2. Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych. Wydawca:Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych. Wydawca:Targi w Krakowie Sp. z o.o."

Transkrypt

1 I N F O R M A T O R kompozyt-expo 2. Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych Przygotowania do listopadowych Targów KOM- POZYT-EXPO idą pełną parą! W porównaniu do jakże udanej, premierowej edycji, znacząco wzrosła liczba Wystawców oraz powierzchnia wystawiennicza, mimo iż do startu Targów pozostały dwa miesiące! Jesteśmy mile zaskoczeni ogromnym zaangażowaniem poszczegónych firm w przygotowanie imprezy, za co każdemu Wystawcy z osobna już dziś jesteśmy wdzięczni. Trwają prace nad programem towarzyszącym i harmonogramem Strefy Prezentacyjnej, w której będą mogli czynnie uczestniczyć nasi Zwiedzający. Dużą atrakcją będzie również możliwość poznania procesu powstawania ultralekkich samolotów w Zakładach Lotniczych 3Xtrim oraz wystawa prac dyplomowych studentów krakowskiej ASP: prototypów pojazdów, a także przedmiotów użytkowych, wykonanych z kompozytów. Producentów i dystrybutorów materiałów kompozytowych zapraszamy do udziału w Targach. Zwiedzających do rejestracji on-line todroga, bykupić Wydawca:Targi w Krakowie Sp. z o.o. WITAMY W ŚWIECIE INNOWACJI! Nieprzypadkowo Dreamliner 787 uznawany jest za cud techniki. Specjaliści amerykańskiego koncernu lotniczego Boeing dołożyli wszelkich starań, aby ich nowy samolot zachwycał nie tylko sylwetką, ale i osiągami. Trzeba przyznać, że dziecko rewolucji technologicznej, której niewątpliwie dokonali, dystansuje konkurencję. A prawdziwa siła Boeinga 787 tkwi w materiałach, z których został wykonany, czyli w kompozytach. I o ile sam Boeing na naszych Targach KOMPOZYT-EXPO raczej się nie pojawi, to włókno węglowe, z którego został wykonany owszem! bilet w atrakcyjnej cenie. Warto się pojawić na jedynych Targach w Polsce poświęconych branży kompozytów. Sukces zaczyna sięodspotkań, ale żeby go osiągnąć trzeba spotkania wcześniej zaplanować. Wybierając się na KOMPOZYT- EXPO 2011 warto wypełnić formularz rejestracyjny i umówić się na spotkanie z konkretnym wystawcą [Kalendarz Spotkań]. Po raz pierwszy Targom towarzyszyć będzie Konkurs o Koronę Targów KOMPOZYT-EXPO, mający na celu wyłonienie najlepszych produktów prezentowanych na naszych Targach w następujących kategoriach: maszyny i urządzenia do obróbki materiałów kompozytowych, narzędzia i oprzyrządowanie do obróbki materiałów kompozytowych, materiały i surowce do produkcji kompozytów, wyroby z materiałów kompozytowych i ich zastosowanie, technologie wytwarzania materiałów kompozytowych. Dorota Gurgul Komisarz targów KOMPOZYT-EXPO 2/2011 KALENDARZ SPOTKA To nowoczesne, zupełnie bezpłatne i niezwykle pomocne narz dzie, dzi ki któremu b dziecie Paƒstwo mogli w pełni zoptymalizowaç pobyt na Targach. Kalendarz Spotkaƒ to standard obowiàzujàcy w najwi kszych Êwiatowych oêrodkach targowych. Dedykowany jest zarówno Wystawcom, jak i Zwiedzajàcym, którzy cenià proste i funkcjonalne rozwiàzania. JAK TO DZIAŁA? Ka dy Wystawca dokonujàc rejestracji na stronie w zakładce Dla Wystawców, otrzyma login i hasło, przy pomocy którego b dzie mógł stworzyç profil swojej firmy (dane teleadresowe, logo firmy, krótki opis działalnoêci). Wprowadzone dane mogà byç modyfikowane w zale noêci od zapotrzebowania, tak by profil Wystawcy zawsze był aktualny i interesujàcy dla potencjalnych Klientów. Z kolei ka dy Zwiedzajàcy dokonujàc rejestracji, oraz logujàc si w Kalendarzu b dzie mógł umówiç si na spotkanie z wybranym Wystawcà, w najbardziej dogodnym dla siebie terminie.wystawcy do ostatniego dnia przed targami majà mo liwoêç wglàdu w list odwiedzin na swoim stoisku. Dzi ki Kalendarzowi Spotkaƒ mogà sprawdziç kto zainteresował si ich ofertà, w jakim dniu targowym oraz o której godzinie wyraził ch ç spotkania. Kalendarz Spotkaƒ umo liwia akceptowanie spotkaƒ, przesuwanie ich terminu oraz zawiera wiele innych przydatnych funkcji, dzi ki którym zarejestrowany uczestnik Targów KOMPOZYT-EXPO efektywnie sp dzi czas w hali wystawienniczej Targów w Krakowie. Wszystkie wy ej wymienione działania zaowocujà powstaniem wirtualnego katalogu Wystawców Targów KOMPOZYT-EXPO 2011, zaê selektywna wyszukiwarka pozwoli GoÊciom na szybkie i sprawne znalezienie informacji o interesujàcych ich firmach oraz produktach, co przeło y si na satysfakcjonujàcà liczb umówionych spotkaƒ. Wi cej na 1

2 ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW W ókna szklane, naturalne, w glowe, aramidy; Nano-wzmocnienia: glin, CNT - nanorurki w glowe, itp.; ywice termoutwardzalne oraz termoplastyczne; Wype niacze: tlenek glinu, w glan wapnia, mikro granulki, makrogranulki, krzemionka, talk, mika, itp.; elkoty, topkoty, farby, lakiery, pigmenty; Kleje, kity, spoiwa, silikony; Ârodki specjalne, modyfikatory; Materia y rdzeniowe, materia y tekstylne i wiàzki nieskr conych w ókien; Pó produkty termoutwardzalne i termoplastyczne; Nanokompozyty, kompozyty hybrydowe; Panele sandwiczowe; Kompozyty o matrycach ceramicznych, polimerowych, metalowych; Odlewane wyroby z kompozytów o matrycy metalowej, Tworzywa ceramiczne; Maszyny przeznaczone do produkcji i obróbki w ókien, impregnacji i ci cia tkanin; Formy metalowe, kompozytowe, pasty do modelowania form, produkty do polerowania, adherenty, sprz t do konserwacji i czyszczenia form; Narz dzia z ostrzami z materia ów supertwardych; Maszyny do procesów kszta towania wst pnego, wytwarzania komponentów w óknistych, nawijania w ókien, prasowania ciàg ego, odlewania odêrodkowego, do formowania kontaktowego, RTM, do formowania bezpoêredniego, do szybkiego wykonywania prototypów; Oprogramowanie do projektowania, modelowania, symulacji, baz danych materia ów; Us ugi recyklingowe; Wzornictwo przemys owe, prototypowanie. SUKCES TKWI W NISZACH Rozmowa z jednym z Wystawców KOMPOZYT-EXPO 2011 Adamem Michałowskim, prezesem Zakładów Lotniczych "3Xtrim" Sp. z o.o. Kto korzysta z Waszych samolotów? Naszych klientów mo na podzieliç na trzy grupy. Grupa najliczniejsza to osoby prywatne, latajàce w celach turystycznych i sportowych. Druga grupa to przedsi biorstwa wykorzystujàce nasze samoloty jako Êrodki transportu. Wreszcie trzecia grupa szkoły latania i kluby lotnicze. Samoloty 3Xtrim doskonale nadajà si do celów edukacyjnych, dlatego u ywane sà do szkolenia pilotów samolotów ultralekkich w Polsce, Czechach, Francji, a nawet w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Produkujemy równie samoloty do holowania szybowców jako alternatyw dla starych paliwo ernych samolotów obsługujàcych szkoły szybowcowe. Czy kompozyty wpływają na łatwiejszy dostęp ludzi do możliwości latania? Kompozyty nie sà remedium na wszystko. Dobrze skonstruowany samolot metalowy, drewniano- płócienny czy kompozytowy latajà tak samo dobrze. Nie, nie istnieje bezpoêrednie przeło enie technologii na dost pnoêç. Z jakimi usługami pokażą się Państwo na Targach? Czym charakteryzują się Państwa samoloty? Zakłady Lotnicze 3Xtrim produkujà samoloty własnej konstrukcji i to jest nasz podstawowy biznes. Produkujemy równie podzespoły do samolotów innych producentów: pływaki, narty, koła kompozytowe. W całej historii firmy du e znaczenie miała te produkcja pozalotnicza: cz Êci do sprz tu sportowego, wyposa enie oczyszczalni Êcieków i chłodni kominowych. Na Targach chcielibyêmy przypomnieç, e 3Xtrim to kompetentny i rzetelny kooperant. A nasze samoloty? To czym si charakteryzujà, to bardzo udana kombinacja talentu in ynierskiego i doskonałego wykonawstwa. Jak oceniają Państwo polski rynek materiałów kompozytowych? Co zaskakuje najbardziej? Polski rynek nale y do zagranicznych koncernów. Struktura samolotów 3Xtrim w całoêci wykonana jest z materiałów pochodzàcych z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. I to nie jest kalkulowany wybór, a koniecznoêç wynikajàca z braku lokalnych dostawców materiałów spełniajàcych wymogi nadzoru lotniczego. Trudno o ocen innà ni ta, e przynajmniej jeêli chodzi o lotnictwo, nie ma ju chyba mo liwoêci odtworzenia w Polsce produkcji certyfikowanych surowców kompozytowych dla lotnictwa. Zaskakuje to, e stało si tak pomimo znacznych nakładów na badania materiałowe w Polsce. Jak Pan myśli, w jakich obszarach branży kompozytowej Polska może wyspecjalizować się na skalę europejską? Polska od trzech dekad wyspecjalizowana jest w produkcji konstrukcji laminatowych mokrych. Bierze si to stàd, e produkcja ta oparta jest o wykwalifikowanà sił roboczà, o którà na przykład w naszym Êrodowisku Bielskim nietrudno. Jednak przyszłoêç kompozytów wytrzymałoêciowych to prepregi. Produkcja taka wymaga jednak bardzo du ych nakładów na systemy przechowywania, autoklawy i centra obróbcze. To obszary nieosiàgalne dla przedsi biorstw małych, jak nasze. Bez stworzenia infrastruktury dla produkcji kompozytów autoklawowych i obróbki prepregów nie mamy wi kszych szans na uzyskanie znaczàcej pozycji w Europie Źródło: 3Xtrim Sp. z o.o. A jakie są aktualnie największe trudności z jakimi spotyka się firma 3Xtrim? Samoloty 3Xtrim sprzedawane sà w Europie i za Atlantykiem. Wi kszoêç naszych klientów pochodzi z krajów o wysokiej kulturze lotniczej. Najwi kszà trudnoêcià, ale te najwi kszym wyzwaniem jest sprostaç oczekiwaniom klienta przyzwyczajonego do standardów du ej awiacji Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych kompozyt-expo

3 GDP Koral s.r.o. GDP KORAL to oddział firmy GDP Group, która projektuje, wytwarza i dostarcza rozwiàzania oparte o kompozyty tworzyw sztucznych. Posiadamy fabryki we Francji, Hiszpanii i w Czechach. Specjalizujemy si w projektowaniu i produkcji profili kompozytowych w technologiach ciàgłej i intensywnej produkcji, głównie pultruzji i prasowania. Ze wzgl du na wyjàtkowe właêciwoêci, nasze profile wzmacniane włóknem (fibre reinforced profiles FRP) sà u ywane w wielu sektorach przemysłu, gdy tradycyjne materiały nie sà w stanie sprostaç wymaganiom klienta. Oferujemy rozwiàzania stosowane wsz dzie tam, gdzie niezb dna jest lekka izolacja cieplna i elektryczna, ognioodpornoêç, wytrzymałoêç czy powierzchnie niewymagajàce konserwacji. Interesujemy si te zastosowaniem kompozytów włókien w glowych w sporcie. W tej dziedzinie współpracujemy z producentami łuków i nart. JeÊli masz wysokie wymagania, kompozyty mogà okazaç si najlepszym rozwiàzaniem. Aby dowiedzieç si wi cej, odwiedê naszà stron internetowà: Źródło: GDP Koral s.r.o. Refreshing chemical distribu on AzelisPolandSp.zo.o. Azelis jest europejskim dystrybutorem, oferujàcym pełen zakres najwy szej jakoêci produktów do budowy laminatów. Dzi ki 50-letniemu do- Êwiadczeniu na tym polu zapewniamy swoim klientom profesjonalne wsparcie techniczne oraz nowatorskie rozwiàzania, które usprawniajà procesy produkcyjne i pomagajà uzyskaç jak najlepszà wydajnoêç naszych produktów. DziałalnoÊç w Polsce rozpocz liêmy w 1995 roku poczàtkowo jako Arnaud Polska, a od stycznia 2011 roku funkcjonujemy ju pod nazwà Azelis Poland. Główna siedziba firmy znajduje si w Poznaniu, z centrum logistycznym w Bugaju (10 km od Poznania) i dodatkowym magazynem w Mràgowie. Azelis oferuje szeroki wachlarz codziennych i specjalistycznych materiałów do zastosowaƒ w wielu gał ziach przemysłu: stoczniowym, motoryzacyjnym, sanitarnym, ochrony Êrodowiska, energii wiatrowej oraz urzàdzeƒ sportowych i rekreacyjnych. Nasza aktualna oferta obejmuje produkty nast pujàcych dostawców: AHLSTROM - maty szklane emulsyjne i proszkowe, tkaniny rovingowe, matotkaniy, multiaxiale, materiały do form zamkni tych RTM oraz vacuum; LEDA - kleje poliestrowe i winyloestrowe, ywice niepalne, elkoty, topkoty, system One Shot do budowy form; POLYSYS- TEMS - ywice poliestrowe; GRP TOOLS narz dzia do laminowania; PGI - materiały przekładkowe Matline; OXIDO - utwardzacze do ywic. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na nasze stoisko podczas najbli szych Targów KOMPOZYT- EXPO. Technische Universität Dresden Jak co roku, równie na tegorocznych Targach KOMPOZYT-EXPO 2011 Instytut Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (ILK) z Technische Universiteat Dresden ma przyjemnoêç zaprezentowaç swe najnowsze osiàgni cia, wyniki badaƒ naukowych oraz trendy z dziedziny konstrukcji lekkich. W tej dyscyplinie ponad 220 pracowników jednostki prowadzi intensywne badania, których celem jest zwi kszenie efektywnoêci materiałowej oraz sprawnoêci energetycznej wydajnych konstrukcji lekkich. Od powstania tego instytutu, czyli od 1994 roku, opracowany przez dyrektora prof. Wernera Hufenacha tzw. model drezdeƒski ( function-integrating multi-material design ) jest stale rozwijany i z powodzeniem wdra any w ró nych gał ziach przemysłu. Bioràc pod uwag cały łaƒcuch wytwórczy, obejmujàcy zaprojektowanie materiału - konstrukcji przeprowadzenie niezb dnych symulacji - wykonanie prototypów - przygotowanie produkcji - analiz jakoêci - oraz kosztów wytwarzania, Instytut Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych jest w stanie zaoferowaç kompleksowe rozwiàzania z zakresu konstrukcji lekkich. Wi cej informacji na ten temat mo na uzyskaç na stronie Instytutu oraz podczas Targów KOMPOZYT-EXPO Na Targach KOMPOZYT-EXPO przedstawiony zostanie m.in. prototyp elektrycznego samochodu sportowego etrust, wa àcy jedynie 400 kg., który został zaprojektowany i wykonany w Instytucie Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych przy współpracy z firmà Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH. Źródło: Technische Universität Dresden 3

4 INNOWACJE DAJÑ PRZEWAG Wywiad z Przemysławem Kamiƒskim z firmy CSV Sp z o.o. Jak Państwo definiują innowacje we współczesnym przemyśle? Źródło: Zakład Kompozytów Sp. z o.o. Źródło: Klimawent S.A. Klimawent S.A. Klimawent S.A. produkuje przemysłowe urzàdzenia filtrowentylacyjne, zabezpieczajàce pracowników przed wpływem szkodliwych procesów technologicznych tj. wentylatory, odciàgi spalin samochodowych i odciàgi spawalnicze. Misjà firmy jest zapewnienie czystego powietrza na zagro onych pyłami i gazami stanowiskach pracy. Nasz system zarzàdzania jakoêcià spełnia wymagania normy ISO 9001:2008, dlatego nasze produkty odznaczajà si najwy szà jakoêcià. Bella Zakład KompozytówSp.zo.o. Posiadamy ponad 30-letnie doêwiadczenie w wykonywaniu oprzyrzàdowania i produkcji wyrobów kompozytowych. Oferujemy pełny cykl produkcyjny obejmujàcy: wykonanie oprzyrzàdowania (modele i formy) i produkcj seryjnà (laminowanie i obróbka wyrobu włàcznie z lakierowaniem). Stosujemy nowoczesne technologie i materiały. Modele frezujemy na jednej z najwi kszych w Polsce frezarek numerycznych CNC 5-osiowych. Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami z bran y szynowej, szkutniczej, motoryzacyjnej i reklamowej. Przemysław Kamiński Kto kupuje Państwa produkty/surowce? Działania innowacyjne to mi dzy innymi działania o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym i handlowym, które majà na celu wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów czy procesów. Według mnie działalnoêç innowacyjna jest niezb dnym elementem w dà eniu do dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. JesteÊmy nastawieni na współprac z firmami zainteresowanymi nowymi technologiami i nowinkami materiałowymi z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych, zarówno poliestrowych jak i epoksydowych. Oprócz samej sprzeda y materiałów staramy si pomóc firmom w rozwiàzywaniu problemów, które wynikajà bezpoêrednio podczas produkcji, jak i podczas faz projektowania. Naszymi klientami sà przede wszystkim: stocznie, producenci wyrobów sanitarnych, samochodów, producenci elementów wyposa enia samochodów, pociàgów, tramwajów czy elektrownie wiatrowe. Jakie są główne problemy rozwoju rynku materiałów kompozytowych w Polsce? Jak wyglądają perspektywy jego rozwoju? Istotnym problemem jest koszt materiałów kompozytowych w porównaniu z tradycyjnymi materiałami, takimi jak choçby stal. Mimo i kompozyty w wybranych przypadkach majà istotnà przewag ze wzgl du na ci ar i odpornoêç na korozj, to w wielu przypadkach jednostkowej produkcji oraz niewielkiej iloêci seryjnej materiały kompozytowe przegrywajà z tradycyjnymi materiałami (stalà, aluminium) ze wzgl du na koszt budowy modeli i form. Ponadto w Polsce bardzo ci ko jest przebiç si z nowym produktem, z nowà technologià, ze wzgl du na wymagania formalne (koniecznoêç przeprowadzania badaƒ, posiadanie certyfikacji). Mimo to, przewiduj wzrost sprzeda y w obszarze mało wyspecjalizowanym, wzrost udziału kompozytów HI-TECH (w budowie nowych samochodów, w budownictwie np. wymiana elementów metalowych na epoksydowe) oraz wzrost w dziedzinie nowych technologii z zastosowaniem materiałów kompozytowych (np. infuzja z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów przekładkowych oraz ywic poliestrowych i epoksydowych). A w jakich obszarach branży kompozytowej Polska może się wyspecjalizować na skalę europejską? Obecnie jesteêmy wyspecjalizowani w budowie jachtów oraz kompozytowych wozów po arniczych. Mamy równie bogatà tradycj w budowie lekkich samolotów i szybowców. Uwa am, e dobrym kierunkiem rozwoju jest udział materiałów kompozytowych w budowach konstrukcyjnych oraz w przemyêle samochodowym. Uczestniczymy w produkcji wyrobów dla przemysłu sanitarnego. Technologia w Polsce pokrywa si z tà europejskà, jedyne czego mo na yczyç polskim firmom to własnych produktów, promowania własnej marki, a nie tak, jak to bywa w du ej mierze dotychczas funkcjonowania pod zachodnià markà. Jak Pan myśli, w jaki sposób można rozwinąć polski rynek włókna węglowego? Głównie poprzez wzrost sprzeda y w lotnictwie i w przemyêle samochodowym. Nale y poczekaç na ni sze ceny włókien w glowych. W ostatnich latach powstajà firmy, które zamierzajà wprowadziç na rynek nowe materiały, co powinno przyczyniç si do zmiany ceny rynkowych. Najwi ksze koncerny samochodowe (Mercedes, BMW, Audi) podpisujà kontrakty na dostawy tkanin w glowych do produkcji poszczególnych elementów, majàcych wpływ na mas i spalanie pojazdu. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na udział w naszych Targach? Chcemy przede wszystkim wypromowaç nowe materiały i technologie, zaprezentowaç nowy produkt - seri klejów metakrylanowych, znaleêç nowych dostawców materiałów kompozytowych, spotkaç obecnych kontrahentów, wymieniç doêwiadczenia i poglàdy na temat rynku i rozwoju materiałów kompozytowych oraz zdobyç jak najwi cej informacji o nowych technologiach i materiałach kompozytowych. Posiadamy certyfikat EN ISO 9001:2008. Wi cej informacji o naszych mo liwoêciach produkcyjnych znajdziecie Paƒstwo na stronie: Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych kompozyt-expo

5 LABRO-TECHNOLOGIE LABRO - TECHNOLOGIE od 1997 roku jest wyłàcznym przedstawicielem Friatec AG Labortechnik w zakresie dostarczania rozwiàzaƒ z ceramiki technicznej FRIDURIT dla bran y laboratoryjnej. Z poczàtkiem tego roku Labro zostało tak e wyłàcznym dystrybutorem w Polsce rozwiàzaƒ technologicznych z zastosowaniem ceramiki tlenkowej FRIALIT -DEGUSSIT. Obszary zastosowaƒ ceramiki tlenkowej FRIA- LIT -DEGUSSIT : In ynieria elektryczna: elektryczne przepusty i rurki izolacyjne do urzàdzeƒ pró niowych; sprz t kontrolny do półprzewodników / fotowoltaika; aparatura do badaƒ i rozwoju (technologia akceleratora); wysokiej jakoêci elektronika. Technologia wysoko temperaturowa: rury i pr ty izolujàce do ochrony i izolacji termopar, dla gazu wlotowego i rur wydechowych; rury dyfuzyjne dla przemysłu półprzewodników; wyroby laboratoryjne np. tygle, łódki, tace do spalania. In ynieria mechaniczna: tłoki do pomp dozujàcych; tłoki do pomp wysokociênieniowych; pierêcienie poêlizgowe do uszczelniania pomp; tuleja ochronna wału; ło yska Êlizgowe oraz ło yska toczne; dysze; prowadnice; kształtki dla wymagajàcych odpornoêci na zu ycie; sto ki i prowadnice dla przewodów przemysłowych; matryce do pras. Wi cej informacji na stronie Phoenix Equipment Polska Firma PHOENIX EQUIPMENT POLSKA jest oficjalnym przedstawicielem na terenie Polski amerykańskiego producenta urządzeń do wspomagania produkcji kompozytów, PHOENIX EQUIPMENT COMPANY. W ofercie znajdują się aplikatory do natrysku żelkotu lub żywicy oraz urządzenia do wtrysku lub dozowania żywic. Urządzenia charakteryzuje prosta konstrukcja, innowacyjne rozwiązania oraz atrakcyjna cena. Zwiększający się popyt na mniejsze i tańsze urządzenia zaowocował stworzeniem kolejnego modelu żelkociarki z mieszaniem składników w pistolecie. Na naszym stoisku zaprezentujemy nowy ekonomiczny aplikator żelkotu ELF oraz pokażemy niskociśnieniowy wtrysk do formy pod membraną silikonową. Wzbogaciliśmy naszą ofertę również o natryskowy absorber styrenu oraz drukowane welony powierzchniowe imitujące drewno, skały czy tkaniny węglowe. ECTestSystemSp.zo.o. EC Test Systems Sp. z o.o. zajmuje si dostarczaniem rozwiàzaƒ pomiarowych i diagnostycznych z zakresu drgaƒ i akustyki. JesteÊmy wyłàcznym przedstawicielem na terenie Polski Êwiatowych liderów tej bran y. Reprezentujemy firmy z których doêwiadczeƒ korzystajà najwi ksze koncerny motoryzacyjne, lotnicze oraz przedsi biorstwa działajàce w bran y zbrojeniowej jak i pozostałych gał ziach przemysłu. Ofert uzupełniajà zaawansowane systemy wizyjne i termowizyjne. Naszym klientom dostarczamy kompleksowe rozwiàzania w zakresie pomiarów procesów szybkozmiennych, takich jak eksplozje, ruchy obiektów z bardzo du à pr dkoêcià, drgania, deformacje uderzeniowe, dynamika płynów itp. Dostarczamy zintegrowane systemy R&D do analiz termalnych (badanie napr eƒ, wibrotermografia, termografia impulsowa i lockin) oraz systemy do realizacji testów zm czeniowych. Podczas Targów KOMPOZYT-EXPO nasza firma zaprezentuje mi dzy innymi nast pujàce systemy pomiarowe: IrNDT system do badaƒ nieniszczàcych kompozytów z wykorzystaniem aktywnej termografii oraz szerografia NDT - technologia badania nieniszczàce materiałów kompozytowych. Źródło: Phoenix Equipment Polska Źródło: EC Test System Sp z o.o. Dostarczajàc najnowsze rozwiàzania znajdujàce si obecnie na rynku pomagamy uruchamiaç nawet najbardziej skomplikowane stanowiska badawczo - rozwojowe. Kelteks d.o.o Kelteks d.o.o. to chorwacka firma zajmujàca si produkcjà tkanin. Program produkcyjny składa si z kilku elementów. Źródło: LABRO - TECHNOLOGIE Program kompozytów Pasma i niedoprz d z włókna szklanego: niedoprz d składajàcy si z włókna szklanego od 200 do 4800 tex, na yczenie dost pne rozmiary od 10 do 330 cm (szerokoêç) ze współczynnikiem ci aru na jednostk powierzchni od 160 do 1500g/m2. Niedoprz d i combimat. Tkane włókno szklane. Complex combimat to zło one wielowarstwowe połàczenie tkanego niedoprz du i włókna szklanego lub niedoprz du poci tego i zszytego włóknem poliestrowym. Siatki z włókna szklanego. Jednokierunkowe tkaniny i pasma. Program dla przemysłu budowlanego Siatki z włókna szklanego do ró nych zastosowaƒ: powlekanie fasad, wzmacnianie marmuru, mozaika płytki ceramiczne, siatka GEO remonty dróg, wzmacnianie podłóg (Estrich), specjalne siatki zasadoodporne do wzmacniania betonu (CEM-FIL), wzmocnienie Êcian wewn trznych, siatka do podgrzewanej podłogi. 5

6 Źródło: Firma Vera Firma Vera Firma Vera Krzysztof Goworowski istnieje na rynku od 1996 r. Profil naszej działalnoêci zwiàzany jest z rynkiem wyrobów kompozytowych, a podstawowym materiałem u ywanym w działalnoêci produkcyjnej sà laminaty na bazie ywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Stosowane przez nas technologie to: laminowanienamokrometodàrtmt.j.wtrysk ywicy; laminowanie metodà podciênienia Vacum; laminowanie na prasach hydraulicznych; laminowanie r czne na formach. Specjalizujemy si w produkcji detali wielkowymiarowych np.: kabiny sanitarne do kolejnictwa; obudowy i osłony maszyn; baseny kàpielowe i oczka wodne; zbiorniki na ciecze; tablice do koszykówki; progi do rzutu kulà, młotem i do skoku w dal. Wi cej na stronie: JASTRZ BIE, UMIARKOWANI INNOWATORZY, KONSERWATYÂCI... O polskiej bran y kompozytowej rozmawiamy z kolejnym Wystawcà KOMPOZYT-EXPO Ireneuszem Pierwołà-Górskim, właêcicielem firmy MAGNUM VENUS POLSKA. Ireneusz Pierwoła-Górski Jak firma postrzega krakowskie Targi KOMPOZYT-EXPO, co sprawiło, że wracają Państwo do nas po roku? Jest to jedyna tego typu impreza w Polsce, zwiàzana bezpoêrednio z gał zià kompozytów. Targi w Krakowie przyciàgajà do siebie profesjonalnà organizacjà i miłà obsługà. To doskonałe miejsce do Êledzenia nowoêci na rynku kompozytów i nawiàzywania nowych biznesowych relacji. Impreza ta doskonale wpisała si w nasz kalendarz targowy. Co możemy powiedzieć o branży stoczniowej, oceniając ją z perspektywy dziesięciolecia obecności firmy MVP na rynku? Pod koniec lat 90-tych i na poczàtku nowego stulecia tendencja w przemyêle stoczniowym była wzrostowa. Z uwagi na niskie koszty produkcji rodzime wyroby były bardzo konkurencyjne pod wzgl dem ceny w stosunku do tych samych elementów produkowanych za zachodnià granicà. Poczàtek XXI wieku i przystàpienie Polski do struktur UE to zwi kszenie sprzeda y jachtów i motorówek, a co za tym idzie tak e produkcji, co w efekcie kreowało dalszy rozwój polskich stoczni jachtowych. Powstało wiele nowych zakładów, a istniejàce rozbudowały swój potencjał korzystajàc ze Êrodków pomocowych z UE oraz Êrodków z urz dów gmin. Wielu firmom umo liwiło to zakup urzàdzeƒ i jeszcze bardziej dynamiczny rozwój. Niestety kryzys ogólnoêwiatowy zatrzymał nowe projekty i w wi kszoêci zakładów zmniejszył iloêç produkowanych jednostek. Sà stocznie, w których produkcja spadła nawet o 80% czego skutkiem były masowe zwolnienia pracowników. Te wydarzenia zniech ciły cz Êç przedsi biorców do zakupu nowych urzàdzeƒ i inwestowania w parki maszynowe. Jednak spora grupa zauwa yła, e urzàdzenia pozwalajà na znaczne oszcz dnoêci w zatrudnieniu i pomimo kryzysu decydowała si na zakup nowych. Obecnie widzimy ponowny wzrost i odrodzenie na rynku stoczniowym. Firmy, które wyszły z kryzysu obronnà r kà stały si sprawniej zarzàdzane i du o wydajniejsze. Zainteresowanie zakupem urzàdzeƒ szybko powróciło na poziom sprzed kryzysu, a nowe technologie takie jak lekki RTM i infuzja stały si codziennoêcià. Czy polscy przedsiębiorcy są otwarci na nowości technologiczne w obszarze produkcji? KauPoSil KauPoSil jako przedstawiciel handlowy firmy Smooth-On na Polsk wprowadza na rynek innowacyjne silikony przeznaczone do produkcji wysokiej jakoêci worków pró niowych wielokrotnego u ytku, które zrewolucjonizowały technik odlewania pró niowego z laminatem w USA. Na Targach KOMPOZYT-EXPO zaprezentujemy nasze silikony Ez Spray Silicone 20 i EZ Brush Vac Bag, które pozwalajà na tworzenie idealnie dopasowanych worków pró niowych wielokrotnego u ytku nawet do 100 cykli produkcyjnych. Zastosowanie silikonowych worków pró niowych pozwala na du à oszcz dnoêç czasu i kosztów w porównaniu do tradycyjnych technik. Z doêwiadczenia wiemy, e podejmowanie decyzji o wdro eniu nowych technologii w bezpoêredni sposób uzale nione jest od ÊwiadomoÊci właêciciela zakładu lub osoby decyzyjnej co do aktualnej pozycji na rynku, jego bli szym i dalszym otoczeniu oraz oczywiêcie od sytuacji finansowej firmy. Ja podzieliłbym polskich przedsi biorców na trzy grupy: Jastrz bie, Umiarkowani innowatorzy i KonserwatyÊci. Pierwszà grupà sà osoby, które w znacznym stopniu sukces swojej firmy uzale niajà od bycia na topie technologicznym. Tacy właêciciele sami przychodzà do nas dopytujàc si o nowe rozwiàzania, które by usprawniły i zmodernizowały prac w ich zakładach. Takich aktywnych zachowaƒ obserwujemy ostatnio coraz wi cej. Drugà grupà sà właêciciele, którzy pobie nie interesujà si zmianami w technologiach. Mo na by powiedzieç, e słyszà, e coê dzwoni, ale nie do koƒca wiedzà w którym koêciele. Sà Êwiadomi tego, e rynek cały czas si zmienia, idzie na przód, jednak nie majà odwagi ani wiedzy aby podjàç si zmian technologii w zakładzie. Sà to osoby, którym mo na proponowaç nowe rozwiàzania przedstawiajàc konkretne korzyêci jak np. redukcja kosztów i czasochłonnoêç produkcji. Do trzeciej grupy mo na zakwalifikowaç właêcicieli niech tnych jakimkolwiek zmianom, do których nie docierajà argumenty i wyliczenia pokazujàce, e wprowadzanie nowych rozwiàzaƒ przyêpieszy proces produkcyjny, polepszy jakoêç wykonywanego elementu; a niejednokrotnie zredukuje koszty produkcji. Tacy ludzie nie interesujà si mo liwoêciami jakie otwiera przed nimi rozwój technologii w dziedzinie kompozytów i nie widzà zale noêci mi dzy nakładami na inwestycje a zwi kszonym w przyszłoêci zyskiem. To nie art, ale sà jeszcze stocznie i zakłady produkujàce laminat PS w których cały czas elkot i ywice nakłada si wyłàcznie przy pomocy p dzla, a mieszanie składników nast puje za pomocà chochli i nakr tki od plastikowej butelki. Jakie są główne atuty firmy MVP? Źródło: KauPoSil Jest wiele czynników, które skłaniajà naszych odbiorców do współpracy z nami. Przede wszystkim jest to nasza wiedza i doêwiadczenie. JesteÊmy najdłu ej działajàcà firmà z bran y laminatów PS, która dostarcza maszyny do natrysku ywic i elkotów. Zaopatrujemy rynek Polski w najlepsze maszyny i wyposa e Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych kompozyt-expo

7 nie pomocnicze. Specjalizujemy si w obsłudze zakładów produkujàcych laminat techniczny i przemysłowy. Oferujemy naszym klientom maszyny do produkcji laminatu metodami natrysku na formy otwarte jak i równie wtrysku w formy zamkni te (LightRTM, RTM) a tak e metody pró niowe (VACUUM BAGGING, VACUUM INFUSION). Korzystajàc z bogatego doêwiadczenia współpracujàcych z nami firm z całego Êwiata jesteêmy w stanie zagwarantowaç najlepsze rozwiàzania techniczne dla wybranego rodzaju produkcji. Zapewniamy równie wsparcie know-how. Współpracujàcy z nami klienci majà gwarancj doradztwa technologiczno-technicznego. Kiedy pojawia si u nich jakiê powa ny problem wiedzà gdzie dzwoniç po porad. Pomagamy im tak e w rozwiàzywaniu doraênych problemów; natury technologiczno-technicznej. Nasza wiedza pozwala nam na rozwiàzanie wielu problemów a tak e ustawienie całej produkcji w zakładzie jeêli zajdzie taka potrzeba. Swoim klientom zapewniamy stały dost p do cz Êci zapasowych i szybki serwis urzàdzeƒ. Prowadzimy ró nego rodzaju szkolenia i seminaria, które w sposób oczywisty zwi kszajà wiedz naszych kooperantów. Ponadto jesteêmy sympatycznym zespołem ludzi z pasjà, co pozwala na nawiàzanie partnerskiej współpracy z ka dym kto tego b dzie chciał. Czy Targi KOMPOZYT-EXPO to dobra platforma spotkań specjalistów branży kompozytowej? Tak, jak najbardziej jest to doskonała platforma, poniewa na targi te nie przyje d ajà osoby przypadkowe. Wszyscy którzy odwiedzajà t imprez sà w 100% zorientowani na Êwiat kompozytów, co w sposób bezpoêredni przekłada si na rzeczowe rozmowy podczas spotkaƒ, które koƒczà si konkretnymi ustaleniami i dalszà współpracà. Co zobaczymy na KOMPOZYT-EXPO 2011? W tym roku na targach KOMPOZYT-EXPO chcemy pokazaç metod wtrysku ywicy pod membran sylikonowà wraz z odpowiednià do tego procesu maszynà, urzàdzenia do natrysku ywic i elkotów, materiały do vacuum bagging i infuzji oraz wiele innych praktycznych urzàdzeƒ wykorzystywanych w procesie produkcji. A kto jest głównym odbiorcą Państwa oferty? Współpracujemy z ró norodnymi firmami działajàcymi na rynku kompozytów. JesteÊmy w stanie zaspokoiç potrzeby nawet najbardziej wymagajàcych przedsi biorców działajàcych w niszowych segmentach. Nasi klienci produkujà na potrzeby ró nego rodzaju rynków, jednak najmocniej zwiàzani jesteêmy z dwiema bran ami: stoczniowà (motorówki, jachty) i wyrobów sanitarnych (wanny, brodziki, umywalki). Organika-Sarzyna S.A. Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. rozpocz ły produkcj nienasyconych ywic poliestrowych pod wspólnà nazwà POLIMAL w 1958 roku, jako jednà z podstawowych grup w programie produkcji przedsi biorstwa i dzi ki stałemu rozwojowi utrzymuje t pozycj do dziê. Obecnie Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. sà najwi kszym krajowym producentem ywic poliestrowych, a marka POLIMAL cieszy si zasłu onym uznaniem w kraju i za granicà. Ró norodnoêç zastosowaƒ stawia wobec ywic poliestrowych wymagania, których nie mógłby spełniç jeden uniwersalny typ ywicy, dlatego Dział Rozwoju dostosowuje ich parametry do oczekiwaƒ odbiorców oraz obowiàzujàcych norm i przepisów. Równolegle produkujemy szerokà gam elkotów i topkotów poliestrowych. Ich produkcja w całoêci oparta jest na bazach elkotowych własnej produkcji, a dzi ki kilkudziesi cioletniemu doêwiadczeniu mo emy zaoferowaç Paƒstwu wyroby tej grupy o najwy szej jakoêci, idealnie dopasowane do Paƒstwa potrzeb. Zach camy Paƒstwa do odwiedzenia naszej strony internetowej: Źródło: Organika-Sarzyna S.A. Rada Naukowa Targów KOMPOZYT-EXPO Wysoki poziom merytoryczny Targów zagwarantuje Rada Naukowa, składajàca si z dziesi ciu Członków, której przewodniczy prof. dr hab. in. Jan Chłopek z Akademii Górniczo- Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Pełny Skład Rady Naukowej na stronie: Misjà Rady Naukowej Targów KOMPOZYT-EXPO jest stworzenie optymalnej platformy słu àcej kompleksowemu zaprezentowaniu innowacji w bran y kompozytów, jak równie zbli enie Êrodowiska nauki oraz praktyki ycia gospodarczego i nawiàzanie Êcisłej współpracy mi dzy tymi dwiema sferami. 7

8 WA NE INFORMACJE: Biuro organizacyjne i tereny targowe Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41a Kontakt: tel. 12/ ; 012/ fax: 12/ Dorota Gurgul komisarz targów Rezerwacje hotelowe: Godziny otwarcia: Dojazd: Autobusy: 121, 163, 174 Tramwaje: 1, 14, 22 Ceny biletów: Rejestracja internetowa do PLN Rejestracja na targach - 15 PLN Bilet normalny - 25 PLN W cenie biletu Przewodnik Targowy Organizator: Patronat honorowy: Wojewoda Małopolski - Stanisław Kracik Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski Patronat internetowy: Patronat prasowy: Patronat merytoryczny: Współpraca: 8 2. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych kompozyt-expo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków.

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle 11-12 paêdziernika 2017, Kraków www.efe.krakow.pl TARGI Efektywnych Rozwiàzaƒ Pogarszajàca si z roku na rok jakoêç powietrza w polskich miastach, wzrost zu

Bardziej szczegółowo

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa FRIALIT jest stosowany wszędzie tam gdzie metal i plastik ma swoje ograniczenia. Ceramika specjalna FRIALIT jest niezwykle odporna na wysoką temperaturę, korozję środków

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja 2014 Kraków www.mobile-it.com.pl targi W dniach 27-28 maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ NASZA OFERTA Od 20 lat wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Chcemy pomagać naszym Klientom w rozwijaniu ich firm i doskonaleniu procesów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m TKANINA WĘGLOWA PLAIN 3K 00 g/m Jest tkaniną węglową dedykowaną dla wysoko jakościowych laminatów i wytrzymałościowych w których bardzo istotnym atutem jest estetyczny wygląd. Splot Plain charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko!

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016 Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! FESTIWAL DRUKU - najważniejsza impreza branży reklamowej w drugim półroczu w Polsce - hala nr III dedykowana szeroko pojętej branży

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Kszta³cenie w zakresie CNC: praktyka i programowanie na PC sinutrain Kszta³cenie stwarzaj¹ce perspektywy w zakresie CNC: SinuTrain Wykwalifikowani pracownicy s¹ decyduj¹cym czynnikiem sukcesu w przemyœle

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Infrasnow 04-05. Kraków. wrzeênia. www.infrasnow.krakow.pl. 2.Targi Wyposa enia Stacji Narciarskich i OÊrodków Sportów Zimowych

Infrasnow 04-05. Kraków. wrzeênia. www.infrasnow.krakow.pl. 2.Targi Wyposa enia Stacji Narciarskich i OÊrodków Sportów Zimowych Infrasnow 2.Targi Wyposa enia Stacji Narciarskich i OÊrodków Sportów Zimowych 04-05 wrzeênia 2015 Kraków www.infrasnow.krakow.pl www.targi.krakow.pl, www.expo.krakow.pl Infrasnow 2.Targi Wyposa enia Stacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Z nami zawsze po drodze do sukcesu 02 Serdecznie zapraszamy na www.dopak.pl O FIRMIE Z NAMI ZAWSZE PO DRODZE DO SUKCESU DOPAK to ambitna firma działająca

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Informacja prasowa do natychmiastowego opublikowania Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Gerhardshofen, 05. k w i e c i eƒ 2012 Bezpośredni zadruk tektury falistej

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO 2-6 czerwca 2014 r. 2-6 czerwca 2014 r. IDEA TARGÓW INTERNETOWYCH Targi internetowe to innowacyjna forma dotarcia do partnerów biznesowych oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

JeÊli chcecie Paƒstwo d ugo cieszyç si drzwiami wejêciowymi, które sà

JeÊli chcecie Paƒstwo d ugo cieszyç si drzwiami wejêciowymi, które sà Frohmasco Wype nienia drzwi 2008/2009 JeÊli chcecie Paƒstwo d ugo cieszyç si drzwiami wejêciowymi, które sà wizytówkà Waszego domu, wybierzcie oryginalne wype nienia drzwiowe firmy FROHMASCO. Produkt ten

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Łożyska i Obudowy HFB.

Łożyska i Obudowy HFB. Łożyska i Obudowy HFB. Technologia w ruchu. 2 Używając wysokiej jakości sprawdzonych surowców stosujemy najnowocześniejsze urządzenia do obróbki żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, staliwa, stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Prezentacja projektu Wprowadzenie innowacyjnych technologii w produkcji kompresorów Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Let us develop with wisdom and prosper

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa rok 2014/2015

Oferta Handlowa rok 2014/2015 Oferta Handlowa rok 2014/2015 Spis treści O firmie ARBO Polityka jakości ARBO Struktura usług firmy ARBO Narzędziownia wykaz maszyn ARBO Nasi Klienci Narzędziownia oferta Toczenie oferta Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Okładka LEADING PRODUCTS. www.binder-co.com

Okładka LEADING PRODUCTS. www.binder-co.com Okładka LEADING PRODUCTS www.binder-co.com Techniki obróbki materiałów Przesiewanie Suszenie Przesiewanie na mokro Rozdrabnianie Instalacje do obróbki materiałów Technika ochrony środowiska Obróbka starego

Bardziej szczegółowo

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Ciàgłe badanie i ocena nowych pomysłów oraz rozpoznawanie nowych zastosowaƒ stało si ju standardem w naszej pracy. Dzi ki temu jesteêmy w stanie sprostaç wszystkim

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW dr Olaf Żylicz, Wiceprezes ds. naukowych Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

3. Mi dzynarodowetargi Izolacji Przemysłowych paêdziernika 2017, Kraków.

3. Mi dzynarodowetargi Izolacji Przemysłowych paêdziernika 2017, Kraków. 3. Mi dzynarodowetargi Izolacji Przemysłowych 11-12 paêdziernika 2017, Kraków www.4insulation.eu Jedyne w Polsce Targi bran y izolacji przemysłowych to: Mi dzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych w promocja

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Liderzy branż - dołącz do czołówki branży budowlanej: Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D- miejsce liderów! Co to są Wirtualne Targi BUDMAT 3D?

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH

Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH Stosowane na rynku farby i lakiery posiadaj¹ bardzo ró ne w³aœciwoœci fizyzyko-chemiczne, co wymaga

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego.

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego. Konstrukcje nosne dla przemysłu solarnego. Indywidualnie dopasowane, gotowe do montażu konstrukcje nośne urządzeń fotowoltaicznych i solarnych: Wymagania te spełnia SCHRAG Polska niezawodny partner budownictwa

Bardziej szczegółowo

POD OGI I DRZWI. dla komfortowych wnêtrz Oferta dla hoteli

POD OGI I DRZWI. dla komfortowych wnêtrz Oferta dla hoteli POD OGI I DRZWI dla komfortowych wnêtrz Oferta dla hoteli na zdj.appalachian Hickory, Krono Original ponad 600 wzorów paneli 260 pod³óg drewnianych modeli 1690 drzwi zadowolonych Klientów 0,5miliona na

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

Targi Wystawy Kongresy

Targi Wystawy Kongresy Targi Wystawy Kongresy Szanowni Paƒstwo, Gdy w 1996 roku rozpoczynaliêmy dzia alnoêç, otwierajàc biuro w samym centrum Krakowa, mieliêmy jednà ide - stworzyç w Krakowie firm, z której b dziemy dumni.

Bardziej szczegółowo

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r.

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Wizje bez wdrożeń są tylko halucynacjami Prof. Anders Flodström Członek Zarządu EIT 2 CEL

Bardziej szczegółowo

Nowe centrum targowe w aglomeracji śląskiej

Nowe centrum targowe w aglomeracji śląskiej Nowe centrum targowe w aglomeracji śląskiej Expo Silesia położenie i dojazd 10 minut do centrum Katowic 10 minut do Autostrady A4 20 minut do lotniska - Katowice - Pyrzowice 40 minut do lotniska - Kraków

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami Robotyzacji

PODSUMOWANIE. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami Robotyzacji PODSUMOWANIE Zakończyła się druga edycja Targów Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami

Bardziej szczegółowo

NEXO Design w zasi gu r ki

NEXO Design w zasi gu r ki NEXO Design w zasi gu r ki Nexo Design w zasi gu r ki Nexo to seria o ciekawym i nieprzeci tnym wzornictwie. To seria dla ka dego, w której design i atrakcyjnoêç cenowa idà w parze. Ceramika Nexo, bateria

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo 3. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych Wydawca: Targi w Krakowie Sp. z o.o.

kompozyt-expo 3. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych Wydawca: Targi w Krakowie Sp. z o.o. BIULETYN kompozyt-expo 3. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych 2/2012 Wydawca: Targi w Krakowie Sp. z o.o. LATO POD ZNAKIEM KOMPOZYTÓW Mimo iż sezon urlopowy rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy?

Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy? Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy? 1972 Pruftechnik AG Sprzedaż urządzeń Laserowe osiowanie Diagnostyka wibracyjna (Off, ON Line) NDT 1999 Pruftechnik - Wibrem Ltd. Sprzedaż urządzeń Pruftechnik

Bardziej szczegółowo

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska Pomagamy zrozumieć Usługi tłumaczeniowe Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie Polska Pomagamy zrozumieć Nasi klienci tak jak my niestrudzenie są aktywni na całym świecie. Pracujemy na nasz wspólny

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowych Targów Produkcji i Przetwórstwa Szkła oraz Wyrobów Gotowych. glasstec 2016

Międzynarodowych Targów Produkcji i Przetwórstwa Szkła oraz Wyrobów Gotowych. glasstec 2016 Szanowni Państwo, Firma A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. wyłączne przedstawicielstwo na Polskę niemieckiej spółki targowej Messe Düsseldorf GmbH, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji:

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

3.Targi Ksià ki dla Dzieci

3.Targi Ksià ki dla Dzieci 3.Targi Ksià ki dla Dzieci Kraków, 07-09 czerwca 2013 www.dzieci.targi.krakow.pl JesteÊ wydawcà? Chcesz przybli yç najmłodszym Êwiat literatury? Pokazaç rodzicom, jak barwny i bogaty w wartoêciowe treêci

Bardziej szczegółowo