VII.2. OCHRONA SRODOWISKA VII.2.1. OCHRONA SRODOWISKA - STUDIA LICENCJACKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII.2. OCHRONA SRODOWISKA VII.2.1. OCHRONA SRODOWISKA - STUDIA LICENCJACKIE"

Transkrypt

1 VII.2. OCHRONA SRODOWISKA VII.2.1. OCHRONA SRODOWISKA - STUDIA LICENCJACKIE 08.1 FILOZOFIA PRZYRODY A/01 02, 30 W, 30 C 3 ABSTRAKT Zwiezla historia filozofii. Filozofia przyrody w ujeciu Platona: idee, istnienie, pojecie przestrzeni, czas, symetria. Fizyka Arystotelesa: przejscie ze swiata idei do konkretu, filozofia zmiennosci, zasady dynamiki. Mechanicyzm Kartezjusza: metoda empiryczna, mechanika geometryczna. Matematyczne zasady filozofii przyrody Izaaka Newtona. Kartezjusz Leibniz: kontrast systemów. Aprioryczne warunki nauk w ujeciu Immanuela Kanta. Romantyczna filozofia przyrody. Wspólistnienie filozoficznych teorii przyrody z naukami przyrodniczymi. Systemy Whiteheada I Poppera. 1. A. R. Peacocke, Teologia i nauki przyrodnicze, Znak, Kraków M. Heller, Filozofia swiata, Znak, Kraków M. Heller, Nauka i wyobraznia, Znak, Kraków JEZYK ANGIELSKI A/02 02, 03, 04, 05, 120 K 9 ABSTRAKT Nauka jezyka majaca na celu jego czynne opanowanie w mowie i pismie ze szczególnym uwzglednieniem terminologii przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE A/03 03, 04, 05, 06, 120 C MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI B/04 01, 30 W, 45 C 6 ABSTRAKT Liczby rzeczywiste, liczby zespolone. Geometria analityczna na plaszczyznie i w przestrzeni. Wyznaczniki, uklady równan liniowych. Ciaglosc funkcji. Pochodna i jej interpretacja. Reguly rózniczkowania. Badanie funkcji. Pochodne wyzszych rzedów. Wzór Taylora, szeregi liczbowe funkcyjne, rozwijanie funkcji w szereg Taylora. Calka nieoznaczona. Calka oznaczona, wzór Newtona-Leibnitza. Obliczanie pól i objetosci przy pomocy calek. Funkcje dwu i wiecej zmiennych. Równania rózniczkowe I-go i II-go rzedu. Elementy logiki. Elementy statystyki matematycznej. Rachunek prawdopodobienstwa. 1. L. Maurin, M. Maczynski, T. Traczyk, Matenatyka, PWN, Warszawa A. Lomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa

2 13.1 BIOLOGIA OGÓLNA B/05 01, 45 W, 45 L 7 ABSTRAKT Biologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Podstawowe wlasciwosci materii ozywionej i jej glówne poziomy organizacji. Sklad chemiczny organizmów. Teoria komórkowa. Podstawy cytofizjologii komórki struktura i funkcje glównych organelli komórkowych (blona komórkowa, refikulum endoplazmatyczne, aparat Golgiego, lizosomy, mitochondrium, plastydy). Budowa i funkcje jadra komórkowego. Cykl komórkowy. Kariokineza i cytokineza. Organizmy prokariotyczne i eukariotyczne. Metabolizm komórkowy. Podstawy bioenergetyki. Enzymy ich budowa i kinetyka reakcji enzymatycznych. Glówne procesy kataboliczne i anaboliczne i ich regulacja. Mechanizmy homeostazy komórkowej. Struktura genów i chromosomów. Przebieg i biologiczna rola replikacji, transkrypcji i translacji oraz ich regulacja. Teoria operonu. Mutacje i czynniki mutagenne. Ogólne zasady dziedziczenia cech. Prawa Mendla i chromosomowa teoria dziedzicznosci. Dziedziczenie cech sprzezonych. Choroby genetyczne czlowieka. Wybrane problemy inzynierii genetycznej. Tkanki zwierzece i roslinne. Typy budowy ciala organizmów i stosunki symetrii. Budowa i fizjologia wybranych grup organizmów. Odzywianie sie organizmów autroficznych i heterotroficznych. Wymiana gazowa. Plyny ustrojowe i ich krazenie. Osmoregulacja i wydalanie. Regulacja termiczna organizmów poikilotermicznych i homojotermicznych. Zjawiska elektrofizjologiczne. Regulacja nerwowa i hormonalna. Typy rozrodu i rozwój organizmów. Homeostaza na poziomie organizmu. Podstawy taksonomii i nomenklatury. Biologiczna definicja gatunku. Czynniki i mechanizmy ewolucji. Pojecie radiacji adaptatywnej i idioadaptacji. Procesy specjacji i makroewolucji. Przyczyny powstawania i wymierania gatunków. Wspólczesne teorie biogenezy. Pochodzenie i ewolucja czlowieka. Miejsce czlowieka w biosferze. 1. E. P. Solomon, L. R. Berg, D. W. Martin, C. A. Villee, Biologia, Oficyna wydawnicza Multico, Warszawa H. Krzanowska, A. Lomnicki, J. Rafinski, H. Szarski, J. M. Szymura, Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, Warszawa B. Alberts, D. Bray, A. Jonhson, Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej, PWN, Warszawa

3 13.3 CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA B/06 01, 45 W, 15 K, 45 L 10 ABSTRAKT Podstawowe pojecia i prawa chemiczne, nomenklatura i wzory chemiczne, budowa elektronowa atomu i zwiazku chemicznego, energia i rodzaje wiazan chemicznych. Prawo okresowosci wlasciwosci chemicznych i fizycznych wystepujacych w ukladzie okresowym pierwiastków. Rodzaje reakcji chemicznych w zaleznosci od ukladu fazowego. Rola pierwiastków metalicznych w chemii oraz podstawowe wlasciwosci chemiczne i fizyczne. Niemetale ich wystepowanie i aktywnosc w tworzeniu polaczen z metalami 1. A. Bielanski, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa R. Soloniewicz, Obliczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej, PL, Lódz A. Sliwa, Obliczenia chemiczne, PWN, Poznan F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa J. D. Lee, Zwiezla chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa Z. Galus, Cwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa PODSTAWY INFORMATYKI B/07 01, 02, 75 L 5 ABSTRAKT Maszyny cyfrowe: budowa, zasady dzialania. Systemy operacyjne. Srodowisko WINDOWS. Akcesoria srodowiska Windows (Paintbrush, Write, Notatnik). Edytory tekstu oraz arkusz kalkulacyjny. Program ISIS DRAW. Uslugi internetowe WWW, FTP, 1. Z. Kierzkowski, Elementy informatyki, PWN, Warszawa FIZYKA B/08 02, 45 W, 30 L 5 ABSTRAKT Przedmiot i metodologia fizyki. Rodzaje oddzialywan w przyrodzie. Pole grawitacyjne, elektryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne. Ruch drgajacy i falowy. Podstawowe pojecia akustyki. Statyka i dynamika gazów i cieczy. Kinematyczno molekularna teoria gazów. Zjawiska transportu masy, pedu, energii. Zasady termodynamiki. Funkcje termodynamiczne. Przemiany energii. Fale elektromagnetyczne. i ich wlasnosci. Emisja termiczna i laserowa fal elektromagnetycznych. Elementy optyki. Widma atomowe i czasteczkowe. Budowa jader atomowych. Rozpady promieniotwórcze. Oddzialywanie promieniowania jadrowego z materia. 1. D. Holliday, R. Resnick, Fizyka, t.i-ii, PWN, Warszawa A. Wróblewski, J. Zakrzewski, Wstep do fizyki, PWN, Warszawa Bolton, Zarys fizyki, PWN, Warszawa

4 13.3 CHEMIA ANALITYCZNA B/09 02, 30 W, 15 K, 60 L 9 ABSTRAKT Przedmiot chemii analitycznej. Cele i zadania chemii analitycznej. Zakres analizy chemicznej. Normalizacja metod analitycznych. Standaryzacja metod analitycznych. Analiza chemiczna metodami klasycznymi oraz instrumentalnymi. Skala metod analitycznych. Schemat przebiegu analizy ilosciowej. Pobieranie próbek do analizy, zasada reprezentatywnosci próbek. Technika pobierania próbek pierwotnych z róznorodnych materialów badawczych. Usrednianie, zmniejszanie rozdrabnianie próbek do analizy. Metody rozkladu próbek stalych (rozpuszczanie, stapianie, mineralizacja) sprzet specjalistyczny. Metody zageszczania i rozdzielania substancji zlozonych straceniowe, ekstrakcyjne, oparte na lotnosci substancji, wymiana jonowa, chromatograficzne. Nieniszczace, bezposrednie metody badan, metody badan w miejscu pobierania próbek. Dokladnosc, precyzja, czulosc metody analitycznej. Statystyczne kryteria oceny wyników. Sposoby oszacowania wartosci rzeczywistej, odchylenie standardowe, przedzial ufnosci sredniej arytmetycznej. Odrzucenie wyniku watpliwego. Bledy w analizie chemicznej. Kryteria wyboru metody analitycznej. Chemiczne metody analizy jakosciowej. Analiza wybiórcza oraz systematyczna. Analiza systematyczna kationów. Analityczny podzial kationów, reakcje grupowe kationów, reakcje charakterystyczne oraz apecyficzne kationów. Zastosowanie AKT w analizie chemicznej. Analityczny podzial anionów, reakcje grupowe anionów, reakcje charakterystyczne oraz specyficzne anionów. Analiza soli rozpuszczalnych w wodzie. Analiza substancji trudnorozpuszczalnych. Reakcje chemiczne bedace podstawa metod analizy ilosciowej. Analiza wagowa. Podstawy teoretyczne oraz wagowe metody oznaczania substancji. Podstawy teoretyczne metod analizy objetosciowej alkacymetria, analiza straceniowa, redoksymetria, kompleksometria. Kalibrowanie szkla do analizy miareczkowej. Sposoby oznaczania substancji metodami analizy miareczkowej. Sposoby wyznaczania PK miareczkowania, dzialanie oraz zasady doboru wskazników w róznych metodach analizy objetosciowej. Zastosowanie potencjometrii w wyznaczaniu PK miareczkowania. Analiza gazomiernicza. Analiza gazów. Podstawowe prawa gazowe. Technika i sprzet do pracy z gazami. Analizatory gazów. Analiza ilosciowa materialów zlozonych, analiza mineralów, rud, metali i stopów, nawozów sztucznych. Metody analizy wody. Analiza zawartosci metali ciezkich. Analiza powietrza i spalin. 1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa A. Cyganski, Chemiczne metody analizy ilosciowej, PWN, Warszawa

5 13.1 BOTANIKA A SRODOWISKO B/10 02, 15 W, 30 L 4 ABSTRAKT Ogólna charakterystyka bakterii (Monera) i ich rola w biocenozach. Archebakterie, mykoplazmy i cyjanobakterie. Czastki zywe: wirusy, wiroidy i priony ich struktura i znaczenie. Cykl lizogeniczny i lityczny. Biologia RNA wirusów. Grzyby jako organizmy wodne i ladowe. Charakterystyka sprzezniaków (Zygomycota), workowców (Ascomycota) i podstawczaków (Basidiomycota). Mikoryza i jej ekologiczne znaczenie. Koewolucja grzybów i roslin nasiennych. Grzyby jako saprobionty i pasozyty. Porosty jako nadorganizmy pionierskie i bioindykatory stanu srodowiska. Ogólna charakterystyka Protista. Przeglad glównych grup jednokomórkowych glonów i sluzowców i ich znaczenie w ekosystemach wodnych (morskich). Wyzsze glony (plechowe) krasnorosty (Rhodophyta), brunatnice (Phaeophyta) i zielenice (Chlorophyta) i ich rola w tworzeniu biocenoz wodnych. Mszaki (Bryophyta) jako formy przejsciowe do organowców (Cormophyta) i ich przystosowanie do zycia w srodowiskach ladowych. Rosliny zarodnikowe (Pteridiophyta) budowa, systematyka, cykle zyciowe, znaczenie w ewolucji wczesnych ekosystemów ladowych. Rosliny nasienne. Porównanie budowy i cyklu rozwojowego nagonasiennych i okrytonasiennych. Rozmnazanie i rozwój roslin nasiennych. Przystosowania roslin do zycia w srodowiskach ladowych. Podstawy fitogeografii i etapy ksztaltowania sie flory Polski w czwartorzedzie. Gatunki reliktowe i endemiczne. Przyczyny zagrozen i wymierania gatunków roslin. Gatunki wskaznikowe. Synantropizacja i flora synantropijna. Elementy paleobotaniki i ewolucji roslin. 1. A. Szwejkowska, J. Szwejkowski, Botanika, PWN, Warszawa E. Malinowski, Anatomia roslin, PWN, Warszawa W. Lewinski, Cytologia i histologia, W. Szafer, S. Kulczynski, B. Pawlowski, Rosliny polskie,

6 13.1 ZOOLOGIA A SRODOWISKO B/11 03, 15 W, 30 L 4 ABSTRAKT Zróznicowanie przystosowan morfologiczno anatomicznych w obrebie swiata zwierzecego do róznorodnych srodowisk przyrodniczych. Pierwotniaki komórka jako samodzielny organizm ze szczególnym uwzglednieniem róznorodnosci form pasozytniczych. Cykle zyciowe. Gabki, jamochlony przyklady zwierzecych organizmów osiadlych. Rafy koralowe jako samodzielny ekosystem o znaczeniu globalnym. Plazince i oblence organizmy wolno zyjace oraz przystosowane do pasozytniczego trybu zycia, cykle rozwojowe, znaczenie gospodarcze i medyczne. Bogactwo form ekologicznych pierscienic. Stawonogi jako bezkregowce na róznych etapach rozwoju ewolucyjnego i rozmaitych trybach zycia. Przystosowania owadów do róznych sposobów poruszania sie, szczególnie lotu oraz pobierania pokarmu. Rozwój owadów. Rola owadów w biocenozach ladowych. Systematyka strunowców. Zwiazek budowy ryb z zyciem w srodowisku wodnym. Przystosowania plazów do ziemno-wodnego trybu zycia. Osiagniecia ewolucyjne gadów przystosowujace do srodowiska ladowego. Anatomicznofizjologiczne adaptacje ptaków do lotu. Ssaki morfologia, systematyka. Filogeneza oraz ewolucja swiata zwierzat. Pojecie analogii i homologii w budowie. Elementy paleozoologii. 1. R. D. Jurd, Biologia zwierzat, PWN, Warszawa J. Dzik, Dzieje zycia na Ziemi, PWN, Warszawa W. Dogiel, Zoologia bezkregowców, PWRiL, Warszawa Cz. Jura, Bezkregowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN, Warszawa A. Rajski, Zoologia. T. I i II, PWN, Warszawa Z. Grodzinski, Zoologia przedstrunowce i strunowce, PWN, Warszawa H. Szarski, Historia zwierzat kregowych, PWN, Warszawa

7 13.3 CHEMIA FIZYCZNA B/12 03, 30 W, 15 K, 30 L 8 ABSTRAKT Wlasciwosci gazów; termodynamika; przemiany fizyczne substancji czystych; mieszaniny; wlasciwosci roztworów; diagramy fazowe; równowaga chemiczna; elektrochemia ukladów równowagowych; szybkosc reakcji chemicznych; kinetyka reakcji zlozonych; kataliza; dynamika molekularna reakcji chemicznych; procesy zachodzace na powierzchniach cial stalych; struktura substancji prostych i zlozonych, techniki dyfrakcyjne; wlasciwosci magnetyczne, elektryczne, optyczne i elektrochemiczne 1. P. W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa H. Buchowski, W. Ufnalski, Fizykochemia gazów i cieczy, WNT, Warszawa H. Buchowski, W. Ufnalski, Podstawy termodynamiki, WNT, Warszawa L. Sobczyk, A. Kisza, Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa BIOLOGIA POPULACJI B/13 03, 15 W, 15 L 2 ABSTRAKT Osobnik jako jednostka biologiczna i jego miejsce w ekosystemie. Jednostki ponadosobnicze integrony. Populacja jej organizacja, funkcje i struktura. Modele populacji naturalnych. Liczebnosc populacji i ich biologiczne znaczenie. Rozrodczosc i smiertelnosc. K strategia i r strategia gatunków. Oscylacje i fluktuacje liczebnosci. Organizacja populacji (struktura wiekowa, plciowa i socjalna). Areal osobniczy i populacyjny. Typy rozmieszczenia. Migracje ich przyczyny, przebieg i znaczenie w ksztaltowaniu zasiegów biogeograficznych. Typy izolacji populacji i ich mechanizmy. Efekt wyspowy. Kryteria okreslenia gatunku (morfologiczne, geograficzne, ekologiczne i genetyczne). Biologiczna definicja gatunku i jej zastosowanie. Populacja mendlowska. Pula genowa populacji. Dryf genetyczny i zasada zalozyciela. Prawo Hardy ego i Weinberga. Typy polimorfizmów wewnatrzpopulacyjnych i ich znaczenie ekologiczne i ewolucyjne. Adaptacja i selekcja wartosc przystosowawcza osobnika. Specjacja jako elementarny proces ewolucji i jego podloze genetyczne. Mikroewolucja a makroewolucja. Przyczyny powstawania i wymierania gatunków. Cykle zyciowe gatunków i ich ewolucja. Koewolucja. Ekologia molekularna populacji. Wybrane aspekty biologii populacji ludzkich. 1. K. Falinska, Osobnik, populacja, fitocenoza, PW, Warszawa H. Krzanowska, A. Lomnicki, J. Rafinski, H. Szarski, J. M. Szymura, Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, Warszawa M. Begon, M. Mortimer, D. J. Thomson, Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierzat i roslin, PWN, Warszawa

8 13.3 CHEMIA ORGANICZNA B/14 04, 30 W, 15 K, 60 L 9 ABSTRAKT Elektronowa i przestrzenna budowa zwiazków organicznych. Izomeria i jej rodzaje. Konfiguracja i konformacja. Efekt indukcyjny i mezomeryczny. Reguly nazewnictwa zwiazków organicznych. Metody badania budowy zwiazków organicznych, spektroskopia IR i 1 H NMR, przyklady interpretacji widm. Klasyfikacja reakcji chemicznych zwiazków organicznych. wiazanie wegiel-wegiel (pojedyncze i wielokrotne) i wegiel-wodór, alkany, cykloalkany (budowa przestrzenna cyklalkanów), alkeny, alkiny, alkadieny, synteza dienowa. Kryteria aromatycznosci, zwiazki aromatyczne. Enancjomeria, okreslanie konfiguracji absolutnej. Alkohole i fenole, wiazanie wodorowe, estry. Etery, etery koronowe. aminy alifatyczne. Aminy aromatyczne. Zwiazki karbonylowe aldehydy i ketony. Zwiazki metaloorganiczne. Halogenopochodne weglowodorów nasyconych i nienasyconych. Kwasy karboksylowe. Pochodne kawsow karboksylowych. Podstawione kwasy karboksylowe. Zwiazki nitrowe i zwiazki azowe. Weglowodany. Zarys chemii polimerów. Organiczne pochodne siarki. Zwiazki heterocykliczne, klasyfikacja i przyklady. Barwniki organiczne. 1. R. T. Morrison, R. N. Boyd, Chemia organiczna, PWN, Warszawa P. Mastalerz, Podrecznik chemii organicznej, Wyd. Chemiczne, Wroclaw BIOCHEMIA B/15 05, 30 W, 45 L 8 ABSTRAKT Wprowadzenie (budowa i funkcje biochemiczne komórki, problem biologii molekularnej). Aminokwasy i bialka (klasyfikacja aminokwasów i ich wlasciwosci, bialka: rola i funkcja, fizyczne i chemiczne wlasciwosci, klasyfikacja). Enzymy i kinetyka reakcji enzymatycznych (budowa, wlasciwosci, nazewnictwo i systematyka enzymów, specyficznosc i mechanizm dzialania enzymów). Kwasy nukleinowe i ich funkcje (budowa, wlasciwosci i biosynteza DNA i RNA, replikacja, transkrypcja, kod genetyczny). Regulacja biosyntezy bialek. Weglowodany struktura i funkcje. Fotosynteza jako podstawowe zródlo energii i powstawania zwiazków organicznych (struktura chloroplastów, funkcje chlorofili, fosforylacja fotosyntetyczna). Enzymy a przemiany cukrów (transglikozydacja, fosforoliza, cykl pentozofosforanowy). Mechanizm procesu glikolizy. Utlenianie biologiczne (lancuch oddechowy, bilans calkowitego spalenia glukozy). Kwasy tluszczowe i tluszcze. Struktura i funkcje blon biologicznych. Hormony i ich dzialanie. Rola witamin w regulacji podstawowych procesów metabolicznych. 1. L. Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa K. Kulka, A. Rejowski, Biochemia, Wyd. ART, Olsztyn R. K. Murray, D. K. Granner, P. A. Mayes, V. W. Rodwell, Biochemia Harpera, PZWL, Warszawa B. D. Hames, N. M. Hooper, Biochemia, PWN, Warszawa

9 07.1 PODSTAWY GEOGRAFII C/16 01, 30 W, 15 K 4 ABSTRAKT Cel i zadania geografii, jako nauki o biosferze. Krazenie materii i energii oraz zjawiska rytmiczne w epigeosferze. Strefowosc i astrefowosc globalna. Komponenty srodowiska przyrodniczego: podloze skalne, rzezba powierzchni, gleba, stosunki wodne, szata roslinna, klimat, uzytkowanie ziemi. Geokompleksy homogeniczne /topicznei i heterogeniczne /choryczne/. Wybrane elementy biogeografii. Struktura geosystemów i ekosystemów. Taksonomia i regionalizacja geokompleksów. Geokompleksy czesciowe /energotopy/. Procesy dyspersyjne i kolonizacja obszarów. Typy barier i izolacja geograficzna. Gatunki inwazyjne. Zasady regionalizacji biogeograficznej swiata zywego. Regionalizacja fizyczno geograficzna oraz biogeograficzna Polski. Antropogenizacja geokompleksów. Krajobrazy antropogeniczne i kompleksy przyrodniczo techniczne. Bioróznorodnosc w geokompleksach. Fizjografia i ekologia urbanistyczna. Ewolucja biosfery w erze kenozoicznej. Ewolucja srodowiska abiotycznego i biotycznego w póznym glacjale i holocenie. Wielkie wybijanie /overkill/ zwierzat w czasach przedhistorycznych i wspólczesnie. Synantropizacja przyrody. Prognozowanie zmian srodowiska przyrodniczego. 1. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa L. Starkl, Geografia Polski. Srodowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa PODSTAWY GEOLOGII I GEOCHEMII C/17 02, 15 W, 15 K 2 ABSTRAKT Geologia jako nauka przyrodnicza i jej dziedziny. Pozycja Ziemi we Wszechswiecie i Ukladzie Slonecznym. Materia Ziemi a materia planet, Slonca i gwiazd. Meteoryty, ich sklad chemiczny i mineralny oraz wiek. Budowa i sklad chemiczny Ziemi. Procesy dynamiczne ksztaltujace powierzchnie Ziemi i ich efekty: procesy magmowe, skaly magmowe glebinowe, wylewne i zylowe; procesy pomagmowe; procesy hipergeniczne (wytwarzanie, transport, sedymentacja, diageneza); procesy metamorficzne i ultrametamorficzne; Zjawiska tektoniczne; cykl rozwojowy skorupy ziemskiej. Wiek Ziemi, podstawy stratygrafii i geologii historycznej. Podstawy mineralogii. Petrografia. Geochemia i jej zadania. Geochemiczne klasyfikacje pierwiastków. Sklad chemiczny i mineralny skal ziemskich. Geochemia wybranych pierwiastków chemicznych 1. M. Ksiazkiewicz, Geologia dynamiczna, Wyd. Geol., wszystkie wydania 2. A. Polanski, K. Smulikowski, Geochemia, Wyd. Geol., Warszawa A. Polanski, Geochemia i surowce mineralne, Wyd. Geol., Warszawa A. Kabata - Pendias, H. Pendias, Pierwiastki sladowe w srodowisku biologicznym, Wyd. Geol., Warszawa P. O`Neill, Chemia srodowiska, PWN, Warszawa

10 07.2 ZANIECZYSZCZENIA I SKAZENIA SRODOWISKA C/18 02, 30 W 3 ABSTRAKT Elementy srodowiska; produkcja materialna a srodowisko. Wplyw cywilizacji na zmiany w srodowisku. Zasoby surowcowe: nosniki energii, powietrze, zasoby wodne, gleba, mineraly, biosfera. Czynniki zaburzajace ekosystem; systematyka substancji niebezpiecznych dla srodowiska. Charakterystyka glównych zanieczyszczen powietrza; normy jakosci powietrza. Charakterystyka zanieczyszczen wód; samooczyszczanie zbiorników; normy jakosci wód; metody uzdatniania wody i oczyszczania scieków. Zródla i rodzaje zanieczyszczenia gleb. Problemy odpadów przemyslowych i komunalnych. Pola i znaczenie monitoringu srodowiska. Zagrozenia ekologiczne planety; globalne problemy ludzkosci; wzrost populacji ludzkiej; dewastacja krajobrazów przyrodniczych; degradacja uzytków rolnych; kryzys energetyczny; zaburzenie równowagi ekologicznej biosfery; zmniejszenie róznorodnosci biologicznej; zmiany klimatu; degradacja warstwy ozonowej; kwasne opady; ekologia a zdrowie czlowieka. 1. I. Wojciechowski, Ekologiczne podstawy ksztaltowania srodowiska, PWN, Warszawa S. Wiackowski, Wybrane zagadnienia ochrony i ksztaltowania srodowiska przyrodniczego czlowieka, PWN, Warszawa TEORIA OCHRONY PRZYRODY I SRODOWISKA C/19 03, 30 W, 15 K 4 ABSTRAKT Pojecie ochrony przyrody i srodowiska. Historia ochrony przyrody w Polsce i na swiecie. Przyczyny degradacji srodowiska. Motywy ochrony przyrody. Filozofia ochrony srodowiska. Stan srodowiska przyrodniczego w Polsce. Ochrona przyrody jako nauka i kierunki jej rozwoju. Ochrona czynna, bierna i kompleksowa. Formy ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roslin i zwierzat, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe. Zasady sporzadzania planów ochrony. Czerwone ksiegi i czerwone listy gatunków zagrozonych wymarciem. Pojecie róznorodnosci biologicznej i sposoby jej ochrony. Kategorie zagrozenia gatunków wg klasyfikacji IUCN. Rezerwaty biosfery w Polsce i na swiecie. Ekologiczny system obszarów chronionych (ECONET i CORINE). Restytucja, introdukcja i reintrodukcja gatunków. Glówne typy krajobrazów (geokompleksów) i zasady ich ochrony. Narzedzia polityki ekologicznej panstwa. Wybrane elementy prawa i ekonomii w ochronie srodowiska. Zasady dlugookresowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Miedzynarodowa wspólpraca w dziedzinie ochrony srodowiska. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. 1. J. Boc, K. Nowacki, E. Samborska-Boc, Ochrona srodowiska, Kolonia G. Dobrzanski, B. Dobrzanska, D. Kielczewski, Ochrona srodowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Ekonomia i Srodowisko, Bialystok S. Drewniak, K. Wolska, Ochrona przyrody i srodowiska w Polsce, Wyd. LOP, R. Olaczek, Ochrona przyrody w Polsce, Wydawnictwo LOP,

11 07.7 METEOROLOGIA Z KLIMATOLOGIA C/20 03, 15 W, 30 K 3 ABSTRAKT Pogoda i jej elementy (organizacja sieci meteorologicznej, stacje meteorologiczne, techniki satelitarne, charakterystyka elementów pogody). Atmosfera Ziemi (parametry fizyczne, sklad i budowa atmosfery, zjawiska optyczne i akustyczne). Wymiana energii w atmosferze ziemskiej (promieniowanie, procesy wymiany ciepla). Woda w atmosferze ziemskiej (zasoby, obieg wody, parowanie, wilgotnosc, mgly, chmury, opady i osady atmosferyczne). Cyrkulacja atmosfery (ogólny model cyrkulacji, rozklad cisnienia, glówne systemy wiatrów, wiatry lokalne). Masy powietrza (klasyfikacja, fronty atmosferyczne). Regiony klimatyczne swiata (czynniki ksztaltujace klimat, strefy klimatyczne i typy klimatów, klimat a roslinnosc, typy klimatów poszczególnych kontynentów i oceanów). Klimat Polski (czynniki ksztaltujace klimat, zmiennosc klimatu Polski, wplyw klimatu na rzezbe terenu, typy i regiony klimatyczne Polski, klimat Polski a zdrowie). Przewidywanie, prognozowanie pogody (mapa pogody, analiza synoptyczna mapy). Klimat w przeszlosci i w przyszlosci (glówne kierunki badawcze zmian klimatycznych, zmiany klimatu w czwartorzedzie, zakres i tendencje zmian klimatycznych) PODSTAWY EKOLOGII C/21 03, 30 W, 45 L 7 ABSTRAKT Pojecie ekologii i zakres jej problematyki. Zarys historii badan ekologicznych. Dzialy ekologii. Autekologia i synekologia. Podstawowe pojecia ekologiczne: srodowisko, siedlisko, biotop, biocenoza, ekosystem, populacja, nisza ekologiczna, sukcesja ekologiczna. Organizmy a czynniki srodowiskowe. Czynniki klimatyczne. Reguly: Allena, Glogera, Bergmana. Typy ekologiczne i formy zyciowe roslin. Adaptacje organizmów do srodowiska. Tolerancja ekologiczna. Prawo minimum Liebiga i tolerancji Shelforda. Eurybionty i stenobionty. Ekofizjologiczne przystosowania organizmów do warunków srodowiskowych. Organizmy jako bioindykatory stanu srodowiska. Liczebnosc, struktura demograficzna, przestrzenna i dynamika populacji. Strategie zyciowe organizmów. Interakcje miedzygatunkowe: nieantagonistyczne (mutualizm, protokooperacja, komensalizm), antagonistyczne (konkurencja, drapieznictwo, pasozytnictwo), neutralne, oddzialywania chemiczne. Struktura warstwowa i przestrzenna biocenoz, zjawiska ekotonowe. Pojecie klimaksu i dysklimaksu. Sieci i poziomy troficzne (producenci, konsumenci, destruenci). Struktura biotyczna ekosystemów. Przeplyw energii i obieg materii w ekosystemie. Produkcja pierwotna i wtórna ekosystemów. Charakterystyka ekosystemów wodnych i ladowych. Homeostaza ekosystemów. Fitocenozy i zoocenozy w ekosystemie, klasyfikacja fitosocjologiczna. Obieg materii w biosferze cykle biogeochemiczne. Biogeografia wazniejszych biomów ladowych i wodnych. Ekologia a ochrona srodowiska. Pojecie antropopresji. Ekologia krajobrazu. Ekofilozofia. 1. S. Wiackowski, Ekologia ogólna, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz E. Odum, Podstawy ekologii, Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, Warszawa K. Falinska, Ekologia roslin, PWN, Warszawa

12 07.2 PODSTAWY MIKROBIOLOGII C/22 04, 15 W, 30 L 4 ABSTRAKT Mikrobiologia przedmiot jej badan i miejsce mikroorganizmów w przyrodzie. Udzial mikroorganizmów w obiegu podstawowych pierwiastków w przyrodzie. Budowa komórki bakteryjnej. Porównanie komórki Pro- i Eucaryota. Bakteryjny nukleoid, cytoplazma, blony, sciana komórkowa, otoczki, sluzy. Materialy zapasowe i inne inkluzje komórkowe. Endospory i formy przetrwalne. Rzeski i ruch bakterii. Metody barwienia bakterii. Charakterystyka wybranych grup organizmów prokariotycznych. Wzrost mikroorganizmów: typy odzywiania, metody hodowli, fizjologia wzrostu. Metody sterylizacji. 1. S. Schlegel, Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa J. Nicklin, K. Graeme-Cook, T. Paget, R. Killington, Krótkie wyklady. Mikrobiologia, PWN, Warszawa W. H. Kunicki, Zycie bakterii, PWN, Warszawa GLEBOZNAWSTWO C/23 04, 15 W, 30 L 4 ABSTRAKT Podstawowe wiadomosci o glebach (czynniki glebotwórcze, procesy glebotwórcze, mineraly skalotwórcze, charakterystyka skal macierzystych gleb, proces powstawania gleby). Budowa gleb (budowa profilu glebowego, struktura gleby, konkrecje glebowe). Gleba jako srodowisko fizyczne (uklady dyspersyjne i koloidy glebowe, sklad mechaniczny gleby, wlasciwosci fizyczne gleb). Charakterystyka wody glebowej i jej dostepnosc dla organizmów. Gleba jako srodowisko chemiczne i fizykochemiczne (charakterystyka najwazniejszych makro- i mikropierwiastków, wlasciwosci oksydacyjnoredukcyjne gleby, kwasowosci gleby, sorpcja gleby). Gleba jako srodowisko biologiczne. Próchnica glebowa. Przeglad podstawowych typów gleb. Zasoby gleb i ich uzytkowanie. Naturalne i antropogeniczne zagrozenia gleb. Ochrona gleb. 1. S. Zawadzki, Gleboznawstwo, PWRiL, Warszawa A. Mocek, S. Drzymala, P. Maszner, Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Wyd. AR, Poznan B. Dobrzanski, S. Zawadzki, Gleboznawstwo, PWRiL, Warszawa H. Uggla, Gleboznawstwo rolnicze, PWN, Warszawa

13 07.2 ZAJECIA TERENOWE C/24 04, 75 K 6 ABSTRAKT Zapoznanie studentów ze skladem gatunkowym i struktura przestrzenna wybranych ekosystemów lesnych i borowych, lakowych i murawowych oraz nadwodnych.. Gatunki wyrózniajace i charakterystyczne oraz ich morfoekologiczne przystosowania do srodowiska zycia. Pomiary czynników abiotycznych biotopu, glównie ph, temperatury, wilgotnosci, stopnia insolacji, zasolenia gleby /w mire skromnych mozliwosci technicznych/. Zapoznanie studentów z ilosciowymi i jakosciowymi metodami zbierania materialów biologicznych, w tym z zastosowaniem biocenometru, czerpaka entomologicznego, dragi wodnej, armatki glebowej, pulapek Barbera zóltych szalek, zywolówek i innych urzadzen pulapkowych. Okreslanie cennosci wybranych siedlisk oraz charakterystyka ekologiczna lokalnych populacji chronionych gatunków roslin. Zasady prowadzenia waloryzacji przyrodniczej w terenie. Analiza synekologiczna zespolów, zgrupowan i konsorcjów w wybranych ekosystemach naturalnych i antropogenicznych. Zasady bioindykacji stanu srodowiska przyrodniczego oraz rozpoznawanie wybranych bioindykatorów, Analiza struktury poziomej wybranych ekosystemów, biosceny, biohory, synuzja. Elementy krajobrazu naturalnego i kulturowego. Zapoznanie studentów z wybranymi metodami aktywnej i kompleksowej formy ochrony srodowiska np. rekultywacja, restytucja, stosowaniem proekologicznych technologii. Struktura i funkcjonowanie wybranego parku narodowego oraz stosowane w nim formy i sposoby ochrony przyrody. TECHNOLOGIA CHEMICZNA W OCHRONIE C/25 SRODOWISKA 04, 30 W, 30 L 5 ABSTRAKT Produkcja chemiczna a ochrona srodowiska. Technologie bezodpadowe. Zakres nauki stosowane. Technologia chemiczna. Podstawy tworzenia procesu technologicznego. Reaktory chemiczne i nitki technologiczne. Wybór surowców i technologii; odpady produkcyjne. Omówienie procesów wytwarzania niektórych produktów. Laboratorium sklada sie z szeregu cwiczen ilustrujacych tresc wykladu. 1. J. Molenda, Technologia Chemiczna, WSiP, Warszawa J. Molenda, Chemia Techniczna, WNT, Warszawa P. O Neill, Chemia Srodowiska, PWN, Warszawa

BIOTECHNOLOGIA. 16.1 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1 02 00 A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie

BIOTECHNOLOGIA. 16.1 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1 02 00 A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie BIOTECHNOLOGIA 08.1 FILOZOFIA PRZYRODY 08.1 02 00 A/01 01, 30 W, 30 C 3 Zaliczenie Prowadz cy zaj cia: dr Marek Bieniasz ABSTRAKT Przyroda jako przedmiot refleksji moralnej. Przyroda w kulturach chrze

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C

Bardziej szczegółowo

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE)

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 346 AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzący: dr Piotr Rogala, mgr Paweł Skowron * 1. Geneza i przesłanki przeprowadzenia auditów. 2. Pojęcie auditów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE

PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE 34 35 Technologia informacyjna (Information technology) mgr inż. Jolanta Wójcikowska Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 0 w./30 ćw. ćw. laboratoryjne studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2008 Informator, na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 52 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII:

BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII: BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII: mgr Monika Mazurek mgr Lucyna Skwarczyńska mgr Anna Świszcz mgr Agnieszka Chłopaś 1 RÓŻNICOWANIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z BIOLOGII według

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO WROCLAW MARZEC 2002 r. DYREKTOR mgr inz. arch. TOMASZ POLANSKI Z-CA DYREKTORA mgr inz. arch. ALEKSANDRA

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. str. 127 145 i 252) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

RODZAJE STUDIÓW. Studia te organizowane są w trybie stacjonarnym i zaocznym.

RODZAJE STUDIÓW. Studia te organizowane są w trybie stacjonarnym i zaocznym. RODZAJE STUDIÓW Studia na kierunku geografia realizowane są w formie: 5-letnich studiów jednolitych magisterskich, 3-letnich studiów licencjackich, 2-letnich studiów magisterskich uzupełniających. Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Rozkład materiału BLOKI TEMATYCZNE: I. Blok - Chemia kwantowa (5 godz.) Cele edukacyjne: Znajomość podstaw

Bardziej szczegółowo

studia licencjackie I stopnia kierunek Geologia I ROK

studia licencjackie I stopnia kierunek Geologia I ROK studia licencjackie I stopnia kierunek Geologia I ROK Nazwa przedmiotu: Chemia Prowadzący: dr MARCIN SIEPAK liczba godzin: 15h rok/semestr: IL/Z Rodzaj zajęć: laboratorium ECTS: 4 (W+C) kierunek : DL-GL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM DR JERZY KUSZTAL EGZAMIN - PISEMNY, WYKŁADY + EWENTUALNA LITERATURA A ODPOWIEDŹ 2-3 ZDANIA, CZYLI OPISÓWKA PÓŁTEST TZN. KONKRETNE PYTANIE Ekologia - zależność i współzależność

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Audyt energetyczny Nazwa w języku angielskim: Energy audit Kierunek studiów: Energetyka Specjalność: Energetyka cieplna Stopień

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym Cele nauczania Andrzej Czubaj, Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanowski, Rafa Skoczylas, Krzysztof Spalik, Krystyna Skwar o-soƒta, Jolanta Sotowska-Brochocka, Krzysztof Staroƒ, Tomasz Umiƒski Program nauczania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia 1 AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI badania doradztwo szkolenia wdrożenia al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ar.krakow.pl Niniejsza publikacja jest dofinansowana ze

Bardziej szczegółowo