Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych"

Transkrypt

1 N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer marca 2011 roku Słowo wstępu Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury jubileuszowego, 10. numeru biuletynu, w którym znajduje się m.in. relacja z niezwykle sympatycznego przedsięwzięcia, jakie zrealizowało Stowarzyszenie Promocji Kultury U Zosi. Po raz kolejny zachęcamy do przysyłania do nas informacji o Państwa ciekawych inicjatywach, które z radością umieścimy na łamach biuletynu. Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert - edukacja strona 2 Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu turystyki Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011 Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 strona 2 strona 3 strona 3 strona 4 Informacje PO FIO komunikat w sprawie potwierdzenia złoŝenia oferty za pośrednictwem Generatora Ofert Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku strona 4 strona 5 Nasze organizacje Stowarzyszenie Promocji Kultury U Zosi strona 6 Strona 1

2 Konkursy Otwarty konkurs ofert - edukacja Informujemy, iŝ Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko Biała w roku 2011 przez podmioty prowadzące działalność w sferze poŝytku publicznego w zakresie edukacji. Tematyka konkursu obejmuje następujące zadania: 1. Upowszechnianie wiedzy o regionie i wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej. 2. Działania na rzecz zapobiegania przejawom agresji oraz patologii wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej. 3. Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej. Zachęcamy do zapoznania się z konkursem, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: Termin składania ofert upływa 14 marca 2011 roku. UWAGA! Przypominamy, iŝ w konkursie obowiązuje NOWY wzór formularza oferty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu turystyki Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko Biała w roku 2011 przez podmioty prowadzące działalność w sferze poŝytku publicznego z zakresu turystyki. Zarządzenie Prezydenta Miasta z podanymi kwotami dotacji na realizację zadań dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: Strona 2

3 Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011 Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs pod nazwą Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego Zadanie ma na celu wsparcie białoruskiego społeczeństwa o obrębie następujących obszarów: udzielenie wsparcia białoruskim organizacją i inicjatywą społecznym na poziomie lokalnym, wsparcie inicjatyw edukacyjnych, które to są ukierunkowane na promocję z zakresu edukacji obywatelskiej oraz edukacji prawnej, kultury i tradycji białoruskiej, sprzyjanie zaangaŝowaniu naukowców białoruskich we wspólne projekty badawcze z partnerami z Polski jak i z innych krajów europejskich, pomoc represjonowanym naukowcom w kontynuowaniu prac badawczych; wzmocnienie wśród młodzieŝy postaw proeuropejskich; udzielenie pomocy prawnej i socjalnej dla osób represjonowanych; wsparcie niezaleŝnych mediów działających na terenie Białorusi; wsparcie z zakresu zmniejszania wykluczenia społecznego; wsparcie dla małej i średnie przedsiębiorczości. Oferty mogą być składane do dnia 31 grudnia 2011 roku. Więcej informacji moŝna znaleźć na stronie internetowej Link do konkursu: Wsparcie,dla,spolecz enstwa,bialoruskiego,2011,1100.html Konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich Rozpoczęła się IV edycja ogólnopolskiego konkursu pod nazwą Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć, na realizację otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wcześniej wspomniane nagrody będą przyznawane przedsięwzięciom związanym z rozwojem turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji. Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach: rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń uŝytkowa); zabytek; Strona 3

4 produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna); obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe); turystyka aktywna (np. ścieŝki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne; obiekty sportowo-rekreacyjne); turystyka transgraniczna i międzynarodowa; obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych). Główną nagrodę stanowi statuetka Polska Pięknieje Cudów Funduszy Europejskich, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a takŝe konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 marca 2011 roku. Więcej informacji moŝna znaleźć na stronie internetowej Link do konkursu: rs_2011.pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 Minister Pracy i Polityki Społecznej jako Krajowy Organ Koordynujący dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 Propagującego Aktywność Obywatelską zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w następujących obszarach: 1. Zaplanowanie oraz wdroŝenie kampanii komunikacyjnej w nurcie social media. 2. Zaplanowanie oraz wdroŝenie kampanii komunikacyjnej w województwach. 3. Promowanie wolontariatu wśród osób starszych. 4. Wspieranie organizatorów wolontariatu. Ofertę naleŝy przesłać drogą elektroniczną na adres: (tytuł wiadomości: Otwarty konkurs ofert ERW 2011") oraz złoŝyć w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25 marca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert ERW 2011". Szczegółowe informacje moŝna uzyskać pocztą elektroniczną: oraz na stronie internetowej: Strona 4

5 Informacje PO FIO komunikat w sprawie potwierdzenia złoŝenia oferty za pośrednictwem Generatora Ofert Departament PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikował waŝną informację dla organizacji, które aplikowały w Programie Operacyjnym FIO 2011: Zgodnie z zapisami zawartymi w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2011 r. "KaŜdy Oferent, który wypełni i złoŝy ofertę w generatorze on-line, otrzyma na adres , który podał w ofercie, informację zawierającą potwierdzenie jej rejestracji. W przypadku nie otrzymania takiej informacji w ciągu 5 dni od dnia wysłania oferty, naleŝy pilnie skontaktować się w tej sprawie z Instytucją WdraŜającą." Z przyczyn technicznych nie wszyscy Oferenci otrzymali potwierdzenie złoŝenia oferty w wersji elektronicznej. JednakŜe fakt nadania ofercie numeru (Oferta numer:...) na pierwszej stronie wersji papierowej oferty świadczy o prawidłowym złoŝeniu i zapisaniu aplikacji w Generatorze Ofert. Ministerstwo PiPS przeprasza za wszelkie z tym związane niedogodności. Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało najnowszy wykaz organizacji poŝytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz z rachunkami bankowymi. Obowiązujący wykaz dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa: w wersji PDF: w wersji EXCEL: Strona 5

6 Nasze organizacje Stowarzyszenie Promocji Kultury U Zosi W dniu 9 lutego br. dzięki współpracy Szkoły Podstawowej nr 33 i Stowarzyszenia Promocji Kultury u Zosi odbył się dziecięcy Turniej Tańca Towarzyskiego O uśmiech Dziadka i Babci. W Turnieju udział wzięły dzieci uczestniczące w zajęciach tanecznych zorganizowanych w okresie ferii zimowych uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 33 w Bielsku - Białej, a takŝe ich dziadkowie i babcie. W pierwszej części Turnieju w tzw. I kroku tanecznym brały udział dzieci, które od dwóch tygodni uczyły się tańca towarzyskiego. W drugiej części Turnieju w tzw. II kroku tanecznym brały udział dzieci, które juŝ od roku uczestniczą zajęciach tanecznych organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Kultury u Zosi. I te właśnie dzieci zdobyte nagrody w postaci magicznych kubków ofiarowały swoim dziadkom i babciom. Natomiast w trzeciej części wzięli udział dziadkowie z wnuczkami i babcie z wnukami. Wszyscy uczestnicy tej grupy zostali uhonorowani dyplomami wykonanymi na kafelkach ufundowanych przez sponsora Turnieju. NajwaŜniejsze jest to, Ŝe uczestnicy wszystkich grup tańczących zdobyli pierwsze miejsca! Notatka z turnieju została przygotowana przez Stowarzyszenia Promocji Kultury u Zosi Strona 6

7 URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ Wydział Spraw Obywatelskich Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Plac Ratuszowy 6, Bielsko-Biała tel. (33) , fax. (33) Strona 7

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne Nr 5/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne ROK 2014 - ROKIEM ANNY TOMASZEWICZ DOBRSKIEJ Na ostatniej Sesji Rady Miasta Mława została podjęta Uchwała Nr XXXVII/363/2014 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 1(28)/2010 Poznań, styczeń 2010 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 jt.) oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK W związku z bardzo duŝym zainteresowaniem i zaangaŝowaniem organizacji pozarządowych w proces informowania społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyŝszych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 kwietnia FORUM GOSPODARCZE: ROZWÓJ KLUCZOWYCH TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH W RE- GIONIE ŚLĄSKIM W LATACH 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r.

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Specyfikacja Warunków Otwartego Konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Cekcyn. ogłasza. REGULAMIN Otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Cekcyn. ogłasza. REGULAMIN Otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Cekcyn na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jedn. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Załącznik do Uchwały Nr 347/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r.

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. wersja 11 marca 2015 r. www.mazowszelokalnie.pl 1 Spis treści I. Słowo od organizatorów Programu... 3 II. O programie... 4 III. Dla kogo?... 5 1. Kto może otrzymać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo