SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.02.2014"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 Wrocław, Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 33/2014/N/Kobierniki Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: Pytanie nr 1 Proszę o podanie numerów PKD działalności wg. klasyfikacji 2007, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej i ryzyk majątkowych Odpowiedź: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, odzysk surowców z materiałów segregowanych. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający prowadzi spalarnię odpadów oraz sortownię odpadów? Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi spalarni odpadów. Zamawiający prowadzi sortownię odpadów. Pytanie nr 3 Jaki procent rocznego przychodu Zamawiającego stanowi recykling? Odpowiedź: Zamawiający prowadzi recykling opakowań z papieru i tektury-500 Mg w skali roku, co stanowi około 1,1% przychodu. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dokonuje utylizacji pojazdów samochodowych. Jeżeli tak to jaki procent przychodu stanowi taka działalność? Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje utylizacji pojazdów samochodowych Pytanie nr 5 Proszę o podanie ilości, rodzaju i adresów nieruchomości, których najemcą jest ubezpieczający

2 Strona 2 z 9 Odpowiedź: Ubezpieczający nie jest najemcą żadnej nieruchomości. Wynajmuje w zasobach lokalowych Komunikacji Miejskiej w Płocku 13 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 240 m². Pytanie nr 6 Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej określone w części I zamówienia nie obejmuje swym zakresem szkód w środowisku naturalnym Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 7 Wnosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC określonej w części I zamówienia, szkód polegających na przeniesieniu chorób zakaźnych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia OC określonej w części I zamówienia, szkód polegających na przeniesieniu chorób zakaźnych. Pytanie nr 8 Czy Klient posiada zamontowane, czynne urządzenia w postaci automatycznych systemów gaśniczych w pomieszczeniach gdzie dokonywany jest odbiór, segregacja, recykling odpadów Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zamontowanych, czynnych urządzeń w postaci automatycznych systemów gaśniczych w pomieszczeniach gdzie dokonywany jest odbiór, segregacja, recykling odpadów. Pytanie Nr 9 Czy Klient posiada zamontowane, czynne urządzenia w postaci systemów wykrywania pożarów w pomieszczeniach gdzie dokonywany jest odbiór, segregacja, recykling odpadów Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zamontowanych, czynnych urządzeń w postaci systemów wykrywania pożarów w pomieszczeniach gdzie dokonywany jest odbiór, segregacja, recykling odpadów. Pytanie nr 10 Jaki zakres prac Zamawiający zleca podwykonawcom Odpowiedź: Zamawiający zleca podwykonawcom następujący zakres prac: -odbiór odpadów po procesie segregacji, -ochrona mienia Zakładu, -ochrona przed żerowaniem ptactwa na składowisku(usługa sokolnika), -usługi ppoż. I bhp. -roboty budowlane, -dostawa oleju napędowego i opałowego. Pytanie 11 Z iloma podwykonawcami zamawiający współpracuje

3 Strona 3 z 9 Odpowiedź: Zamawiający współpracuje aktualnie z 6 podwykonawcami Pytanie 12 Czy Zamawiający wymaga od sowich podwykonawców posiadania odrębnego dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności Odpowiedź: Tak. Zamawiający od swoich podwykonawców wymaga posiadania polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności. Pytanie nr 13 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu OC działalności dla Części I zamówienia w wysokości: 10% szkody. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 14 Czy zamawiający dopuszcza modyfikację klauzul obligatoryjnych zarówno w zakresie treści oraz limitów odpowiedzialności Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza modyfikacje po uprzednim otrzymaniu od potencjalnego wykonawcy informacji odnośnie proponowanych modyfikacji oraz po ich akceptacji. Pytanie nr 15 Czy Zamawiający planuje zamontowanie automatycznych systemów gaśniczych lub systemów wykrywania pożarów w budynkach na terenie zakładu. Jeżeli tak to proszę o informację na temat rodzaju tych zabezpieczeń oraz termin ich zamontowania Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zamontowania automatycznych systemów gaśniczych ani systemów wykrywania pożarów w budynkach na terenie Zakładu. Pytanie 16 czy Zamawiający zarządza/posiada wysypisko śmieci i czy jest ono przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego przetargu Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wysypiska śmieci. Posiada składowisko odpadów i jest ono przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego przetargu. Pytanie 17 gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości Odpowiedź: Składowisko odpadów aktualnie eksploatowane zlokalizowane jest na powierzchni 3,02ha, do wysokości 112m. Pytanie 18 czy na wysypisku śmieci znajdują się odpady niebezpieczne

4 Strona 4 z 9 Odpowiedź: Na składowisku odpadów nie ma odpadów niebezpiecznych. Pytanie 19 od kiedy funkcjonuje wysypisko śmieci i czy nie jest planowane w najbliższym czasie jego zamknięcie Odpowiedź: Składowisko odpadów funkcjonuje od 2000 roku, jego zamknięcie planowane jest na IV kwartał 2014 roku. Pytanie 20 Czy jest to czynne wysypisko, w jakiej części (%) jest już zapełnione, Odpowiedź: Składowisko odpadów jest czynne zapełnione jest w 97%. Pytanie 21 Z jakiego terenu odpady są tam składowane, Odpowiedź: Odpady są składowane w postaci balastu uzyskanego po przesortowaniu i odzysku surowców z odpadów komunalnych dostarczanych z terenu miasta Płocka oraz gmin sąsiadujących zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego. Pytanie 22 W jakiej odległości od niego znajdują się rzeki, zbiorniki wodne, pola uprawne, zabudowania i większe skupiska ludzkie, lasy i tereny objęte ochroną? Odpowiedź: Składowisko zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach/Płocka, na gruntach wsi Kobierniki w gminie Stara Biała. Najbliższe otoczenie składowiska to: -od strony południowej- droga wojewódzka nr 555 Srebrna-Murzynowo, -od strony północnej- teren przewidziany pod budowę nowego składowiska odpadów o dalsze kwatery składowania, ograniczony drogą wojewódzką nr 559 Płock-Lipno, -od strony wschodniej- teren Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, -od strony zachodniej- grunty rolne należące do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Najbliższa rzeka Wierzbica oraz kompleks leśny znajduje się około 1500 m. Pytanie 23 Czy wysypisko spełnia wszystkie normy i wymogi określone w aktualnych przepisach prawa? Odpowiedź: Tak. Składowisko odpadów spełnia wszystkie normy i wymogi określone w aktualnych przepisach prawa. Pytanie 24 Czy zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem wysypiska śmieci?

5 Strona 5 z 9 Odpowiedź: Tak. Zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem składowiska odpadów. Pytanie 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony sortowni odpadów oraz wysypiska odpadów? Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony sortowni odpadów oraz składowiska odpadów. Pytanie 26 - Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyk pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyk pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości ,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 27 - czy Zamawiający zobowiąże się do zainstalowania we wszystkich budynkach, w których występuje przyjęcie, składowanie oraz obróbka, sortowanie odpadów automatycznych systemów gaśniczych w terminie do Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zobowiązuje się w terminie do r. zainstalowania automatycznych systemów gaśniczych we wszystkich budynkach, w których występuje przyjęcie, składowanie oraz obróbka i sortowanie odpadów. Pytanie 28 - Czy Zamawiający zrealizował zalecenie Nr 1 określone w rekomendacji UNIQA TU SA z Odpowiedź: Tak, zalecenie nr 1 dotyczące wolnej przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie biostabilizatora zostało przez Zamawiającego zrealizowane. Zasada ta ma również zastosowanie do innych urządzeń i budynków. Pytanie 29 - Czy Zamawiający zrealizował zalecenie Nr 2 określone w rekomendacji UNIQA TU SA z Odpowiedź: Tak. Zamawiający zrealizował zalecenie nr 2. Zarządzeniem Prezesa ZUOK nr 26/147/P/13 z dnia r. zostały wprowadzone do stosowania: nowoopracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem.

6 Strona 6 z 9 Pytanie 30 - Czy Zamawiający zrealizował zalecenie Nr 4 określone w rekomendacji UNIQA TU SA z Odpowiedź: Tak. Zamawiający zrealizował zalecenie nr 4 dotyczące swobodnego dostępu do hydrantów, hydranty są widoczne i nie zastawione przez jakiekolwiek przedmioty. Pytanie 31 - Czy Zamawiający zrealizował zalecenie Nr 5 określone w rekomendacji UNIQA TU SA z Odpowiedź: Tak. Zalecenie nr 5 dotyczące uzupełnienia sprzętu w szafce ppoż. Zostało zrealizowane. Pytanie 32 - Czy Zamawiający zrealizował zalecenie nr 3 określone w rekomendacji UNIQA TU SA z Odpowiedź: Nie. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie rozważa zamontowania systemu wykrywania pożaru w hali przyjęć odpadów oraz jego rozszerzenia na kolejne pomieszczenia w Zakładzie. Pytanie 33 - Czy Zamawiający zrealizował zalecenia Nr 6 określone w rekomendacjach UNIQA TU SA z Odpowiedź: Zalecenie nr 6 nie podlegało realizacji z uwagi na to, iż w ramach umowy podpisanej z firmą ochroniarską, jej pracownicy przeprowadzają czynności, o których mowa w zaleceniu: częste patrole, kontrola przy bramie wjazdowej. W Zakładzie dodatkowo zamontowany jest system monitoringu (32 kamery tv przemysłowej). Ryzyko przedostania się na teren Zakładu osób z zewnątrz z zamiarem podpalenia czy dewastacji jest znikome, praktycznie niemożliwe. Pytanie 34 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenia w ubezpieczeniu OC określonym w części II zamówienia podli mitu odpowiedzialności na jedno zdarzenie w wysokości ,00 zl Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 35 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenia w ubezpieczeniu OC określonym w części II zamówienia udziału własnego w wysokości 10% nie mniej niż ,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 36

7 Strona 7 z 9 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenia w ubezpieczeniu OC określonym w części II zamówienia sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości ,00 zł Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 37 Prosimy o dokonanie podziału sumy ubezpieczenia określonej dla środków trwałych w grupie KŚT II na poszczególne podgrupy wchodzące w skład grupy KŚT II tj. podgrupa 20, 21, 22 i 29 Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. Pytanie 38 Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień r Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na zgodnie z poniższym: Po zmianie: V.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Kserokopie lub odpisy złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta winna być napisana w języku polskim i winna mieć datę sporządzenia. 2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. 3. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: Przetarg - ubezpieczenie dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o Nie otwierać przed r. godz Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego wykonawcy. 5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania jego spraw. 6. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do niej, o ile nie wynikato z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. 8. Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 9. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy.

8 Strona 8 z Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 11. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy: a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt. c). Zapis ten nie ma zastosowania do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem), c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez Wykonawcę. Składana oferta musi zawierać: 1. Właściwie wypełniony i podpisany formularz oferty, będący Załącznikiem Nr 2 i/lub Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 2. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 6 do SIWZ 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 7 do SIWZ 6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. 7. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę 8. Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk.

9 Strona 9 z 9 VI.SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 1. Oferty należy składać do dnia r., do godz. 12:00 na adres: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o ul. Przemysłowa 17, Płock 2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:30. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert. 3. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu składania ofert. 4. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie Zmiana lub Wycofanie. 5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. Marcin Foryś

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 Wrocław, dnia 12.06.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 25 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 24 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 28.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SUPRA BROKERS Strona 1 z 14 F193 Wrocław, dnia 05.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 28 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 15.03.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice Strona 1 z 28 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 31 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 07.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO MIASTO KOBYŁKA 05-230 KOBYŁKA UL. WOŁOMIŃSKA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE POD NAZWĄ: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MASŁOWICE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: UG.271.21.2013 Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM ZP/DIM/U/9/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Warszawa dn. 2014-01-27 SZ-222-1/14/1/1/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Oferty zgodne ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo