Olga Sobolewska* E-learning w szkoleniu kadr raport z badañ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olga Sobolewska* E-learning w szkoleniu kadr raport z badañ"

Transkrypt

1 100 Komunikaty Olga Sobolewska* E-learning w szkoleniu kadr raport z badañ Szkolenie pracowników jest dla wielu firm sta³ym elementem polityki. Jest równie metod¹ reagowania na potrzeby rynkowe. W nieustannie zmieniaj¹cych siê realiach rynku posiadanie doskonale wyszkolonej kadry pracowniczej staje siê dla przedsiêbiorstw warunkiem przetrwania. Szkolenia organizowane przez pracodawców s¹ sposobem na aktualizacjê wiedzy pracowników i na zapewnienie im ci¹g³ego rozwoju. W dobie komputerów i internetu pojawi³ siê nowy sposób nauczania e-learning. Artyku³ poœwiêcony jest omówieniu badañ przeprowadzonych na pocz¹tku roku 2006, których celem by³o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy w procesie szkolenia kadr przedsiêbiorstwa wykorzystuj¹ technologiê e-learning, i co wp³ywa na ich decyzje w kwestii wyboru metody szkolenia pracowników. Przeprowadzone badania s¹ jedynie czubkiem góry lodowej, jak¹ stanowi tematyka e-learningu, s¹ prób¹ odpowiedzi na kilka podstawowych pytañ, które jednak zawsze warto postawiæ. Wstêp Termin e-learning odnosi siê do technologii, która umo liwia osobom zainteresowanym naukê, przy wykorzystaniu œrodowiska, jakim jest sieæ internet. Analizuj¹c literaturê, trudno znaleÿæ jedn¹, wspóln¹ definicjê e-learningu. Mo emy okreœliæ e-learning jakodostarczanie odbiorcom treœci szkoleniowej przy wykorzystaniu ró nego rodzaju mediów elektronicznych (internet, telefon, satelita, telewizja, CD-ROM itp.) [Hyla, 2005]. Nauka na odleg³oœæ nie jest wprawdzie nowym rozwi¹zaniem, ale wykorzystanie do tego celu komputera okaza³o siê pomys³em wyj¹tkowo interesuj¹cym dla szkó³ i uczelni, licznych firm zajmuj¹cych siê szkoleniami oraz dla przedsiêbiorstw. Szkolenie pracowników w wielu firmach sta³o siê elementem koniecznym. Inga Zawadzka [2006] w swoim artykule zauwa a, e brak potrzeb szkoleniowych mo e wyst¹piæ jedynie w firmie nie podlegaj¹cej adnym zmianom. Liczby potwierdzaj¹ takie twierdzenie. Wartoœæ europejskiego rynku e-learning do 2004 r. wynosi³a 4 mld USD. Jeœli zaœ chodzi o rynek amerykañski, w 2000 r. jego wartoœæ szacowana by³a na 2 mld dolarów, a szacunki na rok 2005 siêgaj¹ 18 mld. Polska na tym tle prezentuje siê doœæ skromnie, bo wartoœæ naszego rynku e-learning, wed³ug Barbary Galiñskiej z ³ódzkiej firmy CK ZETO, szacuje siê na mln z³ [Galiñska, 2006]. Polscy przedsiêbiorcy przekonuj¹ siê do e-learningu doœæ wolno. Ma³e firmy praktycznie nie korzystaj¹ z mo liwoœci szkolenia swoich pracowników t¹ metod¹, wykorzy- * mgr Olga Sobolewska jest pracownikiem naukowym Wydzia³u Zarz¹dzania UW w Katedrze Systemów Informacyjnych Zarz¹dzania

2 Komunikaty 101 stuj¹c j¹ jedynie do nauki jêzyków obcych. Inaczej sprawa wygl¹da w du ych firmach, w których e-learning zadomowi³ siê na dobre. Jak ocenia Bart³omiej Antczak z firmy Incenti: Zainteresowanie rozwi¹zaniami e-learning w Polsce systematycznie roœnie trend ten mo na zaobserwowaæ od roku 2003 w sektorze korporacyjnym oraz od 2004 w sektorze administracji publicznej. Klienci s¹ coraz bardziej œwiadomi swoich potrzeb w zakresie kszta³cenia w formule e-learning [Kuœmierz, 2006]. Czynniki, które powoduj¹, e firmy mówi¹ tak e-learningowi to wed³ug Barbary Galiñskiej [2006]: globalizacja szkolenia, mo liwoœæ jednoczesnego szkolenia du ej liczby osób szybkoœæ przekazu oraz ³atwa aktualizacja kursów ³atwe definiowanie potrzeb szkoleniowych, dziêki testom, które pozwalaj¹ okreœliæ poziom wiedzy pracownika mo liwoœæ szkolenia w miejscu pracy, w dowolnym czasie, gdzie szkolenie nie koliduje z obowi¹zkami pracownika jednolitoœæ treœci i formy szkoleñ kontrola nauki, w tym mo liwoœæ ustalania indywidualnej œcie ki szkoleñ optymalizacja pracy dzia³u szkoleñ eliminacja kosztów zwi¹zanych z organizacj¹ szkoleñ. Równolegle jako czynniki powoduj¹ce niechêæ do technologii e-learning ta sama autorka wymienia: ograniczenia zwi¹zane z technologi¹, ograniczenia merytoryczne, czyli to, e nie ka de szkolenie mo e byæ przeprowadzane w technologii e-learning, gdy wymaga ci¹g³ej, bezpoœredniej interakcji trenera i studenta (np. kurs negocjacji), oraz ograniczenia metodyczne, które odzwierciedlaj¹ obawy firm co do jakoœci szkoleñ e-learningowych. Badanie Celem badania by³o uzyskanie odpowiedzi na pytanie Czy w procesie szkolenia kadr przedsiêbiorstwa wykorzystuj¹ technologiê e-learning?. Dodatkowo badanie mia³o pomóc w zidentyfikowaniu s³abych i mocnych stron e-learningu w opinii przedsiêbiorstw. Badanie przeprowadzono w lutym 2006 roku, w formie ankiety wys³anej do dzia³ów zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi 117 firm w ca³ej Polsce. Odpowiedzia³y na nie 52 firmy. Ponad po³owa z nich to du e przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe. irmy polskie stanowi³y jedynie 21,15% próby. Ca³oœci dope³ni³y polskie firmy z przewa- aj¹cym udzia³em kapita³u zagranicznego. Zamieszczone poni ej dane o strukturze w³asnoœciowej ankietowanych firm (wykres 1) pochodz¹ z ogólnie dostêpnych informacji zawartych w sieci internet. Najliczniej odpowiedzia³y firmy reprezentuj¹ce produkcjê, przemys³ i finanse. Kolejn¹ grup¹ by³y firmy zajmuj¹ce siê reklam¹ i marketingiem (w tym dostarczaniem us³ug

3 102 Komunikaty Wykres 1. Struktura w³asnoœciowa firm wchodz¹cych w sk³ad próby irma polska ze znacznym udzia³em kapita³u zagranicznego irma polska irma miêdzynarodowa ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych umieszczonych w sieci internet Wykres 2. Struktura próby wed³ug bran y Budownictwo inanse Marketing i reklama (w tym internet) Media Motoryzacja Produkcja i przemys³ Telekomunikacja Inne 3,85% 7,69% 7,69% 9,62% 15,38% 15,38% 19,23% ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych umieszczonych w sieci internet internetowych, takich jak projektowanie stron WWW, przeprowadzanie akcji marketingowych poprzez internet) oraz media (prasa, telewizja, radio) (wykres 2). Raport z badañ We wszystkich przedsiêbiorstwach, które wziê³y udzia³ w badaniu, aktywnie szkoli siê pracowników (wykres 3). Przyznano, e szkolenia s¹ elementem ich polityki motywacyjnej, oraz wskazano je, jako czynnik niezbêdny do posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Znacz¹ca wiêkszoœæ ankietowanych przyzna³a, e to warunki rynkowe zmuszaj¹ pracodawców i ich pracowników do nieustannego doskonalenia. 9% ankietowanych przyzna³o, e szkolenia mog¹ byæ równie form¹ nagrody dla najlepszych pracowników. OdpowiedŸ taka wskazuje na sytuacjê, w której mamy do czynienia z bardzo rozbudowan¹ gam¹ kursów doszkalaj¹cych, dostêpnych w przedsiêbiorstwie. Okazuje siê, e równie po stronie pracowników zauwa amy zainteresowanie szkoleniami organizowanymi przez pracodawcê. Na pytanie, czy pracownicy zg³aszaj¹ chêæ

4 Komunikaty 103 Wykres 3. Przyczyny, dla których firmy decyduj¹ siê na przeprowadzanie szkoleñ dla swoich pracowników 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92% Wymagania rynkowe 100% 100% Wyszkolona kadra jako cel firmy Polityka motywacji ród³o: opracowanie w³¹sne na podstawie danych umieszczonych w sieci internet 17% Nagroda dla pracownika Wykres 4. irmy, które w procesie szkolenia pracowników korzysta³y z e-learningu nie 27% tak 73% ród³o: opracowanie w³¹sne na podstawie danych umieszczonych w sieci internet udzia³u w szkoleniach, wszystkie odpowiedzi by³y twierdz¹ce. Wynika z tego, e zarówno firmy, jak i sami zainteresowani, czyli pracownicy, doceniaj¹ wagê szkoleñ i wyra aj¹ chêæ uczestnictwa w nich. Znaczna wiêkszoœæ przcodawców, gdy a 73% spoœród tych, którzy uczestniczyli w badaniu, mia³a ju doœwiadczenia ze szkoleniami realizowanymi przy wykorzystaniu technologii e-learning (wykres 4). Wynik ten móg³by sugerowaæ, i metoda nauki, jak¹ jest e-learning, stanowi podstawow¹ metodê nauczania w przedsiêbiorstwach. Rzeczywistoœæ wygl¹da zupe³nie inaczej. Bardzo prawdopodobnym wyjaœnieniem zaistnia³ej sytuacji jest fakt, e w wiêkszoœci przedsiêbiorstw, które nie odpowiedzia³y na ankietê, nie stosuje w procesie szkolenia pracowników technologii e-learning. Przyjmuj¹c takie za³o enie, procent wykorzystania e-learningu w przedsiêbiorstwach wynosi³by odpowiednio mniej, okaza³oby siê wtedy, e jedynie co trzecia firma mia³a do czynienia z t¹ technologi¹ nauczania.

5 104 Komunikaty Wykres 5. Czynniki, które wp³ynê³y na decyzjê o przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników przy wykorzystaniu technologii e-learning Indywidualizacja szkolenia i treœci Szybka mo liwoœæ modyfikacji programu Mo liwoœæ bezpoœredniej weryfikacji efektów Elastycznoœæ czasowa szkolenia Mo liwoœæ szkolenia pracowników w miejscu pracy Nowoczesna forma szkolenia 13% 39% 79% 76% 84% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pracodawców, którzy maj¹ ju doœwiadczenia z e-learningiem, zapyta³am o czynniki, które wp³ynê³y na decyzjê o podjêciu tej formy szkoleñ (wykres. 5). Wszyscy wskazywali na mo liwoœæ szkolenia pracowników w miejscu pracy. Jednomyœlnoœæ niezale nych ankietowanych wskazuje na znaczenie tego czynnika w opinii przedsiêbiorstw. Inne bardzo istotne i czêsto wymieniane przez ankietowanych czynniki to: elastycznoœæ czasowa szkolenia, czyli fakt, e pracownik korzysta ze szkolenia w dowolnym, dogodnym dla niego czasie; szkolenie, dziêki temu, nie koliduje z zajêciami pracownika indywidualizacja, rozumiana jako mo liwoœæ dostosowania treœci i tempa nauki do indywidualnych potrzeb osoby szkolonej mo liwoœæ bezpoœredniej weryfikacji efektów szkolenia. Kolejne pytanie dotyczy³o oceny przeprowadzonego szkolenia e-learningowego w opinii osób szkolonych, czyli pracowników poszczególnych firm. Nie spotka³am siê z negatywnymi ocenami pracownicy albo oceniali je dobrze (69%), albo neutralnie (31%). Jak widaæ, podane wartoœci sumuj¹ siê do 100%, znaczy to tyle, e aden z ankietowanych nie wybra³ opcji nie wiem, nie przeprowadzaliœmy takich badañ. Mo e oznaczaæ to, e faktycznie wspominany ju czynnik, czyli weryfikacja efektów szkolenia, jest w przedsiêbiorstwach w pe³ni realizowany. Nieco inaczej w opinii osób wype³niaj¹cych ankietê wygl¹da³y oceny szkoleñ e-learningowych w porównaniu ze szkoleniami tradycyjnymi. W ankietach nie spotka³am siê z entuzjastami metody e-learningowej, jedynie 5% wybra³o opcjê mam wra enie, e szkolenia e-learningowe s¹ lepsze od tradycyjnych. Wiêkszoœæ ankietowanych (53%) oceni³a szkolenia e-learningowe jako gorsze od tradycyjnych. 42% stwierdzi³o, e obie formy szkoleñ s¹ podobne, i oceni³o je na tym samym poziomie. Jako g³ówne zalety e-learningu ankietowani wymienili mo liwoœæ nieustannego doszkalania pracowników (jako odpowiedÿ na potrzeby rynku) oraz wygodê realizacji szkoleñ (wykres 6). W grupie firm, które korzysta³y z e-learningu, znaczna wiêkszoœæ (74%)

6 Komunikaty 105 Wykres 6. Zalety e-learningu, jako technologii w przeprowadzaniu szkoleñ dla pracowników Mo liwoœæ nieustannego doszkalania pracowników Mo liwoœæ modyfikacji i aktualizacji treœci szkolenia Wygoda realizacji szkoleñ Interaktywnoœæ szkoleñ Mo liwoœæ lepszego wykorzystania wiedzy organizacji Redukcja kosztów szkoleñ Pozytywny wp³yw na motywacjê osoby szkolonej Nowoczesnoœæ irmy korzystaj¹ce z e-lerningu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% irmy dotychczas nie korzystaj¹ce z e-lerningu Wykres 7. Wady e-learningu, w kontekœcie szkolenia pracowników Koniecznoœæ anga owania du ych zasobów podczas realizacji kursów Koniecznoœæ ponoszenia kosztów dodatkowej, czêsto wysokiej inwestycji Wysoki koszt opracowania treœci szkolenia Du e odsetek osób nie koñcz¹cych kursów irmy korzystaj¹ce z e-lerningu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% irmy dotychczas nie korzystaj¹ce z e-lerningu wskaza³a mo liwoœæ modyfikacji treœci szkoleñ jako istotn¹ zaletê analizowanej przez nas metody nauczania. Rozbie noœci pomiêdzy zaletami wskazywanymi przez firmy z praktyk¹ w e-learningu, a tymi, które dotychczas nie korzysta³y z niego, mog¹ sugerowaæ, które z u ytecznoœci okazuj¹ siê przydatne w trakcie realizacji szkoleñ. Analogicznie mo na analizowaæ wady e-learningu, które wskaza³y ankietowane firmy (wykres 7). Podobnie jak poprzednio, widaæ rozbie noœci pomiêdzy wadami wskazanymi przez ankietowane grupy. irmy, które dotychczas nie prowadzi³y szkolenia pracowników metod¹ e-learnigu, jako g³ówne bariery wymieniaj¹ wysokie koszty inwestycji oraz koniecznoœæ zaanga owania du ych zasobów firmy (zajmuje siê tym nie tylko dzia³ szkoleñ, ale te np. dzia³ IT) dla realizacji takiego typu szkoleñ. Te z przedsiêbiorstw, które re-

7 106 Komunikaty Wykres 8. irmy planuj¹ce wykorzystanie e-learningu do dalszych szkoleñ pracowników nie wiem 48% tak 40% nie 12% alizowa³y szkolenia e-learningowe, bardziej koncentruj¹ siê na realizacji ni na wdro eniu. Jako znacz¹cy minus e-learningu podkreœla siê wysoki odsetek osób, które nie koñcz¹ szkoleñ. Jest to problem istotny, zw³aszcza w momencie gdy firma rozpoczyna szkolenie pracowników metod¹ e-learningu. Zaleta tej metody nauczania, czyli elastycznoœæ czasowa, pozwala na samodzielne planowanie nauki przez osobê zainteresowan¹. Okazuje siê, e wiele spoœród szkolonych osób ma problemy (przynajmniej na pocz¹tku szkoleñ) z zaplanowaniem czasu pracy i zorganizowaniem czasu na naukê. Efektem jest niedotrzymywanie terminów albo nawet nieukoñczenie szkolenia. Na pytanie dotycz¹ce dalszych planów szkoleniowych, 40% ankietowanych odpowiedzia³o, e planuje ich realizacjê przy wykorzystaniu e-learningu (wykres 8). Co jednak istotne wszystkie te odpowiedzi pochodzi³y od firm, które ju przeprowadza³y szkolenia w ten sposób. Mo na nawet przypuszczaæ, e posiadaj¹ one w³asne platformy e-learningowe i bêd¹ je w dalszym stopniu wykorzystywaæ w swojej dzia³alnoœci szkoleniowej. irmy, które nie posiada³y doœwiadczenia w e-learningu, wybiera³y inne opcje. Nie wolno w tym miejscu bagatelizowaæ kosztów, które musi ponieœæ firma wdra aj¹ca e-learning, i z pewnoœci¹ by³ to jeden z czynników maj¹cych wp³yw na odpowiedÿ. Ponadto, jak zauwa ali ankietowani, nie wszystkie szkolenia powinny byæ realizowane metod¹ e-learningu. S¹ sytuacje, w których zalecana jest bezpoœrednia obecnoœæ trenera. Podsumowanie Przeprowadzone przeze mnie badania s¹ ograniczone ze wzglêdu na wielkoœæ próby, jak i na zakres tematyczny. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie odwzorowuj¹ w pe³ni rzeczywistoœci, ani nie stanowi¹ wystarczaj¹cej bazy do konstrukcji modeli. Pokazuj¹ jednak istniej¹ce prawid³owoœci i rzeczywiste opinie osób aktualnego i potencjonalnego elektoratu nauczania za pomoc¹ komputerów. irmy korzystaj¹ce z technologii e-learning w szkoleniu kadr to, w wiêkszoœci wypadków, du e przedsiêbiorstwa, które s¹ w stanie dokonaæ zakupu plat-

8 Komunikaty 107 formy e-learningowej, a jest to wydatek niewyobra alny dla przedsiêbiorstwa ma³ego. Z drugiej strony, zakup platformy nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z omawianej metody nauczania. Mniejsze i mniej zamo ne przedsiêbiorstwa mog¹ korzystaæ z technologii e-learning poprzez zlecanie szkoleñ specjalizuj¹cym siê w tym instytucjom. Procesy szkolenia pracowników mog¹ byæ realizowane w sposób tradycyjny, jak równie za pomoc¹ e-learningu. O ile nauczanie na odleg³oœæ nie jest niczym nowym (Uniwersytet Jagielloñski ju w 1776 roku wprowadzi³ korespondencyjne kursy dla rzemieœlników), o tyle wraz z rozwojem technologii dysponujemy coraz nowoczeœniejszymi narzêdziami, wœród których znacz¹ce miejsce zajmuj¹ platformy e-learningowe. Technologia ta szczególnie zalecana jest w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z rozproszon¹ geograficznie (a nawet czasowo) grup¹ s³uchaczy. Przedstawione przeze mnie wyniki w du ym stopniu pokrywaj¹ siê z tym, co jako wady i zalety e-learningu wymienia w swojej publikacji Barbara Galiñska. Czynniki, dziêki którym technologia e-learning okazuje siê znacznie bardziej atrakcyjna ni szkolenie tradycyjne, to mo liwoœæ indywidualizacji, elastycznoœæ, b¹dÿ szybka modyfikacja. Wszystkie te atrybuty sprowadzaj¹ siê do wspólnego mianownika, jaki stanowi¹ szybkoœæ dzia³ania i informacji, czyli podstawowe i konieczne elementy dzia³ania wspó³czesnych organizacji. Literatura: Bielecki W. (2004), e-nauczanie perspektywy [w:] Kisielnicki J. (red.), Informatyka narzêdziem wspó³czesnego zarz¹dzania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa. Bielecki W. (2005), Nauczanie w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy, Problemy Zarz¹dzania 1/7, Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Brzeziñski Z. (2006), On-the-job-training. Szkolenie w miejscu pracy Galiñska B. (2006), Szkolenia stacjonarne czy szkolenia elektroniczne? Hyla M. (2005), Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Kuœmierz M. (2006), E-nauka jest efektywniejsza i tañsza, Gazeta Prawna, Nr 039. M³ynarczyk D. (2006), Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT, PARP Orzechowska K.(2006), Podnoszenie kwalifikacji pracowników, jako element zarz¹dzania Zawadzka I.(2006), Organizacja wyedukowana

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL 41 W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL dr Marta Czy ewska, doradca w progamie EQUAL Fundusze venture capital / private equity nazywane w Polsce funduszami wysokiego ryzyka s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi ORUM LIDERÓW Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi orum W paÿdzierniku liderów 2001 r. zakoñczona zosta³a II edycja ogólnopolskiego konkursu

Bardziej szczegółowo

Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê

Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê 74 Komunikaty Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê W artykule dokonano przegl¹du wybranych zastosowañ technologii informatycznych, wspomagaj¹cych procesy organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska ALTERNATYWNE FORMY ROCZNIKI KOMUNIKACJI NAUK ROLNICZYCH, KANCELARII SERIA PRAWNYCH G, T. 96, z. Z 4, GRUPAMI 2009 OTOCZENIA 215 ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander System rozwoju Drzewiecki Koncepcja pracowników ukierunkowanych procesów na cel rozwojowych, któr¹ przestawia niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane 1 2 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane Wrocław, styczeń 2008 3 Opracowanie redakcyjne: dr in. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe 2 Telefonia komórkowa w Polsce SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 83-921962-6-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Raport URTiP za rok 2004 4 7 Antywirus dla komórek 8 9 Robert B³aszczyk: Jest

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining)

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) Hurtownia zawieraj¹ca dane o klientach i dane marketingowe zosta³a ju zbudowana. Powstaje teraz pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego Anna GRÊDA WYBÓR EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOŒCI W PRZEDSIÊBIORSTWACH NA PRZYK ADZIE PRZEMYS U SPO YWCZEGO 1 1. Wprowadzenie Jakoœæ jest obecnie traktowana jako niezbêdny element, który powinien

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE najwa niejsze efekty oraz próba oceny 41 Rozdzia³ II CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE Pierwszy rok cz³onkostwa jest okresem zbyt krótkim, aby w zwi¹zku z akcesj¹ wyst¹pi³y wyraÿne i trwa³e

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo