Akademia Morska w Gdyni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska w Gdyni"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Fizyka 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczny Katedra Fizyki 4. Kierunek: Elektrotechnika Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 0 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. Zbigniew Otremba wykładowca dr hab. Zbigniew Otremba wykładowca mgr Włodzimierz Freda wykładowca mgr Emilia Baszanowska 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Zna klasyczne modele zjawisk fizycznych, formułuje definicje wielkości opisujących je, wymienia jednostki tych wielkości Akademia Morska w Gdyni Zna związki pomiędzy wielkościami w mechanice klasycznej oraz matematyczne egzemplifikacje praw fizyki klasycznej. Zna zasadę tworzenia analogów (układów elektrycznych) prostych modeli zjawisk fizycznych. Omawia postulaty wczesnej teorii kwantów. Formułuje postulaty teorii kwantowej, zna interpretacje matematycznych modeli fizyki kwantowej oraz ich odniesienia do zjawisk fizykalnych oraz techniki. Wykorzystuje modele zjawisk fizycznych do opisu elementarnych zdarzeń fizykalnych. Używa poprawnej polszczyzny do określania fizykalnych zdarzeń. Rozumuje abstrakcyjnie w opisie i przewidywaniu przebiegu zdarzeń fizykalnych w różnych dziedzinach wiedzy i techniki. Umiejętności Rozwiązuje modele elementarnych zdarzeń fizykalnych i interpretuje rozwiązania. Tworzy modele prostych zjawisk fizykalnych oraz poszukuje możliwości ich rozwiązania analitycznie, analogowo i numerycznie. Kompetencje społeczne Stosuje zintegrowaną wiedzę z fizyki w percepcji treści przedmiotów podczas studiów. Rozwiązuje matematyczne modele prostych zjawisk kwantowych. Przedstawia zjawiska kwantowe w relacji do podstaw techniki. Modeluje (matematyzuje) zjawiska w różnych dziedzinach wiedzy oraz formułuje odpowiadające im problemy obliczeniowe. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Znajomość materiału fizyki i matematyki w zakresie szkoły średniej dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Wielkości kinematyczne i dynamiczne, związki pomiędzy nimi Ruch drgający: modele ruchu harmonicznego prostego, tłumionego, z siłą wymuszającą Ruch falowy: modele fali biegnącej i fali stojącej Wprowadzenie do pól siłowych: grawitacyjnego, elektrostatycznego i magnetostatycznego. Określanie rozkładów pól. Ruch w polach siłowych Wybrane analogi zjawisk fizycznych. 8 0

2 Akademia Morska w Gdyni strona: 2 6 Zmierzch fizyki klasycznej. Założenia teorii względności. Wczesna teoria kwantów (postulat Plancka, zjawisko fotoelektryczne, powstawanie promieni X, model atomu wg Bohra). 7 Podstawy fizyki kwantowej - geneza równania Schroedingera i przykłady rozwiązań. Podstawowe interpretacje w fizyce kwantowej oraz odniesienia do techniki. 8 Podstawy fizyki fazy skondensowanej model struktury przestrzennej a model struktury energetycznej. Właściwości elektryczne i optyczne ciał stałych w oparciu o model pasm energetycznych. Światło laserowe: jego cechy, wytwarzanie i przykłady zastosowań w różnych dziedzinach. 9 Podstawy fizyki jądra atomu (prawo rozpadu, energia wiązania, broń nuklearna, siłownie atomowe i inne przykłady cywilnego wykorzystania promieniotwórczości, jednostki radiometryczne, ochrona radiologiczna). 10 Powszechność promieniowania - zagrożenia dla człowieka i przyrody (promieniowanie mikrofalowe, termiczne, świetlne, ultrafioletowe, rentgenowskie, promieniotwórczość naturalna ziemska i kosmiczna) Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Otremba Z., Wybrane zagadnienia fizyki klasycznej, wyd.: Akademia Morska, Gdynia 2004 Otremba Z., Fizyka współczesna, wyd.: Akademia Morska, Gdynia Zalecana lista lektur uzupełniających: Otremba Z., Fizyka na starcie, wyd.: Akademia Morska, Gdynia 2007 Otremba Z. Analogi wybranych zjawisk fizycznych, wyd.: Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1996 Young H.D. & Freeman R.A., University Physics, Ed.: Pearson Addison-Wesley, San Francisko 2008 Massalski J., Massalska M., Fizyka dla inżynierów, Wyd.: WNT 2006B. Jaworski, A. Dietłaf, L. Miłkowska, Kurs fizyki, PWN, Warszawa, 1984 R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, t. I, PWN, 1997 Januszajtis A., Fizyka dla politechnik, tom 3, PWN, Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Kolokwia w czasie semestru Egzamin końcowy Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Do 20 % nieobecności sposób odrabiania każdorazowo ustalany z wykładowcą W przypadku 20 % nieobecności potrzebna jest decyzja dziekana 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Brak

3 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Geometria i Grafika inżynierska 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczny Katedra Podstaw Techniki 4. Kierunek: Elektrotechnika Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Malgorzata Kotlicka wykładowca dr inż. Malgorzata Kotlicka wykładowca mgr inż. Tomasz Kowalewski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza opisuje podstawowe konstrukcje geometryczne i metody rzutów prostokątnych na dwie i więcej płaszczyznach Akademia Morska w Gdyni kategoryzuje podstawowe konstrukcje geometryczne i metody rzutów prostokątnych na dwie i więcej płaszczyznach wybiera podstawowe konstrukcje geometryczne i metody rzutów prostokątnych na dwie i więcej płaszczyznach nazywa wykreślne reguły konstrukcji obrazów tworów przestrzennych opisuje sposoby konstrukcyjnego i syntetycznego badania związków i zależności wynikających z wzajemnych położeń elementów przestrzeni określa znormalizowane elementy rysunku technicznego (formaty arkuszy, podziałki, grubości, linii rysunkowych itp.) określa podstawowe elementy rysunku technicznego części maszynowych (połączenia, koła zębate itp.) przedstawia zasady wymiarowania na rysunku technicznym dla części oraz zespołów maszynowych przedstawia zasady tolerowania geometrycznego oraz oznaczenia chropowatości powierzchni na rysunku technicznym dla części maszynowych ilustruje wykreślne reguły konstrukcji obrazów tworów przestrzennych wybiera sposoby konstrukcyjnego i syntetycznego badania związków i zależności wynikających z wzajemnych położeń elementów przestrzeni wybiera znormalizowane elementy rysunku technicznego (formaty arkuszy, podziałki, grubości, linii rysunkowych itp.) wybiera sposoby prezentacji części maszynowych na rysunku technicznym charakteryzuje zasady wymiarowania na rysunku technicznym dla części oraz zespołów maszynowych charakteryzuje zasady tolerowania geometrycznego oraz oznaczenia chropowatości powierzchni na rysunku technicznym dla części maszynowych wiąże wykreślne reguły konstrukcji obrazów tworów przestrzennych uzasadnia sposoby konstrukcyjnego i syntetycznego badania związków i zależności wynikających z wzajemnych położeń elementów przestrzeni objaśnia wybór znormalizowanych elementów rysunku technicznego (formaty arkuszy, podziałki, grubości, linii rysunkowych itp.) objaśnia wybór sposobów prezentacji części maszynowych na rysunku technicznym objaśnia wybór sposobu wymiarowania na rysunku technicznym dla części oraz zespołów maszynowych objaśnia wybór tolerancji geometrycznych oraz oznaczenia chropowatości powierzchni na rysunku technicznym dla części maszynowych wymienia nazwy kilku edytorów rysunku technicznego wspomagających prace inżynierskie oraz wymienia rodzaje układów współrzędnych stosowanych w edytorach rysunku technicznego rozróżnia do jakich zastosowań są przeznaczone poszczególne edytory rysunku oraz wyjaśnia sposób zapisu współrzędnych punktu przestrzeni w różnych układach współrzędnych wymienia różnice w funkcjonalności poszczególnych edytorów oraz ilustruje zapis współrzędnych punktu przestrzeni w różnych układach współrzędnych wymienia rodzaje układów współrzędnych stosowanych w edytorach rysunku technicznego wyjaśnia sposób zapisu współrzędnych punktu przestrzeni w różnych układach współrzędnych Umiejętności ilustruje zapis współrzędnych punktu przestrzeni w różnych układach współrzędnych

4 Akademia Morska w Gdyni strona: 3 sporządza rzuty równoległe i środkowe zadanych figur geometrycznych rozwiązuje zadania konstrukcyjne metodą wykreślną według podanego algorytmu sporządza podstawowe elementy rysunku technicznego (połączenia, koła zębate itp.) z uwzględnieniem wymiarów części maszynowych konstruuje rzeczywiste kształty i wielkości figur geometrycznych przedstawionych w rzutach stosuje umiejętnie zadane konstrukcje geometryczne sporządza podstawowe elementy rysunku technicznego (połączenia, koła zębate itp.) z uwzględnieniem proporcjonalności części maszynowych analizuje własności figur na podstawie związków zachodzących pomiędzy rzutami tych figur stosuje odpowiednią metodę rozwiązania zadania konstrukcyjnego w zależności od celu zadania stosuje Student kreśli podstawowe elementy rysunku technicznego (połączenia, koła zębate itp.) z uwzględnieniem wizualnej złożoności części maszynowych szkicuje wymiary, tolerancje wymiarowe i geometryczne oraz oznaczenia chropowatości na rysunku wykonawczym części maszynowej sporządza rysunek wykonawczy części maszynowej na podstawie rysunku złożeniowego szkicuje wymiary, tolerancje wymiarowe i geometryczne oraz oznaczenia chropowatości powierzchni na rysunku wykonawczym części maszynowej z uwzględnieniem sposobu wytwarzania części maszynowej sporządza rysunek wykonawczy części maszynowej na podstawie rysunku złożeniowego z uwzględnieniem tolerancji wymiarowych i geometrycznych oraz oznaczenia chropowatości powierzchni szkicuje wymiary, tolerancje wymiarowe i geometryczne oraz oznaczenia chropowatości na rysunku wykonawczym części maszynowej z uwzględnieniem sposobu wytwarzania części maszynowej oraz spełnianego zadania w zespole maszynowym sporządza rysunek wykonawczy części maszynowej na podstawie rysunku złożeniowego z uwzględnieniem tolerancji wymiarowych i geometrycznych oraz oznaczenia chropowatości powierzchni wynikających ze spełnianego przez nią zadania w zespole maszynowym postęuje zgodnie z zasadami obwiązującymi na wykładach i podczas ćwiczeń laboratoryjnych słucha uważnie treści wykładu i wprowadzenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem sporządza notatki z wykładów aktywnie uczestniczy w wykładzie i ćwiczeniach laboratoryjnych i zgłasza się do odpowiedzi w przypadku gdy wykładowca zadaje pytanie dotyczące ich treści ma świadomość tego, że celowe jest zrozumienie pozyskanej wiedzy ponieważ rozumiejąc, będzie mógł efektywnie ją wykorzystać w swojej przyszłej pracy docenia korzyści płynące ze synergicznego działania grupy wykładowej i laboratoryjnej Kompetencje społeczne dba o przestrzeganie zasad obwiązujących na wykładach i podczas ćwiczeń laboratoryjnych przez innych studentów dyskutuje trudniejsze fragmenty wykładu i wprowadzenia do ćwiczeń laboratoryjnych w celu lepszego zrozumienia zadaje pytania dotyczące treści wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych podczas konsultacji zgłasza wykładowcy swoje uwagi lub uzupełnienia odnoszące się do treści wykładów i ćwiczeniach laboratoryjnych uzasadnia, dlaczego zrozumienie pozyskanej wiedzy pozwala na jej efektywne wykorzystanie w przyszłej pracy dokonuje oceny korzyści płynących ze synergicznego działania grupy wykładowej i laboratoryjnej wskazuje możliwe modyfikacje zasad w celu podniesienia efektywności odbywania wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych przez innych studentów wyszukuje z innych źródeł informacje uzupełniające do wykładów i wprowadzenia do ćwiczeń laboratoryjnych wykorzystuje uzyskaną wiedzę, np. w działaniu koła studenckiego dostarcza wykładowcy nowe materiały odnoszące się do treści poprzednich wykładów i ćwiczeniach laboratoryjnych uświadamia innych studentów co do tego, że zrozumienie pozyskanej wiedzy pozwala na jej efektywne wykorzystanie w ich przyszłej pracy wskazuje możliwe modyfikacje funkcjonowania grupy wykładowej i laboratoryjnej w celu uzyskania większych korzyści płynących ze ich synergicznego działania 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak wymagań wstępnych i dodatkowych dodatkowe:

5 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak fakultatywnych komponentów przedmiotu 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Zadania geometrii wykreślnej. Elementy przestrzeni. Pojęcie rzutu i metody rzutowania Rzuty Monge a odwzorowanie elementów przestrzeni (punkt, prosta, płaszczyzna) w rzutach prostokątnych Przynależność elementów. Elementy wspólne Normalizacja w technice (formaty arkuszy, podziałki, grubości, rodzaje i zastosowanie linii rysunkowych, układ rzutni, tabliczki znamionowe) Stosowane uproszczenia rysunkowe. Istota i zasady wymiarowania. Zarządzanie dokumentacją techniczną Schematy instalacji i zasady ich rysowania. Zasady sporządzania schematów hydraulicznych, pneumatycznych 4 0 oraz instalacji elektrycznej. Rysowanie schematów instalacji. 7 Odwzorowanie kształtu brył w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych. Widoki, przekroje i kłady Zasady zapisu wymiarów. Tolerowanie wymiarów, kształtu i położenia, oznaczenie chropowatości Połączenia gwintowe - oznaczenia i uproszczenia. Połączenia spawane - oznaczenia i uproszczenia Rysowanie schematów konstrukcji statycznych Komputerowe programy wspomagające rysowanie edytory rysunków. Organizacja zapisu rysunku do graficznej bazy danych. Układ współrzędnych w edytorze Współrzędne bezwzględne i względne. Podstawowe narzędzia rysunkowe edytora rysunków. 1 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Lewandowski. Z.: Geometria wykreślna. Dobrzański T. Rysunek Techniczny Maszynowy. WNT, Warszawa Pikoń Andrzej: AutoCAD 200x 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Zaliczenie końcowe Ćwiczenia praktyczne Uczestnictwo w zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: odrabianie ćwiczenia projektowago z inną grupą w określonym przez prowadzącego terminie 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

6 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Historia elektrotechniki i elektroniki 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Automatyki Okrętowej 4. Kierunek: Elektrotechnika Specjalność: 5. Typ przedmiotu: 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 0 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 11. Sposób realizacji: 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Akademia Morska w Gdyni 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia:

7 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Informatyka 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Automatyki Okrętowej 4. Kierunek: Elektrotechnika Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy - konwencja STCW 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Mostefa Mohamed-Seghir wykładowca dr inż. Mostefa Mohamed-Seghir 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Zna systemy liczbowe, jednostki informacyjne i binarne oraz wyjąśnia zasady kodowania liczb. Akademia Morska w Gdyni Zna systemy liczbowe, jednostki informacyjne i binarne oraz wyjąśnia zasady kodowania liczb. Zna systemy liczbowe, jednostki informacyjne i binarne oraz wyjąśnia zasady kodowania liczb. Definiuje i zna struktury programu i podstawowe elementy w języku Turbo Pascal Zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci programu komputerowego w języku Turbo Pascal. Analizuje algorytmy, w których występują sytuacje warunkowe, powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń. Opisuje zasady zastosowania procedury i funkcje w programie głownym oraz przekazywania parametrów. Definiuje i zna struktury programu i podstawowe elementy w języku Turbo Pascal Zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci programu komputerowego w języku Turbo Pascal. Analizuje algorytmy, w których występują sytuacje warunkowe, powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń. Opisuje zasady zastosowania procedury i funkcje w programie głownym oraz przekazywania parametrów. Definiuje i zna struktury programu i podstawowe elementy w języku Turbo Pascal Zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci programu komputerowego w języku Turbo Pascal. Analizuje algorytmy, w których występują sytuacje warunkowe, powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń. Opisuje zasady zastosowania procedury i funkcje w programie głownym oraz przekazywania parametrów. Zna zasady deklaracji typu tablicowego i rekordowego oraz ich zasosowanie. Ponad to opisuje sposóby zapisu do pliku i odczytu z pliku. Zna zasady deklaracji typu tablicowego i rekordowego oraz ich zasosowanie. Ponad to opisuje sposóby zapisu do pliku i odczytu z pliku. Zna zasady deklaracji typu tablicowego i rekordowego oraz ich zasosowanie. Ponad to opisuje sposóby zapisu do pliku i odczytu z pliku. Zna podstawowe zasady programowania obiektowego w środowisku Delphi. Buduje proste aplikacje. Zna podstawowe zasady programowania obiektowego w środowisku Delphi. Buduje proste aplikacje. Zna podstawowe zasady programowania obiektowego w środowisku Delphi. Buduje proste aplikacje. musi znać 55% poprawnych odpowiedzi. musi znać 75% poprawnych odpowiedzi. musi znać 88% poprawnych odpowiedzi. Umiejętności Potrafi dodawać i odejmować w systemie binarnym i zamieniać liczby dziesiętne na binarne oraz napisać prosty program w języku Turbo Pascal. Potrafi dodawać i odejmować w systemie binarnym i zamieniać liczby dziesiętne na binarne oraz napisać prosty program w języku Turbo Pascal. Potrafi dodawać i odejmować w systemie binarnym i zamieniać liczby dziesiętne na binarne oraz napisać prosty program w języku Turbo Pascal. potrafi zlokalizować i usunąć błędy w programach oraz przetestować je. Potrafi zastosować w programach instrukcje i zadeklarować zmienne. Potrafi zaprojektować program na bazie algorytmu oraz zastosować strukturalne typy danych. potrafi zlokalizować i usunąć błędy w programach oraz przetestować je. Potrafi zastosować w programach instrukcje i zadeklarować zmienne. Potrafi zaprojektować program na bazie algorytmu oraz zastosować strukturalne typy danych. potrafi zlokalizować i usunąć błędy w programach oraz przetestować je. Potrafi zastosować w programach instrukcje i zadeklarować zmienne. Potrafi zaprojektować program na bazie algorytmu oraz zastosować strukturalne typy danych.

8 Akademia Morska w Gdyni strona: 5 Wykorzystuje w programach dźwięki, grafikę i animacje. Stosować poznane instrukcje z języka Turbo Pascal w aplikacjach wizualnych w środowisku Delphi. Musi wykonać zadania w dodatkowym terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i ustaleń organizacyjnych. Słucha uważnie wykładu, prowadzi notatki, uzupełnia wskazane materiały pomocnicze. Bierze aktywny udział w zajęciach wykonywanych w grupach, przygotowuje się do zajęć. Wywiązuje się merytorycznie i terminowo z przydzielonych zadań, przyjmuje uwagi dotyczące swojej pracy. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Wykorzystuje w programach dźwięki, grafikę i animacje. Stosować poznane instrukcje z języka Turbo Pascal w aplikacjach wizualnych w środowisku Delphi. Musi wykonać zadania w 85% poprawnych odpowiedzi zadanym czasie. Kompetencje społeczne Dba o przestrzeganie zasad i ustaleń przez grupę. Wskazuje konieczne uzupełnienia, dyskutuje treść wykładu. Aktywnie współpracuje w grupie, dyskutuje możliwości rozwiązań, wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu zadań. Uwzględnia przekazane uwagi w kolejnych opracowaniach, przenosi i kumuluje doświadczenia. Wykorzystuje w programach dźwięki, grafikę i animacje. Stosować poznane instrukcje z języka Turbo Pascal w aplikacjach wizualnych w środowisku Delphi. Musi wykonać zadania w zadanym czasie. Wskazuje możliwosci poprawy istniejących rozwiązań. Samodzielnie uzupełnia wiedzę. Organizuje pracę grupy. Inicjuje dyskusje, prezentuje grupie koncepcje i rozwiązania. Rozwija twórczo i uzupełnia zadania. 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Systemy liczbowe, jednostki informacyjne i binarne kodowanie liczb Języki programowania komputerów, język wewnętrzny, assembler, języki wysokiego poziomu Zasady programowania w języku assembler. Algorytm, a program 4 Język Pascal, jego implementacje. Struktura programu, podstawowe elementy języka 5 Klasyfikacja typów. Zmienne i wyrażenia. Instrukcje proste i strukturalne Procedury i funkcje, przekazywanie parametrów Typy strukturalne: tablicowy, rekordowy, plikowy System Delphi jako ewolucja języka Pascal 6 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. N. Wirth. Algorytmy + struktury danych = programy, WNT D. van Tassel. ` Praktyka programowania`, WNT B. W. Kernighan, P. J. Plauger, `Narzędzia programistyczne w Pascalu`, WNT A. Marciniuk. Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania, Wydawnictwo Nakom 5. A. Daniluk `ABC Delphi 6` Helion, Gliwice Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. W. Porębski, Pascal - Wprowadzenie do programowania, Wydawnictwo HELP 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Zaliczenie końcowe 55 55

9 Akademia Morska w Gdyni strona: 6 2 Ćwiczenia praktyczne Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia:

10 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Inżynieria materiałowa 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki Okrętowej 4. Kierunek: Elektrotechnika Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 1 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk wykładowca dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza definiuje stałe materiałowe i klasyfikuje materiały elektrotechniczne Akademia Morska w Gdyni wybiera materiał elektrotechniczny do określonego zastosowania i uzasadnia przyjęte kryteria, opisuje trendy rozwojowe w dziedzinie materiałów elektrotechnicznych wymienia typowe materiały przewodzące nazywa czynniki wpływające na rezystywność metali opisuje materiały nadprzewodzące wyjaśnia właściwości półprzewodników wymienia mechanizmy polaryzacji dielektryka i identyfikuje źródła strat dielektrycznych porównuje miedź i aluminium jako materiały przewodowe, charakteryzuje typowe materiały stykowe określa wpływ wybranych czynników na rezyzstywność metali określa zastosowania nadprzewodników w elektrotechnice opisuje mechanizmy polaryzacji dielektryka klasyfikuje materiały elektroizolacyjne i wymienia typowe materiały elektroizolacyjne należące do poszczególnych grup definiuje wytrzynałość elektryczną i wymienia mechanizmy przebicia dielektryka opisuje wpływ temperatury na właściwości materiałów elektroizolacyjnych wymienia kryteria doboru materiałów na izolacje i powłoki kabli definiuje pojęcia diamagnetyk, paramagnetyk i ferromagnetyk, opisuje pętlę histerezy ferromagnetyka, klasyfikuje materiały magnetyczne i wymienia typowe materiały magnetyczne identyfikuje źródła strat energii w materiałach magnetycznych opisuje mechanizmy przebicia dielektryka definiuje pojęcie wskaźnika temperaturowego charateryzuje kryteria doboru materiałów na izolacje i powłoki kabli objaśnia strukturę i właściwości amorficznych i nanokrystalicznych materiałów magnetycznych objaśnia sposoby ograniczania strat emergii w materiałach magnetycznych Umiejętności analizuje wpływ mechanizmów przebicia na wytryzmałość elektryczną dielektryka tłumaczy sposób wyznaczania wskaźnika temperaturowego tłumaczy kryteria doboru materiałów na izolację lub powłokę kabla dla określonego zastosowania

11 Akademia Morska w Gdyni strona: 7 posługuje się danymi katalogowymi przy doborze materiałów elektrotechnicznych wykazuje aktywność na wykładzie 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Brak wymagań dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak analizuje ograniczenia przyjętego rozwiązania w zakresie doboru materiałów, porównuje alternatywne rozwiązania w zakresie doboru materiałów do określonego zastosowania Kompetencje społeczne wykazuje aktywność w wyszukiwaniu wiedzy w innych źródłach ocenia i wyjaśnia wpływ czynników środowiskowych na trwałość materiałów elektrotechnicznych dyskutuje na temat treści przekazywanych na wykładzie, formułuje wnioski 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Wprowadzenie. Stałe materiałowe. Klasyfikacja materiałów elektrotechnicznych Materiały przewodzące. Konduktywność metali. Miedź i aluminum. Materiały oporowe i stykowe Nadprzewodniki Materiały pólprzewodzące. Półprzewodniki. Warystory i termistory Materiały elektroizolacyjne. Polaryzacja dielektryka. Przenikalność elektryczna. Straty dielektryczne. Wytrzymałość elektryczna. Trwałość materiałow elektroizolacyjnych. Palność Klasyfikacja i zastosowania materiałów elektroizolacyjnych. Tworzywa sztuczne. Materiały stosowane na izolacje i powłoki kabli. 7 Materiały magnetyczne. Polaryzacja magnetyczna. Diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki. Stratność ferromagnetyka Klasyfikacja materiałów magnetycznych i ich zastosowania Zaliczenie. 1 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1.Celiński Z., Materiałoznawstwo elektrotechniczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wydanie III-popr.i rozszerzone, Kolbiński K., Słowikowski J., Materiałoznawstwo elektrotechniczne, WNT Warszawa wyd. III, Poradnik Inżyniera Elektryka. Tom 1. Warszawa, WNT Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Sukiennicki, A. Zagórski, Fizyka ciała stałego, WNT Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna prowadzącego ze studentem co do terminu odrobienia zajęć 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Brak

12 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Matematyka 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_48 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacyjny Katedra Matematyki 4. Kierunek: Elektrotechnika Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 5 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Bożena Kwiatuszewska-Sarnecka wykładowca dr Adam Cichocki 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza definiuje postać algebraiczną, trygonometryczną liczby zespolonej. korzysta z działań na macierzach, oblicza wyznaczniki różnych stopni ze wzoru Laplace`a. Akademia Morska w Gdyni korzysta z postaci trygonometrycznej liczby zespolonej i działań na niej. korzysta z macierzy odwrotnej i twierdzenia Cramera przy rozwiązywaniu układów równań. Korzysta z postaci wykładniczej liczby zespolonej i działań na niej. korzysta z twierdzenia Kroneckera Capellego przy rozwiązywaniu układów równań liniowych. definiuje podstawowe działania na wektorach, określa postać równania płaszczyzny i prostej w przestrzeni. określa wzajemne położenie dwóch płaszczyzn i prostych, określa odległość pomiędzy prostymi skośnymi. prezentuje wzory służące do do obliczania pól oraz objętości, wykorzystujące iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany wektorów. wymienia podstawowe wzory na pochodne funkcji elementarnych. korzysta z podstawowych metod obliczania całek nieoznaczonych. wykonuje podstawowe działania na liczbach zespolonych w postaci algebraicznej, trygonometrycznej i wykładniczej. prezentuje podstawowe zastosowania pochodnej funkcji. korzysta z całki oznaczonej do obliczania pól obszarów płaskich. Umiejętności rozwiązuje w dziedzinie zespolonej równania drugiego stopnia o współczynnikach rzeczywistych. cytuje twierdzenia dotyczące badania przebiegu zmienności funkcji. używa całek do obliczania pola powierzchni i objętości bryły obrotowej. rozwiązuje zadania wykorzystując postać trygonometryczną i wykładniczą liczby zespolonej. wykonuje działania na macierzach, oblicza wyznaczniki. oblicza iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany wektorów, znajduje równania prostych i płaszczyzn w przestrzeni. rozwiązuje układ równań liniowych z trzema niewiadomymi dwoma metodami. rozwiązuje zadania posługując się rysunkami pomocniczymi przy znajdowaniu równań prostych i płaszczyzn. posługując się twierdzeniem Kroneckera Capellego rozwiązując układy równań. wykorzystuje iloczyny pomiędzy wektorami do obliczania pól trójkątów, równoległoboków i objętość ostrosłupów. znajduje pochodne funkcji złożonych, wykorzystuje regułę d`hospitala obliczając granice funkcji. oblicza całki nieoznaczone wykorzystując różne metody całkowania. wykazuje aktywność podczas wykładu i ćwiczeń. postępuje zgodnie z instrukcjami prowadzącego zajęcia. dba o czytelność i logikę zapisów, posługuje się poprawnym językiem omawiając zagadnienia. oblicza wartość przybliżoną wyrażeń wykorzystując twierdzenie Taylora i wzór Maclaurina. oblicza pola obszarów płaskich korzystając z całki oznaczonej. Kompetencje społeczne chętnie podejmuje dyskusję z innymi uczestnikami zajęć. pomaga innym zrozumieć problem, współpracuje z innymi. ma świadomość jak istotne jest znajdowanie praktycznych zastosowań omawianych zagadnień. przeprowadza badanie przebiegu zmienności funkcji i na jego podstawie szkicuje wykres funkcji. oblicza długość łuku krzywej, objętość i pole powierzchni bryły obrotowej. wspiera nauczyciela proponując zadania do rozwiązania. wykazuje kreatywność i chęć aktywnego uczestniczenia w rozwiązywaniu zadań. dokonuje oceny uzyskanych wyników, akceptuje rozwiązania innych członków grupy. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

13 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: wiedza z zakresu matematyki obowiązująca na maturze o zakresie podstawowym. nie dotyczy. 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Elementy algebry. Definicja liczby zespolonej, działania na liczbach zespolonych. Definicja macierzy i wyznacznika, działania i własności. Układy równań liniowych. Twierdzenie Cramera i Kroneckera-Capellego Geometria analityczna w przestrzeni. Wektor w przestrzeni trójwymiarowej. Równanie płaszczyzny i prostej w przestrzeni trójwymiarowej. Powierzchnie drugiego stopnia. 3 Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Definicja pochodnej w punkcje i jej interpretacja. Pochodna funkcji złożonej i funkcji odwrotnej. Pochodne i różniczki wyższych rzędów. Ekstrema funkcji jednej zmiennej, monotoniczność, wypukłość, punkty przegięcia. Reguła L Hospitala. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 4 Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Podstawowe własności i wzory rachunku całkowego. Całkowanie funkcji różnego typu. Całka oznaczona Riemanna i jej interpretacja geometryczna. Geometryczne zastosowanie całek oznaczonych. Całki niewłaściwe Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Berman G. N., Zbiór zadań z analizy matematycznej, PWN, Warszawa. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1, 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Minorski W. P., Zbiór zadań z matematyki wyższej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. Stankiewicz, W., Wojtowicz J., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. A, B, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Żakowski W., Kołodziej, W., Matematyka: Analiza matematyczna, cz.2, WNT, Warszawa. Żakowski W., Leksiński W., Matematyka: Równania różniczkowe Funkcje zmiennej zespolonej Przekształcenia całkowe, cz.4, WNT, Warszawa. 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: McQuarrie D. A., Matematyka dla przyrodników i inżynierów, cz. 1, 2, 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kaczor W. J., Nowak M. T.,2005. Zadania z analizy matematycznej, cz. I, II, III, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kołowrocki K., Matematyka, Wykład dla studentów, cz. 1, 2, Gdynia: Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni. 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin pisemny Kolokwia w czasie semestru Aktywność na zajęciach Uczestnictwo w zajęciach 80 5 Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna prowadzącego za studentami. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy. 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

14 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Automatyki Okrętowej 4. Kierunek: Elektrotechnika Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy - konwencja STCW 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Mostefa Mohamed-Seghir wykładowca dr inż. Mostefa Mohamed-Seghir wykładowca mgr inż. Natalia Strzelecka 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Zna funkcje i zasady działania sprzętu komputerowego i bezpiecznej pracy ze sprzętem komputerowym. Akademia Morska w Gdyni Zna funkcje i zasady działania sprzętu komputerowego i bezpiecznej pracy ze sprzętem komputerowym. Zna funkcje i zasady działania sprzętu komputerowego i bezpiecznej pracy ze sprzętem komputerowym. Zna podstawowe zasady poruszania się w systemie operacyjnym. wykorzystanie różne formy komunikacji w sieci. Zna podstawowe narzędzia technologii informacyjnej: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - edytor graficzny, - bazę danych. opanował 55% zakresu wiedzy i umiejętności określonej programem. Umie rozwiązywać zadania z zakresu różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem programów komputerowych i metod informatyki. Zna podstawowe zasady poruszania się w systemie operacyjnym. wykorzystanie różne formy komunikacji w sieci. Zna podstawowe narzędzia technologii informacyjnej: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - edytor graficzny, - bazę danych. opanował 75% zakresu wiedzy i umiejętności określonej programem. Umiejętności Umie rozwiązywać zadania z zakresu różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem programów komputerowych i metod informatyki. Zna podstawowe zasady poruszania się w systemie operacyjnym. wykorzystanie różne formy komunikacji w sieci. Zna podstawowe narzędzia technologii informacyjnej: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - edytor graficzny, - bazę danych. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonej programem. Umie rozwiązywać zadania z zakresu różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem programów komputerowych i metod informatyki. Potrafi stosować podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych. potrafi projektować i tworzyć prezentacje (multimedialne) na wybrany temat. Wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł. Potrafi komunikować się właściwie i celowo, wykorzystując sieć komputerową. Rozwiązuje typowe zadania o średnim poziomie trudności. Potrafi stosować podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych. potrafi projektować i tworzyć prezentacje (multimedialne) na wybrany temat. Wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł. Potrafi komunikować się właściwie i celowo, wykorzystując sieć komputerową. Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania. Potrafi stosować podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych. potrafi projektować i tworzyć prezentacje (multimedialne) na wybrany temat. Wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł. Potrafi komunikować się właściwie i celowo, wykorzystując sieć komputerową. Potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i ustaleń organizacyjnych. Kompetencje społeczne Dba o przestrzeganie zasad i ustaleń przez grupę. Wskazuje możliwosci poprawy istniejących rozwiązań.

15 Akademia Morska w Gdyni strona: 9 Słucha uważnie wykładu, prowadzi notatki, uzupełnia wskazane materiały pomocnicze. Bierze aktywny udział w zajęciach wykonywanych w grupach, przygotowuje się do zajęć. Wywiązuje się merytorycznie i terminowo z przydzielonych zadań, przyjmuje uwagi dotyczące swojej pracy. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Wskazuje konieczne uzupełnienia, dyskutuje treść wykładu. Aktywnie współpracuje w grupie, dyskutuje możliwości rozwiązań, wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu zadań. Uwzględnia przekazane uwagi w kolejnych opracowaniach, przenosi i kumuluje doświadczenia. Samodzielnie uzupełnia wiedzę. Organizuje pracę grupy. Inicjuje dyskusje, prezentuje grupie koncepcje i rozwiązania. Rozwija twórczo i uzupełnia zadania. 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Organizacja i zasady działania komputera System operacyjny, przeznaczenie i zasadnicze elementy składowe systemu operacyjnego Sieci komputerowe Oprogramowanie użytkowe - edytory tekstu, programy 3 0 obliczeniowe, bazy danych i grafika 5 Zagrożenie w sieciach komputerowych Szyfrowanie danych, kryptografia Najpopularniejsza usługa Internetu - WWW 2 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. K. Wojtuszkiewicz. Urządzenia techniki komputerowej. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A W. Wrotek. Informatyka Europejczyka. Technologia Informacyjna. Wyd. Helion E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło. Technologia Informacyjna. WSiP E. Smyrnova Trybulska. Podstawy wykorzystania komputera, wydawnictwo WSZiM, Sosnowiec, Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. D. Comer: Sieci komputerowe i intersieci, WNT 2. M. Kopertowska Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo naukowe PWN SA, M. Kopertowska. Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo naukowe PWN SA, Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Zaliczenie końcowe Ćwiczenia praktyczne Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia:

16 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Teoria obwodów 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki Okrętowej 4. Kierunek: Elektrotechnika Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 7 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. prof. dr hab. inż. Marek Hartman wykładowca prof. dr hab. inż. Marek Hartman wykładowca dr inż. Tadeusz Piotrowski wykładowca mgr inż. Andrzej Piłat wykładowca mgr inż. Bartłomiej Bastian 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia wiekości charakteryzujące obwody pradu stałego wymienia prawa i twierdzenia charakteryzujące obwody prądu stałego definiuje pojęcie mocy w obwodzie prądu stałego opisuje przebieg sinusoidalnie zmienny i określa jego parametry definiuje wartość średnią i skuteczną wielkości zmiennej w czasie definiuje pojęcie mocy w obwodzie prądu zmiennego/sinusoidalnie zmiennego Akademia Morska w Gdyni wyjaśnia sens fizyczny wiekości charakteryzujące obwody pradu stałego wyjaśnia i wskazuje na wzajemne związki praw i twierdzeń charakteryzujących obwody prądu stałego definiuje pojęcie mocy w obwodzie prądu stałego i określa warunki dopasowania odbiornika do żródła opisuje przebieg sinusoidalnie zmienny i określa jego parametry w dziedzienie czasu i w dziedzinie liczb zespolonych definiuje wartość średnią i skuteczną wielkości zmiennej w czasie i podaje ich sens fizyczny definiuje pojęcia mocy w obwodach prądu zmiennego/sinusoidalnie zmiennego za pomocą liczb rzeczywistych i zespolonych wyjaśnia sens fizyczny wiekości charakteryzujące obwody pradu stałego i przemienngo wyjaśnia i demonstruje wzajemne związki praw i twierdzeń charakteryzujących obwody prądu stałego i przemiennego definiuje pojęcie mocy w obwodzie prądu stałego i przemiennego oraz określa warunki dopasowania odbiornika do żródła opisuje przebieg sinusoidalnie zmienny i wyjaśnia odpowiedniość jego parametrów w dziedzienie czasu i w dziedzinie liczb zespolonych wyjąsnia sens fizyczny wartość średnią i skuteczną oraz tzw. true RMS wielkości zmiennej w czasie, wyjaśnia relacje między poszczególnymi definicjami mocy w obwodach prądu zmiennego/sinusoidalnie zmiennego za pomocą liczb rzeczywistych i zespolonych Umiejętności

17 Akademia Morska w Gdyni strona: 10 stosuje podstawowe prawa w prostych obwodach elektrycznych prądu stałego, wyznacza wartość zastępczą w przypadku połączeń szeregowo-równoległych dwóch elementów składowych, wykonuje obliczenia prądów i napięć w obwodach prądu stałego/zmiennego z dwoma wymuszeniami, wykonuje obliczenia prądów/napięć w obwodach stosując metodę zwijania obwodu oraz metodę oczkową wykonuje obliczenia maksymalnego transferu energii/mocy wykonuje przekształcenia trójkąt-gwiazda w obwodach D.C i jednofazowych A.C stosuje podstawowe prawa w złożonych obwodach elektrycznych prądu stałego, wyznacza wartość zastępczą w przypadku połączeń szeregowo-równoległych wielu elementów składowych, wykonuje bezbłędnie obliczenia prądów i napięć w obwodach prądu stałego/zmiennego z dwoma wymuszeniami, wykonuje obliczenia prądów/napięć stosując minimum dwie metody rozwiązywania obwodów wykonuje obliczenia maksymalnego transferu energii/mocy i dobiera odpowiednią wartość obciążenia, stosuje obliczenia wspólczynika mocy i trójkąta mocy, wykonuje przekształcenia trójkąt-gwiazda w obwodach D.C i jednofazowych A.C swobodnie i bezbłednie stosuje podstawowe prawa w złożonych obwodach elektrycznych prądu stałego, wyznacza wartość zastępczą w przypadku skomplikowanych połączeń szeregowo-równoległych wielu elementów składowych, wykonuje bezbłędnie obliczenia prądów i napięć w obwodach prądu stałego/zmiennego z trzema niezależnymi wymuszeniami, bezbłędnie wykonuje obliczenia prądów/napięć stosując minimum dwie metody rozwiązywania obwodów oraz twierdzenia Thevenina/Nortona., wykonuje obliczenia maksymalnego transferu energii/mocy w obwodach D.C oraz jednofazowych A.C, dobiera odpowiednią wartość obciążenia, wykonuje przekształcenia trójkąt-gwiazda w obwodach D.C i jednofazowych A.C zadaje proste pytania, udziela prostych odpowiedzi, wyjaśnia podstawowe zjawiska fizyczne i prawa w obwodach elektrycznych D.C oraz A.C Kompetencje społeczne formułuje zdania zawierające gruntowny opis zjawisk, wyjaśnia złożone problemy elektryczne, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu danego problemu lub w dyskusji na dany temat formułuje zdania zawierające gruntowny opis zjawisk, wyjaśnia złożone problemy elektryczne, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu danego problemu lub w dyskusji na dany temat, proponuje nowe rozwiązania danego problemu 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Podstawowe pojęcia i prawa teorii obwodów prądu stałego. Prawo Ohma, orawa Kirchoffa, twierdzenia Thevenina i Nortona. Zasada superpozycji. Maksymalny transfer energii (maksimum mocy) w obwodach D.C, dopasowanie odbiornika do żródła Rozwiązywanie obwodów liniowych prądu stałego. Połączenia szeregowe i równoległe elementów obwodu. Obliczenia wartości prądów i/lub napięć w obwodach D.C za pomocą znanych praw i twierdzeń (metoda oczkowa, metoda węzłowa, zastosowanie zasady superpozycji lub twierdzeń Thevenina/Nortona), przekształcenia trójkąt-gwiazda i gwiazda-trójkąt Rozwiązywanie obwodów nieliniowych prądu stałego za pomocą znanych praw i twierdzeń Podstawowe pojęcia, prawa i twierdzenia w teorii obwodów prądu sinusoidalnego Rozwiązywanie obwodów liniowych prądu sinusoidalnego. Szeregowe i równoległe łączenie elementów obwodu. Zastosowanie liczb zespolonych do opisu obwodów pradu sinusoidalnego. Moce w obwodach z sinusoidalnymi przebiegami napięcia i prądu. Obliczenia wartości napięć/pradów w jednofazowych obwodach prądu sinusoidalnego za pomocą znanych metod lub twierdzeń Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Piotrowski T. `Podstawy elektrotechniki`, dostęp elektroniczny dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni 2. Osowski St., Siwek K., Śmiałek M. `Teoria obwodów`, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Pasko M., Cichowska Z. `Zadania z elektrotechniki teoretycznej`, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 4.Bolkowski St. `Elektrotechnika teoretyczna` WN-T

18 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur uzupełniających: 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin ustny Kolokwia w czasie semestru Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia:

19 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Własność intelektualna i prawo pracy 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Elektrotechnika Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Małgorzata Stvol wykładowca dr Małgorzata Stvol 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza student określa i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu; student zna i potrafi przedstawić żródła prawa własności intelektualnej i prawa pracy Akademia Morska w Gdyni student prezentuje i wyjaśnia wszystkie zagadnienia objęte zakresem przedmiotu; student zna i potrafi przedstawić instrumenty ochrony prawnej w zakresie niniejszego przedmiotu student posiada pełną wiedzę z zakresu przedmiotu; student opisuje najnowsze rozwiązania prawne; student ocenia i uzasadnia własne odpowiedzi oraz prowadzi dyskusję; student posiada wiedzę o kierunku rozwoju ochrony własności intelektualnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym student ocenia sytuację prawną oraz przedstawia przykłady przejawu prawa własności intelektualnej i prawa pracy w życiu codziennym; student rozróżnia rodzaje praw własności intelektualnej; Umiejętności student wykorzystuje typowe instrumenty prawne w zakresie prawnego planowania wybranych działań w kontekście prawa własności intelektualnej i prawa pracy; student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje dotyczące zagadnień z zakresu przedmiotu. student wykorzystuje instrumenty prawne w zakresie różnych stanów faktycznych; Student posiada umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych. słucha uważnie treści wykładu; uzgadnia podział zadań w pracach zespołowych Kompetencje społeczne student dyskutuje; pracuje w zespole; przygotowuje i umiejętnie prezentuje wyniki prac zespołu student weryfikuje własne poglądy oraz akceptuje wypracowane stanowisko zespołu; czynnie uczestniczy w pracach zespołu; student potrafi kierować pracą zespołu w zakresie przedmiotu oraz rozwiązywać problemy zawodowe. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu + uczenie na odległość 12. Wymagania wstępne i nie dotyczy dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Źródła prawa własności intelektualnej Przedmioty praw autorskich Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych Zawieranie umów (licencje, cesje, prawa autorskie) Podstawowe zagadnienia w zakresie wynalazków i patentów, znaków towarowych. 2 0

20 Akademia Morska w Gdyni strona: 12 6 Zasady prawa pracy Cechy prawne stosunku pracy Odpowiedzialność porządkowa i materialna. Czas pracy. Urlopy Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy. 2 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer Polska, Izydorczyk J., Prawo własności intelektualnej, Warszawa, L. Florek, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa, Zalecana lista lektur uzupełniających: 1.Niedbała Z., Lach Daniel E., Piotrowski M., Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa, Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy, Komentarz, LexisNexis, Pod red. Gersdorf M., Prawo pracy. Kazusy i ćwiczenia, LexisNexis, Warszawa, Michał du Vall, Prawo patentowe, Warszawa, Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Prezentacja Projekt Uczestnictwo w zajęciach Zaliczenie końcowe Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 13 Przedmiot: Grafika inżynierska I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA 2. Kod przedmiotu: Eef 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Fizyka 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_2_5_1_694 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczny Katedra Fizyki 4. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 2. Kod przedmiotu: Kxa 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geometria analityczna (GAN010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Funkcje zespolone Complex functions Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ / FIZYKA TECHNICZNA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Obwody Elektryczne Nazwa w języku angielskim Electric

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis 1A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Matematyka II Mathematics II Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: nauk ścisłych, moduł 1 I stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza Matematyczna III Mathematical Analysis III Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom przedmiotu: I

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Grafika inżynierska i rysunek techniczny Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP-1-209-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne MATEMATYKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać (pieczęć wydziału) KARTA MODUŁU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa modułu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: 3 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego: 2013/2014 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: FIZYKA 2. Kod przedmiotu: Mf 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja Siłowni

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: FIZYKA 2. Kod przedmiotu: Mf 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka Okrętowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW Nazwa w języku polskim: FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim: Complex functions Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka i Robotyka Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: MATEMATYKA Wersja anglojęzyczna:

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ROBOTYKA 2 2. Kod przedmiotu: Ro2 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM-1-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I Kod CH 1.1 Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S Sposób zaliczenia E Katedra Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III Program nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka dla przyszłości DKW 4014 162/99 Opracowała: mgr Mariola Bagińska 1. Liczby i działania Podaje rozwinięcia

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ****** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE I FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim Differential equations and complex functions Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka.

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka. (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ-L1-3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki Analiza matematyczna I, II MS Analiza matematyczna I, II MT Podstawy fizyki: Budowa materii Podstawy fizyki: Mechanika MS Podstawy fizyki:

Bardziej szczegółowo

Matematyka. WE-ST1-EK-Em-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Sb-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Pi-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Zd-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Ss-12/13Z-MATE

Matematyka. WE-ST1-EK-Em-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Sb-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Pi-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Zd-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Ss-12/13Z-MATE Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Matematyka Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna.1 Nazwa w języku angielskim: Mathematical analysis.1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

WIEDZA zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych

WIEDZA zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych Przedmiot: Narzędzia i metody technologii informacyjnej Rok/Semestr: 1/1 Liczba godzin zajęć: 30 LA ECTS: 3 Forma zaliczenia: ZO Liczba stron dokumentu: 1 K_W09 zna na poziomie podstawowym co najmniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Z CAD 2. Kod przedmiotu: Ko 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ROBOTYKA 3 2. Kod przedmiotu: Ro3 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Obliczenia symboliczne Symbolic computations Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Informatyka Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas klasa I 1)Działania na liczbach: dopuszczający: uczeń potrafi poprawnie wykonać cztery podstawowe działania na ułamkach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA STOSOWANA 2. Kod przedmiotu: Ms 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Nawigacja morska

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/201 Projektowanie inżynierskie Engineering Design A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo