RAPORT. Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina"

Transkrypt

1 RAPORT Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przedstawiający niektóre działania zrealizowane w latach oraz wybrane zadania zrealizowane w latach Warszawa, czerwiec 2012 roku

2 Szanowni Państwo, Przedstawiam Państwu dziś, w przeddzień upływu mojej kadencji i kadencji władz wybranych w roku 2008, syntetyczną, a więc z konieczności skrótową relację z wybranych ważniejszych dokonań, działań podejmowanych na różnych polach aktywności Uczelni. Niektóre z nich przedstawiam hasłowo, gdyż jest jasnym, co pod danym hasłem należy rozumieć, zaś niektóre w rozszerzeniu, bowiem ich hasłowe nazwanie wymaga bardziej szczegółowego opisu. Przedłożone mi jako materiał wyjściowy dane zamieścimy na stronie internetowej, gdzie każdy z Państwa będzie mógł uzupełnić swą wiedzę o często drobne detale dotyczące danego zagadnienia. Raport ten choć trudno tu nawet znaleźć odpowiednią nazwę dla tej relacji, jest projekcją wyłącznie tych dokonań, które nie mają charakteru działań stałych, lecz każdorazowo są projektowane i realizowane (także sezon koncertowy, zawsze różny swą zawartością, okazjonalną problematyką, czy kosztami). W raporcie tym zatem pojawiają się zestawienia i opisy działalności w takich obszarach, jak: inwestycje i ich realizacja, remonty, modernizacje, finanse i działalność kwestury, promocja, działalność zagraniczna, działalność naukowa i jej finansowanie, sesje, sympozja, seminaria i konferencje naukowe w tym konferencje o zasięgu międzynarodowym, działalność biblioteki, fonoteki i funkcjonowanie informacji naukowej, działalność artystyczna (koncerty, spektakle, festiwale, wydarzenia artystyczne), stan kadry (nauczyciele akademiccy i pozostali pracownicy) promocja kadr akademickich, proces nadawania stopni oraz postepowań o nadanie tytułu profesora, zakupy, remonty i konserwacja instrumentów muzycznych, aparatury naukowej oraz wyposażenia elektronicznego na potrzeby nauki a także wspomagających pracę organizacyjną i administracyjną, działania organizacyjne i administracyjne w różnych obszarach, działalność samorządu studenckiego, W części raportu pojawiają się także te dokonania (np. inwestycyjne, remontowe, czy organizacyjne), które zrealizowane zostały w poprzedniej kadencji ( ), gdyż w mojej ocenie mają wysokie znaczenie dla kondycji materialnej Uczelni. Zadania te wymieniane są w większości hasłowo, a ich opis jest skrótowy. Jest oczywistym, że wobec ogromu zdarzeń niektóre także ważne mogły umknąć pamięci mojej czy moich współpracowników, lecz bez wątpienia nie są one przejawem ich lekceważenia. Przekazując dziś Państwu ten materiał pragnę wyrazić przekonanie, że na jego podstawie można przekonać się, że pomimo niekorzystnych warunków finansowych udało się zrealizować zadania w optymalnym jak na skromne możliwości wymiarze. W roku 2008 Uczelnia rozpoczęła funkcjonowanie pod nową nazwą. Nie jest to li tylko formalny zabieg. To zobowiązuje, Uniwersytet musi być uczelnią oferującą wszechstronne i głęboko humanistyczne, a nie tylko wąskie, specjalistyczne kształcenie swym wychowankom. Pozostawiam Uczelnię w dobrej kondycji materialnej, wzbogaconej o szereg trwałych i potrzebnych Uczelni elementów majątku, a także w dobrej kondycji finansowej, choć przejmowałem ją w znacznie gorszej. Mówią o tym liczby, a z nimi nie sposób dyskutować. Uczelnia ma prawo być dumna ze swej stabilnej i silnej kadry akademickiej, zdobywającej w coraz szerszym zakresie stopnie i tytuły, Może być dumna ze swych wychowanków, którzy zdobywają laury na międzynarodowych konkursach, czy znajdują zatrudnienie w renomowanych instytucjach kultury. Przejąłem Uczelnię w momencie, gdy w różnych rankingach zajmowała pierwsze miejsca, pozostawiam ją także w momencie uzyskania w rankingu również pierwszego miejsca, co obrazuje nie tylko utrzymanie lecz i podniesienie jakości kształcenia na jeszcze wyższy poziom. Życzę więc mojemu następcy i przyszłym władzom co najmniej podobnych osiągnięć. Prof. Stanisław Moryto Rektor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w kadencji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kadencji Warszawa, 22 czerwca 2012 r. 3

3 Inwestycje, remonty, modernizacje Rozpoczęto inwestycję pn. Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku Akademii przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 i zrealizowano jej I etap (2008), Zrealizowano kolejne etapy inwestycji (od II do V) ostatni w roku 2012, Zrealizowano oprócz nadbudowy w DS. Dziekanka w ramach funduszy inwestycyjnych także rewitalizację pozostałych pomieszczeń i dziedzińca dolnego, pokryć dachowych dachówkowych, ław kominowych w całym obiekcie ( ), Wyposażono DS. Dziekanka w bezprzewodową sieć internetową wraz z ustanowieniem łącz dzierżawionych z NASK-iem, Elewacje kamienne gmachu głównego - strona wschodnia i południowa (2006) oraz elewacja dziedzińca wewnętrznego, Przebudowa wejścia głównego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (2006) Remont ośmiu sal dydaktycznych (2006), Remont generalny szeregu pomieszczeń (m.in. dla potrzeb działu wydawnictw, UOI, pracowni dydaktycznej dla nauki informatyki, kancelarii tajnej, poszerzenia powierzchni kwestury, części fonoteki, adaptacja schronu na magazyn instrumentów, Działu Nauczania nowe pomieszczenie na II ptr., sal kontrabasowych, Wymiana drzwi w salach kontrabasowych oraz perkusyjnych, Zainstalowanie w oknach od strony południowej folii odbijającej promieniowanie słoneczne, a tym samym obniżające temperaturę w czasie lata, Udrożnienie odpływu wód opadowych z patio, wykonanie otworów rewizyjnych, co zapobiega zalewaniu studia S-1, Wymiana siedzisk w Sali Operowej na siedziska przystosowane dla potrzeb audytoryjnych, Generalny remont połaci dachu od strony ul. Ordynackiej oraz zmiana pokrycia i spływu wód opadowych na wykuszem od strony ul. Okólnik, Kompleksowy remont studia S-2 związany ze zmianą osiowości tego pomieszczenia, Remont czterech toalet (2006) Wymiana stolarki okiennej od strony patio-klatka schodowa okrągła (2006) Częściowa wymiana stolarki okiennej od strony wschodniej - skweru im. B. Wodiczki (2006) Remont i doposażenie Sali nr 404 (2006) Remont i modernizacja dziedzińca wewnętrznego oraz warstw izolacyjnych studia nagrań w gmachu głównym AMFC etap I (2007), Remont i modernizacja dziedzińca wewnętrznego oraz warstw izolacyjnych studia nagrań w gmachu głównym AMFC etap II (2008), Zmodernizowano Studio S-2 poprzez zmianę osiowości, okablowanie strukturalne i wyposażenie (2010) Wykonano modernizację i zrealizowano prace przystosowawcze pomieszczeń 008 oraz 451 dla potrzeb studiów Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej (MSM) (2010), Wyposażono sale dydaktyczne w nowoczesną aparaturę multimedialną (2010) Zagospodarowano teren UMFC pod miejsca parkingowe oraz wykonano rekultywację zieleni w pasie przebiegającym wzdłuż fasady z wejściem głównym (2010) Wykonano projekty i uzyskano pozwolenie na budowę elewacji od strony ul. Szczyglej oraz wykonano rozbiórkę schodów w stronę ul. Szczyglej oraz wykonano nowy podest i schody od strony ul. Okólnik, Wykonano koncepcję nadbudowy kondygnacji w gmachu głównym (2007), Wykonano ekspertyzę o prawidłowości koncepcji nadbudowy kondygnacji (2012) Uzyskano warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nadbudowy (2012) Uzyskano warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu przy ul. Dobrej (2012) Zakupiono serwer strumieniujący do internetowej transmisji obrazu, kamery cyfrowe wysokiej jakości z osprzętem, mikrofony zwieszane do realizacji dźwiękowej koncertów, oraz wykonano okablowanie strukturalne sali koncertowej (2011) Doprowadzono do rekonstrukcji zasilania w ciepło obiektów UMFC w Białymstoku poprzez doprowadzenie ciepła technologicznego z miejskiej sieci ciepłowniczej, a tym samym likwidacji własnej kotłowni opalanej węglem i koksem, Pokryto nawierzchnię korytarzy na poziomie -1 (etap II w roku 2006), 4

4 Doprowadzono do pełnego zagospodarowania pomieszczeń w tzw. korytarzu technicznym (elektrycy, serwerownia, stroiciele, UOI, technicy sekcji audytywnej), wydzielono ten korytarz z komunikacji oraz zorganizowano wypożyczalnię sprzętu do nagrań (2012) Do końca 2012 roku zostaną zrealizowane następujące zadania: IV etap inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku Akademii przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 zakończenie inwestycji (na kwotę ,- zł) Dodatkowe prace modernizacyjne i remontowe w DS. Dziekanka (na kwotę ok ,- zł) Zakup instrumentów muzycznych (na kwotę ,- zł) Finanse i działalność kwestury (zestawienia stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania) Promocja i działalność zagraniczna utworzenie Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej W latach za sprawy dotyczące współpracy międzynarodowej odpowiedzialna była prof. dr hab. Jagna Dankowska nadzorując zadania Działu Zagranicznego, Biura Studentów i Absolwentów oraz Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus, na stanowisko którego powołano dr hab. Roberta Cieślę. W styczniu 2010 roku decyzją Rektora UMFC połączono obie jednostki tworząc Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej UMFC (BPiWZ). Na stanowisko kierownika została powołana mgr Natalia Sukiennik. Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej zajmuje się m.in. organizacją przyjazdów i pobytu zagranicznych gości uczelni (koncerty, wykłady, kursy mistrzowskie), prowadzi prace w zakresie: kontaktów medialnych, pozyskiwania funduszy, realizacji wspólnych projektów kulturalnoartystycznych z innymi instytucjami takimi jak: Austriackie Forum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, ambasady i konsulaty w kraju i za granicą, opracowuje koncepcje i zleca produkcję materiałów reklamowych uczelni, w tym folderów informacyjnych, broszur, ulotek, płyt CD. W strukturze Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej działa Biuro Karier, którego głównym celem jest kreowanie i rozwijanie przedsiębiorczości studentów i absolwentów uczelni. Biuro przekazuje im na bieżąco informacje o kursach doskonalących ich umiejętności i kwalifikacje, konkursach muzycznych, festiwalach, programach stypendialnych, a także oferty pracy. program ERASMUS Erasmus jest programem Unii Europejskiej dla uczelni, ich studentów i pracowników, który realizuje ideę uczenia się przez całe życie. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów, promuje mobilność pracowników uczelni. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych (podnoszenie kwalifikacji, edukacja, wymiana myśli naukowej, wspólne projekty). W ramach Lifelong Learning Programme Erasmus ( Uczenie się przez całe życie ) odbywała się wymiana pedagogów i pracowników UMFC i uczelni partnerskich na podstawie trzech linii finansowania: 1. STA STAFF TEACHING ASSIGNMENT (mobilność nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich); 2. STT STAFF TRAINING MOBILITY (mobilność pracownika w celu doskonalenia i kwalifikacji, udział w szkoleniach); 3. OM MONITORING VISIT (wizyta monitoringowa w uczelni partnerskiej w celu przygotowania i oceny wymiany studentów i pracowników) W latach w ramach programu Erasmus na szkolenia międzynarodowe wyjechało: 90 studentów, 50 pedagogów, 16 pracowników. Od roku 2008 dzięki skutecznym staraniom (składanie wniosków) o nowe środki, kwota dotacji z Narodowej Agencji zwiększyła się od EUR - w roku do EUR na rok akademicki 2012/2013, czyli o 57%. W latach nastąpił znaczny wzrost liczby studentów zagranicznych realizujących część swojej edukacji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 5

5 UMFC współpracuje z około osiemdziesięcioma uczelniami zagranicznymi. Uczelnia zawarła wiele nowych kontaktów i umów bilateralnych. Uczelnia nasza została wymieniona na konferencji Koordynatorów Programu Erasmus w Porto / Portugalia, we wrześniu 2011 roku, jako lider wymiany pedagogów wśród uczelni zagranicznych. umowy bilateralne W latach , poza Programem Erasmus, UMFC podpisało umowy bilateralne z następującymi uczelniami: 1. Akademia Muzyczna Kurmangazy w Ałmaty / Kazachstan, 2. Akademia Muzyczna w Astanie / Kazachstan, 3. Państwowa Akademia Kultury i Sztuki w Czelabińsku / Rosja, 4. Narodowa Akademia Muzyczna im. Mikoły Łysenki we Lwowie / Ukraina, 5. Białoruska Państwowa Akademia Muzyczna w Mińsku / Białoruś, 6. Narodowa Akademia Muzyczna im. V.Nieżdanowej w Odessie / Ukraina, 7. Universidad de Sevilla / Hiszpania, 8. Akademia Muzyczna w Zagrzebiu. Ważniejsze projekty w ramach współpracy z uczelniami partnerskimi: - Forum Muzyki Hiszpańskiej (czerwiec 2009) - Spotkania z muzyką kameralną Warszawa Freiburg (maj 2012) - Inicjacja kontaktów pomiędzy uczelniami kazachskimi a UMFC, - Inicjacja współpracy artystyczno-dydaktycznej pomiędzy Polską a Rosją. Projekty ABAM z udziałem przedstawicieli UMFC ABAM RECTORS CONFERENCE W ESTONIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE, TALLIN/ ESTONIA (IX 2009), MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ABAM W ST. PETERSBURGU/ ROSJA (wrzesień 2010), ABAM ORCHESTRA AND SEXTET PROJECT, KRAKÓW (18 25 września 2011)., ABAM W POLSCE (1 marca 2012), Kongres AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) Warszawa 2010 W dniach 4 6 listopada 2010 roku w UMFC odbył się doroczny kongres Europejskiego Stowarzyszenia Wyższych Szkół Muzycznych AEC. Ze względu na wielki jubileusz chopinowski Rada AEC wybrała na miejsce dorocznego kongresu i zgromadzenia generalnego AEC w 2010 roku Warszawę i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Gościliśmy około 310 uczestników przedstawicieli uczelni muzycznych całego świata. Udział przedstawicieli UMFC w dorocznych kongresach AEC: AARHUS / DANIA (XI 2008) MAASTRICHT / HOLANDIA (XI 2009) UTRECHT / HOLANDIA (X 2010) wyjazd do siedziby AEC w celu omówienia spraw organizacyjnych dot. Kongresu AEC w 2010 roku; VALENCJA / HISZPANIA (XI 2011) Ponadto: KONFERENCJA JUBILEUSZOWA 10-LECIE PROGRAMU ERASMUS, SOPOT (październik 2008) DOROCZNE SPOTKANIE KOORDYNATORÓW PROGRAMU ERASMUS, BUKARESZT / RUMUNIA (wrzesień 2009), PORTO / PORTUGALIA (wrzesień 2012) MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA AEC EARLY MUSIC PLATFORM, HAGA / HOLANDIA (styczeń 2008); GENEWA / SZWAJCARIA (styczeń 2009, 2011); BREMEN / NIEMCY (styczeń 2012) BRUECKEN FESTIVAL FOR NEW MUSIC (warsztaty dla kompozytorów): ROSTOCK / NIEMCY (listopad 2009, 2011) udział studentów kompozycji, AEC POP & JAZZ PLATFORM MEETING, TALLIN / ESTONIA (luty 2010) LETNIE KURSY MUZYCZNE INNOVATIVE APPROACHES TO MUSIC EDUCATION AND CULTURAL MANAGEMENT, TALIN / ESTONIA (sierpień 2010) WARSZTATY MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ IP CROSSING BORDERS 2011, TALLIN / ESTONIA (sierpień 2011). Finansowanie udziału nauczycieli akademickich w wyjazdach naukowych, badawczych, artystycznych, wizytach studyjnych i monitoringowych za granicą 6

6 Sfinansowano łącznie wyjazdy na tego typu 29 imprez, a także wizyty władz uczelni na wizyty studyjne i monitoringowe w takich krajach jak: Hong-Kong, Grecja, Hiszpania, Francja, Tajwan, Republika Korei, Kazachstan, Turcja, Estonia, Białoruś, wyjazdy nauczycieli akademickich ze studentami (także zespołami studenckimi) do takich krajów jak: Szwajcaria, Rosja, Włochy, Norwegia, Litwa, Ukraina, Francja, Udział w festiwalach, konkursach i kursach Sfinansowano udział studentów i nauczycieli akademickich w takich imprezach, jak: 1. "Międzynarodowy Tydzień Konserwatoriów", St. Petersburg / Rosja (2008); 2. Międzynarodowy Wiosenny Festiwal Przyjaźni w Phenianie, Pyongyang / Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (2009); 3. I Międzynarodowy Konkurs Klawesynowy, Moskwa / Rosja (2010); 4. Kurs Interpretacji Pieśni Francuskiej, Bruksela / Belgia (2010); 5. VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Sergiusza Prokofiewa, Jekatierinburg / Rosja (2011); 6. Kyoto International Music Students Festival 2011, Japonia (udział studentów UMFC na koszt organizatorów). Wyjazdy naukowo-badawcze oraz szkoleniowe (także zbieranie materiałów źródłowych do prac, badania); 1. New York, San Francisco, Sacramento, Chicago / USA (2009); 2. Bolzano, Brixen, Werona/ Włochy udział pracownika biblioteki w Unijnym Programie Edukacyjnym Biblioteki północnych Włoch nowoczesne centra multimedialne Sterzig, 2010; Berlin / Niemcy (2011); 3. Szkolenie w zakresie konserwacji i strojenia klawesynu w firmie Neupert, Bamberg / Niemcy (2011). Współpraca UMFC z Société Générale & Investment Banking Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i SG CIB Polska (Société Générale & Investment Banking) rozpoczęły współpracę w 2007 roku, dzięki inicjatywie ówczesnego dyrektora SG Stephane a Hilda. Ciągła i różnorodna współpraca doskonale wpisuje się w działania grupy SG, która od ponad 20 lat wspiera młodych artystów przez fundację Mécénat Musical. Co roku dyrekcja SG CIB przyznaje stypendia najzdolniejszym studentom naszej uczelni, które wspierają młodych muzyków w ich artystycznym rozwoju. Studenci przeznaczają stypendia na finansowanie udziału w kursach lub konkursach wykonawczych, zakup akcesoriów muzycznych i innych materiałów dydaktycznych. Dzięki finansowemu wsparciu Société Générale stypendyści dokonali nagrań do płyt CD o tytułach: Soliści i Diverso, a także płyt zespołów: Magnolia Acoustic Quartet i Tango Fuerte. Dwie pierwsze płyty zostały umieszczone w specjalnym albumie wydanym z okazji wielkiego jubileuszu chopinowskiego i 200-lecia istnienia uczelni w 2010 roku. Płyty te stanowią materiał promocyjny młodych talentów oraz obu instytucji. Wydawnictwa promocyjne Niezależnie od wydania z pomocą SG CIB płyt, o których mowa powyżej, wydano tzw. minicards i rozmieszczono je w warszawskich hotelach (z okazji kongresu AEC i roku chopinowskiego), film promujący UMFC pt. Takie trochę niebo, Chopinowska płyta CD, Broszura informacyjna o UMFC, Czteropłytowy album (z okazji kongresu AEC), materiały reklamowe (koszulki z logo UMFC, smycze do kluczy, notatniki, ołówki, długopisy i pióra, teczki, torby materiałowe, pendrive (w ograniczonej ilości z okazji kongresu AEC), Uroczyste obchody jubileuszu 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina oraz 200-lecia istnienia Uczelni. Obchody roku chopinowskiego w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina zostały uświetnione szeregiem koncertów: chopinowskich i muzyki polskiej, a także uroczystościami inauguracji dwóch jubileuszowych lat akademickich 2009/10 i 2010/11 oraz Święta Uczelni (22 lutego 2010 roku). Zrealizowano je z pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. Szczególnymi wydarzeniami rocznicowymi stały się: 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Artystyczna Fryderyk Chopin ( ) dwa wieki fascynacji ; 2. Międzynarodowy Kongres Europejskich Konserwatoriów Muzycznych AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen); 3. Koncert-spektakl Chopin w Politechnice ; 7

7 4. Konferencja naukowa Przeszłość przyszłości. Ponadto zrealizowano inne wydarzenia związane jubileuszem chopinowskim, np.: 5. DNI CHOPINOWSKIE W MONACHIUM (27, 28 lutego 2010) to dwudniowy chopinowski projekt muzyczno-edukacyjny zorganizowany z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina przez Hochschule für Musik und Theater w Monachium, we współpracy z Centrum Filharmonicznym Gasteig, Münchner Volkshochschule, Münchner Stadtbibliothek oraz Kulturreferat der Landeshauptstadt München, pod patronatem Polskiego Konsulatu Generalnego w Monachium. 6. KONCERTY STUDENTÓW WYDZIAŁU II W INDIACH projekt został zainicjowany z okazji Roku Chopinowskiego przez Ambasadę RP w Indiach i zrealizowany we współpracy z dziekanem Wydziału II prof. Jerzym Sterczyńskim. 7. SPOTKANIA Z CHOPINEM / edukacja. W okresie październik grudzień 2010 roku odbyły się tzw. Spotkania z Chopinem, czyli interdyscyplinarne warsztaty edukacyjno-muzyczno-plastyczne dla dzieci z Sochaczewa i okolic, czyli tzw. terenów chopinowskich. Organizatorem tego wydarzenia była Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsze Chopina we współpracy z Uniwersytetem Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie (patronat Prorektora ds. studenckich i zagranicznych prof. dr hab. Jagny Dankowskiej). 8. KONCERT PIEŚNI CHOPINA W PARYSKIEJ SIEDZIBIE UNESCO (17 stycznia 2011). Projekt pod nazwą Goodbye Chopin, Welcome Liszt został zainicjowany przez ambasadorów Węgier i Polski przy UNESCO: Katalin Bogyay i Krzysztofa Kocela. Ideą koncertu było zakończenie Roku Chopinowskiego w Polsce i rozpoczęcie Roku Liszta na Węgrzech. 9. KONCERT CHOPINOWSKI W MEDIOLANIE (16 listopada 2010). Polsko-włoskie Koło Kulturalne w Lombardii upamiętniło polskie Święto Niepodległości uroczystym koncertem, który odbył się w dniu 16 listopada w sali koncertowej Auditorium di Milano, pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wsparciu finansowym Wspólnoty Polskiej. 10. CHOPIN W WIEDNIU wystawa specjalna z okazji obchodów 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina. Wystawę można było obejrzeć w dniach listopada 2010 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (Foyer Sali Koncertowej). 11. WIZYTA PRZEDSTAWICIELI UMFC W STAMBULE/ TURCJA (20 23 listopada 2010). Z okazji obchodów Roku Chopinowskiego w gmachu Konserwatorium Muzycznego Uniwersytetu Sztuk Pięknych im. Mimara Sinana w Stambule, w dniu 22 listopada 2010 roku, odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia Fryderyka Chopina. Koncerty i kursy mistrzowskie W ramach współpracy międzynarodowej zrealizowano w UMFC kursy mistrzowskie i koncerty z udziałem pedagogów zagranicznych oraz studentów zagranicznych uczelni muzycznych. W ten sposób zorganizowano ponad dwadzieścia imprez tego typu. Pozyskiwanie środków z MKiDN Na tzw. projekty miękkie (nie inwestycyjne) pozyskano w latach poważne kwoty na realizację zadań związanych przede wszystkim z dwoma jubileuszami. Współpraca z Keimyung University Kontynuowano współpracę w dziedzinie dydaktyki (na podstawie zawartych w przeszłości umów), a także zrealizowano na wniosek strony koreańskiej obchody jubileuszu 10-lecia zwartej umowy. Do Republiki Korei wyjechali przedstawiciele władz, orkiestra kameralna, pedagodzy biorący udział w programie, a do Polski przyjechała koreańska orkiestra dęta. Oba zespoły artystyczne wykonały także wspólną część programu. Współpraca z Austriackim Forum Kultury Współpraca sięgająca 200 roku zmaterializowała się w postaci organizacji szeregu koncertów kameralnych, stypendiów dla młodych muzyków, udziału w letnich kursach mistrzowskich w Austrii, a także organizacją wystaw. Wizyty Gości w UMFC W uczelni wizytę złożyła brytyjska para książęca: Książę Walii Karol oraz Księżna Kornwalii Kamila. Z tej okazji odbył się uroczysty koncert, a do Uczelni przybyli najznakomitsi Goście przedstawiciele polskich władz, dyplomaci. Wizyty w Uczelni złożyła dwukrotnie Małżonka Prezydenta Gruzji Sandra Elisabeth Roelofs Saakashvili. Pierwsza z nich była wizytą oficjalną w towarzystwie I Damy RP Marii Kaczyńskiej, druga to wizyta nieoficjalna. Ponadto w Uczelni gościliśmy wielokrotnie Ambasadorów, 8

8 przedstawicieli dyplomacji akredytowanej w RP oraz przedstawicieli zagranicznych Uczelni, dziennikarzy, ekipy telewizyjne i filmowe. Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny Od Chopina do Góreckiego źródła i inspiracje, kursy dla pianistów japońskich Kontynuowano organizację festiwalu mającego długoletnią tradycję, a przede wszystkim międzynarodową renomę, a także organizację kursów interpretacji dzieł Chopina dla pianistów japońskich. Z roku na rok na obie imprezy przyjeżdżają do nas coraz zdolniejsi studenci, wykładowcami są polscy i zapraszani w tym celu zagraniczni pedagodzy. Biuro karier W ten sposób umownie określano działania na rzecz promocji studentów i absolwentów naszej Uczelni, polegającą na stwarzaniu możliwości uzyskania pracy stałej i okazjonalnej, możliwości koncertowania poza Uczelnią. Do osób objętych listą mailingową wysyłane są informacje o ciekawych kursach, konkursach, pracy w orkiestrach i chórach, pracy w charakterze nauczycieli, o programach stypendialnych. Biuro prowadzi także rekrutację w ramach programów stypendialnych, a beneficjentami tej działalności są studenci i absolwenci Uczelni. Współpraca z Samorządem Studenckim Współpraca ta skupiona była w rękach Prorektora ds. studenckich, ale oprócz spraw typowych dla tej opieki, stwarzano studentom możliwość także poprzez finansowanie udziału w imprezach sportowych, integracyjnych czy okazjonalnych (np. Juwenalia). Działalność naukowa i jej finansowanie, sesje sympozja, seminaria i konferencje naukowe (w tym konferencje o zasiegu międzynarodowym) Uczelnia otrzymała w kolejnych latach następujące kwoty dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: na podstawową działalność statutową: na badania własne (od 2011 dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) rok 2005 rok (w PLN) (w PLN) Do roku 2010 o finansowanie ubiegał się tylko Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (posiadający kategorię 2) integrujący działalność naukowo-badawczą i artystyczną jako jedyny w polskim szkolnictwie artystyczny, posiadający w owym czasie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. W roku 2010 Ministerstwo zmieniło kryteria oceny jednostek naukowych, pod uwagę wzięto działalność artystyczną pracowników Wydziałów, do kolejnej oceny parametrycznej zgłoszono więc wszystkie wydziały Uczelni, z czego 6 otrzymało kategorię najwyższą pierwszą, stawiając Uczelnię na pierwszym miejscu wśród uczelni artystycznych w Polsce, a wszystkie wydziały otrzymały osobną dotację z MNiSW. Wysokość tych dotacji z roku na rok zwiększa się, co pozwala na pełną realizację zadań związanych z prowadzonymi przez Wydziały w 9

9 sposób ciągły badaniami naukowymi, jednocześnie powodując kilkukrotne zwiększenie pracy Działu Nauki UMFC, który pozyskuje, obsługuje i rozlicza środki finansowe z budżetu MNiSW. Finansowanie nauki objęło wydatki niezbędne na realizację zadań zawartych w planach finansowych sporządzonych przez jednostki Uczelni. Do najważniejszych, najbardziej prestiżowych wydarzeń o charakterze naukowym finansowanych lub współfinansowanych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będącej w dyspozycji Prorektora ds. Nauki UMFC można zaliczyć przykładowo: projekt The Road of Romanticism, który uzyskał grant w ramach programu wspólnotowego Kultura 2000; udział Uczelni we wspólnej inicjatywie polskiego i niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jaką był Rok Polski w Niemczech ; I Międzynarodową Konferencję Naukowo- Artystyczną Topos narodowy z muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku, która zapoczątkowała cykl międzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji Topos narodowy w muzyce polskiej ; dla promocji polskiej pieśni zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową Pieśń polska źródła, tradycja, współczesność ; także konferencję exchange/change. Polska w kontekście tańca współczesnego dzisiaj organizowaną w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu tańca ciało/umysł; współpracę z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie realizacji programu: Warsztaty Muzyczne jako zestaw komplementarnych muzycznych metod terapeutycznych w rehabilitacji chorych z zaburzeniami psychotycznymi ; III Ogólnopolską Konferencję Naukowo - Metodyczną, której tematyka tym razem ogniskowała się na kształceniu słuchu uczniów i studentów klas fortepianu, klawesynu i organów; XIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2009; Międzynarodową Konferencję Naukowo-Artystyczną "Fryderyk Chopin ( ) - dwa wieki fascynacji"; sesję naukową Improwizacja w metodzie Emila Jaques-Dalcroze a. Łączna liczba konferencji, seminariów, sympozjów, otwartych wykładów naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych organizowanych przez Uczelnię w latach wyniosła ok. 250 wydarzeń tego typu. W latach co roku z budżetu Prorektora ds. Nauki dofinansowano takie cykliczne imprezy jak: Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny Od Chopina do Góreckiego źródła i inspiracje ; Forum Muzyka Dawna; Seminarium Naukowe Muzyki Dawnej dla klawesynistów i pianistów w Białymstoku; W latach realizowano 4 projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: - projekt badawczy własny nr N /3210 pt. Badanie słuchu absolutnego zrealizowany pod kierunkiem prof. Andrzeja Rakowskiego kwota zł, - projekt badawczy rozwojowy nr R pt. Optymalizacja właściwości akustycznych zabytkowych sal reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Warszawie z wykorzystaniem sterowanych systemów nagłośnienia zrealizowany pod kierunkiem dr inż. Tadeusza Fideckiego na kwotę ,00, wydano ,93 zł, - projekt badawczy własny nr N N pt. Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie w latach zrealizowany pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Dziadek kwota zł, - projekt badawczy własny nr N n pt. Środowiskowo-biograficzne i osobowościowe uwarunkowania osiągnięć artystycznych pianistów realizowany pod kierunkiem dr Małgorzaty Chmurzyńskiej kwota dofinansowania zł. Działalność biblioteki, fonoteki i informacji naukowej Aktualnie trwają prace nad zrealizowaniem projektu związanego z informatyzacją katalogów, automatyzacją procesów bibliotecznych, digitalizacją zbiorów muzycznych i ich udostępnianiem, przechowywaniem oraz prezentacją. Prace te są poważnie zaawansowane, ponieważ już od 2005 r. Biblioteka UMFC, dzięki wsparciu Biblioteki Uniwersyteckiej, współpracuje z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT wykorzystując (na zasadzie bezpłatnego klienta w ograniczonym zakresie) elektroniczny system tworzenia rekordów VTLS/Virtua. Od siedmiu lat realizowane są działania o charakterze długofalowym związane z tworzeniem komputerowej bazy danych o zasobach biblioteki. W tym okresie stworzono kilka tysięcy opisów (rekordów) nut i książek. Dzięki temu, biblioteka przygotowana jest do zainstalowania i wdrożenia nowoczesnego systemu informatycznego. Posiada wyszkoloną i praktycznie przygotowaną kadrę oraz kilkutysięczny zasób rekordów, które zaraz po uruchomieniu systemu będą dostępne dla użytkowników. 10

10 Systematycznie rozbudowywana jest baza danych Muzykalia (nuty, książki, nagrania) prezentowana na stronie internetowej UMFC. Obecnie stworzone jest szerokie spektrum dostępu do danych od wyszukiwania tematycznego, do informacji o zasięgu ogólnopolskim. W 2011 roku Uczelnia otrzymała nieodpłatnie prawo dostępu do następujących baz Wirtualnej Biblioteki Nauki: Science, Nature, EBSCO, Springer, Web of Knowledge. Dostęp do baz danych w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich jest możliwy wyłącznie z komputerów przyłączonych do sieci LAN w budynku naszej Uczelni. Biblioteka, poprzez działalność wystawienniczą, aktywnie uczestniczyła w ważnych wydarzeniach i konferencjach na terenie Uczelni, m.in. wystawy : Fryderyk Chopin. Od rękopisu do wydawcy i wykonawcy w ramach Międzynarodowej Konferencji Fryderyk Chopin ( ) dwa wieki fascynacji (2010 r.) ; Fryderyk Chopin from a manuscript to a publisher and a performer w ramach Kongresu AEC (2010 r.), także z okazji kurtuazyjnej wizyty w Uczelni Ich Królewskich Wysokości Księcia Walii i Księżnej Kornwalii (2010) oraz podczas wizyty Małżonki prezydenta Gruzji Sandry Elisabeth Roelofs-Saakashvili (2011 r.); Fryderyk Chopin, absolwent warszawskiej muzycznej Alma Mater w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Przeszłość przyszłości. Wkład warszawskiej uczelni muzycznej do muzycznej kultury Europy (2011r.). Pracownicy biblioteki uczestniczyli w konferencjach naukowych, seminariach i szkoleniach w kraju i za granicą, na niektórych także z referatami. Działalność artystyczna (koncerty, spektakle, festiwale, wydarzenia artystyczne), W każdym z omawianych sezonów realizowano: - około koncertów elitarnych, w ramach cyklu tzw. Środy na Okólniku wśród których planowano 6 koncertów symfonicznych, z czego jeden dla Orkiestry Dętej UMFC; - około 100 koncertów katedralnych w sezonie, zaplanowanych i rozdzielanych wspólnie z rocznym wyprzedzeniem czyli koncerty poniedziałkowe i niedzielne, do których doszły w ostatnich czterech latach niedzielne koncerty promocyjne w sali kameralnej im. H. Melcera, z przeznaczeniem dla studentów młodszych lat (początkowo 9 koncertów w sezonie, a ostatnio 14 koncertów); - kilka koncertów okazjonalnych, których realizacja wynika z nadesłanych ciekawych propozycji, względnie typowe koncerty okolicznościowe (nie więcej niż 5 koncertów w sezonie). Łącznie Biuro Koncertowe organizowało dla społeczności akademickiej i szerokiej rzeszy warszawskich melomanów około 130 koncertów w roku akademickim tj. od października do końca maja, co daje średnio 16 koncertów miesięcznie! W miesiącach letnich od lat jedenastu estrada koncertowa przenosi się na dziedziniec Domu Studenckiego Dziekanka, usytuowanego na turystycznym trakcie królewskim. Początkowo cykl Festiwalu Letnie wieczory muzyczne zawierał 19 koncertów (w każdą środę i powtórzenie w czwartek), od poprzedniego roku został zredukowany ze względu na zmniejszoną dotację finansową do 9 koncertów środowych. Koszty realizacji sezonu kształtowały się w ostatnich latach w granicach około 100 tysięcy zł na wynagrodzenia i noclegi dla zaproszonych gości, zaś całość z włączeniem kosztów druków, rozliczeń praw autorskich i wynagrodzeń pracowniczych ok. 300 tysięcy zł. Stopniowo przy powszechnie wzrastających kosztach wydatki Biura Koncertowego podnoszą się w roku bieżącym do 120 tysięcy zł. za honoraria i 360 tysięcy zł w kosztach całkowitych. Festiwal Letnie wieczory muzyczne realizowany jest głownie z dotacji z Urzędu Miasta (za pośrednictwem Stołecznej Estrady), przy udziale minimalnych kosztów własnych rzędu około 20 tysięcy zł. Ważnymi wydarzeniami ostatnich czterech lat były jubileusze (sezon przygotowujący jubileusze 2008/2009, dwa sezony jubileuszowe 2009/2010 i 2010/2011 oraz sezon po jubileuszach 2011/2012). W roku 2008 r. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina została przemianowana na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, a w programach koncertowych nazwę tę zaczęła używać od października 2008 r. i w tym kształcie wkroczyła w nowy rok akademicki przygotowując dwa lata jubileuszowe: 200-lecie urodzin swojego patrona w sezonie 2009/2010 i 200. rocznicę istnienia warszawskiej uczelni muzycznej w sezonie 2010/2011. Zrealizowano także (w większości przedsięwzięć z udziałem studenckiej orkiestry) spektakle operowe z udziałem studentów wydziału wokalnego, który w sezonie prezentuje, co najmniej jedną operę i tak zostały wystawione: Galuppi L Amante di Tutte pod dyrekcją Tadeusza Karolaka (wystawienia 11

11 w Warszawskiej Operze Kameralnej); Moniuszko Halka pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego (wystawienia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej); Schubert Spiskowscy pod dyrekcją Tadeusza Wicherka (wystawienia w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki); Puccini Cyganeria w wersji koncertowej pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego (prezentacja w UMFC); Hasse Pielgrzymi do Grobu Pańskiego pod dyrekcją Agaty Sapiechy (wystawienia w Collegium Nobilium i UMFC); Purcell Burza pod kierunkiem Lilianny Stawarz (wystawienia w Collegium Nobilium i UMFC); Britten Sen nocy letniej pod dyrekcją Marty Kluczyńskiej (wystawienia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej z udziałem orkiestry TW-ON). Z inicjatywy wydziału wokalnego przygotowano inscenizacje pieśni kabaretowej (II 2009); najpiękniejszych scen operowych z udziałem orkiestry pod dyr. Mieczysława Nowakowskiego (IV 2009); scen z oper Haendla; inscenizację Śpiewników domowych Moniuszki w reżyserii Ewy Iżykowskiej; Musicale w reżyserii Ewy Iżykowskiej (V 2011). W ostatnich czterech latach odbyło się kilkanaście koncertów monograficznych, prezentujących sylwetki artystyczne wybitnych pedagogów naszej Uczelni: W każdym z czterech ubiegłych sezonów odbyło się kilka koncertów okazjonalnych, np. W hołdzie księdzu Władysławowi Skierkowskiemu (X 2011), nadzwyczajny recital Ewy Podleś (alt) z Garrickiem Ohlssonem (fortepian) na żywo nagrywany na płyty CD i DVD (XII 2011), I Konkurs duetów z fortepianem, zakończony koncertami laureatów (II 2012) koncert 200 lat UMFC nowe horyzonty (XI 2011), Rektorzy Swojemu Rektorowi z udziałem rektorów poprzedniej i obecnej kadencji w hołdzie dla nieżyjącego rektora Tadeusza Paciorkiewicza. Wydarzeniem szczególnym w sezonie 2010/2011 była uroczystość 17.X.2010 w rocznicę śmierci Chopina, a także w 65. rocznicę przeniesienia urny z sercem Chopina do Kościoła Św. Krzyża oraz reaktywowania działalności Konserwatorium Muzycznego po II wojnie światowej. W kwietniu br. po raz pierwszy uczelniana orkiestra akademicka pod dyrekcją prof. Mirosława Jacka Błaszczyka wzięła udział w III międzynarodowym dorocznym festiwalu akademickich orkiestr symfonicznych w Katowicach. Udział multimediów w koncertach to zarówno wykorzystywanie technik audiowizualnych do tworzenia dźwięku, jak też do wzbogacania elementów odbioru (rzutnik z projekcją obrazu na ekranie, efekty świetlne, przetworzone dźwięki). Efektem szeroko docierającej informacji jest bardzo dobra frekwencja na koncertach. Od czterech lat biuro koncertowe prowadzi dokumentację wydanych miejsc na sali koncertowej. Średnia ilość słuchaczy to ok. 250 osób z tendencją mocno zwyżkową. Oznacza to, że na wielu koncertach jest nadkomplet słuchaczy, a jednocześnie nie było koncertu w ostatnim okresie, na którym było mniej niż 100 słuchaczy na koncercie. Promocja kadr akademickich, proces nadawania stopni oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, W latach 2005/2012 przeprowadzono 147 pozytywnie zakończonych postępowań akademickich, w tym: 69 doktoratów sztuki 21 doktoratów nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce 7 doktoratów honoris causa 37 habilitacji sztuki 14 postępowań o nadanie tytułu profesora Zatrudnienie obejmowało kadrę nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. W tabelach przedstawionych poniżej wykazano w grupie nauczycieli akademickich zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach, zaś w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi pokazano jedynie wielkość ogólną. Ze względu na odrębność organizacyjną wydziału instrumentalno-pedagogicznego w Białymstoku kadra tej jednostki wyspecyfikowana jest odrębnie. Tabele zawierają wielkości porównawcze początku kadencji i końca kadencji , stąd w obu przypadkach określono tę samą datę stanu zatrudnienia, czyli dzień 31 maja. Ze względu na układ strony tabela zawarta została w załączniku. 12

12 Zakupy, remonty i konserwacja instrumentów muzycznych oraz zakupy, modernizacja i konserwacja aparatury naukowej oraz wyposażenia elektronicznego na potrzeby nauki, a także wspomagających pracę organizacyjną i administracyjną, W latach na potrzeby Wydziału Reżyserii Dźwięku do realizacji tematu badawczego dotyczącego podstaw estetyki nagrań muzycznych realizowanych w technologii wielokanałowej dofinansowano kwotą ca zł zakupy sprzętu (aparatura studyjna i nagraniowa) oraz oprogramowania, m.in.: zestaw głośnikowy do monitorowania nagrań w systemie 5.1 w Studio 003, urządzenia cyfrowej sieci audio do systemu edycji nagrań wielośladowych realizowanych z Sali Koncertowej UMFC i studio 003. Zakupiono w systemie leasingowym fortepian koncertowy m-ki YAMAHA (zrealizowano całość zapłaty), W ramach programu operacyjnego MKiDN zakupiono w roku 2011 puzon altowy, 3 trąbki, 2 fagoty, 3 klarnety, 30 law fortepianowych, 4 saksofony, 1 marimbę, 10 klawiszowych instrumentów elektronicznych, 1 bandoneon, Wyremontowano w roku fortepianów m-ki Steinway (różnych typów), do których w znacznej części pozyskano zestawy naprawcze ofiarowane przez firmę Steinway. Wyremontowano (remont generalny) koncertowy fortepian m-ki Steinway w sali koncertowej wydziału zamiejscowego w Białymstoku, Zakupiono rzutniki multimedialne do sal wykładowych oraz sali koncertowej DS. Dziekanka, ekrany motorowe oraz zainstalowano okablowanie strukturalne w tych pomieszczeniach. Zakupiono ekran wielkogabarytowy do sali koncertowej oraz rzutnika multimedialnego o odpowiednich parametrach dla tej sali, Doposażono w sprzęt komputerowy (np. poprzez zakup niedrogich komputerów poleasingowych) działy administracyjne Uczelni, Działalność organizacyjna (w obszarach merytorycznej działalności Uczelni) i administracyjna Przez kilka miesięcy działała w Uczelni komisja ds. strategii rozwoju, zaś efektem jej pracy był raport przyjęty przez Senat UMFC, Zreorganizowano archiwum, wprowadzenie instrukcji archiwalnej i instrukcji kancelaryjnej, Wprowadzono politykę ochrony danych osobowych (2011), Przyjęto (uchwała Senatu) określenie liczby stanowisk profesorskich dla wszystkich wydziałów, stosownie do zakładanych wielkości pozwalających na prowadzenie kierunków oraz utrzymanie (lub uzyskanie) uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki oraz możliwości przeprowadzania postepowań o nadanie tytułu profesora, Zakończono sprawę tzw. odmieszkania wobec p. inż. Wiesława Urbańskiego, tj. zawartej umowy w dniu 27 października 1994 roku, poprzez jednorazową wypłatę kwoty odszkodowawczej, Przeprowadzono na szeroką skalę starania o pozyskanie dla UMFC budynku dawnej Biblioteki Krasińskich, co znalazło szerokie poparcie władz, posłów, senatorów, lecz ze względów prawnych nie zostało zakończone sukcesem, W 2010 r. Uczelnia uzyskała potwierdzenie Wojewody Mazowieckiego o własności mniejszej działki na ul. Dobrej 12/14/16, o co wielokrotnie zabiegała od 2005 roku, nie otrzymując w tym czasie od Wojewody żadnej informacji na ten temat i dokonała odpowiedniego wpisu do ksiąg wieczystych. Uczelnia uzyskała w 2011 pisemnie potwierdzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego plany sfinansowania ze środków inwestycyjnych budżetu państwa nadbudowy kondygnacji w gmachu głównym, mając przygotowaną w roku 2009 koncepcję tej nadbudowy. Na skutek woli Senatu zmiany przeznaczenia tych środków na wykonanie planów budowy nowego gmachu przy ul. Dobrej (uczelnia posiada również opracowaną koncepcję tego obiektu) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wycofał deklarację o przyznaniu tych środków pomimo złożonej publicznie przedstawicielom Uczelni deklaracji takiego właśnie przeznaczenia tych środków. Na skutek wniesionych zastrzeżeń oraz na podstawie decyzji Senatu UMFC Uczelnia uzyskała pozytywną opinię ekspertów NOT o prawidłowości sporządzenia koncepcji nadbudowy i zawartych tam założeń i obliczeń technicznych. 13

13 Uczelnia uzyskała uprawomocnione już decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy obiektu na działce przy ul. Dobrej oraz nadbudowy kondygnacji w gmachu głównym UMFC, Uczelnia uzyskała dla siebie pozytywne orzeczenia sądów powszechnych w sprawach z nieuczciwymi wykonawcami prac remontowych, a także na skutek stwierdzenia przywłaszczenia ponad 400- tysięcznej sumy przez nieuczciwego pracownika, skierowała do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wyliczyła straty, a w procesie karnym przeciwko tej osobie uzyskała wyrok skazujący oraz nakaz naprawienia szkody w pełnym zakresie. Prawomocny wyrok z klauzulą natychmiastowej wykonalności przekazano do postępowania egzekucyjnego komornikowi. We wszystkich latach minionej kadencji przeprowadzano nowelizacje regulaminu studiów dostosowujące zapisy tego uczelnianego aktu prawnego do zmieniających się uregulowań prawnych aktów wyższego rzędu jak i wprowadzające zapisy będące wynikiem analizy konkretnych zdarzeń z obszaru funkcjonowania uczelni w tym wymiarze. Zreformowano kwestię współpracy mimo wysokich kosztów finansowych z zawodową orkiestrą, dla potrzeb realizacji zadań dydaktycznych kształconych na uczelni studentów specjalności dyrygentura symfoniczna i w ostatnim czasie zawarto umowę z orkiestrą Polskiego Radia, co okazało się pociągnięciem słusznym tak ze względów artystyczno-dydaktycznych, jak i organizacyjnych czy finansowych. Uruchomiono przy wsparciu finansowym z ministerialnego programu operacyjnego program dydaktyczny jakim była pierwsza edycja Podyplomowego Studium Pieśni, Osobną wartością dydaktyczną na wydziale II są Podyplomowe studia coachingu operowego.. Mimo problemów natury organizacyjnej, które w trakcie przebiegu pierwszej edycji występowały, pozwalają na przygotowanie profesjonalnych pianistów-korepetytorów specjalizujących się w muzyce operowej. Na wydziale instrumentalnym po przeprowadzeniu konsultacji z pedagogami wydziału udało się powołać w roku 2006 roku zespół instrumentalny Big Band UMFC, a następnie włączyć w programowy obszar dydaktyki, dzięki czemu projekt artystyczno-dydaktyczny uzyskał właściwe podstawy formalne dla swojego funkcjonowania. Na wydziale wokalnym od roku akademickiego 2009/2010 wprowadzono za zgodą Senatu odpłatne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne w specjalności śpiew solowy. Na wydziale dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej, muzyki kościelnej, rytmiki i tańca utworzony został kierunek muzyka kościelna" i uruchomiono na nim studia I i II stopnia od dnia 1 października 2009 r. Utworzono także nową specjalność pod nazwą choreografia i teoria tańca. Na wydziale reżyserii dźwięku, przy wsparciu merytorycznym kierownictwa wydziału kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki przystąpiono do zaprojektowania, a następnie wdrożenia projektu pod nazwą Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna oraz rozszerzono wymiar edukacyjny w ramach projektu Sztuka Mediów dotyczącego pakietów opracowanych indywidualnych planów studiów II stopnia na specjalnościach: Wydz. I specjalność teoria muzyki i specjalność kompozycja, Wydz. III specjalność akordeon i gitara, Wydz. IV specjalność śpiew solowy, Wydz. VI specjalność reżyseria muzyczna i specjalność reżyseria dźwięku w filmie. Kierownikiem merytorycznym projektu została adiunkt Joanna Napieralska. Opracowano właściwą formułę współdziałania z Akademią Sztuk Pięknych oraz skompletowano fachowy zespól realizujący zadania projektu. Na sfinansowanie tego projektu uczelnia otrzymała grant z funduszy europejskich, zaś ze swych środków sfinansowała inne, związane z tym projektem koszty. Ważnym momentem była zmiana dotychczasowej filozofii podejścia do faktu istnienia programów operacyjnych. Kontynuowano i wzbogacono o nowe treści i formy realizacyjne powstałą w przeszłości Pracownię Multimedialną, będącą tak jak i projekt Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej platformą dydaktycznej, naukowej i artystycznej współpracy studentów i pedagogów dwóch uczelni artystycznych Warszawy: plastycznej i muzycznej. Trzyletni projekt jest na ukończeniu i niebawem będzie rozliczany, senat uczelni podjął decyzję dalszym prowadzeniu międzyuczelnianej specjalności multimedialnej. Opracowano na nowo i znowelizowano regulaminy studiów wszystkich form kształcenia. Unormowało to sytuację zwłaszcza w zakresie studiów podyplomowych i staży artystycznych oraz pobierania opłat za te usługi dydaktyczne. Przeorganizowano system administracyjny w zakresie realizacji staży artystycznych. Przyjmowanie stażystów na wydziałach jest jedyną formą kształcenia, która nie podlega kontroli ze strony właściwego prorektora. Rozwiązanie to jest uzasadnione logistycznie. Formalnie ta forma kształcenia 14

14 nie angażuje pieniędzy z dotacji publicznej, a dydaktycznie ma wymiar zdefiniowany zadaniowo do bardzo wąskiego obszaru konsultacji z wybranym pedagogiem stąd nie wymaga żadnego nadzoru merytorycznego na poziomie wyższym niż wydział. Ponieważ okazało się jednak, że w konsekwencji kwota niezapłaconych należności za usługi dydaktyczne sięgnęła wymiaru kilkuset tysięcy przeanalizowano całość zagadnienia, a w konsekwencji zmieniono systemu sporządzania i gromadzenia dokumentacji w tym obszarze, oraz a nieściągalne wobec uczelni zobowiązania ze względu na nieścisłości interpretacyjne wewnętrznych uregulowań, umorzono. Wprowadzono konieczne poprawki w Statucie UMFC i jego załącznika, przede wszystkim ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych, dokonywanych aktami wyższego rzędu. W ramach doskonalenia koncepcji programowych i reformy studiów (co również jest konsekwencją zmiany przepisów prawa) koniecznym stało się wdrożenie krajowych ram kwalifikacji oraz dokonanie innych uregulowań prawnych wynikających z reformy prawa o szkolnictwie wyższym. Uczelnia kończy przygotowania do kompleksowego wprowadzenia krajowych ram kwalifikacji. Ze względu na zlikwidowanie ZOZ dla szkół wyższych (tzw. Palma ) poprzez jej przejęcie przez inny podmiot podjęto starania o ponowne uruchomienie przychodni lekarskiej w pełnym zakresie jej funkcjonowania. Wynegocjowano warunki zorganizowania opieki zdrowotnej i zawarto umowy o organizacji przychodni oraz o badaniach profilaktycznych z Centrum ATTIS. Przychodnia rozpocznie działalność w końcu czerwca 2012 r. a w jej skład wchodzić będą: podstawowa opieka zdrowotna lekarza internisty, przyjęcia przez specjalistów, działalność gabinetu zabiegowego. Utrzymane zostaną dyżury wszystkich specjalistów wynajmujących od Uczelni gabinety, tj. lekarza neurologa, kardiologa i okulisty. Działalność Samorządu Studenckiego Działalność ta jest opisana odrębnie (nie jest częścią sprawozdania władz Uczelni) i zamieszczona będzie na stronie internetowej UMFC. 15

15 16 Tabela porównawcza zatrudnienia w roku 2005 i 2012 Lp. Stanowisko Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni UMFC WI-P UMFC WI-P UMFC WI-P Osoby Etaty Osoby Etaty Ogółem osób UMFC WI-P 1. Profesor zwyczajny , Profesor nadzwyczajny z tytułem , ,50 1 0, Profesor nadzwyczajny ze stopniem , ,50 1 0, Profesor wizytujący , Adiunkt dr hab Adiunkt dr ,25 4 2, ,16 4 2, Asystent dr 2-1 0, , Asystent ,74 1 0, ,74 1 0, Docent St. wykładowca dr St. wykładowca bez stopnia , ,50 3 1, Wykładowca dr , , Wykładowca bez stopnia 8-3 1, ,02 4 2,16 31 Razem 274 1) , , ) , , Pracownik nie będący nauczycielem akademickim , , ,59 6 3, Razem zatrudnienie Osoby Etaty Osoby Etaty Ogółem osób 1) W tym 7 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatowym na urlopach bezpłatnych 2) W tym 5 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatowym i jedna osoba w wymiarze ½ etatu na urlopach bezpłatnych

16 17 Finanse i działalność kwestury, Kluczowe elementy rachunku zysków i strat kształtujące sytuację ekonomiczną Uczelni w tys. zł lata obrotowe Przychody ze sprzedaży Koszy działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Pozostałe Pozostałe koszty minus przych. oper Przychody finansowe (odsetki) Zysk/strata netto Fundusz Pomocy Materialnej Studentów wartość ujemna -285 wpływ wyniku na środki pieniężne czasowe dodatkowe środki pieniężne wadium działka ul. Dobra Grant p. Fidecki zidentyfikowane wydarzenia nadzwyczajne mające wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej Uczelni zmniejszenie wysokości przyznanej dotacji pod koniec roku (pierwsza informacja nt. we wrześniu 2001) wyrok sądowy dot. sprawy z 1993 r. wraz z odsetkami - P. Henryk Król -279 rozliczenie z Zakładem Budowlanym "Wiesław Urbański" - dot. Dziekanki (nie otrzymano obiecanej dotacji") zaprzestanie finansowania kosztów DS X ujawnienie kradzieży pieniędzy trwającej od VI 2008-VIII

17 Porównanie wartości środków pieniężnych, które powinny być na kontach Uczelni na zakończenie 2011 roku w stosunku do stanu z końca roku 2008 w złotych na koniec roku Z tytułu: wpłat za studia zagraniczne dotyczące I-VI otrzymana dotacja na rok następny pozostałość środków na działalność statutową pozostałość środków na działalność własną/ dla młodych naukowców pozostałość środków Erasmus pozostałość środków na Granty niezaangażowane w pożyczki mieszkaniowe środki ZFŚS Wartość zobowiązań minus należności Na koniec 2008 r. wykazano ujemna wartość Funduszu Pomocy Materialnej Studentów: PLN saldo to powinno wynosić PLN Fundusz Rozwoju Razem winno być środków pieniężnych Suma wszystkich środków na kontach bankowych Uczelni Kwota różnicy Założenia planu strategicznego dla UMFC w dziedzinie rozwoju systemów informatycznych i jego stopień realizacji: System kadrowopłacowy System finanse i księgowość (FK) Połączono w jeden system (naprawiono i uporządkowano) bazy danych Warszawy i Białegostoku, przeprowadzono proces podnoszenia wersji modułu kadrowo-płacowego firmy Simple do wersji najwyższej (aktualnej).obecnie system jest w pełni zintegrowany, praca w nim odbywa się on-line, połączone są działy kadr i płac w Warszawie i Białymstoku Ze względu na nieadekwatność informacji otrzymywanych z użytkowanego przez UMFC modułu FK firmy Simple podjęto (pod koniec 2010 r.) decyzję o zmianie systemu FK. Wybrano system Forte firmy Sage, który wdrożono z początkiem 2011 roku. System zawiera moduł Handel służący do fakturowania sprzedaży. Całość jest zintegrowana również terytorialnie, on-line pracuje księgowość w budynku głównym UMFC, księgowość w Białymstoku, domy studenckie w Warszawie i Białymstoku. Na początku 2012 r. wdrożono rozszerzenie programu FK o funkcjonalność: importowanie do systemu bankowego przelewów wychodzących generowanych automatycznie z dokumentów zaksięgowanych w systemie FK oraz importowanie zapisów z wyciągów bankowych bezpośrednio do systemu finansowo księgowego System Środki trwałe Ze względu na liczne błędy i problemy z otrzymaniem prawidłowych informacji z użytkowanego przez UMFC modułu ŚT firmy Simple podjęto decyzję o zmianie sytemu obsługującego Środki Trwałe. Do końca roku 2011 zakupiono nowy system oraz wdrożono go do pracy. Założeniem dla nowego systemu jest możliwość oznaczania majątku Uczelni kodami kreskowymiw tym celu w czerwcu 2012 roku Uczelnia zakupi drukarkę kodów kreskowych i w lipcu 2012 r. oznaczy poszczególne środki trwałe specjalistycznymi naklejkami. Zakup czytnika kodów kreskowych (tzw. kolektora danych) planowany jest również na 2012 r. pozwoli 18

18 on usprawnić prace inwentaryzacyjne i da możliwości bieżącego sprawnego kontrolowania obrotu majątkiem trwałym Uczelni. W wyniku przeprowadzenia przez kierownictwo Uczelni samooceny kontroli zarządczej zidentyfikowano potrzebę uaktualnienia lub opracowania i wdrożenia w życie następujących procedur w celu podniesienia efektywności sprawowanej kontroli zarządczej do poziomu w którym będzie można stwierdzić, że w UMFC w stopniu wystarczającym funkcjonuje adekwatna, skuteczna, i efektywna kontrola zarządcza: 19 System Biblioteczny VTLS System do obsługi studentów "Dziekanat" Zaplanowano do końca 2012 roku przeprowadzić postępowanie przetargowe (z wolnej ręki) na system elektronicznego katalogowania zbiorów biblioteki i fonoteki oraz ewidencjonowania wypożyczeń - VTLS. Obecnie prowadzone są prace nad przygotowaniem specyfikacji SIWZ. Program ma również umożliwić oznaczanie zbiorów kodami kreskowymi. Rozwiązanie takie pozwoli użyć, planowany do kupienia w 2012 roku, czytników kodów kreskowych do przeprowadzania skontrum w bibliotece. Podjęto decyzję o zakupie i wdrożeniu systemu do informatycznej obsługi studentów przez dziekanaty. Zgodnie z założeniami system powinien obsługiwać planowanie zajęć, wirtualny dziekanat, rozliczać pensum oraz godziny ponadwymiarowe wykładowców, rozliczać stypendia dla studentów, zarządzać domami studenckimi itd. Uczelnia przeprowadza przegląd dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych w tym zakresie - system który dotychczas wydaje się najbardziej odpowiedni to USOS. Planowany zakup systemu to rok 2012, czas wdrożenia dwa lata. Obszar: Środowisko wewnętrzne Status termin wdrożenia Kodeks etyki pracowników pozadydaktycznych opracowana i wdrożona w 2011 roku Kodeks etyki pracowników dydaktycznych w fazie projektu w 2013 roku Procedura określająca zasady prowadzonej polityki kadrowej w Uczelni opracowanie projektu planowane jest na 2013 rok w 2013 roku Procedura definiująca zasady sporządzania zakresów obowiązków pracowników, określania ich uprawnień, sposób definiowania kluczowych kompetencji pracowników na poszczególnych stanowiskach. Regulamin organizacyjny UMFC Koncepcja strategicznego rozwoju Uczelni opracowana i wdrożona wymaga aktualizacji z uwzględnieniem zdefiniowanych w 2012 roku zaktualizowanych zakresów obowiązków pracowników prace komisji Senackiej zakończono wnioski są w fazie opracowania sformalizowanych wyników w 2012 roku w 2013 roku w 2013 roku Polityka rachunkowości w 2012 roku opracowano i wdrożono nową politykę rachunkowości w 2011 roku Obszar: Cele i zarządzanie ryzykiem Powołano Komisję Senacką w celu weryfikacji Statutu Statut UMFC (określenie misji, celów i zadań realizowanych przez UMFC, komisja opracowała poprawki do Senatu i Uczelnię) przedstawiła je do akceptacji

19 w 2012 roku Obszar: Mechanizmy kontroli Procedura kontroli zarządczej opracowana i wdrożona w 2011 roku Procedura dotycząca inwentaryzacji opracowana i wdrożona w 2010 roku Procedura podróży służbowych opracowano i wdrożono nową procedurę w 2011 roku Procedura obiegu dokumentów i kontroli finansowej opracowana i wdrożona w 2011 roku Plan strategiczny rozwoju IT Kolegium rektorskie przyjęło plan strategiczny real. zgodnie z planem Procedura ochrony danych osobowych opracowana i wdrożona w 2010 roku Pozostałe działania Kwestury: 1. Zlikwidowano pomieszczenie kasowe - w Uczelni wprowadzono zasadę, że wszystkie rozliczenia dokonywane są w formie bezgotówkowej. 2. Wprowadzono fakturowanie za wszystkie wykonywane usługi uwzględniając usługi edukacyjne, uporządkowano sprawę zawierania umów ze wszystkimi studentami studiów płatnych oraz stażystami. 3. Ustalono faktyczne wysokości zaległości w płatnościach należnych UMFC i podjęto ich systematyczną windykację. 4. Przekazano część należności do dochodzenia na drodze sądowej, sprawy zakończone przekazywane są do windykacji komorniczej 5. Dziekani Wydziałów otrzymali szczegółową listę zaległości w płatnościach studentów oraz stażystów. 6. W Domu Studenckim 'Dziekanka" wprowadzono możliwość płacenia za nocleg kartą płatniczą, oraz zainstalowano drukarkę fiskalną 7. Dział Kwestury przygotowuje dokumentację dla Urzędu Skarbowego w celu odzyskania podatku od towarów i usług za 2011 rok. 8. Wypracowano wraz z Samorządem Studentów i Działem Nauczania formę sprawnej współpracy w zakresie wypłacanych stypendiów i zapomóg. 9. We współpracy z Działem Nauka utworzono magazyn wydawnictw UMFC. 10. Zinwentaryzowano umowy na wynajem szafek oraz instrumentów 20 Procedura zarządzania ryzykiem powołano Komisję Senacką w celu opracowania procedury zarządzania ryzykiem, komisja opracowała projekt procedury,

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2013/2014 Część 2 WARSZAWA, 2014 rok 1 Spis treści 4. Współpraca z zagranicą......3

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki finansowe Uczelni prezentuje poniższa tabela. Tabela. Wyniki SGH w latach 2007-2013 (w tys. zł)

Podstawowe wyniki finansowe Uczelni prezentuje poniższa tabela. Tabela. Wyniki SGH w latach 2007-2013 (w tys. zł) Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie styczeń 2014 marzec 2014 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015 Niniejszy dokument jest szóstą

Bardziej szczegółowo

Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku

Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku Dwie kubaturowe inwestycje powiatu, z którymi musiał zmierzyć się samorząd powiatowy w obecnej kadencji to rozbudowa i adaptacja obiektów Zespołu Szkół w Erminowie

Bardziej szczegółowo

AGH NA DRODZE PRZEMIAN

AGH NA DRODZE PRZEMIAN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE W KADENCJI 2005-2008 1 WSTĘP 31 sierpnia br. zakończyła się trzyletnia kadencja władz działających od 1

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 Lublin, wrzesień 1997 r. l. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA l. K i t runki studiów W roku akademickim 1996/97 Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z rocznej działalności AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI za okres 01.01.2013 31.12.2013 Gdynia, maj 2014r.

SPRAWOZDANIE z rocznej działalności AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI za okres 01.01.2013 31.12.2013 Gdynia, maj 2014r. SPRAWOZDANIE z rocznej działalności AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI za okres 01.01.2013 31.12.2013 Gdynia, maj 2014r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BEZPOŚREDNIO PODLEGŁYCH REKTOROWI

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 1 Wstęp, władze uczelni Sprawozdanie dotyczy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. SŁOWO WSTĘPNE 3 OBECNE WŁADZE UCZELNI 4 1. Z HISTORII WSI-E 5 SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Pierwsze kroki 5 Pierwsze władze 8 Nowy rozdział - studia magisterskie uzupełniające 9 Działalność

Bardziej szczegółowo

Kampus przy Prószkowskiej już tętni życiem

Kampus przy Prószkowskiej już tętni życiem Wywiad z Kampus przy Prószkowskiej już tętni życiem Dziś mogę stwierdzić, że trzeba być wizjonerem i nakreślać zadania na pograniczu realności, bo tylko wówczas robi się ogromne postępy Panie kanclerzu,

Bardziej szczegółowo