Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie""

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie" konkurs dla Beneficjentów CUPT na najlepszą niestandardową kampanię lub event promujący inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko (w ramach priorytetów VI VIII) 1. Wstęp 1. Organizatorem konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie", zwanego dalej Konkursem jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych Centrum (CUPT), Zespół ds. Informacji i Promocji, ul. Bonifraterska 17, Warszawa (zwane dalej Organizatorem"). 2. Za realizację Konkursu w imieniu i na rzecz Organizatora odpowiada firma Exploring Events, zwana dalej Realizatorem, reprezentowana przez Pana Marka Michalaka. 3. Konkurs adresowany jest do Beneficjentów 1 CUPT. 4. Przedmiotem Konkursu są niestandardowe działania promocyjne (kampanie, eventy itp.) prowadzone przez Beneficjentów lub na ich zlecenie w latach (także w czasie trwania Konkursu), promujące inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), w ramach priorytetów VI VIII. 5. Celem Konkursu jest wyróżnienie działań marketingowych, prowadzonych przez Beneficjentów CUPT, poprzez wyłonienie najciekawszych pod względem kreatywnym kampanii promocyjnych lub eventów promujących inwestycje współfinansowane z PO IiŚ w ramach priorytetów VI - VIII. 6. Konkurs jest współfinansowany ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Konkurs ma charakter zamknięty - adresowany jest do Beneficjentów VI, VII i VIII priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko zwanych dalej Uczestnikami z zastrzeżeniem, że zgłoszone do konkursu materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich. 1 Przez Beneficjenta CUPT należy rozumieć podmiot, który podpisał z CUPT umowę o dofinansowanie projektu z priorytetów VI VIII Programu Infrastruktura i Środowisko. 1 Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

2 2. Zgłoszenia we wszystkich trzech kategoriach muszą dotyczyć projektów transportowych realizowanych w ramach priorytetów VI - VIII Programu Infrastruktura i Środowisko. 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: Reklama w mediach (TV, radio, prasa, outdoor, Internet) i kompleksowe kampanie reklamowe (w tym kampanie promocyjne z użyciem Internetu, mediów społecznościowych); Wydarzenie promocyjne (eventy oraz działania niestandardowe: użycie ambient mediów, gry miejskie i in.); Drukowane wydawnictwa promocyjne (w tym szczególnie wydawnictwa o charakterze informacyjnym). 4. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu, akceptuje je bez żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także ma świadomość, iż naruszenie któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu pozbawia go statusu Uczestnika Konkursu oraz prawa do nagrody. 5. Do udziału w Konkursie Uczestnicy zgłaszają prezentacje PowerPoint przedstawiające zrealizowane przez Uczestników działania promocyjne. Prezentacje należy przesłać wraz ze zgłoszeniem konkursowym i oświadczeniem, o których mowa w ust. 8 na adres podany w ust. 18. Organizator konkursu zastrzega, iż Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z utworów zgłoszonych do konkursu, w drodze złożenia przez Uczestnika pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 a) na polach eksploatacji i w zakresie określonym w tym oświadczeniu. 6. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie materiały promocyjne, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i oświadczeniem, o którym mowa w ust. 8 jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich w tym min. praw autorskich oraz praw osobistych. Przesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia wraz z prezentacją PowerPoint jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do utworów zgłoszonych jako materiały promocyjne w ramach konkursu oraz jest uprawniony do udzielenia licencji oraz zgód, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 7. Uczestnik jest całkowicie odpowiedzialny w przypadku naruszenia praw osób trzecich w tym min. praw autorskich oraz praw osobistych. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zwróci Organizatorowi koszty poniesione na skutek 2

3 skierowanych przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych oraz zwolni Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. 8. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na podany w ust. 18 adres: a) czytelnie wypełnionego formularza zgłoszenia oraz oświadczenia (stanowiących odpowiednio Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu), które można pobrać ze strony internetowej Organizatora b) dokumentu, upoważniającego osobę zgłaszającą udział Beneficjenta w Konkursie do jego reprezentowania; c) prezentacji PowerPoint wraz z metryczką opisującą w skrócie projekt (np. rodzaj inwestycji, jej zakres, wartość, informacje o współfinansowaniu z PO IiŚ). 9. Złożenie formularza zgłoszenia, oświadczenia oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w ust. 8 jest warunkiem udziału w konkursie. 10. Uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie po jednej prezentacji w każdej z kategorii. 11. Zgłoszenie oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 8 musi zostać podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji tj. występowania w imieniu i na rzecz Beneficjenta. 12. Zgłoszenia powinny być przedłożone w zamkniętej kopercie, w postaci wydrukowanych i podpisanych Załączników nr 1 i 2 do Regulaminu oraz dokumentu upoważniającego osobę zgłaszającą udział Beneficjenta w Konkursie do jego reprezentowania oraz nośnika CD lub DVD, zawierającego prezentację PowerPoint wraz z metryczką projektu w 2 kopiach. 13. Termin nadsyłania lub składania zgłoszeń konkursowych upływa z dniem 5 grudnia 2014 roku. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje DATA WPŁYWU pracy konkursowej do Realizatora konkursu. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zaginięcia zgłoszeń, oświadczeń i materiałów promocyjnych w transporcie pocztowym i kurierskim. 15. Organizator nie odsyła zgłoszeń, oświadczeń i prezentacji. Wszystkie materiały promocyjne zgłoszone przez uczestnika przechodzą na własność Organizatora. 16. Koszty przesyłki pokrywa Uczestnik konkursu. 17. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 18. Pełne zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres: Exploring Events Marek Michalak skr. pocztowa nr Wrocław 68 do dnia 5 grudnia 2014 roku, z dopiskiem: Konkurs W dobrej formie - kreatywnie o transporcie". 3

4 3. Zasady przyznawania nagród 1. Oceny materiałów promocyjnych dokona powołana Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli CUPT, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Realizatora konkursu. 2. Decyzje Kapituły zapadają większością głosów. 3. Decyzja Kapituły co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 4. Kapituła dokona wyboru w oparciu o następujące kryteria: pomysł na działanie promocyjne walory informacyjne dobór treści do grup docelowych dostosowanie treści kampanii do kanału przekazu walory estetyczne (wizualne) walory techniczne (jakość wykonania) zgodność oznakowania materiałów promocyjnych z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko " 5. Za każde z ww. kryteriów, każdy z członków Kapituły Konkursu przydzielał będzie odpowiednią liczbę punktów. Zwycięzcami Konkursu zostaną Ci z Uczestników, których prezentacja otrzyma największą liczbę punktów w danej kategorii. 6. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Kapituły uczestniczący w posiedzeniu. 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do dnia 15 grudnia 2014 r. 8. W każdej kategorii, o której mowa w par. 2 ust. 2, zostanie nagrodzona jedna praca oraz przyznane jedno wyróżnienie. Uczestnicy otrzymają nagrody w postaci określonej poniżej. 9. Nagrodami w każdej kategorii są: 1 miejsce kamery HD o wartości ok zł brutto, wyróżnienie aparaty fotograficzne wraz z futerałami o wartości ok zł brutto. 10. Werdykt Kapituły Konkursu jest ostateczny i niepodważalny. 11. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz przesłana wiadomością do uczestników konkursu. 4

5 12. Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, Warszawa. 13. Laureaci Konkursu otrzymają odrębne zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród. 14. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu związanych z odbiorem nagrody. Nagrody nieodebrane zostaną przesłane pocztą na adres podany w formularzu zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 15. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 4. Prawa Organizatora 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać. 2. Uczestnikowi nie przysługują wówczas żadne roszczenia z tego tytułu. 3. Informacja o zmianie w Regulaminie oraz o zawieszeniu lub zakończeniu Konkursu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora: 4. W przypadku, kiedy kilku Uczestników uzyska tę samą liczbę punktów, Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia dodatkowych kryteriów oceny. 5. Odpowiedzialność Organizatora 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w prezentacjach i projektach zgłoszonych przez Beneficjentów. 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że treści zawarte w materiałach promocyjnych naruszają przepisy prawa polskiego lub inne obowiązujące zasady (w szczególności prawa autorskie osób trzecich lub dobre imię osób fizycznych i/lub osób prawnych), materiały te będą usuwane z Konkursu przez Organizatora bez ostrzeżenia i uprzedniego powiadomienia oraz archiwizowane dla ewentualnych celów dowodowych w przypadku roszczeń osób trzecich. 6. Postanowienia końcowe 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 2. Regulamin znajduje się na stronie internetowej 3. Nadesłane na Konkurs zgłoszenia konkursowe i prezentacje nie podlegają zwrotowi. 4. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem głos rozstrzygający należy do Organizatora. 5. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą 5

6 zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja musi zostać przesłana listem poleconym na adres: Exploring Events, ul. Gajowa 46/48 lok. 18, Wrocław. 6. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez organizatorów w ciągu 30 dni. 7. Wszystkie ewentualne zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej 8. Osobą ze strony Organizatora upoważnioną do kontaktów z uczestnikami jest Marek Michalak, a skrzynką kontaktową jest 6

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej Wrocław, dnia 01 listopada 2014r. I. Informacje o Organizatorze Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo