 śruby mocujące blachę montażową wewnątrz obudowy i wyjąć tę blachę. F. Przymocować plastikową obudowę do podłoża. G. Przykręcić blachę montażową, podłączyć zasilanie, wpiąć akumulator oraz przykręcić pokrywę obudowy. Montaż urządzenia należy przemyśleć pod kątem dostępu do sieci GSM. Lokalizacja urządzenia w miejscach z ograniczonym zasięgiem sieci GSM wymaga zastosowania przedłużacza antenowego oraz zamontowania anteny w miejscu o lepszych parametrach sieci. 6. Uruchomienie urządzenia Przy procedurze uruchomienia należy zachować ostrożność. Czynności uruchomieniowe powinien wykonać uprawniony elektryk. 5

6 Przed uruchomieniem należy zdjąć pokrywę obudowy odkręcając wcześniej sześć śrub mocujących. Niezbędną czynnością jest upewnienie się, czy antena GSM jest wkręcona do gniazda w górnej części obudowy oraz czy karta SIM zamontowana jest w gnieździe SIMCARD wg oznaczeń na płycie Następnie należy włączyć zasilanie urządzenia poprzez przekręcenie przełącznika na panelu czołowym w pozycję Zał. Aby sprawdzić poprawność podłączenia urządzenia należy obserwować diody sygnalizacyjne na płycie systemowej, której rysunek zamieszczono poniżej. Jeżeli moduł jest prawidłowo podłączony do sieci wówczas świeci na kolor zielony dioda ACDC. Po chwili od włączenia, jeżeli urządzenie jest w zasięgu sieci GSM i karta SIM włożona jest do gniazda SIMCARD wg oznaczenia na płycie, dioda LOG zacznie migać w kolorze niebieskim. Dioda miga w taktach, pomiędzy którymi występuje sekundowa przerwa. Ilość mignięć w każdym takcie oznacza stopień sygnału GSM w pięciostopniowej skali. Brak świecenia niebieskiej diody oznacza brak zasięgu sieci GSM. Należy podłączyć do wejść cyfrowych linie, które mają być monitorowane. Przykładowo, jeżeli użytkownik chce monitorować stan sterownika lady chłodniczej, to powinien podłączyć bez napięciowe styki alarmowe tego sterownika pomiędzy wejście I(17) a wejście GND. Urządzenie jest czułe na stan zwarcia lub rozwarcie pomiędzy wejściami I oraz GND (w zależności od konfiguracji). 6

7 7. Konfiguracja Konfiguracja urządzenia polega na zainstalowaniu oprogramowania Partner GSM 4.1 oraz zakupieniu przewodu do programowania z końcówkami USB oraz RJ11. Należy zainstalować sterowniki przewodu programującego postępując zgodnie z instrukcją będącą załączoną do przewodu programującego USBMGSM firmy ROPAM. Zainstalowany przewód należy wpiąć do portu USB komputera oraz do portu RS232 TTL na płycie systemu powiadamiania. Konfiguracja systemu powinna być zlecona specjaliście w dziedzinie sterowników przemysłowych lub samodzielnie w oparciu o dokumentację udostępnioną przez producenta systemu BASICGSM firmy Ropam Elektronik (patrz załącznik). 8. Zastosowanie Urządzenie alarmowe znajduje zastosowanie w systemach chłodniczych, w których czuwa ono nad jakością przechowywania towarów wymagających utrzymywania odpowiednio obniżonej temperatury przechowywania. Po podłączeniu do sterowników system może informować użytkownika o ich stanie alarmowym. W systemach chłodniczych grupy mebli (lady mięsne, regały nabiałowe, komory chłodnicze) podłączane są do wejść sterownika. Każde naruszenie stanu wejścia spowodowane alarmem wysokiej i niskiej temperatury lub błędem sterownika powoduje wysłanie wiadomości tekstowej z komunikatem alarmowym. 9. Przykładowa konfiguracja System powiadamiania o awariach chłodniczych ma na celu czuwanie nad bezpieczeństwem i jakością przechowywanego towaru przez 24 godziny na dobę, kontrolując na bieżąco stan temperatur w meblach i komorach chłodniczych. Dodatkowo urządzenie monitoruje stan zasilania urządzeń chłodniczych. Przekroczenie temperatury dopuszczalnej w meblu chłodniczym, jak również awaria sprzętu sterującego, skutkuje wysłaniem krótkiej wiadomości tekstowej informującej o rodzaju awarii do zdefiniowanych Odbiorców. Urządzenia chłodnicze podzielone są na grupy: lady mięsne, regał nabiałowy, komory chłodnicze i mroźnicze, szafy chłodnicze i mroźnicze, inne SMS alarmowy informujący o alarmie grupy jest wysyłany, gdy choćby jeden sterownik w grupie sygnalizuje alarm. Sygnały alarmowe są odpowiednio filtrowane w taki sposób, aby krótkie wystąpienie alarmu nie powodowało wysyłania wiadomości SMS. Dzięki temu można mieć pewność, że wysłana wiadomość jest spowodowana alarmem trwającym co najmniej przez okres 10 minut. Dodatkowe opóźnienie ustawione jest w sterownikach mebli chłodniczych i powoduje, iż krótkotrwałe przekroczenie temperatury nie jest sygnalizowane (pod warunkiem, że w 7

8 czasie 80 minut temperatura powróci do wartości sprzed wystąpienia alarmu). Czas opóźnienia ustalony jest z uwzględnieniem dużej bezwładności mebli chłodniczych (obiektów regulacji). Jeżeli stan alarmowy w układzie chłodniczym zaniknie, wówczas system monitoringu wysyła do odbiorcy wiadomość z odwołaniem alarmu (np. CHŁODNIE OK). Podczas godzin pracy sklepu działanie systemu można dezaktywować poprzez ustawienie przełącznika znajdującego się na panelu czołowym urządzenia w pozycję Wył. Wówczas system nie reaguje na zaistniałe sytuacje alarmowe i wiadomości alarmowe nie są wysyłane. Stan czuwania systemu sygnalizowany jest poprzez świecącą się kontrolkę z opisem Czuwanie, umiejscowioną na panelu czołowym urządzenia monitorującego. UWAGA! Zaleca się zapisanie w bazie kontaktów swojego telefonu numeru karty urządzenia monitorującego w celu poprawnej identyfikacji sklepu w przypadku wystąpienia alarmu. 10. Lista odbiorców komunikatów alarmowych System monitoringu daje możliwość powiadamiania o awariach chłodniczych do 8 odbiorców. 11. Przykładowe komunikaty alarmowe i czynności kontrolne Poprawnie skonfigurowany i uruchomiony system (zapalona lampka sygnalizacyjna Czuwanie na panelu czołowym urządzenia) może wysyłać do odbiorców (patrz rozdział 4) komunikaty o treści przedstawionej poniżej: Tabela. 3. Komunikaty alarmowe. L.p. Treść alarmu 1. Alarm! MIĘSO 2. Alarm! NABIAŁ 3. Alarm! NAPOJE 4. Alarm! CHŁODNIA 5. Alarm! WEDLINY Objaśnienie alarmu Alarm w ladach mięsnych. Alarm w regałach nabiałowych. Alarm w szafach chłodniczych. Alarm w komorach chłodniczych. Alarm w regale z wędlinami Przeciwdziałanie Należy skontrolować zasilanie lad mięsnych, sprawdzić komunikat alarmu na wyświetlaczu sterownika każdej lady oraz skontrolować temperaturę w meblu. Należy skontrolować zasilanie regałów nabiałowych, sprawdzić komunikat alarmu na wyświetlaczu sterownika każdego regału oraz skontrolować temperaturę w meblu. Należy skontrolować zasilanie szafy chłodniczej, sprawdzić komunikat alarmu na wyświetlaczu sterownika każdej szafy oraz skontrolować temperaturę w meblu. Należy skontrolować zasilanie chłodni, sprawdzić komunikat alarmu na wyświetlaczu sterownika każdej komory oraz skontrolować temperaturę. Należy skontrolować zasilanie regału z wędlinami, sprawdzić komunikat alarmu 8

9 6. AWARIA ZASILANIA 7. MIĘSO OK 8. NABIAŁ OK 9. NAPOJE OK 10. CHŁODNIA OK 11. WEDLINY OK 12. ZASILANIE OK Brak zasilania z sieci 230V. Powrót regałów mięsnych do stanu bezpiecznego. Powrót regałów nabiałowych do stanu bezpiecznego. Powrót szaf chłodniczych do stanu bezpiecznego. Powrót chłodni do stanu bezpiecznego. Powrót regału z wędlinami do stanu bezpiecznego. Powrót zasilania z sieci 230V na wyświetlaczu sterownika każdego regału oraz skontrolować temperaturę Należy sprawdzić stan bezpieczników w rozdzielnicy sterującej systemem chłodniczym oraz skontrolować stan zasilania budynku. 12. Sprawdzenie skuteczności działania System monitoringu pracuje tak jak telefon komórkowy, więc posiada kartę SIM oraz pewną kwotę środków finansowych przeznaczonych na wysyłanie wiadomości tekstowych. Należy okresowo sprawdzać stan konta urządzenia monitorującego, gdyż po wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków lub po przekroczeniu terminu ważności urządzenie nie jest w stanie wysyłać komunikatów alarmowych. Sprawdzenie ważności konta można dokonać poprzez wciśnięcie na około 1 sekundę przycisku TEST znajdującego się na panelu czołowym centrali monitoringu. Jeżeli stan kota na to pozwala, wówczas system będzie wykonywał krótkie (kilkusekundowe) połączenia głosowe do zdefiniowanych odbiorców. Nie należy odbierać tych połączeń. Jeżeli wprowadzono wiele numerów, czas oczekiwania na połączenie może się wydłużyć do ok 1 minuty. Alternatywnym sposobem sprawdzenia skuteczności działania systemu jest wysłanie na numer centrali wiadomości tekstowej o treści: 1234 doladuj *100#, (gdzie 1234 jest hasłem dostępu, które użytkownik może zmienić). Po odebraniu wiadomości centrala odeśle, (jeżeli pozwoli na to ilość środków finansowych na koncie karty SIM) informacje o środkach finansowych przeznaczonych na wysyłanie wiadomości tekstowych oraz o terminie ważności konta. 9

10 Wiadomość z informacją o stanie konta przedstawiono wraz z interpretacją poniżej: Aktualny stan konta: 49,55 Kwota dostępnych środków PLN. Konto ważne do dnia 07/03/2014 Termin ważności konta UWAGA! Centrala nie jest wyposażona w funkcję zapewniającą informowanie użytkownika o kończących się środkach na koncie karty SIM. Dlatego też należy okresowo sprawdzać ich stan. 13. Doładowanie konta (przykład sieci Simplus) Istnieje możliwość doładowania stanu konta urządzenia monitorującego za pomocą: kuponu z kodem doładowującym należy wysłać na numer urządzenia monitorującego wiadomość SMS o treści: 1234 doladuj *123*kod z kuponu#. online należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę: https://doladuj.plus.pl/ i postępować wg wskazówek w niej zawartych. za pomocą strony internetowej banku, w którym Odbiorca posiada konto niektóre banki udostępniają usługę doładowania konta telefonicznego. 14. Sprawdzenie stanu instalacji W celu sprawdzenia stanu instalacji należy wysłać sms o treści: 1234 stan na numer centrali powiadamiania o awariach chłodniczych zapisany na jej obudowie. 10

11 Po kilku sekundach system odeśle wiadomość zwrotną, którą należy interpretować wg wskazówek zamieszczonych poniżej: Data wysłania smsa Stan Ciąg 0 i 1 oznacza stan kolejnych wejść alarmowych (od 1 do 8) opisanych w tabeli 2. 00/04/13 00:11 1 oznacza alarm wejścia, a 0 wejście nie naruszone. Wg danych z przykładu występuje Wejścia: alarm w urządzeniu 1 i 3 (tabela 2). Wyjścia: 0000 Poziom sieci GSM Sieć GSM:2 RSSI: 14 Uzas: 13,8 Napięcie zasilania centrali alarmowej Sw: Załącznik instrukcja programowania systemu GSM 11

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

Apra Monitoring System ECO

Apra Monitoring System ECO AMS Apra Monitoring System ECO Instrukcja uruchomienia i obsługi UWAGA! v 1.2 Instrukcja uruchomienia i obsługi jest równocześnie książką serwisową. Proszę ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 Rev.1.1 Keratronik 15-stycznia-2004 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Zasada pracy urządzenia... 3 3. Podłączenie K-GSM120...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Stacja Bazowa SMS. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9

Stacja Bazowa SMS. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9 Stacja Bazowa SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (41) 274-86-52 e-mail: biuro@progstar.com.pl http://www.progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TelCorr3

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TelCorr3 Dokumentacja TechnicznoRuchowa TelCorr3 Atrem S.A. 13 maja 2011 v1.1 Atrem S.A. Wszystkie znaki występujace w tekście sa zastrzeżonymi znakami firmowymi badź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo