Szanowni Państwo. Można kontaktować się z nimi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. Można kontaktować się z nimi"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo. Zapraszamy na z doradcami metodycznymi w II semestrze roku szkolnego 2010/2011. Istotą doradztwa jest bezpośredni, częsty kontakt doradcy z nauczycielem. W tym widzimy sens jego funkcjonowania w środowisku oświatowym. Dostrzegamy u nauczycieli pewne przejawy zniechęcenia formą wielodniowych warsztatów. Jesteśmy też świadomi, że każdy nauczyciel jest zainteresowany jakimś problemem najważniejszym dla niego w danym momencie. Dlatego będziemy starali się docierać do każdego nauczyciela, aby wzajemnie się poznawać i wymieniać doświadczenia. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i sugestie. Przewidujemy możliwość realizacji różnorodnych form i tematów według indywidualnych zgłoszeń i zapotrzebowań. W II semestrze b.r. szkolnym proponujemy Państwu udział w lekcjach i zajęciach prowadzonych przez doradców. Swój udział w nich należy uzgodnić każdorazowo z doradcą. Proponujemy także krótkie formy ( od ok.2 do 6 godzin), starannie zaplanowane i rzetelnie zrealizowane, dotyczące istotnych problemów warsztatu nauczyciela. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka i do współpracy z doradcami. Można kontaktować się z nimi telefonicznie em Agata Reszewicz - Hanna Marek - Anna Ruszczyk - Ewa Frołow - Maria Sieczka - listownie Polna 16; Łomża

2 Gdzie i kiedy dotrzeć do doradców i konsultantów: Imię i nazwisko poniedziałek wtorek środa czwartek piątek I LO Agata Reszewicz Hanna Marek SP ZSMiO nr 5 Anna Ruszczyk godz Ewa Frołow Maria Sieczka Michalina Sienkiewicz Janusz Kossakowski Bursa Szkolna nr 3 Zjazd Bursa Szkolna nr 3 Zjazd ZSEiO nr 6 ZSEiO nr 6 ZSEiO nr w poszczególnych szkołach na zaproszenie katechetów Wszystkie formy realizowane przez doradców są bezpłatne. W ofercie są szkolenia, które poprowadzą zaproszeni specjaliści te są płatne i będą realizowane z grupą minimum dwudziestoosobową. Dlatego szczególnie na te formy należy zgłosić się pisemnie do końca stycznia, na załączonym formularzu. Podpis nauczyciela i dyrektora traktujemy jako zobowiązanie do udziału w szkoleniu. Prosimy o udokumentowanie wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia. Na podstawie dowodu wpłaty zostanie wystawiona faktura. Wpłat należy dokonywać na konto Ośrodka: BPH SA Łomża nr rachunku:

3 OFERTA SPOTKAŃ DORADCÓW METODYCZNYCH Z NAUCZYCIELAMI W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 (wszystkie formy prowadzone bezpośrednio przez doradców są nieodpłatne) STYCZEŃ Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin Lekcje z poezją Mirona Białoszewskiego 1 Temat / Lekcje odbędą się w: III klasie gimnazjum I LO dwie godziny lekcyjne od 9 50 Lekcja czytania I LO ( dla uczestników poprzedniej lekcji czytania) Uczestnik po zajęciach: poszukuje strategii efektywnej pracy z uczniami planuje czynności angażujące uczniów do działania dostrzega potrzebę poziomowania treści dydaktycznych pracuje w zespole, dzieli się swoją wiedzą podejmuje dyskusję nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół 5 Organizator: A.Reszewicz Prowadzący: dr Stanisław Falkowski ( metodyk, nauczyciel warszawskich szkół, autor znanych publikacji z zakresu dydaktyki literatury) 12 stycznia godzina 9 50 i godzina I LO scenariusz lekcji w praktyce lekcje otwarte 2 Modlitwa i wiara, przestrzenią duchowego wzrastania. Cel: Umocnienie więzi z Bogiem. katecheci Rekolekcje zamknięte 3 dni rekolekcjonista Maria Sieczka stycznia oraz marca 2011 r. Bursa katolicka

4 OFERTA SPOTKAŃ DORADCÓW METODYCZNYCH Z NAUCZYCIELAMI W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 PO UZGODNIENIU TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA (o szczegóły dotyczące terminów i miejsc spotkań proszę pytać odpowiedzialnych za realizację doradców) Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Temat / Umiejętności psychologiczne nauczyciela Cel: kształtowanie umiejętności poznawania uczniów i ukazanie znaczenia komunikacji w pracy wychowawczej Studenci WSD odbywający praktykę katechetyczną w gimnazjach i szkołach średnich Spotkanie warsztatowe 12 Maria Sieczka Wyższe Seminarium Duchowne rok IV i V ( cotygodniowe każdy wtorek godz Indywidualne z katechetami Cel: wspieranie katechetów zgodnie z ich potrzebami Katecheci wszystkich typów szkół Konsultacje indywidualne Według potrzeb katechetów Maria Sieczka W zespołach katechetów na terenie poszczególnych parafii (według harmonogramu spotkań) 3 Tematyczna sesja dyskusyjna według ustalonych tematów. Tworzenie scenariuszy zajęć. Cel: Budzenie refleksyjnego podejścia do życia Zainteresowani nauczyciele a szczególnie katecheci i wychowawcy Sesje dyskusyjne 10 Maria Sieczka i zespół powołany do realizacji tematyki i tworzenia scenariuszy lekcji 2 godziny w miesiącu, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 4 Aktywizujące metody pracy z grupą wychowawczą wychowawcy burs, zainteresowani nauczyciele scenariusz zajęć w praktyce 2 po 2 godz. organizator: Ewa Frołow prowadzący: Ewa Matejkowska, Agnieszka Cieślik, Marcin Sekściński Bursa Szkolna nr 3 (termin do ustalenia)

5 5 Przygotowanie projektu edukacyjnego na temat wybrany przez grupę nauczycieli (realizowanego w ciągu II semestru) c. d. Uczestnik : - omawia realizację projektu zainteresowani nauczyciele 2 A. Ruszczyk 6 Diagnoza edukacyjna w szkole Nauczyciele na ch: przygotowują kartotekę i koncepcję diagnozy, opracowują test razem z kluczem i kartą odpowiedzi, analizują wyniki ilościowo i jakościowo, opracowują program naprawczy nauczyciele przedmiotów humanistycznych Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A.Reszewicz spotkanie z nauczycielami 7 Analiza wyników egzaminacyjnych w szkole Nauczyciele na ch: poznają wyniki egzaminu szkoły na tle wyników miasta, województwa i kraju, analizują poziom osiągnięć uczniów w różnych obszarach umiejętności, opisują wyniki swoich uczniów, uwzględniając różnorodne konteksty edukacyjne, poszukują nowych, odpowiednich dla swojej szkoły rozwiązań dydaktycznych nauczyciele przedmiotów humanistycznych; rady pedagogiczne spotkanie z nauczycielami Organizator: A.Reszewicz / A.Ruszczyk Prowadząca: A.Reszewicz/ A.Ruszczyk 8 Nauczyciel jako twórca programu nauczania Uczestnik po zajęciach: zna wymagania określone w rozporządzeniu z 2009 roku, analizuje treści programowe pod względem poziomu wymagań, potrafi zmodyfikować program wydawnictwa do potrzeb zespołu klasowego, planuje sytuacje dydaktyczne dostosowane do specyfiki szkoły, klasy 4 nauczyciele przedmiotów humanistycznych; rady pedagogiczne Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A.Reszewicz

6 9 Przygotowanie do realizacji projektów edukacyjnych Uczestnik po zajęciach: zna zasady tworzenia projektu planuje działania wybiera temat projektu umie przygotować dokumentację projektu przygotowuje scenariusze zajęć z młodzieżą nauczyciele wszystkich typów szkół indywidualne zgłoszenia rad pedagogicznych 4 Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A.Reszewicz 10 Monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz osiągnięć uczniów z matematyki Uczestnik zajęć: określa znaczenie podstawy programowej w kształtowaniu wiadomości i umiejętności analizuje poziom opanowania czynności, bada osiągnięcia uczniów przedstawia sposoby gromadzenia informacji o realizacji podstawy programowej 2 H. Marek nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 11 Interpretacja edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Uczestnik zajęć: wyjaśnia pojęcie EWD wyznacza EWD z użyciem dostępnych narzędzi zna możliwości wykorzystania EWD 2 H. Marek nauczyciele matematyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

7 12 Ocenianie szkolne jako informacja zwrotna o postępach ucznia w nauce oraz motywowanie do dalszej pracy Uczestnik zajęć: dostrzega znaczenie właściwej informacji zwrotnej w uczeniu się dzieci i motywowaniu ich nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2 H. Marek 13 Analizowanie wyników sprawdzianów i egzaminów w celu poprawy jakości pracy szkoły Uczestnik zajęć: dokonuje analizy ilościowej oraz jakościowej wyników formułuje wnioski do poprawy jakości własnej pracy nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2 H. Marek 14 Uwzględnianie możliwości rozwojowych uczniów w wewnątrzszkolnym diagnozowaniu i analizowaniu osiągnięć uczniów Uczestnik zajęć: określa sposoby uwzględniania możliwości rozwojowych uczniów nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2 H. Marek 15 Ocenianie kształtujące, orientujące, sumujące Uczestnik zajęć: określa różnice między ocenianiem kształtującym, orientującym i sumującym, przedstawia ich rolę we wspieraniu pojedynczego ucznia, analizowaniu osiągnięć całej klasy oraz doskonaleniu własnej pracy nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2 H. Marek

8 LUTY Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Filmoteka w szkole Uczestnik po zajęciach: planuje i metody wykorzystania Filmoteki potrafi wykorzystać zasoby Filmoteki do tworzenia z uczniami projektu edukacyjnego poszukuje ciekawych rozwiązań metodycznych potrafi zainteresować ucznia filmem tworzy materiały dydaktyczne, np. scenariusze zajęć pracuje zgodnie z podstawą programową jest współautorem publikacji nauczycielskiej nauczyciele przedmiotów humanistycznych zainteresowani współpracą w tworzeniu: projektów filmowych i KONKURSU FILMOWEGO 4( + 4) Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A.Reszewicz 10 lutego godzina SODMiN, ul Polna 16 warsztatowe 2 Warsztat opiekuna Samorządu Wychowanków Cel : wsparcie działań opiekunów Samorządu Wychowanków oraz stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń opiekunowie samorządu wychowanków burs opracowywanie materiałów-praca z nauczycielami; 4 po 2 godz. Ewa Frołow 10 lutego Łomża 3 Wykorzystanie źródeł informacji w nauczaniu geografii Uczestnik : dobiera źródła informacji do wykorzystania na zajęciach planuje zadania do wybranych źródeł informacji 3 A. Ruszczyk nauczyciele geografii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 14 lutego ZSMiO nr 5

9 Bank pomysłów - zajęcia otwarte w pracowni plastycznej Bursy Szkolnej nr 3 zainteresowani wychowawcy i nauczyciele scenariusz zajęć w praktyce Praca z uczniem przejawiającym trudności w nauce Uczestnik zajęć: wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami, doskonali warsztat pracy, określa, jak ulepszać metody i środki nauczania nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych sesja dyskusyjna Nasza mała Ojczyzna - edukacja regionalna Cel: kształtowanie u młodzieży poczucia własnej tożsamości, fundamentu tworzenia postaw otwartych, liberalnych, nastawionych na różne kultury i ich zrozumienie zainteresowani wychowawcy burs scenariusz zajęć w praktyce zajęcia otwarte z młodzieżą Przygotowanie projektu edukacyjnego na temat wybrany przez grupę nauczycieli (realizowanego w ciągu II semestru) Uczestnik : - planuje projekt i jego realizację oraz prezentację efektów zainteresowani nauczyciele cykl 4 spotkań po 2 godz. organizator: Ewa Frołow prowadząca: Urszula Bielicka- Gronek 2 H. Marek 1,5 Ewa Frołow 2 A. Ruszczyk Sposoby sprawdzania umiejętności geograficznych u maturzystów Uczestnik po zajęciach: posiada kilka materiałów dydaktycznych pozwalających na sprawdzanie umiejętności geograficznych (np. część arkusza egzaminacyjnego) 6 A. Ruszczyk nauczyciele geografii szkół ponadgimnazjalnych spotkanie warsztatowe 17 lutego Pracownia plastyczna Bursy Szkolnej nr 3 ul. Polna lutego godz lutego Bursa Szkolna nr 3 w Łomży przy ul. Zjazd lutego ZSMiO nr 5 26 lutego 9 00 ZSMiO nr 5

10 MARZEC Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Praca z uczniem zdolnym: analiza poezji i prozy w kontekście wymagań olimpijskich. Uczestnik po zajęciach: zna różne metody analizy tekstu poetyckiego doskonali umiejętności interpretacyjne uczniów uzdolnionych humanistycznie zna zasady organizowania olimpiady na etapie okręgowym wie, jak przygotować uczniów do olimpiady języka polskiego 4 nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół zainteresowani formami pracy z młodzieżą uzdolnioną humanistycznie Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: Maria Bartnicka ( nauczyciel języka polskiego w III LO w Białymstoku, doradca metodyczny) 3 marca 30 godzina 15 I LO 2 Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły spójność działań wychowawczych nauczycieli i rodziców Uczestnik zajęć: określa przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów ustala warunki skutecznych oddziaływań wychowawczych szkoły projektuje badania dotyczące wspierania rodziców w wychowaniu dzieci projektuje narzędzia do badań planuje zasady przeprowadzenia badań analizuje wyniki badań uczestniczy w opracowaniu publikacji dotyczącej pozyskiwania i wykorzystywania opinii rodziców na temat pracy szkoły oraz wspierania rodziców w wychowywaniu dzieci 3 H. Marek 10 marca 2011 (cykl zajęć, godzina zostanie ustalona z uczestnikami) wychowawcy klas, nauczyciele różnych przedmiotów, spotkanie warsztatowe

11 3 Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej Uczestnik po zajęciach: zna zasady organizacji projektu edukacyjnego, rozumie związek projektu z podstawą programową, poznaje praktyczne rozwiązania, otrzyma prezentację i scenariusz ciekawej akademii przygotowanej metodą projektu nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół 4 Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A.Reszewicz Młodzież I LO marzec ( data i godzina ) 4 19-godzina jak ją realizować? Uczestnik zajęć: wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami, doskonali warsztat pracy, określa, jak ulepszać metody i środki nauczania nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2 A. Ruszczyk 14 marca ZSMiO nr 5 5 Tablica interaktywna na lekcji geometrii Uczestnik zajęć: obserwuje realizację przedstawionego scenariusza lekcji, prezentuje w dyskusji własne rozwiązania metodyczne, zgłasza propozycje udoskonalenia scenariusza lekcji nauczyciele matematyki szkół podstawowych i gimnazjów scenariusz lekcji w praktyce lekcja otwarta 3 H. Marek 17 marca SP 10 (godzina zostanie podana w późniejszym terminie) 6 Godzina wychowawcza czy niewychowawcza? Uczestnik po zajęciach: planuje przebieg lekcji wychowawczej tworzy konspekt lekcji, projektuje narzędzia do badań nad skutecznością wspólnych działań wychowawczych nauczycieli i rodziców, wymienia zasady skutecznych oddziaływań wychowawczych, przedstawia najczęstsze błędy wychowawcze 6 zainteresowani nauczyciele A. Ruszczyk 26 marca 9 00 ZSMiO nr 5 Spotkanie warsztatowe

12 7 Ocenianie kształtujące. Jak to robić? (spotkanie odbędzie się w dwóch częściach) Cel: Zapoznanie z zasadami i metodami oceniania kształtującego. katecheci wszystkich szkół na teranie rejonu Łomża spotkanie warsztatowe 8 Michalina Sienkiewicz Maria Sieczka 30 marca Instytut Teologiczny (godzina ) 8 Lekcja otwarta z elementami oceniania kształtującego Cel: kształtowanie umiejętności prowadzenia lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego katecheci szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Łomży Lekcja otwarta z omówieniem 4 Maria Sieczka marzec, maj 2011 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży (dzień i godzina do ustalenia) 9 Budowanie poczucia własnej wartości. Drogi wewnętrznego rozwoju (cz. II). Cel: wskazanie na sposoby i drogi rozwijania poczucia własnej wartości. katecheci wszystkich typów szkół, którzy brali udział w pierwszej części. spotkanie warsztatowe 6 Maria Sieczka marzec 2011 Instytut Teologiczny (dzień i godzina do ustalenia)

13 KWIECIEŃ Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Warsztat opiekuna Samorządu Wychowanków Cel: wsparcie działań opiekunów Samorządu Wychowanków oraz stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń opiekunowie samorządu wychowanków burs opracowywanie materiałów - praca z nauczycielami; 4 po 2 godz. Ewa Frołow 14 kwietnia Siedziba Łomża 2 Tematyka zaproponowana przez nauczyciela, np. dotycząca dydaktyki geografii - wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli nauczyciele geografii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2 A. Ruszczyk 4 kwietnia ZSMiO nr 5 3 Działania w zakresie klubu dyskusyjnego - tematyka zaproponowana przez nauczycieli - indywidualne problemy dydaktyczne nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2 A. Ruszczyk 11 kwietnia ZSMiO nr 5 4 Jak pracować z uczniem dyslektycznym? Uczestnik zajęć: określa przyczyny niepowodzeń uczniów, realizuje problemy pojawiające się w kształceniu oraz sposoby wspomagania uczniów dyslektycznych. 2 H. Marek 14 kwietnia Godz nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół Spotkanie dyskusyjne

14 5 Ocenianie sumujące a ocenianie kształtujące o sztuce pisania recenzji nauczyciel- skiej uczestnik po zajęciach; rozumie znaczenie komentarza dydaktycznego zna formy recenzji nauczycielskiej rozważa: czy recenzowanie jest sztuką? dostrzega związek pomiędzy oceną a rozwojem ucznia analizuje prace 4 Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A. Reszewicz kwiecień ( data i godzina ) nauczyciele przedmiotów humanistycznych spotkanie warsztatowe Lekcja geografii w szkole ponadgimnazjalnej Uczestnik zajęć: obserwuje realizację przedstawionego scenariusza lekcji prezentuje w dyskusji własne rozwiązania metodyczne zgłasza propozycje udoskonalenia scenariusza lekcji 2 A. Ruszczyk nauczyciele geografii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i scenariusz lekcji w praktyce - lekcja otwarta Integralność ludzkiej płciowości. Trzy warstwy osobowości człowieka. Cel: ukazanie, że seksualność jest integralną częścią człowieczeństwa. Wskazanie na doświadczenie duchowe, jako źródło siły do rozwiązywania trudnych problemów natury emocjonalnej i psychicznej. Katecheci wszystkich typów szkół i nauczyciele prowadzący w szkołach Wychowanie do życia w rodzinie. spotkanie warsztatowe Innowacje dydaktyczne w kształceniu matematyki Uczestnik zajęć: wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami, doskonali warsztaty pracy, określa, jak ulepszyć metody i środki nauczania Nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Sesja dyskusyjna 6 Maria Sieczka Bogumiła Rzepnicka 2 Hanna Marek kwiecień ( data i godz. do uzgodnienia ) kwiecień 2011 Instytut Teologiczny (dzień i godzina do ustalenia) 28 kwietnia 2011 godz

15 MAJ Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Bank pomysłów - zajęcia otwarte w pracowni plastycznej Bursy szkolnej nr 3 zainteresowani wychowawcy i nauczyciele scenariusz zajęć w praktyce cykl 4 spotkań po 2 godz. organizator: Ewa Frołow prowadząca: Urszula Bielicka- Gronek 12 maja Pracownia plastyczna Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Polnej 16 2 wycieczka Wycieczka terenowa realizacja wymogów podstawy programowej planowanie i przebieg wycieczki terenowej z uczniami nauczyciele geografii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 8 A. Ruszczyk 14 maja ( godz. i miejsce ) 3 Klub młodego wychowawcy Cel : objęcie systematycznym doradztwem wychowawców z niewielkim stażem zawodowym oraz będących w trakcie awansu zawodowego wychowawcy z krótkim stażem pracy klub dyskusyjny, opracowywanie materiałów- cykl 4 spotkań po 2godz Ewa Frołow 16 maja Siedziba SO- DMiDN Łomża 4 Jak mówić i słuchać, żeby dzieci się uczyły? Uczestnik zajęć: wymienia zasady skutecznych oddziaływań wychowawczych przedstawia najczęstsze błędy wychowawcze wychowawcy klas, nauczyciele różnych przedmiotów 2 H. Marek 26 maja sesja dyskusyjna

16 5 Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły spójność działań wychowawczych nauczycieli i rodziców Uczestnik zajęć: określa przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów, ustala warunki skutecznych oddziaływań wychowawczych szkoły, projektuje badania dotyczące wspierania rodziców w wychowaniu dzieci, projektuje narzędzia do badań, planuje zasady przeprowadzenia badań, analizuje wyniki badań, uczestniczy w opracowaniu publikacji dotyczącej pozyskiwania i wykorzystywania opinii rodziców na temat pracy szkoły oraz wspierania rodziców w wychowywaniu dzieci wychowawcy klas, nauczyciele różnych przedmiotów 3 H. Marek 19 maja 2011 (cykl zajęć, godzina zostanie ustalona z uczestnikami), spotkanie warsztatowe 6 Bóg tak bardzo Cię ceni. Skarb wiary i modlitwy. Cel: pogłębienie prawdy o kondycji człowieka, oraz o jego pragnieniach i słabościach, wskazanie na dar bezwarunkowej miłości Boga i umocnienie pragnienia zabiegania o nią. katecheci wszystkich szkół na teranie rejonu Łomża Dzień formacji katechetycznej 6 Maria Sieczka maj Instytut Teologiczny (data i godzina do ustalenia) 7 Poznawanie i kształtowanie ludzkich uczuć. Cel: ukazanie, że warunkiem rzeczywistej przemiany wewnętrznej jest poznawanie siebie i odkrywanie utrwalonych w człowieku postaw. katecheci wszystkich typów szkół, a zwłaszcza ci, którzy wspomagają młodzież w formacji duchowej, prowadząc pracę w grupach pozalekcyjnych spotkanie warsztatowe 6 Maria Sieczka 25 maja Instytut Teologiczny godzina Działania w zakresie klubu dyskusyjnego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. tematyka zaproponowana przez nauczycieli planowanie pracy klubu dyskusyjnego na przyszły rok szkolny nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2 A. Ruszczyk 30 maja ZSMiO nr 5

17 CZERWIEC Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Planowanie pracy dydaktycznej z wykorzystaniem wyników egzaminów Uczestnik zajęć: analizuje jak uczniowie spełnili wymagania programowe, opracowuje program zawierający mocne i słabe strony absolwentów oraz zasady pracy z kolejnymi rocznikami uczniów w następnym roku szkolnym nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych spotkanie warsztatowe 6 H. Marek 9 czerwca godz Klub dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej Cel: zainicjowanie cyklicznych spotkań mających na celu wymianę doświadczeń, wypracowywanie wspólnych koncepcji związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo wychowawczych oraz poszukiwanie rozwiązań problemów nurtujących dyrektorów. dyrektorzy i wicedyrektorzy cykl 4 spotkań po 2godz. Ewa Frołow 9 czerwca Siedziba SO- DMiDN Łomża klub dyskusyjny, opracowywanie materiałów, przedstawicielami organu prowadzącego i organu nadzorującego 3 Planowanie pracy dydaktycznej z wykorzystaniem wyników egzaminów Uczestnik zajęć: analizuje jak uczniowie spełnili wymagania programowe opracowuje program zawierający mocne i słabe strony absolwentów oraz zasady pracy z kolejnymi rocznikami uczniów w przyszłym roku szkolnym nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych H. Marek A. Reszewicz A. Ruszczyk Czerwiec (miejsce i termin ) szkolenie warsztatowe

18 Formy płatne Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Spójrz Inaczej na wychowanie Konferencja poświęcona budowie szkolnych i ośrodkowych (np. w bursach) systemów zapobiegania zachowaniom problemowym uczniów i wychowanków Cele konferencji: -Wdrożenie do pracy wychowawczej szkół systematycznych sprawdzonych i rekomendowanych przez MEN form oddziaływania wychowawczego i profilaktycznego w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym uczniów w małych miejscowościach -Dostarczenie nauczycielom i wychowawcom klas nowoczesnych narzędzi pozwalających na efektywną pracę profilaktyczną -Zainicjowanie zmian prowadzących do poprawy jakości pracy wychowawczej szkół nauczyciele wychowawcy klas i pedagodzy ze szkół oraz instytucji wychowawczych miasta i regionu Konferencja (wykłady + warsztaty) Program konferencji przewiduje: 3 (każdy trwający ok. 1 godz.) wykłady z zakresu prezentacji skutecznych strategii wychowawczych i profilaktycznych w odniesieniu do uczniów i wychowanków 3 (każdy trwający ok. 1,5 godz.) warsztaty umiejętności z zakresu: budowania dyscypliny w klasie i grupie wychowawczej, uczenie uczniów metod radzenia sobie ze złością, uczenia uczniów zachowań prospołecznych, stymulowania rozwoju moralnego uczniów, budowania własnej wartości, tworzenie zintegrowanej klasy, rozwiązywanie konfliktów w szkole i możliwości zastosowania programu Spójrz Inaczej do budowy szkolnego systemu profilaktycznego. 8 Organizacja: Ewa Frołow Prowadzący: trenerzy Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej Łódź Marzec - dokładny termin i miejsce do uzgodnienia 2 Zielono mi zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu wychowawcy i nauczyciele szkolenie warsztatowe 5 Organizacja: Ewa Frołow Prowadzący: Jarosław Jatel Klanza Białystok Czerwiec - dokładny termin i miejsce do uzgodnienia

19 3 Wycieczka terenowa dla nauczycieli geografii nauczyciele z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Wycieczka: realizacja wymogów podstawy programowej, planowanie i przebieg wycieczki terenowej z uczniami 8 Anna Ruszczyk Czerwiec - dokładny termin i trasa do uzgodnienia Nauczanie geometrii z wykorzystaniem programu komputerowego nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych oraz gimnazjów szkolenie warsztatowe cykl zajęć w cztery kolejne popołudnia 20 Hanna Marek Szanowni Państwo! W tabeli nie ma pozycji cena. Będzie ona uzgadniana dopiero po zebraniu się grupy zainteresowanej proponowanym przez doradców tematem. Ponadto w chwili tworzenia tego wydawnictwa nie znamy jeszcze odpowiedzi związanej ze zmianami w podatku VAT. O interesujące Państwa szczegóły proszę pytać odpowiedzialnych za organizację doradców.

20 1 2 3 Informatyka w praktyce Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w pracy wychowawcy i nauczyciela przedmiotu. Uczestnik zajęć: wykonuje arkusze do analizy frekwencji, ocen semestralnych i końcowo rocznych; wykonuje arkusze do analizy prac klasowych i sprawdzianów; Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek spotkanie warsztatowe Tworzenie stron WWW w CMS Uczestnik zajęć wykonuje własną stronę internetową, publikuje ją na serwerze, potrafi ją aktualizować i modyfikować. Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek klub dyskusyjny, opracowywanie materiałów, przedstawicielami organu prowadzącego i organu nadzorującego Liczba godzin Prowadzący zajęcia 20 Janusz Kossakowski 20 Janusz Kossakowski Praca z tablicą multimedialną w nauczaniu zintegrowanym Uczestnik zajęć: korzysta z narzędzi tablicy multimedialnej; wykorzystuje zasoby internetowe na tablicy; tworzy materiały do lekcji w postaci prezentacji; nagrywa filmy z wykonywanych czynności na tablicy; wykorzystuje narzędzia tablicy podczas pracy w programach Microsoft Office. 20 Janusz Kossakowski nauczyciele klas I - III szkół podstawowych szkolenie warsztatowe Miejsce i termin Podobnie jak w I semestrze bieżącego roku szkolnego proponujemy Państwu przeprowadzenie tych zajęć także w formie nieodpłatnej, bezpośrednio w Waszej szkole, w Waszej znanej Wam pracowni, w dogodnym dla Was terminie, dla grupy nauczycieli Państwa szkoły. W przypadku konieczności prowadzenia zajęć na pracowni obcej będziemy starali się utrzymać dotychczasową cenę 85,00 pln netto.

21 We wstępie do prezentowanej Państwu oferty zapisane zostało stwierdzenie, że istotą doradztwa jest bezpośredni, częsty kontakt doradcy z nauczycielem. Dlatego w tym semestrze doradcy chcą dotrzeć do każdego z Państwa bezpośrednio, spotykając się z Wami również w Waszych miejscach pracy. Chcą porozmawiać zarówno o ogólnych, nurtujących środowisko problemach polskiej oświaty, ale przede wszystkim o rzeczywistości naszej łomżyńskiej oświaty, na który wszak mamy wpływ. Te to również płaszczyzna wymiany doświadczeń między nami. Chcielibyśmy porozmawiać z Państwem chociażby o projekcie edukacyjnym w gimnazjum, o elementach reformy programowej, o ocenianiu czy wreszcie o możliwościach pracy z uczniem zarówno tym utalentowanym jak i słabym. Oczywiście chcemy, by katalog tematów do rozmów i współpracy był zawsze otwarty, stale wspólnie uzupełniany. Otwierając katalog tematów proponujemy na początek: Projekt edukacyjny w gimnazjum. Geografia a reforma programowa. Praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce. Dlaczego warto stosować w praktyce elementy oceniania kształtującego? Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące jak oceniamy uczniów? Jak realizować, dokumentować, prezentować projekt edukacyjny cechy dobrego projektu. Jak wykorzystywać na lekcji współczesne źródła informacji geograficznej? Tworzenie arkuszy i sprawdzianów szkolnych z geografii (z wykorzystaniem map barwnych) dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz osiągnięć uczniów z matematyki. Interpretacja edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Ocenienie szkolne jako informacja zwrotna o postępach ucznia w nauce oraz motywowanie uczniów do nauki. Uwzględnianie możliwości rozwojowych uczniów w wewnątrzszkolnym diagnozowaniu i analizowaniu osiągnięć uczniów. Autorskie programy kształcenia. Sprawdzanie i ocena osiągnięć. Zasady kształcenia. Metody kształcenia. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej. Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia. Opracowanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej. Sprawdziany dyrektorskie z geografii przygotowanie i analiza. Analizowanie wyników sprawdzianów i egzaminów w celu poprawy jakości pracy szkoły.

22 Szanowni Państwo Dyrektorzy! W trakcie naszego ostatniego padły propozycje tematów do realizacji przez Ośrodek. Przyjmujemy więc je do realizacji. Są to zaproponowane przez Was tematy: Praktyczne wykorzystanie kalkulatora EWD w szkołach. Opracowanie narzędzi ewaluacji wewnętrznej w jednorodnych ze względu na poziom i specyfikę kształcenia grupach szkół i placówek. Tworzenie programów indywidualnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Ujednolicenie arkuszy organizacyjnych z uwzględnieniem w nich specyfiki szkoły, placówki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prawo oświatowe w praktyce szkoły i placówki. Są to tematy z których część zapewne uda się zrealizować własnymi siłami Ośrodka, a na część ze wsparciem ekspertów zewnętrznych. Termin ich realizacji będzie uzależniony od zgłoszeń zainteresowanych poszczególnymi z tematów. Proszę więc o dokonywanie zgłoszeń do końca przerwy semestralnej.

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? OFERTA 1 str. 1 SIECI POWIĄZANE Z OFERTĄ 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 2. Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu). 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo