Szanowni Państwo, Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. ul. Mickiewicza 3/ Poznań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. ul. Mickiewicza 3/10 60-833 Poznań e-mail: konkurs@smartlink."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością zapraszam do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pragniemy w nim nagrodzić najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji. Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach: Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa) Zabytek Produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna) Obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe) Turystyka aktywna (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne) Turystyka transgraniczna i międzynarodowa Obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych). Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich tel./faks Mam nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach Konkurs spotka się z dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku do rywalizacji stanęło o 40% więcej projektodawców niż w jego pierwszej edycji. Cieszy nas także, że wzrasta poziom nadsyłanych projektów. Dzięki dobrym pomysłom, znajomości rynku turystycznego, dbałości o estetykę i innowacyjnym rozwiązaniom najlepsze przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej naszego kraju. Dzięki nim Polska pięknieje. Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali towarzyszącej III Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 7-8 maja 2010 r. Prowadzenie Biura Konkursu oraz obsługa administracyjna i logistyczna Konkursu zostały powierzone firmie Smartlink, specjalizującej się w promocji Funduszy Europejskich i dobrych praktyk. Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia maksymalnie 10 sztuk, filmy, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres: Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich Termin nadsyłania ankiet upływa 15 lutego 2010 r. W załączeniu przesyłamy regulamin Konkursu. Ankieta oraz regulamin dostępne są także na stronach internetowych: www. polskapieknieje.gov.pl oraz Wszelkich wyjaśnień udziela: Karolina Dolata, kierownik Biura Konkursu tel./faks: tel. kom.: Z wyrazami szacunku, UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Aleksandra Sztetyłło-Budzewska Dyrektor Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Regulamin III Edycji Konkursu Polska pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich Organizator i cel Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Organizator powierza firmie Smartlink prowadzenie Biura Konkursu oraz obsługę administracyjną i logistyczną konkursu. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski. Uczestnicy Konkursu 1. Do udziału w konkursie można zgłaszać projekty dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej i rewitalizacji, realizowane na terenie Polski w latach , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Spójności.* 2. W ramach Konkursu nie będą rozpatrywane zgłoszenia projektów, które w poprzednich dwóch edycjach (pierwszej występującej pod nazwą Polska Pięknieje 7 Cudów Unijnych Funduszy ) otrzymały nagrodę główną w poszczególnych kategoriach. Warunki udziału w Konkursie 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, w wersji papierowej i elektronicznej wraz z materiałami wizualnymi projektu (np. zdjęcia, filmy, publikacje, prezentacje itp.). O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data stempla pocztowego oraz wpływu zgłoszenia na adres mailowy Biura Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 2. Wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z materiałami ilustrującymi projekt muszą zostać wysłane do dnia 15 lutego 2010 r. na adres: Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich,, oraz 3. Odpowiedzi na wszystkie pytania w zgłoszeniu są obowiązkowe. Po otrzymaniu zgłoszenia i stwierdzeniu braków formalnych pracownicy Biura Konkursu mogą poprosić Uczestnika o uzupełnienie wskazanych danych. 4. Uczestnik określa w zgłoszeniu kategorię, do której zgłasza projekt. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Kapituły może podjąć decyzję o zmianie kategorii, do której przypisany będzie projekt i nie będzie to stanowiło błędu formalnego. 5. Zgłoszenie w wersji papierowej musi być podpisane przez osobę kierującą podmiotem zgłaszającym projekt do Konkursu lub przez osobę odpowiedzialną za realizację tego projektu. 6. Wysłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi projektu oznacza akceptację regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dotyczących projektu, wykorzystanie zdjęć i innych przesłanych materiałów przez organizatorów Konkursu. 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Kapituła Konkursu 1. Laureatów wybiera Kapituła Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. 2. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Biura Konkursu oraz eksperci zewnętrzni. str. 1

3 3. Wybór laureatów jest dwustopniowy. W pierwszym etapie Kapituła nominuje nie więcej niż trzech kandydatów w każdej kategorii. Następnie Kapituła ustala listę laureatów zdobywców nagrody głównej w danej kategorii. 4. Przed ogłoszeniem nominacji, Biuro Konkursu weryfikuje prawidłowość realizacji projektu pod względem prawnym i finansowym. 5. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły. 6. Kapituła ma prawo nie przyznawać głównej nagrody w poszczególnych kategoriach. 7. Kapituła może przyznać dodatkowe wyróżnienia specjalne. Kryteria oceny Podstawowymi kryteriami oceny dokonywanymi przez Kapitułę są: czy w wyniku realizacji projektu podniosła się atrakcyjność (turystyczna, kulturalna, estetyczna) wsi, miasta, regionu i w jakim stopniu czy projekt jest oryginalny, umiejętnie podkreślający lokalne walory regionu lub miejscowości czy przy realizacji projektu zastosowano interesujące rozwiązania z zakresu architektury, projektowania czy przy realizacji projektu kierowano się profesjonalnymi badaniami rynkowymi, np. dotyczącymi potencjału rynkowego, grup docelowych, zapotrzebowania itp. czy projekt posiada plan promocji i czy po zrealizowaniu projektu podjęto działania promocyjne czy zastosowano innowacyjne, oryginalne rozwiązania na etapie koncepcji i/lub realizacji projektu i jego promocji czy autorzy projektu kierowali się zasadami zrównoważonego rozwoju i polityk horyzontalnych czy wydarzenia kulturalne/społeczne itp. związane bezpośrednio z projektem są lub będą kontynuowane po zakończeniu projektu. Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich tel./faks Nagrody 1. Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach: Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa) Zabytek Produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna) Obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe) Turystyka aktywna (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne) Turystyka transgraniczna i międzynarodowa Obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych). 2. Laureaci Konkursu będą uroczyście ogłoszeni podczas gali towarzyszącej III Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 7-8 maja 2010 r. Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, tablica pamiątkowa oraz dyplom. 3. Nominowani oraz laureaci zostaną objęci kampanią promocyjną w ramach projektu Polska pięknieje. Kampania promocyjna obejmie w szczególności: wydawnictwo albumowe, filmy wideo, serwisy informacyjne na stronach: wystawę multimedialną Polska Pięknieje, artykuły w prasie i promocję podczas wydarzeń organizowanych w kraju. Różne 1. Wszystkie zebrane dane wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby organizacji Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich oraz promocji projektów. 2. Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Nadesłanych zgłoszeń nie zwracamy. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO *) W konkursie nie mogą brać udziału projekty finansowane za pośrednictwem Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych. str. 2

4 Załącznik nr 1 Zgłoszenie do Konkursu Nazwa projektu: Beneficjent: Województwo: Powiat: Gmina: Fundusz: Program operacyjny: Numer i nazwa działania: Całkowita wartość projektu: Wartość wkładu Unii Europejskiej: Okres realizacji projektu: Adres strony www dotyczącej projektu: Projekt zgłaszany w kategorii (proszę zaznaczyć właściwą): Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa) Zabytek Produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna) Obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe) Turystyka aktywna (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne) Turystyka transgraniczna i międzynarodowa Obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych) str. 1

5 1. Proszę opisać projekt, jego cele, zakres oraz planowane i dotychczas osiągnięte efekty realizacji (do 3000 znaków). 2. Czy przed rozpoczęciem realizacji projektu bądź po jego zakończeniu (np. po pierwszym roku od otwarcia atrakcji, udostępnienia obiektu, organizacji wydarzenia) zostały przeprowadzone profesjonalne badania rynkowe, np. dotyczące potencjału rynkowego, grup docelowych, funkcjonalności obiektu itp.? Proszę opisać (do 1000 znaków). 3. W jaki sposób realizacja projektu przyczynia się do podniesienia atrakcyjności turystycznej/ kulturalnej/gospodarczej miejscowości lub regionu, w której/którym projekt jest/był realizowany? Jeśli dysponują Państwo wiedzą o liczbie odwiedzających turystów, prosimy o jej podanie. 4. Proszę wymienić wydarzenia kulturalne/społeczne i inne, które mają bezpośredni związek z realizacją projektu. Proszę zaznaczyć, czy i jak często te wydarzenia są/będą kontynuowane po zakończeniu projektu. Nowe wydarzenia, które mają miejsce lub są planowane w wyniku realizacji projektu Wydarzenia, które rozwinęły się dzięki realizacji projektu str. 2

6 5. Jakie nowe produkty turystyczne lub innowacyjne rozwiązania powstały w wyniku realizacji projektu? Proszę je opisać (do 1000 znaków). 6. Proszę opisać wpływ projektu na estetykę otoczenia, krajobrazu. Czy przy realizacji projektu zastosowano interesujące rozwiązania z zakresu architektury i projektowania? Prosimy podać nazwy pracowni architektonicznych lub/i projektowych, z którymi współpracowano przy realizacji przedsięwzięcia. 7. W jaki sposób w projekcie zostały uwzględnione zasady zrównoważonego rozwoju* i polityk horyzontalnych? 8. Czy projekt posiada plan promocji? Proszę podać okres, jaki obejmuje, i krótko opisać jego główne założenia. 9. Czy po zakończeniu realizacji projektu bądź w jego trakcie podjęto działania promocyjne? Jeśli tak, to proszę zaznaczyć jakiego rodzaju działania promocyjne zostały podjęte i opisać je wg poniższej listy: Strona internetowa projektu (proszę podać adres www) Spotkania promocyjne (np. konferencje, targi proszę podać tytuł, datę i miejsce) Kampania outdoorowa (bilboardy, plakaty, banery proszę podać czas trwania i miejsce, jeśli obejmowała inne miejscowości niż ta, w której realizowany był projekt) Reklama w TV (proszę podać nazwę stacji TV) Reklama radiowa (proszę podać nazwę stacji radiowej) str. 3

7 Reklama w prasie (proszę podać tytuł) Reklama internetowa (proszę podać adresy www) Inne działania, np. wydawnictwa promocyjne 10. Czy projekt został nagrodzony/wyróżniony w konkursach? Proszę podać nazwy konkursów i ewentualnie wskazać zajęte w nim miejsce. konkursy międzynarodowe Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich tel./faks konkursy krajowe konkursy regionalne 11. Prosimy wpisać dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu z Biurem Konkursu. Imię i nazwisko: Jednostka organizacyjna, stanowisko: Nr telefonu: podpis UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO *) Zrównoważona turystyka zaspokaja potrzeby zarówno współczesnych turystów, jak i regionów, do których przyjeżdżają. Polega na takim zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi środowiska, aby zachowana została równowaga w sferze ekonomicznej, społecznej, ekologicznej i przestrzennej. Dzięki temu w niezmienionym stanie zachowane zostaną dla przyszłych pokoleń zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów. str. 4

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 10 02 marca 2011 roku Słowo wstępu Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury jubileuszowego, 10. numeru biuletynu, w którym znajduje się m.in.

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla profesjonalistów

Konkurs dla profesjonalistów Konkurs dla profesjonalistów Konkurs afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej Fotorelacja z uroczystości wręczenia nagród Gmina Fair Play 2014 Galę poprowadziła Laura Łącz Wicepremier RP - Janusz Piechociński

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, 12-13

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia III edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie"

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie" konkurs dla Beneficjentów CUPT na najlepszą niestandardową kampanię lub event promujący inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 kwietnia FORUM GOSPODARCZE: ROZWÓJ KLUCZOWYCH TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH W RE- GIONIE ŚLĄSKIM W LATACH 2014-2020

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Meeting Planner Power Awards I. DEFINICJE Użytym w Regulaminie wyrażeniom należy przypisać następującą treść: Organizator Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rankingu Gmin wiejskich na rok 2012

REGULAMIN Rankingu Gmin wiejskich na rok 2012 REGULAMIN Rankingu Gmin wiejskich na rok 2012 1. CELE Celem Rankingu Gmin wiejskich na rok 2012 [zwanego dalej Rankingiem] jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych gmin w kraju, promowanie ich w skali

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców na rok 2012

REGULAMIN Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców na rok 2012 REGULAMIN Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców na rok 2012 1. CELE Celem Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców na rok 2012 [zwanego dalej Rankingiem] jest wyłonienie i nagrodzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rankingu Miast na prawach powiatu na rok 2012

REGULAMIN Rankingu Miast na prawach powiatu na rok 2012 REGULAMIN Rankingu Miast na prawach powiatu na rok 2012 1. CELE Celem Rankingu Miast na prawach powiatu na rok 2012 [zwanego dalej Rankingiem] jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych miast na prawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015)

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015) Załącznik do Zarządzenia nr ARES-000-1/15 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia 1.04.2015 r. REGULAMIN KONKURSU Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015 1. Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym Regulamin ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym I. Postanowienia ogólne Regulamin ustala zasady i warunki organizacji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... 4 ZAKŁADKA "DANE BENEFICJENTA"... 4 A. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo