Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok Suwałki, marzec 2007

2 Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2006 Spis treści I Wstęp 3 strony II Analiza wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do zadań _ obowiązkowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie 2. Przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia i wsparcia doradców 5 metodycznych 3. Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą 4. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek 5. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny 6. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli 7. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli: 0 7. a przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności 9 7. b zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych Q 8. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli 1 ~ III Analiza wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do innych realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 11 zadań 1. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych za zgodą Podlaskiego Kuratora l \ Oświaty 2. Realizacja innych zadań a Szkolenia i kursy b Inne działania 12

3 IV Podsumowanie ilościowe zrealizowanych zadań 13 V Działalność innowacyjna 14 VI Współpraca z instytucjami 15 VII Doskonalenia kadry placówki 21 VIII Sprawozdanie z działalności pionu biblioteki pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Zbiory Czytelnicy i udostępnianie zbiorów Działalność informacyjno-bibliograficzna Wspieranie działalności bibliotek szkolnych Inne działania podejmowane przez nauczycieli bibliotekarzy 30 IX Wnioski z realizacji planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 32

4 I WSTĘP Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 r. zostało opracowane na podstawie dokumentów wewnętrznych placówki tj.: 1) planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na rok 2006, zaopiniowanego pozytywnie przez Kuratora Oświaty w Białymstoku i zatwierdzonego przez organ prowadzący, 2) planów pracy poszczególnych wydziałów pionu biblioteki pedagogicznej oraz sprawozdań z ich wykonania, 3) planów pracy filii bibliotecznych w Augustowie i Sejnach oraz sprawozdań z ich realizacji, 4) indywidualnych planów pracy nauczycieli konsultantów i doradcy, 5) indywidualnych sprawozdań nauczycieli konsultantów, doradcy i bibliotekarzy z realizacji zadań statutowych, 6) dzienników prowadzonych zajęć, 7) sprawozdań szczegółowych z realizacji zadań statutowych, 8) innej dokumentacji placówki wynikającej z podejmowanych działań. Sprawozdanie zawiera: 1) analizę wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do poszczególnych zadań obowiązkowych placówki, 2) analizę wykonania zaplanowanych przedsięwzięć w odniesieniu do innych zadań realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, 3) zestawienia ilościowe dotyczące przeprowadzonych form doskonalenia nauczycieli, 4) opis innych działań podejmowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z obszaru doskonalenia nauczycieli, 5) opis działalności innowacyjnej prowadzonej przez placówkę,. 6) informację o współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty, 7) informację o doskonaleniu kadry pedagogicznej placówki, 8) zestawienia ilościowe dotyczące posiadanych zbiorów bibliotecznych, 9) zestawienia ilościowe dotyczące użytkowników biblioteki pedagogicznej oraz wypożyczeń,

5 10) wnioski do dalszej pracy, 11) wykazy zrealizowanych form doskonalenia nauczycieli przedstawione w postaci załączników, 12) wykaz opracowanych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach publikacji zwartych.

6 II. ANALIZA WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ODNIESIENIU DO ZADAŃ OBOWIĄZKOWYCH CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli (...), określono dziewięć zadań obowiązkowych, do wykonania których zaplanowano odpowiednie formy realizacji. Poniżej przedstawiono sprawozdanie z wykonania poszczególnych zadań. 1. Opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez analizę aktów prawnych oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) pracownicy CEN na bieżąco analizowali ukazujące się akty prawne dotyczące oświaty i na tej podstawie wnioskowali o konieczności planowania takich form doskonalenia, które były przydatne nauczycielom w ich pracy zawodowej, 2) opracowano arkusz analizy potrzeb pracowników szkoły/placówki w zakresie doskonalenia nauczycieli, który rozesłano do wszystkich podmiotów i na podstawie analizy odpowiedzi, wstępnie określono priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie działania CEN. Po ukazaniu się priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz priorytetów Podlaskiego Kuratora Oświaty opracowano propozyej e form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.. 2. Przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez zdiagnozowanie potrzeb doradców w zakresie doskonalenia umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych, opracowanie programu współpracy z doradcami

7 w oparciu o diagnozę potrzeb, udział doradców metodycznych w formach doskonalenia proponowanych przez CEN. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) pracownicy CEN na bieżąco diagnozowali potrzeby doradców (wywiad), 2) nauczyciele doradcy brali udział w formach doskonalenia oferowanych przez CEN w Suwałkach, 3) forma doskonalenia pt. Jak wspierać nauczycieli na drodze rozwoju zawodowego?" nie została umieszczona w ofercie doskonalenia z powodu braku zainteresowania nauczycieli doradców, 4) forma doskonalenia pt. Jak wspierać nauczycieli w tworzeniu spójnego systemu oceniania wewnątrzszkolnego, przedmiotowego z systemem oceniania zewnętrznego" nie została zrealizowana z powodu braku zainteresowania nauczycieli., 5) grupa wsparcia dla doradców metodycznych nie powstała z powodu braku zainteresowania ze strony doradców. 3. Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez opracowanie i przeprowadzenie form doskonalenia zawodowego. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) zaplanowano 2 tematy kursów, 7 tematów warsztatów, l seminarium i l tematyczny punkt konsultacyjny, za wyjątkiem 5 warsztatów wszystkie pozostałe formy zostały zrealizowane, 2) ze względu na dużą liczbę zgłoszeń kurs pt. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły" miał 6 edycji, 3) na 5 zaplanowanych warsztatów zgłosiła się zbyt mała liczba dyrektorów, aby przeprowadzić zajęcia, 4) zrealizowano nie ujęte w planie pracy CEN na 2006 rok następujące przedsięwzięcia: na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zorganizowano dla dyrektorów gimnazjów seminarium pt. "Edukacyjna wartość dodana" - 2 edycje, na zlecenie Podlaskiego Kuratorium Oświaty zorganizowano seminarium dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli,

8 prowadzono dodatkowe 2 punkty konsultacyjne: Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości" oraz Tworzenie programu rozwoju szkoły", zorganizowano kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, w ramach zadań zleconych Podlaskiego Kuratora Oświaty przeprowadzono szkolenia pt. Zadania dyrektora szkoły/placówki jako kierownika zakładu pracy" - 4 grupy. Wykaz zrealizowanych programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą stanowi załącznik nr l do niniejszego sprawozdania. 4. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania między innymi poprzez opracowanie i realizację różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) w sumie zaplanowano 86 różnorodnych form doskonalenia zawodowego, w tym: 63 tematy warsztatów, 12 tematów kursów, 3 konferencje, 2 seminaria, 2 tematy szkoleń rad pedagogicznych, 2 grupy samokształceniowe, l tematyczny punkt konsultacyjny. Opracowano i przeprowadzono w sumie 144 różnorodne formy w tym: warsztaty na 62 różne tematy, kursy na 21 tematów, zorganizowano 4 konferencje, 7 seminariów, l grupę samokształceniową, udzielono konsultacji z 30 obszarów tematycznych. (wykaz tematyki form doskonalenia przeprowadzonych w 2006 r. stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania). Przyczyny rozbieżności między tymi liczbami wynikają z następujących faktów: a) do oferty wprowadzono tematykę związaną z priorytetami ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty, b) na podstawie diagnozy potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego przeprowadzonej w maju 2006 r., a także prowadzonych

9 wywiadach z nauczycielami wprowadzono do oferty placówki tematykę nie ujętą w planie pracy a wynikającą z bieżących potrzeb nauczycieli, c) część zaplanowanych warsztatów nie odbyła się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, d) l nauczyciel konsultant przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, 2) część form doskonalenia, zaplanowana jako pojedyncze szkolenie, ze względu na dużą liczbę chętnych miała kilka edycji, 3) na stronie internetowej CEN nauczyciele mają możliwość wymiany doświadczeń oraz publikowania materiałów edukacyjnych. 5. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania między innymi poprzez opracowanie i realizację różnorodnych form wsparcia dla nauczycieli. Zadanie to zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) zaplanowano 7 tematów warsztatów oraz l grupę samokształceniową - opracowano i przeprowadzono warsztaty na 5 tematów, przy czym dwa warsztaty odbyły się w 2 edycjach, przeprowadzono jedno szkolenie rady pedagogicznej, powstały 2 grupy samokształceniowe dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego - wykaz zrealizowanych działań stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania, 2) prowadzono punkt konsultacyjny dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego - udzielono porad 152 nauczycielom przeznaczając na wykonanie tego zadania 221 godzin. 3) zrealizowano 3 zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego zlecone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty: a) Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej w szkole" - 5 grup, b) Wykorzystywanie modułowych programów nauczania w kształceniu zawodowym" - 4 grupy, c) Zadania i rola wychowawcy klasy w profilaktyce agresywnych zachowań uczniów gimnazjum" - 8 grup.

10 6. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez przekazywanie informacji i materiałów edukacyjnych przy pomocy strony internetowej CEN oraz poczty elektronicznej. Zadanie to zostało zrealizowane. Zaplanowano również przeprowadzenie diagnozy potrzeb samorządów lokalnych w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Zadanie to zostało zrealizowane. 7. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli: 7.a przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez współpracę z Podlaskim Kuratorium Oświaty w zakresie ustalenia liczby nauczycieli i szkół prowadzących kształcenie w zawodach rzadkich specjalności. Na podstawie przeprowadzonych rozmów oraz rozmowy w Cechu Rzemiosł Różnych ~\ w Suwałkach stwierdzono, (podobnie jak w roku ubiegłym) iż na terenie naszej działalności nie są kształceni uczniowie w zawodach rzadkich specjalności. 7.b zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez: 1) zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli pracujących w szkołach z litewskim językiem nauczania - zadanie to zostało zrealizowane, 2) zaplanowano przeprowadzenie warsztatów na 2 tematy. Ze względu na zbyt małe zainteresowanie, jak również na odejście na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela konsultanta, warsztaty nie odbyły się, w związku z tym zaproponowano nauczycielom grupę samokształceniową (wymiar zajęć -20 godzin) oraz konsultacje dotyczące metodyki nauczania języka litewskiego (udzielono konsultacji 40 osobom w ciągu 44 godzin),

11 3) od 16 października 2006 r., na czas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, zatrudniono osobę odpowiedzialną za organizację i prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli uczących w szkołach z litewskim językiem nauczania. 8. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez zamieszczanie opracowań i informacji na stronie intemetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zadanie to zostało zrealizowane. Rozwijany jest system informacji pedagogicznej oferowany przez CEN w Suwałkach. 9. Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez prowadzenie warsztatów w ramach programu Insett i Delfort, prowadzenie grup samokształceniowych w 7 obszarach tematycznych, szkoleń rad pedagogicznych w l obszarze tematycznym, punktów konsultacyjnych w 3 obszarach tematycznych oraz l seminarium (wykaz tematyki grup samokształceniowych, rad pedagogicznych i punktów konsultacyjnych przeprowadzonych w 2006 r. stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania). Ponadto przygotowanie i wydanie opracowań metodycznych, przekazywanie informacji i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli przy pomocy strony internetowej CEN oraz poczty elektronicznej. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w następujący sposób: 1) zorganizowano i prowadzono 9 grup samokształceniowych w różnych obszarach tematycznych, 2) przeprowadzono warsztaty w ramach programu Delfort, natomiast nie odbyły się warsztaty w ramach programu Insett, 3) szkoleniowe rady pedagogiczne przeprowadzono w 2 obszarach tematycznych - łącznie przeprowadzono 12 szkoleniowych rad pedagogicznych, 4) opracowano publikacje dla nauczycieli (wykaz publikacji zwartych opracowanych w 2006 r. stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania), 5) na bieżąco przekazywano informacje i materiały edukacyjne zamieszczane na stronie internetowej CEN, także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

12 III. ANALIZA WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ODNIESIENIU DO INNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli (...), określono zadania, które mogą być realizowane przez wojewódzką placówkę doskonalenia nauczycieli, do wykonania których zaplanowano odpowiednie formy realizacji. Poniżej przedstawiono sprawozdanie z wykonania poszczególnych zadań. 1. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych za zgodą Podlaskiego Kuratora Oświaty. W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano wykonanie powyższego zadania poprzez dokończenie kursów kwalifikacyjnych rozpoczętych w 2005 roku i rozpoczęcie kolejnych (5) w 2006 roku. Powyższe zadania zrealizowano w następujący sposób: dokończono 2 kursy kwalifikacyjne: z oligofrenopedagogiki i bibliotekoznawstwa, rozpoczęto i zakończono kurs kwalifikacyjny ze sztuki, rozpoczęto 4 kursy kwalifikacyjne: z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, bibliotekoznawstwa i dla oświatowej kadry kierowniczej. 2. Realizacja innych zadań. 2. a Szkolenia i kursy W planie pracy CEN w Suwałkach na rok 2006 zaplanowano: kurs instruktażowy dla kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych - odbyła się jedna edycja, kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży - - nie odbył się z powodu małego zainteresowania tą formą doskonalenia.

13 2. b Inne działania 1) wypełnianie przez placówkę roli partnera w programie ogólnopolskim Szkoła marzeń" pełnienie przez pracownika CEN obowiązków konsultanta regionalnego programu, 2) udział placówki, na zlecenie CODN, w ogólnopolskim programie Ekspert" polegającym na organizacji i prowadzeniu szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na szczeblu województwa, 3) organizacja przez konsultanta seminariów doskonalących dla nauczycieli języka niemieckiego w województwie podlaskim w ramach Projektu Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego DELFORT, pod patronatem CODN i Instytutu Goethego w Warszawie, 4) udział konsultanta w posiedzeniach Sejmowej Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 5) udział konsultanta w pracach Diecezjalnej Rady Katechetycznej Kurii Biskupiej Diecezji Ełckiej, 6) współudział w organizowaniu różnorodnych konkursów dla uczniów szkół i placówek oświatowych (np. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur", Gminny Konkurs Ortograficzny O żółtą żabkę" dla uczniów klas II - III szkół podstawowych), 7) koordynacja przez konsultanta działań nauczycieli należących do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Humanistów Prowincja", 8) zorganizowanie przez konsultanta Koła Nauczycieli Języka Niemieckiego, 9) współudział konsultanta w organizacji Konferencji Naukowej Ekofilozofia a ochrona środowiska" - Wszechnica Mazurska, Olecko, 10) współorganizowanie i prowadzenie spotkań literackich przez nauczycieli bibliotekarzy.

14 IV. PODSUMOWANIE ILOŚCIOWE ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W 2006 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oferowało nauczycielom różnorodne formy doskonalenia. Zorganizowane zostały seminaria, konferencje, warsztaty, kursy uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela. W tabeli nr l zamieszczono zestawienie form doskonalenia, liczby przeprowadzonych form i liczby uczestników. Tabela nr 1. Przeprowadzone formy doskonalenia w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w 2006 r. L.p. Forma doskonalenia Liczba przeprowadzonych szkoleń 1. kursy i warsztaty konferencje i seminaria zajęcia dla rad pedagogicznych grupy samokształceniowe konsultacje indywidualne kursy kwalifikacyjne 7* zadania edukacyjne zlecone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty 8. zadanie zlecone przez CODN (program Ekspert) Razem: Liczba uczestników * w tabeli wykazano zarówno kursy kwalifikacyjne zakończone w 2006 r., jak i te, które rozpoczęły się w roku szkolnym 2006/2007; Uwaga: Rozbieżność w danych liczbowych między sprawozdaniem do Urzędu Marszałkowskiego a bieżącym z wykonania planu pracy CEN wynika z faktu, iż część form doskonalenia odbywała się na przełomie roku.

15 V DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w 2006 r. prowadzono następującą działalność innowacyjną: seminarium impostacji głosu, kurs wyjazdowy dla nauczycieli humanistów organizowany we współpracy z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, podnoszenie jakości pracy szkół poprzez moderowanie pracy rad pedagogicznych - konstruowanie programów rozwoju szkoły, cykliczne rady pedagogiczne nt. Wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkół", kurs dla zespołów redakcyjnych gazet szkolnych, praca w formie grup samokształceniowych i tematycznych punktów konsultacyjnych.

16 VI WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI W 2006 r. pracownicy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach prowadzili współpracę z instytucjami wyszczególnionymi w tabeli nr 2. Tabela nr 2. Współpraca z instytucjami prowadzona w 2006 r. Lp Nazwa instytucji Akademia Humanistyczna przy Instytucie Badań Literackich Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Biblioteka Publiczna w Suwałkach Centralna Komisja Egzaminacyjna Zakres współpracy 1. Projektowanie konferencji oraz kursów doskonalących dla nauczycieli humanistów z całej Polski oraz pozyskiwanie funduszy na ich realizację. 2. Organizowanie wyjazdów nauczycieli województwa podlaskiego na powyższe formy doskonalenia zawodowego. Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia dokumentacji sprawowania nadzoru pedagogicznego, opracowania zbiorów, internetowych centrów informacji multimedialnej. 1. Wymiana materiałów bibliotecznych. 2. Współudział w organizacji i przebiegu spotkań literackich dla dzieci. 1. Realizacja ogólnopolskiego programu Edukacyjna wartość dodana". 2. Przygotowanie konferencji dla nauczycieli szkół medycznych. 3. Przygotowywanie materiałów na szkolenie egzaminatorów języka litewskiego, jako języka mniejszości narodowej. 5. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Ekspert. 2. Wypracowywanie wspólnych działań w zakresie jednolitej polityki doskonalenia nauczycieli na terenie kraju. 3. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli języka niemieckiego w ramach programu DELFORT. 4. Organizacja doskonalenia nauczycieli języka angielskiego w ramach programu INSET.

17 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 6. Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Edukacji Ustawicznej w Suwałkach 1. Współpraca w zakresie wspierania doradztwa metodycznego. 2. Przygotowanie i realizacja szkolenia z języka angielskiego. 7. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 8. Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 9. Dom Kultury Litewskiej wpuńsku 10. Dom Pomocy Społecznej Tęczowy Dom" Wypracowywanie wspólnych działań w zakresie jednolitej polityki doskonalenia nauczycieli na terenie województwa. Wspólne działania w realizacji programu Szkoła marzeń". Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą w zakresie sztuki ludowej regionu. 1. Wymiana doświadczeń pedagogów specjalnych. 2. Doskonalenie metod pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi. 11. Dom Spotkań z Historią 1. Budowanie alternatywy edukacyjnej dla istniejących form kształcenia historycznego i obywatelskiego. 2. Upowszechnianie niekonwencjonalnych form dydaktycznych. 12. Gimnazjum nr 6 w Suwałkach Współuczestnictwo w przygotowaniu wystawy nt. współczesnych uzależnień i działań profilaktycznych. 13. Gimnazjum nr 7 w Suwałkach Propagowanie wśród nauczycieli materiałów bibliotecznych. 14. Goethe Institut Koordynacja doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego w ramach programu DELFORT. 15. Jednostki samorządu terytorialnego 16. Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Oddział KO w Suwałkach 1. Diagnoza potrzeb oświatowej kadry kierowniczej. 2. Zasady współpracy z CEN w Suwałkach. 3. Udział w sesjach rad. 1. Organizacja narad dla dyrektorów szkół. 2. Diagnoza potrzeb kadry kierowniczej. 3. Diagnoza potrzeb wizytatorów w zakresie doskonalenia zawodowego. 4. Opiniowanie programów. 5. Realizacja zadań zleconych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 17. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Suwałkach Udział w pracach jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Jednego wiersza".

18 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 18. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Augustowie 19. Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie 20. Miejski Dom Kultury w Augustowie 21. Młodzieżowy Dom Kultury w Suwałkach 22. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu Prowadzenie prelekcji w ramach Dnia Regionalnego. Współorganizowanie konkursu Literacko-Ekologicznego. 1. Realizacja projektu edukacyjnego z edukacji czytelniczej i medialnej oraz edukacji regionalnej. 2. Współredagowanie miesięcznika Przegląd Augustowski". Współorganizowanie szkoleń z zakresu wychowania komunikacyjnego. Współpraca w 4-letnim projekcie edukacyjnym Literatura a żywioły". 23. Muzeum Okręgowe w Suwałkach Współuczestnictwo w przygotowanie szkoleń dla nauczycieli. 24. Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku 25. Ochotniczy Hufiec Pracy w Suwałkach 26. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 27. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 28. Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie 29. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Organizowanie współpracy pisarzy Podlasia. Określenie zasad szkolenia nauczycieli pracujących w szkołach OHP w Suwałkach. Przygotowanie ekspozycji najnowszych publikacji oficyny. Konstruowanie arkusza egzaminacyjnego części humanistycznej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Praca w jury XX Konkursu Literackiego O liść dębu". 1. Realizacja programu Szkoła marzeń". 2. Wypracowywanie wspólnych działań w zakresie jednolitej polityki doskonalenia nauczycieli na terenie województwa. 30. Ośrodek KARTA 1. Budowanie alternatywy edukacyjnej dla istniejących form kształcenia historycznego i obywatelskiego. 2. Upowszechnianie niekonwencjonalnych form dydaktycznych. 31. Ośrodek Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach 32. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Augustowie Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli. Współorganizowanie konkursu Literacko-Ekologicznego. 7 7

19 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 33. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach 34. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach 35. Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Białymstoku 1. Opracowanie koncepcji współpracy. 2. Przygotowanie szkoleń dla nauczycieli. Współorganizacja III Konferencji Szkół Medycznych. Udział w przygotowaniu akcji Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją". 36. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Augustowie 37. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi 38. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Suwałkach Diagnozowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Diagnozowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 1. Diagnoza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2. Opracowanie i realizacja zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego. 39. Przedszkole nr 3 w Suwałkach Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 40. Przedszkole nr 4 w Suwałkach Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 41. Przedszkole nr 5 w Suwałkach 1. Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w grupie integracyjnej. 2. Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 42. Przedszkole nr 6 w Suwałkach Współudział nauczycieli przedszkola w przygotowaniu warsztatów pt. Alternatywne metody nauki czytania". 43. Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie 44. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach Praca w jury konkursu literacko - plastycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Augustowa i powiatu augustowskiego. Udział w pracach jury konkursów plastycznych. 45. Sąd Okręgowy w Suwałkach Szkolenie kuratorów zawodowych i społecznych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego podopiecznych.

20 Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy 46. Stowarzyszenie Nauczycieli Humanistów 1. Projektowanie konferencji oraz kursów doskonalących dla nauczycieli humanistów z całej Polski oraz pozyskiwanie funduszy na ich realizację. 2. Organizowanie wyjazdów nauczycieli województwa podlaskiego na powyższe formy doskonalenia zawodowego. 47. Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie 48. Szkoła Podstawowa nr 1 0 w Suwałkach Udział w pracach komisji konkursowej VI Konkursu Krasomówczego. 1. Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej. 2. Propagowanie wśród nauczycieli materiałów bibliotecznych. 3. Organizacja konkursu czytelniczego dla klas III W Bullerbyn j est zawsze wesoło". 4. Współpraca w organizacji ekspozycji tematycznych książek. 49. Szkoła Podstawowa nr 1 1 w Suwałkach Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej. 50. Szkoła Podstawowa w Netcie Współorganizacja Gminnego Konkursu Ortograficznego O żółtą żabkę" dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. 51. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych Organizacja konkursu matematycznego Kangur" w rejonach: Suwałki i Łomża. 52. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Suwałkach 53. Unia Europejskich Federalistów w Łodzi Określenie zasad współpracy. Partner przy organizowaniu seminariów zagranicznych dla nauczycieli różnych przedmiotów i specjalności. 54. Uniwersytet w Wilnie Praca nad podręcznikami do nauczania języka litewskiego w szkole ponadgimnazjalnej z litewskim językiem nauczania. 55. Urząd Gminy w Dubeninkach 1. Opracowanie koncepcji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2. Realizacja Porozumienia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 56. Urząd Miasta w Augustowie Udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Obchodów 450-lecia nadania praw miastu Augustów. 57. Wigierski Park Narodowy Udział w pracach komisji konkursowych.

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty 2009 roku

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty 2009 roku Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty 2009 roku lp instytucja zakres współpracy 1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego W zakresie kompetencji organu prowadzącego oraz: - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

STATUT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH STATUT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zwane dalej Centrum, jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Podlaskiego.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. po zmianach z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. nr 170, poz.1218 i 1221,

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH

STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zwane dalej Centrum, jest publiczną wojewódzką

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauczycieli konsultantów w 2008 roku. Lp instytucja zakres współpracy konsultant. Organ prowadzący i nadzorujący

Współpraca nauczycieli konsultantów w 2008 roku. Lp instytucja zakres współpracy konsultant. Organ prowadzący i nadzorujący Współpraca nauczycieli konsultantów w 2008 roku Lp instytucja zakres współpracy konsultant Organ prowadzący i nadzorujący 1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego W zakresie kompetencji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bydgoszcz, 1 września 2003r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BYDGOSZCZY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu: od 1 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Dane osobowe Imię i nazwisko: Beata Dudziak Stopień awansu: nauczyciel mianowany Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi mianowanemu jest: Posiadanie odpowiednich kwalifikacji (Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DIAGNOZY POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

WYNIKI DIAGNOZY POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYNIKI DIAGNOZY POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIAŁYSTOK CZERWIEC 2010 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany oprac. Wioletta Stępczyńska Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI I Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1. Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kalita, nauczyciel kontraktowy 2. Placówka oświatowa: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Joanna Światłoń Wania nauczyciel mianowany historii i nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Joanna Domaradzka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA PRAKTYCZNAEJ NAUKI ZAWODU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1 4 ust.2 pkt 1 Umiejętność organizacji o doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Izabela Schulz Nauczyciel matematyki w Katolickim Gimnazjum Niepublicznym św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Uchwał Nr XXX / 146 / 2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 sierpnia 2000 roku. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Edukacyjnemu w Lubaniu

Uchwał Nr XXX / 146 / 2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 sierpnia 2000 roku. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Edukacyjnemu w Lubaniu Uchwał Nr XXX / 146 / 2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Edukacyjnemu w Lubaniu Na podstawie art. 58 ust. 6 i art. 62 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Grunwaldzka 2 20 tel. 76 723 32 02 fax 76 723 32 04 59 220 Legnica e - mail: odmidn@gopl www.odmidn.legnica.pl PLAN PRACY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli PROJEKT 10 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zdnia 1) 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Na podstawie art 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zespół Szkół Specjalnych w Opolu PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Adriana Gabryś Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r. Okres

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres stażu od 1 września 2002r. do 31 maja 2005r. mgr Katarzyna Janicka nauczyciel mianowany

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. w Łomży. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Łomża, ul. Pl. Kościuszki 3. Łomża październik 2007

Plan pracy. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. w Łomży. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Łomża, ul. Pl. Kościuszki 3. Łomża październik 2007 w Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 18-400 Łomża, ul. Pl. Kościuszki 3 tel.086 2164217, fax 086 2165725, lom@oswiata.org.pl Plan pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży na rok 2008 Łomża październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Małgorzata Gałązka Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Data rozpoczęcia stażu: 01 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Małgorzaty Szymke Skrzat

Małgorzaty Szymke Skrzat Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzaty Szymke Skrzat nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu. Biorąc pod uwagę zmianę prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2012-09-10 22:42:18 Autor: Natalia Konieczka Przedstawiam plan rozwoju zawodowego na stopien nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Capik nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wrocław, dnia 25.05.06 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 60 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego. 2. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 684; fax.41 25 28 000; e-mail: poradniaskar@wp.pl;

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Beaty Pilarskiej nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Termin odbywania stażu: Data rozpoczęcia:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ALEKSANDRY BEK * DORADCY METODYCZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2006/2007. I. Informacje ogólne:

PLAN PRACY ALEKSANDRY BEK * DORADCY METODYCZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2006/2007. I. Informacje ogólne: PLAN PRACY ALEKSANDRY BEK * DORADCY METODYCZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2006/2007 I. Informacje ogólne: 1. Imię i Nazwisko Aleksandra Bek 2. Przedmiot/Specjalność język polski 3. Szkoła bazowa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Anna Włodarczyk-Jarzębska Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI I Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 3791 UCHWAŁA NR XXXIII.248.2013 RADY POWIATU TARNOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania statutu publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WCHODZĄCEGO W SKŁAD POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WCHODZĄCEGO W SKŁAD POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WCHODZĄCEGO W SKŁAD POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Plan pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staŝ: Wioletta Bąk-Gołębiewska - nauczyciel mianowany Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo