UMOWA O WSPÓŁPRACY. zwanym dalej Wydawnictwem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O WSPÓŁPRACY. zwanym dalej Wydawnictwem."

Transkrypt

1 Załącznik do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wzorcowego projektu umowy generalnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych z wydawnictwami UMOWA O WSPÓŁPRACY Zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Krajową Izbą Doradców Podatkowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310, Warszawa, zwaną dalej Izbą reprezentowaną przez: - - a, adres, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez., pod numerem, NIP, z kapitałem zakładowym, reprezentowanym przez: - (funkcja, imię i nazwisko) - zwanym dalej Wydawnictwem. 1. Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków i zasad współpracy pomiędzy Stronami oraz udzielania przez Wydawnictwo wsparcia Izbie w realizacji jej statutowych zadań, w szczególności polegających na ułatwianiu doradcom podatkowym podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zapewnianiu warunków należytego wykonywania zawodu, ochronie interesów zawodowych oraz integracji środowiska. 2. Obowiązki Wydawnictwa 1. W ramach współpracy z Izbą Wydawnictwo zobowiązuje się do: 1) udzielania doradcom podatkowym możliwie najkorzystniejszego rabatu od ceny katalogowej publikacji książkowych, produktów elektronicznych oraz szkoleń o tematyce podatkowej w przypadku składania zamówień wyłącznie poprzez dostęp logowany ze stron WWW Izby oraz jej oddziałów, o których mowa w 6 ust. 2.; 2) udzielania doradcom podatkowym dodatkowego rabatu za każdy następny rok trwania umowy w zakresie produktów elektronicznych;

2 3) współpracy w ramach wspólnych inicjatyw edukacyjnych dla doradców podatkowych realizowanych na poziomie regionalnym i centralnym (szkolenia, konferencje, seminaria tradycyjne i on line) w celu szkolenia doradców podatkowych, promocji działań Izby i promocji narzędzi prawnych dla doradców podatkowych; 2. Wydawnictwo umieści na swoich stronach WWW linki do serwisu internetowego Izby. 3. Szczegółowe zasady współpracy, o której mowa w ust. 1, będą przedmiotem odrębnych umów między Stronami. 3. Obowiązki Izby 1. W ramach współpracy z Wydawnictwem Izba zobowiązuje się do: 1) umożliwienia Wydawnictwu prezentacji swojej oferty na konferencjach, szkoleniach i innych spotkaniach doradców podatkowych organizowanych przez Izbę oraz regionalne oddziały Izby; 2) odpłatnego udostępnienia Wydawnictwu powierzchni reklamowej w Biuletynie Izby wydawanym w formie papierowej i elektronicznej na zasadach określonych w aktualnym Informatorze dla Reklamodawców Biuletynu Izby; 3) Izba umieści na swoich stronach WWW linki do serwisów internetowych Wydawnictwa. 2. Szczegółowe zasady współpracy, o której mowa w ust. 1, będą przedmiotem odrębnych umów między Stronami. 3. Izba poprzez mdoradcę poinformuje doradców podatkowych o szczegółach zawartej umowy z Wydawnictwem. 4. Reprezentanci Izby Szczegółowe zasady współpracy w zakresie: konferencji, szkoleń i innych spotkań doradców podatkowych organizowanych przez Izbę, oraz pozostałych wspólnych inicjatyw będą ustalane pomiędzy Wydawnictwem a dwoma członkami Prezydium KRDP, wskazanymi w odpowiedniej uchwale KRDP; konferencji, szkoleń i innych spotkań doradców podatkowych organizowanych przez Regionalne Oddziały Izby będą ustalane pomiędzy Wydawnictwem a Przewodniczącymi i Skarbnikami Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby (wzór umowy o współpracy stanowi załącznik do niniejszej umowy); 2

3 biuletynów Izby będą ustalane pomiędzy Wydawnictwem a Kolegium Redakcyjnym Wydawnictw Izby Strony oświadczają, iż możliwa jest współpraca Stron w ramach innych niż wskazane powyżej inicjatyw, o ile nie będą one sprzeczne z celem zawarcia niniejszej umowy, jak również przepisami prawa wewnątrzkorporacyjnego i powszechnie obowiązującego. 2. Szczegółowe zasady współpracy, o której mowa w ust. 1 będą przedmiotem odrębnych umów pomiędzy Stronami. 6. Postanowienia końcowe 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Strony ustalają komunikację między Wydawnictwem a doradcami podatkowymi wyłącznie poprzez dostęp logowany ze stron WWW Izby oraz jej oddziałów. 3. Strony zobowiązują się do udziału w corocznych spotkaniach, mających na celu podsumowanie współpracy oraz omówienie pojawiających się problemów związanych z realizacją niniejszej umowy, a także ewentualne uzgodnienie form współpracy, o której mowa w Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazywane przez jedną ze stron drugiej stronie, winny być dokonywane w formie pisemnej lub elektronicznej. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Strony deklarują wolę polubownego rozwiązywania sporów, które mogą wyniknąć pomiędzy nimi w związku z wykonaniem umowy. W przypadku nie rozwiązania sporu na drodze polubownej, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Izby. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.... 3

4 Załącznik do Umowy o współpracy UMOWA O WSPÓŁPRACY RO KIDP Zawarta w dniu w, pomiędzy: (należy zamieścić dane identyfikujące dany pomiot, m.in. siedzibę, adres, nr wpisu do rejestru, kapitał zakładowy, numer NIP itp.) reprezentowaną przez:. zwaną w dalszej części Współorganizatorem a Krajową Izbą Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, NIP , w której wydzieloną jednostką organizacyjną jest Oddział KIDP z siedzibą w.., reprezentowana przez: - Przewodniczący Zarządu Oddziału KIDP - Skarbnik Zarządu Oddziału KIDP zwani w dalszej części Organizatorem o następującej treści: 1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest wspólne zorganizowanie 1 dla doradców podatkowych w dniu (dniach), w.. 2. W ramach Umowy Organizator zobowiązuje się do: Należy odpowiednio wpisać: konferencji, szkolenia, warsztatów, zebrania, ew. w rozbudowanej formie np. Międzynarodowej Konferencji z cyklu, Dorocznego Szkolenia Wyjazdowego itp. 2 Należy wpisać zobowiązania, które powinny dotyczyć partycypacji przez Stronę w konkretnych kosztach związanych z organizacją szkolenia, tj. np.: - pokrycie kosztów związanych z wynajęciem sali odpowiedniej do przeprowadzenia.. 4

5 3. W ramach Umowy Współorganizator zobowiązuje się do: 3 4. Warunki finansowe: 1) wartość świadczeń Organizatora za zobowiązania wskazane w 2 Umowy wynosi 2) wartość świadczeń Współorganizatora za zobowiązania wskazane w 3 Umowy wynosi 4 5. Strony zobowiązują się do wykonywania czynności będących przedmiotem Umowy z należytą starannością i czuwaniem nad jej prawidłową realizacją Organizator zobowiązuje się umożliwić Współorganizatorowi podejmowanie działań marketingowych oraz promocyjnych w trakcie trwania 2. Szczegółowe warunki współpracy w zakresie działań, o których mowa w ust. 1, będą przedmiotem odrębnych pisemnych ustaleń pomiędzy Stronami Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich poufnych informacji, o których dowiedzą się w trakcie współpracy, chyba, że udzielenie informacji osobie trzeciej jest niezbędne do wykonania Umowy. - pokrycie honorarium wykładowcy, którego wybór zostanie przeprowadzony w porozumieniu ze Współorganizatorem. - zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników... - zakupu nastepujących tytułów książkowych:.. 3 Podobnie jak w przypadku 2, należy wpisać zobowiązania, które powinny dotyczyć partycypacji przez Stronę w konkretnych kosztach związanych z organizacją szkolenia, tj. np.: - pokrycie kosztów związanych z organizacją cateringu, - zapewnienie środków technicznych, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, nie ujętych w kosztach wynajmu sali, np. rzutnik, nagłośnienie, - przygotowania banera zawierającego logo Organizatora i Współorganizatora, informację o terminie, miejscu, i celu przedsięwzięcia, o którym mowa w 1 umowy. 4 Dopuszcza się rozbicie tego punktu na podpunkty, wskazujące konkretne kwoty za pojedyncze, wskazane w 2 i 3 zobowiązania. 5

6 2. Strona posługująca się lub współpracująca przy wykonywaniu Umowy z osobami trzecimi zobowiązana jest do poinformowania tych osób o obowiązku zachowania tajemnicy. 3. Informacją poufną i objętą tajemnicą jest każda informacja nieujawniona do wiadomości publicznej i oznaczona jako poufna przez drugą Stronę, niezależnie od jej charakteru handlowego, organizacyjnego lub jakiegokolwiek innego. 8. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia do dnia Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji Umowy każda ze Stron wyznacza następujących Przedstawicieli w osobach: - ze strony Współorganizatora - - ze strony Organizatora Zakres upoważnienia osób wymienionych powyżej nie obejmuje umocowania do składania oświadczeń skutkujących zmianą niniejszej Umowy. 3. W przypadku zmiany osób upoważnionych do bieżących kontaktów Strona dokonująca takiej zmiany zobowiązana jest do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony. Do czasu takiego zawiadomienia, czynności dokonane przez przedstawiciela Strony zgodnie z dotychczasowym upoważnieniem, i w granicach tego upoważnienia, są wiążące dla tej Strony. W przypadku nie wyznaczenia przez którąkolwiek ze Stron osoby upoważnionej do bieżących kontaktów, Strona kontaktująca się może składać stosowne oświadczenia bezpośrednio na adres drugiej Strony Strony ustalają następujące adresy do korespondencji: ze Strony Współorganizatora -. ze strony Organizatora - 2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany adresu każda ze Stron obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie drugą Stronę, wskazując nowy adres. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wszelkie dokumenty i zawiadomienia przesłane na adres poprzedni uważa się za skutecznie doręczone. 6

7 11. Strony zobowiązują się do przesyłania sobie materiałów dokumentujących zrealizowanie wzajemnych zobowiązań W przypadku, gdy wyniknie taka konieczność, Strony zobowiązują się do szczegółowego określenia wzajemnych świadczeń w aneksach do Umowy. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie akty prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. 14. Strony nie mogą przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich. Ewentualne ich zbycie przez jedną ze Stron, może mieć miejsce jedynie w przypadku pisemnej zgody drugiej Strony. 15. Strony deklarują wolę polubownego rozwiązywania sporów, które mogą wyniknąć pomiędzy nimi w związku z wykonaniem umowy. W przypadku nie rozwiązania sporu na drodze polubownej, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora. 16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Współorganizator Organizator 7

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) w Krakowie pomiędzy, z siedzibą w, przy ul., wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez. pod numerem, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ nr.

WZÓR UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ nr. Załącznik nr 8 do SIWZ DO-2710-3/2013 WZÓR UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ nr. zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej ABS Wydawnictwo Andrzej Samborowski - Biuro Rachunkowe Ul. Rechniewskiego 8 m. 11 03-980 Warszawa, NIP 1130062721 UMOWA o prowadzenie księgi handlowej Zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy:, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy udostępnienia powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r.

Wzór umowy udostępnienia powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r. Wzór umowy udostępnienia powierzchni Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA NR [wzór] W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo