ESKO-Consulting Sp. z o.o Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) , fax (068)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka obiektu Opis rozwiązań projektowych Przebudowa układu zasilania Uziemienie stanowisk transformatorowych Układanie kabli nn Rozdzielnia Szafa automatyki Instalacje wewnętrzne w budynku pompowni Podświetlenie elewacji budynku pompowni Instalacja wyrównawcza w budynku pompowni Wymiana osprzętu oświetlenia zewnętrznego budynku stacji transformatorowej Ochrona odgromowa budynków Oświetlenie terenu Układ wizualizacji i monitoringu Ochrona od poraŝeń Ochrona od przepięć Pomiary i odbiory Uwagi końcowe B. OBLICZENIA TECHNICZNE C. ZESTAWIENIE KABLI ZASILAJĄCYCH I STEROWNICZYCH D. ZESTAWIENIE APARATURY 1

2 SPIS RYSUNKÓW 1. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1 2. Instalacje wewnętrzne budynku stacji transformatorowej rys. nr 2 3. Instalacja odgromowa budynku stacji transformatorowej rys. nr 3 4. Instalacje wewnętrzne budynku pompowni rys. nr 4 5. Instalacje podświetlenia elewacji budynku pompowni rys. nr 5 6. Instalacja odgromowa budynku pompowni rys. nr 6 7. Schemat zasilania pompowni wody rys. nr 7 8. Schemat rozdzielni rys. nr 8 9. Schemat rozdzielni SO rys. nr Schemat zasilania oświetlenia terenu rys. nr Schemat przekaźnika zabezpieczającego pole transformatorowe SN rys. nr Schemat wyłącznika pola transformatorowego SN rys. nr Schematy rozwinięte i rys. nr

3 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie branŝy elektrycznej przebudowy pompowni strefowej, mieszczącej się przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze na działkach o nr: 2/2, 4/2 obr Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: - umowa z Inwestorem, - koncepcja programowo przestrzenna przebudowy pompowni strefowej wody przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze opracowana w 2012 r., - opracowanie branŝy technologicznej i konstrukcyjnej, - katalogi i informacje producentów i dostawców zastosowanych urządzeń, - wizja lokalna, - obowiązujące normy i przepisy. 3. Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - wymianę dwóch transformatorów SN 15/6kV na transformatory 15/0,4kV, - przebudowę pól transformatorowych rozdzielni SN 15kV, - budowę linii kablowych zasilających nn 0,4kV na terenie pompowni od transformatorów SN/nN do proj. rozdzielni głównej, - montaŝ rozdzielni głównej w budynku pompowni, - instalacje wewnętrzne w budynku pompowni, - instalacje oświetlenia elewacji budynku pompowni, - wymianę oświetlenia w budynku stacji transformatorowej, - instalacja odgromowa budynku pompowni i stacji transformatorowej, - wymianę oświetlenia zewnętrznego na terenie pompowni, - montaŝ szafy w budynku pompowni, - monitoring i wizualizacja pracy projektu, - instalacja wyrównawcza i uziemiająca. 4. Charakterystyka obiektu Moc szczytowa 550kW Prąd szczytowy 855A Moc transformatora 2x630kVA Napięcie znamionowe SN 15kV Napięcie znamionowe nn 0,23/0,4kV Układ sieci odbiorczej TN-S Rząd izolacji nn 1kV 3

4 5. Opis rozwiązań projektowych 5.1. Przebudowa układu zasilania ESKO-Consulting Sp. z o.o. W ramach modernizacji układu zasilania SN/nN przewiduje się w miejsce istniejących 3 szt. transformatorów SN 15/6kV przeznaczonych do demontaŝu - montaŝ 2 szt. transformatorów olejowych hermetycznych 15/0,4kV o mocy 630kVA. Stanowiska transformatorowe powinny być wyposaŝone w barierkę ochronną z materiału izolacyjnego w kolorze Ŝółtoczarnym wraz z zamocowaną na niej za pomocą uchwytów tablicą z napisem Pod napięciem, wykonaną zgodnie z PN. Transformatory naleŝy zabezpieczyć przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami. W stacji po stronie SN 15kV w polach transformatorowych przewiduje się wymianę istniejących wyłączników SN typu SCI4 na nowe wyłączniki próŝniowe w wykonaniu zamiennym za SCI4. Wraz z wymianą wyłączników przewidziano równieŝ wymianę zabezpieczeń transformatorów na zintegrowane urządzenia łączące funkcje zabezpieczenia nadprądowego i sterownika polowego. Ponadto naleŝy przewidzieć kompensację biegu jałowego transformatora, poprzez podłączenie kondensatora typu MKPg 7,5kVAr. Po stronie średniego napięcia przewiduje się wykorzystanie istniejących szyn zasilających, natomiast po stronie nn kabel ułoŝyć od zacisków przyłączeniowych transformatora do rur osłonowych mocowanych objemkami do istniejącej konstrukcji wsporczej. Ze stanowisk transformatorowych naleŝy wyprowadzić linie zasilające równoległe typu YKXS o przekroju 240mm2 do proj. rozdzielni w budynku pompowni. Kable zasilające naleŝy wprowadzić do budynku pompowni istniejącymi przepustami Uziemienie stanowisk transformatorowych Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz stacji. Główna magistrala uziemiająca stanowisk transformatorowych składa się z części poziomej wykonanej z płaskownika ocynkowanego FeZn 40x5. Do głównej magistrali podłączono: kadź transformatora linką LgY 70 mm 2 ; konstrukcję wsporczą kabli nn bednarką FeZn 30x4. Do głównej magistrali uziemiającej naleŝy dołączyć przez zacisk kontrolny wyprowadzenie uziemienia zewnętrznego stacji transformatorowej. Wyprowadzenie N z transformatora naleŝy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego płaskownikiem ocynkowanym FeZn 40x5. Po połączeniu uziomów z instalacją uziemiającą stacji naleŝy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. W przypadku nie osiągnięcia oporności uziemienia R poniŝej 2,77Ω, uziom rozbudować. Przewidziano wykonanie 4

5 uziomu zewnętrznego bednarką FeZn 30x4, ułoŝonego na głębokości 0,6 m i szpilek stalowych miedziowanych φ17,2 mm Układanie kabli nn Projektowane linie kablowe układać w wykopie o szerokości co najmniej 0,4m na głębokości 0,7m; na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubości piasku 10cm. Kabel układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przy rozdzielniach pozostawić niezbędny zapas kabla. W miejscach skrzyŝowań z instalacjami obcymi oraz przy przejściach przez drogi kabel układać w rurze osłonowej HDPE φ110 oraz istniejących przepustach kablowych. Kable zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki w odstępach, co 10m oraz w punktach charakterystycznych (zakręty, końce przepustów). Na oznacznikach umieścić napisy: nr ew. linii, typ kabla, znak uŝytkownika kabla, rok ułoŝenia. Treść opisu opasek OKI uzgodnić z Inwestorem. Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną ułoŝonych linii kablowych. Na kabel nasypać 10cm piasku drobnoziarnistego nadsypkę i 15cm gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczeń i na tej wysokości (25cm od górnej powłoki kabla) ułoŝyć pas folii o szerokości 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable układać zgodnie z normą SEP-E-004. Tak ułoŝoną linię kablową zgłosić do odbioru przed zasypaniem słuŝbom energetycznym Inwestora Rozdzielnia W budynku pompowni na kanale kablowym zabudowana będzie rozdzielnia nn z szaf prefabrykowanych stalowych o stopniu ochrony min. IP54, w układzie TN-S. Rozdzielnia główna będzie przeznaczona do zasilania wszystkich urządzeń zainstalowanych w budynku pompowni. W skład rozdzielnicy wchodzą: 2 pola zasilające z wyłącznikami i odpływami drobnymi, pole sprzęgłowe z rozłącznikiem i układem SZR, 8 szaf napędowych zasilająco-sterowniczych. Dla zapewnienia ciągłości zasilania zainstalowanych odbiorników, przewidziano układ SZR w systemie rezerwy ukrytej. W normalnych warunkach rozdzielnica ta pracować będzie przy otwartym wyłączniku sprzęgłowym. Układ SZR z modułem automatyki będzie składać się z dwóch wyłączników oraz rozłącznika mocy o prądzie znamionowym 1250A, pracujących w ręcznym lub automatycznym trybie sterowania. Moduł automatyki umoŝliwi miejscową i zdalną wizualizację pracy układu SZR. Segmenty zasilające będą posiadały analizatory sieci, które będą dokonywać pomiarów parametrów sieci zasilającej (pomiary prądów fazowych, napięć, mocy, częstotliwości, THD i innych). Analizator będzie posiadał moŝliwość rejestracji pomiarów o skrajnych wartościach, prowadzenia rejestracji zdarzeń, generowania alarmów. Urządzenie to będzie się komunikować z 5

6 nadrzędnym systemem automatyki za pomocą interfejsu MODBUS RTU. Wyświetlacze analizatorów będą umieszczone na elewacji szaf. Pola zasilające zabezpieczone zostaną przeciwprzepięciowo. W szafach napędowych przewidziano zasilanie pomp poprzez przemienniki częstotliwości. Przewidziano zastosowanie dławików sieciowych oraz dławików DC w celu redukcji harmonicznych, zakłóceń generowanych przez przemienniki oraz zabezpieczenia przemiennika przed przepięciami na linii zasilającej. Przemienniki będą wyposaŝone w panel sterujący umieszczony na elewacji szafy. Na elewacji szafy umieszczony będzie przełącznik trybu pracy. MoŜliwe będzie sterowanie pompy lokalne z panelu oraz zdalne z systemu automatyki przy wykorzystaniu sygnałów analogowych 4-20mA oraz binarnych stanów pracy. W układzie zasilania pomp przewidziano: - zasilanie 2 pomp zestawu hydroforowego wysokiego ciśnienia 3x75kW (oznaczony na rysunkach jako ZH1-A) z sekcji I oraz 1 pompy rezerwowej z sekcji II, - zasilanie 2 pomp zestawu hydroforowego wysokiego ciśnienia 3x75kW (oznaczony na rysunkach jako ZH1-B) z sekcji II oraz 1 pompy rezerwowej z sekcji I, - zasilanie 2 pomp zestawu hydroforowego niskiego ciśnienia 4x22kW (oznaczony na rysunkach jako ZH-2) z sekcji I oraz 2 pomp z sekcji II. Wszystkie połączenia w rozdzielni naleŝy wykonać przewodami miedzianymi. KaŜdy segment obudowy rozdzielnicy przyłączyć do szyny wyrównawczej. Na posadzce przed rozdzielnicą ułoŝyć chodniki elektroizolacyjne Szafa automatyki Dla potrzeb sterowania w szafie automatyki przewidziano sterowniki PLC o budowie modułowej. Sterowniki posiadają kartę pamięci w celu wykonywania kopii zapasowej programu (automatycznie). Sterowniki PLC są wyposaŝone w magistralę komunikacyjną MODBUS RTU. W układzie sterowania przewidziano następującą konfigurację PLC: - PLC Slave 1 do obsługi jednego zestawu hydroforowego wysokiego ciśnienia 3x75kW (oznaczonego na rysunkach jako ZH1-A) i drugiego zestawu hydroforowego wysokiego ciśnienia 3x75kW (oznaczonego na rysunkach jako ZH1-B), - PLC Slave 2 do obsługi zestawu hydroforowego niskiego ciśnienia 4x22kW (oznaczonego na rysunkach jako ZH-2), - PLC Master jako nadrzędny sterownik nadzorujący pracę sterowników podrzędnych oraz obsługujący pozostałe urządzenia technologiczne zainstalowane na obiekcie pompowni wody. Na drzwiach szafy automatyki będzie zainstalowany panel graficzny (HMI) 10. Dla lokalnego sterowania oraz podglądu parametrów przewidziano panel dotykowy, kolorowy. Panel podłączony będzie do systemu poprzez sieć Ethernet TCP/IP. W szafie umieszczony będzie zasilacz awaryjny UPS, który 6

7 w razie awarii sieci zasilającej podtrzyma zasilanie dla systemu automatyki, dla analizatorów sieci oraz dla obwodów bezpieczeństwa. Zastosowany zasilacz UPS udostępni podstawowe sygnały diagnostyczne do nadrzędnego systemu automatyki Instalacje wewnętrzne w budynku pompowni Poza montaŝem szaf zasilających i sterowniczych przewiduje się montaŝ niezbędnych instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku pompowni: oświetlenia i gniazd wtyczkowych w proj. pomieszczeniu magazynowym, zasilania i sygnalizacji urządzeń technologicznych itp.. Do instalacji wewnętrznych przewiduje się osprzęt bryzgoszczelny o stopniu ochrony IP 44 lub więcej. Oświetlenie pomieszczenia magazynowego z wykorzystaniem świetlówkowych opraw przemysłowych o stopniu ochrony min. IP65. Oprawy załączane będą poprzez łącznik 1-biegunowy montowany jako n/t. Ponadto projektuje się instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V montowane n/t, wyposaŝone w zabezpieczenia przeciwporaŝeniowe. Zasilanie instalacji pomieszczenia magazynowego będzie realizowane z szafki zasilająco-sterowniczej SO wykonanej w obudowie naściennej z tworzywa termoutwardzalnego. MontaŜ szafki SO na ścianie w proj. pomieszczeniu magazynowym, natomiast zasilanie szafki z istniejącej rozdzielni nn. Instalacje będą wykonane jako natynkowe w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych. Kable siłowe i sygnalizacyjne pomp oraz urządzeń pomiarowych będą prowadzone w istniejących kanałach kablowych, proj. korytkach kablowych stalowych ocynkowanych oraz końcowe odcinki (podejścia do urządzeń) w rurkach ochronnych przymocowanych uchwytami do ściany. Przewody zasilające naleŝy oddzielić od przewodów AKPiA układając je w oddzielnych korytkach, rurach Podświetlenie elewacji budynku pompowni Podświetlany napis ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA oraz pozostałe elementy dekoracyjne elewacji budynku pompowni oświetlone będą przy uŝyciu systemu modułów diodowych (diody LED z zasilaczem hermetycznym IP67). Podświetlony napis oraz pozostałe odrębne elementy elewacji naleŝy wykonać w taki sposób, aby kaŝda litera/element była zasilana odrębnym obwodem. Podświetlane elementy komponować w zestawy tak, aby łączna moc oświetlenia nie przekraczała mocy transformatora. Zestaw taki naleŝy włączać dwustronnie w obwód wtórny transformatora. Przyjmuje się łącznie długość taśmy oświetleniowej LED 120 m: 1 mb taśmy = 3,6W mocy 120 mb x 3,6W = 430W Przewiduje się zainstalowanie 5szt. zasilaczy o mocy 100W kaŝdy. Zasilacze powinny być instalowane jak najbliŝej zestawu podświetlanych elementów, który zasilany będzie napięciem wtórnym 12V. Obwody zasilające (230V) transformatorów będą wyprowadzone ze skrzynki rozdzielczej SO zapewniającej równieŝ sterowanie projektowanych elementów podświetlanych. Sterowanie realizowane będzie przy zastosowaniu 7

8 wyłącznika zmierzchowego współpracującego z czujnikiem fotoelektrycznym, który zainstalowany będzie na zewnątrz budynku. Przełącznikiem krzywkowym będzie moŝna dokonać wyboru trybu sterowania - automatycznego lub ręcznego. Praca podstawowa w układzie sterowania automatycznego Instalacja wyrównawcza w budynku pompowni W celu wyrównania potencjałów w budynku pompowni przewiduje się wykonanie połączeń wyrównawczych. W budynku do istniejącej instalacji wyrównawczej za pomocą przewodu LgYŜo 1x16 oraz bednarką FeZn 25x4 przyłączyć szyny PE, obudowy rozdzielni, rury przewodzące oraz osłony i obudowy, które przypadkowo mogą znaleźć się pod napięciem. Połączenia miejscowe pomiędzy częściami przewodzącymi wykonać przewodem LgYŜo 1x Wymiana osprzętu oświetlenia zewnętrznego budynku stacji transformatorowej Przewiduje się demontaŝ istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych i łączników instalacyjnych na elewacji budynku stacji transformatorowej. Oświetlenie wejść do budynku stacji transformatorowej naleŝy wykonać lampami halogenowymi z czujnikiem ruchu i zmierzchowym o mocy 150W i stopniu ochrony IP65. Oświetlenie stanowisk transformatorowych naleŝy wykonać naświetlaczami z lampami sodowymi o mocy 70W i stopniu ochrony IP Ochrona odgromowa budynków Na budynku pompowni oraz stacji transformatorowej przewiduje się wymianę istniejącej instalacji odgromowej. Zwody poziome i pionowe na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym o przekroju fi:8 (zwody poziome na wspornikach odgromowych). Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi:8 prowadzonym w rurce ochronnej karbowanej PE typu ICTA pod elewacją zewnętrzną. Istniejące przewody uziemiające połączyć z przewodami odprowadzającymi za pomocą zacisków probierczych na wysokości ok. 1m Oświetlenie terenu W ramach oświetlenia terenu zewnętrznego przepompowni wody przewidziano wymianę istniejących słupów oświetleniowych (9szt.) oraz linii zasilającej oświetlenie terenu. W miejsce starych słupów projektuje się słupy oświetleniowe aluminiowe o wys. 7m (nad powierzchnią gruntu) z wysięgnikami, anodowane w kolorze zielonym, z elastomerem do wysokości 35cm od poziomu terenu. MontaŜ słupów na fundamentach prefabrykowanych. Sterowanie oświetleniem terenu ręczne z rozdzielni nn pompowni oraz automatyczne cyfrowym programatorem astronomicznym. Do zasilania oświetlenia terenu zaprojektowano obwód kablowy YAKY 5x16. We wnęce 8

9 słupa instalować tabliczkę słupową, wyposaŝoną w topikowy bezpiecznik instalacyjny z wkładką zwłoczną 6A. Na słupach naleŝy montować oprawy z sodowym źródłem światła o mocy 100W, stopniu ochrony IP66 i w I klasie ochronności. Oprawę oświetleniową łączyć z tabliczką słupową przewodem YDY 3x2,5. Do Ŝyły ochronnej podłączyć zacisk uziemiający słupa i zacisk uziemiający oprawy oświetleniowej. Ostatnie słupy w obwodzie uziemić przy pomocy bednarki FeZn 25x4 układanej w wykopie. Rezystancja uziemienia słupa nie powinna przekroczyć 30Ω. Lokalizacja słupów została pokazana na planie zagospodarowania Układ wizualizacji i monitoringu Układ sterowania i wizualizacji pompowni powinien umoŝliwić włączenie go w struktury zdalnego zarządzania ASIX ZWiK. System monitoringu i wizualizacji będzie nadzorował pracę pompowni z wykorzystaniem przesyłu danych poprzez sieć internetową. Dostęp do sieci internetowej sterownika PLC naleŝy zrealizować za pomocą bramki Ethernet/RJ45 poprzez moduł zapory sieciowej (firewall i VPN), który pozwoli na nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy Centralną Dyspozytornią ZWiK a pompownią wody. W pomieszczeniu lokalnej dyspozytorni znajdującym się w budynku pompowni zlokalizowane jest stanowisko komputerowe. Na stanowisku w dyspozytorni naleŝy zainstalować system oprogramowania przemysłowego i udostępnić podgląd pracy obiektu. Wizualizacja miejscowa i zdalna zapewni nadzorowanie m.in. następujących parametrów pracy pompowni: poziom wody w zbiorniku, stan pracy pomp zestawu hydroforowego (praca, awaria, zadziałanie zabezpieczenia przed suchobiegiem), czas pracy pomp, tryb pracy pomp (ręczny, odstawiona, automat), dane z falowników (częstotliwość, awaria), wydajność pompowni odczyt z przepływomierza elektromagnetycznego (przepływ chwilowy i sumaryczny), ciśnienia w rurociągu ssawnym, ciśnienia w rurociągu tłocznym, zawartość dwutlenku chloru w wodzie dopływającej do pompowni, praca, awaria, połoŝenie zasuwy w komorze Z1, odczyt z przepływomierzy elektromagnetycznych w komorach pomiarowych P1-P3 (przepływ chwilowy i sumaryczny wody do miasta), stan zasilania obiektu parametry napięciowo-prądowe poszczególnych sekcji rozdzielni, awaria ochrony przeciwprzepięciowej. 9

10 5.13. Ochrona od poraŝeń ESKO-Consulting Sp. z o.o Urządzenia średniego napięcia 15 kv Ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim stanowi właściwa izolacja urządzeń. Jako ochronę dodatkową naleŝy zastosować uziemienie ochronne polegające na uziemieniu części przewodzących, nie naleŝących do obwodu elektroenergetycznego Urządzenia niskiego napięcia 0,4 kv Ochronę od poraŝeń prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja urządzeń i przewodów. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki róŝnicowoprądowe. Ochronę przy uszkodzeniu stanowi SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Wszystkie dostępne części przewodzące przyłączyć do przewodu PE Ochrona od przepięć Ochrona od przepięć instalacji zapewniona jest przez ograniczniki przepięć zabudowane w rozdzielnicach. Zastosowane ograniczniki przepięć zapewniają ochronę przepięciową I, II i III stopnia. 6. Pomiary i odbiory Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru naleŝy przeprowadzić próby montaŝowe, pomiary i sporządzić protokoły. NaleŜy sprawdzić: ciągłość Ŝył, zgodność faz, rezystancję izolacji, rezystancję uziemienia, skuteczność ochrony od poraŝeń, prawidłowość działania wyłączników nadmiarowoprądowych, prawidłowość działania wyłączników róŝnicowoprądowych. Wyniki pomiarów przekazać uŝytkownikowi obiektu. 7. Uwagi końcowe Prace przy montaŝu instalacji elektrycznych i AKPiA powinna wykonywać firma posiadająca niezbędną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe i sprzętowe do wykonywania tego typu robót. W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z PBUE, PEUE oraz przepisów BHP. Instalacje i wyposaŝenie elektryczne wykonać zgodnie z: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 i z późniejszymi zmianami), 10

11 - Wykaz polskich norm dotyczących rozwiązań technicznych został ujęty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz.U. nr 56 z 2009r poz Instalacje podczas montaŝu i po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji poddać oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania norm. W przypadku zastosowania urządzeń Ex, instalacje zasilające wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo przeciwwybuchowe: - wpusty kablowe i rurowe zamocować w taki sposób, aby nie naruszały określonych właściwości budowy przeciwwybuchowej, - niewykorzystane otwory w ścianach obudowy zaślepić, - stosować wyłącznie kable i przewody o średnicy podanej przez producenta. Sprawdzić fizycznie prawidłowość działania wyłączników nadmiarowoprądowych i wyłączników róŝnicowoprądowych. Wykonać pomiary skuteczności ochrony od poraŝeń we wszystkich obwodach. Wyniki zaprotokółować i przekazać inwestorowi (uŝytkownikowi obiektu). Instalowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane atesty. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA 1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branŝowymi i budowlanymi. 2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieŝącą koordynacją międzybranŝową. 3. Dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równowaŝnych, po uprzedniej akceptacji projektanta. 4. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora. 5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: - Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 i z późniejszymi zmianami), - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 11

12 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. W pobliŝu urządzeń podziemnych oznaczonych na planach zabrania się wykonywania wykopów mechanicznych. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą linii kablowej ułoŝonej w ziemi. Dla szczegółowej lokalizacji przebiegu istniejącego uzbrojenia naleŝy wykonać przekopy kontrolne. W razie potrzeby przy wykonywaniu przekopów naleŝy zapewnić nadzór ze strony właściciela lokalizowanego urządzenia podziemnego. Projektował: mgr inŝ. Arkadiusz Sadowski Sprawdził: mgr inŝ. Andrzej Wróblewski 12

13 OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenie wymaganej rezystancji uziemienia Ze względu na moŝliwość zwarcia doziemnego przewodu skrajnego z pominięciem przewodu PEN: R B2 2, 77Ω Rezystancja uziemienia stacji SN/nN nie moŝe przekroczyć 2,77Ω. Bilans mocy obiektu Pi moc zainstalowana [kw] Pz moc szczytowa Lp. Odbiory [kw] 1 Pompy 75kW 450,0 450,0 Prąd obliczeniowy 2 Pompy 22kW 88,0 88,0 3 Istn. rozdzielnia nn 20,0 10,0 4 Pozostałe odbiory 2,0 2,0 suma 560,0 550,0 Pz=550,0kW Pz I B = = = 855 A 3 * U * cos Φ 3 * 400 * 0,93 Dobór kabli zasilających 0,4kV 1) Sprawdzenie ze względu na spadek napięcia: Długość linii zasilania podstawowego i rezerwowego wykonanej kablem 4x (2xYKXS 1x240) wynosi 60m. Rezystancja linii: = L 60 R = = 0, Ω γ S * * Reaktancja linii: X = 0,08 L = 0,08 0,06 = 0, 005Ω 13

14 u = 3 *100 * I U N 0,68% < 2% B * ( R * cosϕ + X *sinϕ) = 3 *100 *855*(0,002*0,93 + 0,005* 0,37) = 400 2) Sprawdzenie ze względu na obciąŝalność prądową długotrwałą: ObciąŜalność prądowa długotrwała kabla jednoŝyłowego YKXS 1x240 wynosi: Idd=521A (wg danych producenta) Kable dobrano prawidłowo. 2*Idd>855A 1042>855A Dobór zabezpieczeń pomp Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z kablem zasilającym: I a) B I N I Z b) I 2 1,45 * IZ gdzie: IB prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym Iz obciąŝalność prądowa długotrwała przewodu IN prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego I2 prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako wartość prądu powodującego zadziałanie wyłącznika IN = 200A (zabezpieczenie pomp 75kW w rozdzielni, zasilanie kablem 2YSLCY-J 4x120) 116,5 < 200 < < 467,2 IN = 80A (zabezpieczenie pomp 22kW w rozdzielni zasilanie kablem 2YSLCY-J 4x35) 34,2 < 80 < < 195,8 Zabezpieczenie i kable dobrano prawidłowo. Kompensacja mocy biernej - współczynnik mocy przed kompensacją: cosϕ = 0,85 - wymagany współczynnik mocy po kompensacji: cosϕ = 0,93 (tgϕ = 0,4) Q = P x (tgφn - tgφdop) = 550 x (0,619-0,395) = 123,2kVAr 14

15 W celu uzyskania wymaganego współczynnika mocy (tgϕ <= 0,4) dobrano baterię kondensatorów z dławikami BKD o mocy 150kVAr. Ostateczną moc baterii i zabezpieczenia dobrać po rozruchu pompowni. Projektował: mgr inŝ. Arkadiusz Sadowski Sprawdził: mgr inŝ. Andrzej Wróblewski 15

16 ZESTAWIENIE KABLI ZASILAJĄCYCH I STEROWNICZYCH Nr Etykieta Typ Skąd Dokąd Długość Opis 1-4x 2x YKXS Zasilanie sekcji I rozdzielni z TR1 60m 1x240 transformatora TR1 2-4x 2x YKXS Zasilanie sekcji II rozdzielni z TR2 60m 1x240 transformatora TR2 3 W1 YKYŜo 4x185 BKD1 8m Zasilanie baterii kondensatorów 4 W2 YDY 2x2,5 5 W3 YLYŜo 5x10 6 W4 YLYŜo 3x4 7 W5 YKYŜo 4x185 8 W6 YDY 2x2,5 9 W7 YLYŜo 5x10 10 W8 YLYŜo 3x4 11 W9 HDGs 5x2,5 12 W10 2YSLCY-J 4x W11 LiYY 10x1 14 W12 LiYCY 2x2x1 15 W13 2YSLCY-J 4x W14 LiYY 10x1 17 W15 LiYCY 2x2x1 18 W16 2YSLCY-J 4x W17 LiYY 10x1 20 W18 LiYCY 2x2x1 21 W19 2YSLCY-J 4x35 22 W20 LiYY 10x1 23 W21 LiYCY 2x2x1 24 W22 2YSLCY-J 4x35 25 W23 LiYY 10x1 26 W24 LiYCY 2x2x1 27 W25 2YSLCY-J 4x W26 LiYY 10x1 29 W27 LiYCY 2x2x1 30 W28 2YSLCY-J 4x W29 LiYY 10x1 nr 5 nr 5 nr 5 nr 5 nr 7 nr 7 nr 7 nr 7 nr 6 nr 4 nr 4 nr 4 nr 3 nr 3 nr 3 nr 2 nr 2 nr 2 nr 1 nr 1 nr 1 nr 1 nr 1 nr 1 nr 8 nr 8 nr 8 nr 9 nr 9 BKD1 Istn. rozdzielnia nn 8m 14m Prąd sekcja I do baterii kondensatorów BKD1 Zasilanie sekcji I istniejącej rozdzielni nn 8m Zasilanie szafy z sekcji I BKD2 8m Zasilanie baterii kondensatorów BKD2 Istn. rozdzielnia nn 8m 16m Prąd sekcja I do baterii kondensatorów BKD2 Zasilanie sekcji I istniejącej rozdzielni nn 10m Zasilanie szafy z sekcji I Przycisk PPOŜ. 35m Sygnalizacja wyłączenia PPoŜ. Pompa P1 zestaw ZH-1A Pompa P2 zestaw ZH-1A Pompa P3 zestaw ZH-1B Pompa P1 zestaw ZH-2 Pompa P2 zestaw ZH-2 Pompa P4 zestaw ZH-1B Pompa P5 zestaw ZH-1B 15m 10m 10m 16m 9m 9m 27m 8m 8m 16m 7m 7m 15m 7m 7m 21m 13m 13m 24m 14m Zasilanie pompy zestawu ZH-1A Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-1A Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-1B Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-2 Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-2 Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-1B Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-1B Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy 16

17 Nr Etykieta Typ Skąd Dokąd Długość Opis 32 W30 LiYCY 2x2x1 Sterowanie i odwzorowanie wydajności 14m nr 9 falownika 33 W31 2YSLCY-J Pompa P6 4x120 nr 10 zestaw ZH-1A 17m Zasilanie pompy zestawu ZH-1A 34 W32 LiYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie falownikiem 15m nr 10 pompy z szafy 35 W33 LiYCY 2x2x1 Sterowanie i odwzorowanie wydajności 15m nr 10 falownika 36 W34 2YSLCY-J Pompa P3 4x35 nr 11 zestaw ZH-2 23m Zasilanie pompy zestawu ZH-2 37 W35 LiYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie falownikiem 16m nr 11 pompy z szafy 38 W36 LiYCY 2x2x1 Sterowanie i odwzorowanie wydajności 16m nr 11 falownika 39 W37 2YSLCY-J Pompa P4 4x35 nr 11 zestaw ZH-2 24m Zasilanie pompy zestawu ZH-2 40 W38 LiYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie falownikiem 16m nr 11 pompy z szafy 41 W39 LiYCY 2x2x1 Sterowanie i odwzorowanie wydajności 16m nr 11 falownika 42 W40 LiYY 3x1 Sonda CP1 55m Sygnalizacja suchobiegu zestawu ZH-2 43 W41 LiYY 3x1 Sonda CP2 45m Sygnalizacja suchobiegu zestawu ZH1-A i ZH1-B 44 - Sygnalizacja przepływu chwilowego, FTP kat.5e Przepływomierz 30m sumarycznego oraz statusu 4x2x0,5 PE w hali techn. okablowanie sieci Modbus RTU/RS W43 YDYŜo 3x1,5 Przepływomierz PE w hali techn. 30m Zasilanie przepływomierza 46 W44 LiYCY 5x2x1 Przetwornik Sygnalizacja przetwornika pomiarowego 30m dwutlenku chloru dwutlenku chloru 47 W45 YDYŜo 3x1,5 Przetwornik dwutlenku chloru 30m Zasilanie przetwornika pomiarowego 48 W46 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 10m pole nr 4 pompy P1 75kW 49 W47 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 9m pole nr 3 pompy P2 75kW 50 W48 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 8m pole nr 2 pompy P3 75kW 51 W49 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 7m pole nr 1 pompy P1 22kW 52 W50 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 7m pole nr 1 pompy P2 22kW 53 W51 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 13m pole nr 8 pompy P4 75kW 54 W52 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 14m pole nr 9 pompy P5 75kW 55 W53 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 15m pole nr 10 pompy P6 75kW 56 W54 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 16m pole nr 11 pompy P3 22kW 57 W55 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 16m pole nr 11 pompy P4 22kW 58 W56 YStY 7x1 Sygnalizacja stanu zasilania i ochrony 10m pole nr 5 przeciwprzepięciowej, zasilanie APS 59 W57 YStY 7x1 Sygnalizacja stanu zasilania i ochrony 12m pole nr 7 przeciwprzepięciowej, zasilanie APS 60 W58 YStY 5x1 Sygnalizacja stanu zasilania, zasilanie 7m pole nr 1 APS 61 W59 YStY 5x1 Sygnalizacja stanu zasilania, zasilanie 15m pole nr 11 APS 62 W60 LiYCY 3x1 Sygnalizacja przetwornika ciśnienia PC5 Przetwornik 35m na rurociągu ssawnym zestawu ZH1-A i ciśnienia PC5 ZH1-B 63 W61 LiYCY 3x1 Przetwornik Sygnalizacja przetwornika ciśnienia PC4 35m ciśnienia PC4 na rurociągu wody do Śródmieścia 64 W62 LiYCY 3x1 Przetwornik Sygnalizacja przetwornika ciśnienia PC3 43m ciśnienia PC3 na rurociągu wody do pompowni Lubuska 65 W63 LiYCY 3x1 Przetwornik Sygnalizacja przetwornika ciśnienia PC1 55m ciśnienia PC1 na rurociągu ssawnym zestawu ZH-2 66 W64 LiYCY 3x1 Przetwornik 55m Sygnalizacja przetwornika ciśnienia PC2 17

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Skórzewie

Przedszkole w Skórzewie Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego 1. Cel i zakres opracowania 2. Układ zasilania w energię elektryczną 3. Rozdzielnica EL 4. Gospodarka kablowa 5. Instalacja oświetleniowa 6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 7. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1 PROJEKT: TEMAT: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU POMNIKA WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ADRES: INWESTOR: 32-607 Polanka Wielka ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 1 PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 Inwestor: Urząd Gminy Wołów Adres inwestora: Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów Lokalizacja: Wołów ul. Fryderyka Chopina dz. nr

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8 Spis treści 1. Opis techniczny.... 3 1.1. Temat i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawa opracowania.... 3 1.3. Założenia zasilanie obiektów.... 4 1.4. Wskaźniki techniczne.... 4 1.5. Rozliczeniowy układ

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/ kom. 0601/ NIP:

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/ kom. 0601/ NIP: BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI 65-945 ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/453-58-59 kom. 0601/74-97-51 NIP: 929-143-08-49 PROJEKT BUDOWLANY PRZEDSIĘWZIĘCIE: REMONT ZAPLECZA URZĘDU POCZTOWEGO

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. STRONA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Przedmiar i zakres rzeczowy projektu 2.3 Stan Istniejący 2.4 Opis rozwiązań projektowych 2.4.1 Zasilanie opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego PROJEKT BUDOWLANY Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANśA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.1 Spis zawartości. 2.1. Opis techniczny 2.2. Obliczenia techniczne 2.3. Uwagi końcowe 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Remont instalacji filtrów pospiesznych w SUW Jarosław

PROJEKT WYKONAWCZY. Remont instalacji filtrów pospiesznych w SUW Jarosław Remont instalacji filtrów pospiesznych w 01 SPIS TREŚCI 1 ZASILANIE... 3 2 INSTALACJA SIŁY, STEROWANIA I AKPiA... 3 2.1 Instalacja odbiorników na poziomie 0,0 m... 3 2.2 Instalacja na poziomie + 5,4 m...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10 CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania.

Zawartość opracowania. Zawartość opracowania. 1.0. Opis techniczny 2.0. Obliczenia 3.0. Rysunki 3.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 rys. A0-1 3.2. Schemat ideowy zasilania 3 x 400/ 230 V rys. E-2 3.3. Schemat

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne SPIS TREŚCI 1. Dane wyjściowe do projektowania 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Sieć kablowa oświetlenia terenu 2.3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny 2.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. Nr PRZ-RE1-1328-2007 z dnia 24-04-2007r. 3.Umowa przyłączenia do sieci nr UP-RE1-1379-2007 4.Opinia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA 8 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE HYDROFORNI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE HYDROFORNI S T E L M A C H I P A R T N E R Z Y B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E Sp. z o.o. 2 0-0 7 6 L u b l i n, u l. K r a k o w s k i e P r z e d m i eście 5 5 tel/fax (81)7437315(17) e-mail: stelmach@stelmach.architekci.com

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu,. Wykaz projektu, 3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych osiedlowych w rejonie ulic: Lwowska Słoneczna w Brzegu, wydane przez RD

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13 Tytuł opracowania : PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ BUDYNKU SZATNI NA POTRZEBY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BIEśNIĄ LEKKOATLETYCZNĄ ORLIK 2012 Adres inwestycji : Baranów ul. Sportowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 141 w K-6031

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 141 w K-6031 1 Prace demontażowe 1 KNP 18 d.1 0826-03.01 Demontaż gniazd wtykowych końcowych 2-biegunowych do 16 A natynkowych na cegle gn. 31 gn. 31.000 RAZEM 31.000 2 KNP 18 d.1 0820-03.01 Demontaż wyłączników i

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Plan instalacji elektrycznych. Rys. 2 Schemat ideowy tablicy kotłowni TRK. 1. Opis techniczny Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano -Wykonawczy

Projekt Budowlano -Wykonawczy Projektowanie architektoniczne i plastyczne Irena Gierczyk Ul. Roentgena 5/4 50-362 Wrocław NIP 898-002 Projekt Budowlano -Wykonawczy Temat : Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Zadanie. Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ.

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ. 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania. Projekt opracowano w oparciu o: - zlecenie Inwestora; - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 4112/RE06/2011 z dnia 14.04.2011 r.; - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora : Urząd Gminy Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6 do Biura Projektowo Inwestycyjnego Hydro-Term, 82-200

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y. Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej

P R O J E K T B U D O W L A N Y. Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej Egz. Nr.. BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica, ul. Boh. Września 2 NIP 874-000-58-95 TEL. (056) 498 37 95 P R O J E K T B U D O W L A N Y Budowa Sieci Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

- 3 - I. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- 3 - I. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - 3 - I. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - Strona tytułowa str. : 1 - Oświadczenie str. : 2 - Zawartość projektu str. : 3 1. Przedmiot opracowania str. : 4 2. Podstawa opracowania str. : 4 3. Zakres opracowania str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GEOKOMPLEX PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 SUCHOWOLA KOLONIA PIERWSZA P3 SUCHOWOLA KOLONIA DRUGA INWESTOR: GMINA CHMIELNIK PLAC

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE- PRZEBUDOWA I REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY ORLIK 2012 CZĘŚĆ: WNĘTRZOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

- część elektryczna -

- część elektryczna - Projektowanie w Budownictwie mgr inŝ. Artur Śliwiński SIEDZIBA FIRMY: 45-286 OPOLE 18, skr.poczt. 24, ul. Skautów Opolskich 7\106 PRACOWNIA: 45-355 OPOLE ul. 1-go Maja 30a p.27, tel. 604592281 KONTO BANKOWE:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Część ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania

1. Część ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 2 1. Część ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 2. Część techniczna 2.1. Zasilanie 2.2. Oświetlenie 2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych i instalacja siłowa 2.4. Instalacja logiczna 2.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU

PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU Inwestor : Gmina Niebylec Zleceniodawca: Gmina Niebylec Wykonawca: Bielenda Wojciech

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz.

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. nstalacje elektryczne zewnętrzne etap na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. KPT ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz Strona 1 SPS TREŚC : 1. Strona

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany: Instalacji elektrycznych w hydroforowni zlokalizowanej w

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA 14 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZAKRES PROJEKTU: Instalacja elektryczna. NAZWA OBIEKTU, ADRES BUDOWY: KOTŁOWNIA W BUDYNKU DOM NAUCZYCIELA 06-500 Mława, ul Wyspiańskiego 6 INWESTOR: STAROSTA POWIATU MŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

1. Zakres opracowania

1. Zakres opracowania BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Zakres opracowania Opracowaniem objęte są wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne. Projektuje się wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia budynku socjalnego zasilanych z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax. 0-65-528 76 99 tel. kom. 0-608 214 181 NIP 697-142-98-49 Regon 410268202 Egz. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo