Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Katowice, ul. Kopalniana 6, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) , Adres Witryna WWW: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Wykonywania usług związanych z tłumaczeniem z języka angielskiego i na język angielski dla Biura Zarządu Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna. Zak sprawy B Z/03/06/07

2 Z a m a w i a j ą c y: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Kopalniana 6, Katowice zwanym dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pt.: Wykonywanie usług związanych z tłumaczeniem języka angielskiego i na język angielski dla Biura Zarządu Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr.19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) w brzmieniu obowiązującym od dnia r. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Tłumaczenie: dokumentów, pism, wniosków, dokumentów przetargowych z języka angielskiego i na język angielski zlecanych przesyłanych drogą elektroniczną, pocztą, faxem oraz w siedzibie Zamawiającego dla Biura Zarządu Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Miejsce wykonywania usługi Zakład Biuro Zarządu Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Kopalniana 6, Katowice 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia. W zakresie tłumaczenia dokumentów z języka angielskiego i na język angielski i prowadzenia rozmów pomiędzy stroną Polską a Bankiem Światowym. Tłumaczenia zlecane będą poprzez przesyłanie dokumentów: - drogą elektroniczną, - pocztą, - faxem - w siedzibie Zamawiającego Wykonawca winien posiadać doświadczenie, wiedzę w zakresie postępowań prowadzonych zgodnie z procedurami z Banku Światowego. Przez tryb zwyczajny Zamawiający uznaje tłumaczenie do 8 stron dziennie, a w trybie pilnym powyżej 8 stron dziennie. 3. Założenia techniczne: 2.1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu prac objętych przedmiotem przetargu udokumentowane stosownymi referencjami Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z odpowiednimi służbami Zamawiającego Zasady współpracy pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego zostaną ustalone na podstawie wzajemnych uzgodnień Dla realizacji zadania nie dopuszcza się zatrudnienia podwykonawcy Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji prac, które winny być każdorazowo potwierdzone przez Zamawiającego Termin realizacji zamówienia od r. do r. 3. Warunki, których spełnianie wymagane jest od Wykonawców. 2

3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 3.1. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym, 3.2. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne, na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych., 3.3. Posiadają doświadczenie i wiedzę w realizacji prac będących przedmiotem przetargu, poparte referencjami. Poświadczenia posiadanych uprawnień, wiedzy, doświadczenia i dysponowania osobami do wykonania zamówienia należy dokonać na odpowiednich załącznikach, załączonych do niniejszej Specyfikacji i dołączyć do oferty. 4. Opis sposobu przygotowania ofert Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z ustawą Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wymagane jest przedłożenie dowodu ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać : wskazanie (oznaczenia) pełnomocnika, oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy, upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu przetargowym albo upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto dokument pełnomocnictwa winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców w tym ustanowionego pełnomocnika a do pełnomocnictwa winny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwa są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy. 3

4 4.11. Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt.8.4. SIWZ Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się, oferta wraz z załącznikami Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Oferty nie spełniające w/w wymogów nie będą uwzględniane W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu Ofertę, wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach Katowice, ul. Kopalniana 6... (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) OFERTA NA: Wykonywanie usług związanych z tłumaczeniem języka angielskiego i na język angielski dla Biura Zarządu Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna. NIE OTWIERAĆ PRZED :... (data, godzina) 4

5 4.22. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 5. Dokumenty i załączniki, które należy dołączyć do oferty: 5.1.Wypełnić druk OFERTA załącznik nr 1. Ofertę i załączniki należy sporządzić ściśle wg wzorów druku załączonych przez Zamawiającego. 5.2.Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy zawiera projekt umowy załącznik nr 2 do druku OFERTA. 5.3.Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 44 Pzp stanowiące załącznik nr 3 do druku OFERTA. 5.4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.5.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie przedłożenie dowodu ustanowienia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.6.Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 5.7.Wykaz ważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 3/trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie załącznik Nr 4 do druku OFERTA Wypełniony formularz cenowy zawierający cenę za wykonanie zamówienia załącznik nr 5 do druku OFERTA. 6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później niż na 6/sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane zmiany w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający przekaże 5

6 na piśmie wszystkim Wykonawcom i staną się one integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca potwierdzi faksem odbiór każdego otrzymanego od Zamawiającego uzupełnienia W przypadku określonym w pkt 6.2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień niniejszej specyfikacji. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przed ofertowego Zamawiający informuje że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują telefaksem. Informacje przekazane za pomocą telefaksu wymagają niezwłocznego potwierdzenia pisemnego. Zamawiający uważa za złożenie oświadczeń, wniosków, zawiadomień w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zamawiający podaje nr Faxu.: (0-prefix-32) , Informacji na temat niniejszego postępowania udziela: Ryszard Hulbój - tel. 0 -prefix Okres związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Ewentualne wniesienie protestu przerywa bieg tego terminu. 8. Wymagania dotyczące wadium Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 400, 00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: GETIN BANK o/sosnowiec , z dopiskiem: Znak sprawy BZ/ 03/ 06/ 07 Wykonywanie usług związanych z tłumaczeniem języka angielskiego i na język angielski dla Biura Zarządu Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna. b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, a) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenia dokonania przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Znak sprawy BZ /03/ 06/07 W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.3 (b) (e) muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 6

7 8.5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w ter minie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta GETIN BANK o/sosnowiec Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp. 9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca w przedstawionej ofercie (na formularzu ofertowym) winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną i ostateczną dla zakresu usługi to jest.: dla tłumaczeń z języka angielskiego i na angielski za stronę obliczeniową uważa się stronę zawierającą 1800 znaków ze spacjami oraz 1 h tłumaczeń ustnych. Wielkość tłumaczenia obliczeniowa będzie z dokładnością do pół strony na podstawie wskazań edytora tekstu MS WORD Należy podać cenę netto i cenę brutto Cena winna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość wykonywania przedmiotu umowy na dzień jego wydania Zamawiającemu, zgodnie z ustalonym w umowie terminem i harmonogramem Stawki i ceny wymienione przez wykonawcę w ofercie nie będą podlegać korektom w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty. 10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Katowice, ul. kopalniana Termin składania ofert ostatecznych upływa dnia r. o godz. 11: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 11. Otwarcie i badanie ofert Otwarcie ofert jest jawne Zamawiający otworzy oferty w dniu r. o godz. 12:00 w swojej siedzibie w Katowicach, ul. Kopalniana 6, sala konferencyjna Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi: a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ogółem. b) imię, nazwisko, nazwę (firmy), 7

8 c) adres (siedziba) Oferenta, d) informacje dotyczące ceny oferty i terminu płatności, Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę zgodnie z art. 88 Pzp Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 0) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 12. Kryteria oceny ofert Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium : Cena znaczenie C = 100 % Tłumaczenie z języka angielskiego i na angielski znaczenie: - w trybie zwyczajnym - 60% ceny - C1 - w trybie pilnym - 20% ceny - C2 - za 1h tłumaczeń ustnych- 20%- ceny C3 C = C1+C2+C3 Unieważnienie przetargu. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy prawo zamówień publicznych. 13. Unieważnienie przetargu. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 Prawo zamówień publicznych. 8

9 14. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszą cenę Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty: 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 2. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 15. Środki ochrony prawnej (przepisy art ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące protestów): P r o t e s t 15.1.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronach portalu internetowego Urzędu lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 Pzp Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Załączniki stanowią integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Oferta załącznik nr 1 2 Umowa - projekt załącznik nr 2 3 Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3 9

10 4 Wykaz personelu załącznik nr 5 5 Doświadczenie Wykonawcy załącznik nr 6 6 Formularz cenowy załącznik nr 7 Katowice wrzesień 2006 r Podpis Zamawiającego 10

11 Załącznik nr 1 W Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu pt.: Wykonywanie usług związanych z tłumaczeniem języka angielskiego i na język angielski dla Biura Zarządu Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna. Imię Nazwisko... zamieszkały... reprezentując firmę ( nazwa i adres firmy)... NIP... REGON... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję wykonanie usługi objętej zamówieniem: całkowita zryczałtowana cena zamówienia: wartość netto... zł ( słownie...) VAT......zł ( słownie...) wartość brutto...zł (słownie:...) Oświadczam/y, że: 1. akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. w terminie dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, przy czym jako dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od. do 2006r 3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ 4. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w formie... Zwrotu wadium należy dokonać na konto :... 11

12 5. jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, to wniesione przez nas wadium ulegnie przepadkowi. 6. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki umowy bez zastrzeżeń. 7. akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 9. oferta została złożona na.. zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr. do nr.. 10.Wykonawca informuje o numerze faxu na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp. Załączniki stanowią integralna część Oferty są: 1 Umowa - projekt załącznik nr 2 2 Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3 3 Wykaz personelu załącznik nr 5 4 Doświadczenie Wykonawcy załącznik nr 6 5 Formularz cenowy załącznik nr 7... dnia... Podpisano... miejscowość data ( upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 2 Projekt UMOWA Nr... NA USŁUGĘ, REALIZOWANĄ W TRYBIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY UMOWA Nr SRK/... zawarta w dniu... rok w Katowicach pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, z siedzibą Katowice, ul. Kopalniana 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM którą reprezentują: a.., zwanym dalej WYKONAWCĄ. 1. Przedmiot umowy: W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: Wykonywaniu usług związanych z tłumaczeniem języka angielskiego i na język angielski dla Biura Zarządu Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna. 2. Termin realizacji umowy: Umowa obowiązuje od dnia roku do dnia roku. 3. Wartość umowy: Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiająca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: Tłumaczenia z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski: - w trybie zwyczajnym zł netto.. zł brutto - w trybie pilnym..zł netto.. zł brutto - za 1 h tłumaczenia ustnego zł netto.. zł brutto Strona oznacza stronę obliczeniową zawierająca 1800 znaków (ze spacjami). Wielkość tłumaczenia obliczona będzie z dokładnością do pół strony, na podstawie wskazań edytora tekstu MS Word. 4. Obowiązki stron: Strony zobowiązują się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji, uzgadniania danych będących przedmiotem umowy, składania wiążących oświadczeń, co do koncepcji i rozwiązań realizacyjnych, a także do niezwłocznego informowania się o ujawnionych wadach. Do obowiązków Wykonawcy należy: 13

14 1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w SIWZ do niniejszej umowy, wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 2. Uzgodnienie z odpowiednimi służbami Zamawiającego terminów i sposobu realizacji usług. 3. Sporządzanie comiesięcznego protokołu wykonanych usług, co będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. 4. Informowanie koordynatora usługi Zakładu o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanej usługi. 5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaną usługą. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Udostępnienie dokumentów i pomieszczenia w celu realizacji usługi ujętej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2. Dokonanie zapłaty za wykonane usługi w ustalonym trybie i terminie. 5. Rozliczenia finansowe: 1. Podstawą do rozliczeń będą wystawione przez Wykonawcę faktury. Wystawienie faktur następuje nie później niż 14-go dnia od daty wykonania tłumaczenia, potwierdzonego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego Kierownika Zespołu d.s. Przetargów i Zamówień Publicznych. 2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającej wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej, po upływie terminu płatności faktury. Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na wszystkich fakturach oraz innych dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności. 4. Zamawiająca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP: Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny Kary umowne: Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50% całkowitego wynagrodzenia brutto za zlecone tłumaczenie, 2) z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za zlecone tłumaczenie, za każdy dzień opóźnienia, Koordynatorzy: Koordynatorem w zakresie rzeczowym realizacji przedmiotu umowy jest: - ze strony Wykonawcy: - ze strony Zamawiającego: 8. Klauzula siły wyższej: Od obowiązków z zawartej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy należnej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiających jej 14

15 wykonanie w całości lub jej części. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia losowe: pożar, trzęsienia ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, zamachy terrorystyczne, strajki itp. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. 9. Postanowienia końcowe 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W przypadku nie rozpoczęcia prac w terminie wskazanym w umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (w szczególności ograniczenie dotacji budżetowej). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego typu uprawnienia Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego. 5. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy za uprzednim pisemnym jednomiesięcznym okresie wypowiedzenia, liczonym ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 6. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 7. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego. 8. W sprawach nie uregulowanych umową obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na zakup bonów towarowych dla pracowników zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo