Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok Suwałki, marzec 2007

2 Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2006 Spis treści I Wstęp 3 strony II Analiza wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do zadań _ obowiązkowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie 2. Przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia i wsparcia doradców 5 metodycznych 3. Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą 4. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek 5. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny 6. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli 7. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli: 0 7. a przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności 9 7. b zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych Q 8. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli 1 ~ III Analiza wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do innych realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 11 zadań 1. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych za zgodą Podlaskiego Kuratora l \ Oświaty 2. Realizacja innych zadań a Szkolenia i kursy b Inne działania 12

3 IV Podsumowanie ilościowe zrealizowanych zadań 13 V Działalność innowacyjna 14 VI Współpraca z instytucjami 15 VII Doskonalenia kadry placówki 21 VIII Sprawozdanie z działalności pionu biblioteki pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Zbiory Czytelnicy i udostępnianie zbiorów Działalność informacyjno-bibliograficzna Wspieranie działalności bibliotek szkolnych Inne działania podejmowane przez nauczycieli bibliotekarzy 30 IX Wnioski z realizacji planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 32

4 I WSTĘP Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 r. zostało opracowane na podstawie dokumentów wewnętrznych placówki tj.: 1) planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na rok 2006, zaopiniowanego pozytywnie przez Kuratora Oświaty w Białymstoku i zatwierdzonego przez organ prowadzący, 2) planów pracy poszczególnych wydziałów pionu biblioteki pedagogicznej oraz sprawozdań z ich wykonania, 3) planów pracy filii bibliotecznych w Augustowie i Sejnach oraz sprawozdań z ich realizacji, 4) indywidualnych planów pracy nauczycieli konsultantów i doradcy, 5) indywidualnych sprawozdań nauczycieli konsultantów, doradcy i bibliotekarzy z realizacji zadań statutowych, 6) dzienników prowadzonych zajęć, 7) sprawozdań szczegółowych z realizacji zadań statutowych, 8) innej dokumentacji placówki wynikającej z podejmowanych działań. Sprawozdanie zawiera: 1) analizę wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do poszczególnych zadań obowiązkowych placówki, 2) analizę wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do innych zadań realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, 3) zestawienia ilościowe dotyczące przeprowadzonych form doskonalenia nauczycieli, 4) opis innych działań podejmowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z obszaru doskonalenia nauczycieli, 5) opis działalności innowacyjnej prowadzonej przez placówkę,. 6) informację o współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty, 7) informację o doskonaleniu kadry pedagogicznej placówki, 8) zestawienia ilościowe dotyczące posiadanych zbiorów bibliotecznych, 9) zestawienia ilościowe dotyczące użytkowników biblioteki pedagogicznej oraz wypożyczeń,

5 10) wnioski do dalszej pracy, 11) wykazy zrealizowanych form doskonalenia nauczycieli przedstawione w postaci załączników, 12) wykaz opracowanych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach publikacji zwartych.

6 II. ANALIZA WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ODNIESIENIU DO ZADAŃ OBOWIĄZKOWYCH CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli (...), określono dziewięć zadań obowiązkowych, do wykonania których zaplanowano odpowiednie formy realizacji. Poniżej przedstawiono sprawozdanie z wykonania poszczególnych zadań. 1. Opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez analizę aktów prawnych oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) pracownicy CEN na bieżąco analizowali ukazujące się akty prawne dotyczące oświaty i na tej podstawie wnioskowali o konieczności planowania takich form doskonalenia, które były przydatne nauczycielom w ich pracy zawodowej, 2) opracowano arkusz analizy potrzeb pracowników szkoły/placówki w zakresie doskonalenia nauczycieli, który rozesłano do wszystkich podmiotów i na podstawie analizy odpowiedzi, wstępnie określono priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie działania CEN. Po ukazaniu się priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz priorytetów Podlaskiego Kuratora Oświaty opracowano propozyej e form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.. 2. Przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez zdiagnozowanie potrzeb doradców w zakresie doskonalenia umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych, opracowanie programu współpracy z doradcami

7 w oparciu o diagnozę potrzeb, udział doradców metodycznych w formach doskonalenia proponowanych przez CEN. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) pracownicy CEN na bieżąco diagnozowali potrzeby doradców (wywiad), 2) nauczyciele doradcy brali udział w formach doskonalenia oferowanych przez CEN w Suwałkach, 3) forma doskonalenia pt. Jak wspierać nauczycieli na drodze rozwoju zawodowego?" nie została umieszczona w ofercie doskonalenia z powodu braku zainteresowania nauczycieli doradców, 4) forma doskonalenia pt. Jak wspierać nauczycieli w tworzeniu spójnego systemu oceniania wewnątrzszkolnego, przedmiotowego z systemem oceniania zewnętrznego" nie została zrealizowana z powodu braku zainteresowania nauczycieli., 5) grupa wsparcia dla doradców metodycznych nie powstała z powodu braku zainteresowania ze strony doradców. 3. Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez opracowanie i przeprowadzenie form doskonalenia zawodowego. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) zaplanowano 2 tematy kursów, 7 tematów warsztatów, l seminarium i l tematyczny punkt konsultacyjny, za wyjątkiem 5 warsztatów wszystkie pozostałe formy zostały zrealizowane, 2) ze względu na dużą liczbę zgłoszeń kurs pt. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły" miał 6 edycji, 3) na 5 zaplanowanych warsztatów zgłosiła się zbyt mała liczba dyrektorów, aby przeprowadzić zajęcia, 4) zrealizowano nie ujęte w planie pracy CEN na 2006 rok następujące przedsięwzięcia: na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zorganizowano dla dyrektorów gimnazjów seminarium pt. "Edukacyjna wartość dodana" - 2 edycje, na zlecenie Podlaskiego Kuratorium Oświaty zorganizowano seminarium dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli,

8 prowadzono dodatkowe 2 punkty konsultacyjne: Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości" oraz Tworzenie programu rozwoju szkoły", zorganizowano kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, w ramach zadań zleconych Podlaskiego Kuratora Oświaty przeprowadzono szkolenia pt. Zadania dyrektora szkoły/placówki jako kierownika zakładu pracy" - 4 grupy. Wykaz zrealizowanych programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą stanowi załącznik nr l do niniejszego sprawozdania. 4. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania między innymi poprzez opracowanie i realizację różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) w sumie zaplanowano 86 różnorodnych form doskonalenia zawodowego, w tym: 63 tematy warsztatów, 12 tematów kursów, 3 konferencje, 2 seminaria, 2 tematy szkoleń rad pedagogicznych, 2 grupy samokształceniowe, l tematyczny punkt konsultacyjny. Opracowano i przeprowadzono w sumie 144 różnorodne formy w tym: warsztaty na 62 różne tematy, kursy na 21 tematów, zorganizowano 4 konferencje, 7 seminariów, l grupę samokształceniową, udzielono konsultacji z 30 obszarów tematycznych. (wykaz tematyki form doskonalenia przeprowadzonych w 2006 r. stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania). Przyczyny rozbieżności między tymi liczbami wynikają z następujących faktów: a) do oferty wprowadzono tematykę związaną z priorytetami ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty, b) na podstawie diagnozy potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego przeprowadzonej w maju 2006 r., a także prowadzonych

9 wywiadach z nauczycielami wprowadzono do oferty placówki tematykę nie ujętą w planie pracy a wynikającą z bieżących potrzeb nauczycieli, c) część zaplanowanych warsztatów nie odbyła się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, d) l nauczyciel konsultant przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, 2) część form doskonalenia, zaplanowana jako pojedyncze szkolenie, ze względu na dużą liczbę chętnych miała kilka edycji, 3) na stronie internetowej CEN nauczyciele mają możliwość wymiany doświadczeń oraz publikowania materiałów edukacyjnych. 5. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania między innymi poprzez opracowanie i realizację różnorodnych form wsparcia dla nauczycieli. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) zaplanowano 7 tematów warsztatów oraz l grupę samokształceniową - opracowano i przeprowadzono warsztaty na 5 tematów, przy czym dwa warsztaty odbyły się w 2 edycjach, przeprowadzono jedno szkolenie rady pedagogicznej, powstały 2 grupy samokształceniowe dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego - wykaz zrealizowanych działań stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania, 2) prowadzono punkt konsultacyjny dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego - udzielono porad 152 nauczycielom przeznaczając na wykonanie tego zadania 221 godzin. 3) zrealizowano 3 zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego zlecone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty: a) Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej w szkole" - 5 grup, b) Wykorzystywanie modułowych programów nauczania w kształceniu zawodowym" - 4 grupy, c) Zadania i rola wychowawcy klasy w profilaktyce agresywnych zachowań uczniów gimnazjum" - 8 grup.

10 6. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez przekazywanie informacji i materiałów edukacyjnych przy pomocy strony internetowej CEN oraz poczty elektronicznej. Zadanie to zostało zrealizowane. Zaplanowano również przeprowadzenie diagnozy potrzeb samorządów lokalnych w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Zadanie to zostało zrealizowane. 7. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli: 7.a przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez współpracę z Podlaskim Kuratorium Oświaty w zakresie ustalenia liczby nauczycieli i szkół prowadzących kształcenie w zawodach rzadkich specjalności. Na podstawie przeprowadzonych rozmów oraz rozmowy w Cechu Rzemiosł Różnych ~\ w Suwałkach stwierdzono, (podobnie jak w roku ubiegłym) iż na terenie naszej działalności nie są kształceni uczniowie w zawodach rzadkich specjalności. 7.b zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez: 1) zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli pracujących w szkołach z litewskim językiem nauczania - zadanie to zostało zrealizowane, 2) zaplanowano przeprowadzenie warsztatów na 2 tematy. Ze względu na zbyt małe zainteresowanie, jak również na odejście na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela konsultanta, warsztaty nie odbyły się, w związku z tym zaproponowano nauczycielom grupę samokształceniową (wymiar zajęć -20 godzin) oraz konsultacje dotyczące metodyki nauczania języka litewskiego (udzielono konsultacji 40 osobom w ciągu 44 godzin),

11 3) od 16 października 2006 r., na czas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, zatrudniono osobę odpowiedzialną za organizację i prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli uczących w szkołach z litewskim językiem nauczania. 8. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez zamieszczanie opracowań i informacji na stronie intemetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zadanie to zostało zrealizowane. Rozwijany jest system informacji pedagogicznej oferowany przez CEN w Suwałkach. 9. Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez prowadzenie warsztatów w ramach programu Insett i Delfort, prowadzenie grup samokształceniowych w 7 obszarach tematycznych, szkoleń rad pedagogicznych w l obszarze tematycznym, punktów konsultacyjnych w 3 obszarach tematycznych oraz l seminarium (wykaz tematyki grup samokształceniowych, rad pedagogicznych i punktów konsultacyjnych przeprowadzonych w 2006 r. stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania). Ponadto przygotowanie i wydanie opracowań metodycznych, przekazywanie informacji i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli przy pomocy strony internetowej CEN oraz poczty elektronicznej. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) zorganizowano i prowadzono 9 grup samokształceniowych w różnych obszarach tematycznych, 2) przeprowadzono warsztaty w ramach programu Delfort, natomiast nie odbyły się warsztaty w ramach programu Insett, 3) szkoleniowe rady pedagogiczne przeprowadzono w 2 obszarach tematycznych - łącznie przeprowadzono 12 szkoleniowych rad pedagogicznych, 4) opracowano publikacje dla nauczycieli (wykaz publikacji zwartych opracowanych w 2006 r. stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania), 5) na bieżąco przekazywano informacje i materiały edukacyjne zamieszczane na stronie internetowej CEN, także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

12 III. ANALIZA WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ODNIESIENIU DO INNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli (...), określono zadania, które mogą być realizowane przez wojewódzką placówkę doskonalenia nauczycieli, do wykonania których zaplanowano odpowiednie formy realizacji. Poniżej przedstawiono sprawozdanie z wykonania poszczególnych zadań. 1. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych za zgodą Podlaskiego Kuratora Oświaty. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez dokończenie kursów kwalifikacyjnych rozpoczętych w 2005 roku i rozpoczęcie kolejnych (5) w 2006 roku. Powyższe zadania zrealizowano w następujący sposób: dokończono 2 kursy kwalifikacyjne: z oligofrenopedagogiki i bibliotekoznawstwa, rozpoczęto i zakończono kurs kwalifikacyjny ze sztuki, rozpoczęto 4 kursy kwalifikacyjne: z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, bibliotekoznawstwa i dla oświatowej kadry kierowniczej. 2. Realizacja innych zadań. 2. a Szkolenia i kursy W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano: kurs instruktażowy dla kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych - odbyła się jedna edycja, kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży - - nie odbył się z powodu małego zainteresowania tą formą doskonalenia.

13 2. b Inne działania 1) wypełnianie przez placówkę roli partnera w programie ogólnopolskim Szkoła marzeń" pełnienie przez pracownika CEN obowiązków konsultanta regionalnego programu, 2) udział placówki, na zlecenie CODN, w ogólnopolskim programie Ekspert" polegającym na organizacji i prowadzeniu szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na szczeblu województwa, 3) organizacja przez konsultanta seminariów doskonalących dla nauczycieli języka niemieckiego w województwie podlaskim w ramach Projektu Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego DELFORT, pod patronatem CODN i Instytutu Goethego w Warszawie, 4) udział konsultanta w posiedzeniach Sejmowej Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 5) udział konsultanta w pracach Diecezjalnej Rady Katechetycznej Kurii Biskupiej Diecezji Ełckiej, 6) współudział w organizowaniu różnorodnych konkursów dla uczniów szkół i placówek oświatowych (np. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur", Gminny Konkurs Ortograficzny O żółtą żabkę" dla uczniów klas II - III szkół podstawowych), 7) koordynacja przez konsultanta działań nauczycieli należących do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Humanistów Prowincja", 8) zorganizowanie przez konsultanta Koła Nauczycieli Języka Niemieckiego, 9) współudział konsultanta w organizacji Konferencji Naukowej Ekofilozofia a ochrona środowiska" - Wszechnica Mazurska, Olecko, 10) współorganizowanie i prowadzenie spotkań literackich przez nauczycieli bibliotekarzy.

14 IV. PODSUMOWANIE ILOŚCIOWE ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W 2006 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oferowało nauczycielom różnorodne formy doskonalenia. Zorganizowane zostały seminaria, konferencje, warsztaty, kursy uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela. W tabeli nr l zamieszczono zestawienie form doskonalenia, liczby przeprowadzonych form i liczby uczestników. Tabela nr 1. Przeprowadzone formy doskonalenia w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w 2006 r. L.p. Forma doskonalenia Liczba przeprowadzonych szkoleń 1. kursy i warsztaty konferencje i seminaria zajęcia dla rad pedagogicznych grupy samokształceniowe konsultacje indywidualne kursy kwalifikacyjne 7* zadania edukacyjne zlecone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty 8. zadanie zlecone przez CODN (program Ekspert) Razem: Liczba uczestników * w tabeli wykazano zarówno kursy kwalifikacyjne zakończone w 2006 r., jak i te, które rozpoczęły się w roku szkolnym 2006/2007; Uwaga: Rozbieżność w danych liczbowych między sprawozdaniem do Urzędu Marszałkowskiego a bieżącym z wykonania planu pracy CEN wynika z faktu, iż część form doskonalenia odbywała się na przełomie roku.

15 V DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w 2006 r. prowadzono następującą działalność innowacyjną: seminarium impostacji głosu, kurs wyjazdowy dla nauczycieli humanistów organizowany we współpracy z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, podnoszenie jakości pracy szkół poprzez moderowanie pracy rad pedagogicznych - konstruowanie programów rozwoju szkoły, cykliczne rady pedagogiczne nt. Wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkół", kurs dla zespołów redakcyjnych gazet szkolnych, praca w formie grup samokształceniowych i tematycznych punktów konsultacyjnych.

16 VI WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI W 2006 r. pracownicy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach prowadzili współpracę z instytucjami wyszczególnionymi w tabeli nr 2. Tabela nr 2. Współpraca z instytucjami prowadzona w 2006 r. Lp Nazwa instytucji Akademia Humanistyczna przy Instytucie Badań Literackich Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Biblioteka Publiczna w Suwałkach Centralna Komisja Egzaminacyjna Zakres współpracy 1. Projektowanie konferencji oraz kursów doskonalących dla nauczycieli humanistów z całej Polski oraz pozyskiwanie funduszy na ich realizację. 2. Organizowanie wyjazdów nauczycieli województwa podlaskiego na powyższe formy doskonalenia zawodowego. Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia dokumentacji sprawowania nadzoru pedagogicznego, opracowania zbiorów, internetowych centrów informacji multimedialnej. 1. Wymiana materiałów bibliotecznych. 2. Współudział w organizacji i przebiegu spotkań literackich dla dzieci. 1. Realizacja ogólnopolskiego programu Edukacyjna wartość dodana". 2. Przygotowanie konferencji dla nauczycieli szkół medycznych. 3. Przygotowywanie materiałów na szkolenie egzaminatorów języka litewskiego, jako języka mniejszości narodowej. 5. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Ekspert. 2. Wypracowywanie wspólnych działań w zakresie jednolitej polityki doskonalenia nauczycieli na terenie kraju. 3. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli języka niemieckiego w ramach programu DELFORT. 4. Organizacja doskonalenia nauczycieli języka angielskiego w ramach programu INSET.

17 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 6. Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Edukacji Ustawicznej w Suwałkach 1. Współpraca w zakresie wspierania doradztwa metodycznego. 2. Przygotowanie i realizacja szkolenia z języka angielskiego. 7. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 8. Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 9. Dom Kultury Litewskiej wpuńsku 10. Dom Pomocy Społecznej Tęczowy Dom" Wypracowywanie wspólnych działań w zakresie jednolitej polityki doskonalenia nauczycieli na terenie województwa. Wspólne działania w realizacji programu Szkoła marzeń". Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą w zakresie sztuki ludowej regionu. 1. Wymiana doświadczeń pedagogów specjalnych. 2. Doskonalenie metod pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi. 11. Dom Spotkań z Historią 1. Budowanie alternatywy edukacyjnej dla istniejących form kształcenia historycznego i obywatelskiego. 2. Upowszechnianie niekonwencjonalnych form dydaktycznych. 12. Gimnazjum nr 6 w Suwałkach Współuczestnictwo w przygotowaniu wystawy nt. współczesnych uzależnień i działań profilaktycznych. 13. Gimnazjum nr 7 w Suwałkach Propagowanie wśród nauczycieli materiałów bibliotecznych. 14. Goethe Institut Koordynacja doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego w ramach programu DELFORT. 15. Jednostki samorządu terytorialnego 16. Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Oddział KO w Suwałkach 1. Diagnoza potrzeb oświatowej kadry kierowniczej. 2. Zasady współpracy z CEN w Suwałkach. 3. Udział w sesjach rad. 1. Organizacja narad dla dyrektorów szkół. 2. Diagnoza potrzeb kadry kierowniczej. 3. Diagnoza potrzeb wizytatorów w zakresie doskonalenia zawodowego. 4. Opiniowanie programów. 5. Realizacja zadań zleconych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 17. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Suwałkach Udział w pracach jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Jednego wiersza".

18 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 18. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Augustowie 19. Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie 20. Miejski Dom Kultury w Augustowie 21. Młodzieżowy Dom Kultury w Suwałkach 22. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu Prowadzenie prelekcji w ramach Dnia Regionalnego. Współorganizowanie konkursu Literacko-Ekologicznego. 1. Realizacja projektu edukacyjnego z edukacji czytelniczej i medialnej oraz edukacji regionalnej. 2. Współredagowanie miesięcznika Przegląd Augustowski". Współorganizowanie szkoleń z zakresu wychowania komunikacyjnego. Współpraca w 4-letnim projekcie edukacyjnym Literatura a żywioły". 23. Muzeum Okręgowe w Suwałkach Współuczestnictwo w przygotowanie szkoleń dla nauczycieli. 24. Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku 25. Ochotniczy Hufiec Pracy w Suwałkach 26. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 27. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 28. Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie 29. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Organizowanie współpracy pisarzy Podlasia. Określenie zasad szkolenia nauczycieli pracujących w szkołach OHP w Suwałkach. Przygotowanie ekspozycji najnowszych publikacji oficyny. Konstruowanie arkusza egzaminacyjnego części humanistycznej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Praca w jury XX Konkursu Literackiego O liść dębu". 1. Realizacja programu Szkoła marzeń". 2. Wypracowywanie wspólnych działań w zakresie jednolitej polityki doskonalenia nauczycieli na terenie województwa. 30. Ośrodek KARTA 1. Budowanie alternatywy edukacyjnej dla istniejących form kształcenia historycznego i obywatelskiego. 2. Upowszechnianie niekonwencjonalnych form dydaktycznych. 31. Ośrodek Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach 32. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Augustowie Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli. Współorganizowanie konkursu Literacko-Ekologicznego. 7 7

19 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 33. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach 34. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach 35. Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Białymstoku 1. Opracowanie koncepcji współpracy. 2. Przygotowanie szkoleń dla nauczycieli. Współorganizacja III Konferencji Szkół Medycznych. Udział w przygotowaniu akcji Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją". 36. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Augustowie 37. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi 38. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Suwałkach Diagnozowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Diagnozowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 1. Diagnoza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2. Opracowanie i realizacja zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego. 39. Przedszkole nr 3 w Suwałkach Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 40. Przedszkole nr 4 w Suwałkach Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 41. Przedszkole nr 5 w Suwałkach 1. Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w grupie integracyjnej. 2. Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 42. Przedszkole nr 6 w Suwałkach Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 43. Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie 44. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach Praca w jury konkursu literacko - plastycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Augustowa i powiatu augustowskiego. Udział w pracach jury konkursów plastycznych. 45. Sąd Okręgowy w Suwałkach Szkolenie kuratorów zawodowych i społecznych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego podopiecznych.

20 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 46. Stowarzyszenie Nauczycieli Humanistów 1. Projektowanie konferencji oraz kursów doskonalących dla nauczycieli humanistów z całej Polski oraz pozyskiwanie funduszy na ich realizację. 2. Organizowanie wyjazdów nauczycieli województwa podlaskiego na powyższe formy doskonalenia zawodowego. 47. Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie 48. Szkoła Podstawowa nr 1 0 w Suwałkach Udział w pracach komisji konkursowej VI Konkursu Krasomówczego. 1. Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej. 2. Propagowanie wśród nauczycieli materiałów bibliotecznych. 3. Organizacja konkursu czytelniczego dla klas III W Bullerbyn j est zawsze wesoło". 4. Współpraca w organizacji ekspozycji tematycznych książek. 49. Szkoła Podstawowa nr 1 1 w Suwałkach Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej. 50. Szkoła Podstawowa w Netcie Współorganizacja Gminnego Konkursu Ortograficznego O żółtą żabkę" dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. 51. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych Organizacja konkursu matematycznego Kangur" w rejonach: Suwałki i Łomża. 52. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Suwałkach 53. Unia Europejskich Federalistów w Łodzi Określenie zasad współpracy. Partner przy organizowaniu seminariów zagranicznych dla nauczycieli różnych przedmiotów i specjalności. 54. Uniwersytet w Wilnie Praca nad podręcznikami do nauczania języka litewskiego w szkole ponadgimnazjalnej z litewskim językiem nauczania. 55. Urząd Gminy w Dubeninkach 1. Opracowanie koncepcji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2. Realizacja Porozumienia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 56. Urząd Miasta w Augustowie Udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Obchodów 450-lecia nadania praw miastu Augustów. 57. Wigierski Park Narodowy Udział w pracach komisji konkursowych.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012

Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012 Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012 Zatwierdzona przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Uchwała nr 306/2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo