DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

Transkrypt

1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043) Tel.kom *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe *usługi ogólnobudowlane *kosztorysowanie *ocena i badanie stanu technicznego budynków i budowli przewodów kominowych i wentylacyjnych... DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INWESTOR ADRES NAZWA ADRES Powiat Wieluński Plac Kazimierza Wielkiego Wieluń Przebudowa II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej w Wieluniu, ul. Sieradzka 56, dz. nr geod 218/57, obręb: 4 BRANśA Instalacje elektryczne STANOWISKO PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY IMIĘ I NAZWISKO Nr uprawnień budowlanych branŝa mgr inŝ. Krzysztof Rybczyński Upr. 937/90, izba ŁOD/IE/3664/03 tech elektryk Paweł Rosiak PODPIS Data: kwiecień 2010r.

2 1 Podstawa opracowania Dokumentację opracowano na podstawie: zlecenia Inwestora, inwentaryzacji własnej, obowiązujących PN i przepisów. 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna, teleinformatyczna i sygnalizacji włamania w budynku zlokalizowanym w miejscowości Wieluń, ul. Sieradzka 56, dz. nr geod 218/57, obręb: 4. Opracowanie dotyczy części II piętra budynku obejmującego część przeznaczoną na Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Wydział Ewidencji Świadczeń i Informacji. 3. Opis techniczny 3.1 Linie zasilające i tablice rozdzielcze. Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja Łódź Teren Rejon Energetyczny Wieluń, obiekt naleŝy zasilić z projektowanego złącza ZKP linią kablową YKY 5x16. Złącze wraz z układem pomiarowym oraz wlz będą przedmiotem odrębnego opracowania. Kabel wlz wprowadzić do rozdzielni TB na zaciski wyłącznika nadmiarowego S303 C50. Rozdzielnię TB zmontować w obudowie zmontowanej w obudowie XL Wyłącznikiem głównym prądu dla całego budynku jest rozłącznik DPX A zamontowany w złączu ZKP zlokalizowanym w obok głównego wejścia do budynku. Z rozdzielni TB zasilić rozdzielnię TB1 zlokalizowaną w pomieszczeniu serwerowni. Przewód zasilający YDY 5x4 prowadzić pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych. Rozdzielnię TB1 zmontować w obudowie RWN 3x12. Rozdzielnie zostały zaprojektowane przy pomocy programu XLPRO Fael Legrand (schematy i wyposaŝenia załączone są do projektu). 3.2 Instalacja zasilania oświetlenia, gniazd wtykowych i teleinformatyczna. Do prowadzenia instalacji elektrycznej i teleinformatycznej naleŝy wzdłuŝ obiektu pod oknami zamontować listwy kablowe dwudzielne KIO 190x50. Sektory listwy wykorzystać do odrębnego prowadzenia instalacji elektrycznej i teleinformatycznej. Pomiędzy korytkami po obu stronach budynku ułoŝyć kanał podpodłogowy UEBK 60-40s. Kanał pozwoli na prowadzenie instalacji w poprzek obiektu i sprowadzenie przewodów do serwerowi. Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDY 4x1,5 pod tynkiem. Dodatkową Ŝyłę przewodu wykorzystać do zasilenia na stałe układu inwerter-bateria w oprawach z modułem awaryjnym oznaczonych na schemacie AW. Do wykonania instalacji oświetlenia stosować osprzęt serii EFEKT p/t, natomiast w pomieszczeniach sanitariatów budynku serii DELTA - bryzgoszczelna (producent: OSPEL Wierbka, ul. Główna 128). Instalację zasilającą gniazda wtykowe wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm 2. Zaciski ochronne gniazd połączyć z przewodem ochronnym PE. Do wykonania instalacji gniazd wtykowych stosować osprzęt serii EFEKT p/t, natomiast w pomieszczeniach sanitariatów serii DELTA - bryzgoszczelna. Gniazda zasilające stanowiska komputerowe zamocować w listwach kablowych KIO. Zastosować gniazda serii EFEKT GP-1FZD 149. W obiekcie projektuje się rozprowadzenie instalacji telefoniczną i informatycznej. Instalację telefoniczną wykonać przewodem STP kat.6 i przyłączyć ją do centali telefonicznej w pomieszczeniu serwerowi. Instalację informatyczną wykonać przewodem STP kat 6 i przyłączyć ją serwera na I piętrze budynku. Wszystkie instalacje prowadzić w korytkach systemu KIO oraz UEBK. Jako gniazda teleinformatyczne zastosować gniazda komputerowo (kat. 6) telefoniczne GPKT-F/K6 RJ45 - KRONE. Gniazda mocować w listwach systemu

3 KIO. Na jedno stanowisko zastosować 3 gniazda DATA oraz 2 gniazda komputerowotelefoniczne. 3.3 Instalacja sygnalizacji włamania. W obiekcie zastosowano system spełniający wymagania klasy SA3. Koncepcja ochrony została oparta na systemie alarmowym INTEGRA 128. Wszystkie wyznaczone pomieszczenia będą chronione systemem alarmowym sterowanym przez centralę alarmową. Centralę przewidziano w pomieszczeniu serwerowni. Centralę umieścić w obudowie aby była niewidoczna dla osób postronnych. Do obsługi przewidziano 3 manipulatory: - przy drzwiach wejściowych od strony obu klatek schodowych, - przy wejściu do pomieszczenia serwerowi. Do sygnalizacji alarmu przewidziano: zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny zainstalowany na ścianie zewnętrznej budynky od strony ulicy Sieradzkiej, oraz dwa wewnętrzne sygnalizatory akustycznooptyczne zainstalowane na I i II piętrze. Koncepcja zabezpieczenia obiektu przewiduje zainstalowanie ochrony obwodowej, oraz przestrzennej wewnętrznej. W skład ochrony obwodowej wchodzą następujące elementy wykrywające naruszenie obiektu: kontaktrony magnetyczne zainstalowane - w drzwiach głównych, - w drzwiach od bocznej klatki schodowej, Przestrzenną wewnętrzną ochronę stanowią pasywne czujki podczerwieni CX-502AM z funkcją antymaskingu zainstalowane w: pomieszczeniach oknami, serwerowni i na korytarzu. - w pomieszczeniach oknami - w serwerowni, - w korytarzu głównym. Monitoring System naleŝy podłączyć do alarmowego centrum odbiorczego z wykorzystaniem 2-torowej transmisji sygnałów: - radio lub GSM, Urządzenia systemu Przewidziano następujący urządzenia systemu: - Centrala alarmowa INTEGRA 128, - Moduł rozszerzeń CA64E - 2 szt, - Moduł rozszerzeń CA64EPS - 1 szt, - Moduł zasilania - 1 szt, - Akumulatory - 2 szt. - Manipulator KLCD - 3 szt. - Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny - 1 szt.

4 - Sygnalizator akustyczno-optyczny wnętrzny - 2 szt - czujki CX-502AM (z antymaskingiem) - 24 szt. - kontaktrony magnetyczne - 2 szt. - radiolinia antynapadowa - 1 szt. Zasilanie systemu Bilans energetyczny Ilość I (czuwanie) [ma] I (alarm) [ma] - Centrala Alarmowa Moduł CA-64E Moduł CA-64EPS Manipulator KLCD Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny czujki CX-502AM (z antymaskingiem) kontaktrony magnetyczne moduł GSM sterownik radiowy Razem: Przyjmujemy czas czuwania: 72h Czas alarmu: 0,5h Pojemność akumulatorów: Praca w czasie czuwania Qc = 1,25 * 72h * 0,699A = 62,91Ah Praca w czasie alarmowania Qa = 1,25 * 0,5h * 1,596A = 0,998Ah Łącznie Q = Qc + Qa 63,9Ah NaleŜy zainstalować ogółem 3 akumulatory 12V/ 24Ah. Instalację projektuje się wykonać kablem YTDY 6x0,5. Trasy kablowe naleŝy wytyczyć tak aby nie powodowały one kolizji z innymi instalacjami. Wszelkie prace związane z niniejszym opracowaniem naleŝy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zaleceniami na roboty teletechniczne oraz zaleceniami producenta urządzeń. W miarę moŝliwości instalowane elementy winne być maksymalnie wkomponowane we wnętrze. 3.4 Ochrona przeciwporaŝeniowa. Instalacja budynku pracuje w układzie TT. Ochrona przeciwporaŝeniowa realizowana jest poprzez szybkie samoczynne wyłączenie obwodów za pomocą wyłączników nadmiarowych i róŝnicowoprądowych. Znamionowy prąd zadziałania wyłączników róŝnicowoprądowych podany na schematach rozdzielnic.

5 W celu poprawy skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej naleŝy w budynku wykonać połączenia wyrównawcze. W tym celu obok rozdzielni TB1, na wysokości ok. 30cm od podłoŝa, naleŝy zamontować główną szynę wyrównawczą typu K-1309 (producent: Firma A.H.s.c ul. Polonijna Kraków). Szynę naleŝy uziemić poprzez połączenie drutem FE/ZNφ10 z uziomem złącza. Do szyny naleŝy przyłączyć drutem FE/ZN min. φ4mm lub bednarką min. 25x1: - rurociągi metalowe wchodzące do budynku, - zbrojenia i konstrukcje metalowe budynku oraz słupy nośne, - wewnętrzne rury co i inne konstrukcje metalowe. oraz przewodem LY16mm 2 szynę PE rozdzielni TB, Uwaga: Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano - montaŝowych część V - instalacje elektryczne. Po zakończeniu prac wykonać pomiary skuteczności działania środków ochrony przeciwporaŝeniowej. Parametry oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zostały policzone przy pomocy programu komputerowego firmy ES-SYSTEM.

6 INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Charakter robót budowlanych prowadzonych przy realizacji inwestycji stwarza ryzyko powstania zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przy prowadzeniu robót budowlanych naleŝy: Wydzielić teren na którym prowadzone będą roboty przed dostępem osób postronnych. Oznakować miejsca prowadzenia prac. Urządzenia i instalacje energetyczne stwarzające zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia ludzkiego naleŝy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowaŝnionych. Miejsce przy urządzeniach energetycznych powinno być właściwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposób określony w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. W kaŝdym miejscu pracy, w którym wykonuje pracę zespół pracowników, powinien być wyznaczony kierujący tym zespołem. Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. Prace w warunkach szczególnego zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kv, wykonywanych przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac w obecności pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Do robót uŝywać sprzęt posiadający atesty. Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego naleŝy sprawdzać bezpośrednio przed jego uŝyciem. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny, niesprawne lub które utraciły waŝność próby okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z uŝycia. Prace pod napięciem naleŝy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac. Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia naleŝy: o zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia, o wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: "Nie załączać", o sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie, o uziemić wyłączone urządzenia, o zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich uŝytkownikiem. Prace w warunkach szczególnego zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia ludzkiego naleŝy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i Ŝycie ludzkie.

7 Zapewnić wykonawstwo robót przez pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i wysokościowe oraz spełniający odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla rodzajów wykonywanych prac i zajmowanych stanowisk (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. Zapewnić nadzór nad budową przez osobę uprawnioną Zapewnić wszelkie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BranŜa elektryczna Instalacji elektrycznych wnętrzowych wraz z rozdzielniami o napięciu 400/230V 1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych wraz z rozdzielniami o napięciu 400/230V. 1.2 Wymagania ogólne wykonania robót NaleŜy zapewnić równomierne obciąŝenie linii zasilających przez równomierne przyłączenie odbiorów 1-fazowych Tablice z aparatami zabezpieczającymi naleŝy sytuować w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych powinno zapewnić odpowiednią wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Puszki naleŝy osadzać na ścianach w sposób trwały przed tynkowaniem. Puszki po zamocowaniu naleŝy przykryć pokrywami montaŝowymi. Gniazda wtykowe naleŝy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŝeniem pomieszczeń, W sanitariatach naleŝy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych, PołoŜenie wyłączników klawiszowych naleŝy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleŝy instalować w takim połoŝeniu, aby styk ochronny występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleŝy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewody ochronne w sieci w której zastosowano wyłączniki róŝnicowoprądowe, naleŝy izolować tak jak przewody robocze. Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem. Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporaŝeniowej naleŝy mocować i przyłączyć na stałe. Tablice bezpiecznikowe naleŝy mocować w sposób trwały do ścian w miejscach chronionych przed uszkodzeniami i nadmierną temperaturą. Przyłączenie przewodów ochronnych i roboczych do właściwych aparatów dodatkowej ochrony przeciwporaŝeniowej naleŝy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów Trasowanie naleŝy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Trasy powinny przebiegać w liniach pionowych i poziomych. Instalację naleŝy układać przed tynkowaniem, natomiast w istniejących ścianach i stropach wykonać bruzdy pod układanie instalacji. Zabrania się kucia bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.

9 Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Instalacje wtynkowe naleŝy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wieloŝyłowych płaskich. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŝkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu naleŝy przeciąć wzdłuŝ mostki pomiędzy Ŝyłami przewodu nie uszkadzając izolacji. Przewody mocować do podłoŝa za pomocą klamerek. Dopuszcza się mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie klamerkami i gwoździkami naleŝy wykonywać w odstępach ok. 50 cm. Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. Do puszek naleŝy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody naleŝy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów naleŝy zwinąć w luźny krąŝek i włoŝyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. Bez zastosowania osłon w postaci rur. Łączenia przewodów naleŝy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku stosowania zacisków do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umoŝliwiający przepływ prądu. Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. Odbiór robót Przed przystąpieniem do robót montaŝowych naleŝy odebrać protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontaŝowe moŝna było prowadzić bez naraŝenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. Roboty międzyoperacyjne powinien przeprowadzić inspektor nadzoru. Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: ułoŝone rury przed wciągnięciem przewodów, zamocowane konstrukcje wsporcze i oprawy oświetleniowe, instalacja przed załączeniem pod napięcie Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają: instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, inne fragmenty instalacji które będą niewidoczne lub trudne do sprawdzenia, Usterki stwierdzone przy odbiorze naleŝy wpisać do dziennika budowy. Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić: aktualną dokumentację powykonawczą protokóły prób montaŝowych i pomiarów,

10 oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji naleŝy spisać protokół potwierdzający usunięcie usterek.

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/

ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/ ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/ I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji odgromowej dla

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 Candela Biuro InŜynierskie ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. (0-71) 3728045, 3487589, 3482687 fax (0-71) 3482691 www.candelabi.pl, e-mail: projekty@candelabi.pl P R O J E K T O W A N I E I N

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I LO, II LO MYSŁOWICE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I LO, II LO MYSŁOWICE 2 CZĘŚĆ CLCKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NAZWA I KODY CPV: GRUPA - 45310000-3, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kategoria - 45311000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2. Materiały 2.1. Wymagania ogólne 2.2. Elementy prefabrykowane 2.2.1. Prefabrykowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ( ) 5/D/2009 Specyfikacja wykonana do kosztorysu/przedmiaru 5/D/2009 Kod CPV Opis 45300000-0

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo