Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010"

Transkrypt

1 Miesięcznik Makroekonomiczny Banku BPH Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady Prognozy krótko i średnioterminowe W lutowym numerze Nawigatora nie dokonaliśmy zmian w naszym średnioterminowym scenariuszu makroekonomicznym. Opublikowane pod koniec stycznia dane o wzroście PKB w 2009 r. (1.7%), okazały się bliskie naszym oczekiwaniom. Na bazie danych rocznych za 2009 r. szacujemy tempo wzrostu gospodarczego w Q4 09 na ok. 3.0%r/r i oczekujemy, że w kolejnych kwartałach utrzyma się ono na podobnym poziomie. Wraz ze stabilizacją wzrostu oczekujemy także stopniowej stabilizacji sytuacji na rynku pracy. Początek roku przyniesie jeszcze wzrost stopy bezrobocia (ze względu na czynniki sezonowe), jednak w skali całego roku jej przyrost powinien być już znacznie mniejszy niż w 2009 r. (1.1pp wobec 2.4pp). Podtrzymujemy również nasze oczekiwania co do inflacji i stóp procentowych. Nadal spodziewamy się, że od lutego będzie widoczny proces dezinflacji, który ulegnie wyhamowaniu w drugiej połowie roku, co w kontekście oczekiwanej przez nasz wyższej ścieżki inflacyjnej na 2011 skłoni RPP do podniesienia stopy referencyjnej do poziomu 4.00% na koniec roku. W odniesieniu do kursu oczekujemy, że na koniec 2010 r. złoty będzie na poziomie 3.90/EUR. Gospodarka pod lupą Ostatnie tygodnie przyniosły szereg informacji dotyczących sytuacji finansów publicznych oraz planów rządowych w zakresie reformy sektora publicznego. Najpierw premier przedstawił główne założenia planu rozwoju i konsolidacji finansów publicznych, zawierające m.in. propozycje wprowadzenia reguły wydatkowej, zmiany w systemie emerytalnym oraz przyspieszenie prywatyzacji. Następnie mieliśmy okazję zapoznać się z aktualizacją Programu Konwergencji, która przedstawia perspektywy fiskalne na lata W raporcie pod lupą podjęliśmy próbę oceny, czy plany rządu są wystarczające dla ograniczenia skali nierównowagi budżetowej i tempa narastania długu publicznego. Ponadto przestawiliśmy najbardziej w naszej ocenie prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji fiskalnej w kontekście politycznym, uwzględniając kalendarz wyborczy oraz brak zgody co do części rozwiązań ze strony koalicjanta partii rządzącej. Raport specjalny Obecnie trwa kompletowanie nowego składu Rady Polityki Pieniężnej. W styczniowym posiedzeniu Rady wzięło już udział 5 nowych członków, a na lutowym spotkaniu RPP zasiądzie już w pełnym nowym składzie. W tym wydaniu Nawigatora postanowiliśmy podsumować kadencję odchodzącej Rady, wyciągnąć z niej wnioski dla jej następców oraz przyjrzeć się wyzwaniom przed jakimi stanie nowa Rada Polityki Pieniężnej. Odchodząca Rada działała w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym, co dało jej możliwość sprawdzenia się zarówno w okresie prosperity po wejściu Polski do Unii Europejskiej, jak i w okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego globalnym kryzysem finansowym. Analizując decyzje RPP II kadencji, wydaje się, że działała ona ze zbyt małym wyprzedzeniem. Dotychczasowe wypowiedzi w mediach kandydatów na nowych członków Rady i wynikający z nich możliwy podział głosów podczas głosowań wskazują na to, że nowa Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie nie uniknie podobnych problemów. Spis treści: Prognozy krótkookresowe s. 2-5 Gospodarka pod lupą s. 6-9 Raport specjalny s Prognozy dla gospodarki światowej s Kalendarze publikacji s Kontakt: Andrzej Halesiak Dyrektor Biura Analiz Ekonomicznych tel. (22) Maja Goettig Główny Ekonomista tel. (22) Monika Kurtek Starszy Ekonomista tel. (22) Adam Antoniak Starszy Ekonomista tel. (22) Paweł Kolski Ekonomista tel. (22) Tabela 1. Podstawowe prognozy Kategoria / za okres Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1' PKB (%r/r) * 0,8 1,1 1,7 3,0 2,9 1,7 3,0 Inflacja CPI (średnia, %r/r) 3,2 3,7 3,6 3,3 3,0 3,5 2,4 Stopa referencyjna NBP (koniec okresu, %) 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,00 EUR/PLN (średnia w okresie) 4,50 4,44 4,19 4,17 4,07 4,33 4,13 USD/PLN (średnia w okresie) 3,46 3,26 2,93 2,83 2,91 3,12 2,96 * PKB za Q4'09 i 2009 r. na podstawie wstępnego szacunku GUS Źródło: GUS, NBP, Bank BPH Informacja dot. produktów skarbowych BPH: tel. (22) tel. (12)

2 PROGNOZY KRÓTKO I ŚREDNIOTERMINOWE KATEGORIA PROGNOZY BPH PROCESY REALNE PKB: Q4 09: +3.0%r/r 2009: +1.7% 2010: +3.0% Według wstępnego szacunku GUS dynamika PKB w 2009 roku wyniosła 1.7%. Spożycie indywidualne wzrosło w 2009 roku o 2.3%, zaś inwestycje spadły tylko o 0.3%. Na bazie danych rocznych szacujemy tempo wzrostu gospodarczego w Q4 09 na ok. 3.0%r/r. W kolejnych kwartałach br. tempo wzrostu polskiej gospodarki powinno ustabilizować się w okolicach 3.0%r/r i tyle samo osiągnąć w całym 2010 roku. Produkcja sprzedana przemysłu: M1 10: +6.8%r/r Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu nie odbiegała naszym zdaniem znacząco od zanotowanej w grudniu. Oczekujemy umiarkowanego (po negatywnym zaskoczeniu w grudniu) wzrostu produkcji w przetwórstwie. Ostra zima wpłynęła w naszej opinii pozytywnie na dostarczanie energii elektrycznej i gorącej wody, czy górnictwo i wydobywanie, jednakże ze względu na mały udział tych działów w przemyśle nie będzie to miało dużego przełożenia na całkowity wynik sektora Sprzedaż detaliczna: M1 10: +1.9%r/r W związku z zakupową kumulacją w grudniu wyniki sprzedaży detalicznej w styczniu uległy pogorszeniu. Czynnikiem niekorzystnym była w styczniu ostra zima, powodująca np. ograniczenia w korzystaniu z samochodów (mniejsze zapotrzebowanie na paliwa płynne). KATEGORIA PROGNOZY BPH PROCESY CENOWE CPI: M 1 10: +3.5%r/r Czynniki oddziałujące na inflację w styczniu znosiły się. Z jednej strony w kierunku wyższej inflacji oddziaływało dalsze przyspieszenie dynamiki cen transportu (do 11.1%r/r z 7.2% w grudniu), z drugiej zaś spadła naszym zdaniem - dynamika cen użytkowania mieszkania i nośników energii (do 5.3%r/r z 5.7%r/r), z uwagi na m.in. mniejsze niż przed rokiem podwyżki opłat za energię. W styczniu zmniejszyło się naszym zdaniem roczne tempo wzrostu cen w kategorii rekreacja i kultura, a dynamika ceny żywności była zbliżona do grudniowej. Inflacja bazowa: M1 10: +2.0%r/r Przy założeniu że tempo wzrostu cen usług w styczniu uległo dalszemu wyhamowaniu spodziewamy się również ponownego obniżenia się inflacji bazowej po wykluczeniu cen żywności i energii. PPI: M1 10: +0.7%r/r Spadek inflacji producenckiej w styczniu wynikał z efektu bazy. Na początku 2009r. miał miejsce znaczny wzrost cen w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Naszym zdaniem w tym roku wzrost cen w tej sekcji będzie dużo mniejszy. Niższej niż w ubiegłym roku miesięcznej dynamiki wzrostu cen spodziewamy się również w górnictwie i przetwórstwie. 2

3 KATEGORIA PROGNOZY BPH RYNEK PRACY Przeciętne wynagrodzenie brutto w sekt. przedsiębiorstw: M1 10: +2.0%r/r Po wzrostach pod koniec ubiegłego roku spowodowanych wypłatami dodatkowych świadczeń, w styczniu tradycyjnie spodziewamy się głębokiego spadku płac w ujęciu miesięcznym. Roczną dynamikę wynagrodzeń dodatkowo będzie obniżał efekt bazy, która jest zawyżona ze względu na stosowaną przez wielu pracodawców praktykę przesunięcia wypłat wynagrodzeń z grudnia 2008r. na styczeń 2009r., w związku z obniżeniem od stycznia stawek PIT. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: M1 10: -2.5%r/r Prognoza zatrudnienia obarczona jest dużą niepewnością, gdyż styczniowe dane będą oparte na zaktualizowanej liczbie podmiotów zatrudniających powyżej 9 osób. Spadek zatrudnienia w 2009r. sugeruje zmniejszenie liczby tych podmiotów, co może być widoczne w niższym odczycie zatrudnienia w styczniu. Szacujemy spadek zatrudnienia na 15tys. osób, lecz istnieje ryzyko, że będzie on większy. Stopa bezrobocia: M1 10: 12.8% Początek roku jest tradycyjnie miesiącem wzrostu liczby bezrobotnych. Zgodnie z szacunkami MPiPS liczba bezrobotnych wzrosła w styczniu o 159.9tys. osób. KATEGORIA PROGNOZY BPH PODAŻ PIENIĄDZA M3 Podaż pieniądza M3: M1 10: +7.6%r/r Oczekiwane przez nas wyhamowanie dynamiki podaży pieniądza w styczniu było w dużej mierze efektem wysokiej bazy z początku 2009 roku. Depozyty gospodarstw domowych: M1 10: +14.0%r/r Niższa dynamika depozytów gospodarstw domowych w styczniu była w dużej mierze pochodną wysokiej bazy ze stycznia 2009 roku, kiedy to na rachunki bankowe trafiła jeszcze część oszczędności wycofywanych z giełdy. Silnych efektów bazy nie skompensowała naszym zdaniem kontynuacja wypłat rekordowych dopłat dla rolników. Kredyty gospodarstw domowych: M1 10: +9.0%r/r Kolejny spadek dynamiki w styczniu związany był z bardzo wysoką bazą odniesienia ze stycznia 2009 roku, kiedy to baza kredytów przyrosła o ponad PLN13mld (w dużej mierze na skutek deprecjacji złotego). Depozyty przedsiębiorstw: M1 10: +10.0%r/r Oczekujemy sezonowego spadku nominalnej wartości depozytów w ujęciu m/m. Dynamika roczna powinna pozostać na poziomie z grudnia Kredyty przedsiębiorstw: M1 10: -5.5%r/r Niewielki wzrost kredytów przedsiębiorstw w ujęciu m/m nie skompensował silnych efektów wysokiej bazy ze stycznia 2009 roku. KATEGORIA PROGNOZY BPH BILANS PŁATNICZY C/A: M12 09: -1000mln EUR Głównym źródłem deficytu C/A były w naszej ocenie niedobory na rachunku handlu towarami i rachunku dochodów. Nadwyżka na rachunku transferów bieżących była niewielka ze względu na bardzo niski napływ funduszy z UE. W ujęciu dwunastomiesięcznym spodziewamy się deficytu na poziomie 1.6% PKB wobec 1.8% PKB po listopadzie. 3

4 Eksport: M12 09: +12.6%r/r Oczekujemy, że grudzień był jedynym w 2009 r. i pierwszym od października 2008 r. miesiącem pozytywnej dynamiki eksportu w ujęciu r/r. Pomimo poprawy aktywności w przemyśle w ostatnich miesiącach roku, wyraźna poprawa rocznego tempa wzrostu eksportu w grudniu była w głównej mierze zasługą bardzo niskiej bazy odniesienia. Oceniamy, że wartość eksportu wyrażonego w EUR była wprawdzie wyższa niż w grudniu 2008 roku, który wyznaczył dno ostatniego załamania w eksporcie, ale wciąż niższa niż w grudniu 2007 roku. Import: M12 09: -3.0%r/r Import pozostał na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2008 roku. Stopniową odbudowę powinniśmy obserwować w kolejnych miesiącach 2010 roku o ile zrealizuje się scenariusz odbudowy zapasów przez przedsiębiorstwa i nie dojdzie do ponownego osłabienia PLN. Bilans handlowy: M12 09: -650mln EUR Przy wciąż ograniczonej skłonności do importu deficyt handlowy był prawdopodobnie wyraźnie niższy niż przed rokiem, kiedy wyniósł EUR1.8mld. KATEGORIA PROGNOZY BPH BUDŻET PAŃSTWA Saldo budżetu: M1 10: -5mld PLN Przy trudnej sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który prawdopodobnie został zasilony wysoką dotacją z budżetu państwa na początku roku, spodziewamy się deficytu budżetu państwa w styczniu na poziomie PLN5mld. KATEGORIA PROGNOZY BPH STOPY PROCENTOWE Stopa referencyjna NBP: M2 10: 3.50% M12 10: 4.00% W lutym RPP pozostawi stopy bez zmian ze względu na oczekiwania na spadek inflacji i utrzymującą się niepewność co do skali i trwałości ożywienia. Lutowa projekcja, która powinna pokazać wyższy PKB i inflację w por. do październikowej projekcji (i inflację powyżej celu w horyzoncie projekcji), może wywołać w RPP dyskusję na temat zmiany nieformalnego nastawienia z neutralnego na restrykcyjne. Nie spodziewamy się jednak zmiany nastawienia w tym miesiącu m.in. w kontekście znaczącego pogorszenia bieżącej sytuacji na rynku pracy. Spodziewamy się, że w drugiej połowie br. RPP podwyższy główną stopę do 4.00%. Rynek długu: Rentowność obligacji 2- letniej (średnio w lutym): 5.00% Na koniec lutego spodziewamy się rentowności wzdłuż krzywej na poziomie bliskim notowanym na koniec stycznia. Spodziewamy się, że średni poziom rentowności w segmencie 2 i 5 lat będzie jednak w lutym poniżej styczniowej średniej z uwagi na zdecydowany spadek rentowności zanotowany jeszcze w trakcie ubiegłego miesiąca. Ryzyko z punktu widzenia rentowności stanowi ewentualne dalsze pogorszenie nastrojów związane z obawami o sytuację fiskalną krajów UE i co za tym idzie dalsze osłabianie się złotego. KATEGORIA PROGNOZY BPH RYNEK WALUTOWY EUR-PLN: M2 10 (koniec m.): 4.00 M12 10 (koniec m.): 3.90 Początek lutego stał pod znakiem gwałtownego wzrostu awersji do ryzyka i panicznej wyprzedaży na giełdach oraz osłabienia euro wobec dolara m.in. za sprawą nasilenia obaw o sytuację budżetową części krajów strefy euro. To przełożyło się na silną wyprzedaż na krajowym rynku walutowym. Jednak od tego czasu nastroje poprawiły się, czemu sprzyjają oczekiwania rynków finansowych na pomoc UE dla zadłużonej Grecji. Jeśli te oczekiwania lub faktycznie zaproponowane rozwiązania zdołają uspokoić rynki, możemy zakończyć ten miesiąc w okolicy poziomu 4.00/EUR, gdzie go rozpoczynaliśmy. 4

5 Tabela 2. Prognozy krótkookresowe (dynamika %r/r) Kategoria / za okres Produkcja przemysłowa -5,2-4,5-4,4 0,1-1,3-1,3 9,9 7,4 6,8 6,9 Sprzedaż detaliczna (ceny bieżące) 2,8 2,6 5,7 5,2 2,5 2,1 6,3 7,2 1,9 3,2 CPI 3,6 3,5 3,6 3,7 3,4 3,1 3,3 3,5 3,5 3,0 PPI 3,7 4,1 2,8 2,2 1,6 2,0 1,9 2,1 0,7-0,6 Inflacja bazowa 2,8 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 2,0 1,9 Zatrudnienie w sekt. przedsiębiorstw -1,7-1,9-2,2-2,2-2,4-2,4-2,2-1,8-2,5-2,2 Wynagrodzenia w sekt. przedsiębiorstw 3,8 2,0 3,9 3,0 3,3 2,0 2,3 6,5 2,0 3,8 Stopa bezrobocia zarejestrowanego 10,7 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,4 11,9 12,8 13,0 Bilans obrotów bieżących (EURmn) Podaż pieniądza M3 14,2 14,4 11,9 9,0 9,6 11,9 8,0 8,1 7,6 EUR/PLN (średni za okres) 4,41 4,51 4,29 4,13 4,16 4,21 4,16 4,14 4,07 4,05 4,10 USD/PLN (średni za okres) 3,23 3,22 3,05 2,89 2,85 2,84 2,79 2,85 2,85 2,91 2,97 Stopa referencyjna NBP (na koniec okresu) 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 WIBOR 1M (średni za okres) 3,94 3,96 3,62 3,53 3,52 3,52 3,54 3,68 3,65 3,62 3,63 Bon skarbowy 52 tyg.(średnia za okres) 5,14 4,88 4,48 4,40 4,45 4,42 4,26 4,25 4,00 3,90 3,93 Obligacja 5 letnia (średnia za okres) 5,87 5,86 5,57 5,55 5,76 5,68 5,65 5,82 5,71 5,58 5,65 Źródło: NBP, GUS, Bank BPH Tabela 3. Prognozy średniookresowe, średnia w kwartale Kategoria / za okres Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Stopa referencyjna NBP (na koniec okresu) 5,75 6,00 6,00 5,00 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 WIBOR 1M 5,59 6,18 6,28 6,36 4,55 3,84 3,56 3,58 3,63 3,67 3,89 4,10 WIBOR 3M 5,80 6,43 6,57 6,62 4,84 4,44 4,20 4,20 4,21 4,26 4,49 4,72 Bon skarbowy 52 tyg. 5,84 6,46 6,56 6,37 4,94 5,00 4,44 4,31 3,94 4,11 4,46 4,65 Obligacja 2 letnia 6,12 6,46 6,49 6,22 5,33 5,52 5,12 5,09 5,04 5,17 5,43 5,56 Obligacja 5 letnia 6,04 6,35 6,26 6,14 5,56 5,87 5,63 5,72 5,64 5,77 6,05 6,19 EUR/USD 1,50 1,56 1,50 1,32 1,31 1,36 1,43 1,48 1,40 1,39 1,40 1,40 EUR/PLN 3,57 3,41 3,31 3,78 4,50 4,44 4,19 4,17 4,07 4,22 4,22 4,02 USD/PLN 2,38 2,18 2,20 2,87 3,46 3,26 2,93 2,83 2,91 3,03 3,01 2,87 Źródło: NBP, GUS, Bank BPH Tabela 4. Prognozy średniookresowe, średnia w kwartale, dynamika %r/r Kategoria / za okres Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 PKB * 6,2 6,0 5,1 3,0 0,8 1,1 1,7 3,0 2,9 3,2 3,1 2,8 Popyt krajowy 7,6 6,6 5,1 3,1-1,5-2,1-1,2 1,0 2,5 4,2 4,6 4,2 Spożycie 5,9 5,9 5,8 7,5 3,8 1,5 2,0 0,8 1,5 2,6 2,5 2,0 Prywatne 6,1 6,1 5,7 5,7 3,3 1,7 2,2 2,0 1,9 2,4 2,4 2,7 Publiczne 5,3 5,1 6,0 13,8 5,7 0,9 1,5-3,5 0,5 3,5 3,0 0,0 Akumulacja 15,6 9,2 2,9-6,0-26,1-15,1-12,3 1,2 8,6 11,3 13,3 9,5 Nakłady brutto na środki trwałe 15,6 14,5 4,0 4,5 1,0-3,0-1,5 1,5 0,3 4,0 3,8 3,5 Zapasy (kontrybucja we wzrost PKB) 0,4-0,8-0,1-3,4-4,9-2,8-2,6-0,1 1,1 1,3 1,8 1,7 Eksport netto (kontrybucja we wzrost PKB) -1,4-0,8-0,2-0,2 2,3 3,4 2,9 2,0 0,4-1,0-1,5-1,4 Produkcja przemysłowa 8,2 7,0 2,2-6,3-10,0-6,7-1,3 5,5 6,8 8,3 5,8 4,3 Sprzedaż detaliczna 20,7 15,9 11,8 6,3 2,1 2,5 4,5 5,2 4,2 6,3 6,4 8,0 CPI 4,1 4,3 4,7 3,7 3,2 3,7 3,6 3,3 3,0 2,2 2,0 2,3 Inflacja bazowa 1,8 2,1 2,6 2,9 2,4 2,7 2,9 2,8 1,8 1,4 1,3 1,5 Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 11,8 12,0 10,9 7,7 6,3 3,5 3,4 3,7 2,6 4,0 3,7 3,6 * PKB za Q4'09 na podstawie wstępnego szacunku GUS za 2009 r. Źródło: NBP, GUS, Bank BPH 5

6 GOSPODARKA POD LUPĄ Czy rząd skonsoliduje finanse publiczne? Wprowadzenie W ostatnich tygodniach uwagę mediów i ekonomistów przyciągnęły informacje dotyczące sytuacji fiskalnej oraz przedstawionych przez premiera i ministra finansów planów reformy fiskalnej zawartych w Planie Rozwoju i Konsolidacji Finansów Publicznych oraz aktualizacji programu konwergencji W związku z koniecznością wypełnienia rekomendacji Rady Europejskiej z 7 lipca 2009 r. i redukcji nadmiernego deficytu, oraz bardzo realnym ryzykiem wzrostu długu publicznego do powyżej 55% PKB, rząd przedstawił pakiet rozwiązań, które mają umożliwić realizację celu jakim jest ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych do poniżej 3% PKB w 2012 r., oraz utrzymanie długu publicznego poniżej wspomnianego progu ostrożnościowego. W dalszej części raportu podejmiemy krótką próbę oceny, czy zakres proponowanych przez władze rozwiązań fiskalnych jest wystarczający do redukcji nadmiernego deficytu i ograniczenia skali narastania zadłużenia publicznego. Sytuacja finansów publicznych Nie ulega wątpliwości osób interesujących się kwestiami gospodarczymi, że sytuacja polskich finansów publicznych pozostawia w ostatnich latach bardzo wiele do życzenia. Od początku transformacji ustrojowej żadnemu, Wykres 1: Zmiana salda budżetowego w 2009 r. w pp PKB -0.4 Węgry nawet najbardziej liberalnemu rządowi, nie udało się zrównoważyć budżetu. Okres prosperity w latach zatuszował nieco fatalny stan polskich finansów publicznych, a politycy i opinia publiczna bardzo szybko zapomnieli o problemach budżetowych jakie dotknęły Polskę podczas poprzedniego spowolnienia gospodarczego i tuż po nim 1. Napędzana wysokim wzrostem gospodarczym wysoka dynamika dochodów i redukcja nierównowagi budżetowej spowodowała na tyle dobre samopoczucie polityków, że poprzedni rząd zdecydował się na redukcję obciążeń podatkowych i parapodatkowych (m.in. wprowadzenie dwóch stawek PIT zamiast trzech, obniżki składek na ubezpieczenia społeczne). Zmianom tym, które co do zasady należy ocenić jako idące w Wykres 2: Saldo budżetu i wzrost PKB w krajach UE PKB, % LV LT EE SI RO IE BU SE DK LU FI DE HU AT NL IT CZ SK ES UK BE CY MT PT FR EL PL Saldo budżetu w % PKB Włochy Niemcy Polska Słowacja Czechy UE (27 krajów) Grecja Francja Portugalia Irlandia Wielka Brytania Hiszpania Źródło: Komisja Europejska, baza AMECO dobrym kierunku (obniżenie kosztów pracy, redukcja klina podatkowego, redukcja obciążeń fiskalnych) nie towarzyszyły niestety odpowiadające im zmiany po stronie wydatkowej budżetu. W efekcie o ile w okresie dobrej koniunktury budżet państwa udawało się domknąć deficytem na akceptowalnym poziomie (choć w okresie wysokiego wzrostu gospodarczego należałby raczej osiągać nadwyżki), to obecne spowolnienie dobitnie pokazało skalę wyrwy jaką tego rodzaju działania poczyniły w finansach państwa. Obecne władze podkreślają, że skala pogorszenia sytuacji w polskich finansach publicznych jest mniejsza od średniej europejskiej, z dumą podkreślając jednocześnie, że Polska gospodarka jako jedyna w UE przeszła suchą stopą przez kryzys i nie doświadczyła recesji, pozostając zieloną wyspą na mapie Europy. Rzeczywiście skala wzrostu deficytu była wyraźnie niższa niż w większości krajów UE (patrz wykres 1). Tym niemniej sam fakt, że w warunkach wzrostu gospodarczego, i przy podjęciu Źródło: Komisja Europejska, baza AMECO 1 W latach deficyt budżetu państwa kształtował się w poszczególnych latach w przedziale PLN30-40mld, a deficyt całego sektora finansów publicznych oscylował w okolicach 5-6% PKB. 6

7 pewnych działań na rzecz ograniczenia deficytu, ujemne saldo sektora finansów publicznych pogłębiło się w ubiegłym roku do ponad 7% PKB bardzo źle świadczy o kondycji sektora publicznego w naszym kraju. Porównanie z innymi krajami UE dobitnie pokazuje, że pomimo relatywnie bardzo korzystnych warunków gospodarczych deficyt sektora finansów publicznych plasuje Polskę w drugiej części stawki krajów europejskich pod kątem skali nierównowagi w finansach publicznych (patrz wykres nr 2). Immanentną cechą polskich finansów publicznych jest permanentny deficyt strukturalny 2. (patrz tabela nr 1), który pogłębiły jeszcze wspomniane cięcia obciążeń podatkowych oraz obniżki składek na ubezpieczenia społeczne. W szczególności warto zwrócić uwagę, że ostatnie szacunki Komisji Europejskiej wskazują, iż w latach r. w Polsce utrzymywał się bardzo wysoki deficyt strukturalny (odpowiednio 2.9% i 4.7% PKB) pomimo wzrostu gospodarczego sięgającego 6.8% w 2007 r. i 5.0% w roku 2008 r. oraz pokaźnej dodatniej luki produktowej 3. W programie rozwoju i konsolidacji finansów publicznych autorzy wprost stwierdzają, że nierównowaga fiskalna ma przede wszystkim podłoże strukturalne, a przejściowe ograniczanie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych było przede wszystkim wynikiem dobrej koniunktury. Zupełnie odrębnym problemem, którego nie będziemy poruszać jest kwestia elastyczności i efektywności wydatków publicznych. Tabela 1: Wzrost gospodarczy a sytuacja finansów publicznych w Polsce Realny PKB (zmiana w %) Luka produktowa (% potencjalnego PKB) Saldo budżetu (% PKB) Saldo strukturalne (% PKB) Dług publiczny (% PKB) Źródło: Komisja Europejska, baza AMECO Nie ulega wątpliwości, że sytuacja polskich finansów jest problemem, któremu rządzący dotychczas nie poświęcali zbyt wiele uwagi, a kwestia ta staje się przedmiotem zainteresowania polityków dopiero w momencie, kiedy pogorszenie koniunktury powoduje konieczność podjęcia działań ograniczających skalę pogłębienia nierównowagi budżetowej. 2 Deficyt strukturalny to miara nierównowagi fiskalnej, która uwzględnia wpływ zmian w koniunkturze na saldo budżetu. Miara ta opiera się na szacunkach dotyczących luki produktowej i elastycznościach dochodów i wydatków budżetu względem tej luki E Luka produktowa jest różnicą między potencjalnym wzrostem PKB, tj. takim, który nie generuje presji inflacyjnej i stabilizuje stopę bezrobocia na poziomie naturalnej stopy bezrobocia, a rzeczywistym PKB. Różnicę tą zwykle wyraża się w procentach potencjalnego PKB Utrzymywanie się wysokiego deficytu strukturalnego przekłada się na szybkie narastanie długu publicznego, który już w ubiegłym roku znacząco zbliżył się do PLN700mld i w ujęciu per capita znajduje się coraz bliżej PLN20tys. Innymi słowy mamy do czynienia z sytuacją, która może rodzić zagrożenia dla długookresowej stabilności finansów publicznych. Dlatego też osoby odpowiedzialne za kształt polityki gospodarczej podjęły decyzję o konieczności reformy fiskalnej, której osią jest wspomniany program rozwoju i konsolidacji finansów publicznych. Czy przedstawione plany są panaceum na bolączki polskich finansów? W oparciu o zarysowaną wcześniej diagnozę można zdefiniować dwa główne wyzwania dla rządzących w kontekście polityki fiskalnej. Pierwsze wyzwanie, o charakterze długoterminowym, związane jest ograniczeniem uporczywie wysokiego deficytu strukturalnego, aby uniknąć zagrożeń dla stabilności długookresowej finansów publicznych. Drugie, wynikające z pierwszego, ale na chwilę obecną bardziej palące, to uniknięcie przekroczenia przez dług publiczny progu ostrożnościowego na poziomie 55% PKB w horyzoncie najbliższych dwóch lat. Przedstawiony plan reform fiskalnych zawiera szereg propozycji, które nakierowane są na ograniczenie ryzyk średnioterminowych i długookresowych, jednak zakres działań krótkoterminowych może się okazać niewystarczający do wyraźnej redukcji skali nierównowagi fiskalnej, o ile nie nastąpi wyraźne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Zestawienie proponowanych rozwiązań i potencjalnych oszczędności jakie mogą przynieść (możliwych do oszacowania na podstawie informacji zawartych w planie konsolidacji finansów publicznych i aktualizacji programu konwergencji), wskazuje, że dominują propozycje, których efekty będą miały charakter średnioterminowy. Kolejną cechą charakterystyczną przedstawionych propozycji jest to, że większa uwaga jest skupiona na redukcji tempa narastania długu niż na redukcji jego źródła, czyli wysokiego deficytu. W szczególności, główne rozwiązania doraźne to (1) przyspieszenie prywatyzacji, (2) zmniejszenie odpisów z przychodów z prywatyzacji na określone fundusze (Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw), celem zwiększenia kwoty finansującej deficyt budżetu, oraz (3) lepsze zarządzanie płynnością finansów publicznych. Relatywnie niewielka część przedstawionych propozycji nakierowana jest na redukcję skali nierównowagi fiskalnej w krótkim okresie. Podzielamy tym samym opinię Komisji Europejskiej, że redukcja deficytu sektora instytucji rządowych i pozarządowych do poniżej 3% PKB będzie wymagała intensyfikacji wysiłków fiskalnych w latach 2011 i Słabe punkty planu zmian w finansach publicznych Dobrze przygotowany i wiarygodny plan konsolidacji fiskalnej powinien zawierać szereg propozycji rozwiązań, z których każde zawiera następujące elementy: (1) definicję celu, (2) sposoby jego realizacji, (3) precyzyjne terminy wdrożenia, (4) określenie podmiotów odpowiedzialnych za implementację, (5) szacunki skutków budżetowych w poszczególnych latach objętych planem. Na chwilę obecną niedoścignionym wzorem takiego planu w Polsce pozostaje tzw. plan Hausera. 7

8 Przedstawione w ostatnich tygodniach propozycje zmian w finansach publicznych nie zawierają konkretnych i skwantyfikowanych działań, które pozwoliłyby ograniczyć deficyt sektora general government do poniżej 3% PKB w 2012 r. W szczególności nie jest jasne w jaki sposób osiągnięta zostanie redukcja skali deficytu o ok. 3% PKB między 2011 r., a rokiem Sam fakt, że główna część dostosowań jest odsunięta w czasie na ostatni rok objęty programem konwergencji, a docelowy poziom deficytu znajduje się niemal na granicy 3% PKB rodzi poważne obawy o możliwości realizacji przedstawionego planu fiskalnego. Co więcej problemy z przyjęciem aktualizacji programu konwergencji przez rząd wskazały, że proponowane zmiany w systemie emerytalnym nie są efektem wypracowanych wcześniej w ramach koalicji rozwiązań, a autorskim pomysłem premiera i jego najbliższych współpracowników. W efekcie istnieje poważne ryzyko, że plan konsolidacji może spotkać podobny los jak Plan Hausera i nie zostanie wdrożony w zaproponowanej formie. Biorąc pod uwagę tarcia w koalicji rządzącej w związku z kluczowymi reformami finansów publicznych istnieje obawa, że faza implementacji może okazać się jedną z najsłabszych stron planu konsolidacji. referencyjnej, wynosząc 2.9% PKB. Co więcej, w aktualizacji programu konwergencji rząd zwraca uwagę, że w przypadku wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego w najbliższych latach, redukcja nadmiernego deficytu opóźni się o rok. W kontekście uwarunkowań politycznych wydaje się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w zakresie dostosowań fiskalnych, to podjęcie przez obecne władze próby wdrożenia części najmniej kosztownych politycznie rozwiązań. Najprawdopodobniej kalkulacje polityczne związane z okresem kampanii wyborczej oraz brak wsparcia ze strony koalicjanta i głośne protesty opozycji spowodują, że propozycje przynoszące najbardziej wymierne korzyści budżetowe nie zostaną wdrożone. W efekcie fiaska implementacji programu reform, niewystarczających oszczędności i dalszego narastania długu publicznego, rządzący prawdopodobnie zdecydują się na zmianę definicji długu publicznego, aby uniknąć przekroczenia progu 55% PKB. Plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych sugeruje, że tego rodzaju rozwiązanie mogłoby być zastosowane po wcześniejszych próbach konsolidacyjnych. Rządzący zakładają, że jeżeli wcześniej podejmą pewne działania oszczędnościowe, to nawet jeżeli okażą się niewystarczające dla Tabela 2: Szacunki wpływu proponowanych zmian w finansach publicznych na saldo budżetu i relację długu do PKB do 2012 r. Proponowane zmiany Charakter rozwiązań Potencjalne oszczędności budżetowe do końca 2012 r. w % PKB Szacowany wpływ na relację długu publicznego do PKB na koniec 2012 r. 1. Wzmocnienie ram instytucjonalnych i organizacj finansów publicznych 1.1 Wprowadzenie reguły fiskalnej doraźne / średniookresowe ok Rozszerzenie zakresu informacji o zobowiązaniach publicznych średniookresowe brak ewentualna zmiana definicji 1.3 Poprawa sprawozdawczości i i planowania średniookresowe brak brak 1.4 Planowanie wieloletnie i budżet zadaniowy średnioookresowe nieokreślone nieokreślony 1.5 Poprawa efektywności zarządzania wykonaniem budżetu doraźne / średniookresowe nieistotne nieistotny 1.6 Poprawa zarządzania płynnością doraźne / średnioookresowe nieistotne Dokończenie reformy emerytalnej 2.1 Ograniczenie przywilejów służb mundurowych średniookresowe brak brak 2.2 Zmiany w systemie rentowym doraźne / średniookresowe nieistotne nieistotny 2.3 Przegląd efektywności OFE średniookresowe nieokreślone niekoreślony 2.4 Dostosowanie systemu emerytalnego do zmian demograficznych średniookresowe nieokreślone nieokreślony 3. Poszerzenie bazy podatkowej 3.1 Rozszerzenie zakresu obowiązywaina kas fiskalnych doraźne / średnioterminowe nieokreślone nieokreślony 3.2 Zmiany w VAT od pojazdów z homologacją ciężarową doraźne ok. 0.3 ok Prywatyzacja 4.1 Pywatyzacja przedsiębiorstw doraźne 0.1 ok Prywatyzacja nieruchomości rolnych Skarbu Państwa doraźne nieokreślone nieokreslone Źródło: szacunki własne w oparciu o informacje zawarte w "Planie Rozoju i Konsolidacji Finansów Publicznych " Scenariusz prawdopodobnego rozwoju sytuacji fiskalnej Realistyczne spojrzenie na perspektywy fiskalne i zderzenie ich z kalendarzem politycznym (wybory prezydenckie i samorządowe w 2010 r. oraz wybory parlamentarne 2011 r.) wskazuje, że wdrożenie niepopularnych rozwiązań oszczędnościowych będzie bardzo trudne. Główna część dostosowań jest przewidywana na 2012 r. i margines błędu dla redukcji nadmiernego deficytu w 2012 r. jest niewielki, zwłaszcza, że rząd planuje, że deficyt znajdzie się wówczas bardzo blisko wartości stabilizacji długu publicznego poniżej 55% PKB, rynki finansowe łatwiej zaakceptują zmianę definicji długu publicznego jako sposób oddalenia w czasie dostosowań fiskalnych. Pytanie tylko, czy odsuwając reformę finansów publicznych na tzw. lepsze czasy, kiedy koniunktura pozwoli, aby dostosowania były mniej bolesne, nie skończy się ponownie brakiem działań i stwierdzeniem, że sytuacja finansów publicznych poprawia się, wiec problemu w zasadzie nie ma. 8

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 RADA MINISTRÓW ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 Warszawa Czerwiec 2015 r. Spis treści WSTĘP... 2 OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 3 ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik. Polska. Gospodarka

Miesięcznik. Polska. Gospodarka Gospodarka Polska Miesięcznik Mateusz Szczurek Warszawa (48 22) 820 4698 mateusz.szczurek@ingbank.pl Rafał Benecki Warszawa (48 22) 820 4696 rafal.benecki@ingbank.pl Grzegorz Ogonek Warszawa (48 22) 820

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji 48000 pkt 41800 35600 29400 23200 BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Rynek akcji Makroekonomia WIG 31 031 Średnie P/E 2009P Średnie P/E 2010P Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Monitor Polski Nr 72 4017 Poz. 915 915 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r.

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki

Bardziej szczegółowo