Olga Sobolewska* E-learning w szkoleniu kadr raport z badañ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olga Sobolewska* E-learning w szkoleniu kadr raport z badañ"

Transkrypt

1 100 Komunikaty Olga Sobolewska* E-learning w szkoleniu kadr raport z badañ Szkolenie pracowników jest dla wielu firm sta³ym elementem polityki. Jest równie metod¹ reagowania na potrzeby rynkowe. W nieustannie zmieniaj¹cych siê realiach rynku posiadanie doskonale wyszkolonej kadry pracowniczej staje siê dla przedsiêbiorstw warunkiem przetrwania. Szkolenia organizowane przez pracodawców s¹ sposobem na aktualizacjê wiedzy pracowników i na zapewnienie im ci¹g³ego rozwoju. W dobie komputerów i internetu pojawi³ siê nowy sposób nauczania e-learning. Artyku³ poœwiêcony jest omówieniu badañ przeprowadzonych na pocz¹tku roku 2006, których celem by³o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy w procesie szkolenia kadr przedsiêbiorstwa wykorzystuj¹ technologiê e-learning, i co wp³ywa na ich decyzje w kwestii wyboru metody szkolenia pracowników. Przeprowadzone badania s¹ jedynie czubkiem góry lodowej, jak¹ stanowi tematyka e-learningu, s¹ prób¹ odpowiedzi na kilka podstawowych pytañ, które jednak zawsze warto postawiæ. Wstêp Termin e-learning odnosi siê do technologii, która umo liwia osobom zainteresowanym naukê, przy wykorzystaniu œrodowiska, jakim jest sieæ internet. Analizuj¹c literaturê, trudno znaleÿæ jedn¹, wspóln¹ definicjê e-learningu. Mo emy okreœliæ e-learning jakodostarczanie odbiorcom treœci szkoleniowej przy wykorzystaniu ró nego rodzaju mediów elektronicznych (internet, telefon, satelita, telewizja, CD-ROM itp.) [Hyla, 2005]. Nauka na odleg³oœæ nie jest wprawdzie nowym rozwi¹zaniem, ale wykorzystanie do tego celu komputera okaza³o siê pomys³em wyj¹tkowo interesuj¹cym dla szkó³ i uczelni, licznych firm zajmuj¹cych siê szkoleniami oraz dla przedsiêbiorstw. Szkolenie pracowników w wielu firmach sta³o siê elementem koniecznym. Inga Zawadzka [2006] w swoim artykule zauwa a, e brak potrzeb szkoleniowych mo e wyst¹piæ jedynie w firmie nie podlegaj¹cej adnym zmianom. Liczby potwierdzaj¹ takie twierdzenie. Wartoœæ europejskiego rynku e-learning do 2004 r. wynosi³a 4 mld USD. Jeœli zaœ chodzi o rynek amerykañski, w 2000 r. jego wartoœæ szacowana by³a na 2 mld dolarów, a szacunki na rok 2005 siêgaj¹ 18 mld. Polska na tym tle prezentuje siê doœæ skromnie, bo wartoœæ naszego rynku e-learning, wed³ug Barbary Galiñskiej z ³ódzkiej firmy CK ZETO, szacuje siê na mln z³ [Galiñska, 2006]. Polscy przedsiêbiorcy przekonuj¹ siê do e-learningu doœæ wolno. Ma³e firmy praktycznie nie korzystaj¹ z mo liwoœci szkolenia swoich pracowników t¹ metod¹, wykorzy- * mgr Olga Sobolewska jest pracownikiem naukowym Wydzia³u Zarz¹dzania UW w Katedrze Systemów Informacyjnych Zarz¹dzania

2 Komunikaty 101 stuj¹c j¹ jedynie do nauki jêzyków obcych. Inaczej sprawa wygl¹da w du ych firmach, w których e-learning zadomowi³ siê na dobre. Jak ocenia Bart³omiej Antczak z firmy Incenti: Zainteresowanie rozwi¹zaniami e-learning w Polsce systematycznie roœnie trend ten mo na zaobserwowaæ od roku 2003 w sektorze korporacyjnym oraz od 2004 w sektorze administracji publicznej. Klienci s¹ coraz bardziej œwiadomi swoich potrzeb w zakresie kszta³cenia w formule e-learning [Kuœmierz, 2006]. Czynniki, które powoduj¹, e firmy mówi¹ tak e-learningowi to wed³ug Barbary Galiñskiej [2006]: globalizacja szkolenia, mo liwoœæ jednoczesnego szkolenia du ej liczby osób szybkoœæ przekazu oraz ³atwa aktualizacja kursów ³atwe definiowanie potrzeb szkoleniowych, dziêki testom, które pozwalaj¹ okreœliæ poziom wiedzy pracownika mo liwoœæ szkolenia w miejscu pracy, w dowolnym czasie, gdzie szkolenie nie koliduje z obowi¹zkami pracownika jednolitoœæ treœci i formy szkoleñ kontrola nauki, w tym mo liwoœæ ustalania indywidualnej œcie ki szkoleñ optymalizacja pracy dzia³u szkoleñ eliminacja kosztów zwi¹zanych z organizacj¹ szkoleñ. Równolegle jako czynniki powoduj¹ce niechêæ do technologii e-learning ta sama autorka wymienia: ograniczenia zwi¹zane z technologi¹, ograniczenia merytoryczne, czyli to, e nie ka de szkolenie mo e byæ przeprowadzane w technologii e-learning, gdy wymaga ci¹g³ej, bezpoœredniej interakcji trenera i studenta (np. kurs negocjacji), oraz ograniczenia metodyczne, które odzwierciedlaj¹ obawy firm co do jakoœci szkoleñ e-learningowych. Badanie Celem badania by³o uzyskanie odpowiedzi na pytanie Czy w procesie szkolenia kadr przedsiêbiorstwa wykorzystuj¹ technologiê e-learning?. Dodatkowo badanie mia³o pomóc w zidentyfikowaniu s³abych i mocnych stron e-learningu w opinii przedsiêbiorstw. Badanie przeprowadzono w lutym 2006 roku, w formie ankiety wys³anej do dzia³ów zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi 117 firm w ca³ej Polsce. Odpowiedzia³y na nie 52 firmy. Ponad po³owa z nich to du e przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe. irmy polskie stanowi³y jedynie 21,15% próby. Ca³oœci dope³ni³y polskie firmy z przewa- aj¹cym udzia³em kapita³u zagranicznego. Zamieszczone poni ej dane o strukturze w³asnoœciowej ankietowanych firm (wykres 1) pochodz¹ z ogólnie dostêpnych informacji zawartych w sieci internet. Najliczniej odpowiedzia³y firmy reprezentuj¹ce produkcjê, przemys³ i finanse. Kolejn¹ grup¹ by³y firmy zajmuj¹ce siê reklam¹ i marketingiem (w tym dostarczaniem us³ug

3 102 Komunikaty Wykres 1. Struktura w³asnoœciowa firm wchodz¹cych w sk³ad próby irma polska ze znacznym udzia³em kapita³u zagranicznego irma polska irma miêdzynarodowa ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych umieszczonych w sieci internet Wykres 2. Struktura próby wed³ug bran y Budownictwo inanse Marketing i reklama (w tym internet) Media Motoryzacja Produkcja i przemys³ Telekomunikacja Inne 3,85% 7,69% 7,69% 9,62% 15,38% 15,38% 19,23% ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych umieszczonych w sieci internet internetowych, takich jak projektowanie stron WWW, przeprowadzanie akcji marketingowych poprzez internet) oraz media (prasa, telewizja, radio) (wykres 2). Raport z badañ We wszystkich przedsiêbiorstwach, które wziê³y udzia³ w badaniu, aktywnie szkoli siê pracowników (wykres 3). Przyznano, e szkolenia s¹ elementem ich polityki motywacyjnej, oraz wskazano je, jako czynnik niezbêdny do posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Znacz¹ca wiêkszoœæ ankietowanych przyzna³a, e to warunki rynkowe zmuszaj¹ pracodawców i ich pracowników do nieustannego doskonalenia. 9% ankietowanych przyzna³o, e szkolenia mog¹ byæ równie form¹ nagrody dla najlepszych pracowników. OdpowiedŸ taka wskazuje na sytuacjê, w której mamy do czynienia z bardzo rozbudowan¹ gam¹ kursów doszkalaj¹cych, dostêpnych w przedsiêbiorstwie. Okazuje siê, e równie po stronie pracowników zauwa amy zainteresowanie szkoleniami organizowanymi przez pracodawcê. Na pytanie, czy pracownicy zg³aszaj¹ chêæ

4 Komunikaty 103 Wykres 3. Przyczyny, dla których firmy decyduj¹ siê na przeprowadzanie szkoleñ dla swoich pracowników 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92% Wymagania rynkowe 100% 100% Wyszkolona kadra jako cel firmy Polityka motywacji ród³o: opracowanie w³¹sne na podstawie danych umieszczonych w sieci internet 17% Nagroda dla pracownika Wykres 4. irmy, które w procesie szkolenia pracowników korzysta³y z e-learningu nie 27% tak 73% ród³o: opracowanie w³¹sne na podstawie danych umieszczonych w sieci internet udzia³u w szkoleniach, wszystkie odpowiedzi by³y twierdz¹ce. Wynika z tego, e zarówno firmy, jak i sami zainteresowani, czyli pracownicy, doceniaj¹ wagê szkoleñ i wyra aj¹ chêæ uczestnictwa w nich. Znaczna wiêkszoœæ przcodawców, gdy a 73% spoœród tych, którzy uczestniczyli w badaniu, mia³a ju doœwiadczenia ze szkoleniami realizowanymi przy wykorzystaniu technologii e-learning (wykres 4). Wynik ten móg³by sugerowaæ, i metoda nauki, jak¹ jest e-learning, stanowi podstawow¹ metodê nauczania w przedsiêbiorstwach. Rzeczywistoœæ wygl¹da zupe³nie inaczej. Bardzo prawdopodobnym wyjaœnieniem zaistnia³ej sytuacji jest fakt, e w wiêkszoœci przedsiêbiorstw, które nie odpowiedzia³y na ankietê, nie stosuje w procesie szkolenia pracowników technologii e-learning. Przyjmuj¹c takie za³o enie, procent wykorzystania e-learningu w przedsiêbiorstwach wynosi³by odpowiednio mniej, okaza³oby siê wtedy, e jedynie co trzecia firma mia³a do czynienia z t¹ technologi¹ nauczania.

5 104 Komunikaty Wykres 5. Czynniki, które wp³ynê³y na decyzjê o przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników przy wykorzystaniu technologii e-learning Indywidualizacja szkolenia i treœci Szybka mo liwoœæ modyfikacji programu Mo liwoœæ bezpoœredniej weryfikacji efektów Elastycznoœæ czasowa szkolenia Mo liwoœæ szkolenia pracowników w miejscu pracy Nowoczesna forma szkolenia 13% 39% 79% 76% 84% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pracodawców, którzy maj¹ ju doœwiadczenia z e-learningiem, zapyta³am o czynniki, które wp³ynê³y na decyzjê o podjêciu tej formy szkoleñ (wykres. 5). Wszyscy wskazywali na mo liwoœæ szkolenia pracowników w miejscu pracy. Jednomyœlnoœæ niezale nych ankietowanych wskazuje na znaczenie tego czynnika w opinii przedsiêbiorstw. Inne bardzo istotne i czêsto wymieniane przez ankietowanych czynniki to: elastycznoœæ czasowa szkolenia, czyli fakt, e pracownik korzysta ze szkolenia w dowolnym, dogodnym dla niego czasie; szkolenie, dziêki temu, nie koliduje z zajêciami pracownika indywidualizacja, rozumiana jako mo liwoœæ dostosowania treœci i tempa nauki do indywidualnych potrzeb osoby szkolonej mo liwoœæ bezpoœredniej weryfikacji efektów szkolenia. Kolejne pytanie dotyczy³o oceny przeprowadzonego szkolenia e-learningowego w opinii osób szkolonych, czyli pracowników poszczególnych firm. Nie spotka³am siê z negatywnymi ocenami pracownicy albo oceniali je dobrze (69%), albo neutralnie (31%). Jak widaæ, podane wartoœci sumuj¹ siê do 100%, znaczy to tyle, e aden z ankietowanych nie wybra³ opcji nie wiem, nie przeprowadzaliœmy takich badañ. Mo e oznaczaæ to, e faktycznie wspominany ju czynnik, czyli weryfikacja efektów szkolenia, jest w przedsiêbiorstwach w pe³ni realizowany. Nieco inaczej w opinii osób wype³niaj¹cych ankietê wygl¹da³y oceny szkoleñ e-learningowych w porównaniu ze szkoleniami tradycyjnymi. W ankietach nie spotka³am siê z entuzjastami metody e-learningowej, jedynie 5% wybra³o opcjê mam wra enie, e szkolenia e-learningowe s¹ lepsze od tradycyjnych. Wiêkszoœæ ankietowanych (53%) oceni³a szkolenia e-learningowe jako gorsze od tradycyjnych. 42% stwierdzi³o, e obie formy szkoleñ s¹ podobne, i oceni³o je na tym samym poziomie. Jako g³ówne zalety e-learningu ankietowani wymienili mo liwoœæ nieustannego doszkalania pracowników (jako odpowiedÿ na potrzeby rynku) oraz wygodê realizacji szkoleñ (wykres 6). W grupie firm, które korzysta³y z e-learningu, znaczna wiêkszoœæ (74%)

6 Komunikaty 105 Wykres 6. Zalety e-learningu, jako technologii w przeprowadzaniu szkoleñ dla pracowników Mo liwoœæ nieustannego doszkalania pracowników Mo liwoœæ modyfikacji i aktualizacji treœci szkolenia Wygoda realizacji szkoleñ Interaktywnoœæ szkoleñ Mo liwoœæ lepszego wykorzystania wiedzy organizacji Redukcja kosztów szkoleñ Pozytywny wp³yw na motywacjê osoby szkolonej Nowoczesnoœæ irmy korzystaj¹ce z e-lerningu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% irmy dotychczas nie korzystaj¹ce z e-lerningu Wykres 7. Wady e-learningu, w kontekœcie szkolenia pracowników Koniecznoœæ anga owania du ych zasobów podczas realizacji kursów Koniecznoœæ ponoszenia kosztów dodatkowej, czêsto wysokiej inwestycji Wysoki koszt opracowania treœci szkolenia Du e odsetek osób nie koñcz¹cych kursów irmy korzystaj¹ce z e-lerningu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% irmy dotychczas nie korzystaj¹ce z e-lerningu wskaza³a mo liwoœæ modyfikacji treœci szkoleñ jako istotn¹ zaletê analizowanej przez nas metody nauczania. Rozbie noœci pomiêdzy zaletami wskazywanymi przez firmy z praktyk¹ w e-learningu, a tymi, które dotychczas nie korzysta³y z niego, mog¹ sugerowaæ, które z u ytecznoœci okazuj¹ siê przydatne w trakcie realizacji szkoleñ. Analogicznie mo na analizowaæ wady e-learningu, które wskaza³y ankietowane firmy (wykres 7). Podobnie jak poprzednio, widaæ rozbie noœci pomiêdzy wadami wskazanymi przez ankietowane grupy. irmy, które dotychczas nie prowadzi³y szkolenia pracowników metod¹ e-learnigu, jako g³ówne bariery wymieniaj¹ wysokie koszty inwestycji oraz koniecznoœæ zaanga owania du ych zasobów firmy (zajmuje siê tym nie tylko dzia³ szkoleñ, ale te np. dzia³ IT) dla realizacji takiego typu szkoleñ. Te z przedsiêbiorstw, które re-

7 106 Komunikaty Wykres 8. irmy planuj¹ce wykorzystanie e-learningu do dalszych szkoleñ pracowników nie wiem 48% tak 40% nie 12% alizowa³y szkolenia e-learningowe, bardziej koncentruj¹ siê na realizacji ni na wdro eniu. Jako znacz¹cy minus e-learningu podkreœla siê wysoki odsetek osób, które nie koñcz¹ szkoleñ. Jest to problem istotny, zw³aszcza w momencie gdy firma rozpoczyna szkolenie pracowników metod¹ e-learningu. Zaleta tej metody nauczania, czyli elastycznoœæ czasowa, pozwala na samodzielne planowanie nauki przez osobê zainteresowan¹. Okazuje siê, e wiele spoœród szkolonych osób ma problemy (przynajmniej na pocz¹tku szkoleñ) z zaplanowaniem czasu pracy i zorganizowaniem czasu na naukê. Efektem jest niedotrzymywanie terminów albo nawet nieukoñczenie szkolenia. Na pytanie dotycz¹ce dalszych planów szkoleniowych, 40% ankietowanych odpowiedzia³o, e planuje ich realizacjê przy wykorzystaniu e-learningu (wykres 8). Co jednak istotne wszystkie te odpowiedzi pochodzi³y od firm, które ju przeprowadza³y szkolenia w ten sposób. Mo na nawet przypuszczaæ, e posiadaj¹ one w³asne platformy e-learningowe i bêd¹ je w dalszym stopniu wykorzystywaæ w swojej dzia³alnoœci szkoleniowej. irmy, które nie posiada³y doœwiadczenia w e-learningu, wybiera³y inne opcje. Nie wolno w tym miejscu bagatelizowaæ kosztów, które musi ponieœæ firma wdra aj¹ca e-learning, i z pewnoœci¹ by³ to jeden z czynników maj¹cych wp³yw na odpowiedÿ. Ponadto, jak zauwa ali ankietowani, nie wszystkie szkolenia powinny byæ realizowane metod¹ e-learningu. S¹ sytuacje, w których zalecana jest bezpoœrednia obecnoœæ trenera. Podsumowanie Przeprowadzone przeze mnie badania s¹ ograniczone ze wzglêdu na wielkoœæ próby, jak i na zakres tematyczny. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie odwzorowuj¹ w pe³ni rzeczywistoœci, ani nie stanowi¹ wystarczaj¹cej bazy do konstrukcji modeli. Pokazuj¹ jednak istniej¹ce prawid³owoœci i rzeczywiste opinie osób aktualnego i potencjonalnego elektoratu nauczania za pomoc¹ komputerów. irmy korzystaj¹ce z technologii e-learning w szkoleniu kadr to, w wiêkszoœci wypadków, du e przedsiêbiorstwa, które s¹ w stanie dokonaæ zakupu plat-

8 Komunikaty 107 formy e-learningowej, a jest to wydatek niewyobra alny dla przedsiêbiorstwa ma³ego. Z drugiej strony, zakup platformy nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z omawianej metody nauczania. Mniejsze i mniej zamo ne przedsiêbiorstwa mog¹ korzystaæ z technologii e-learning poprzez zlecanie szkoleñ specjalizuj¹cym siê w tym instytucjom. Procesy szkolenia pracowników mog¹ byæ realizowane w sposób tradycyjny, jak równie za pomoc¹ e-learningu. O ile nauczanie na odleg³oœæ nie jest niczym nowym (Uniwersytet Jagielloñski ju w 1776 roku wprowadzi³ korespondencyjne kursy dla rzemieœlników), o tyle wraz z rozwojem technologii dysponujemy coraz nowoczeœniejszymi narzêdziami, wœród których znacz¹ce miejsce zajmuj¹ platformy e-learningowe. Technologia ta szczególnie zalecana jest w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z rozproszon¹ geograficznie (a nawet czasowo) grup¹ s³uchaczy. Przedstawione przeze mnie wyniki w du ym stopniu pokrywaj¹ siê z tym, co jako wady i zalety e-learningu wymienia w swojej publikacji Barbara Galiñska. Czynniki, dziêki którym technologia e-learning okazuje siê znacznie bardziej atrakcyjna ni szkolenie tradycyjne, to mo liwoœæ indywidualizacji, elastycznoœæ, b¹dÿ szybka modyfikacja. Wszystkie te atrybuty sprowadzaj¹ siê do wspólnego mianownika, jaki stanowi¹ szybkoœæ dzia³ania i informacji, czyli podstawowe i konieczne elementy dzia³ania wspó³czesnych organizacji. Literatura: Bielecki W. (2004), e-nauczanie perspektywy [w:] Kisielnicki J. (red.), Informatyka narzêdziem wspó³czesnego zarz¹dzania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa. Bielecki W. (2005), Nauczanie w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy, Problemy Zarz¹dzania 1/7, Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Brzeziñski Z. (2006), On-the-job-training. Szkolenie w miejscu pracy Galiñska B. (2006), Szkolenia stacjonarne czy szkolenia elektroniczne? Hyla M. (2005), Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Kuœmierz M. (2006), E-nauka jest efektywniejsza i tañsza, Gazeta Prawna, Nr 039. M³ynarczyk D. (2006), Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT, PARP Orzechowska K.(2006), Podnoszenie kwalifikacji pracowników, jako element zarz¹dzania Zawadzka I.(2006), Organizacja wyedukowana

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Mam zawód mam pracę w regionie Beneficjent

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Mam zawód mam pracę w regionie Beneficjent Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Mam zawód mam pracę w regionie Beneficjent Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Partner Projektu Priorytet Nazwa i numer

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008 Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń 1 Wprowadzenie Omawiane w raporcie szkolenia były realizowane przez OFEK

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich NOSACQ-50- Polish Ankieta dotycz ca klimatu pracy w krajach nordyckich Celem tej ankiety jest zapoznanie z Twoimi pogl dami na temat Tego miejsca pracy. Twoje odpowiedzi zostan komputerowo przetworzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Badania marketingowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne dziś i jutro

Kształcenie ustawiczne dziś i jutro Kształcenie ustawiczne dziś i jutro Kursy i szkolenia, jako forma podnoszenia kwalifikacji i umiejętno tności obecnych i przyszłych ych pracowników ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. 99-301 Kutno,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach:

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach: Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych kursu Gender Mainstreaming przeprowadzonego w dniach : 15-16.10.2009r., 22-23.10.2009r., 24 25.10.2009r., 05-06.11.2009r. w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w jest integralną częścią procesu kształcenia studentów. Szczegółowy program praktyki

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Proszę wypełnić wszystkie pola według poniższych informacji. Czytelnie, literami drukowanymi (w szczególności imię

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Uwaga!!! - Aktualny harmonogram Porad Zawodowych Grupowych znajduje się na stronach WWW Urzędu Pracy: www.praca.lukow.pl (dokumenty do pobrania dla

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo