Plan Działania na lata Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Działania na lata Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

2 Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Priorytetu: IX Nazwa Priorytetu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa Instytucji Pośredniczącej: Samorząd Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej Adres siedziby: Kraków, ul. Basztowa 22 Telefon: Fax: Adres I.1 Preferowane formy wsparcia I. Obszary wsparcia W celu rozpoznania rzeczywistych potrzeb i preferencji potencjalnych beneficjentów komponentu regionalnego PO KL, w Województwie Małopolskim planuje się w 2008 r. ogłoszenie konkursów we wszystkich typach projektów w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań Priorytetu IX. Intencją samorządu województwa w pierwszym okresie wdrażania jest umożliwienie podejmowania działań projektowych przez beneficjentów w jak najszerszym zakresie, nie ograniczając ich preferencji. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej projekty konkursowe 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich). 2. Wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego personelu itp. 3. Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe 1. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: 1 W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2008 r.). 2

3 dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych, rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery), wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego projekty konkursowe 1. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. 2. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych efektywne programy doradztwa edukacyjno zawodowego modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania staże i praktyki) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego projekty konkursowe 1. Kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. 2. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 3. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i 3

4 potwierdzenia posiadanych kwalifikacji). 4. Usługi doradcze dla dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. 5. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty projekty konkursowe 1. Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć). 2. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 3. Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższaniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia. 4. Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej. 5. Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich projekty konkursowe 1. Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw 2 ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. 2. Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach. 3. Działania informacyjno promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. I.2 Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb uzasadnienie preferowanych form wsparcia Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb w obszarze edukacji została przeprowadzona w oparciu o analizę danych i wyników badań zawartych w: regionalnych dokumentach strategicznych (Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata ), innych dokumentach dotyczących edukacji (Raport o stanie Województwa), informacjach statystycznych dla województwa małopolskiego danych uzyskanych od Małopolskiego Kuratora Oświaty Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , aktywne i wykształcone społeczeństwo jest gwarantem trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego regionu. Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, dbałość o jakość kapitału ludzkiego staje się jednym z najważniejszych zadań w obszarze edukacji. Edukacja przedszkolna. Różnicowanie szans edukacyjnych dzieci rozpoczyna się już w okresie przedszkolnym. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2005/2006 wynosił w Małopolsce 40%, podczas gdy w większości krajów UE wskaźnik ten przekracza 70%. Mieszkańcy wielu małopolskich gmin mają utrudniony dostęp do przedszkoli, a w niektórych 2 Na potrzeby realizacji PO KL za oddolną inicjatywę należy uznać projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej (w tym przypadku mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców) zakładający udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i/lub realizacji projektu. Charakter inicjatywy wymusza na projektach realizowanych w ramach Działania, iż udzielane wsparcie musi wynikać w jakiś sposób z potrzeby społeczności lokalnej np. służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie objętym Działaniem. Tym samym oddolne inicjatywy lokalne wpisują się w realizację zasady empowerment czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i/lub realizacji projektu. Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększania w ten sposób efektywności projektów 4

5 miejscowościach nie funkcjonują żadne formy edukacji przedszkolnej. Ponadto występuje duże zróżnicowanie między miastami, gdzie do przedszkola w roku szkolnym 2005/2006 chodziło około 60% dzieci, a terenami wiejskimi, gdzie uczęszczało tylko około 22% dzieci, co wskazuje, że szczególnie na obszarach wiejskich edukacja przedszkolna jest dostępna w niewystarczającym zakresie. Dlatego też wdrożenie elastycznych form edukacji przedszkolnej przy jednoczesnym wzmocnieniu działającej sieci ośrodków przedszkolnych, poprzez uatrakcyjnienie ich oferty i dostosowanie do rzeczywistych potrzeb dzieci, zapewni równy i szeroki dostęp do edukacji przedszkolnej umożliwiając wczesną identyfikację barier edukacyjnych. Zajęcia pozalekcyjne. Ważnym aspektem budowania społeczeństwa opartego na wiedzy jest jakość usług edukacyjnych. Głównym źródłem informacji o efektach kształcenia w Polsce jest nowy, spójny i zobiektywizowany system egzaminów zewnętrznych. Wyniki egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz wyniki matury lokują Województwo Małopolskie na bardzo wysokim miejscu w skali kraju. Jednakże analiza wyników wskazuje na problem zróżnicowania jakości oferty edukacyjnej pomiędzy poszczególnymi szkołami oraz pomiędzy osiągnięciami uczniów szkół miejskich i z terenów wiejskich. Ponadto warto zauważyć, iż dużą trudnością dla uczniów małopolskich gimnazjów jest stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów praktycznych (37,7 % - na podstawie danych OKE z 2007 r.). W związku z powyższym szczególnie istotnym wydaje się być wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Ważnym aspektem proponowanych zajęć powinno być kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy, realizowane w formie zajęć warsztatowych. System stypendialny. Równocześnie oceniając jakość kształcenia w małopolskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na podstawie egzaminów zewnętrznych, należy stwierdzić, iż Małopolska jest regionem o niezwykle dużym potencjale rozwojowym i dużej liczbie uzdolnionych uczniów. Dlatego, w celu rozwoju aspiracji oraz wzrostu aktywności edukacyjnej młodzieży z Województwa Małopolskiego, koniecznym jest wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów. Warto dodać, że wsparcie i promocja talentów, wpisują się w założenia Strategii Rozwoju Województwa (kierunek polityki I.5.). Szkolnictwo zawodowe. Ważnym wyzwaniem stojącym przed szkolnictwem zawodowym w Małopolsce, jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla nowoczesnej gospodarki. By w sposób harmonijny odpowiadać na wyzwania związane z zapotrzebowaniem pracodawców, niezwykle istotnym zadaniem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy. Jest to szczególnie istotne zważywszy na fakt, że w roku 2007 w Małopolsce, spośród uczniów zasadniczych szkół zawodowych, którzy zgłosili się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, tylko uczniów do nich przystąpiło. Niestety ponad 18 % uczniów nie zdało tego egzaminu. Równie niepokojący jest odsetek młodzieży (23,6%), która nie przystąpiła przynajmniej do jednego z dwóch etapów ww. egzaminu. Poprawę w tym zakresie można uzyskać poprzez organizację dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) praktycznej nauki zawodu. Ponadto zajęcia te rozwiną umiejętności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami i technologiami oraz ułatwią absolwentom płynne przejście do aktywności zawodowej. Kształcenie ustawiczne. Konieczność dostosowywania się do ciągłych zmian, tak by w sposób harmonijny odpowiadać na wyzwania związane z zapotrzebowaniem pracodawców, sprawia że, kształcenie ustawiczne należy uznać za jeden z głównych obszarów edukacji, którego rozwój znacząco wpływa na bieżącą sytuację rynku pracy oraz wzrost konkurencyjności regionu. Zjawiskom tym towarzyszy także zmiana struktury demograficznej społeczeństwa. W ostatnich latach obserwujemy zmniejszenie liczby mieszkańców Małopolski w wieku przedprodukcyjnym (z 28,4% w roku 1995 do 21,9% w roku 2005), przy jednoczesnym wzroście ludności w wieku produkcyjnym (z 57,8% w roku 1995 do 62,6% w roku 2005) i po produkcyjnym (z 13,8% w roku 1995 do 15,5% w roku 2005); co jest odzwierciedleniem trendów zarówno ogólnopolskich, jak i europejskich. Warto podkreślić także, że pośród krajów OECD Polska zajmuje przedostatnie miejsce pod względem uczestnictwa osób w szkoleniach związanych z podjęciem zatrudnienia oraz w innych formach kształcenia osób dorosłych. Niezbędne jest zatem podjęcie działań w zakresie kształcenia ustawicznego, którego rozwój znacząco wpływa na bieżącą sytuację rynku pracy oraz wzrost konkurencyjności regionu. 5

6 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. O potencjale rozwojowym Małopolski, świadczą także wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty. Dlatego też istnieje potrzeba ciągłego podnoszenia i nabywania kwalifikacji nauczycieli, niezbędnych dla poprawy jakości jaki konieczności rozszerzania oferty edukacyjnej małopolskich szkół. Dynamiczny rozwój nowych technologii oraz wyzwania związane z zapotrzebowaniem pracodawców, rynku pracy, sprawia, że grupą zawodową szczególnie wymagającą stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności, są nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Tereny wiejskie. Województwo Małopolskie zajmuje drugi miejsce w kraju, pod względem liczby ludności zamieszkującej tereny wiejskie (ponad 1, 65 mln). Dlatego też, w procesie budowania aktywnego i wykształconego społeczeństwa, szczególnie istotne są działania związane z podejmowaniem lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia. I.3 Cele przewidziane do osiągnięcia w wyniku realizacji wybranych form wsparcia w kontekście celów szczegółowych przyjętych dla danego Priorytetu PO KL Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy (Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata ) 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi wskaźnik rezultatu - odsetek dzieci w wieku 3-5 lat, uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie (dla 2008 r. - 0,38 % wartości docelowej dla roku 2013). wskaźnik rezultatu - odsetek osób w wieku lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym (w ramach systemu oświaty) w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej (dla 2008 r. - 0,01 % wartości docelowej dla roku 2013). wskaźnik rezultatu - odsetek gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach priorytetu w stosunku do wszystkich gmin (dla 2008 r. - 7 % wartości docelowej dla roku 2013). 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) wskaźnik rezultatu - odsetek szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenia ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe, w ramach Priorytetu w podziale na: a. Obszary wiejskie 0 % b. Obszary miejskie 0 % (dla 2008 r., w stosunku do wartości docelowej dla roku 2013) 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego wskaźnik rezultatu - odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły projekty rozwojowe, w relacji do wszystkich szkół tego typu (dla 2008 r. - 0 % wartości docelowej dla roku 2013). wskaźnik rezultatu - odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych, w relacji do wszystkich szkół tego typu (dla 2008 r. - 0 % wartości docelowej dla roku 2013). 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich wskaźnik rezultatu - odsetek nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do ogólnej liczby nauczycieli. W podziale na: a. Nauczyciele na obszarach wiejskich brak danych 3 b. Nauczyciele kształcenia zawodowego brak danych 1 3 Dane zostaną uzupełnione w najbliższym czasie na podstawie informacji przesłanych z powiatów 6

7 II. Plan finansowy Plan finansowy na rok 2007 Budżet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) Ogółem Budżet państwa Budżet JST szczebla regionalnego Budżet JST szczebla lokalnego Fundusz Pracy PFRON Inne Działanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie Działanie Działanie Działanie Projekty innowacyjne 4 Projekty współpracy ponadnarodowej 5 w tym: komponent ponadnarodowy Priorytet ogółem Plan finansowy na rok 2008 Budżet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) Ogółem Budżet państwa Budżet JST szczebla regionalnego Budżet JST szczebla lokalnego Fundusz Pracy PFRON Inne Działanie Poddziałanie Poddziałanie Nie dotyczy lat 2007 i Nie dotyczy lat 2007 i

8 Poddziałanie Działanie Działanie Działanie Działanie Projekty innowacyjne 2 Projekty współpracy ponadnarodowej 3 w tym: komponent ponadnarodowy Priorytet ogółem

9 III. Wskaźniki Założenia: w planie finansowym przyjęto, że w latach zostanie wykorzystane 6,2 % całości środków finansowych na Priorytet IX na lata dla województwa małopolskiego, wartości docelowe zostały przyjęte zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, określając wartości wskaźnika na 2008 r. uwzględniono m.in. poziom wydatków określony w planie finansowym, w przypadku proponowania niskich wartości wskaźników dla 2008 r., zamieszczone zostało stosowne wyjaśnienie. Nazwa wskaźnika produktu Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 Docelowa wartość wskaźnika (2013) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Działania ogółem. 0** W podziale na: a. Obszary wiejskie 0** b. Obszary miejskie 0** 441 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego które wdrożyły programy rozwojowe 0*** 258 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego które współpracowały z przedsiębiorstwami 0**** 193 w zakresie wdrażania programów rozwojowych Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry sytemu oświaty Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach ogółem, w tym: a. Nauczyciele na obszarach wiejskich b. Nauczyciele kształcenia zawodowego Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania Wskaźniki w roku 2008 nie osiągną poziomu 10 % wartości docelowej w 2013 r., z uwagi na fakt, iż w 2008 roku wydatkowane jest mniej niż 10 % budżetu. ** W roku 2008 przewidywany jest udział w projektach 119 szkół w tym 91 z terenów wiejskich i 28 z terenów miejskich *** W roku 2008 przewidywany jest udział w projektach 12 szkół i placówek kształcenia zawodowego ****W roku 2008 przewidywany jest udział w projektach 9 szkół i placówek kształcenia zawodowego 9

10 IV.1 Projekty systemowe 7 IV. Opis systemu wyboru projektów IV.1.1 Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania ICT Inspirujące Ciekawe Twórcze program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Beneficjent: Departament ES UMWM Główny cel projektu: Poprawa szans edukacyjnych uczniów młodzieżowych ośrodków wychowawczych na terenie Małopolski, poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia. Cele projektu: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym podniesienie jakości oferty kształcenia dla uczniów dotkniętych patologiami społecznymi powszechny dostęp do pozalekcyjnej oferty edukacyjnej aktywizacja młodzieży Krótki opis działań planowanych w ramach projektu, w tym projektu współpracy ponadnarodowej i projektu innowacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru: Projekt obejmie młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z terenu Małopolski, których uczniowie wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w celu lepszej adaptacji i płynnego przejścia do rynku pracy. Działania realizowane w ramach projektu, prowadzone będą w każdym z 4 ośrodków. Projekt zakłada między innymi: organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i ICT, mających na celu zmniejszanie nierówności w jakości edukacji organizację pozaszkolnych form edukacji, ukierunkowanych na rozwój intelektualny doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów. Projekt realizowany będzie - III kwartał 2008-III kwartał Grupy docelowe: Wychowankowie 4 młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Małopolsce Oczekiwane rezultaty (miękkie i twarde): Miękkie: podniesienie kompetencji kluczowych uczestników projektu, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i ICT; zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów ośrodków wychowawczych; 7 W przypadku projektów systemowych realizowanych w ramach Działań 6.1 oraz 7.1 w polu tytuł projektu należy podać typ projektów systemowych, w kolejnych pozycjach punktu IV.1.1 należy wymienić projektodawców realizujących dany typ projektów systemowych, podać krótki opis planowanych działań z uzasadnieniem, wymienić grupy docelowe oraz określić szacowany budżet planowany na realizację wybranego typu projektów systemowych wraz z planowanym % udziałem wkładu własnego. Pozycje IV.1.1 i IV 1.2 nie dotyczą projektów innowacyjnych w latach 2007 i

11 zwiększenie dostępu osób uczestniczących w projekcie do usług doradczych i opieki pedagogiczno psychologicznej; poprawa szans na zatrudnienie uczniów ośrodków wychowawczych w Małopolsce, dotkniętych patologiami społecznymi; rozwój potencjału intelektualnego uczniów oraz podniesienie świadomości potrzeby kształcenia przez całe życie Twarde: 4 Projekty Rozwojowe Ośrodków przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze w Małopolsce, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne mające na celu rozwój kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i ICT, wartość docelowa rezultatu do końca realizacji projektu 52 wartość rezultatu do końca 2008 r wychowankowie, uczestniczący w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i ICT, wartość docelowa rezultatu do końca realizacji projektu 370 wartość rezultatu do końca 2008 r. 115 Zajęcia z doradztwa psychologiczno-edukacyjnego oraz orientacji zawodowej: - wartość docelowa -2 (rodzaje zajęć) - wartość rezultatu do końca Sposób i zakres w jakim realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu/celów szczegółowych i oczekiwanych efektów realizacji (targets) ustanowionych dla danego Priorytetu PO KL: Projekt przewiduje podniesienie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla dalszej edukacji oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród wychowanków wszystkich młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Małopolsce (4 ośrodki wychowawcze w regionie zrealizują swoje programy rozwojowe). Powyższe działania wpisują się w cel szczegółowy 2 Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) zawarty w Priorytecie IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Ponadto odpowiadają celom postawionym w programie, szczególnie w zakresie tworzenia warunków równych szans edukacyjnych dla osób napotykających bariery o charakterze środowiskowym lub doświadczających problemy w dostępie do usług edukacyjnych. Szacowany budżet projektu (PLN): zł (budżet projektu w roku zł), okres realizacji projektu: 3 lata IV.1.2 Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania Zawodowa Przyszłość Program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Beneficjent: Departament ES UMWM Główny cel projektu: Poprawa szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Województwo Małopolskie, poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego. Cele projektu: podniesienie atrakcyjności i jakości oferty kształcenia zawodowego szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie; dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; 11

12 zmiana świadomości młodych mieszkańców małopolski na temat kształcenia zawodowego; wzmocnienie kształcenia w zawodach deficytowych; doskonalenie metodyki nauczania kształcenia zawodowego; Krótki opis działań planowanych w ramach projektu, w tym projektu współpracy ponadnarodowej i projektu innowacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru: Projekt obejmie szkoły ponadgimnazjalne (policealne), w Krakowie, Nowym Sączu, Gorlicach, Bochni i Myślenicach. Działania realizowane w ramach projektu, prowadzone będą w każdej z 7 szkół kształcących zawodowo. Projekt zakłada między innymi realizację: praktyk zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów; kursów umożliwiających doskonalenie i zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych; dodatkowych zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych dla uczniów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych; zajęcia praktyczne odbywające się w przedsiębiorstwach, zapewniające płynne przejście przyszłych absolwentów szkół zawodowych do aktywności zawodowej. Ponadto przewiduje się możliwość wyposażenia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w pomoce dydaktyczne podnoszące jakość kształcenia oraz poszerzenie ich oferty, o nowe kierunki zawodowe. Projekt realizowany będzie III kwartał 2008-III kwartał 2010 Grupy docelowe: Uczniowie i słuchacze 7 szkół ponadgimnazjalnych (policealnych) z Krakowa, Nowego Sącza, Myślenic, Gorlic i Bochni - prowadzonych przez Województwo Małopolskie Oczekiwane rezultaty (miękkie i twarde) Miękkie: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów ośrodków wychowawczych zwiększających ich atrakcyjność na rynku pracy; podniesienie kompetencji kluczowych uczestników projektu, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i ICT; podniesienie zdolności adaptacyjnych uczniów ułatwiających im płynne przejście do rynku pracy; Twarde: projekty rozwojowe wdrożone przez 7 szkół ponadgimnazjalnych (policealnych) kształcących zawodowo, prowadzonych przez Województwo Małopolskie, kursy doskonalące oraz umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne mające na celu rozwój kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i ICT, wartość docelowa rezultatu do końca realizacji projektu 46 wartość rezultatu do końca 2008 r uczniowie uczestniczący w kursach doskonalących oraz umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i ICT, wartość docelowa rezultatu do końca realizacji projektu 900 wartość rezultatu do końca 2008 r udział w zajęciach praktycznych odbywających się w przedsiębiorstwach wartość docelowa rezultatu do końca realizacji projektu 40 wartość rezultatu do końca 2008 r. 0 wyposażenie 7 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia. Sposób i zakres w jakim realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu/celów szczegółowych i oczekiwanych efektów realizacji (targets) ustanowionych dla danego Priorytetu PO KL: Projekt przewiduje podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 7 szkół ponadgimnazjalnych (policealnych) kształcących w zawodach medycznych, dla których Województwo Małopolskie jest organem prowadzącym. Cel ten, poprzez działania szkół, będzie realizował cel szczegółowy 3 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 12

13 Programy realizowane przez szkoły pozwolą zarówno na rozwój kompetencji o kluczowym znaczeniu a także kwalifikacji zawodowych, które zwiększą zdolności do zatrudnienia uczniów. Działania te odpowiadają celom postawionym w programie. Szacowany budżet projektu (PLN): zł (budżet projektu w roku zł, okres realizacji projektu: 3 lata IV.1.3 Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W DZIEDZINIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Beneficjent/ Projektodawca: WUP Kraków (Informatyczne Centrum Edukacyjne) Krótki opis działań planowanych w ramach projektu, w tym projektu współpracy ponadnarodowej i projektu innowacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru: 1. Cel strategiczny: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 2. Cel operacyjny: Podniesienie jakości usług edukacyjnych w Małopolsce i ich silniejsze powiązanie z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. 3. Rezultaty: wzrost kwalifikacji kadry systemu oświaty, wykorzystującej ICT w procesie nauczania. 1. Rozwój i dostosowanie kompetencji 2,5 tys. osób małopolskiej kadry systemu oświaty w dziedzinie ICT, m.in. poprzez szkolenia - tak, aby na co dzień wykorzystywała nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie dydaktycznym oraz w organizacji pracy własnej szkoły, do samoedukacji i komunikacji z współpracownikami, uczniami i z rodzicami. 2. Przygotowane materiały szkoleniowe sylabus, podręczniki, itp. - dla trenerów i dla uczestników, ściśle odpowiadających standardom przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aktualizacja materiałów w kolejnych latach realizacji 2,5 tys. kompletów; 3. Przeszkolona kadra trenerska gwarantująca zachowanie jednakowego sposobu prowadzenia zajęć oraz zapewnienie standardu MEN. Grupy docelowe: kadry systemu oświaty woj. małopolskiego, głównie z terenów miejsko-wiejskich i z wiejskich. W zdecydowanej większości będą to nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych. Oczekiwane rezultaty (miękkie i twarde) Miękkie: Wyższe kwalifikacje wśród kadr systemu oświaty w zakresie TI, dostosowane do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju Małopolski, a głównie do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Tylko takie społeczeństwo potrafi rozwijać nowoczesną gospodarkę. Kompetencje dostosowane do zmian kierunków kształcenia, do zapotrzebowania na nowe kwalifikacje oraz do zmieniającej się sytuacji demograficznej w systemie oświaty. Wyższy poziom uświadomienia konieczności uczenia się przez całe życie (lifelong learning) oraz nabyte i rozwinięte kompetencje do kształcenia ustawicznego osób dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wyższy poziom aspiracji zawodowych i życiowych wśród kadr systemu oświaty. Rozwinięte oraz uzupełnione kompetencje kadry systemu oświaty woj. małopolskiego, m.in. w zakresie wykorzystania komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce oraz w zakresie obsługi sieci LAN i WAN. Wyższy poziom usług edukacyjnych w Małopolsce. Mniejsze dysproporcje pomiędzy poziomem edukacji w miastach i na wsi. Przyczynienie się do niwelowania zjawiska wykluczenia cyfrowego. 13

14 Twarde: Przeszkolonych 2,5 tys. osób z kadry systemu oświaty woj. małopolskiego - w przeważającej większości nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych, rekrutujący się z terenów miejskowiejskich i z wiejskich - w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym oraz w organizacji pracy własnej szkoły, do samoedukacji oraz do komunikacji z współpracownikami, uczniami i z rodzicami. Przyjmując liczbę wszystkich nauczycieli woj. małopolskiego, na ok. 59 tys. (dane z Kuratorium Oświaty w Krakowie, obejmujące również m.in. pracowników przedszkoli), to liczba przeszkolonych stanowi ok. 4,2%. Target określony w SzOP PO KL wynosi 11%. Sylabus, podręczniki i inne materiały szkoleniowe dla trenerów i dla uczestników, ściśle odpowiadające standardom przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki MEN. Zaktualizowane w kolejnych latach realizacji min. 2,5 tys. kompletów. Profesjonalna kadra trenerska Sposób i zakres w jakim realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu/celów szczegółowych i oczekiwanych efektów realizacji (targetów) ustanowionych dla danego Priorytetu PO KL Poprzez właściwe, oparte na standardach MEN, przygotowanie programów szkoleniowych, poprzez rekrutację uczestników adekwatną do potrzeb małopolskiego systemu oświaty oraz do targetów priorytetu i poprzez zrealizowanie szkoleń, 2,5 tys. małopolskich nauczycieli (ok. 4,2% wszystkich nauczycieli w Małopolsce; target w priorytecie wynosi 11%), w swojej codziennej praktyce będą wykorzystywać nowoczesne techniki informacyjnokomunikacyjne (ICT) a tym samym podnosić jakość oświaty. Będą dawać lepsze wzorce dzieciom i młodzieży tak, aby od najmłodszych lat współtworzyły społeczeństwo informacyjne i wykorzystywały szanse jakie dają ICT. i taki sam procent. Szacowany budżet projektu (PLN): ,57 zł (budżet projektu w roku ,00 zł) IV.1.4 Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Beneficjent: Województwo Małopolskie Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Cel projektu: Zwiększenie udziału osób objętych wsparciem w kształceniu na poziomie wyższym, zwłaszcza na kierunkach studiów istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Krótki opis działań planowanych w ramach projektu, w tym projektu współpracy ponadnarodowej i projektu innowacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru: Projekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego uczniom szczególnie uzdolnionym celem umożliwienia im pogłębiania wiedzy i zwiększenia ich motywacji do kontynuacji nauki na poziomie wyższym. Szczegółowe zasady wyboru stypendystów zostaną zawarte w regulaminie przyznawania stypendiów, niemniej jednak zasady te będą oparte o następujące kryteria: - grupa docelowa: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o szczególnych osiągnięciach naukowych /tzn.: średnia ocen 4,0 i więcej, udział w olimpiadach, konkursach i turniejach poziom wojewódzki lub wyżej/ oraz pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dwukrotności progu określonego w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przewidywany okres wypłaty stypendium 12 m-cy w wysokości do 500 zł miesięcznie. Szacunkowa liczba 14

15 stypendystów w 2008 r. 450 osób. Projekt zakłada ponadto objęcie zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia uczniów, opieką dydaktyczną. W okresie wypłaty uczniowi stypendium będzie także wypłacane wynagrodzenie opiekunowi dydaktycznemu w wysokości nie przekraczającej 30% wysokości stypendium. Szacowany budżet projektu (PLN): budżet projektu w roku ,00 zł IV.2 Projekty konkursowe IV.2.1 Opis szczegółowych kryteriów wyboru projektów konkursowych wraz z uzasadnieniem, w tym wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych 8 A. Kryteria dostępu 9 Dotyczy całego Priorytetu IX: Kryterium obszaru realizacji projektu projekt realizowany na terenie województwa małopolskiego; Kryterium okresu realizacji projektu - maksymalny okres realizacji projektu 3 lata. Określenie kryterium obszaru realizacji ma na celu zagwarantowanie, że działania projektowe będą oddziaływały na poprawę sytuacji w województwie małopolskim, zgodnie z regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia (podział środków jest dokonywany zgodnie z algorytmem pomiędzy poszczególne województwa). Maksymalny okres realizacji projektu został określony jako 3 lata zgodnie z regułą n+3 zarządzania finansowego Funduszy Strukturalnych. Ponadto ograniczony czas realizacji projektu pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. Jednocześnie proponowany okres realizacji projektu jest wystarczający aby objąć wszystkich beneficjentów zakładanymi formami wsparcia i podjąć odpowiednie działania zaradcze w przypadku trudności w realizacji projektu. Dotyczy Poddziałania 9.1.1: Projekty zakładające zapewnienie kadry pedagogicznej posiadającej kwalifikacje w zakresie edukacji przedszkolnej lub umożliwiające nabycie formalnych kwalifikacji Kryterium wkładu własnego - w przypadku wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wymagany jest wkład własny, którego wysokość wynosi 15% wartości projektu. Zapewnienie dostępu dzieciom do edukacji, już na etapie przedszkolnym, jest niezwykle istotnym elementem wpływającym na możliwie wczesną identyfikację i eliminację barier edukacyjnych. W związku z powyższym koniecznym jest zapewnienie kadry pedagogicznej posiadającej kwalifikacje w zakresie edukacji przedszkolnej lub umożliwienie nabycia formalnych kwalifikacji. Spełnienie powyższego kryterium stanowi warunek, wynikający z polskich uwarunkowań prawnych, niezbędny do wdrożenia projektów rozwojowych w zakresie edukacji przedszkolnej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli). Wprowadzenie wymogu wniesienia wkładu własnego wynika z Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań dla PO KL w podziale na priorytety i działania. Dotyczy Poddziałania 9.1.2: 8 Nie dotyczy lat 2007 i W przypadku wyodrębnienia przez Instytucję Pośredniczącą kryteriów o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia celów programowych, obok nazwy kryterium należy podać kwotę środków finansowych, jaka będzie zarezerwowana na realizację projektów, które spełniają te kryteria. 15

16 Kryterium beneficjenta - Podmioty prowadzące działalność minimum 1 rok Ze względu na zakres projektów przewidzianych w Poddziałaniu istotne jest aby realizujące je podmioty wykazały się wiarygodnością i udowodniły, że posiadają zasoby i umiejętności organizacji, i realizacji podjętych działań. Dotyczy Działania 9.2: Kryterium beneficjenta - Podmioty prowadzące działalność minimum 1 rok Kryterium wkładu własnego - w przypadku wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wymagany jest wkład własny, którego wysokość wynosi 15% wartości projektu. Ze względu na zakres projektów przewidzianych w Działaniu istotne jest aby realizujące je podmioty wykazały się wiarygodnością i udowodniły, że posiadają zasoby i umiejętności organizacji, i realizacji podjętych działań. Wprowadzenie wymogu wniesienia wkładu własnego wynika z Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań dla PO KL w podziale na priorytety i działania. Dotyczy Działania 9.4 Kryterium wkładu własnego - w przypadku wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wymagany jest wkład własny, którego wysokość wynosi 15% wartości projektu. Wprowadzenie wymogu wniesienia wkładu własnego wynika z Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań dla PO KL w podziale na priorytety i działania. Dotyczy Działania projekty pilotażowe w roku 2007 Kryterium grupy docelowej - wsparcie kierowane do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców Kryterium wysokości finansowej projektu - maksimum zł B. Kryteria strategiczne Dotyczy Poddziałania 9.1.1: Projekty zakładające utworzenie ośrodka wychowania przedszkolnego w miejscowościach w których dzieci od 3 do 5 roku życia nie mają dostępu do edukacji przedszkolnej - 15 pkt. Projekty, zakładające realizację alternatywnych form wychowania przedszkolnego - 5 pkt. Niski wskaźnik uczestnictwa dzieci pochodzących z obszarów wiejskich w edukacji przedszkolnej (22%) sprawia, że niezbędne jest wsparcie projektów, które zakładają utworzenie ośrodka wychowania przedszkolnego w miejscowościach, w których dzieci od 3 do 5 roku życia nie mają dostępu do edukacji przedszkolnej. Ponadto projekty, zakładające realizację alternatywnych form wychowania przedszkolnego, mogą w sposób elastyczny odpowiadać na potrzeby mieszkańców danych społeczności lokalnych (np. na terenach wiejskich, gdzie większość dzieci przebywa w domu z osobami starszymi) oraz angażować je w promowanie i rozwijanie edukacji przedszkolnej. Dotyczy Poddziałania Projekty skierowane do uczniów szkół, które uzyskały wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej województwa małopolskiego 8 pkt. Projekty rozszerzające ofertę szkół w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowo-edukacyjnego 6 pkt. Projekty zakładające dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) prowadzone metodą warsztatową 6 pkt. Jednym z celów Działania jest zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych. Dlatego też, szczególnie istotne dla realizacji celów PO KL, jest wdrażanie projektów rozwojowych przez szkoły, których 16

17 uczniowie uzyskali wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej województwa małopolskiego. Równocześnie szczególnie istotnym jest zapewnienie uczniom dostępu do informacji o formach i kierunkach kształcenia, a także do informacji o lokalnym rynku pracy i potrzebach pracodawców. Możliwie jest to dzięki zwiększenie dostępu młodzieży do usług doradcy edukacyjno-zawodowego, który oprócz dostarczenia informacji młodzieży, będzie stanowił pomoc w rozpoznaniu indywidualnych predyspozycji i umiejętności ucznia, w kontekście dostępnej oferty kształcenia i aktualnych kierunkach rozwoju. Ponadto ważną kwestią jest przygotowanie projektów, przewidujących organizację dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) prowadzonych metodą warsztatową. Związane jest to z tym, iż dużą trudnością dla małopolskich uczniów jest stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania trudności problemów praktycznych (co trzeci gimnazjalista ma z tym trudności). Dotyczy Działania 9.2 Projekty zakładające dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) praktycznej nauki zawodu (co najmniej 30 godzin dla jednego ucznia) 8 pkt. Projekty zakładające współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi 7 pkt. Projekty skierowane do uczniów szkół, które uzyskały wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej województwa małopolskiego 5 pkt. Wsparcie projektów zakładających dodatkowe zajęcia praktycznej nauki zawodu, również we współpracy z pracodawcami przyczyni się do: lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do współczesnych wymogów rynku pracy który poprzez dynamiczny rozwój, wymaga od absolwentów praktycznych umiejętności oraz posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami i technologiami, ułatwienia płynnego przejścia absolwentów do aktywności zawodowej. Niepokojąco wysoki poziom nie zdawania egzaminów zewnętrznych w szkołach kształcących zawodowo (około 20%) sprawia, że konieczne jest preferowanie projektów, których grupami docelowymi są uczniowie szkół uzyskujących wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej w regionie. Dotyczy Działania 9.3 Projekty skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych 10 pkt. Projekty umożliwiające formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności dla uzyskania stosownych kwalifikacji (w tym certyfikaty uznawane na terenie Unii Europejskiej) 10 pkt. Preferowanie projektów związanych z uzupełnieniem lub podwyższaniem wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych oraz ich formalne potwierdzanie, wynika przede wszystkim z analizy struktury wykształcenia mieszkańców regionu. Zgodnie z danymi podanymi na podstawie spisu powszechnego w 2002 r. tylko około 41,3% mieszkańców Małopolski posiada wykształcenie średnie, policealne i wyższe, (w tym: 31,2% średnie i policealne, 10,1% wyższe), natomiast aż 57,1% posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, podstawowe ukończone i podstawowe nieukończone (w tym: 25,1% zasadnicze zawodowe, 28,9% podstawowe ukończone, 3,1% podstawowe nieukończone). Dlatego niezbędne jest preferowanie projektów kierowanych do osób dorosłych o niższych kwalifikacjach, zainteresowanych ich podwyższeniem lub uzupełnieniem. Przyczyni się to do podwyższenia wykształcenia osób dorosłych funkcjonujących na rynku pracy, posiadających kwalifikacje zgodne z jego potrzebami. Dotyczy Działania 9.4 Projekty zakładające doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, przy współpracy z przedsiębiorcami 12 pkt. Projekty zakładające przekwalifikowanie nauczycieli w kierunku kształcenia ustawicznego albo nauczania drugiego przedmiotu lub też rodzaju prowadzonych zajęć - 8 pkt. Preferowanie projektów zakładających doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu wzbogaconych o współpracę z przedsiębiorcami, związane jest z koniecznością zapewnienia pracodawcom wysoko wykwalifikowanych kadr zdolnych do adaptacji w zmieniających się warunkach. Dlatego też, koniecznym jest doskonalenie kadr odpowiedzialnych za jakość edukacji zawodowej, tak by sprostać dynamicznemu rozwojowi i potrzebom wdrażania nowych technologii. 17

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PODDZIAŁANIE ANIE 9.1.2 PO KL Kielce, 30 stycznia 2012 r. CEL: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Zielona Góra, 21 listopada 2016 r. 2007 2014 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (EFS) LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (EFRR)

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Priorytetu: IX Nazwa Priorytetu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Nazwa Instytucji Pośredniczącej: URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla edukacji

Dotacje dla edukacji Dotacje dla edukacji Fundusze Strukturalne w latach 2007-2013 Tomasz Bulzacki Eurokoordynator Zadania Eurokoordynatora 1. Konsultacje pomysłów na projekty. 2. Poszukiwanie źródeł finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 1: EDUKACJA I SPORT

MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 1: EDUKACJA I SPORT MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 1: EDUKACJA I SPORT Dla organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji społecznej i rynku pracy szczególne znaczenie mają zapisy trzech priorytetów Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Wojewódzki Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 9.1. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o operacji (nr)

KARTA DZIAŁANIA 9.1. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o operacji (nr) Wyciąg z Planu działania na rok 200 dla Priorytetu IX Poddziałanie 9.. KARTA DZIAŁANIA 9. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty X Typ konkursu Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL 1 Wspieranie kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ (zadanie o symbolu 2.10) Zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wsparcie w ramach RPO na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu IX 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu IX 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprawozdanie z realizacji Priorytetu I 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe x B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Komponent Regionalny

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Komponent Regionalny Możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Komponent Regionalny I Zatrudnienie i integracja społeczna Komponent centralny II III IV Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 W związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje by skoncentrować wsparcie na czterech określonych obszarach:

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r.

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 20 stycznia 2011 r., Warszawa 1 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w rozwoju edukacji. Leszek Butowski Warszawa, 18 stycznia, 2008 r.

Fundusze strukturalne w rozwoju edukacji. Leszek Butowski Warszawa, 18 stycznia, 2008 r. Fundusze strukturalne w rozwoju edukacji Leszek Butowski Warszawa, 18 stycznia, 2008 r. dr Leszek Butowski doświadczenia zawodowe 1990-1996 Biuro Zarządu m.st. Warszawy; 1991-1998 Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.1

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, 06.09.2013 r. Działanie 9.5 PO

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako narzędzie aktywizacji osób do 25 roku życia w Wielkopolsce. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako narzędzie aktywizacji osób do 25 roku życia w Wielkopolsce. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako narzędzie aktywizacji osób do 25 roku życia w Wielkopolsce Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Liczba osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia wobec ogółu osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI CEL I ALOKACJA FINANSOWA PTOGRAMU Cel główny PO Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Alokacja finansowa Programu wynosi 11.420.207.059 euro

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

EFS dla szkolnictwa zawodowego

EFS dla szkolnictwa zawodowego EFS dla szkolnictwa zawodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 15 września 2011 r. Działaniem 9.2 POKL objęte są zasadnicze szkoły

Bardziej szczegółowo

na projekty w ramach PO KL

na projekty w ramach PO KL Człowiek najlepsza inwestycja Możliwo liwości pozyskiwania środków na projekty w ramach PO KL Grażyna Dytko Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Kwota alokacji przyznana dla woj. Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2010

Plan działania na rok 2010 Plan działania na rok 2010 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 1 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości

Bardziej szczegółowo