2. Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych. Wydawca:Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych. Wydawca:Targi w Krakowie Sp. z o.o."

Transkrypt

1 I N F O R M A T O R kompozyt-expo 2. Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych Przygotowania do listopadowych Targów KOM- POZYT-EXPO idą pełną parą! W porównaniu do jakże udanej, premierowej edycji, znacząco wzrosła liczba Wystawców oraz powierzchnia wystawiennicza, mimo iż do startu Targów pozostały dwa miesiące! Jesteśmy mile zaskoczeni ogromnym zaangażowaniem poszczegónych firm w przygotowanie imprezy, za co każdemu Wystawcy z osobna już dziś jesteśmy wdzięczni. Trwają prace nad programem towarzyszącym i harmonogramem Strefy Prezentacyjnej, w której będą mogli czynnie uczestniczyć nasi Zwiedzający. Dużą atrakcją będzie również możliwość poznania procesu powstawania ultralekkich samolotów w Zakładach Lotniczych 3Xtrim oraz wystawa prac dyplomowych studentów krakowskiej ASP: prototypów pojazdów, a także przedmiotów użytkowych, wykonanych z kompozytów. Producentów i dystrybutorów materiałów kompozytowych zapraszamy do udziału w Targach. Zwiedzających do rejestracji on-line todroga, bykupić Wydawca:Targi w Krakowie Sp. z o.o. WITAMY W ŚWIECIE INNOWACJI! Nieprzypadkowo Dreamliner 787 uznawany jest za cud techniki. Specjaliści amerykańskiego koncernu lotniczego Boeing dołożyli wszelkich starań, aby ich nowy samolot zachwycał nie tylko sylwetką, ale i osiągami. Trzeba przyznać, że dziecko rewolucji technologicznej, której niewątpliwie dokonali, dystansuje konkurencję. A prawdziwa siła Boeinga 787 tkwi w materiałach, z których został wykonany, czyli w kompozytach. I o ile sam Boeing na naszych Targach KOMPOZYT-EXPO raczej się nie pojawi, to włókno węglowe, z którego został wykonany owszem! bilet w atrakcyjnej cenie. Warto się pojawić na jedynych Targach w Polsce poświęconych branży kompozytów. Sukces zaczyna sięodspotkań, ale żeby go osiągnąć trzeba spotkania wcześniej zaplanować. Wybierając się na KOMPOZYT- EXPO 2011 warto wypełnić formularz rejestracyjny i umówić się na spotkanie z konkretnym wystawcą [Kalendarz Spotkań]. Po raz pierwszy Targom towarzyszyć będzie Konkurs o Koronę Targów KOMPOZYT-EXPO, mający na celu wyłonienie najlepszych produktów prezentowanych na naszych Targach w następujących kategoriach: maszyny i urządzenia do obróbki materiałów kompozytowych, narzędzia i oprzyrządowanie do obróbki materiałów kompozytowych, materiały i surowce do produkcji kompozytów, wyroby z materiałów kompozytowych i ich zastosowanie, technologie wytwarzania materiałów kompozytowych. Dorota Gurgul Komisarz targów KOMPOZYT-EXPO 2/2011 KALENDARZ SPOTKA To nowoczesne, zupełnie bezpłatne i niezwykle pomocne narz dzie, dzi ki któremu b dziecie Paƒstwo mogli w pełni zoptymalizowaç pobyt na Targach. Kalendarz Spotkaƒ to standard obowiàzujàcy w najwi kszych Êwiatowych oêrodkach targowych. Dedykowany jest zarówno Wystawcom, jak i Zwiedzajàcym, którzy cenià proste i funkcjonalne rozwiàzania. JAK TO DZIAŁA? Ka dy Wystawca dokonujàc rejestracji na stronie w zakładce Dla Wystawców, otrzyma login i hasło, przy pomocy którego b dzie mógł stworzyç profil swojej firmy (dane teleadresowe, logo firmy, krótki opis działalnoêci). Wprowadzone dane mogà byç modyfikowane w zale noêci od zapotrzebowania, tak by profil Wystawcy zawsze był aktualny i interesujàcy dla potencjalnych Klientów. Z kolei ka dy Zwiedzajàcy dokonujàc rejestracji, oraz logujàc si w Kalendarzu b dzie mógł umówiç si na spotkanie z wybranym Wystawcà, w najbardziej dogodnym dla siebie terminie.wystawcy do ostatniego dnia przed targami majà mo liwoêç wglàdu w list odwiedzin na swoim stoisku. Dzi ki Kalendarzowi Spotkaƒ mogà sprawdziç kto zainteresował si ich ofertà, w jakim dniu targowym oraz o której godzinie wyraził ch ç spotkania. Kalendarz Spotkaƒ umo liwia akceptowanie spotkaƒ, przesuwanie ich terminu oraz zawiera wiele innych przydatnych funkcji, dzi ki którym zarejestrowany uczestnik Targów KOMPOZYT-EXPO efektywnie sp dzi czas w hali wystawienniczej Targów w Krakowie. Wszystkie wy ej wymienione działania zaowocujà powstaniem wirtualnego katalogu Wystawców Targów KOMPOZYT-EXPO 2011, zaê selektywna wyszukiwarka pozwoli GoÊciom na szybkie i sprawne znalezienie informacji o interesujàcych ich firmach oraz produktach, co przeło y si na satysfakcjonujàcà liczb umówionych spotkaƒ. Wi cej na 1

2 ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW W ókna szklane, naturalne, w glowe, aramidy; Nano-wzmocnienia: glin, CNT - nanorurki w glowe, itp.; ywice termoutwardzalne oraz termoplastyczne; Wype niacze: tlenek glinu, w glan wapnia, mikro granulki, makrogranulki, krzemionka, talk, mika, itp.; elkoty, topkoty, farby, lakiery, pigmenty; Kleje, kity, spoiwa, silikony; Ârodki specjalne, modyfikatory; Materia y rdzeniowe, materia y tekstylne i wiàzki nieskr conych w ókien; Pó produkty termoutwardzalne i termoplastyczne; Nanokompozyty, kompozyty hybrydowe; Panele sandwiczowe; Kompozyty o matrycach ceramicznych, polimerowych, metalowych; Odlewane wyroby z kompozytów o matrycy metalowej, Tworzywa ceramiczne; Maszyny przeznaczone do produkcji i obróbki w ókien, impregnacji i ci cia tkanin; Formy metalowe, kompozytowe, pasty do modelowania form, produkty do polerowania, adherenty, sprz t do konserwacji i czyszczenia form; Narz dzia z ostrzami z materia ów supertwardych; Maszyny do procesów kszta towania wst pnego, wytwarzania komponentów w óknistych, nawijania w ókien, prasowania ciàg ego, odlewania odêrodkowego, do formowania kontaktowego, RTM, do formowania bezpoêredniego, do szybkiego wykonywania prototypów; Oprogramowanie do projektowania, modelowania, symulacji, baz danych materia ów; Us ugi recyklingowe; Wzornictwo przemys owe, prototypowanie. SUKCES TKWI W NISZACH Rozmowa z jednym z Wystawców KOMPOZYT-EXPO 2011 Adamem Michałowskim, prezesem Zakładów Lotniczych "3Xtrim" Sp. z o.o. Kto korzysta z Waszych samolotów? Naszych klientów mo na podzieliç na trzy grupy. Grupa najliczniejsza to osoby prywatne, latajàce w celach turystycznych i sportowych. Druga grupa to przedsi biorstwa wykorzystujàce nasze samoloty jako Êrodki transportu. Wreszcie trzecia grupa szkoły latania i kluby lotnicze. Samoloty 3Xtrim doskonale nadajà si do celów edukacyjnych, dlatego u ywane sà do szkolenia pilotów samolotów ultralekkich w Polsce, Czechach, Francji, a nawet w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Produkujemy równie samoloty do holowania szybowców jako alternatyw dla starych paliwo ernych samolotów obsługujàcych szkoły szybowcowe. Czy kompozyty wpływają na łatwiejszy dostęp ludzi do możliwości latania? Kompozyty nie sà remedium na wszystko. Dobrze skonstruowany samolot metalowy, drewniano- płócienny czy kompozytowy latajà tak samo dobrze. Nie, nie istnieje bezpoêrednie przeło enie technologii na dost pnoêç. Z jakimi usługami pokażą się Państwo na Targach? Czym charakteryzują się Państwa samoloty? Zakłady Lotnicze 3Xtrim produkujà samoloty własnej konstrukcji i to jest nasz podstawowy biznes. Produkujemy równie podzespoły do samolotów innych producentów: pływaki, narty, koła kompozytowe. W całej historii firmy du e znaczenie miała te produkcja pozalotnicza: cz Êci do sprz tu sportowego, wyposa enie oczyszczalni Êcieków i chłodni kominowych. Na Targach chcielibyêmy przypomnieç, e 3Xtrim to kompetentny i rzetelny kooperant. A nasze samoloty? To czym si charakteryzujà, to bardzo udana kombinacja talentu in ynierskiego i doskonałego wykonawstwa. Jak oceniają Państwo polski rynek materiałów kompozytowych? Co zaskakuje najbardziej? Polski rynek nale y do zagranicznych koncernów. Struktura samolotów 3Xtrim w całoêci wykonana jest z materiałów pochodzàcych z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. I to nie jest kalkulowany wybór, a koniecznoêç wynikajàca z braku lokalnych dostawców materiałów spełniajàcych wymogi nadzoru lotniczego. Trudno o ocen innà ni ta, e przynajmniej jeêli chodzi o lotnictwo, nie ma ju chyba mo liwoêci odtworzenia w Polsce produkcji certyfikowanych surowców kompozytowych dla lotnictwa. Zaskakuje to, e stało si tak pomimo znacznych nakładów na badania materiałowe w Polsce. Jak Pan myśli, w jakich obszarach branży kompozytowej Polska może wyspecjalizować się na skalę europejską? Polska od trzech dekad wyspecjalizowana jest w produkcji konstrukcji laminatowych mokrych. Bierze si to stàd, e produkcja ta oparta jest o wykwalifikowanà sił roboczà, o którà na przykład w naszym Êrodowisku Bielskim nietrudno. Jednak przyszłoêç kompozytów wytrzymałoêciowych to prepregi. Produkcja taka wymaga jednak bardzo du ych nakładów na systemy przechowywania, autoklawy i centra obróbcze. To obszary nieosiàgalne dla przedsi biorstw małych, jak nasze. Bez stworzenia infrastruktury dla produkcji kompozytów autoklawowych i obróbki prepregów nie mamy wi kszych szans na uzyskanie znaczàcej pozycji w Europie Źródło: 3Xtrim Sp. z o.o. A jakie są aktualnie największe trudności z jakimi spotyka się firma 3Xtrim? Samoloty 3Xtrim sprzedawane sà w Europie i za Atlantykiem. Wi kszoêç naszych klientów pochodzi z krajów o wysokiej kulturze lotniczej. Najwi kszà trudnoêcià, ale te najwi kszym wyzwaniem jest sprostaç oczekiwaniom klienta przyzwyczajonego do standardów du ej awiacji Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych kompozyt-expo

3 GDP Koral s.r.o. GDP KORAL to oddział firmy GDP Group, która projektuje, wytwarza i dostarcza rozwiàzania oparte o kompozyty tworzyw sztucznych. Posiadamy fabryki we Francji, Hiszpanii i w Czechach. Specjalizujemy si w projektowaniu i produkcji profili kompozytowych w technologiach ciàgłej i intensywnej produkcji, głównie pultruzji i prasowania. Ze wzgl du na wyjàtkowe właêciwoêci, nasze profile wzmacniane włóknem (fibre reinforced profiles FRP) sà u ywane w wielu sektorach przemysłu, gdy tradycyjne materiały nie sà w stanie sprostaç wymaganiom klienta. Oferujemy rozwiàzania stosowane wsz dzie tam, gdzie niezb dna jest lekka izolacja cieplna i elektryczna, ognioodpornoêç, wytrzymałoêç czy powierzchnie niewymagajàce konserwacji. Interesujemy si te zastosowaniem kompozytów włókien w glowych w sporcie. W tej dziedzinie współpracujemy z producentami łuków i nart. JeÊli masz wysokie wymagania, kompozyty mogà okazaç si najlepszym rozwiàzaniem. Aby dowiedzieç si wi cej, odwiedê naszà stron internetowà: Źródło: GDP Koral s.r.o. Refreshing chemical distribu on AzelisPolandSp.zo.o. Azelis jest europejskim dystrybutorem, oferujàcym pełen zakres najwy szej jakoêci produktów do budowy laminatów. Dzi ki 50-letniemu do- Êwiadczeniu na tym polu zapewniamy swoim klientom profesjonalne wsparcie techniczne oraz nowatorskie rozwiàzania, które usprawniajà procesy produkcyjne i pomagajà uzyskaç jak najlepszà wydajnoêç naszych produktów. DziałalnoÊç w Polsce rozpocz liêmy w 1995 roku poczàtkowo jako Arnaud Polska, a od stycznia 2011 roku funkcjonujemy ju pod nazwà Azelis Poland. Główna siedziba firmy znajduje si w Poznaniu, z centrum logistycznym w Bugaju (10 km od Poznania) i dodatkowym magazynem w Mràgowie. Azelis oferuje szeroki wachlarz codziennych i specjalistycznych materiałów do zastosowaƒ w wielu gał ziach przemysłu: stoczniowym, motoryzacyjnym, sanitarnym, ochrony Êrodowiska, energii wiatrowej oraz urzàdzeƒ sportowych i rekreacyjnych. Nasza aktualna oferta obejmuje produkty nast pujàcych dostawców: AHLSTROM - maty szklane emulsyjne i proszkowe, tkaniny rovingowe, matotkaniy, multiaxiale, materiały do form zamkni tych RTM oraz vacuum; LEDA - kleje poliestrowe i winyloestrowe, ywice niepalne, elkoty, topkoty, system One Shot do budowy form; POLYSYS- TEMS - ywice poliestrowe; GRP TOOLS narz dzia do laminowania; PGI - materiały przekładkowe Matline; OXIDO - utwardzacze do ywic. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na nasze stoisko podczas najbli szych Targów KOMPOZYT- EXPO. Technische Universität Dresden Jak co roku, równie na tegorocznych Targach KOMPOZYT-EXPO 2011 Instytut Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (ILK) z Technische Universiteat Dresden ma przyjemnoêç zaprezentowaç swe najnowsze osiàgni cia, wyniki badaƒ naukowych oraz trendy z dziedziny konstrukcji lekkich. W tej dyscyplinie ponad 220 pracowników jednostki prowadzi intensywne badania, których celem jest zwi kszenie efektywnoêci materiałowej oraz sprawnoêci energetycznej wydajnych konstrukcji lekkich. Od powstania tego instytutu, czyli od 1994 roku, opracowany przez dyrektora prof. Wernera Hufenacha tzw. model drezdeƒski ( function-integrating multi-material design ) jest stale rozwijany i z powodzeniem wdra any w ró nych gał ziach przemysłu. Bioràc pod uwag cały łaƒcuch wytwórczy, obejmujàcy zaprojektowanie materiału - konstrukcji przeprowadzenie niezb dnych symulacji - wykonanie prototypów - przygotowanie produkcji - analiz jakoêci - oraz kosztów wytwarzania, Instytut Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych jest w stanie zaoferowaç kompleksowe rozwiàzania z zakresu konstrukcji lekkich. Wi cej informacji na ten temat mo na uzyskaç na stronie Instytutu oraz podczas Targów KOMPOZYT-EXPO Na Targach KOMPOZYT-EXPO przedstawiony zostanie m.in. prototyp elektrycznego samochodu sportowego etrust, wa àcy jedynie 400 kg., który został zaprojektowany i wykonany w Instytucie Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych przy współpracy z firmà Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH. Źródło: Technische Universität Dresden 3

4 INNOWACJE DAJÑ PRZEWAG Wywiad z Przemysławem Kamiƒskim z firmy CSV Sp z o.o. Jak Państwo definiują innowacje we współczesnym przemyśle? Źródło: Zakład Kompozytów Sp. z o.o. Źródło: Klimawent S.A. Klimawent S.A. Klimawent S.A. produkuje przemysłowe urzàdzenia filtrowentylacyjne, zabezpieczajàce pracowników przed wpływem szkodliwych procesów technologicznych tj. wentylatory, odciàgi spalin samochodowych i odciàgi spawalnicze. Misjà firmy jest zapewnienie czystego powietrza na zagro onych pyłami i gazami stanowiskach pracy. Nasz system zarzàdzania jakoêcià spełnia wymagania normy ISO 9001:2008, dlatego nasze produkty odznaczajà si najwy szà jakoêcià. Bella Zakład KompozytówSp.zo.o. Posiadamy ponad 30-letnie doêwiadczenie w wykonywaniu oprzyrzàdowania i produkcji wyrobów kompozytowych. Oferujemy pełny cykl produkcyjny obejmujàcy: wykonanie oprzyrzàdowania (modele i formy) i produkcj seryjnà (laminowanie i obróbka wyrobu włàcznie z lakierowaniem). Stosujemy nowoczesne technologie i materiały. Modele frezujemy na jednej z najwi kszych w Polsce frezarek numerycznych CNC 5-osiowych. Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami z bran y szynowej, szkutniczej, motoryzacyjnej i reklamowej. Przemysław Kamiński Kto kupuje Państwa produkty/surowce? Działania innowacyjne to mi dzy innymi działania o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym i handlowym, które majà na celu wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów czy procesów. Według mnie działalnoêç innowacyjna jest niezb dnym elementem w dà eniu do dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. JesteÊmy nastawieni na współprac z firmami zainteresowanymi nowymi technologiami i nowinkami materiałowymi z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych, zarówno poliestrowych jak i epoksydowych. Oprócz samej sprzeda y materiałów staramy si pomóc firmom w rozwiàzywaniu problemów, które wynikajà bezpoêrednio podczas produkcji, jak i podczas faz projektowania. Naszymi klientami sà przede wszystkim: stocznie, producenci wyrobów sanitarnych, samochodów, producenci elementów wyposa enia samochodów, pociàgów, tramwajów czy elektrownie wiatrowe. Jakie są główne problemy rozwoju rynku materiałów kompozytowych w Polsce? Jak wyglądają perspektywy jego rozwoju? Istotnym problemem jest koszt materiałów kompozytowych w porównaniu z tradycyjnymi materiałami, takimi jak choçby stal. Mimo i kompozyty w wybranych przypadkach majà istotnà przewag ze wzgl du na ci ar i odpornoêç na korozj, to w wielu przypadkach jednostkowej produkcji oraz niewielkiej iloêci seryjnej materiały kompozytowe przegrywajà z tradycyjnymi materiałami (stalà, aluminium) ze wzgl du na koszt budowy modeli i form. Ponadto w Polsce bardzo ci ko jest przebiç si z nowym produktem, z nowà technologià, ze wzgl du na wymagania formalne (koniecznoêç przeprowadzania badaƒ, posiadanie certyfikacji). Mimo to, przewiduj wzrost sprzeda y w obszarze mało wyspecjalizowanym, wzrost udziału kompozytów HI-TECH (w budowie nowych samochodów, w budownictwie np. wymiana elementów metalowych na epoksydowe) oraz wzrost w dziedzinie nowych technologii z zastosowaniem materiałów kompozytowych (np. infuzja z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów przekładkowych oraz ywic poliestrowych i epoksydowych). A w jakich obszarach branży kompozytowej Polska może się wyspecjalizować na skalę europejską? Obecnie jesteêmy wyspecjalizowani w budowie jachtów oraz kompozytowych wozów po arniczych. Mamy równie bogatà tradycj w budowie lekkich samolotów i szybowców. Uwa am, e dobrym kierunkiem rozwoju jest udział materiałów kompozytowych w budowach konstrukcyjnych oraz w przemyêle samochodowym. Uczestniczymy w produkcji wyrobów dla przemysłu sanitarnego. Technologia w Polsce pokrywa si z tà europejskà, jedyne czego mo na yczyç polskim firmom to własnych produktów, promowania własnej marki, a nie tak, jak to bywa w du ej mierze dotychczas funkcjonowania pod zachodnià markà. Jak Pan myśli, w jaki sposób można rozwinąć polski rynek włókna węglowego? Głównie poprzez wzrost sprzeda y w lotnictwie i w przemyêle samochodowym. Nale y poczekaç na ni sze ceny włókien w glowych. W ostatnich latach powstajà firmy, które zamierzajà wprowadziç na rynek nowe materiały, co powinno przyczyniç si do zmiany ceny rynkowych. Najwi ksze koncerny samochodowe (Mercedes, BMW, Audi) podpisujà kontrakty na dostawy tkanin w glowych do produkcji poszczególnych elementów, majàcych wpływ na mas i spalanie pojazdu. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na udział w naszych Targach? Chcemy przede wszystkim wypromowaç nowe materiały i technologie, zaprezentowaç nowy produkt - seri klejów metakrylanowych, znaleêç nowych dostawców materiałów kompozytowych, spotkaç obecnych kontrahentów, wymieniç doêwiadczenia i poglàdy na temat rynku i rozwoju materiałów kompozytowych oraz zdobyç jak najwi cej informacji o nowych technologiach i materiałach kompozytowych. Posiadamy certyfikat EN ISO 9001:2008. Wi cej informacji o naszych mo liwoêciach produkcyjnych znajdziecie Paƒstwo na stronie: Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych kompozyt-expo

5 LABRO-TECHNOLOGIE LABRO - TECHNOLOGIE od 1997 roku jest wyłàcznym przedstawicielem Friatec AG Labortechnik w zakresie dostarczania rozwiàzaƒ z ceramiki technicznej FRIDURIT dla bran y laboratoryjnej. Z poczàtkiem tego roku Labro zostało tak e wyłàcznym dystrybutorem w Polsce rozwiàzaƒ technologicznych z zastosowaniem ceramiki tlenkowej FRIALIT -DEGUSSIT. Obszary zastosowaƒ ceramiki tlenkowej FRIA- LIT -DEGUSSIT : In ynieria elektryczna: elektryczne przepusty i rurki izolacyjne do urzàdzeƒ pró niowych; sprz t kontrolny do półprzewodników / fotowoltaika; aparatura do badaƒ i rozwoju (technologia akceleratora); wysokiej jakoêci elektronika. Technologia wysoko temperaturowa: rury i pr ty izolujàce do ochrony i izolacji termopar, dla gazu wlotowego i rur wydechowych; rury dyfuzyjne dla przemysłu półprzewodników; wyroby laboratoryjne np. tygle, łódki, tace do spalania. In ynieria mechaniczna: tłoki do pomp dozujàcych; tłoki do pomp wysokociênieniowych; pierêcienie poêlizgowe do uszczelniania pomp; tuleja ochronna wału; ło yska Êlizgowe oraz ło yska toczne; dysze; prowadnice; kształtki dla wymagajàcych odpornoêci na zu ycie; sto ki i prowadnice dla przewodów przemysłowych; matryce do pras. Wi cej informacji na stronie Phoenix Equipment Polska Firma PHOENIX EQUIPMENT POLSKA jest oficjalnym przedstawicielem na terenie Polski amerykańskiego producenta urządzeń do wspomagania produkcji kompozytów, PHOENIX EQUIPMENT COMPANY. W ofercie znajdują się aplikatory do natrysku żelkotu lub żywicy oraz urządzenia do wtrysku lub dozowania żywic. Urządzenia charakteryzuje prosta konstrukcja, innowacyjne rozwiązania oraz atrakcyjna cena. Zwiększający się popyt na mniejsze i tańsze urządzenia zaowocował stworzeniem kolejnego modelu żelkociarki z mieszaniem składników w pistolecie. Na naszym stoisku zaprezentujemy nowy ekonomiczny aplikator żelkotu ELF oraz pokażemy niskociśnieniowy wtrysk do formy pod membraną silikonową. Wzbogaciliśmy naszą ofertę również o natryskowy absorber styrenu oraz drukowane welony powierzchniowe imitujące drewno, skały czy tkaniny węglowe. ECTestSystemSp.zo.o. EC Test Systems Sp. z o.o. zajmuje si dostarczaniem rozwiàzaƒ pomiarowych i diagnostycznych z zakresu drgaƒ i akustyki. JesteÊmy wyłàcznym przedstawicielem na terenie Polski Êwiatowych liderów tej bran y. Reprezentujemy firmy z których doêwiadczeƒ korzystajà najwi ksze koncerny motoryzacyjne, lotnicze oraz przedsi biorstwa działajàce w bran y zbrojeniowej jak i pozostałych gał ziach przemysłu. Ofert uzupełniajà zaawansowane systemy wizyjne i termowizyjne. Naszym klientom dostarczamy kompleksowe rozwiàzania w zakresie pomiarów procesów szybkozmiennych, takich jak eksplozje, ruchy obiektów z bardzo du à pr dkoêcià, drgania, deformacje uderzeniowe, dynamika płynów itp. Dostarczamy zintegrowane systemy R&D do analiz termalnych (badanie napr eƒ, wibrotermografia, termografia impulsowa i lockin) oraz systemy do realizacji testów zm czeniowych. Podczas Targów KOMPOZYT-EXPO nasza firma zaprezentuje mi dzy innymi nast pujàce systemy pomiarowe: IrNDT system do badaƒ nieniszczàcych kompozytów z wykorzystaniem aktywnej termografii oraz szerografia NDT - technologia badania nieniszczàce materiałów kompozytowych. Źródło: Phoenix Equipment Polska Źródło: EC Test System Sp z o.o. Dostarczajàc najnowsze rozwiàzania znajdujàce si obecnie na rynku pomagamy uruchamiaç nawet najbardziej skomplikowane stanowiska badawczo - rozwojowe. Kelteks d.o.o Kelteks d.o.o. to chorwacka firma zajmujàca si produkcjà tkanin. Program produkcyjny składa si z kilku elementów. Źródło: LABRO - TECHNOLOGIE Program kompozytów Pasma i niedoprz d z włókna szklanego: niedoprz d składajàcy si z włókna szklanego od 200 do 4800 tex, na yczenie dost pne rozmiary od 10 do 330 cm (szerokoêç) ze współczynnikiem ci aru na jednostk powierzchni od 160 do 1500g/m2. Niedoprz d i combimat. Tkane włókno szklane. Complex combimat to zło one wielowarstwowe połàczenie tkanego niedoprz du i włókna szklanego lub niedoprz du poci tego i zszytego włóknem poliestrowym. Siatki z włókna szklanego. Jednokierunkowe tkaniny i pasma. Program dla przemysłu budowlanego Siatki z włókna szklanego do ró nych zastosowaƒ: powlekanie fasad, wzmacnianie marmuru, mozaika płytki ceramiczne, siatka GEO remonty dróg, wzmacnianie podłóg (Estrich), specjalne siatki zasadoodporne do wzmacniania betonu (CEM-FIL), wzmocnienie Êcian wewn trznych, siatka do podgrzewanej podłogi. 5

6 Źródło: Firma Vera Firma Vera Firma Vera Krzysztof Goworowski istnieje na rynku od 1996 r. Profil naszej działalnoêci zwiàzany jest z rynkiem wyrobów kompozytowych, a podstawowym materiałem u ywanym w działalnoêci produkcyjnej sà laminaty na bazie ywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Stosowane przez nas technologie to: laminowanienamokrometodàrtmt.j.wtrysk ywicy; laminowanie metodà podciênienia Vacum; laminowanie na prasach hydraulicznych; laminowanie r czne na formach. Specjalizujemy si w produkcji detali wielkowymiarowych np.: kabiny sanitarne do kolejnictwa; obudowy i osłony maszyn; baseny kàpielowe i oczka wodne; zbiorniki na ciecze; tablice do koszykówki; progi do rzutu kulà, młotem i do skoku w dal. Wi cej na stronie: JASTRZ BIE, UMIARKOWANI INNOWATORZY, KONSERWATYÂCI... O polskiej bran y kompozytowej rozmawiamy z kolejnym Wystawcà KOMPOZYT-EXPO Ireneuszem Pierwołà-Górskim, właêcicielem firmy MAGNUM VENUS POLSKA. Ireneusz Pierwoła-Górski Jak firma postrzega krakowskie Targi KOMPOZYT-EXPO, co sprawiło, że wracają Państwo do nas po roku? Jest to jedyna tego typu impreza w Polsce, zwiàzana bezpoêrednio z gał zià kompozytów. Targi w Krakowie przyciàgajà do siebie profesjonalnà organizacjà i miłà obsługà. To doskonałe miejsce do Êledzenia nowoêci na rynku kompozytów i nawiàzywania nowych biznesowych relacji. Impreza ta doskonale wpisała si w nasz kalendarz targowy. Co możemy powiedzieć o branży stoczniowej, oceniając ją z perspektywy dziesięciolecia obecności firmy MVP na rynku? Pod koniec lat 90-tych i na poczàtku nowego stulecia tendencja w przemyêle stoczniowym była wzrostowa. Z uwagi na niskie koszty produkcji rodzime wyroby były bardzo konkurencyjne pod wzgl dem ceny w stosunku do tych samych elementów produkowanych za zachodnià granicà. Poczàtek XXI wieku i przystàpienie Polski do struktur UE to zwi kszenie sprzeda y jachtów i motorówek, a co za tym idzie tak e produkcji, co w efekcie kreowało dalszy rozwój polskich stoczni jachtowych. Powstało wiele nowych zakładów, a istniejàce rozbudowały swój potencjał korzystajàc ze Êrodków pomocowych z UE oraz Êrodków z urz dów gmin. Wielu firmom umo liwiło to zakup urzàdzeƒ i jeszcze bardziej dynamiczny rozwój. Niestety kryzys ogólnoêwiatowy zatrzymał nowe projekty i w wi kszoêci zakładów zmniejszył iloêç produkowanych jednostek. Sà stocznie, w których produkcja spadła nawet o 80% czego skutkiem były masowe zwolnienia pracowników. Te wydarzenia zniech ciły cz Êç przedsi biorców do zakupu nowych urzàdzeƒ i inwestowania w parki maszynowe. Jednak spora grupa zauwa yła, e urzàdzenia pozwalajà na znaczne oszcz dnoêci w zatrudnieniu i pomimo kryzysu decydowała si na zakup nowych. Obecnie widzimy ponowny wzrost i odrodzenie na rynku stoczniowym. Firmy, które wyszły z kryzysu obronnà r kà stały si sprawniej zarzàdzane i du o wydajniejsze. Zainteresowanie zakupem urzàdzeƒ szybko powróciło na poziom sprzed kryzysu, a nowe technologie takie jak lekki RTM i infuzja stały si codziennoêcià. Czy polscy przedsiębiorcy są otwarci na nowości technologiczne w obszarze produkcji? KauPoSil KauPoSil jako przedstawiciel handlowy firmy Smooth-On na Polsk wprowadza na rynek innowacyjne silikony przeznaczone do produkcji wysokiej jakoêci worków pró niowych wielokrotnego u ytku, które zrewolucjonizowały technik odlewania pró niowego z laminatem w USA. Na Targach KOMPOZYT-EXPO zaprezentujemy nasze silikony Ez Spray Silicone 20 i EZ Brush Vac Bag, które pozwalajà na tworzenie idealnie dopasowanych worków pró niowych wielokrotnego u ytku nawet do 100 cykli produkcyjnych. Zastosowanie silikonowych worków pró niowych pozwala na du à oszcz dnoêç czasu i kosztów w porównaniu do tradycyjnych technik. Z doêwiadczenia wiemy, e podejmowanie decyzji o wdro eniu nowych technologii w bezpoêredni sposób uzale nione jest od ÊwiadomoÊci właêciciela zakładu lub osoby decyzyjnej co do aktualnej pozycji na rynku, jego bli szym i dalszym otoczeniu oraz oczywiêcie od sytuacji finansowej firmy. Ja podzieliłbym polskich przedsi biorców na trzy grupy: Jastrz bie, Umiarkowani innowatorzy i KonserwatyÊci. Pierwszà grupà sà osoby, które w znacznym stopniu sukces swojej firmy uzale niajà od bycia na topie technologicznym. Tacy właêciciele sami przychodzà do nas dopytujàc si o nowe rozwiàzania, które by usprawniły i zmodernizowały prac w ich zakładach. Takich aktywnych zachowaƒ obserwujemy ostatnio coraz wi cej. Drugà grupà sà właêciciele, którzy pobie nie interesujà si zmianami w technologiach. Mo na by powiedzieç, e słyszà, e coê dzwoni, ale nie do koƒca wiedzà w którym koêciele. Sà Êwiadomi tego, e rynek cały czas si zmienia, idzie na przód, jednak nie majà odwagi ani wiedzy aby podjàç si zmian technologii w zakładzie. Sà to osoby, którym mo na proponowaç nowe rozwiàzania przedstawiajàc konkretne korzyêci jak np. redukcja kosztów i czasochłonnoêç produkcji. Do trzeciej grupy mo na zakwalifikowaç właêcicieli niech tnych jakimkolwiek zmianom, do których nie docierajà argumenty i wyliczenia pokazujàce, e wprowadzanie nowych rozwiàzaƒ przyêpieszy proces produkcyjny, polepszy jakoêç wykonywanego elementu; a niejednokrotnie zredukuje koszty produkcji. Tacy ludzie nie interesujà si mo liwoêciami jakie otwiera przed nimi rozwój technologii w dziedzinie kompozytów i nie widzà zale noêci mi dzy nakładami na inwestycje a zwi kszonym w przyszłoêci zyskiem. To nie art, ale sà jeszcze stocznie i zakłady produkujàce laminat PS w których cały czas elkot i ywice nakłada si wyłàcznie przy pomocy p dzla, a mieszanie składników nast puje za pomocà chochli i nakr tki od plastikowej butelki. Jakie są główne atuty firmy MVP? Źródło: KauPoSil Jest wiele czynników, które skłaniajà naszych odbiorców do współpracy z nami. Przede wszystkim jest to nasza wiedza i doêwiadczenie. JesteÊmy najdłu ej działajàcà firmà z bran y laminatów PS, która dostarcza maszyny do natrysku ywic i elkotów. Zaopatrujemy rynek Polski w najlepsze maszyny i wyposa e Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych kompozyt-expo

7 nie pomocnicze. Specjalizujemy si w obsłudze zakładów produkujàcych laminat techniczny i przemysłowy. Oferujemy naszym klientom maszyny do produkcji laminatu metodami natrysku na formy otwarte jak i równie wtrysku w formy zamkni te (LightRTM, RTM) a tak e metody pró niowe (VACUUM BAGGING, VACUUM INFUSION). Korzystajàc z bogatego doêwiadczenia współpracujàcych z nami firm z całego Êwiata jesteêmy w stanie zagwarantowaç najlepsze rozwiàzania techniczne dla wybranego rodzaju produkcji. Zapewniamy równie wsparcie know-how. Współpracujàcy z nami klienci majà gwarancj doradztwa technologiczno-technicznego. Kiedy pojawia si u nich jakiê powa ny problem wiedzà gdzie dzwoniç po porad. Pomagamy im tak e w rozwiàzywaniu doraênych problemów; natury technologiczno-technicznej. Nasza wiedza pozwala nam na rozwiàzanie wielu problemów a tak e ustawienie całej produkcji w zakładzie jeêli zajdzie taka potrzeba. Swoim klientom zapewniamy stały dost p do cz Êci zapasowych i szybki serwis urzàdzeƒ. Prowadzimy ró nego rodzaju szkolenia i seminaria, które w sposób oczywisty zwi kszajà wiedz naszych kooperantów. Ponadto jesteêmy sympatycznym zespołem ludzi z pasjà, co pozwala na nawiàzanie partnerskiej współpracy z ka dym kto tego b dzie chciał. Czy Targi KOMPOZYT-EXPO to dobra platforma spotkań specjalistów branży kompozytowej? Tak, jak najbardziej jest to doskonała platforma, poniewa na targi te nie przyje d ajà osoby przypadkowe. Wszyscy którzy odwiedzajà t imprez sà w 100% zorientowani na Êwiat kompozytów, co w sposób bezpoêredni przekłada si na rzeczowe rozmowy podczas spotkaƒ, które koƒczà si konkretnymi ustaleniami i dalszà współpracà. Co zobaczymy na KOMPOZYT-EXPO 2011? W tym roku na targach KOMPOZYT-EXPO chcemy pokazaç metod wtrysku ywicy pod membran sylikonowà wraz z odpowiednià do tego procesu maszynà, urzàdzenia do natrysku ywic i elkotów, materiały do vacuum bagging i infuzji oraz wiele innych praktycznych urzàdzeƒ wykorzystywanych w procesie produkcji. A kto jest głównym odbiorcą Państwa oferty? Współpracujemy z ró norodnymi firmami działajàcymi na rynku kompozytów. JesteÊmy w stanie zaspokoiç potrzeby nawet najbardziej wymagajàcych przedsi biorców działajàcych w niszowych segmentach. Nasi klienci produkujà na potrzeby ró nego rodzaju rynków, jednak najmocniej zwiàzani jesteêmy z dwiema bran ami: stoczniowà (motorówki, jachty) i wyrobów sanitarnych (wanny, brodziki, umywalki). Organika-Sarzyna S.A. Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. rozpocz ły produkcj nienasyconych ywic poliestrowych pod wspólnà nazwà POLIMAL w 1958 roku, jako jednà z podstawowych grup w programie produkcji przedsi biorstwa i dzi ki stałemu rozwojowi utrzymuje t pozycj do dziê. Obecnie Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. sà najwi kszym krajowym producentem ywic poliestrowych, a marka POLIMAL cieszy si zasłu onym uznaniem w kraju i za granicà. Ró norodnoêç zastosowaƒ stawia wobec ywic poliestrowych wymagania, których nie mógłby spełniç jeden uniwersalny typ ywicy, dlatego Dział Rozwoju dostosowuje ich parametry do oczekiwaƒ odbiorców oraz obowiàzujàcych norm i przepisów. Równolegle produkujemy szerokà gam elkotów i topkotów poliestrowych. Ich produkcja w całoêci oparta jest na bazach elkotowych własnej produkcji, a dzi ki kilkudziesi cioletniemu doêwiadczeniu mo emy zaoferowaç Paƒstwu wyroby tej grupy o najwy szej jakoêci, idealnie dopasowane do Paƒstwa potrzeb. Zach camy Paƒstwa do odwiedzenia naszej strony internetowej: Źródło: Organika-Sarzyna S.A. Rada Naukowa Targów KOMPOZYT-EXPO Wysoki poziom merytoryczny Targów zagwarantuje Rada Naukowa, składajàca si z dziesi ciu Członków, której przewodniczy prof. dr hab. in. Jan Chłopek z Akademii Górniczo- Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Pełny Skład Rady Naukowej na stronie: Misjà Rady Naukowej Targów KOMPOZYT-EXPO jest stworzenie optymalnej platformy słu àcej kompleksowemu zaprezentowaniu innowacji w bran y kompozytów, jak równie zbli enie Êrodowiska nauki oraz praktyki ycia gospodarczego i nawiàzanie Êcisłej współpracy mi dzy tymi dwiema sferami. 7

8 WA NE INFORMACJE: Biuro organizacyjne i tereny targowe Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41a Kontakt: tel. 12/ ; 012/ fax: 12/ Dorota Gurgul komisarz targów Rezerwacje hotelowe: Godziny otwarcia: Dojazd: Autobusy: 121, 163, 174 Tramwaje: 1, 14, 22 Ceny biletów: Rejestracja internetowa do PLN Rejestracja na targach - 15 PLN Bilet normalny - 25 PLN W cenie biletu Przewodnik Targowy Organizator: Patronat honorowy: Wojewoda Małopolski - Stanisław Kracik Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski Patronat internetowy: Patronat prasowy: Patronat merytoryczny: Współpraca: 8 2. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych kompozyt-expo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo 3. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych Wydawca: Targi w Krakowie Sp. z o.o.

kompozyt-expo 3. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych Wydawca: Targi w Krakowie Sp. z o.o. BIULETYN kompozyt-expo 3. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych 2/2012 Wydawca: Targi w Krakowie Sp. z o.o. LATO POD ZNAKIEM KOMPOZYTÓW Mimo iż sezon urlopowy rozpoczął

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

Zwyci stwo po raz drugi

Zwyci stwo po raz drugi SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 1/2012 (97) ISSN 1428-3328 Zwyci stwo po raz drugi 1 spis treêci 8 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.:

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2

Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2007 nr 2/76 Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2 Spis treêci Fajerwerki

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo