WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie VIP 620/11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie VIP 620/11"

Transkrypt

1 WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie VIP 620/11 Przewodniczący Ławnicy: SSR Maciej Łukaszewicz Irena Grygolec Romana Scholastyka Głowacka Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2012 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa X przeciwko Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Y o przywrócenie do pracy I. Powództwo oddala. II. Zasądza od powoda X na rzecz pozwanej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Y kwotę 60 zł ( sześćdziesiąt złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu. UZASADNIENIE Powód X wniósł o przywrócenie go do pracy w pozwanej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Y. Wskazał, że przyczyny wypowiedzenia nie są prawdziwe oraz nie uzasadniają rozwiązania z nim umowy o pracę. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Wskazał, że powód niewłaściwie wykonywał swe obowiązki, bardzo często był też w pracy nieobecny, czym dezorganizował pracę swej komórki. Sąd Pracy ustalił i zważył, co następuje: Bezsporne jest w sprawie, co potwierdzają też akta osobowe powoda, że zatrudniony on był u pozwanego od 2005 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, początkowo na stanowisku stażysty w Sekcji Statystyki, Informacji i

2 Analiz, a od 2007 r. jako młodszy asystent a później asystent w Oddziale Higieny Komunalnej. Powód często korzystał ze zwolnień lekarskich, w roku 2010 był nieobecny z tego powodu przez 88 dni ( 82 dni robocze ), a w 2011 r. przez 226 dni ( karty ewidencji czasu pracy w części C akt osobowych ). Po odjęciu dni wolnych od pracy i urlopów powód w roku 2011 przepracował u pozwanego faktycznie 48 dni. Dnia r. powodowi wręczono wypowiedzenie umowy o pracę. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano częstą nieobecność powoda w pracy ( w roku 2011 do dnia wypowiedzenia 209 dni zwolnień lekarskich ), wychodzenie w sprawach prywatnych w czasie pracy, często bez pozwolenia przełożonego, nie wywiązywanie się z obowiązków służbowych poprzez brak weryfikacji technicznej danych WODA- EXCEL i brak sklejenia wszystkich plików w arkusz wojewódzki, odmowa wykonania polecenia kierownika Oddziału Higieny Komunalnej tj. nie pozostanie po godzinach pracy w dniu r. w celu wykonania pilnej i terminowej weryfikacji plików do raportu dla Komisji Europejskiej, a jednocześnie wpisanie do ewidencji na portierni obecności w godzinach w miejscu pracy. Do rozwiązania umowy o pracę w dniu r. powód nieobecny był w pracy z powodu choroby przez kolejnych 52 dni ( k. 302 ). Zgodnie z art. 45 k.p. dla uznania przez Sąd zasadności roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy należałoby stwierdzić, że wypowiedzenie umowy o pracę naruszało przepisy prawa lub było nieuzasadnione. Zdaniem Sądu pozwany zachował wymagane prawem wymogi formalne wypowiedzenia umowy o pracę. Wręczone powodowi wypowiedzenie jest sporządzone na piśmie, zawiera precyzyjne wskazanie przyczyn wypowiedzenia. Zdaniem Sądu wypowiedzenie powodowi warunków umowy o pracę było też uzasadnione. Zasadność wypowiedzenia powodowi umowy o pracę należy rozpatrywać w kontekście stwierdzenia, że jest to zwykły środek rozwiązywania stosunku pracy ( tak też wyrok SN z dnia r., I PRN 69/96, OSNAP 1997/10/163, wyrok z dnia r., I PKN 419/97, OSNAP 1998/20/598; wyrok SN z dnia r., I PKN 715/00, Prawo Pracy 2002, nr 10, s. 34 ). Służy on pracodawcy do właściwego kształtowania składu osobowego pracowników, mającego zapewnić jak najlepsze wykonywania powierzonych zadań. Wypowiedzenie

3 podyktowane chęcią usprawnienia pracy jest uzasadnione ( wyrok SN z dnia r., I PRN 61/85, OSNCP 1986/6/76 ). Przyczyna wypowiedzenia nie musi też mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości, uzasadnia wypowiedzenie brak oczekiwanej przez pracodawcę dbałości, staranności i uwagi w wykonywaniu obowiązków pracowniczych ( wyrok SN z dnia r., I PKN 419/97, OSNAP 1998/20/598; wyrok SN z dnia r., I PKN 715/00, Prawo Pracy 2002, nr 10, s. 34 ). Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego ( uchwała całej Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia r. - wytyczne wykładni art. 45 k.p. - OSNC 1985/11/164 ) przyczyną wypowiedzenia mogą być również okoliczności niezależne od pracownika, o ile przemawia za tym słuszny interes pracodawcy. Dotyczy to również kwestii nieobecności pracownika w pracy spowodowanej niezdolnością do pracy. Jak wskazuje w swych orzeczeniach SN, ocena zasadności przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę powinna być powiązana z istotą i celem stosunku pracy. Jeżeli w umowie o pracę pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, zaś pracodawca zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem, to sprzeczne z celem stosunku pracy jest jego trwanie wtedy, gdy pracownik nie może wykonywać przyjętych na siebie obowiązków. Częste lub długotrwałe nieobecności pracownika spowodowane chorobą z reguły nie pozwalają pracodawcy na osiągnięcie celu zamierzonego w umowie o pracę ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1998 r., I PKN 335/98, OSNP 1999/20/648 ). Podobnie przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 października 2005 r., I PK 61/05, OSNP 2006/17-18/265, gdzie wskazał że nie narusza zasad współżycia społecznego pracodawca, który wypowiada umowę o pracę ze względu na brak dyspozycyjności pracownika, rozumianej jako możliwość liczenia na obecność pracownika w pracy w czasie na nią przeznaczonym. Przeciwieństwem tak rozumianej dyspozycyjności są częste absencje pracownika spowodowane złym stanem jego zdrowia lub dzieci, jak również inne przypadki usprawiedliwionej nieobecności, które nie tylko powodują konieczność organizowania nagłych zastępstw, ale także nie pozwalają oczekiwać, że w razie potrzeby pracownik ten będzie mógł zastąpić innego pracownika. Jednocześnie jednak pracodawca, który jest przedsiębiorcą, powinien organizować swą działalność gospodarczą, biorąc pod uwagę nieuchronność nieobecności

4 pracowników, spowodowanych chorobami, urlopami i innymi usprawiedliwionymi przyczynami. Wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na nieobecności pracownika spowodowane chorobą może być uznane za uzasadnione tylko wówczas, gdy pracodawca wykaże ich związek z naruszeniem jego istotnych interesów ( tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2001 r., I PKN 449/00, OSNP 2003/19/456 ). Rozpatrując niniejszą sprawę pamiętać należało, że pozwany podał kilka przyczyn rozwiązania z powodem stosunku pracy. Jak wynika z orzecznictwa SN pracodawca może tak postąpić, a w tym wypadku wypowiedzenie jest uzasadnione, gdy choćby jedna ze wskazanych przyczyn jest usprawiedliwiona ( wyrok SN z dnia 5 października 2005 r., I PK 61/05, OSNP 2006/17-18/265 ). Oceniając nieobecności powoda w pracy w roku 2011 należy uznać, że skala ich była ogromna i trudno właściwie mówić by w tym roku pracodawca mógł liczyć na pracę powoda oraz by realizowany był przewidziany przez strony cel umowy o pracę. Powód bronił się twierdzeniem, że inni pracownicy również korzystali ze zwolnień lekarskich i nie zostali zwolnieni, zaś pracowników nieobecnych mogli zastępować ci, którzy w pracy się zjawili. Nieobecności innych pracowników komórki powoda ujęte są w zestawieniach zawartych w aktach sprawy ( k ). Wynika z nich, że w komórce powoda faktycznie oprócz niego wszyscy zatrudnieni korzystali z usprawiedliwionych nieobecności w pracy, lecz ich liczba była zdecydowanie mniejsza w stosunku do nieobecności powoda. W przypadku A. W. było to 24 dni, M. P. nie było w pracy 12 dni, U. K. 96 dni, H. D.-M. 187 dni, zaś U. C. 125 dni. Wskazać jednak należy, że nieobecności powoda były bezspornie najdłuższe, zaś z kolejną w ilości nieobecności H. D.-M. również rozwiązano umowę o pracę ( na mocy porozumienia stron ) z uwagi na niemożność dalszego świadczenia przez nią pracy. U. C. miała nieobecności prawie dwukrotnie mniej niż powód, a dodatkowo 47 z tych dni wynikało z końcówki urlopu macierzyńskiego, a więc sytuacji o której można zasadnie sądzić iż minęła. Tak więc sytuacja powoda w zakresie nieobecności była szczególna. Dodatkowo liczne zwolnienia powoda były bardzo krótkie ( k ), co nie pozwalało pracodawcy na zaplanowanie pracy w przyszłości, gdyż nie było wiadomo jak długo nieobecność powoda będzie trwać. Dezorganizujący wpływ nieobecności powoda na pracę komórki opisały w swych zeznaniach A W ( k. 205v 209 ) i J. S. ( k. 306v 308 ).

5 Nieobecności innych pracowników tym bardziej uzasadniały wypowiedzenie powodowi umowy o pracę, wskazywały bowiem iż nie ma kto faktycznie powoda zastąpić w wykonywaniu pracy, tym bardziej iż to powód z drugą nieobecną pracownicą H. D.-M. mieli się zajmować programem WODA-EXCEL. Konsekwencją braku obecności powoda w pracy były wymienione przez pozwanego w pkt 3 wypowiedzenia opóźnienia w weryfikacji i sklejaniu plików WODA-EXCEL. Istnienie powyższych opóźnień nie było sporne, powód natomiast argumentował, że nie ponosi za nie odpowiedzialności, gdyż był nieobecny w pracy. Potwierdza to, że brak obecności powoda dezorganizował pracę. Za opóźnienia w wykonaniu pracy powodowi odebrano premię ( k. B akt osobowych ). Wobec powyższego już same nieobecności powoda zdaniem sadu uzasadniały wypowiedzenie powodowi stosunku pracy. Pracodawca zasadnie bowiem mógł oczekiwać, że inny pracownik na jego miejscu nie będzie w takim stopniu korzystał ze zwolnień lekarskich i wykona powierzoną mu pracę. Odnosząc się do wydarzeń z dnia r. należy zwrócić uwagę, że A. W. nie wydała powodowi jasnego polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Jak sama zeznała, poprosiła jedynie by powód został po pracy, a gdy ten oświadczył że nie może nie dopytywała się dlaczego oraz nie nalegała. Odmowa pozostania świadczy niewątpliwie o stopniu zaangażowania powoda w pracę, natomiast w opisanych powyżej okolicznościach sama w sobie nie stanowiłaby wystarczającej podstawy zwolnienia. Natomiast podstawę taką niewątpliwie stanowiłaby okoliczność świadomego wpisania do ewidencji nieprawdziwych godzin pracy. Z zeznań świadka A. W. wynika, że w dniu r. powód nie świadczył pracy po godzinach, wielokrotnie odwiedzała jego pokój i powoda nie zastała. Powód twierdzi iż w pracy był po godzinach. Wobec faktu iż zeznań obu osób nie dało się pogodzić, należało dać wiarę jednej z nich. Zdaniem Sądu bardziej wiarygodne są zeznania A. W. Świadek nie ma powodów, by bezpodstawnie obciążać powoda. Ponadto jej zeznania potwierdza wykaz logowań ( k. B 71 akt osobowych ), wskazujący iż powód swój komputer wyłączył o godzinie Nie są wiarygodne wyjaśnienia powoda, że dalej pracę wykonywał na wydrukowanych tabelach. Pracownik wyłącza komputer, gdy danego dnia nie zamierza już definitywnie z niego korzystać. Trudno sobie zaś

6 wyobrazić, by można było prowadzić weryfikację tabel w programie Excel bez włączonego komputera. Uniemożliwiałoby to np. wprowadzenie poprawek do błędnych plików. Ponadto potwierdzeniem braku obecności powoda po godzinach w dniu r. są zapisy w ewidencji pracowników pozostających w pracy po godzinach ( k ). W zapisach tych można dostrzec prawidłowość polegającą na tym, że kolejność wpisów przed pracą zależy od kolejności wejść pracowników. Pracownicy przychodzący do pracy wcześniej niż inni wcześniej również wpisywali się do tej ewidencji. Odwrotnie sytuacja ma się z późniejszymi wyjściami z pracy. O ile w danym dniu pozostawało na terenie zakładu kilku pracowników, ich wpisy powstawały w kolejności, w jakiej wychodzili z pracy. Można to zauważyć, gdyż wszyscy wychodzący wprawdzie wpisywali tą samą godzinę rozpoczęcia nadgodzin, a więc 15.05, natomiast godziny wyjść były coraz późniejsze. Jest to sytuacja logiczna, każdy kolejny wychodzący wpisywał się w książkę w kolejnych rubrykach. Tak jest też w przypadku r. ( k. 176 ), za wyjątkiem wpisu powoda. Wpis nr 258 pochodzi od pracownika wychodzącego o 15.30, następnie jest wpis powoda z godziną wyjścia o 18.00, a potem wpisy pracowników wychodzących o 15.35, i ( A W ). Pozwala to domniemać, że faktycznie powód opuścił stację pomiędzy a 15.35, a jedynie podał nieprawdziwą późniejszą godzinę końca pracy. Koresponduje to również z godziną wylogowania komputera. Dodatkowo podpis przy wpisie powoda nie pochodzi od pracownika ochrony, który pełnił tego dnia dyżur od dnia r. do 7.30 dnia r., a który złożył podpisy pod wpisami z okresu swego dyżuru ( wpis 260, 262 i 263 ). Jedynie podpis pod wpisem 261 uczyniła najwyraźniej sama wychodząca pracownica ( co wynika z kształtu podpisu ), jak również inną ręką poczyniony jest zapis przy wpisie powoda. Całościowa ocena powyższych okoliczności prowadzi zdaniem sądu do dania wiary świadkowi A W, a sytuacja powyższa całkowicie uzasadnia dokonanie powodowi wypowiedzenia. Biorąc pod uwagę powyższe kwestia wyjść prywatnych powoda nie miała już dla sprawy większego znaczenia, choć ilość tych wyjść wpisanych w dokumentacji oraz wynikający z zeznań A W brak uzyskiwania jej zgody na powyższe wyjścia wskazuje wyraźnie na stosunek powoda do pracy.

7 Powód wskazywał, że wypowiedzenie mu umowy o pracę było efektem jego działalności na gruncie tworzenia programów komputerowych przydatnych w działalności stacji, co nie podobało się innym pracownikom. Zeznaniom powoda w tym zakresie, które nie znajdują potwierdzenia w innych dowodach, przeczą również dokumenty z akt osobowych wskazujące że za podobną działalność powód otrzymał w 2007 r. podwyżkę ( k. B akt osobowych ), a wniosek powoda w tym zakresie poparła A W. Dowodzi to również, że kierownik komórki nie była do powoda nastawiona negatywnie, dopóki nie doszło do zaniedbywania przez niego obowiązków służbowych. W rezultacie powództwo należało oddalić. O kosztach procesu orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art. 98 k.p.c. Na koszty te składał się koszt zastępstwa procesowego ustalony na mocy 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U. nr 163, poz ze zmianami ) w kwocie 60 zł. WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO SĄDU PRACY W BIAŁYMSTOKU z dnia 10 lipca 2012r. sygn. akt V Pa 73/12 Przewodniczący: SSO Wiesława Kruczkowska (spr.) Sędziowie: SSO Danuta Jankowicz SSR del. Krzysztof Kruk Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 21 września 2012 roku w Białymstoku sprawy z powództwa X przeciwko Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Y o przywrócenie do pracy na skutek apelacji powoda X od wyroku Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2012 roku sygn. akt VI P 620/11 I. oddala apelację;

8 II. zasądza od powoda X na rzecz pozwanej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Y kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

Powódka K. N. wystąpiła przeciwko pozwanemu L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. z pozwem, w którym wniosła o przywrócenie jej do pracy na

Powódka K. N. wystąpiła przeciwko pozwanemu L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. z pozwem, w którym wniosła o przywrócenie jej do pracy na Sygn. akt II PK 337/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 241/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 marca 2009 r. SSN Herbert Szurgacz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis Teza Moc obowiązująca umów międzynarodowych przed wejściem w życie Konstytucji RP z 1997 r. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 czerwca 2005 r. II

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 kwietnia 2010 r. II PK 307/09

Wyrok z dnia 19 kwietnia 2010 r. II PK 307/09 Wyrok z dnia 19 kwietnia 2010 r. II PK 307/09 Pracownik odpowiada na zasadzie art. 124 k.p. za szkodę w mieniu powierzonym, także wówczas, gdy nie stanowiło ono własności pracodawcy. Przewodniczący SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygnatura akt VIII Ga 372/14 Dnia 11 grudnia 2014 roku WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CSK 475/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 91/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 202/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 174/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 kwietnia 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIV NR 4 (32) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ Sygnatura akt VI C 65/1 O WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 20 czerwca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 1/2015 Wyboru i opracowania orzeczeń dokonało Kolegium Redakcyjne Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w składzie: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego:

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE BIBIURO PRAWNEURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE BIBIURO PRAWNEURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE BIBIURO PRAWNEURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 12 W a r s z a w a 2 0 0 1 1 BIULETYN PRAWNY NR 12 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III PK 128/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 czerwca 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 302/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 78/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Cel i założenia projektowanej ustawy Głównym celem projektowanej ustawy jest uproszczenie i usprawnienie przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenie jego efektywności i

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r. Sygn. akt III CZP 95/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r. 1) Czy w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 280/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 maja 2011 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

strony A5 A8 KOMENTARZ DO USTAWY Odwołanie od wypowiedzenia trzeba wnieść w ustawowym terminie

strony A5 A8 KOMENTARZ DO USTAWY Odwołanie od wypowiedzenia trzeba wnieść w ustawowym terminie gazetaprawna.pl nr 158 (2028) CZWARTEK, 16 sierpnia 2007 Tygodnik Prawa Pracy AA K A D R Y P R A C A U B E Z P I E C Z E N I Przewodnik Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 186/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2012 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ / kwartalnik Skład Kolegium Redakcyjnego Orzecznictwa Sądów Apelacji Białostockiej: Przewodniczący Członkowie SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIII NR 1 (25) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt II PZP 1/14 UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 czerwca 2014 r. Prezes SN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt: III AUa 332/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2013 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Mirosław

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1842/14 Dnia 11 czerwca 2015 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Robert Obrębski Sędzia SA Marzanna

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-09 Druk nr 1925 Warszawa, 20 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 407/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 marca 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. w składzie następującym: Przewodniczący SSO Beata Piwowarska aplikant radcowski Dorota Mazurek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. w składzie następującym: Przewodniczący SSO Beata Piwowarska aplikant radcowski Dorota Mazurek Sygn. akt XXII GWzt 15/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo