ESKO-Consulting Sp. z o.o Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) , fax (068)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka obiektu Opis rozwiązań projektowych Przebudowa układu zasilania Uziemienie stanowisk transformatorowych Układanie kabli nn Rozdzielnia Szafa automatyki Instalacje wewnętrzne w budynku pompowni Podświetlenie elewacji budynku pompowni Instalacja wyrównawcza w budynku pompowni Wymiana osprzętu oświetlenia zewnętrznego budynku stacji transformatorowej Ochrona odgromowa budynków Oświetlenie terenu Układ wizualizacji i monitoringu Ochrona od poraŝeń Ochrona od przepięć Pomiary i odbiory Uwagi końcowe B. OBLICZENIA TECHNICZNE C. ZESTAWIENIE KABLI ZASILAJĄCYCH I STEROWNICZYCH D. ZESTAWIENIE APARATURY 1

2 SPIS RYSUNKÓW 1. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1 2. Instalacje wewnętrzne budynku stacji transformatorowej rys. nr 2 3. Instalacja odgromowa budynku stacji transformatorowej rys. nr 3 4. Instalacje wewnętrzne budynku pompowni rys. nr 4 5. Instalacje podświetlenia elewacji budynku pompowni rys. nr 5 6. Instalacja odgromowa budynku pompowni rys. nr 6 7. Schemat zasilania pompowni wody rys. nr 7 8. Schemat rozdzielni rys. nr 8 9. Schemat rozdzielni SO rys. nr Schemat zasilania oświetlenia terenu rys. nr Schemat przekaźnika zabezpieczającego pole transformatorowe SN rys. nr Schemat wyłącznika pola transformatorowego SN rys. nr Schematy rozwinięte i rys. nr

3 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie branŝy elektrycznej przebudowy pompowni strefowej, mieszczącej się przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze na działkach o nr: 2/2, 4/2 obr Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: - umowa z Inwestorem, - koncepcja programowo przestrzenna przebudowy pompowni strefowej wody przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze opracowana w 2012 r., - opracowanie branŝy technologicznej i konstrukcyjnej, - katalogi i informacje producentów i dostawców zastosowanych urządzeń, - wizja lokalna, - obowiązujące normy i przepisy. 3. Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - wymianę dwóch transformatorów SN 15/6kV na transformatory 15/0,4kV, - przebudowę pól transformatorowych rozdzielni SN 15kV, - budowę linii kablowych zasilających nn 0,4kV na terenie pompowni od transformatorów SN/nN do proj. rozdzielni głównej, - montaŝ rozdzielni głównej w budynku pompowni, - instalacje wewnętrzne w budynku pompowni, - instalacje oświetlenia elewacji budynku pompowni, - wymianę oświetlenia w budynku stacji transformatorowej, - instalacja odgromowa budynku pompowni i stacji transformatorowej, - wymianę oświetlenia zewnętrznego na terenie pompowni, - montaŝ szafy w budynku pompowni, - monitoring i wizualizacja pracy projektu, - instalacja wyrównawcza i uziemiająca. 4. Charakterystyka obiektu Moc szczytowa 550kW Prąd szczytowy 855A Moc transformatora 2x630kVA Napięcie znamionowe SN 15kV Napięcie znamionowe nn 0,23/0,4kV Układ sieci odbiorczej TN-S Rząd izolacji nn 1kV 3

4 5. Opis rozwiązań projektowych 5.1. Przebudowa układu zasilania ESKO-Consulting Sp. z o.o. W ramach modernizacji układu zasilania SN/nN przewiduje się w miejsce istniejących 3 szt. transformatorów SN 15/6kV przeznaczonych do demontaŝu - montaŝ 2 szt. transformatorów olejowych hermetycznych 15/0,4kV o mocy 630kVA. Stanowiska transformatorowe powinny być wyposaŝone w barierkę ochronną z materiału izolacyjnego w kolorze Ŝółtoczarnym wraz z zamocowaną na niej za pomocą uchwytów tablicą z napisem Pod napięciem, wykonaną zgodnie z PN. Transformatory naleŝy zabezpieczyć przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami. W stacji po stronie SN 15kV w polach transformatorowych przewiduje się wymianę istniejących wyłączników SN typu SCI4 na nowe wyłączniki próŝniowe w wykonaniu zamiennym za SCI4. Wraz z wymianą wyłączników przewidziano równieŝ wymianę zabezpieczeń transformatorów na zintegrowane urządzenia łączące funkcje zabezpieczenia nadprądowego i sterownika polowego. Ponadto naleŝy przewidzieć kompensację biegu jałowego transformatora, poprzez podłączenie kondensatora typu MKPg 7,5kVAr. Po stronie średniego napięcia przewiduje się wykorzystanie istniejących szyn zasilających, natomiast po stronie nn kabel ułoŝyć od zacisków przyłączeniowych transformatora do rur osłonowych mocowanych objemkami do istniejącej konstrukcji wsporczej. Ze stanowisk transformatorowych naleŝy wyprowadzić linie zasilające równoległe typu YKXS o przekroju 240mm2 do proj. rozdzielni w budynku pompowni. Kable zasilające naleŝy wprowadzić do budynku pompowni istniejącymi przepustami Uziemienie stanowisk transformatorowych Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz stacji. Główna magistrala uziemiająca stanowisk transformatorowych składa się z części poziomej wykonanej z płaskownika ocynkowanego FeZn 40x5. Do głównej magistrali podłączono: kadź transformatora linką LgY 70 mm 2 ; konstrukcję wsporczą kabli nn bednarką FeZn 30x4. Do głównej magistrali uziemiającej naleŝy dołączyć przez zacisk kontrolny wyprowadzenie uziemienia zewnętrznego stacji transformatorowej. Wyprowadzenie N z transformatora naleŝy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego płaskownikiem ocynkowanym FeZn 40x5. Po połączeniu uziomów z instalacją uziemiającą stacji naleŝy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. W przypadku nie osiągnięcia oporności uziemienia R poniŝej 2,77Ω, uziom rozbudować. Przewidziano wykonanie 4

5 uziomu zewnętrznego bednarką FeZn 30x4, ułoŝonego na głębokości 0,6 m i szpilek stalowych miedziowanych φ17,2 mm Układanie kabli nn Projektowane linie kablowe układać w wykopie o szerokości co najmniej 0,4m na głębokości 0,7m; na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubości piasku 10cm. Kabel układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przy rozdzielniach pozostawić niezbędny zapas kabla. W miejscach skrzyŝowań z instalacjami obcymi oraz przy przejściach przez drogi kabel układać w rurze osłonowej HDPE φ110 oraz istniejących przepustach kablowych. Kable zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki w odstępach, co 10m oraz w punktach charakterystycznych (zakręty, końce przepustów). Na oznacznikach umieścić napisy: nr ew. linii, typ kabla, znak uŝytkownika kabla, rok ułoŝenia. Treść opisu opasek OKI uzgodnić z Inwestorem. Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną ułoŝonych linii kablowych. Na kabel nasypać 10cm piasku drobnoziarnistego nadsypkę i 15cm gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczeń i na tej wysokości (25cm od górnej powłoki kabla) ułoŝyć pas folii o szerokości 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable układać zgodnie z normą SEP-E-004. Tak ułoŝoną linię kablową zgłosić do odbioru przed zasypaniem słuŝbom energetycznym Inwestora Rozdzielnia W budynku pompowni na kanale kablowym zabudowana będzie rozdzielnia nn z szaf prefabrykowanych stalowych o stopniu ochrony min. IP54, w układzie TN-S. Rozdzielnia główna będzie przeznaczona do zasilania wszystkich urządzeń zainstalowanych w budynku pompowni. W skład rozdzielnicy wchodzą: 2 pola zasilające z wyłącznikami i odpływami drobnymi, pole sprzęgłowe z rozłącznikiem i układem SZR, 8 szaf napędowych zasilająco-sterowniczych. Dla zapewnienia ciągłości zasilania zainstalowanych odbiorników, przewidziano układ SZR w systemie rezerwy ukrytej. W normalnych warunkach rozdzielnica ta pracować będzie przy otwartym wyłączniku sprzęgłowym. Układ SZR z modułem automatyki będzie składać się z dwóch wyłączników oraz rozłącznika mocy o prądzie znamionowym 1250A, pracujących w ręcznym lub automatycznym trybie sterowania. Moduł automatyki umoŝliwi miejscową i zdalną wizualizację pracy układu SZR. Segmenty zasilające będą posiadały analizatory sieci, które będą dokonywać pomiarów parametrów sieci zasilającej (pomiary prądów fazowych, napięć, mocy, częstotliwości, THD i innych). Analizator będzie posiadał moŝliwość rejestracji pomiarów o skrajnych wartościach, prowadzenia rejestracji zdarzeń, generowania alarmów. Urządzenie to będzie się komunikować z 5

6 nadrzędnym systemem automatyki za pomocą interfejsu MODBUS RTU. Wyświetlacze analizatorów będą umieszczone na elewacji szaf. Pola zasilające zabezpieczone zostaną przeciwprzepięciowo. W szafach napędowych przewidziano zasilanie pomp poprzez przemienniki częstotliwości. Przewidziano zastosowanie dławików sieciowych oraz dławików DC w celu redukcji harmonicznych, zakłóceń generowanych przez przemienniki oraz zabezpieczenia przemiennika przed przepięciami na linii zasilającej. Przemienniki będą wyposaŝone w panel sterujący umieszczony na elewacji szafy. Na elewacji szafy umieszczony będzie przełącznik trybu pracy. MoŜliwe będzie sterowanie pompy lokalne z panelu oraz zdalne z systemu automatyki przy wykorzystaniu sygnałów analogowych 4-20mA oraz binarnych stanów pracy. W układzie zasilania pomp przewidziano: - zasilanie 2 pomp zestawu hydroforowego wysokiego ciśnienia 3x75kW (oznaczony na rysunkach jako ZH1-A) z sekcji I oraz 1 pompy rezerwowej z sekcji II, - zasilanie 2 pomp zestawu hydroforowego wysokiego ciśnienia 3x75kW (oznaczony na rysunkach jako ZH1-B) z sekcji II oraz 1 pompy rezerwowej z sekcji I, - zasilanie 2 pomp zestawu hydroforowego niskiego ciśnienia 4x22kW (oznaczony na rysunkach jako ZH-2) z sekcji I oraz 2 pomp z sekcji II. Wszystkie połączenia w rozdzielni naleŝy wykonać przewodami miedzianymi. KaŜdy segment obudowy rozdzielnicy przyłączyć do szyny wyrównawczej. Na posadzce przed rozdzielnicą ułoŝyć chodniki elektroizolacyjne Szafa automatyki Dla potrzeb sterowania w szafie automatyki przewidziano sterowniki PLC o budowie modułowej. Sterowniki posiadają kartę pamięci w celu wykonywania kopii zapasowej programu (automatycznie). Sterowniki PLC są wyposaŝone w magistralę komunikacyjną MODBUS RTU. W układzie sterowania przewidziano następującą konfigurację PLC: - PLC Slave 1 do obsługi jednego zestawu hydroforowego wysokiego ciśnienia 3x75kW (oznaczonego na rysunkach jako ZH1-A) i drugiego zestawu hydroforowego wysokiego ciśnienia 3x75kW (oznaczonego na rysunkach jako ZH1-B), - PLC Slave 2 do obsługi zestawu hydroforowego niskiego ciśnienia 4x22kW (oznaczonego na rysunkach jako ZH-2), - PLC Master jako nadrzędny sterownik nadzorujący pracę sterowników podrzędnych oraz obsługujący pozostałe urządzenia technologiczne zainstalowane na obiekcie pompowni wody. Na drzwiach szafy automatyki będzie zainstalowany panel graficzny (HMI) 10. Dla lokalnego sterowania oraz podglądu parametrów przewidziano panel dotykowy, kolorowy. Panel podłączony będzie do systemu poprzez sieć Ethernet TCP/IP. W szafie umieszczony będzie zasilacz awaryjny UPS, który 6

7 w razie awarii sieci zasilającej podtrzyma zasilanie dla systemu automatyki, dla analizatorów sieci oraz dla obwodów bezpieczeństwa. Zastosowany zasilacz UPS udostępni podstawowe sygnały diagnostyczne do nadrzędnego systemu automatyki Instalacje wewnętrzne w budynku pompowni Poza montaŝem szaf zasilających i sterowniczych przewiduje się montaŝ niezbędnych instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku pompowni: oświetlenia i gniazd wtyczkowych w proj. pomieszczeniu magazynowym, zasilania i sygnalizacji urządzeń technologicznych itp.. Do instalacji wewnętrznych przewiduje się osprzęt bryzgoszczelny o stopniu ochrony IP 44 lub więcej. Oświetlenie pomieszczenia magazynowego z wykorzystaniem świetlówkowych opraw przemysłowych o stopniu ochrony min. IP65. Oprawy załączane będą poprzez łącznik 1-biegunowy montowany jako n/t. Ponadto projektuje się instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V montowane n/t, wyposaŝone w zabezpieczenia przeciwporaŝeniowe. Zasilanie instalacji pomieszczenia magazynowego będzie realizowane z szafki zasilająco-sterowniczej SO wykonanej w obudowie naściennej z tworzywa termoutwardzalnego. MontaŜ szafki SO na ścianie w proj. pomieszczeniu magazynowym, natomiast zasilanie szafki z istniejącej rozdzielni nn. Instalacje będą wykonane jako natynkowe w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych. Kable siłowe i sygnalizacyjne pomp oraz urządzeń pomiarowych będą prowadzone w istniejących kanałach kablowych, proj. korytkach kablowych stalowych ocynkowanych oraz końcowe odcinki (podejścia do urządzeń) w rurkach ochronnych przymocowanych uchwytami do ściany. Przewody zasilające naleŝy oddzielić od przewodów AKPiA układając je w oddzielnych korytkach, rurach Podświetlenie elewacji budynku pompowni Podświetlany napis ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA oraz pozostałe elementy dekoracyjne elewacji budynku pompowni oświetlone będą przy uŝyciu systemu modułów diodowych (diody LED z zasilaczem hermetycznym IP67). Podświetlony napis oraz pozostałe odrębne elementy elewacji naleŝy wykonać w taki sposób, aby kaŝda litera/element była zasilana odrębnym obwodem. Podświetlane elementy komponować w zestawy tak, aby łączna moc oświetlenia nie przekraczała mocy transformatora. Zestaw taki naleŝy włączać dwustronnie w obwód wtórny transformatora. Przyjmuje się łącznie długość taśmy oświetleniowej LED 120 m: 1 mb taśmy = 3,6W mocy 120 mb x 3,6W = 430W Przewiduje się zainstalowanie 5szt. zasilaczy o mocy 100W kaŝdy. Zasilacze powinny być instalowane jak najbliŝej zestawu podświetlanych elementów, który zasilany będzie napięciem wtórnym 12V. Obwody zasilające (230V) transformatorów będą wyprowadzone ze skrzynki rozdzielczej SO zapewniającej równieŝ sterowanie projektowanych elementów podświetlanych. Sterowanie realizowane będzie przy zastosowaniu 7

8 wyłącznika zmierzchowego współpracującego z czujnikiem fotoelektrycznym, który zainstalowany będzie na zewnątrz budynku. Przełącznikiem krzywkowym będzie moŝna dokonać wyboru trybu sterowania - automatycznego lub ręcznego. Praca podstawowa w układzie sterowania automatycznego Instalacja wyrównawcza w budynku pompowni W celu wyrównania potencjałów w budynku pompowni przewiduje się wykonanie połączeń wyrównawczych. W budynku do istniejącej instalacji wyrównawczej za pomocą przewodu LgYŜo 1x16 oraz bednarką FeZn 25x4 przyłączyć szyny PE, obudowy rozdzielni, rury przewodzące oraz osłony i obudowy, które przypadkowo mogą znaleźć się pod napięciem. Połączenia miejscowe pomiędzy częściami przewodzącymi wykonać przewodem LgYŜo 1x Wymiana osprzętu oświetlenia zewnętrznego budynku stacji transformatorowej Przewiduje się demontaŝ istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych i łączników instalacyjnych na elewacji budynku stacji transformatorowej. Oświetlenie wejść do budynku stacji transformatorowej naleŝy wykonać lampami halogenowymi z czujnikiem ruchu i zmierzchowym o mocy 150W i stopniu ochrony IP65. Oświetlenie stanowisk transformatorowych naleŝy wykonać naświetlaczami z lampami sodowymi o mocy 70W i stopniu ochrony IP Ochrona odgromowa budynków Na budynku pompowni oraz stacji transformatorowej przewiduje się wymianę istniejącej instalacji odgromowej. Zwody poziome i pionowe na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym o przekroju fi:8 (zwody poziome na wspornikach odgromowych). Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi:8 prowadzonym w rurce ochronnej karbowanej PE typu ICTA pod elewacją zewnętrzną. Istniejące przewody uziemiające połączyć z przewodami odprowadzającymi za pomocą zacisków probierczych na wysokości ok. 1m Oświetlenie terenu W ramach oświetlenia terenu zewnętrznego przepompowni wody przewidziano wymianę istniejących słupów oświetleniowych (9szt.) oraz linii zasilającej oświetlenie terenu. W miejsce starych słupów projektuje się słupy oświetleniowe aluminiowe o wys. 7m (nad powierzchnią gruntu) z wysięgnikami, anodowane w kolorze zielonym, z elastomerem do wysokości 35cm od poziomu terenu. MontaŜ słupów na fundamentach prefabrykowanych. Sterowanie oświetleniem terenu ręczne z rozdzielni nn pompowni oraz automatyczne cyfrowym programatorem astronomicznym. Do zasilania oświetlenia terenu zaprojektowano obwód kablowy YAKY 5x16. We wnęce 8

9 słupa instalować tabliczkę słupową, wyposaŝoną w topikowy bezpiecznik instalacyjny z wkładką zwłoczną 6A. Na słupach naleŝy montować oprawy z sodowym źródłem światła o mocy 100W, stopniu ochrony IP66 i w I klasie ochronności. Oprawę oświetleniową łączyć z tabliczką słupową przewodem YDY 3x2,5. Do Ŝyły ochronnej podłączyć zacisk uziemiający słupa i zacisk uziemiający oprawy oświetleniowej. Ostatnie słupy w obwodzie uziemić przy pomocy bednarki FeZn 25x4 układanej w wykopie. Rezystancja uziemienia słupa nie powinna przekroczyć 30Ω. Lokalizacja słupów została pokazana na planie zagospodarowania Układ wizualizacji i monitoringu Układ sterowania i wizualizacji pompowni powinien umoŝliwić włączenie go w struktury zdalnego zarządzania ASIX ZWiK. System monitoringu i wizualizacji będzie nadzorował pracę pompowni z wykorzystaniem przesyłu danych poprzez sieć internetową. Dostęp do sieci internetowej sterownika PLC naleŝy zrealizować za pomocą bramki Ethernet/RJ45 poprzez moduł zapory sieciowej (firewall i VPN), który pozwoli na nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy Centralną Dyspozytornią ZWiK a pompownią wody. W pomieszczeniu lokalnej dyspozytorni znajdującym się w budynku pompowni zlokalizowane jest stanowisko komputerowe. Na stanowisku w dyspozytorni naleŝy zainstalować system oprogramowania przemysłowego i udostępnić podgląd pracy obiektu. Wizualizacja miejscowa i zdalna zapewni nadzorowanie m.in. następujących parametrów pracy pompowni: poziom wody w zbiorniku, stan pracy pomp zestawu hydroforowego (praca, awaria, zadziałanie zabezpieczenia przed suchobiegiem), czas pracy pomp, tryb pracy pomp (ręczny, odstawiona, automat), dane z falowników (częstotliwość, awaria), wydajność pompowni odczyt z przepływomierza elektromagnetycznego (przepływ chwilowy i sumaryczny), ciśnienia w rurociągu ssawnym, ciśnienia w rurociągu tłocznym, zawartość dwutlenku chloru w wodzie dopływającej do pompowni, praca, awaria, połoŝenie zasuwy w komorze Z1, odczyt z przepływomierzy elektromagnetycznych w komorach pomiarowych P1-P3 (przepływ chwilowy i sumaryczny wody do miasta), stan zasilania obiektu parametry napięciowo-prądowe poszczególnych sekcji rozdzielni, awaria ochrony przeciwprzepięciowej. 9

10 5.13. Ochrona od poraŝeń ESKO-Consulting Sp. z o.o Urządzenia średniego napięcia 15 kv Ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim stanowi właściwa izolacja urządzeń. Jako ochronę dodatkową naleŝy zastosować uziemienie ochronne polegające na uziemieniu części przewodzących, nie naleŝących do obwodu elektroenergetycznego Urządzenia niskiego napięcia 0,4 kv Ochronę od poraŝeń prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja urządzeń i przewodów. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki róŝnicowoprądowe. Ochronę przy uszkodzeniu stanowi SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Wszystkie dostępne części przewodzące przyłączyć do przewodu PE Ochrona od przepięć Ochrona od przepięć instalacji zapewniona jest przez ograniczniki przepięć zabudowane w rozdzielnicach. Zastosowane ograniczniki przepięć zapewniają ochronę przepięciową I, II i III stopnia. 6. Pomiary i odbiory Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru naleŝy przeprowadzić próby montaŝowe, pomiary i sporządzić protokoły. NaleŜy sprawdzić: ciągłość Ŝył, zgodność faz, rezystancję izolacji, rezystancję uziemienia, skuteczność ochrony od poraŝeń, prawidłowość działania wyłączników nadmiarowoprądowych, prawidłowość działania wyłączników róŝnicowoprądowych. Wyniki pomiarów przekazać uŝytkownikowi obiektu. 7. Uwagi końcowe Prace przy montaŝu instalacji elektrycznych i AKPiA powinna wykonywać firma posiadająca niezbędną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe i sprzętowe do wykonywania tego typu robót. W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z PBUE, PEUE oraz przepisów BHP. Instalacje i wyposaŝenie elektryczne wykonać zgodnie z: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 i z późniejszymi zmianami), 10

11 - Wykaz polskich norm dotyczących rozwiązań technicznych został ujęty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz.U. nr 56 z 2009r poz Instalacje podczas montaŝu i po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji poddać oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania norm. W przypadku zastosowania urządzeń Ex, instalacje zasilające wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo przeciwwybuchowe: - wpusty kablowe i rurowe zamocować w taki sposób, aby nie naruszały określonych właściwości budowy przeciwwybuchowej, - niewykorzystane otwory w ścianach obudowy zaślepić, - stosować wyłącznie kable i przewody o średnicy podanej przez producenta. Sprawdzić fizycznie prawidłowość działania wyłączników nadmiarowoprądowych i wyłączników róŝnicowoprądowych. Wykonać pomiary skuteczności ochrony od poraŝeń we wszystkich obwodach. Wyniki zaprotokółować i przekazać inwestorowi (uŝytkownikowi obiektu). Instalowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane atesty. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA 1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branŝowymi i budowlanymi. 2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieŝącą koordynacją międzybranŝową. 3. Dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równowaŝnych, po uprzedniej akceptacji projektanta. 4. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora. 5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: - Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 i z późniejszymi zmianami), - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 11

12 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. W pobliŝu urządzeń podziemnych oznaczonych na planach zabrania się wykonywania wykopów mechanicznych. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą linii kablowej ułoŝonej w ziemi. Dla szczegółowej lokalizacji przebiegu istniejącego uzbrojenia naleŝy wykonać przekopy kontrolne. W razie potrzeby przy wykonywaniu przekopów naleŝy zapewnić nadzór ze strony właściciela lokalizowanego urządzenia podziemnego. Projektował: mgr inŝ. Arkadiusz Sadowski Sprawdził: mgr inŝ. Andrzej Wróblewski 12

13 OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenie wymaganej rezystancji uziemienia Ze względu na moŝliwość zwarcia doziemnego przewodu skrajnego z pominięciem przewodu PEN: R B2 2, 77Ω Rezystancja uziemienia stacji SN/nN nie moŝe przekroczyć 2,77Ω. Bilans mocy obiektu Pi moc zainstalowana [kw] Pz moc szczytowa Lp. Odbiory [kw] 1 Pompy 75kW 450,0 450,0 Prąd obliczeniowy 2 Pompy 22kW 88,0 88,0 3 Istn. rozdzielnia nn 20,0 10,0 4 Pozostałe odbiory 2,0 2,0 suma 560,0 550,0 Pz=550,0kW Pz I B = = = 855 A 3 * U * cos Φ 3 * 400 * 0,93 Dobór kabli zasilających 0,4kV 1) Sprawdzenie ze względu na spadek napięcia: Długość linii zasilania podstawowego i rezerwowego wykonanej kablem 4x (2xYKXS 1x240) wynosi 60m. Rezystancja linii: = L 60 R = = 0, Ω γ S * * Reaktancja linii: X = 0,08 L = 0,08 0,06 = 0, 005Ω 13

14 u = 3 *100 * I U N 0,68% < 2% B * ( R * cosϕ + X *sinϕ) = 3 *100 *855*(0,002*0,93 + 0,005* 0,37) = 400 2) Sprawdzenie ze względu na obciąŝalność prądową długotrwałą: ObciąŜalność prądowa długotrwała kabla jednoŝyłowego YKXS 1x240 wynosi: Idd=521A (wg danych producenta) Kable dobrano prawidłowo. 2*Idd>855A 1042>855A Dobór zabezpieczeń pomp Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z kablem zasilającym: I a) B I N I Z b) I 2 1,45 * IZ gdzie: IB prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym Iz obciąŝalność prądowa długotrwała przewodu IN prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego I2 prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako wartość prądu powodującego zadziałanie wyłącznika IN = 200A (zabezpieczenie pomp 75kW w rozdzielni, zasilanie kablem 2YSLCY-J 4x120) 116,5 < 200 < < 467,2 IN = 80A (zabezpieczenie pomp 22kW w rozdzielni zasilanie kablem 2YSLCY-J 4x35) 34,2 < 80 < < 195,8 Zabezpieczenie i kable dobrano prawidłowo. Kompensacja mocy biernej - współczynnik mocy przed kompensacją: cosϕ = 0,85 - wymagany współczynnik mocy po kompensacji: cosϕ = 0,93 (tgϕ = 0,4) Q = P x (tgφn - tgφdop) = 550 x (0,619-0,395) = 123,2kVAr 14

15 W celu uzyskania wymaganego współczynnika mocy (tgϕ <= 0,4) dobrano baterię kondensatorów z dławikami BKD o mocy 150kVAr. Ostateczną moc baterii i zabezpieczenia dobrać po rozruchu pompowni. Projektował: mgr inŝ. Arkadiusz Sadowski Sprawdził: mgr inŝ. Andrzej Wróblewski 15

16 ZESTAWIENIE KABLI ZASILAJĄCYCH I STEROWNICZYCH Nr Etykieta Typ Skąd Dokąd Długość Opis 1-4x 2x YKXS Zasilanie sekcji I rozdzielni z TR1 60m 1x240 transformatora TR1 2-4x 2x YKXS Zasilanie sekcji II rozdzielni z TR2 60m 1x240 transformatora TR2 3 W1 YKYŜo 4x185 BKD1 8m Zasilanie baterii kondensatorów 4 W2 YDY 2x2,5 5 W3 YLYŜo 5x10 6 W4 YLYŜo 3x4 7 W5 YKYŜo 4x185 8 W6 YDY 2x2,5 9 W7 YLYŜo 5x10 10 W8 YLYŜo 3x4 11 W9 HDGs 5x2,5 12 W10 2YSLCY-J 4x W11 LiYY 10x1 14 W12 LiYCY 2x2x1 15 W13 2YSLCY-J 4x W14 LiYY 10x1 17 W15 LiYCY 2x2x1 18 W16 2YSLCY-J 4x W17 LiYY 10x1 20 W18 LiYCY 2x2x1 21 W19 2YSLCY-J 4x35 22 W20 LiYY 10x1 23 W21 LiYCY 2x2x1 24 W22 2YSLCY-J 4x35 25 W23 LiYY 10x1 26 W24 LiYCY 2x2x1 27 W25 2YSLCY-J 4x W26 LiYY 10x1 29 W27 LiYCY 2x2x1 30 W28 2YSLCY-J 4x W29 LiYY 10x1 nr 5 nr 5 nr 5 nr 5 nr 7 nr 7 nr 7 nr 7 nr 6 nr 4 nr 4 nr 4 nr 3 nr 3 nr 3 nr 2 nr 2 nr 2 nr 1 nr 1 nr 1 nr 1 nr 1 nr 1 nr 8 nr 8 nr 8 nr 9 nr 9 BKD1 Istn. rozdzielnia nn 8m 14m Prąd sekcja I do baterii kondensatorów BKD1 Zasilanie sekcji I istniejącej rozdzielni nn 8m Zasilanie szafy z sekcji I BKD2 8m Zasilanie baterii kondensatorów BKD2 Istn. rozdzielnia nn 8m 16m Prąd sekcja I do baterii kondensatorów BKD2 Zasilanie sekcji I istniejącej rozdzielni nn 10m Zasilanie szafy z sekcji I Przycisk PPOŜ. 35m Sygnalizacja wyłączenia PPoŜ. Pompa P1 zestaw ZH-1A Pompa P2 zestaw ZH-1A Pompa P3 zestaw ZH-1B Pompa P1 zestaw ZH-2 Pompa P2 zestaw ZH-2 Pompa P4 zestaw ZH-1B Pompa P5 zestaw ZH-1B 15m 10m 10m 16m 9m 9m 27m 8m 8m 16m 7m 7m 15m 7m 7m 21m 13m 13m 24m 14m Zasilanie pompy zestawu ZH-1A Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-1A Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-1B Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-2 Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-2 Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-1B Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy Sterowanie i odwzorowanie wydajności falownika Zasilanie pompy zestawu ZH-1B Sygnalizacja i sterowanie falownikiem pompy z szafy 16

17 Nr Etykieta Typ Skąd Dokąd Długość Opis 32 W30 LiYCY 2x2x1 Sterowanie i odwzorowanie wydajności 14m nr 9 falownika 33 W31 2YSLCY-J Pompa P6 4x120 nr 10 zestaw ZH-1A 17m Zasilanie pompy zestawu ZH-1A 34 W32 LiYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie falownikiem 15m nr 10 pompy z szafy 35 W33 LiYCY 2x2x1 Sterowanie i odwzorowanie wydajności 15m nr 10 falownika 36 W34 2YSLCY-J Pompa P3 4x35 nr 11 zestaw ZH-2 23m Zasilanie pompy zestawu ZH-2 37 W35 LiYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie falownikiem 16m nr 11 pompy z szafy 38 W36 LiYCY 2x2x1 Sterowanie i odwzorowanie wydajności 16m nr 11 falownika 39 W37 2YSLCY-J Pompa P4 4x35 nr 11 zestaw ZH-2 24m Zasilanie pompy zestawu ZH-2 40 W38 LiYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie falownikiem 16m nr 11 pompy z szafy 41 W39 LiYCY 2x2x1 Sterowanie i odwzorowanie wydajności 16m nr 11 falownika 42 W40 LiYY 3x1 Sonda CP1 55m Sygnalizacja suchobiegu zestawu ZH-2 43 W41 LiYY 3x1 Sonda CP2 45m Sygnalizacja suchobiegu zestawu ZH1-A i ZH1-B 44 - Sygnalizacja przepływu chwilowego, FTP kat.5e Przepływomierz 30m sumarycznego oraz statusu 4x2x0,5 PE w hali techn. okablowanie sieci Modbus RTU/RS W43 YDYŜo 3x1,5 Przepływomierz PE w hali techn. 30m Zasilanie przepływomierza 46 W44 LiYCY 5x2x1 Przetwornik Sygnalizacja przetwornika pomiarowego 30m dwutlenku chloru dwutlenku chloru 47 W45 YDYŜo 3x1,5 Przetwornik dwutlenku chloru 30m Zasilanie przetwornika pomiarowego 48 W46 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 10m pole nr 4 pompy P1 75kW 49 W47 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 9m pole nr 3 pompy P2 75kW 50 W48 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 8m pole nr 2 pompy P3 75kW 51 W49 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 7m pole nr 1 pompy P1 22kW 52 W50 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 7m pole nr 1 pompy P2 22kW 53 W51 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 13m pole nr 8 pompy P4 75kW 54 W52 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 14m pole nr 9 pompy P5 75kW 55 W53 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 15m pole nr 10 pompy P6 75kW 56 W54 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 16m pole nr 11 pompy P3 22kW 57 W55 LIYY 10x1 Sygnalizacja i sterowanie miejscowe 16m pole nr 11 pompy P4 22kW 58 W56 YStY 7x1 Sygnalizacja stanu zasilania i ochrony 10m pole nr 5 przeciwprzepięciowej, zasilanie APS 59 W57 YStY 7x1 Sygnalizacja stanu zasilania i ochrony 12m pole nr 7 przeciwprzepięciowej, zasilanie APS 60 W58 YStY 5x1 Sygnalizacja stanu zasilania, zasilanie 7m pole nr 1 APS 61 W59 YStY 5x1 Sygnalizacja stanu zasilania, zasilanie 15m pole nr 11 APS 62 W60 LiYCY 3x1 Sygnalizacja przetwornika ciśnienia PC5 Przetwornik 35m na rurociągu ssawnym zestawu ZH1-A i ciśnienia PC5 ZH1-B 63 W61 LiYCY 3x1 Przetwornik Sygnalizacja przetwornika ciśnienia PC4 35m ciśnienia PC4 na rurociągu wody do Śródmieścia 64 W62 LiYCY 3x1 Przetwornik Sygnalizacja przetwornika ciśnienia PC3 43m ciśnienia PC3 na rurociągu wody do pompowni Lubuska 65 W63 LiYCY 3x1 Przetwornik Sygnalizacja przetwornika ciśnienia PC1 55m ciśnienia PC1 na rurociągu ssawnym zestawu ZH-2 66 W64 LiYCY 3x1 Przetwornik 55m Sygnalizacja przetwornika ciśnienia PC2 17

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE II. III. OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI 1. kopia uprawnień projektanta 2. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa stron 2 Uprawnienia budowlane stron

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania 1. Opis OGÓLNY 1.1. Inwestor OPIS TECHNICZNY Branża elektryczna Inwestorem jest: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów. 1.2. Obiekt Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: elektryczna i AKPiA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: elektryczna i AKPiA JEDOSTKA PROJEKTOWAIA URZĄDZEIA SAITARE I OCHROY ŚRODOWISKA DR IŻ. RYSZARD WEDA Lipków, ul. Kontuszowa 9, -8 Izabelin Tom IV IWESTOR BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa AZWA i ADRES OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J.

W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J. W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J. C ZĘSTO C H O W A, U L. K O P E R N I K A 2 1 T E L. / F A X. ( 0 3 4 ) 3 6 6-9 1-1 3, 3 6 6-9 1-1 8 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo