Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok Suwałki, marzec 2007

2 Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2006 Spis treści I Wstęp 3 strony II Analiza wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do zadań _ obowiązkowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie 2. Przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia i wsparcia doradców 5 metodycznych 3. Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą 4. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek 5. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny 6. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli 7. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli: 0 7. a przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności 9 7. b zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych Q 8. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli 1 ~ III Analiza wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do innych realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 11 zadań 1. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych za zgodą Podlaskiego Kuratora l \ Oświaty 2. Realizacja innych zadań a Szkolenia i kursy b Inne działania 12

3 IV Podsumowanie ilościowe zrealizowanych zadań 13 V Działalność innowacyjna 14 VI Współpraca z instytucjami 15 VII Doskonalenia kadry placówki 21 VIII Sprawozdanie z działalności pionu biblioteki pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Zbiory Czytelnicy i udostępnianie zbiorów Działalność informacyjno-bibliograficzna Wspieranie działalności bibliotek szkolnych Inne działania podejmowane przez nauczycieli bibliotekarzy 30 IX Wnioski z realizacji planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 32

4 I WSTĘP Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 r. zostało opracowane na podstawie dokumentów wewnętrznych placówki tj.: 1) planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na rok 2006, zaopiniowanego pozytywnie przez Kuratora Oświaty w Białymstoku i zatwierdzonego przez organ prowadzący, 2) planów pracy poszczególnych wydziałów pionu biblioteki pedagogicznej oraz sprawozdań z ich wykonania, 3) planów pracy filii bibliotecznych w Augustowie i Sejnach oraz sprawozdań z ich realizacji, 4) indywidualnych planów pracy nauczycieli konsultantów i doradcy, 5) indywidualnych sprawozdań nauczycieli konsultantów, doradcy i bibliotekarzy z realizacji zadań statutowych, 6) dzienników prowadzonych zajęć, 7) sprawozdań szczegółowych z realizacji zadań statutowych, 8) innej dokumentacji placówki wynikającej z podejmowanych działań. Sprawozdanie zawiera: 1) analizę wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do poszczególnych zadań obowiązkowych placówki, 2) analizę wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do innych zadań realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, 3) zestawienia ilościowe dotyczące przeprowadzonych form doskonalenia nauczycieli, 4) opis innych działań podejmowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z obszaru doskonalenia nauczycieli, 5) opis działalności innowacyjnej prowadzonej przez placówkę,. 6) informację o współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty, 7) informację o doskonaleniu kadry pedagogicznej placówki, 8) zestawienia ilościowe dotyczące posiadanych zbiorów bibliotecznych, 9) zestawienia ilościowe dotyczące użytkowników biblioteki pedagogicznej oraz wypożyczeń,

5 10) wnioski do dalszej pracy, 11) wykazy zrealizowanych form doskonalenia nauczycieli przedstawione w postaci załączników, 12) wykaz opracowanych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach publikacji zwartych.

6 II. ANALIZA WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ODNIESIENIU DO ZADAŃ OBOWIĄZKOWYCH CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli (...), określono dziewięć zadań obowiązkowych, do wykonania których zaplanowano odpowiednie formy realizacji. Poniżej przedstawiono sprawozdanie z wykonania poszczególnych zadań. 1. Opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez analizę aktów prawnych oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) pracownicy CEN na bieżąco analizowali ukazujące się akty prawne dotyczące oświaty i na tej podstawie wnioskowali o konieczności planowania takich form doskonalenia, które były przydatne nauczycielom w ich pracy zawodowej, 2) opracowano arkusz analizy potrzeb pracowników szkoły/placówki w zakresie doskonalenia nauczycieli, który rozesłano do wszystkich podmiotów i na podstawie analizy odpowiedzi, wstępnie określono priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie działania CEN. Po ukazaniu się priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz priorytetów Podlaskiego Kuratora Oświaty opracowano propozyej e form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.. 2. Przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez zdiagnozowanie potrzeb doradców w zakresie doskonalenia umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych, opracowanie programu współpracy z doradcami

7 w oparciu o diagnozę potrzeb, udział doradców metodycznych w formach doskonalenia proponowanych przez CEN. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) pracownicy CEN na bieżąco diagnozowali potrzeby doradców (wywiad), 2) nauczyciele doradcy brali udział w formach doskonalenia oferowanych przez CEN w Suwałkach, 3) forma doskonalenia pt. Jak wspierać nauczycieli na drodze rozwoju zawodowego?" nie została umieszczona w ofercie doskonalenia z powodu braku zainteresowania nauczycieli doradców, 4) forma doskonalenia pt. Jak wspierać nauczycieli w tworzeniu spójnego systemu oceniania wewnątrzszkolnego, przedmiotowego z systemem oceniania zewnętrznego" nie została zrealizowana z powodu braku zainteresowania nauczycieli., 5) grupa wsparcia dla doradców metodycznych nie powstała z powodu braku zainteresowania ze strony doradców. 3. Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez opracowanie i przeprowadzenie form doskonalenia zawodowego. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) zaplanowano 2 tematy kursów, 7 tematów warsztatów, l seminarium i l tematyczny punkt konsultacyjny, za wyjątkiem 5 warsztatów wszystkie pozostałe formy zostały zrealizowane, 2) ze względu na dużą liczbę zgłoszeń kurs pt. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły" miał 6 edycji, 3) na 5 zaplanowanych warsztatów zgłosiła się zbyt mała liczba dyrektorów, aby przeprowadzić zajęcia, 4) zrealizowano nie ujęte w planie pracy CEN na 2006 rok następujące przedsięwzięcia: na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zorganizowano dla dyrektorów gimnazjów seminarium pt. "Edukacyjna wartość dodana" - 2 edycje, na zlecenie Podlaskiego Kuratorium Oświaty zorganizowano seminarium dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli,

8 prowadzono dodatkowe 2 punkty konsultacyjne: Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości" oraz Tworzenie programu rozwoju szkoły", zorganizowano kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, w ramach zadań zleconych Podlaskiego Kuratora Oświaty przeprowadzono szkolenia pt. Zadania dyrektora szkoły/placówki jako kierownika zakładu pracy" - 4 grupy. Wykaz zrealizowanych programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą stanowi załącznik nr l do niniejszego sprawozdania. 4. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania między innymi poprzez opracowanie i realizację różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) w sumie zaplanowano 86 różnorodnych form doskonalenia zawodowego, w tym: 63 tematy warsztatów, 12 tematów kursów, 3 konferencje, 2 seminaria, 2 tematy szkoleń rad pedagogicznych, 2 grupy samokształceniowe, l tematyczny punkt konsultacyjny. Opracowano i przeprowadzono w sumie 144 różnorodne formy w tym: warsztaty na 62 różne tematy, kursy na 21 tematów, zorganizowano 4 konferencje, 7 seminariów, l grupę samokształceniową, udzielono konsultacji z 30 obszarów tematycznych. (wykaz tematyki form doskonalenia przeprowadzonych w 2006 r. stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania). Przyczyny rozbieżności między tymi liczbami wynikają z następujących faktów: a) do oferty wprowadzono tematykę związaną z priorytetami ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty, b) na podstawie diagnozy potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego przeprowadzonej w maju 2006 r., a także prowadzonych

9 wywiadach z nauczycielami wprowadzono do oferty placówki tematykę nie ujętą w planie pracy a wynikającą z bieżących potrzeb nauczycieli, c) część zaplanowanych warsztatów nie odbyła się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, d) l nauczyciel konsultant przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, 2) część form doskonalenia, zaplanowana jako pojedyncze szkolenie, ze względu na dużą liczbę chętnych miała kilka edycji, 3) na stronie internetowej CEN nauczyciele mają możliwość wymiany doświadczeń oraz publikowania materiałów edukacyjnych. 5. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania między innymi poprzez opracowanie i realizację różnorodnych form wsparcia dla nauczycieli. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) zaplanowano 7 tematów warsztatów oraz l grupę samokształceniową - opracowano i przeprowadzono warsztaty na 5 tematów, przy czym dwa warsztaty odbyły się w 2 edycjach, przeprowadzono jedno szkolenie rady pedagogicznej, powstały 2 grupy samokształceniowe dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego - wykaz zrealizowanych działań stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania, 2) prowadzono punkt konsultacyjny dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego - udzielono porad 152 nauczycielom przeznaczając na wykonanie tego zadania 221 godzin. 3) zrealizowano 3 zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego zlecone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty: a) Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej w szkole" - 5 grup, b) Wykorzystywanie modułowych programów nauczania w kształceniu zawodowym" - 4 grupy, c) Zadania i rola wychowawcy klasy w profilaktyce agresywnych zachowań uczniów gimnazjum" - 8 grup.

10 6. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez przekazywanie informacji i materiałów edukacyjnych przy pomocy strony internetowej CEN oraz poczty elektronicznej. Zadanie to zostało zrealizowane. Zaplanowano również przeprowadzenie diagnozy potrzeb samorządów lokalnych w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Zadanie to zostało zrealizowane. 7. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli: 7.a przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez współpracę z Podlaskim Kuratorium Oświaty w zakresie ustalenia liczby nauczycieli i szkół prowadzących kształcenie w zawodach rzadkich specjalności. Na podstawie przeprowadzonych rozmów oraz rozmowy w Cechu Rzemiosł Różnych ~\ w Suwałkach stwierdzono, (podobnie jak w roku ubiegłym) iż na terenie naszej działalności nie są kształceni uczniowie w zawodach rzadkich specjalności. 7.b zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez: 1) zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli pracujących w szkołach z litewskim językiem nauczania - zadanie to zostało zrealizowane, 2) zaplanowano przeprowadzenie warsztatów na 2 tematy. Ze względu na zbyt małe zainteresowanie, jak również na odejście na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela konsultanta, warsztaty nie odbyły się, w związku z tym zaproponowano nauczycielom grupę samokształceniową (wymiar zajęć -20 godzin) oraz konsultacje dotyczące metodyki nauczania języka litewskiego (udzielono konsultacji 40 osobom w ciągu 44 godzin),

11 3) od 16 października 2006 r., na czas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, zatrudniono osobę odpowiedzialną za organizację i prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli uczących w szkołach z litewskim językiem nauczania. 8. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez zamieszczanie opracowań i informacji na stronie intemetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zadanie to zostało zrealizowane. Rozwijany jest system informacji pedagogicznej oferowany przez CEN w Suwałkach. 9. Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez prowadzenie warsztatów w ramach programu Insett i Delfort, prowadzenie grup samokształceniowych w 7 obszarach tematycznych, szkoleń rad pedagogicznych w l obszarze tematycznym, punktów konsultacyjnych w 3 obszarach tematycznych oraz l seminarium (wykaz tematyki grup samokształceniowych, rad pedagogicznych i punktów konsultacyjnych przeprowadzonych w 2006 r. stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania). Ponadto przygotowanie i wydanie opracowań metodycznych, przekazywanie informacji i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli przy pomocy strony internetowej CEN oraz poczty elektronicznej. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) zorganizowano i prowadzono 9 grup samokształceniowych w różnych obszarach tematycznych, 2) przeprowadzono warsztaty w ramach programu Delfort, natomiast nie odbyły się warsztaty w ramach programu Insett, 3) szkoleniowe rady pedagogiczne przeprowadzono w 2 obszarach tematycznych - łącznie przeprowadzono 12 szkoleniowych rad pedagogicznych, 4) opracowano publikacje dla nauczycieli (wykaz publikacji zwartych opracowanych w 2006 r. stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania), 5) na bieżąco przekazywano informacje i materiały edukacyjne zamieszczane na stronie internetowej CEN, także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

12 III. ANALIZA WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ODNIESIENIU DO INNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli (...), określono zadania, które mogą być realizowane przez wojewódzką placówkę doskonalenia nauczycieli, do wykonania których zaplanowano odpowiednie formy realizacji. Poniżej przedstawiono sprawozdanie z wykonania poszczególnych zadań. 1. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych za zgodą Podlaskiego Kuratora Oświaty. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez dokończenie kursów kwalifikacyjnych rozpoczętych w 2005 roku i rozpoczęcie kolejnych (5) w 2006 roku. Powyższe zadania zrealizowano w następujący sposób: dokończono 2 kursy kwalifikacyjne: z oligofrenopedagogiki i bibliotekoznawstwa, rozpoczęto i zakończono kurs kwalifikacyjny ze sztuki, rozpoczęto 4 kursy kwalifikacyjne: z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, bibliotekoznawstwa i dla oświatowej kadry kierowniczej. 2. Realizacja innych zadań. 2. a Szkolenia i kursy W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano: kurs instruktażowy dla kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych - odbyła się jedna edycja, kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży - - nie odbył się z powodu małego zainteresowania tą formą doskonalenia.

13 2. b Inne działania 1) wypełnianie przez placówkę roli partnera w programie ogólnopolskim Szkoła marzeń" pełnienie przez pracownika CEN obowiązków konsultanta regionalnego programu, 2) udział placówki, na zlecenie CODN, w ogólnopolskim programie Ekspert" polegającym na organizacji i prowadzeniu szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na szczeblu województwa, 3) organizacja przez konsultanta seminariów doskonalących dla nauczycieli języka niemieckiego w województwie podlaskim w ramach Projektu Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego DELFORT, pod patronatem CODN i Instytutu Goethego w Warszawie, 4) udział konsultanta w posiedzeniach Sejmowej Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 5) udział konsultanta w pracach Diecezjalnej Rady Katechetycznej Kurii Biskupiej Diecezji Ełckiej, 6) współudział w organizowaniu różnorodnych konkursów dla uczniów szkół i placówek oświatowych (np. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur", Gminny Konkurs Ortograficzny O żółtą żabkę" dla uczniów klas II - III szkół podstawowych), 7) koordynacja przez konsultanta działań nauczycieli należących do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Humanistów Prowincja", 8) zorganizowanie przez konsultanta Koła Nauczycieli Języka Niemieckiego, 9) współudział konsultanta w organizacji Konferencji Naukowej Ekofilozofia a ochrona środowiska" - Wszechnica Mazurska, Olecko, 10) współorganizowanie i prowadzenie spotkań literackich przez nauczycieli bibliotekarzy.

14 IV. PODSUMOWANIE ILOŚCIOWE ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W 2006 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oferowało nauczycielom różnorodne formy doskonalenia. Zorganizowane zostały seminaria, konferencje, warsztaty, kursy uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela. W tabeli nr l zamieszczono zestawienie form doskonalenia, liczby przeprowadzonych form i liczby uczestników. Tabela nr 1. Przeprowadzone formy doskonalenia w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w 2006 r. L.p. Forma doskonalenia Liczba przeprowadzonych szkoleń 1. kursy i warsztaty konferencje i seminaria zajęcia dla rad pedagogicznych grupy samokształceniowe konsultacje indywidualne kursy kwalifikacyjne 7* zadania edukacyjne zlecone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty 8. zadanie zlecone przez CODN (program Ekspert) Razem: Liczba uczestników * w tabeli wykazano zarówno kursy kwalifikacyjne zakończone w 2006 r., jak i te, które rozpoczęły się w roku szkolnym 2006/2007; Uwaga: Rozbieżność w danych liczbowych między sprawozdaniem do Urzędu Marszałkowskiego a bieżącym z wykonania planu pracy CEN wynika z faktu, iż część form doskonalenia odbywała się na przełomie roku.

15 V DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w 2006 r. prowadzono następującą działalność innowacyjną: seminarium impostacji głosu, kurs wyjazdowy dla nauczycieli humanistów organizowany we współpracy z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, podnoszenie jakości pracy szkół poprzez moderowanie pracy rad pedagogicznych - konstruowanie programów rozwoju szkoły, cykliczne rady pedagogiczne nt. Wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkół", kurs dla zespołów redakcyjnych gazet szkolnych, praca w formie grup samokształceniowych i tematycznych punktów konsultacyjnych.

16 VI WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI W 2006 r. pracownicy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach prowadzili współpracę z instytucjami wyszczególnionymi w tabeli nr 2. Tabela nr 2. Współpraca z instytucjami prowadzona w 2006 r. Lp Nazwa instytucji Akademia Humanistyczna przy Instytucie Badań Literackich Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Biblioteka Publiczna w Suwałkach Centralna Komisja Egzaminacyjna Zakres współpracy 1. Projektowanie konferencji oraz kursów doskonalących dla nauczycieli humanistów z całej Polski oraz pozyskiwanie funduszy na ich realizację. 2. Organizowanie wyjazdów nauczycieli województwa podlaskiego na powyższe formy doskonalenia zawodowego. Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia dokumentacji sprawowania nadzoru pedagogicznego, opracowania zbiorów, internetowych centrów informacji multimedialnej. 1. Wymiana materiałów bibliotecznych. 2. Współudział w organizacji i przebiegu spotkań literackich dla dzieci. 1. Realizacja ogólnopolskiego programu Edukacyjna wartość dodana". 2. Przygotowanie konferencji dla nauczycieli szkół medycznych. 3. Przygotowywanie materiałów na szkolenie egzaminatorów języka litewskiego, jako języka mniejszości narodowej. 5. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Ekspert. 2. Wypracowywanie wspólnych działań w zakresie jednolitej polityki doskonalenia nauczycieli na terenie kraju. 3. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli języka niemieckiego w ramach programu DELFORT. 4. Organizacja doskonalenia nauczycieli języka angielskiego w ramach programu INSET.

17 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 6. Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Edukacji Ustawicznej w Suwałkach 1. Współpraca w zakresie wspierania doradztwa metodycznego. 2. Przygotowanie i realizacja szkolenia z języka angielskiego. 7. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 8. Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 9. Dom Kultury Litewskiej wpuńsku 10. Dom Pomocy Społecznej Tęczowy Dom" Wypracowywanie wspólnych działań w zakresie jednolitej polityki doskonalenia nauczycieli na terenie województwa. Wspólne działania w realizacji programu Szkoła marzeń". Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą w zakresie sztuki ludowej regionu. 1. Wymiana doświadczeń pedagogów specjalnych. 2. Doskonalenie metod pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi. 11. Dom Spotkań z Historią 1. Budowanie alternatywy edukacyjnej dla istniejących form kształcenia historycznego i obywatelskiego. 2. Upowszechnianie niekonwencjonalnych form dydaktycznych. 12. Gimnazjum nr 6 w Suwałkach Współuczestnictwo w przygotowaniu wystawy nt. współczesnych uzależnień i działań profilaktycznych. 13. Gimnazjum nr 7 w Suwałkach Propagowanie wśród nauczycieli materiałów bibliotecznych. 14. Goethe Institut Koordynacja doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego w ramach programu DELFORT. 15. Jednostki samorządu terytorialnego 16. Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Oddział KO w Suwałkach 1. Diagnoza potrzeb oświatowej kadry kierowniczej. 2. Zasady współpracy z CEN w Suwałkach. 3. Udział w sesjach rad. 1. Organizacja narad dla dyrektorów szkół. 2. Diagnoza potrzeb kadry kierowniczej. 3. Diagnoza potrzeb wizytatorów w zakresie doskonalenia zawodowego. 4. Opiniowanie programów. 5. Realizacja zadań zleconych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 17. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Suwałkach Udział w pracach jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Jednego wiersza".

18 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 18. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Augustowie 19. Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie 20. Miejski Dom Kultury w Augustowie 21. Młodzieżowy Dom Kultury w Suwałkach 22. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu Prowadzenie prelekcji w ramach Dnia Regionalnego. Współorganizowanie konkursu Literacko-Ekologicznego. 1. Realizacja projektu edukacyjnego z edukacji czytelniczej i medialnej oraz edukacji regionalnej. 2. Współredagowanie miesięcznika Przegląd Augustowski". Współorganizowanie szkoleń z zakresu wychowania komunikacyjnego. Współpraca w 4-letnim projekcie edukacyjnym Literatura a żywioły". 23. Muzeum Okręgowe w Suwałkach Współuczestnictwo w przygotowanie szkoleń dla nauczycieli. 24. Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku 25. Ochotniczy Hufiec Pracy w Suwałkach 26. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 27. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 28. Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie 29. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Organizowanie współpracy pisarzy Podlasia. Określenie zasad szkolenia nauczycieli pracujących w szkołach OHP w Suwałkach. Przygotowanie ekspozycji najnowszych publikacji oficyny. Konstruowanie arkusza egzaminacyjnego części humanistycznej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Praca w jury XX Konkursu Literackiego O liść dębu". 1. Realizacja programu Szkoła marzeń". 2. Wypracowywanie wspólnych działań w zakresie jednolitej polityki doskonalenia nauczycieli na terenie województwa. 30. Ośrodek KARTA 1. Budowanie alternatywy edukacyjnej dla istniejących form kształcenia historycznego i obywatelskiego. 2. Upowszechnianie niekonwencjonalnych form dydaktycznych. 31. Ośrodek Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach 32. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Augustowie Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli. Współorganizowanie konkursu Literacko-Ekologicznego. 7 7

19 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 33. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach 34. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach 35. Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Białymstoku 1. Opracowanie koncepcji współpracy. 2. Przygotowanie szkoleń dla nauczycieli. Współorganizacja III Konferencji Szkół Medycznych. Udział w przygotowaniu akcji Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją". 36. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Augustowie 37. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi 38. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Suwałkach Diagnozowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Diagnozowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 1. Diagnoza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2. Opracowanie i realizacja zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego. 39. Przedszkole nr 3 w Suwałkach Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 40. Przedszkole nr 4 w Suwałkach Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 41. Przedszkole nr 5 w Suwałkach 1. Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w grupie integracyjnej. 2. Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 42. Przedszkole nr 6 w Suwałkach Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 43. Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie 44. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach Praca w jury konkursu literacko - plastycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Augustowa i powiatu augustowskiego. Udział w pracach jury konkursów plastycznych. 45. Sąd Okręgowy w Suwałkach Szkolenie kuratorów zawodowych i społecznych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego podopiecznych.

20 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 46. Stowarzyszenie Nauczycieli Humanistów 1. Projektowanie konferencji oraz kursów doskonalących dla nauczycieli humanistów z całej Polski oraz pozyskiwanie funduszy na ich realizację. 2. Organizowanie wyjazdów nauczycieli województwa podlaskiego na powyższe formy doskonalenia zawodowego. 47. Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie 48. Szkoła Podstawowa nr 1 0 w Suwałkach Udział w pracach komisji konkursowej VI Konkursu Krasomówczego. 1. Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej. 2. Propagowanie wśród nauczycieli materiałów bibliotecznych. 3. Organizacja konkursu czytelniczego dla klas III W Bullerbyn j est zawsze wesoło". 4. Współpraca w organizacji ekspozycji tematycznych książek. 49. Szkoła Podstawowa nr 1 1 w Suwałkach Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej. 50. Szkoła Podstawowa w Netcie Współorganizacja Gminnego Konkursu Ortograficznego O żółtą żabkę" dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. 51. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych Organizacja konkursu matematycznego Kangur" w rejonach: Suwałki i Łomża. 52. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Suwałkach 53. Unia Europejskich Federalistów w Łodzi Określenie zasad współpracy. Partner przy organizowaniu seminariów zagranicznych dla nauczycieli różnych przedmiotów i specjalności. 54. Uniwersytet w Wilnie Praca nad podręcznikami do nauczania języka litewskiego w szkole ponadgimnazjalnej z litewskim językiem nauczania. 55. Urząd Gminy w Dubeninkach 1. Opracowanie koncepcji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2. Realizacja Porozumienia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 56. Urząd Miasta w Augustowie Udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Obchodów 450-lecia nadania praw miastu Augustów. 57. Wigierski Park Narodowy Udział w pracach komisji konkursowych.

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty 2009 roku

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty 2009 roku Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty 2009 roku lp instytucja zakres współpracy 1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego W zakresie kompetencji organu prowadzącego oraz: - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauczycieli konsultantów w 2008 roku. Lp instytucja zakres współpracy konsultant. Organ prowadzący i nadzorujący

Współpraca nauczycieli konsultantów w 2008 roku. Lp instytucja zakres współpracy konsultant. Organ prowadzący i nadzorujący Współpraca nauczycieli konsultantów w 2008 roku Lp instytucja zakres współpracy konsultant Organ prowadzący i nadzorujący 1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego W zakresie kompetencji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany oprac. Wioletta Stępczyńska Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bydgoszcz, 1 września 2003r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BYDGOSZCZY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu: od 1 września

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI I Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 684; fax.41 25 28 000; e-mail: poradniaskar@wp.pl;

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Capik nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staŝ: Wioletta Bąk-Gołębiewska - nauczyciel mianowany Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Małgorzata Gałązka Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Data rozpoczęcia stażu: 01 września

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WCHODZĄCEGO W SKŁAD POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WCHODZĄCEGO W SKŁAD POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WCHODZĄCEGO W SKŁAD POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Plan pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Szczecinie Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Agnieszka Jakubowska nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Opracowany na podstawie Rozporządzenia z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadziła Ewa Agnieszka Dąbrowska- podinspektor w Departamencie Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadziła Ewa Agnieszka Dąbrowska- podinspektor w Departamencie Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlas kieg o PROTOKÓŁ Kontroli problemowej w CEN Suwałki dotyczącej realizacji zadań wynikających z rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Załącznik do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna:

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 219/464/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 18 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 219/464/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 18 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 219/464/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Moniki Szławieniec-Reczuch NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W JAWORZE (realizowany

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Nauczyciel kontraktowy: Klaudia

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ Piotr Szeligowski UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ SUKCES EDUKACJI PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Golemo Miejsce pracy: Zespół Szkół w Bystrzycy Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO JOLANTA KULAK NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zadania ogólne Zadania szczegółowe Działania Termin realizacji Sposób dokumentowania I Podejmowanie działań mających

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI RECTUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - RECTUS zwany dalej Ośrodkiem prowadzi swoją działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9%

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9% Załącznik 11b) Raport Diagnoza potrzeb szkoleniowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego Opis badania: 1. Diagnozę przeprowadzono w terminie styczeń marzec 2005 roku. 2. Badaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Dorota Miezin- Potocka nauczyciel języka angielskiego Zespół Szkół nr 7, Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Doroty Wagner Rozpoczęcie stażu : 1 września

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo