Umowa ramowa o współpracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa ramowa o współpracy"

Transkrypt

1 Umowa ramowa o współpracy Zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Krajową Izbą Doradców Podatkowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310, Warszawa, zwaną dalej Izbą reprezentowaną przez: - Tomasza Michalika - Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, - Mariusza Durzyńskiego - Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a Infonetax Sp. z o.o., ul. Częstochowska 19, Kielce, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, pod numerem KRS , NIP , z kapitałem zakładowym, reprezentowanym przez: - Edytę Rynk Prezes Zarządu zwanym dalej Firmą. 1 Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków i zasad współpracy pomiędzy Stronami oraz udzielania przez Firmę wsparcia Izbie w realizacji jej statutowych zadań, w szczególności ułatwianie doradcom podatkowym podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 2 Obowiązki Firmy 1. W ramach współpracy z Izbą Firma zobowiązuje się do: 1) Udzielania doradcom podatkowym możliwie najkorzystniejszego rabatu od ceny katalogowej publikacji książkowych, produktów elektronicznych oraz szkoleń o tematyce podatkowej Firmy pod warunkiem składania przez doradców podatkowych zamówień poprzez dostęp logowany ze stron WWW, o których mowa w 6 ust. 2. 2) Udzielania doradcom podatkowym, w miarę możliwości, dodatkowego rabatu za każdy następny rok trwania umowy w zakresie produktów elektronicznych. 3) Uczestniczenia w przygotowywaniu szkoleń, konferencji, seminariów tradycyjnych i online oraz innych spotkań w ramach wspólnych inicjatyw edukacyjnych dla doradców podatkowych realizowanych na poziomie Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub Regionalnych Oddziałów Izby. 4) Umieszczania na swoich stronach WWW linków do serwisu internetowego Izby:

2 2. Zasady współpracy, o których mowa w ust. 1, będą przedmiotem odrębnych umów między Stronami. 3 Obowiązki Izby 1. W ramach współpracy z Firmą Izba zobowiązuje się do: 1) w przypadku współpracy w ramach wspólnych inicjatyw Firmy z Krajową Radą Doradców Podatkowych lub Firmy z Regionalnymi Oddziałami Izby, umożliwić Firmie prezentację swoich produktów, 2) odpłatnego udostępnienia Firmie powierzchni reklamowej w Biuletynie Izby wydawanym w formie papierowej i elektronicznej na zasadach określonych w aktualnym Informatorze dla Reklamodawców Biuletynu Izby, 3) Izba umieści na swoich stronach WWW linki do serwisów internetowych Firmy: Zasady współpracy, o których mowa w ust. 1, będą przedmiotem odrębnych umów między Stronami. 3. Izba poprzez mdoradcę poinformuje doradców podatkowych o szczegółach zawartej umowy z Firmą. 4 Reprezentanci Izby Szczegółowe zasady współpracy w zakresie: - konferencji, szkoleń, seminariów i innych spotkań doradców podatkowych oraz pozostałych wspólnych inicjatyw organizowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, będą ustalane pomiędzy Firmą a Prezydium KRDP reprezentowanym przez dwóch członków Prezydium KRDP, wskazanych w uchwale Krajowej Rady Doradców Podatkowych; - konferencji, szkoleń, seminariów i innych spotkań doradców podatkowych oraz pozostałych wspólnych inicjatyw organizowanych przez Regionalne Oddziały Izby będą ustalane pomiędzy Firmą a Zarządami Regionalnych Oddziałów Izby reprezentowanych przez ich Przewodniczących i Skarbników, (wzór ramowej umowy o współpracy stanowi załącznik do niniejszej umowy); - reklamy w biuletynach Izby będą ustalane pomiędzy Firmą a Przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Izby.

3 5 1. Strony oświadczają, iż możliwa jest współpraca Stron w ramach innych niż wskazane powyżej inicjatywy, o ile nie będą one sprzeczne z celem zawarcia niniejszej umowy, jak również przepisami prawa wewnątrzkorporacyjnego i powszechnie obowiązującego. 2. Zasady współpracy, o której mowa w ust. 1 będą przedmiotem odrębnych umów pomiędzy Stronami. 3. Postanowienia niniejszej umowy (wraz z jej załącznikiem) w żaden sposób nie wiążą i nie ograniczają możliwości dokonania przez Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby odmiennych uzgodnień w umowach o współpracy z Firmą, o ile tylko jej postanowienia nie będą sprzeczne z celem niniejszej umowy, określonym w 1, jak również przepisami prawa wewnątrzkorporacyjnego i prawa powszechnie obowiązującego. 6 Postanowienia końcowe 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Strony ustalają komunikację między Firmą a doradcami podatkowymi wyłącznie poprzez dostęp logowany do internetowego systemu wspomagającego doradców podatkowych w kontaktach z Izbą mdoradca, https://mdoradca.krdp.pl/login.php. 3. Strony zobowiązują się do udziału w corocznych spotkaniach, mających na celu podsumowanie współpracy oraz omówienie pojawiających się problemów związanych z realizacją niniejszej umowy, a także ewentualne uzgodnienie form współpracy, o której mowa w Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazywane przez jedną ze stron drugiej stronie, winny być dokonywane w formie pisemnej lub elektronicznej na następujące adresy: Firma: Infonetax Sp. z o.o., ul. Częstochowska 19, Kielce, Izba: Krajową Izbą Doradców Podatkowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310, Warszawa,

4 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Strony deklarują wolę polubownego rozwiązywania sporów, które mogą wyniknąć pomiędzy nimi w związku z wykonaniem umowy. W przypadku nie rozwiązania sporu na drodze polubownej, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę strony pozwanej. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron....

5 Załącznik do umowy o współpracy UMOWA O WSPÓŁPRACY Zawarta w dniu w, pomiędzy: (należy zamieścić dane identyfikujące Firmę, m.in. siedzibę, adres, nr wpisu do rejestru, kapitał zakładowy, numer NIP itp.) reprezentowaną przez:. zwaną w dalszej części Współorganizatorem a Krajową Izbą Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, NIP , w której wydzieloną jednostką organizacyjną jest Oddział KIDP z siedzibą w.., reprezentowana przez: - - Przewodniczący Zarządu Oddziału KIDP - - Skarbnik Zarządu Oddziału KIDP zwani w dalszej części Organizatorem o następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest wspólne zorganizowanie 1 dla doradców podatkowych w dniu (dniach), w.. 2 W ramach Umowy Organizator zobowiązuje się do: Należy odpowiednio wpisać: konferencji, szkolenia, seminarium, warsztatów, ew. w rozbudowanej formie np. Międzynarodowej Konferencji z cyklu, Dorocznego Szkolenia Wyjazdowego itp. 2 Należy wpisać zobowiązania, które powinny dotyczyć partycypacji przez Stronę w konkretnych kosztach związanych z wspólnie organizowanym zamierzeniem, tj. np.: - pokrycie kosztów związanych z wynajęciem sali odpowiedniej do przeprowadzenia.. - pokrycie honorarium wykładowcy, którego wybór zostanie przeprowadzony w porozumieniu ze Współorganizatorem.

6 3 W ramach Umowy Współorganizator zobowiązuje się do: Warunki finansowe: 1. Wartość świadczeń Organizatora za zobowiązania wskazane w 2 Umowy wynosi 2. Wartość świadczeń Współorganizatora za zobowiązania wskazane w 3 Umowy wynosi 4 5 Strony zobowiązują się do wykonywania czynności będących przedmiotem Umowy z należytą starannością i czuwaniem nad jej prawidłową realizacją Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich poufnych informacji, o których dowiedzą się w trakcie współpracy, chyba, że udzielenie informacji osobie trzeciej jest niezbędne do wykonania Umowy. 2. Strona posługująca się lub współpracująca przy wykonywaniu Umowy z osobami trzecimi zobowiązana jest do poinformowania tych osób o obowiązku zachowania tajemnicy. 3. Informacją poufną i objętą tajemnicą jest każda informacja nieujawniona do wiadomości publicznej i oznaczona jako poufna przez drugą Stronę, niezależnie od jej charakteru handlowego, organizacyjnego lub jakiegokolwiek innego. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia do dnia 7 - zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników... - zakupu następujących tytułów książkowych:.. 3 Podobnie jak w przypadku 2, należy wpisać zobowiązania, które powinny dotyczyć partycypacji przez Stronę w konkretnych kosztach związanych z organizacją szkolenia, tj. np.: - pokrycie kosztów związanych z organizacją cateringu, - zapewnienie środków technicznych, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, nie ujętych w kosztach wynajmu sali, np. rzutnik, nagłośnienie, - przygotowania banera zawierającego logo Organizatora i Współorganizatora, informację o terminie, miejscu, i celu przedsięwzięcia, o którym mowa w 1 umowy, - prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych przez Organizatora i Współorganizatora. 4 Dopuszcza się rozbicie tego punktu na podpunkty, wskazujące konkretne kwoty za pojedyncze, wskazane w 2 i 3 zobowiązania.

7 8 1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji Umowy każda ze Stron wyznacza następujących Przedstawicieli w osobach: - ze strony Współorganizatora - - ze strony Organizatora -.. Zakres upoważnienia osób wymienionych powyżej nie obejmuje umocowania do składania oświadczeń skutkujących zmianą niniejszej Umowy. 2. W przypadku zmiany osób upoważnionych do bieżących kontaktów Strona dokonująca takiej zmiany zobowiązana jest do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony. Do czasu takiego zawiadomienia, czynności dokonane przez przedstawiciela Strony zgodnie z dotychczasowym upoważnieniem, i w granicach tego upoważnienia, są wiążące dla tej Strony. W przypadku nie wyznaczenia przez którąkolwiek ze Stron osoby upoważnionej do bieżących kontaktów, Strona kontaktująca się może składać stosowne oświadczenia bezpośrednio na adres drugiej Strony Strony ustalają następujące adresy do korespondencji: - ze strony Współorganizatora - - ze strony Organizatora - 2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany adresu każda ze Stron obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie drugą Stronę, wskazując nowy adres. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wszelkie dokumenty i zawiadomienia przesłane na adres poprzedni uważa się za skutecznie doręczone. 10 Strony zobowiązują się do przesyłania sobie materiałów dokumentujących zrealizowanie wzajemnych zobowiązań W przypadku, gdy wyniknie taka konieczność, Strony zobowiązują się do szczegółowego określenia wzajemnych świadczeń w aneksach do Umowy. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8 12 W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie akty prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. 13 Strony nie mogą przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich. Ewentualne ich zbycie przez jedną ze Stron, może mieć miejsce jedynie w przypadku pisemnej zgody drugiej Strony. 14 Strony deklarują wolę polubownego rozwiązywania sporów, które mogą wyniknąć pomiędzy nimi w związku z wykonaniem umowy. W przypadku nie rozwiązania sporu na drodze polubownej, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora. 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Współorganizator Organizator

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zwanym dalej Wydawnictwem.

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zwanym dalej Wydawnictwem. Załącznik do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wzorcowego projektu umowy generalnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych z wydawnictwami UMOWA O WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) w Krakowie pomiędzy, z siedzibą w, przy ul., wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez. pod numerem, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r.

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r. Kielce, dnia 2011-08-16 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Usługę tłumaczenia symultanicznego cyklu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy udostępnienia powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r.

Wzór umowy udostępnienia powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r. Wzór umowy udostępnienia powierzchni Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ nr.

WZÓR UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ nr. Załącznik nr 8 do SIWZ DO-2710-3/2013 WZÓR UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ nr. zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o Akceptację eprzelewów. ep/.../2014

Umowa o Akceptację eprzelewów. ep/.../2014 Umowa o Akceptację eprzelewów ep/.../2014 zawarta w dniu.. 2014 roku w. pomiędzy: ecard S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA [RAMOWA / O DZIEŁO] O

UMOWA [RAMOWA / O DZIEŁO] O UMOWA [RAMOWA / O DZIEŁO] O ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTYCZNO- KONSULTACYJNYCH ON-LINE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW TEMATYCZNYCH str. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Strony umowy 1.1. Umowa zawarta w Krzeszowicach

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/KP/2010

WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/KP/2010 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/KP/2010 Zawarta w dniu.. w Bydgoszczy pomiędzy: ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39a, NIP: 525-23-88-265 zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA NR [wzór] W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.

Umowa Nr. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro. Umowa Nr zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo) Załącznik nr 5 UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu z siedzibą w Radomiu ul. Waryńskiego 2, 26-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej ABS Wydawnictwo Andrzej Samborowski - Biuro Rachunkowe Ul. Rechniewskiego 8 m. 11 03-980 Warszawa, NIP 1130062721 UMOWA o prowadzenie księgi handlowej Zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy:, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo