RAPORT. Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina"

Transkrypt

1 RAPORT Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przedstawiający niektóre działania zrealizowane w latach oraz wybrane zadania zrealizowane w latach Warszawa, czerwiec 2012 roku

2 Szanowni Państwo, Przedstawiam Państwu dziś, w przeddzień upływu mojej kadencji i kadencji władz wybranych w roku 2008, syntetyczną, a więc z konieczności skrótową relację z wybranych ważniejszych dokonań, działań podejmowanych na różnych polach aktywności Uczelni. Niektóre z nich przedstawiam hasłowo, gdyż jest jasnym, co pod danym hasłem należy rozumieć, zaś niektóre w rozszerzeniu, bowiem ich hasłowe nazwanie wymaga bardziej szczegółowego opisu. Przedłożone mi jako materiał wyjściowy dane zamieścimy na stronie internetowej, gdzie każdy z Państwa będzie mógł uzupełnić swą wiedzę o często drobne detale dotyczące danego zagadnienia. Raport ten choć trudno tu nawet znaleźć odpowiednią nazwę dla tej relacji, jest projekcją wyłącznie tych dokonań, które nie mają charakteru działań stałych, lecz każdorazowo są projektowane i realizowane (także sezon koncertowy, zawsze różny swą zawartością, okazjonalną problematyką, czy kosztami). W raporcie tym zatem pojawiają się zestawienia i opisy działalności w takich obszarach, jak: inwestycje i ich realizacja, remonty, modernizacje, finanse i działalność kwestury, promocja, działalność zagraniczna, działalność naukowa i jej finansowanie, sesje, sympozja, seminaria i konferencje naukowe w tym konferencje o zasięgu międzynarodowym, działalność biblioteki, fonoteki i funkcjonowanie informacji naukowej, działalność artystyczna (koncerty, spektakle, festiwale, wydarzenia artystyczne), stan kadry (nauczyciele akademiccy i pozostali pracownicy) promocja kadr akademickich, proces nadawania stopni oraz postepowań o nadanie tytułu profesora, zakupy, remonty i konserwacja instrumentów muzycznych, aparatury naukowej oraz wyposażenia elektronicznego na potrzeby nauki a także wspomagających pracę organizacyjną i administracyjną, działania organizacyjne i administracyjne w różnych obszarach, działalność samorządu studenckiego, W części raportu pojawiają się także te dokonania (np. inwestycyjne, remontowe, czy organizacyjne), które zrealizowane zostały w poprzedniej kadencji ( ), gdyż w mojej ocenie mają wysokie znaczenie dla kondycji materialnej Uczelni. Zadania te wymieniane są w większości hasłowo, a ich opis jest skrótowy. Jest oczywistym, że wobec ogromu zdarzeń niektóre także ważne mogły umknąć pamięci mojej czy moich współpracowników, lecz bez wątpienia nie są one przejawem ich lekceważenia. Przekazując dziś Państwu ten materiał pragnę wyrazić przekonanie, że na jego podstawie można przekonać się, że pomimo niekorzystnych warunków finansowych udało się zrealizować zadania w optymalnym jak na skromne możliwości wymiarze. W roku 2008 Uczelnia rozpoczęła funkcjonowanie pod nową nazwą. Nie jest to li tylko formalny zabieg. To zobowiązuje, Uniwersytet musi być uczelnią oferującą wszechstronne i głęboko humanistyczne, a nie tylko wąskie, specjalistyczne kształcenie swym wychowankom. Pozostawiam Uczelnię w dobrej kondycji materialnej, wzbogaconej o szereg trwałych i potrzebnych Uczelni elementów majątku, a także w dobrej kondycji finansowej, choć przejmowałem ją w znacznie gorszej. Mówią o tym liczby, a z nimi nie sposób dyskutować. Uczelnia ma prawo być dumna ze swej stabilnej i silnej kadry akademickiej, zdobywającej w coraz szerszym zakresie stopnie i tytuły, Może być dumna ze swych wychowanków, którzy zdobywają laury na międzynarodowych konkursach, czy znajdują zatrudnienie w renomowanych instytucjach kultury. Przejąłem Uczelnię w momencie, gdy w różnych rankingach zajmowała pierwsze miejsca, pozostawiam ją także w momencie uzyskania w rankingu również pierwszego miejsca, co obrazuje nie tylko utrzymanie lecz i podniesienie jakości kształcenia na jeszcze wyższy poziom. Życzę więc mojemu następcy i przyszłym władzom co najmniej podobnych osiągnięć. Prof. Stanisław Moryto Rektor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w kadencji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kadencji Warszawa, 22 czerwca 2012 r. 3

3 Inwestycje, remonty, modernizacje Rozpoczęto inwestycję pn. Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku Akademii przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 i zrealizowano jej I etap (2008), Zrealizowano kolejne etapy inwestycji (od II do V) ostatni w roku 2012, Zrealizowano oprócz nadbudowy w DS. Dziekanka w ramach funduszy inwestycyjnych także rewitalizację pozostałych pomieszczeń i dziedzińca dolnego, pokryć dachowych dachówkowych, ław kominowych w całym obiekcie ( ), Wyposażono DS. Dziekanka w bezprzewodową sieć internetową wraz z ustanowieniem łącz dzierżawionych z NASK-iem, Elewacje kamienne gmachu głównego - strona wschodnia i południowa (2006) oraz elewacja dziedzińca wewnętrznego, Przebudowa wejścia głównego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (2006) Remont ośmiu sal dydaktycznych (2006), Remont generalny szeregu pomieszczeń (m.in. dla potrzeb działu wydawnictw, UOI, pracowni dydaktycznej dla nauki informatyki, kancelarii tajnej, poszerzenia powierzchni kwestury, części fonoteki, adaptacja schronu na magazyn instrumentów, Działu Nauczania nowe pomieszczenie na II ptr., sal kontrabasowych, Wymiana drzwi w salach kontrabasowych oraz perkusyjnych, Zainstalowanie w oknach od strony południowej folii odbijającej promieniowanie słoneczne, a tym samym obniżające temperaturę w czasie lata, Udrożnienie odpływu wód opadowych z patio, wykonanie otworów rewizyjnych, co zapobiega zalewaniu studia S-1, Wymiana siedzisk w Sali Operowej na siedziska przystosowane dla potrzeb audytoryjnych, Generalny remont połaci dachu od strony ul. Ordynackiej oraz zmiana pokrycia i spływu wód opadowych na wykuszem od strony ul. Okólnik, Kompleksowy remont studia S-2 związany ze zmianą osiowości tego pomieszczenia, Remont czterech toalet (2006) Wymiana stolarki okiennej od strony patio-klatka schodowa okrągła (2006) Częściowa wymiana stolarki okiennej od strony wschodniej - skweru im. B. Wodiczki (2006) Remont i doposażenie Sali nr 404 (2006) Remont i modernizacja dziedzińca wewnętrznego oraz warstw izolacyjnych studia nagrań w gmachu głównym AMFC etap I (2007), Remont i modernizacja dziedzińca wewnętrznego oraz warstw izolacyjnych studia nagrań w gmachu głównym AMFC etap II (2008), Zmodernizowano Studio S-2 poprzez zmianę osiowości, okablowanie strukturalne i wyposażenie (2010) Wykonano modernizację i zrealizowano prace przystosowawcze pomieszczeń 008 oraz 451 dla potrzeb studiów Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej (MSM) (2010), Wyposażono sale dydaktyczne w nowoczesną aparaturę multimedialną (2010) Zagospodarowano teren UMFC pod miejsca parkingowe oraz wykonano rekultywację zieleni w pasie przebiegającym wzdłuż fasady z wejściem głównym (2010) Wykonano projekty i uzyskano pozwolenie na budowę elewacji od strony ul. Szczyglej oraz wykonano rozbiórkę schodów w stronę ul. Szczyglej oraz wykonano nowy podest i schody od strony ul. Okólnik, Wykonano koncepcję nadbudowy kondygnacji w gmachu głównym (2007), Wykonano ekspertyzę o prawidłowości koncepcji nadbudowy kondygnacji (2012) Uzyskano warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nadbudowy (2012) Uzyskano warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu przy ul. Dobrej (2012) Zakupiono serwer strumieniujący do internetowej transmisji obrazu, kamery cyfrowe wysokiej jakości z osprzętem, mikrofony zwieszane do realizacji dźwiękowej koncertów, oraz wykonano okablowanie strukturalne sali koncertowej (2011) Doprowadzono do rekonstrukcji zasilania w ciepło obiektów UMFC w Białymstoku poprzez doprowadzenie ciepła technologicznego z miejskiej sieci ciepłowniczej, a tym samym likwidacji własnej kotłowni opalanej węglem i koksem, Pokryto nawierzchnię korytarzy na poziomie -1 (etap II w roku 2006), 4

4 Doprowadzono do pełnego zagospodarowania pomieszczeń w tzw. korytarzu technicznym (elektrycy, serwerownia, stroiciele, UOI, technicy sekcji audytywnej), wydzielono ten korytarz z komunikacji oraz zorganizowano wypożyczalnię sprzętu do nagrań (2012) Do końca 2012 roku zostaną zrealizowane następujące zadania: IV etap inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku Akademii przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 zakończenie inwestycji (na kwotę ,- zł) Dodatkowe prace modernizacyjne i remontowe w DS. Dziekanka (na kwotę ok ,- zł) Zakup instrumentów muzycznych (na kwotę ,- zł) Finanse i działalność kwestury (zestawienia stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania) Promocja i działalność zagraniczna utworzenie Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej W latach za sprawy dotyczące współpracy międzynarodowej odpowiedzialna była prof. dr hab. Jagna Dankowska nadzorując zadania Działu Zagranicznego, Biura Studentów i Absolwentów oraz Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus, na stanowisko którego powołano dr hab. Roberta Cieślę. W styczniu 2010 roku decyzją Rektora UMFC połączono obie jednostki tworząc Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej UMFC (BPiWZ). Na stanowisko kierownika została powołana mgr Natalia Sukiennik. Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej zajmuje się m.in. organizacją przyjazdów i pobytu zagranicznych gości uczelni (koncerty, wykłady, kursy mistrzowskie), prowadzi prace w zakresie: kontaktów medialnych, pozyskiwania funduszy, realizacji wspólnych projektów kulturalnoartystycznych z innymi instytucjami takimi jak: Austriackie Forum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, ambasady i konsulaty w kraju i za granicą, opracowuje koncepcje i zleca produkcję materiałów reklamowych uczelni, w tym folderów informacyjnych, broszur, ulotek, płyt CD. W strukturze Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej działa Biuro Karier, którego głównym celem jest kreowanie i rozwijanie przedsiębiorczości studentów i absolwentów uczelni. Biuro przekazuje im na bieżąco informacje o kursach doskonalących ich umiejętności i kwalifikacje, konkursach muzycznych, festiwalach, programach stypendialnych, a także oferty pracy. program ERASMUS Erasmus jest programem Unii Europejskiej dla uczelni, ich studentów i pracowników, który realizuje ideę uczenia się przez całe życie. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów, promuje mobilność pracowników uczelni. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych (podnoszenie kwalifikacji, edukacja, wymiana myśli naukowej, wspólne projekty). W ramach Lifelong Learning Programme Erasmus ( Uczenie się przez całe życie ) odbywała się wymiana pedagogów i pracowników UMFC i uczelni partnerskich na podstawie trzech linii finansowania: 1. STA STAFF TEACHING ASSIGNMENT (mobilność nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich); 2. STT STAFF TRAINING MOBILITY (mobilność pracownika w celu doskonalenia i kwalifikacji, udział w szkoleniach); 3. OM MONITORING VISIT (wizyta monitoringowa w uczelni partnerskiej w celu przygotowania i oceny wymiany studentów i pracowników) W latach w ramach programu Erasmus na szkolenia międzynarodowe wyjechało: 90 studentów, 50 pedagogów, 16 pracowników. Od roku 2008 dzięki skutecznym staraniom (składanie wniosków) o nowe środki, kwota dotacji z Narodowej Agencji zwiększyła się od EUR - w roku do EUR na rok akademicki 2012/2013, czyli o 57%. W latach nastąpił znaczny wzrost liczby studentów zagranicznych realizujących część swojej edukacji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 5

5 UMFC współpracuje z około osiemdziesięcioma uczelniami zagranicznymi. Uczelnia zawarła wiele nowych kontaktów i umów bilateralnych. Uczelnia nasza została wymieniona na konferencji Koordynatorów Programu Erasmus w Porto / Portugalia, we wrześniu 2011 roku, jako lider wymiany pedagogów wśród uczelni zagranicznych. umowy bilateralne W latach , poza Programem Erasmus, UMFC podpisało umowy bilateralne z następującymi uczelniami: 1. Akademia Muzyczna Kurmangazy w Ałmaty / Kazachstan, 2. Akademia Muzyczna w Astanie / Kazachstan, 3. Państwowa Akademia Kultury i Sztuki w Czelabińsku / Rosja, 4. Narodowa Akademia Muzyczna im. Mikoły Łysenki we Lwowie / Ukraina, 5. Białoruska Państwowa Akademia Muzyczna w Mińsku / Białoruś, 6. Narodowa Akademia Muzyczna im. V.Nieżdanowej w Odessie / Ukraina, 7. Universidad de Sevilla / Hiszpania, 8. Akademia Muzyczna w Zagrzebiu. Ważniejsze projekty w ramach współpracy z uczelniami partnerskimi: - Forum Muzyki Hiszpańskiej (czerwiec 2009) - Spotkania z muzyką kameralną Warszawa Freiburg (maj 2012) - Inicjacja kontaktów pomiędzy uczelniami kazachskimi a UMFC, - Inicjacja współpracy artystyczno-dydaktycznej pomiędzy Polską a Rosją. Projekty ABAM z udziałem przedstawicieli UMFC ABAM RECTORS CONFERENCE W ESTONIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE, TALLIN/ ESTONIA (IX 2009), MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ABAM W ST. PETERSBURGU/ ROSJA (wrzesień 2010), ABAM ORCHESTRA AND SEXTET PROJECT, KRAKÓW (18 25 września 2011)., ABAM W POLSCE (1 marca 2012), Kongres AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) Warszawa 2010 W dniach 4 6 listopada 2010 roku w UMFC odbył się doroczny kongres Europejskiego Stowarzyszenia Wyższych Szkół Muzycznych AEC. Ze względu na wielki jubileusz chopinowski Rada AEC wybrała na miejsce dorocznego kongresu i zgromadzenia generalnego AEC w 2010 roku Warszawę i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Gościliśmy około 310 uczestników przedstawicieli uczelni muzycznych całego świata. Udział przedstawicieli UMFC w dorocznych kongresach AEC: AARHUS / DANIA (XI 2008) MAASTRICHT / HOLANDIA (XI 2009) UTRECHT / HOLANDIA (X 2010) wyjazd do siedziby AEC w celu omówienia spraw organizacyjnych dot. Kongresu AEC w 2010 roku; VALENCJA / HISZPANIA (XI 2011) Ponadto: KONFERENCJA JUBILEUSZOWA 10-LECIE PROGRAMU ERASMUS, SOPOT (październik 2008) DOROCZNE SPOTKANIE KOORDYNATORÓW PROGRAMU ERASMUS, BUKARESZT / RUMUNIA (wrzesień 2009), PORTO / PORTUGALIA (wrzesień 2012) MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA AEC EARLY MUSIC PLATFORM, HAGA / HOLANDIA (styczeń 2008); GENEWA / SZWAJCARIA (styczeń 2009, 2011); BREMEN / NIEMCY (styczeń 2012) BRUECKEN FESTIVAL FOR NEW MUSIC (warsztaty dla kompozytorów): ROSTOCK / NIEMCY (listopad 2009, 2011) udział studentów kompozycji, AEC POP & JAZZ PLATFORM MEETING, TALLIN / ESTONIA (luty 2010) LETNIE KURSY MUZYCZNE INNOVATIVE APPROACHES TO MUSIC EDUCATION AND CULTURAL MANAGEMENT, TALIN / ESTONIA (sierpień 2010) WARSZTATY MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ IP CROSSING BORDERS 2011, TALLIN / ESTONIA (sierpień 2011). Finansowanie udziału nauczycieli akademickich w wyjazdach naukowych, badawczych, artystycznych, wizytach studyjnych i monitoringowych za granicą 6

6 Sfinansowano łącznie wyjazdy na tego typu 29 imprez, a także wizyty władz uczelni na wizyty studyjne i monitoringowe w takich krajach jak: Hong-Kong, Grecja, Hiszpania, Francja, Tajwan, Republika Korei, Kazachstan, Turcja, Estonia, Białoruś, wyjazdy nauczycieli akademickich ze studentami (także zespołami studenckimi) do takich krajów jak: Szwajcaria, Rosja, Włochy, Norwegia, Litwa, Ukraina, Francja, Udział w festiwalach, konkursach i kursach Sfinansowano udział studentów i nauczycieli akademickich w takich imprezach, jak: 1. "Międzynarodowy Tydzień Konserwatoriów", St. Petersburg / Rosja (2008); 2. Międzynarodowy Wiosenny Festiwal Przyjaźni w Phenianie, Pyongyang / Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (2009); 3. I Międzynarodowy Konkurs Klawesynowy, Moskwa / Rosja (2010); 4. Kurs Interpretacji Pieśni Francuskiej, Bruksela / Belgia (2010); 5. VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Sergiusza Prokofiewa, Jekatierinburg / Rosja (2011); 6. Kyoto International Music Students Festival 2011, Japonia (udział studentów UMFC na koszt organizatorów). Wyjazdy naukowo-badawcze oraz szkoleniowe (także zbieranie materiałów źródłowych do prac, badania); 1. New York, San Francisco, Sacramento, Chicago / USA (2009); 2. Bolzano, Brixen, Werona/ Włochy udział pracownika biblioteki w Unijnym Programie Edukacyjnym Biblioteki północnych Włoch nowoczesne centra multimedialne Sterzig, 2010; Berlin / Niemcy (2011); 3. Szkolenie w zakresie konserwacji i strojenia klawesynu w firmie Neupert, Bamberg / Niemcy (2011). Współpraca UMFC z Société Générale & Investment Banking Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i SG CIB Polska (Société Générale & Investment Banking) rozpoczęły współpracę w 2007 roku, dzięki inicjatywie ówczesnego dyrektora SG Stephane a Hilda. Ciągła i różnorodna współpraca doskonale wpisuje się w działania grupy SG, która od ponad 20 lat wspiera młodych artystów przez fundację Mécénat Musical. Co roku dyrekcja SG CIB przyznaje stypendia najzdolniejszym studentom naszej uczelni, które wspierają młodych muzyków w ich artystycznym rozwoju. Studenci przeznaczają stypendia na finansowanie udziału w kursach lub konkursach wykonawczych, zakup akcesoriów muzycznych i innych materiałów dydaktycznych. Dzięki finansowemu wsparciu Société Générale stypendyści dokonali nagrań do płyt CD o tytułach: Soliści i Diverso, a także płyt zespołów: Magnolia Acoustic Quartet i Tango Fuerte. Dwie pierwsze płyty zostały umieszczone w specjalnym albumie wydanym z okazji wielkiego jubileuszu chopinowskiego i 200-lecia istnienia uczelni w 2010 roku. Płyty te stanowią materiał promocyjny młodych talentów oraz obu instytucji. Wydawnictwa promocyjne Niezależnie od wydania z pomocą SG CIB płyt, o których mowa powyżej, wydano tzw. minicards i rozmieszczono je w warszawskich hotelach (z okazji kongresu AEC i roku chopinowskiego), film promujący UMFC pt. Takie trochę niebo, Chopinowska płyta CD, Broszura informacyjna o UMFC, Czteropłytowy album (z okazji kongresu AEC), materiały reklamowe (koszulki z logo UMFC, smycze do kluczy, notatniki, ołówki, długopisy i pióra, teczki, torby materiałowe, pendrive (w ograniczonej ilości z okazji kongresu AEC), Uroczyste obchody jubileuszu 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina oraz 200-lecia istnienia Uczelni. Obchody roku chopinowskiego w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina zostały uświetnione szeregiem koncertów: chopinowskich i muzyki polskiej, a także uroczystościami inauguracji dwóch jubileuszowych lat akademickich 2009/10 i 2010/11 oraz Święta Uczelni (22 lutego 2010 roku). Zrealizowano je z pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. Szczególnymi wydarzeniami rocznicowymi stały się: 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Artystyczna Fryderyk Chopin ( ) dwa wieki fascynacji ; 2. Międzynarodowy Kongres Europejskich Konserwatoriów Muzycznych AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen); 3. Koncert-spektakl Chopin w Politechnice ; 7

7 4. Konferencja naukowa Przeszłość przyszłości. Ponadto zrealizowano inne wydarzenia związane jubileuszem chopinowskim, np.: 5. DNI CHOPINOWSKIE W MONACHIUM (27, 28 lutego 2010) to dwudniowy chopinowski projekt muzyczno-edukacyjny zorganizowany z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina przez Hochschule für Musik und Theater w Monachium, we współpracy z Centrum Filharmonicznym Gasteig, Münchner Volkshochschule, Münchner Stadtbibliothek oraz Kulturreferat der Landeshauptstadt München, pod patronatem Polskiego Konsulatu Generalnego w Monachium. 6. KONCERTY STUDENTÓW WYDZIAŁU II W INDIACH projekt został zainicjowany z okazji Roku Chopinowskiego przez Ambasadę RP w Indiach i zrealizowany we współpracy z dziekanem Wydziału II prof. Jerzym Sterczyńskim. 7. SPOTKANIA Z CHOPINEM / edukacja. W okresie październik grudzień 2010 roku odbyły się tzw. Spotkania z Chopinem, czyli interdyscyplinarne warsztaty edukacyjno-muzyczno-plastyczne dla dzieci z Sochaczewa i okolic, czyli tzw. terenów chopinowskich. Organizatorem tego wydarzenia była Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsze Chopina we współpracy z Uniwersytetem Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie (patronat Prorektora ds. studenckich i zagranicznych prof. dr hab. Jagny Dankowskiej). 8. KONCERT PIEŚNI CHOPINA W PARYSKIEJ SIEDZIBIE UNESCO (17 stycznia 2011). Projekt pod nazwą Goodbye Chopin, Welcome Liszt został zainicjowany przez ambasadorów Węgier i Polski przy UNESCO: Katalin Bogyay i Krzysztofa Kocela. Ideą koncertu było zakończenie Roku Chopinowskiego w Polsce i rozpoczęcie Roku Liszta na Węgrzech. 9. KONCERT CHOPINOWSKI W MEDIOLANIE (16 listopada 2010). Polsko-włoskie Koło Kulturalne w Lombardii upamiętniło polskie Święto Niepodległości uroczystym koncertem, który odbył się w dniu 16 listopada w sali koncertowej Auditorium di Milano, pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wsparciu finansowym Wspólnoty Polskiej. 10. CHOPIN W WIEDNIU wystawa specjalna z okazji obchodów 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina. Wystawę można było obejrzeć w dniach listopada 2010 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (Foyer Sali Koncertowej). 11. WIZYTA PRZEDSTAWICIELI UMFC W STAMBULE/ TURCJA (20 23 listopada 2010). Z okazji obchodów Roku Chopinowskiego w gmachu Konserwatorium Muzycznego Uniwersytetu Sztuk Pięknych im. Mimara Sinana w Stambule, w dniu 22 listopada 2010 roku, odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia Fryderyka Chopina. Koncerty i kursy mistrzowskie W ramach współpracy międzynarodowej zrealizowano w UMFC kursy mistrzowskie i koncerty z udziałem pedagogów zagranicznych oraz studentów zagranicznych uczelni muzycznych. W ten sposób zorganizowano ponad dwadzieścia imprez tego typu. Pozyskiwanie środków z MKiDN Na tzw. projekty miękkie (nie inwestycyjne) pozyskano w latach poważne kwoty na realizację zadań związanych przede wszystkim z dwoma jubileuszami. Współpraca z Keimyung University Kontynuowano współpracę w dziedzinie dydaktyki (na podstawie zawartych w przeszłości umów), a także zrealizowano na wniosek strony koreańskiej obchody jubileuszu 10-lecia zwartej umowy. Do Republiki Korei wyjechali przedstawiciele władz, orkiestra kameralna, pedagodzy biorący udział w programie, a do Polski przyjechała koreańska orkiestra dęta. Oba zespoły artystyczne wykonały także wspólną część programu. Współpraca z Austriackim Forum Kultury Współpraca sięgająca 200 roku zmaterializowała się w postaci organizacji szeregu koncertów kameralnych, stypendiów dla młodych muzyków, udziału w letnich kursach mistrzowskich w Austrii, a także organizacją wystaw. Wizyty Gości w UMFC W uczelni wizytę złożyła brytyjska para książęca: Książę Walii Karol oraz Księżna Kornwalii Kamila. Z tej okazji odbył się uroczysty koncert, a do Uczelni przybyli najznakomitsi Goście przedstawiciele polskich władz, dyplomaci. Wizyty w Uczelni złożyła dwukrotnie Małżonka Prezydenta Gruzji Sandra Elisabeth Roelofs Saakashvili. Pierwsza z nich była wizytą oficjalną w towarzystwie I Damy RP Marii Kaczyńskiej, druga to wizyta nieoficjalna. Ponadto w Uczelni gościliśmy wielokrotnie Ambasadorów, 8

8 przedstawicieli dyplomacji akredytowanej w RP oraz przedstawicieli zagranicznych Uczelni, dziennikarzy, ekipy telewizyjne i filmowe. Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny Od Chopina do Góreckiego źródła i inspiracje, kursy dla pianistów japońskich Kontynuowano organizację festiwalu mającego długoletnią tradycję, a przede wszystkim międzynarodową renomę, a także organizację kursów interpretacji dzieł Chopina dla pianistów japońskich. Z roku na rok na obie imprezy przyjeżdżają do nas coraz zdolniejsi studenci, wykładowcami są polscy i zapraszani w tym celu zagraniczni pedagodzy. Biuro karier W ten sposób umownie określano działania na rzecz promocji studentów i absolwentów naszej Uczelni, polegającą na stwarzaniu możliwości uzyskania pracy stałej i okazjonalnej, możliwości koncertowania poza Uczelnią. Do osób objętych listą mailingową wysyłane są informacje o ciekawych kursach, konkursach, pracy w orkiestrach i chórach, pracy w charakterze nauczycieli, o programach stypendialnych. Biuro prowadzi także rekrutację w ramach programów stypendialnych, a beneficjentami tej działalności są studenci i absolwenci Uczelni. Współpraca z Samorządem Studenckim Współpraca ta skupiona była w rękach Prorektora ds. studenckich, ale oprócz spraw typowych dla tej opieki, stwarzano studentom możliwość także poprzez finansowanie udziału w imprezach sportowych, integracyjnych czy okazjonalnych (np. Juwenalia). Działalność naukowa i jej finansowanie, sesje sympozja, seminaria i konferencje naukowe (w tym konferencje o zasiegu międzynarodowym) Uczelnia otrzymała w kolejnych latach następujące kwoty dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: na podstawową działalność statutową: na badania własne (od 2011 dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) rok 2005 rok (w PLN) (w PLN) Do roku 2010 o finansowanie ubiegał się tylko Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (posiadający kategorię 2) integrujący działalność naukowo-badawczą i artystyczną jako jedyny w polskim szkolnictwie artystyczny, posiadający w owym czasie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. W roku 2010 Ministerstwo zmieniło kryteria oceny jednostek naukowych, pod uwagę wzięto działalność artystyczną pracowników Wydziałów, do kolejnej oceny parametrycznej zgłoszono więc wszystkie wydziały Uczelni, z czego 6 otrzymało kategorię najwyższą pierwszą, stawiając Uczelnię na pierwszym miejscu wśród uczelni artystycznych w Polsce, a wszystkie wydziały otrzymały osobną dotację z MNiSW. Wysokość tych dotacji z roku na rok zwiększa się, co pozwala na pełną realizację zadań związanych z prowadzonymi przez Wydziały w 9

9 sposób ciągły badaniami naukowymi, jednocześnie powodując kilkukrotne zwiększenie pracy Działu Nauki UMFC, który pozyskuje, obsługuje i rozlicza środki finansowe z budżetu MNiSW. Finansowanie nauki objęło wydatki niezbędne na realizację zadań zawartych w planach finansowych sporządzonych przez jednostki Uczelni. Do najważniejszych, najbardziej prestiżowych wydarzeń o charakterze naukowym finansowanych lub współfinansowanych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będącej w dyspozycji Prorektora ds. Nauki UMFC można zaliczyć przykładowo: projekt The Road of Romanticism, który uzyskał grant w ramach programu wspólnotowego Kultura 2000; udział Uczelni we wspólnej inicjatywie polskiego i niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jaką był Rok Polski w Niemczech ; I Międzynarodową Konferencję Naukowo- Artystyczną Topos narodowy z muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku, która zapoczątkowała cykl międzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji Topos narodowy w muzyce polskiej ; dla promocji polskiej pieśni zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową Pieśń polska źródła, tradycja, współczesność ; także konferencję exchange/change. Polska w kontekście tańca współczesnego dzisiaj organizowaną w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu tańca ciało/umysł; współpracę z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie realizacji programu: Warsztaty Muzyczne jako zestaw komplementarnych muzycznych metod terapeutycznych w rehabilitacji chorych z zaburzeniami psychotycznymi ; III Ogólnopolską Konferencję Naukowo - Metodyczną, której tematyka tym razem ogniskowała się na kształceniu słuchu uczniów i studentów klas fortepianu, klawesynu i organów; XIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2009; Międzynarodową Konferencję Naukowo-Artystyczną "Fryderyk Chopin ( ) - dwa wieki fascynacji"; sesję naukową Improwizacja w metodzie Emila Jaques-Dalcroze a. Łączna liczba konferencji, seminariów, sympozjów, otwartych wykładów naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych organizowanych przez Uczelnię w latach wyniosła ok. 250 wydarzeń tego typu. W latach co roku z budżetu Prorektora ds. Nauki dofinansowano takie cykliczne imprezy jak: Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny Od Chopina do Góreckiego źródła i inspiracje ; Forum Muzyka Dawna; Seminarium Naukowe Muzyki Dawnej dla klawesynistów i pianistów w Białymstoku; W latach realizowano 4 projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: - projekt badawczy własny nr N /3210 pt. Badanie słuchu absolutnego zrealizowany pod kierunkiem prof. Andrzeja Rakowskiego kwota zł, - projekt badawczy rozwojowy nr R pt. Optymalizacja właściwości akustycznych zabytkowych sal reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Warszawie z wykorzystaniem sterowanych systemów nagłośnienia zrealizowany pod kierunkiem dr inż. Tadeusza Fideckiego na kwotę ,00, wydano ,93 zł, - projekt badawczy własny nr N N pt. Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie w latach zrealizowany pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Dziadek kwota zł, - projekt badawczy własny nr N n pt. Środowiskowo-biograficzne i osobowościowe uwarunkowania osiągnięć artystycznych pianistów realizowany pod kierunkiem dr Małgorzaty Chmurzyńskiej kwota dofinansowania zł. Działalność biblioteki, fonoteki i informacji naukowej Aktualnie trwają prace nad zrealizowaniem projektu związanego z informatyzacją katalogów, automatyzacją procesów bibliotecznych, digitalizacją zbiorów muzycznych i ich udostępnianiem, przechowywaniem oraz prezentacją. Prace te są poważnie zaawansowane, ponieważ już od 2005 r. Biblioteka UMFC, dzięki wsparciu Biblioteki Uniwersyteckiej, współpracuje z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT wykorzystując (na zasadzie bezpłatnego klienta w ograniczonym zakresie) elektroniczny system tworzenia rekordów VTLS/Virtua. Od siedmiu lat realizowane są działania o charakterze długofalowym związane z tworzeniem komputerowej bazy danych o zasobach biblioteki. W tym okresie stworzono kilka tysięcy opisów (rekordów) nut i książek. Dzięki temu, biblioteka przygotowana jest do zainstalowania i wdrożenia nowoczesnego systemu informatycznego. Posiada wyszkoloną i praktycznie przygotowaną kadrę oraz kilkutysięczny zasób rekordów, które zaraz po uruchomieniu systemu będą dostępne dla użytkowników. 10

10 Systematycznie rozbudowywana jest baza danych Muzykalia (nuty, książki, nagrania) prezentowana na stronie internetowej UMFC. Obecnie stworzone jest szerokie spektrum dostępu do danych od wyszukiwania tematycznego, do informacji o zasięgu ogólnopolskim. W 2011 roku Uczelnia otrzymała nieodpłatnie prawo dostępu do następujących baz Wirtualnej Biblioteki Nauki: Science, Nature, EBSCO, Springer, Web of Knowledge. Dostęp do baz danych w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich jest możliwy wyłącznie z komputerów przyłączonych do sieci LAN w budynku naszej Uczelni. Biblioteka, poprzez działalność wystawienniczą, aktywnie uczestniczyła w ważnych wydarzeniach i konferencjach na terenie Uczelni, m.in. wystawy : Fryderyk Chopin. Od rękopisu do wydawcy i wykonawcy w ramach Międzynarodowej Konferencji Fryderyk Chopin ( ) dwa wieki fascynacji (2010 r.) ; Fryderyk Chopin from a manuscript to a publisher and a performer w ramach Kongresu AEC (2010 r.), także z okazji kurtuazyjnej wizyty w Uczelni Ich Królewskich Wysokości Księcia Walii i Księżnej Kornwalii (2010) oraz podczas wizyty Małżonki prezydenta Gruzji Sandry Elisabeth Roelofs-Saakashvili (2011 r.); Fryderyk Chopin, absolwent warszawskiej muzycznej Alma Mater w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Przeszłość przyszłości. Wkład warszawskiej uczelni muzycznej do muzycznej kultury Europy (2011r.). Pracownicy biblioteki uczestniczyli w konferencjach naukowych, seminariach i szkoleniach w kraju i za granicą, na niektórych także z referatami. Działalność artystyczna (koncerty, spektakle, festiwale, wydarzenia artystyczne), W każdym z omawianych sezonów realizowano: - około koncertów elitarnych, w ramach cyklu tzw. Środy na Okólniku wśród których planowano 6 koncertów symfonicznych, z czego jeden dla Orkiestry Dętej UMFC; - około 100 koncertów katedralnych w sezonie, zaplanowanych i rozdzielanych wspólnie z rocznym wyprzedzeniem czyli koncerty poniedziałkowe i niedzielne, do których doszły w ostatnich czterech latach niedzielne koncerty promocyjne w sali kameralnej im. H. Melcera, z przeznaczeniem dla studentów młodszych lat (początkowo 9 koncertów w sezonie, a ostatnio 14 koncertów); - kilka koncertów okazjonalnych, których realizacja wynika z nadesłanych ciekawych propozycji, względnie typowe koncerty okolicznościowe (nie więcej niż 5 koncertów w sezonie). Łącznie Biuro Koncertowe organizowało dla społeczności akademickiej i szerokiej rzeszy warszawskich melomanów około 130 koncertów w roku akademickim tj. od października do końca maja, co daje średnio 16 koncertów miesięcznie! W miesiącach letnich od lat jedenastu estrada koncertowa przenosi się na dziedziniec Domu Studenckiego Dziekanka, usytuowanego na turystycznym trakcie królewskim. Początkowo cykl Festiwalu Letnie wieczory muzyczne zawierał 19 koncertów (w każdą środę i powtórzenie w czwartek), od poprzedniego roku został zredukowany ze względu na zmniejszoną dotację finansową do 9 koncertów środowych. Koszty realizacji sezonu kształtowały się w ostatnich latach w granicach około 100 tysięcy zł na wynagrodzenia i noclegi dla zaproszonych gości, zaś całość z włączeniem kosztów druków, rozliczeń praw autorskich i wynagrodzeń pracowniczych ok. 300 tysięcy zł. Stopniowo przy powszechnie wzrastających kosztach wydatki Biura Koncertowego podnoszą się w roku bieżącym do 120 tysięcy zł. za honoraria i 360 tysięcy zł w kosztach całkowitych. Festiwal Letnie wieczory muzyczne realizowany jest głownie z dotacji z Urzędu Miasta (za pośrednictwem Stołecznej Estrady), przy udziale minimalnych kosztów własnych rzędu około 20 tysięcy zł. Ważnymi wydarzeniami ostatnich czterech lat były jubileusze (sezon przygotowujący jubileusze 2008/2009, dwa sezony jubileuszowe 2009/2010 i 2010/2011 oraz sezon po jubileuszach 2011/2012). W roku 2008 r. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina została przemianowana na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, a w programach koncertowych nazwę tę zaczęła używać od października 2008 r. i w tym kształcie wkroczyła w nowy rok akademicki przygotowując dwa lata jubileuszowe: 200-lecie urodzin swojego patrona w sezonie 2009/2010 i 200. rocznicę istnienia warszawskiej uczelni muzycznej w sezonie 2010/2011. Zrealizowano także (w większości przedsięwzięć z udziałem studenckiej orkiestry) spektakle operowe z udziałem studentów wydziału wokalnego, który w sezonie prezentuje, co najmniej jedną operę i tak zostały wystawione: Galuppi L Amante di Tutte pod dyrekcją Tadeusza Karolaka (wystawienia 11

11 w Warszawskiej Operze Kameralnej); Moniuszko Halka pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego (wystawienia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej); Schubert Spiskowscy pod dyrekcją Tadeusza Wicherka (wystawienia w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki); Puccini Cyganeria w wersji koncertowej pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego (prezentacja w UMFC); Hasse Pielgrzymi do Grobu Pańskiego pod dyrekcją Agaty Sapiechy (wystawienia w Collegium Nobilium i UMFC); Purcell Burza pod kierunkiem Lilianny Stawarz (wystawienia w Collegium Nobilium i UMFC); Britten Sen nocy letniej pod dyrekcją Marty Kluczyńskiej (wystawienia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej z udziałem orkiestry TW-ON). Z inicjatywy wydziału wokalnego przygotowano inscenizacje pieśni kabaretowej (II 2009); najpiękniejszych scen operowych z udziałem orkiestry pod dyr. Mieczysława Nowakowskiego (IV 2009); scen z oper Haendla; inscenizację Śpiewników domowych Moniuszki w reżyserii Ewy Iżykowskiej; Musicale w reżyserii Ewy Iżykowskiej (V 2011). W ostatnich czterech latach odbyło się kilkanaście koncertów monograficznych, prezentujących sylwetki artystyczne wybitnych pedagogów naszej Uczelni: W każdym z czterech ubiegłych sezonów odbyło się kilka koncertów okazjonalnych, np. W hołdzie księdzu Władysławowi Skierkowskiemu (X 2011), nadzwyczajny recital Ewy Podleś (alt) z Garrickiem Ohlssonem (fortepian) na żywo nagrywany na płyty CD i DVD (XII 2011), I Konkurs duetów z fortepianem, zakończony koncertami laureatów (II 2012) koncert 200 lat UMFC nowe horyzonty (XI 2011), Rektorzy Swojemu Rektorowi z udziałem rektorów poprzedniej i obecnej kadencji w hołdzie dla nieżyjącego rektora Tadeusza Paciorkiewicza. Wydarzeniem szczególnym w sezonie 2010/2011 była uroczystość 17.X.2010 w rocznicę śmierci Chopina, a także w 65. rocznicę przeniesienia urny z sercem Chopina do Kościoła Św. Krzyża oraz reaktywowania działalności Konserwatorium Muzycznego po II wojnie światowej. W kwietniu br. po raz pierwszy uczelniana orkiestra akademicka pod dyrekcją prof. Mirosława Jacka Błaszczyka wzięła udział w III międzynarodowym dorocznym festiwalu akademickich orkiestr symfonicznych w Katowicach. Udział multimediów w koncertach to zarówno wykorzystywanie technik audiowizualnych do tworzenia dźwięku, jak też do wzbogacania elementów odbioru (rzutnik z projekcją obrazu na ekranie, efekty świetlne, przetworzone dźwięki). Efektem szeroko docierającej informacji jest bardzo dobra frekwencja na koncertach. Od czterech lat biuro koncertowe prowadzi dokumentację wydanych miejsc na sali koncertowej. Średnia ilość słuchaczy to ok. 250 osób z tendencją mocno zwyżkową. Oznacza to, że na wielu koncertach jest nadkomplet słuchaczy, a jednocześnie nie było koncertu w ostatnim okresie, na którym było mniej niż 100 słuchaczy na koncercie. Promocja kadr akademickich, proces nadawania stopni oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, W latach 2005/2012 przeprowadzono 147 pozytywnie zakończonych postępowań akademickich, w tym: 69 doktoratów sztuki 21 doktoratów nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce 7 doktoratów honoris causa 37 habilitacji sztuki 14 postępowań o nadanie tytułu profesora Zatrudnienie obejmowało kadrę nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. W tabelach przedstawionych poniżej wykazano w grupie nauczycieli akademickich zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach, zaś w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi pokazano jedynie wielkość ogólną. Ze względu na odrębność organizacyjną wydziału instrumentalno-pedagogicznego w Białymstoku kadra tej jednostki wyspecyfikowana jest odrębnie. Tabele zawierają wielkości porównawcze początku kadencji i końca kadencji , stąd w obu przypadkach określono tę samą datę stanu zatrudnienia, czyli dzień 31 maja. Ze względu na układ strony tabela zawarta została w załączniku. 12

12 Zakupy, remonty i konserwacja instrumentów muzycznych oraz zakupy, modernizacja i konserwacja aparatury naukowej oraz wyposażenia elektronicznego na potrzeby nauki, a także wspomagających pracę organizacyjną i administracyjną, W latach na potrzeby Wydziału Reżyserii Dźwięku do realizacji tematu badawczego dotyczącego podstaw estetyki nagrań muzycznych realizowanych w technologii wielokanałowej dofinansowano kwotą ca zł zakupy sprzętu (aparatura studyjna i nagraniowa) oraz oprogramowania, m.in.: zestaw głośnikowy do monitorowania nagrań w systemie 5.1 w Studio 003, urządzenia cyfrowej sieci audio do systemu edycji nagrań wielośladowych realizowanych z Sali Koncertowej UMFC i studio 003. Zakupiono w systemie leasingowym fortepian koncertowy m-ki YAMAHA (zrealizowano całość zapłaty), W ramach programu operacyjnego MKiDN zakupiono w roku 2011 puzon altowy, 3 trąbki, 2 fagoty, 3 klarnety, 30 law fortepianowych, 4 saksofony, 1 marimbę, 10 klawiszowych instrumentów elektronicznych, 1 bandoneon, Wyremontowano w roku fortepianów m-ki Steinway (różnych typów), do których w znacznej części pozyskano zestawy naprawcze ofiarowane przez firmę Steinway. Wyremontowano (remont generalny) koncertowy fortepian m-ki Steinway w sali koncertowej wydziału zamiejscowego w Białymstoku, Zakupiono rzutniki multimedialne do sal wykładowych oraz sali koncertowej DS. Dziekanka, ekrany motorowe oraz zainstalowano okablowanie strukturalne w tych pomieszczeniach. Zakupiono ekran wielkogabarytowy do sali koncertowej oraz rzutnika multimedialnego o odpowiednich parametrach dla tej sali, Doposażono w sprzęt komputerowy (np. poprzez zakup niedrogich komputerów poleasingowych) działy administracyjne Uczelni, Działalność organizacyjna (w obszarach merytorycznej działalności Uczelni) i administracyjna Przez kilka miesięcy działała w Uczelni komisja ds. strategii rozwoju, zaś efektem jej pracy był raport przyjęty przez Senat UMFC, Zreorganizowano archiwum, wprowadzenie instrukcji archiwalnej i instrukcji kancelaryjnej, Wprowadzono politykę ochrony danych osobowych (2011), Przyjęto (uchwała Senatu) określenie liczby stanowisk profesorskich dla wszystkich wydziałów, stosownie do zakładanych wielkości pozwalających na prowadzenie kierunków oraz utrzymanie (lub uzyskanie) uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki oraz możliwości przeprowadzania postepowań o nadanie tytułu profesora, Zakończono sprawę tzw. odmieszkania wobec p. inż. Wiesława Urbańskiego, tj. zawartej umowy w dniu 27 października 1994 roku, poprzez jednorazową wypłatę kwoty odszkodowawczej, Przeprowadzono na szeroką skalę starania o pozyskanie dla UMFC budynku dawnej Biblioteki Krasińskich, co znalazło szerokie poparcie władz, posłów, senatorów, lecz ze względów prawnych nie zostało zakończone sukcesem, W 2010 r. Uczelnia uzyskała potwierdzenie Wojewody Mazowieckiego o własności mniejszej działki na ul. Dobrej 12/14/16, o co wielokrotnie zabiegała od 2005 roku, nie otrzymując w tym czasie od Wojewody żadnej informacji na ten temat i dokonała odpowiedniego wpisu do ksiąg wieczystych. Uczelnia uzyskała w 2011 pisemnie potwierdzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego plany sfinansowania ze środków inwestycyjnych budżetu państwa nadbudowy kondygnacji w gmachu głównym, mając przygotowaną w roku 2009 koncepcję tej nadbudowy. Na skutek woli Senatu zmiany przeznaczenia tych środków na wykonanie planów budowy nowego gmachu przy ul. Dobrej (uczelnia posiada również opracowaną koncepcję tego obiektu) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wycofał deklarację o przyznaniu tych środków pomimo złożonej publicznie przedstawicielom Uczelni deklaracji takiego właśnie przeznaczenia tych środków. Na skutek wniesionych zastrzeżeń oraz na podstawie decyzji Senatu UMFC Uczelnia uzyskała pozytywną opinię ekspertów NOT o prawidłowości sporządzenia koncepcji nadbudowy i zawartych tam założeń i obliczeń technicznych. 13

13 Uczelnia uzyskała uprawomocnione już decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy obiektu na działce przy ul. Dobrej oraz nadbudowy kondygnacji w gmachu głównym UMFC, Uczelnia uzyskała dla siebie pozytywne orzeczenia sądów powszechnych w sprawach z nieuczciwymi wykonawcami prac remontowych, a także na skutek stwierdzenia przywłaszczenia ponad 400- tysięcznej sumy przez nieuczciwego pracownika, skierowała do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wyliczyła straty, a w procesie karnym przeciwko tej osobie uzyskała wyrok skazujący oraz nakaz naprawienia szkody w pełnym zakresie. Prawomocny wyrok z klauzulą natychmiastowej wykonalności przekazano do postępowania egzekucyjnego komornikowi. We wszystkich latach minionej kadencji przeprowadzano nowelizacje regulaminu studiów dostosowujące zapisy tego uczelnianego aktu prawnego do zmieniających się uregulowań prawnych aktów wyższego rzędu jak i wprowadzające zapisy będące wynikiem analizy konkretnych zdarzeń z obszaru funkcjonowania uczelni w tym wymiarze. Zreformowano kwestię współpracy mimo wysokich kosztów finansowych z zawodową orkiestrą, dla potrzeb realizacji zadań dydaktycznych kształconych na uczelni studentów specjalności dyrygentura symfoniczna i w ostatnim czasie zawarto umowę z orkiestrą Polskiego Radia, co okazało się pociągnięciem słusznym tak ze względów artystyczno-dydaktycznych, jak i organizacyjnych czy finansowych. Uruchomiono przy wsparciu finansowym z ministerialnego programu operacyjnego program dydaktyczny jakim była pierwsza edycja Podyplomowego Studium Pieśni, Osobną wartością dydaktyczną na wydziale II są Podyplomowe studia coachingu operowego.. Mimo problemów natury organizacyjnej, które w trakcie przebiegu pierwszej edycji występowały, pozwalają na przygotowanie profesjonalnych pianistów-korepetytorów specjalizujących się w muzyce operowej. Na wydziale instrumentalnym po przeprowadzeniu konsultacji z pedagogami wydziału udało się powołać w roku 2006 roku zespół instrumentalny Big Band UMFC, a następnie włączyć w programowy obszar dydaktyki, dzięki czemu projekt artystyczno-dydaktyczny uzyskał właściwe podstawy formalne dla swojego funkcjonowania. Na wydziale wokalnym od roku akademickiego 2009/2010 wprowadzono za zgodą Senatu odpłatne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne w specjalności śpiew solowy. Na wydziale dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej, muzyki kościelnej, rytmiki i tańca utworzony został kierunek muzyka kościelna" i uruchomiono na nim studia I i II stopnia od dnia 1 października 2009 r. Utworzono także nową specjalność pod nazwą choreografia i teoria tańca. Na wydziale reżyserii dźwięku, przy wsparciu merytorycznym kierownictwa wydziału kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki przystąpiono do zaprojektowania, a następnie wdrożenia projektu pod nazwą Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna oraz rozszerzono wymiar edukacyjny w ramach projektu Sztuka Mediów dotyczącego pakietów opracowanych indywidualnych planów studiów II stopnia na specjalnościach: Wydz. I specjalność teoria muzyki i specjalność kompozycja, Wydz. III specjalność akordeon i gitara, Wydz. IV specjalność śpiew solowy, Wydz. VI specjalność reżyseria muzyczna i specjalność reżyseria dźwięku w filmie. Kierownikiem merytorycznym projektu została adiunkt Joanna Napieralska. Opracowano właściwą formułę współdziałania z Akademią Sztuk Pięknych oraz skompletowano fachowy zespól realizujący zadania projektu. Na sfinansowanie tego projektu uczelnia otrzymała grant z funduszy europejskich, zaś ze swych środków sfinansowała inne, związane z tym projektem koszty. Ważnym momentem była zmiana dotychczasowej filozofii podejścia do faktu istnienia programów operacyjnych. Kontynuowano i wzbogacono o nowe treści i formy realizacyjne powstałą w przeszłości Pracownię Multimedialną, będącą tak jak i projekt Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej platformą dydaktycznej, naukowej i artystycznej współpracy studentów i pedagogów dwóch uczelni artystycznych Warszawy: plastycznej i muzycznej. Trzyletni projekt jest na ukończeniu i niebawem będzie rozliczany, senat uczelni podjął decyzję dalszym prowadzeniu międzyuczelnianej specjalności multimedialnej. Opracowano na nowo i znowelizowano regulaminy studiów wszystkich form kształcenia. Unormowało to sytuację zwłaszcza w zakresie studiów podyplomowych i staży artystycznych oraz pobierania opłat za te usługi dydaktyczne. Przeorganizowano system administracyjny w zakresie realizacji staży artystycznych. Przyjmowanie stażystów na wydziałach jest jedyną formą kształcenia, która nie podlega kontroli ze strony właściwego prorektora. Rozwiązanie to jest uzasadnione logistycznie. Formalnie ta forma kształcenia 14

14 nie angażuje pieniędzy z dotacji publicznej, a dydaktycznie ma wymiar zdefiniowany zadaniowo do bardzo wąskiego obszaru konsultacji z wybranym pedagogiem stąd nie wymaga żadnego nadzoru merytorycznego na poziomie wyższym niż wydział. Ponieważ okazało się jednak, że w konsekwencji kwota niezapłaconych należności za usługi dydaktyczne sięgnęła wymiaru kilkuset tysięcy przeanalizowano całość zagadnienia, a w konsekwencji zmieniono systemu sporządzania i gromadzenia dokumentacji w tym obszarze, oraz a nieściągalne wobec uczelni zobowiązania ze względu na nieścisłości interpretacyjne wewnętrznych uregulowań, umorzono. Wprowadzono konieczne poprawki w Statucie UMFC i jego załącznika, przede wszystkim ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych, dokonywanych aktami wyższego rzędu. W ramach doskonalenia koncepcji programowych i reformy studiów (co również jest konsekwencją zmiany przepisów prawa) koniecznym stało się wdrożenie krajowych ram kwalifikacji oraz dokonanie innych uregulowań prawnych wynikających z reformy prawa o szkolnictwie wyższym. Uczelnia kończy przygotowania do kompleksowego wprowadzenia krajowych ram kwalifikacji. Ze względu na zlikwidowanie ZOZ dla szkół wyższych (tzw. Palma ) poprzez jej przejęcie przez inny podmiot podjęto starania o ponowne uruchomienie przychodni lekarskiej w pełnym zakresie jej funkcjonowania. Wynegocjowano warunki zorganizowania opieki zdrowotnej i zawarto umowy o organizacji przychodni oraz o badaniach profilaktycznych z Centrum ATTIS. Przychodnia rozpocznie działalność w końcu czerwca 2012 r. a w jej skład wchodzić będą: podstawowa opieka zdrowotna lekarza internisty, przyjęcia przez specjalistów, działalność gabinetu zabiegowego. Utrzymane zostaną dyżury wszystkich specjalistów wynajmujących od Uczelni gabinety, tj. lekarza neurologa, kardiologa i okulisty. Działalność Samorządu Studenckiego Działalność ta jest opisana odrębnie (nie jest częścią sprawozdania władz Uczelni) i zamieszczona będzie na stronie internetowej UMFC. 15

15 16 Tabela porównawcza zatrudnienia w roku 2005 i 2012 Lp. Stanowisko Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni UMFC WI-P UMFC WI-P UMFC WI-P Osoby Etaty Osoby Etaty Ogółem osób UMFC WI-P 1. Profesor zwyczajny , Profesor nadzwyczajny z tytułem , ,50 1 0, Profesor nadzwyczajny ze stopniem , ,50 1 0, Profesor wizytujący , Adiunkt dr hab Adiunkt dr ,25 4 2, ,16 4 2, Asystent dr 2-1 0, , Asystent ,74 1 0, ,74 1 0, Docent St. wykładowca dr St. wykładowca bez stopnia , ,50 3 1, Wykładowca dr , , Wykładowca bez stopnia 8-3 1, ,02 4 2,16 31 Razem 274 1) , , ) , , Pracownik nie będący nauczycielem akademickim , , ,59 6 3, Razem zatrudnienie Osoby Etaty Osoby Etaty Ogółem osób 1) W tym 7 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatowym na urlopach bezpłatnych 2) W tym 5 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatowym i jedna osoba w wymiarze ½ etatu na urlopach bezpłatnych

16 17 Finanse i działalność kwestury, Kluczowe elementy rachunku zysków i strat kształtujące sytuację ekonomiczną Uczelni w tys. zł lata obrotowe Przychody ze sprzedaży Koszy działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Pozostałe Pozostałe koszty minus przych. oper Przychody finansowe (odsetki) Zysk/strata netto Fundusz Pomocy Materialnej Studentów wartość ujemna -285 wpływ wyniku na środki pieniężne czasowe dodatkowe środki pieniężne wadium działka ul. Dobra Grant p. Fidecki zidentyfikowane wydarzenia nadzwyczajne mające wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej Uczelni zmniejszenie wysokości przyznanej dotacji pod koniec roku (pierwsza informacja nt. we wrześniu 2001) wyrok sądowy dot. sprawy z 1993 r. wraz z odsetkami - P. Henryk Król -279 rozliczenie z Zakładem Budowlanym "Wiesław Urbański" - dot. Dziekanki (nie otrzymano obiecanej dotacji") zaprzestanie finansowania kosztów DS X ujawnienie kradzieży pieniędzy trwającej od VI 2008-VIII

17 Porównanie wartości środków pieniężnych, które powinny być na kontach Uczelni na zakończenie 2011 roku w stosunku do stanu z końca roku 2008 w złotych na koniec roku Z tytułu: wpłat za studia zagraniczne dotyczące I-VI otrzymana dotacja na rok następny pozostałość środków na działalność statutową pozostałość środków na działalność własną/ dla młodych naukowców pozostałość środków Erasmus pozostałość środków na Granty niezaangażowane w pożyczki mieszkaniowe środki ZFŚS Wartość zobowiązań minus należności Na koniec 2008 r. wykazano ujemna wartość Funduszu Pomocy Materialnej Studentów: PLN saldo to powinno wynosić PLN Fundusz Rozwoju Razem winno być środków pieniężnych Suma wszystkich środków na kontach bankowych Uczelni Kwota różnicy Założenia planu strategicznego dla UMFC w dziedzinie rozwoju systemów informatycznych i jego stopień realizacji: System kadrowopłacowy System finanse i księgowość (FK) Połączono w jeden system (naprawiono i uporządkowano) bazy danych Warszawy i Białegostoku, przeprowadzono proces podnoszenia wersji modułu kadrowo-płacowego firmy Simple do wersji najwyższej (aktualnej).obecnie system jest w pełni zintegrowany, praca w nim odbywa się on-line, połączone są działy kadr i płac w Warszawie i Białymstoku Ze względu na nieadekwatność informacji otrzymywanych z użytkowanego przez UMFC modułu FK firmy Simple podjęto (pod koniec 2010 r.) decyzję o zmianie systemu FK. Wybrano system Forte firmy Sage, który wdrożono z początkiem 2011 roku. System zawiera moduł Handel służący do fakturowania sprzedaży. Całość jest zintegrowana również terytorialnie, on-line pracuje księgowość w budynku głównym UMFC, księgowość w Białymstoku, domy studenckie w Warszawie i Białymstoku. Na początku 2012 r. wdrożono rozszerzenie programu FK o funkcjonalność: importowanie do systemu bankowego przelewów wychodzących generowanych automatycznie z dokumentów zaksięgowanych w systemie FK oraz importowanie zapisów z wyciągów bankowych bezpośrednio do systemu finansowo księgowego System Środki trwałe Ze względu na liczne błędy i problemy z otrzymaniem prawidłowych informacji z użytkowanego przez UMFC modułu ŚT firmy Simple podjęto decyzję o zmianie sytemu obsługującego Środki Trwałe. Do końca roku 2011 zakupiono nowy system oraz wdrożono go do pracy. Założeniem dla nowego systemu jest możliwość oznaczania majątku Uczelni kodami kreskowymiw tym celu w czerwcu 2012 roku Uczelnia zakupi drukarkę kodów kreskowych i w lipcu 2012 r. oznaczy poszczególne środki trwałe specjalistycznymi naklejkami. Zakup czytnika kodów kreskowych (tzw. kolektora danych) planowany jest również na 2012 r. pozwoli 18

18 on usprawnić prace inwentaryzacyjne i da możliwości bieżącego sprawnego kontrolowania obrotu majątkiem trwałym Uczelni. W wyniku przeprowadzenia przez kierownictwo Uczelni samooceny kontroli zarządczej zidentyfikowano potrzebę uaktualnienia lub opracowania i wdrożenia w życie następujących procedur w celu podniesienia efektywności sprawowanej kontroli zarządczej do poziomu w którym będzie można stwierdzić, że w UMFC w stopniu wystarczającym funkcjonuje adekwatna, skuteczna, i efektywna kontrola zarządcza: 19 System Biblioteczny VTLS System do obsługi studentów "Dziekanat" Zaplanowano do końca 2012 roku przeprowadzić postępowanie przetargowe (z wolnej ręki) na system elektronicznego katalogowania zbiorów biblioteki i fonoteki oraz ewidencjonowania wypożyczeń - VTLS. Obecnie prowadzone są prace nad przygotowaniem specyfikacji SIWZ. Program ma również umożliwić oznaczanie zbiorów kodami kreskowymi. Rozwiązanie takie pozwoli użyć, planowany do kupienia w 2012 roku, czytników kodów kreskowych do przeprowadzania skontrum w bibliotece. Podjęto decyzję o zakupie i wdrożeniu systemu do informatycznej obsługi studentów przez dziekanaty. Zgodnie z założeniami system powinien obsługiwać planowanie zajęć, wirtualny dziekanat, rozliczać pensum oraz godziny ponadwymiarowe wykładowców, rozliczać stypendia dla studentów, zarządzać domami studenckimi itd. Uczelnia przeprowadza przegląd dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych w tym zakresie - system który dotychczas wydaje się najbardziej odpowiedni to USOS. Planowany zakup systemu to rok 2012, czas wdrożenia dwa lata. Obszar: Środowisko wewnętrzne Status termin wdrożenia Kodeks etyki pracowników pozadydaktycznych opracowana i wdrożona w 2011 roku Kodeks etyki pracowników dydaktycznych w fazie projektu w 2013 roku Procedura określająca zasady prowadzonej polityki kadrowej w Uczelni opracowanie projektu planowane jest na 2013 rok w 2013 roku Procedura definiująca zasady sporządzania zakresów obowiązków pracowników, określania ich uprawnień, sposób definiowania kluczowych kompetencji pracowników na poszczególnych stanowiskach. Regulamin organizacyjny UMFC Koncepcja strategicznego rozwoju Uczelni opracowana i wdrożona wymaga aktualizacji z uwzględnieniem zdefiniowanych w 2012 roku zaktualizowanych zakresów obowiązków pracowników prace komisji Senackiej zakończono wnioski są w fazie opracowania sformalizowanych wyników w 2012 roku w 2013 roku w 2013 roku Polityka rachunkowości w 2012 roku opracowano i wdrożono nową politykę rachunkowości w 2011 roku Obszar: Cele i zarządzanie ryzykiem Powołano Komisję Senacką w celu weryfikacji Statutu Statut UMFC (określenie misji, celów i zadań realizowanych przez UMFC, komisja opracowała poprawki do Senatu i Uczelnię) przedstawiła je do akceptacji

19 w 2012 roku Obszar: Mechanizmy kontroli Procedura kontroli zarządczej opracowana i wdrożona w 2011 roku Procedura dotycząca inwentaryzacji opracowana i wdrożona w 2010 roku Procedura podróży służbowych opracowano i wdrożono nową procedurę w 2011 roku Procedura obiegu dokumentów i kontroli finansowej opracowana i wdrożona w 2011 roku Plan strategiczny rozwoju IT Kolegium rektorskie przyjęło plan strategiczny real. zgodnie z planem Procedura ochrony danych osobowych opracowana i wdrożona w 2010 roku Pozostałe działania Kwestury: 1. Zlikwidowano pomieszczenie kasowe - w Uczelni wprowadzono zasadę, że wszystkie rozliczenia dokonywane są w formie bezgotówkowej. 2. Wprowadzono fakturowanie za wszystkie wykonywane usługi uwzględniając usługi edukacyjne, uporządkowano sprawę zawierania umów ze wszystkimi studentami studiów płatnych oraz stażystami. 3. Ustalono faktyczne wysokości zaległości w płatnościach należnych UMFC i podjęto ich systematyczną windykację. 4. Przekazano część należności do dochodzenia na drodze sądowej, sprawy zakończone przekazywane są do windykacji komorniczej 5. Dziekani Wydziałów otrzymali szczegółową listę zaległości w płatnościach studentów oraz stażystów. 6. W Domu Studenckim 'Dziekanka" wprowadzono możliwość płacenia za nocleg kartą płatniczą, oraz zainstalowano drukarkę fiskalną 7. Dział Kwestury przygotowuje dokumentację dla Urzędu Skarbowego w celu odzyskania podatku od towarów i usług za 2011 rok. 8. Wypracowano wraz z Samorządem Studentów i Działem Nauczania formę sprawnej współpracy w zakresie wypłacanych stypendiów i zapomóg. 9. We współpracy z Działem Nauka utworzono magazyn wydawnictw UMFC. 10. Zinwentaryzowano umowy na wynajem szafek oraz instrumentów 20 Procedura zarządzania ryzykiem powołano Komisję Senacką w celu opracowania procedury zarządzania ryzykiem, komisja opracowała projekt procedury,

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 17 / 48/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w Regulaminie Studiów Na podstawie 38 p. 4 b Statutu UMFC z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 2/33/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmiany Cennika Opłat stosowanego w UMFC w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 38

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2015 roku 7...1 Zarządzenie nr Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 1 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetu studiów i kursów w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl Instytucja kultury z misją edukacji www.amuz.edu.pl AKADEMIA MUZYCZNA W POZNANIU MA 95 LAT Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 84/183/2015 z dnia 25 maja 201 5 roku w spraw ie rekrutacji na studia pierw szego i drugiego stopnia w roku akademickim 201 6/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA prof. zw. Ryszard Zimak

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA prof. zw. Ryszard Zimak REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA prof. zw. Ryszard Zimak OBWIESZCZENIE NR 03/2014 z dnia 16grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Rektora nr 08/2014 1. Na

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego

ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego Wykonawca: Współpraca: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW - Pełnomocnik Rektora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Proszę wpisać nazwę uczelni nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 06 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI

PROCEDURA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol WSDZJK- WNoZ/6 PROCEDURA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Lp. Rodzaj działalności Termin składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Druk nr 348 Warszawa, 18 marca 2008 r.

Druk nr 348 Warszawa, 18 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM- 10-30-08 Druk nr 348 Warszawa, 18 marca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Z A RZĄDZ E NIE NR 25 /2 015 z d n ia 07 września 2015 roku w s p r a w i e w p r o wadzeni a w y sokości opłat za ś wi a d czone usłu gi e d u k a

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 73 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po Dział I. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06

ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06 ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa tel. centrali 827 72 41 fax 827 83 06 www.chopin.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 9/40/2013 z dnia 21 stycznia 2013 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów o współpracy międzynarodowej Na podstawie 38 p. 5d Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad organizacji oraz warunków odpłatności na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI w ramach projektu Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (Pol-on). Z-ca Dyrektora OPI ds. utrzymania zasobów

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN I. Postanowienie ogólne 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zwana dalej Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ( ASP lub

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 74 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Dział I. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. Pieczątka uczelni Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Plan rzeczowofinansowy na 2013 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Anna Przetacka Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r. Nr 96, poz. 615) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE 8-21 lipca 2013r. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

Program Dyrygent-rezydent

Program Dyrygent-rezydent PROGRAM NR 6 (9)/M/2014 Program Dyrygent-rezydent 2. edycja Departament Muzyki IMIT 25 listopada 2013 1. Cel programu Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Umożliwienie młodym dyrygentom

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE NR 14/2013 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 45 Senatu UZ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego studiów podyplomowych REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Przegląd modułów systemu POL-on

Przegląd modułów systemu POL-on Przegląd modułów systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP Fakty - zakresy analizy Nauka: wybrane aspekty Kształcenie: wybrane aspekty lata: 2012-2017 źródła: DBNiWZ,

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA U C H W AŁ A N R 43/ 1 42 / 2014 z d n ia 2 6 ma ja 2 014 r oku w s p r a w i e r e k ru tacji na s t u di a pi erwszego i d r ugiego s t o p ni a w r o

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 Pozostałe

Bardziej szczegółowo