PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY"

Transkrypt

1 W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich Jan Paweł II PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

2 PROGRAM WYCHOWAWCZY SPIS TREŚCI : I. Podstawy prawne tworzenia Programu Wychowawczego II. Wprowadzenie III. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego IV. Wizja szkoły V. Misja szkoły VI. Podstawowe zasady realizacji Programu Wychowawczego VII. Współpraca rodziców i szkoły w zakresie działalności wychowawczej VIII. Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego IX. Wizerunek absolwenta gimnazjum X. Ceremoniał i tradycje szkoły XI. Ewaluacja XII. Załączniki: - plany realizacji programów profilaktycznych - plany pracy wychowawczej poszczególnych poziomów klas - plany pracy Samorządu Uczniowskiego - kalendarz imprez i uroczystości w danym roku szkolnym

3 I PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.). 5. Rządowy program na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła (załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 172/2008 z dn r. 6. Konwencja Praw Dziecka. 7. Karta Nauczyciela art.6 8. Statut Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku 9. Podstawa programowa kształcenia ogólnego II WPROWADZENIE Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowywania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania. Szkoła winna zaspokajać potrzeby rozwojowe ucznia, docierać do niego i jego rodziny. Bardzo ważnym aspektem jest podmiotowe i indywidualne podejście do dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, pasji, dostrzeganie i wspieranie jego dążeń do wytyczonych celów. Okres szkolny dla ucznia to droga kształtowania postaw. Zadaniem szkoły jest wpoić uczniom

4 pozytywne zachowania, poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Program wychowawczy Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku powstał w oparciu o analizę przepisów prawa, dokumentów szkolnych oraz wychowawczą diagnozę środowiska szkolnego. Opisuje w sposób całościowy cele wychowania oraz zadania mające na celu ich realizację. Program wychowawczy jest integralną i spójną częścią koncepcji pracy Publicznego Gimnazjum nr 7. Przy opracowaniu programu wykorzystano sugestie rodziców, uczniów i nauczycieli oraz Samorządu Uczniowskiego. III ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO 1. W zakresie pracy wychowawczej celem głównym gimnazjum jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, duchowym i moralnym oraz wytworzenie w świadomości każdego ucznia zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw poprzez zindywidualizowane (zgodne z jego możliwościami i potrzebami) wspomaganie jego rozwoju. 2. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego to: - wspieranie prawidłowego rozwoju biologicznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i moralnego uczniów, - kształtowanie postawy kreatywności i twórczego stosunku do otaczającego świata, - pomaganie uczniom w budowaniu systemu wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, - rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, wzmacnianie postawy szacunku zarówno do siebie, jak i drugiego człowieka, - kształtowanie tożsamości narodowej i szacunku do tradycji, - kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi o innych możliwościach, motywacjach i korzeniach kulturowych, - tworzenie w szkole klimatu wspólnoty nauczycieli, rodziców i uczniów dążących do realizacji tych samych celów, - wychowanie do pracy i do zaangażowanej oraz twórczej działalności społecznej.

5 IV WIZJA SZKOŁY Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do samodzielnego i odpowiedzialnego kształcenia oraz do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich. Jest bezpieczna i przyjazna. Kadra pedagogiczna wspiera indywidualny rozwój ucznia, aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, wspierają nauczycieli w pracy, pomagają rozwiązywać problemy szkoły. V MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest: - wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego talentów i zainteresowań, - przygotowanie młodzieży do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, - rozbudzanie ciekawości poznawczej i kształtowanie postawy twórczej, - kształtowanie umiejętności podejmowania ważnych decyzji społecznych, edukacyjnych i moralnych, - kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, - rozwijanie samorządności uczniów, - kształtowanie postaw moralnych sprzyjających dalszemu rozwojowi osobistemu i społecznemu, - zapewnienie każdemu uczniowi warunków do jego indywidualnego rozwoju, - kształtowanie postawy otwartości na wartości kultury Europy i świata, - wpajanie zasad prawidłowego komunikowania się, - zapewnienie opieki i poczucia bezpieczeństwa, - wspomaganie rodziny w procesie wychowania, - rozbudzanie potrzeby przestrzegania praw człowieka i uwrażliwianie na przejawy łamania tych praw.

6 VI PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczy i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 2. Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspierając się wzajemnie w zwalczaniu problemów i podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji. 3. Dla rozbudzania i rozwijania zainteresowań uczniów w szkole organizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne koła zainteresowań, zajęcia sportowe. 4. Dla uczniów z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (zajęcia edukacyjno-wychowawcze; profilaktyczne, korekcyjno kompensacyjne, dydaktyczno wyrównawcze, socjoterapeutyczne, w zakresie preorientacji zawodowej). 5. Zadania wychowawcze realizowane są przez wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli. Szczególne obowiązki spoczywają na wychowawcach klas. Zadania wychowawców, nauczycieli oraz specjalistów określone zostały również w statucie gimnazjum. ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS - rzetelne, coroczne zapoznanie uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statut szkoły, Program wychowawczy, Wewnątrzszkolny system oceniania, Szkolny program profilaktyki w czasie godzin do dyspozycji i zebrań rodziców, - zapewnienie uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę, - poznawanie uczniów, monitorowanie ich zachowań, zainteresowań, problemów, sukcesów, - wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów, - dążenie do tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku, tolerancji i dyskrecji; poszanowanie godności osobistej ucznia, - koordynowanie pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej, - kształtowanie właściwych postaw moralnych poprzez własny przykład, - opracowanie klasowego programu wychowawczego (w porozumieniu z uczniami

7 i rodzicami) w oparciu o Program wychowawczy szkoły i Szkolny program profilaktyki, - dbanie o rozwój samorządności w klasie, - uczestniczenie we wszystkich ważnych dla klasy wydarzeniach, organizowanie działań integracyjnych klasy, tworzenie właściwej atmosfery w klasie, - organizowanie pomocy koleżeńskiej, - prowadzenie systematycznie i prawidłowo dokumentacji klasowej, - monitorowanie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów. ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI - realizowanie zadań we wszystkich sferach działań szkoły, - zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie sprawowania opieki, - zgodne oddziaływanie wszystkich nauczycieli w zakresie wychowawczym, - wychowywanie poprzez własny przykład, - dbałość o wszechstronny rozwój ucznia, - właściwe i niezwłoczne reagowanie na dostrzeżone zło i dobro, - dbałość o własną godność osobistą i zawodową, - poszanowanie godności osobistej ucznia, - zachowanie neutralności politycznej i światopoglądowej, - stosowanie kar i nagród zgodnie ze statutem szkoły i ze szkolnymi regulaminami, - właściwe przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, - stałe doskonalenie umiejętności, - zgłaszanie wszelkich konfliktów klasy. ZADANIA WYCHOWAWCZE PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH SZKOŁY - godne zachowanie, będące przykładem dla młodzieży; - dbałość o bezpieczeństwo uczniów, - kształtowanie u uczniów postaw szacunku dla siebie i swojej pracy, - poszanowanie godności osobistej ucznia, - każdorazowe reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów i informowanie o tym, pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela, - wspieranie nauczycieli w organizowaniu uroczystości szkolnych.

8 VII WSPÓŁPRACA RODZICÓW I SZKOŁY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ Współpraca ta opiera się na: - współtworzeniu i opiniowaniu przez rodziców szkolnych dokumentów określających działalność edukacyjną i wychowawczą szkoły, m. in. programu wychowawczego szkoły, szkolnego programu profilaktyki, WSO itp., - współtworzeniu procedur reagowania na łamanie przez uczniów dyscypliny, nieprzestrzegania regulaminów szkolnych, - ustalaniu zakresu i form pomocy finansowej szkole, - współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, - współpracy w budowaniu w szkole klimatu zaufania i poczucia bezpieczeństwa - ponoszeniu przez rodziców odpowiedzialności materialnej za celowe niszczenie mienia i kradzieże dokonywane przez ich dzieci. - ułatwieniu rodzicom kontaktu ze szkołą poprzez organizowanie zebrań, konsultacji, dni otwartych, kontaktów indywidualnych z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, stronę internetową szkoły, elektroniczny system kontroli ocen, - systematycznym informowaniu rodziców o postępach w nauce ich dzieci, frekwencji, problemach, - udzielaniu rodzicom porad w oparciu o rzetelną obserwację i diagnozę ułatwiają rozwiązywanie problemów, - oferowaniu rodzicom różnorodnych form pomocy przy wyborze następnego etapu kształcenia przez ich dzieci - współpracy z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań szkoły, - udziale rodziców w uroczystościach szkolnych, szczególnie rodziców należących do Rady Rodziców, - wskazywaniu instytucji wspierających rodziców w pełnieniu ich funkcji wychowawczej (Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, MOPR-em, Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradniami Uzależnień, świetlicami socjoterapeutycznymi) - podejmowaniu wspólnych działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi,

9 VIII CELE WYCHOWAWCZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. 2. Tworzenie warunków do aktywnego udziału młodzieży w rozwiązywaniu problemów szkoły i środowiska rówieśniczego. 3. Rozwijanie aktywności społecznej i umiejętności współdziałania w zespole. 4. Rozwijanie umiejętności prezentacji własnego stanowiska, obrony własnych racji i poglądów w dialogu z innymi. 5. Rozbudzanie wrażliwości na problemy społeczne, przejawy niesprawiedliwości i krzywdy oraz troskę o słabych i bezbronnych. 6. Stwarzanie możliwości kulturalnego i zgodnego z zainteresowaniami uczniów spędzania wolnego czasu. IX WIZERUNEK ABSOLWENTA Szkoła dąży, aby absolwent w wyniku systematycznego i spójnego działania wszystkich pracowników szkoły, przy współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi był osobą: - otwartą i twórczą, potrafiącą sprawnie i odpowiedzialnie funkcjonować we współczesnym świecie, - przygotowaną do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, możliwościami i predyspozycjami, - posługującą się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego, - potrafiącą komunikować się z otoczeniem, - wierzącą w siebie i swoje możliwości oraz potrafiącą je zaprezentować, - preferującą zdrowy styl życia, wolny od nałogów, - uczciwą, wrażliwą i tolerancyjną, - kreatywną, asertywną i optymistyczną, - szanującą innych ludzi i ich pracę, - twórczą i ciekawą świata, - cechującą się wysoką kultura osobista,

10 - podejmującą działania na rzecz innych. X CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY Ceremoniał i tradycje to stałe imprezy wpisane w szkolny kalendarz, budujące klimat szkoły, kształtujące postawy, tradycje i korzenie na tle środowiska lokalnego. W naszej szkole należą do nich: - uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, - obchody świąt państwowych, - obchody świąt Bożego Narodzenia w duchu ekumenicznym - ślubowanie uczniów klas pierwszych, - Dzień Patrona szkoły, - Dzień Otwarty, - Dzień z Wychowawcą, - organizacja i udział w konkursach, akcjach i zawodach sportowych na wszystkich szczeblach XI EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Terminy - po rocznej realizacji programu w celu podjęcia działań koordynujących, - po realizacji 3 -letniego cyklu edukacyjno - wychowawczego w celu oceny rzeczywistych efektów oddziaływań. 2. Sposoby ewaluacji - analiza sprawozdań wychowawców klas i opiekuna Klubu Szkolnego, - analiza wniosków i uwag nauczycieli na posiedzeniu rad pedagogicznych, - badanie opinii uczniów na spotkaniach Samorządu Uczniowskiego, - badanie opinii rodziców na zebraniach klasowych i spotkaniach Rady Rodziców.

11 L.p. Cele ogólne Cele szczegółowe Sposób realizacji Osoby realizujące I Uczeń zna swoje obowiązki i prawa. II Uczeń jest patriotą. 1. Zna regulaminy oraz Statut, WSO, Program Wychowawczy Szkoły, wybrane przepisy Konstytucji RP oraz Kodeksu Karnego i Rodzinnego. 2. Wie do jakich instytucji i organizacji może się zwrócić o pomoc w razie potrzeby. 1. Szanuje symbole narodowe. 2. Zna dorobek wybitnych Polaków. 3. Zna historię tworzenia się państwowości polskiej. 4. Zna historię i tradycje regionu. 5. Godnie uczestniczy w obchodach świąt państwowych. 6. Zna swoje miasto. -na lekcjach przedmiotowych -podczas spotkań z pedagogiem szkolnym, z przedstawicielem Policji, sądu i in. instytucji -na wywiadówkach -na lekcjach WOS-u i historii -w trakcie wycieczek szkolnych, zwiedzania muzeów, prelekcji w IPN-ie -przygotowywanie i uczestniczenie w apelach okolicznościowych, konkursie Moje miasto -udział w uroczystościach państwowych poza szkołą opiekun SU pedagog szkolny historii i WOS-u bibliotekarze III Uczeń zna i akceptuje odmienność wyznaniową, narodowościową i kulturową. 1. Zna pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność, sprawiedliwość. 2. Zna religie i narodowości występujące w naszym regionie. - współpraca ze stowarzyszeniami mniejszości narodowych -na lekcjach religii -podczas zwiedzania świątyń -na prelekcjach w Centrum Zamenhofa katecheci SU

12 IV Uczeń umie rozpoznawać uczucia i emocje oraz potrafi wyrazić je w pozytywnej formie, poznaje zasady skutecznej komunikacji. 1. Zna i potrafi nazwać pozytywne i negatywne uczucia człowieka. 2. Umie wyrażać swoje emocje i uczucia w odpowiedni sposób. 3. Zna zasady kulturalnej dyskusji. 4. Umie przestrzegać zasad fair-play. 5. Zna i stosuje zasady skutecznej komunikacji. 6. Stara się poznać, zrozumieć źródła zachowań agresywnych i ich skutki osobiste i społeczne. -podczas prelekcji, mediacji -organizowanie i uczestniczenie w grach zespołowych, turniejach itp. -na zajęciach lekcyjnych pedagog wychowania fizycznego SU V Uczeń zna swoje zalety i wady. 1. Potrafi dokonać autoprezentacji słownej i plastycznej ze szczególnym uwzględnieniem pozytywów. 2. Nie wstydzi się swoich zalet. 3. Potrafi uczestniczyć w konkursach i występach publicznych. 4. Potrafi dokonać samooceny. 5. Rozumie, że wady i zalety są nieodłączną cechą każdego człowieka. -organizowanie lub udział w konkursach, quizach itp. -wykonywanie autoreklamy VI VII Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje. Uczeń umie okazać sympatię, życzliwość i tolerancję ludziom wokół siebie. 1. Zna regulaminy zachowania w instytucjach i miejscach publicznych oraz godnie zachowuje się w kinie, teatrze, na wycieczce itp. 2. Kulturalnie zwraca się do rówieśników, rodziców, pracowników szkoły, osób starszych. 3. Umie okazać szacunek osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, innej narodowości itp. 1. Organizuje pomoc koleżeńską. 2. Odwiedza osoby chore z rodziny, z klasy. 3. Uczestniczy w akcjach charytatywnych. 4. Umie otoczyć opieką innych uczniów. -udział w imprezach kulturalnych i okolicznościowych w szkole i poza nią -korzystanie z biblioteki, sekretariatu szkoły -podczas zajęć szkolnych -organizowanie akcji charytatywnych, poczty walentynkowej i świątecznej pracownicy niepedagogiczni szkoły Wychowawcy w ramach charakterystyk klas podczas rad klasyfikacyjnych SU

13 VIII IX Uczeń chce się rozwijać, doskonalić, pogłębiać wiedzę, orientuje się w wydarzeniach współczesnego świata i problemach ekologicznych. Uczeń współuczestniczy w tworzeniu tradycji i zwyczajów szkoły. 1. Zna przyczyny popularności i sukcesów ludzi. 2. Uczestniczy w spotkaniach z ludźmi sukcesu. 3. Jest świadomy większej wartości działań twórczych od odtwórczych. 4. Bierze czynny udział w procesie nauczania-uczenia się. 5. Potrafi być kreatywny. 6. Wie, że współdecydowanie wiąże się ze współodpowiedzialnością. 7. Szanuje odmienność tradycji narodów europejskich. 8. Przygotowuje się do życia w społeczeństwie demokratycznym. 1. Zwraca się do kolegów po imieniu. 2. Uczestniczy w imprezach i uroczystościach szkolnych. 3. Wybiera Rzecznika Praw Uczniowskich, opiekuna oraz przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 4. Bierze udział w konkursach szkolnych. 5. Współtworzy stronę internetową szkoły. 6. Nauczyciel zwraca się do uczniów po imieniu. -podczas zajęć lekcyjnych, na których stosowane są metody aktywizujące -w trakcie układania planów pracy np. SU -podczas spotkań z wybitnymi ludźmi -udział w zajęciach pozalekcyjnych -uczestniczenie w konkursach -udział w apelach, konkursach -podczas wyborów -umieszczanie informacji na stronie internetowej i gazetce SU SU WOS-u SU nauczyciel informatyki X XI Uczeń szanuje mienie szkoły oraz własne i kolegów, dba o estetykę szkoły. Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych. 1. Uczestniczy w decydowaniu o wyglądzie szkoły, klasy, otoczenia. 2. Wie, co to jest prywatna, cudza i wspólna własność. 3. Zna i rozumie pojęcie wandalizmu. 4. Zna konsekwencje prawne zniszczenia cudzego mienia. 1. Zna przepisy BHP i stosuje się do nich. 2. Umie zachować się w sytuacjach alarmowych, zna drogę ewakuacji. 3. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy. 4. Zna przepisy ruchu drogowego. 5. Umie bezpiecznie uprawiać sport. 6. Wie, gdzie szukać wsparcia i porady, gdy czuje się zagrożony. -podczas prelekcji prowadzonych przez pracowników Policji, - na godzinach, - a zajęciach lekcyjnych, -na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, wychowania fizycznego, -podczas spotkań z policjantem, strażakiem, -udział w alarmie próbnym pedagog SU edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego, biologii

14 XII XIII XIV Uczeń umie powiedzieć nie na niewłaściwe propozycje oraz dokonuje właściwego doboru kolegów. Uczeń potrafi właściwie zagospodarować swój czas. Szkoła nawiązała współpracę z rodzicami. 1. Posiada wiedzę na temat szkodliwego oddziaływania używek, środków odurzających, uzależnień od komputera, Internetu itp. 2. Zna skutki zachowań ryzykownych. 3. Potrafi bronić swoich poglądów metodami racjonalnymi. 4. Jest asertywny wobec niewłaściwych propozycji. 1. Korzysta z zajęć pozalekcyjnych w szkole zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 2. Posiada informacje o zajęciach organizowanych w szkole i poza nią. 3. Potrafi wybiórczo korzystać ze środków masowego przekazu. 4. Układa rozkład dnia, który sam będzie realizował. 5. Zna sposoby walki ze stresem, dba o zdrowie psychiczne i fizyczne. 1. Rodzice biorą czynny udział w życiu szkoły. 2. Znają Statut, WSO, Program Wychowawczy itp. 3. Uczestniczą w imprezach szkolnych. 4. Biorą udział w pracy szkoły. 5. Mają poszerzoną wiedzę pedagogiczną w zakresie trudności, niepowodzeń szkolnych, zagrożeń współczesnego świata itp. 6. Są wyróżniani za pracę na rzecz szkoły. 7. Szkoła posiada optymalną wiedzę o domu rodzinnym i środowisku ucznia., -podczas prelekcji pracowników Monaru, Policji itp. - na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, -na zajęciach lekcyjnych, -podczas odpowiedniej lektury -w trakcie rozmów indywidualnych z nauczycielami - spotkania Rady Rodziców z Dyrekcją, -spotkania przedstawicieli RR z wychowawcami, -zebrania -konsultacje indywidualne -imprezy szkolne -prelekcje specjalistów - uroczyste zakończenie klas III pedagog nauczyciel wdż pedagog bibliotekarze opiekun klubu szkolnego dyrektor pedagog

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie Wychowanie to nieustannie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Program Wychowawczy Szkoły opracowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu 1 A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby również umiał Być,

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo