PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY"

Transkrypt

1 W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich Jan Paweł II PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

2 PROGRAM WYCHOWAWCZY SPIS TREŚCI : I. Podstawy prawne tworzenia Programu Wychowawczego II. Wprowadzenie III. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego IV. Wizja szkoły V. Misja szkoły VI. Podstawowe zasady realizacji Programu Wychowawczego VII. Współpraca rodziców i szkoły w zakresie działalności wychowawczej VIII. Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego IX. Wizerunek absolwenta gimnazjum X. Ceremoniał i tradycje szkoły XI. Ewaluacja XII. Załączniki: - plany realizacji programów profilaktycznych - plany pracy wychowawczej poszczególnych poziomów klas - plany pracy Samorządu Uczniowskiego - kalendarz imprez i uroczystości w danym roku szkolnym

3 I PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.). 5. Rządowy program na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła (załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 172/2008 z dn r. 6. Konwencja Praw Dziecka. 7. Karta Nauczyciela art.6 8. Statut Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku 9. Podstawa programowa kształcenia ogólnego II WPROWADZENIE Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowywania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania. Szkoła winna zaspokajać potrzeby rozwojowe ucznia, docierać do niego i jego rodziny. Bardzo ważnym aspektem jest podmiotowe i indywidualne podejście do dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, pasji, dostrzeganie i wspieranie jego dążeń do wytyczonych celów. Okres szkolny dla ucznia to droga kształtowania postaw. Zadaniem szkoły jest wpoić uczniom

4 pozytywne zachowania, poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Program wychowawczy Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku powstał w oparciu o analizę przepisów prawa, dokumentów szkolnych oraz wychowawczą diagnozę środowiska szkolnego. Opisuje w sposób całościowy cele wychowania oraz zadania mające na celu ich realizację. Program wychowawczy jest integralną i spójną częścią koncepcji pracy Publicznego Gimnazjum nr 7. Przy opracowaniu programu wykorzystano sugestie rodziców, uczniów i nauczycieli oraz Samorządu Uczniowskiego. III ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO 1. W zakresie pracy wychowawczej celem głównym gimnazjum jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, duchowym i moralnym oraz wytworzenie w świadomości każdego ucznia zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw poprzez zindywidualizowane (zgodne z jego możliwościami i potrzebami) wspomaganie jego rozwoju. 2. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego to: - wspieranie prawidłowego rozwoju biologicznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i moralnego uczniów, - kształtowanie postawy kreatywności i twórczego stosunku do otaczającego świata, - pomaganie uczniom w budowaniu systemu wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, - rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, wzmacnianie postawy szacunku zarówno do siebie, jak i drugiego człowieka, - kształtowanie tożsamości narodowej i szacunku do tradycji, - kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi o innych możliwościach, motywacjach i korzeniach kulturowych, - tworzenie w szkole klimatu wspólnoty nauczycieli, rodziców i uczniów dążących do realizacji tych samych celów, - wychowanie do pracy i do zaangażowanej oraz twórczej działalności społecznej.

5 IV WIZJA SZKOŁY Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do samodzielnego i odpowiedzialnego kształcenia oraz do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich. Jest bezpieczna i przyjazna. Kadra pedagogiczna wspiera indywidualny rozwój ucznia, aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, wspierają nauczycieli w pracy, pomagają rozwiązywać problemy szkoły. V MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest: - wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego talentów i zainteresowań, - przygotowanie młodzieży do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, - rozbudzanie ciekawości poznawczej i kształtowanie postawy twórczej, - kształtowanie umiejętności podejmowania ważnych decyzji społecznych, edukacyjnych i moralnych, - kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, - rozwijanie samorządności uczniów, - kształtowanie postaw moralnych sprzyjających dalszemu rozwojowi osobistemu i społecznemu, - zapewnienie każdemu uczniowi warunków do jego indywidualnego rozwoju, - kształtowanie postawy otwartości na wartości kultury Europy i świata, - wpajanie zasad prawidłowego komunikowania się, - zapewnienie opieki i poczucia bezpieczeństwa, - wspomaganie rodziny w procesie wychowania, - rozbudzanie potrzeby przestrzegania praw człowieka i uwrażliwianie na przejawy łamania tych praw.

6 VI PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczy i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 2. Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspierając się wzajemnie w zwalczaniu problemów i podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji. 3. Dla rozbudzania i rozwijania zainteresowań uczniów w szkole organizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne koła zainteresowań, zajęcia sportowe. 4. Dla uczniów z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (zajęcia edukacyjno-wychowawcze; profilaktyczne, korekcyjno kompensacyjne, dydaktyczno wyrównawcze, socjoterapeutyczne, w zakresie preorientacji zawodowej). 5. Zadania wychowawcze realizowane są przez wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli. Szczególne obowiązki spoczywają na wychowawcach klas. Zadania wychowawców, nauczycieli oraz specjalistów określone zostały również w statucie gimnazjum. ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS - rzetelne, coroczne zapoznanie uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statut szkoły, Program wychowawczy, Wewnątrzszkolny system oceniania, Szkolny program profilaktyki w czasie godzin do dyspozycji i zebrań rodziców, - zapewnienie uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę, - poznawanie uczniów, monitorowanie ich zachowań, zainteresowań, problemów, sukcesów, - wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów, - dążenie do tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku, tolerancji i dyskrecji; poszanowanie godności osobistej ucznia, - koordynowanie pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej, - kształtowanie właściwych postaw moralnych poprzez własny przykład, - opracowanie klasowego programu wychowawczego (w porozumieniu z uczniami

7 i rodzicami) w oparciu o Program wychowawczy szkoły i Szkolny program profilaktyki, - dbanie o rozwój samorządności w klasie, - uczestniczenie we wszystkich ważnych dla klasy wydarzeniach, organizowanie działań integracyjnych klasy, tworzenie właściwej atmosfery w klasie, - organizowanie pomocy koleżeńskiej, - prowadzenie systematycznie i prawidłowo dokumentacji klasowej, - monitorowanie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów. ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI - realizowanie zadań we wszystkich sferach działań szkoły, - zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie sprawowania opieki, - zgodne oddziaływanie wszystkich nauczycieli w zakresie wychowawczym, - wychowywanie poprzez własny przykład, - dbałość o wszechstronny rozwój ucznia, - właściwe i niezwłoczne reagowanie na dostrzeżone zło i dobro, - dbałość o własną godność osobistą i zawodową, - poszanowanie godności osobistej ucznia, - zachowanie neutralności politycznej i światopoglądowej, - stosowanie kar i nagród zgodnie ze statutem szkoły i ze szkolnymi regulaminami, - właściwe przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, - stałe doskonalenie umiejętności, - zgłaszanie wszelkich konfliktów klasy. ZADANIA WYCHOWAWCZE PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH SZKOŁY - godne zachowanie, będące przykładem dla młodzieży; - dbałość o bezpieczeństwo uczniów, - kształtowanie u uczniów postaw szacunku dla siebie i swojej pracy, - poszanowanie godności osobistej ucznia, - każdorazowe reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów i informowanie o tym, pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela, - wspieranie nauczycieli w organizowaniu uroczystości szkolnych.

8 VII WSPÓŁPRACA RODZICÓW I SZKOŁY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ Współpraca ta opiera się na: - współtworzeniu i opiniowaniu przez rodziców szkolnych dokumentów określających działalność edukacyjną i wychowawczą szkoły, m. in. programu wychowawczego szkoły, szkolnego programu profilaktyki, WSO itp., - współtworzeniu procedur reagowania na łamanie przez uczniów dyscypliny, nieprzestrzegania regulaminów szkolnych, - ustalaniu zakresu i form pomocy finansowej szkole, - współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, - współpracy w budowaniu w szkole klimatu zaufania i poczucia bezpieczeństwa - ponoszeniu przez rodziców odpowiedzialności materialnej za celowe niszczenie mienia i kradzieże dokonywane przez ich dzieci. - ułatwieniu rodzicom kontaktu ze szkołą poprzez organizowanie zebrań, konsultacji, dni otwartych, kontaktów indywidualnych z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, stronę internetową szkoły, elektroniczny system kontroli ocen, - systematycznym informowaniu rodziców o postępach w nauce ich dzieci, frekwencji, problemach, - udzielaniu rodzicom porad w oparciu o rzetelną obserwację i diagnozę ułatwiają rozwiązywanie problemów, - oferowaniu rodzicom różnorodnych form pomocy przy wyborze następnego etapu kształcenia przez ich dzieci - współpracy z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań szkoły, - udziale rodziców w uroczystościach szkolnych, szczególnie rodziców należących do Rady Rodziców, - wskazywaniu instytucji wspierających rodziców w pełnieniu ich funkcji wychowawczej (Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, MOPR-em, Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradniami Uzależnień, świetlicami socjoterapeutycznymi) - podejmowaniu wspólnych działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi,

9 VIII CELE WYCHOWAWCZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. 2. Tworzenie warunków do aktywnego udziału młodzieży w rozwiązywaniu problemów szkoły i środowiska rówieśniczego. 3. Rozwijanie aktywności społecznej i umiejętności współdziałania w zespole. 4. Rozwijanie umiejętności prezentacji własnego stanowiska, obrony własnych racji i poglądów w dialogu z innymi. 5. Rozbudzanie wrażliwości na problemy społeczne, przejawy niesprawiedliwości i krzywdy oraz troskę o słabych i bezbronnych. 6. Stwarzanie możliwości kulturalnego i zgodnego z zainteresowaniami uczniów spędzania wolnego czasu. IX WIZERUNEK ABSOLWENTA Szkoła dąży, aby absolwent w wyniku systematycznego i spójnego działania wszystkich pracowników szkoły, przy współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi był osobą: - otwartą i twórczą, potrafiącą sprawnie i odpowiedzialnie funkcjonować we współczesnym świecie, - przygotowaną do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, możliwościami i predyspozycjami, - posługującą się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego, - potrafiącą komunikować się z otoczeniem, - wierzącą w siebie i swoje możliwości oraz potrafiącą je zaprezentować, - preferującą zdrowy styl życia, wolny od nałogów, - uczciwą, wrażliwą i tolerancyjną, - kreatywną, asertywną i optymistyczną, - szanującą innych ludzi i ich pracę, - twórczą i ciekawą świata, - cechującą się wysoką kultura osobista,

10 - podejmującą działania na rzecz innych. X CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY Ceremoniał i tradycje to stałe imprezy wpisane w szkolny kalendarz, budujące klimat szkoły, kształtujące postawy, tradycje i korzenie na tle środowiska lokalnego. W naszej szkole należą do nich: - uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, - obchody świąt państwowych, - obchody świąt Bożego Narodzenia w duchu ekumenicznym - ślubowanie uczniów klas pierwszych, - Dzień Patrona szkoły, - Dzień Otwarty, - Dzień z Wychowawcą, - organizacja i udział w konkursach, akcjach i zawodach sportowych na wszystkich szczeblach XI EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Terminy - po rocznej realizacji programu w celu podjęcia działań koordynujących, - po realizacji 3 -letniego cyklu edukacyjno - wychowawczego w celu oceny rzeczywistych efektów oddziaływań. 2. Sposoby ewaluacji - analiza sprawozdań wychowawców klas i opiekuna Klubu Szkolnego, - analiza wniosków i uwag nauczycieli na posiedzeniu rad pedagogicznych, - badanie opinii uczniów na spotkaniach Samorządu Uczniowskiego, - badanie opinii rodziców na zebraniach klasowych i spotkaniach Rady Rodziców.

11 L.p. Cele ogólne Cele szczegółowe Sposób realizacji Osoby realizujące I Uczeń zna swoje obowiązki i prawa. II Uczeń jest patriotą. 1. Zna regulaminy oraz Statut, WSO, Program Wychowawczy Szkoły, wybrane przepisy Konstytucji RP oraz Kodeksu Karnego i Rodzinnego. 2. Wie do jakich instytucji i organizacji może się zwrócić o pomoc w razie potrzeby. 1. Szanuje symbole narodowe. 2. Zna dorobek wybitnych Polaków. 3. Zna historię tworzenia się państwowości polskiej. 4. Zna historię i tradycje regionu. 5. Godnie uczestniczy w obchodach świąt państwowych. 6. Zna swoje miasto. -na lekcjach przedmiotowych -podczas spotkań z pedagogiem szkolnym, z przedstawicielem Policji, sądu i in. instytucji -na wywiadówkach -na lekcjach WOS-u i historii -w trakcie wycieczek szkolnych, zwiedzania muzeów, prelekcji w IPN-ie -przygotowywanie i uczestniczenie w apelach okolicznościowych, konkursie Moje miasto -udział w uroczystościach państwowych poza szkołą opiekun SU pedagog szkolny historii i WOS-u bibliotekarze III Uczeń zna i akceptuje odmienność wyznaniową, narodowościową i kulturową. 1. Zna pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność, sprawiedliwość. 2. Zna religie i narodowości występujące w naszym regionie. - współpraca ze stowarzyszeniami mniejszości narodowych -na lekcjach religii -podczas zwiedzania świątyń -na prelekcjach w Centrum Zamenhofa katecheci SU

12 IV Uczeń umie rozpoznawać uczucia i emocje oraz potrafi wyrazić je w pozytywnej formie, poznaje zasady skutecznej komunikacji. 1. Zna i potrafi nazwać pozytywne i negatywne uczucia człowieka. 2. Umie wyrażać swoje emocje i uczucia w odpowiedni sposób. 3. Zna zasady kulturalnej dyskusji. 4. Umie przestrzegać zasad fair-play. 5. Zna i stosuje zasady skutecznej komunikacji. 6. Stara się poznać, zrozumieć źródła zachowań agresywnych i ich skutki osobiste i społeczne. -podczas prelekcji, mediacji -organizowanie i uczestniczenie w grach zespołowych, turniejach itp. -na zajęciach lekcyjnych pedagog wychowania fizycznego SU V Uczeń zna swoje zalety i wady. 1. Potrafi dokonać autoprezentacji słownej i plastycznej ze szczególnym uwzględnieniem pozytywów. 2. Nie wstydzi się swoich zalet. 3. Potrafi uczestniczyć w konkursach i występach publicznych. 4. Potrafi dokonać samooceny. 5. Rozumie, że wady i zalety są nieodłączną cechą każdego człowieka. -organizowanie lub udział w konkursach, quizach itp. -wykonywanie autoreklamy VI VII Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje. Uczeń umie okazać sympatię, życzliwość i tolerancję ludziom wokół siebie. 1. Zna regulaminy zachowania w instytucjach i miejscach publicznych oraz godnie zachowuje się w kinie, teatrze, na wycieczce itp. 2. Kulturalnie zwraca się do rówieśników, rodziców, pracowników szkoły, osób starszych. 3. Umie okazać szacunek osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, innej narodowości itp. 1. Organizuje pomoc koleżeńską. 2. Odwiedza osoby chore z rodziny, z klasy. 3. Uczestniczy w akcjach charytatywnych. 4. Umie otoczyć opieką innych uczniów. -udział w imprezach kulturalnych i okolicznościowych w szkole i poza nią -korzystanie z biblioteki, sekretariatu szkoły -podczas zajęć szkolnych -organizowanie akcji charytatywnych, poczty walentynkowej i świątecznej pracownicy niepedagogiczni szkoły Wychowawcy w ramach charakterystyk klas podczas rad klasyfikacyjnych SU

13 VIII IX Uczeń chce się rozwijać, doskonalić, pogłębiać wiedzę, orientuje się w wydarzeniach współczesnego świata i problemach ekologicznych. Uczeń współuczestniczy w tworzeniu tradycji i zwyczajów szkoły. 1. Zna przyczyny popularności i sukcesów ludzi. 2. Uczestniczy w spotkaniach z ludźmi sukcesu. 3. Jest świadomy większej wartości działań twórczych od odtwórczych. 4. Bierze czynny udział w procesie nauczania-uczenia się. 5. Potrafi być kreatywny. 6. Wie, że współdecydowanie wiąże się ze współodpowiedzialnością. 7. Szanuje odmienność tradycji narodów europejskich. 8. Przygotowuje się do życia w społeczeństwie demokratycznym. 1. Zwraca się do kolegów po imieniu. 2. Uczestniczy w imprezach i uroczystościach szkolnych. 3. Wybiera Rzecznika Praw Uczniowskich, opiekuna oraz przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 4. Bierze udział w konkursach szkolnych. 5. Współtworzy stronę internetową szkoły. 6. Nauczyciel zwraca się do uczniów po imieniu. -podczas zajęć lekcyjnych, na których stosowane są metody aktywizujące -w trakcie układania planów pracy np. SU -podczas spotkań z wybitnymi ludźmi -udział w zajęciach pozalekcyjnych -uczestniczenie w konkursach -udział w apelach, konkursach -podczas wyborów -umieszczanie informacji na stronie internetowej i gazetce SU SU WOS-u SU nauczyciel informatyki X XI Uczeń szanuje mienie szkoły oraz własne i kolegów, dba o estetykę szkoły. Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych. 1. Uczestniczy w decydowaniu o wyglądzie szkoły, klasy, otoczenia. 2. Wie, co to jest prywatna, cudza i wspólna własność. 3. Zna i rozumie pojęcie wandalizmu. 4. Zna konsekwencje prawne zniszczenia cudzego mienia. 1. Zna przepisy BHP i stosuje się do nich. 2. Umie zachować się w sytuacjach alarmowych, zna drogę ewakuacji. 3. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy. 4. Zna przepisy ruchu drogowego. 5. Umie bezpiecznie uprawiać sport. 6. Wie, gdzie szukać wsparcia i porady, gdy czuje się zagrożony. -podczas prelekcji prowadzonych przez pracowników Policji, - na godzinach, - a zajęciach lekcyjnych, -na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, wychowania fizycznego, -podczas spotkań z policjantem, strażakiem, -udział w alarmie próbnym pedagog SU edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego, biologii

14 XII XIII XIV Uczeń umie powiedzieć nie na niewłaściwe propozycje oraz dokonuje właściwego doboru kolegów. Uczeń potrafi właściwie zagospodarować swój czas. Szkoła nawiązała współpracę z rodzicami. 1. Posiada wiedzę na temat szkodliwego oddziaływania używek, środków odurzających, uzależnień od komputera, Internetu itp. 2. Zna skutki zachowań ryzykownych. 3. Potrafi bronić swoich poglądów metodami racjonalnymi. 4. Jest asertywny wobec niewłaściwych propozycji. 1. Korzysta z zajęć pozalekcyjnych w szkole zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 2. Posiada informacje o zajęciach organizowanych w szkole i poza nią. 3. Potrafi wybiórczo korzystać ze środków masowego przekazu. 4. Układa rozkład dnia, który sam będzie realizował. 5. Zna sposoby walki ze stresem, dba o zdrowie psychiczne i fizyczne. 1. Rodzice biorą czynny udział w życiu szkoły. 2. Znają Statut, WSO, Program Wychowawczy itp. 3. Uczestniczą w imprezach szkolnych. 4. Biorą udział w pracy szkoły. 5. Mają poszerzoną wiedzę pedagogiczną w zakresie trudności, niepowodzeń szkolnych, zagrożeń współczesnego świata itp. 6. Są wyróżniani za pracę na rzecz szkoły. 7. Szkoła posiada optymalną wiedzę o domu rodzinnym i środowisku ucznia., -podczas prelekcji pracowników Monaru, Policji itp. - na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, -na zajęciach lekcyjnych, -podczas odpowiedniej lektury -w trakcie rozmów indywidualnych z nauczycielami - spotkania Rady Rodziców z Dyrekcją, -spotkania przedstawicieli RR z wychowawcami, -zebrania -konsultacje indywidualne -imprezy szkolne -prelekcje specjalistów - uroczyste zakończenie klas III pedagog nauczyciel wdż pedagog bibliotekarze opiekun klubu szkolnego dyrektor pedagog

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach Rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach zakłada wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy 0/0 Cel: Wychowanie człowieka posługującego się dobrymi manierami, szanującego innych i swoje otoczenie. lp forma realizacji termin odpowiedzialni efekty Przeprowadzenie zajęć

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku. I Ogólne informacje o szkole (historia, baza, oferta, statystyka)

Koncepcja pracy Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku. I Ogólne informacje o szkole (historia, baza, oferta, statystyka) Koncepcja pracy Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku I Ogólne informacje o szkole (historia, baza, oferta, statystyka) II Wizja szkoły III Misja szkoły IV Sylwetka absolwenta V Działania podejmowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI Podstawa prawna Programu Wychowawczego Szkoły : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH I Naczelny cel wychowania: Naczelnym celem szkoły jest wychowanie człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości,

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zrębicach powstał w oparciu o: 1. zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów 2. analizę aktów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI"

PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA II "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI" CEL OGÓLNY: Uczeń staje się wartościowym i prawym człowiekiem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni za

Bardziej szczegółowo

Szkolny program wychowawczy

Szkolny program wychowawczy Szkolny program wychowawczy w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Człuchów, luty 2016r. 1 Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach PROGRAM WYCHOWAWCZY IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Niniejszy program został uchwalony: uchwałą rady rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego uchwała nr 2/2012/13 z dnia 20.09.2012r. w uzgodnieniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Liceum Ogólnokształcące Animator Program został uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony do realizacji od II semestru roku szkolnego w dniu 12.01.2016 roku. Uchwała

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5: SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 I GIMNAZJUM NR 5 WSTĘP

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5: SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 I GIMNAZJUM NR 5 WSTĘP PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5: SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 I GIMNAZJUM NR 5 WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół nr 5 został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy pracy szkoły składającej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia Seneka KOPNICA 1 STRUKTURA PROGRAMU: 1. Podstawa prawna 2. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2015/2016 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Klaudia Stanisławska Poznań 2016 1 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 ZADANIA I FORMY REALIZACJI CEL: PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ I WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOOCENY. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań wychowawczych prowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych. im. Zesłańców Sybiru. ul. Wąska 13, Kalisz. Rok szkolny 2013/14

Harmonogram działań wychowawczych prowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych. im. Zesłańców Sybiru. ul. Wąska 13, Kalisz. Rok szkolny 2013/14 Harmonogram działań wychowawczych prowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru ul. Wąska 13, 62-800 Kalisz Rok szkolny 2013/14 Lp. Treść zdania Cele szczegółowe Zadania i sposoby 1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Wizja: Nasza szkoła wychowuje Polaka świadomego obywatela Europy XXI w. Misja: Nasza szkoła wychowuje człowieka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH na lata 2015 2017 WSTĘP Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach powstała w celu wyznaczania kierunków wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Uzupełnieniem Koncepcji Pracy Szkoły jest Statut Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, Program Wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdza się koncepcję pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2

Zatwierdza się koncepcję pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała nr 000.14.2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej z dnia 18 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 1. Rozwijanie kultury bycia na co dzień. 2. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie 2016-2019 Naczelnym celem wychowania w Szkole Podstawowej Im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie jest wychowanie dziecka świadomego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu

PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA 2013-2018 Nasze atuty to: przyjazna atmosfera w szkole i poczucie bezpieczeństwa (monitoring i karty wejść); możliwość wpływu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STEFANA BATOREGO w BRODACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STEFANA BATOREGO w BRODACH PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STEFANA BATOREGO w BRODACH W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie na lata

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie na lata 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie na lata 2012-2017 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO. II. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE. III. IV. CELE WYCHOWAWCZE. ZADANIA

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE Motto: Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli Jan Paweł II 20 września 2012 SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020 Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE na lata 2015/2016 2019/2020 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 Kwietnia 1997 r.. 2. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 150 W WARSZAWIE. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Seneka Młodszy

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 150 W WARSZAWIE. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Seneka Młodszy PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 150 W WARSZAWIE Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Seneka Młodszy Naczelny cel wychowawczy: Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KARCZEWIE NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KARCZEWIE NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KARCZEWIE NA LATA 2014 2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2004, nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKIWANIE P R A W D Y POCZĄTKIEM MĄDROŚCI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY DŁUGOFALOWY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 73 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA we WROCŁAWIU OPRACOWANIE I NOWELIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2014/2015 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Poznań 2014 1. Szkolny Program Wychowawczy opracowano

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE NA OKRES PIĘCIU LAT (2013-2018) Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BIAŁYMSTOKU PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BIAŁYMSTOKU PROGRAM WYCHOWAWCZY SPIS TREŚCI : I Podstawy tworzenia Programu Wychowawczego II Wprowadzenie III Cele i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU 1 Motto: W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko

Bardziej szczegółowo