Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r."

Transkrypt

1 UCHWALA Nr XXXVII/143/14 Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Gminnego Programu Proftlaktyki i Rozwi~zywania Alkoholowyeh oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2014 r. Problemow Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594, z pozniejszymi zmianami), art. 4 1 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wyehowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi Gednolity tekst Dz. U. z 2012 poz z pozniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipea 2005 roku 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124 z pozniejszymi zmianami)rada Gminy w Wisniewie uehwala, co nast~puje: 1. Uehwala si~ Gminny Program Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowyeh oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2014 r. stanowi~ey zal~eznik do niniejszej uehwaly. Zrodlem finansowania zadan niniejszego programu s~ srodki finansowe poehodz~ee z oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowyeh. 2., Uehwala wehodzi w zycie z dniem podj~cia z moe~ obowi~zuj~e~ od 1 styeznia 2014 r. 3. Prze y Rady Gminy

2 Zal~cznik Nr 1 do UCHWALY XXXVII/143/14 Rady Gminy w Wisniewie z dnia r. GMINNY PROGRAM PROFlLAKTYKI I ROZWI1\ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIALANIU NARKOMANII NA ROK 2014.J. Podstawa prawna programu: Podstaw~ prawna programu stanowi: - ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wyehowaniu w trzezwosci 1 przeciwdzialaniu alkoholizmowi (DZ.U z 2007 r. Nr 70, poz.473 z p6zn. zm.). - ustawa z dnia 29 lipea 2005 r. 0 przeeiwdzialaniu narkomanii (Dz.u. Nr 179, poz.1485 z p6zn.zm.) Ustawy te reguluj~ zagadnienia dotyez~ee profilaktyki i rozwi~zywania problem6w alkoholowyeh oraz przeciwdzialania narkomanii, wskazuj~ zadania do realizaeji oraz zr6dlo ich finansowania. Zadania do realiza~ji : 1. w zakresie profilaktyki i rozwi~zywania problem6w alkoholowyeh obejmuj~: - zwi~kszenie dost~pnosci pomoey terapeutyeznej i rehabilitaeyjnej dla os6b uzaleznionyeh od alkoholu - udzielanie rodzinom, w kt6ryeh wyst~puj~ problemy alkoholowe pomoey psyehospoleeznej i prawnej, a w szezeg6lnosci oehrony przed przemoq w rodzinie - prowadzenie profilaktyeznej dzialalnosei informaeyjnej i edukaeyjnej w zakresie rozwi~zywania problem6w alkoholowyeh w szezeg6lnosci dla dzieei i mlodziezy w tym prowadzenie pozalekeyjnyeh zaj~c sportowyeh, a takze mozliwosc dozywiania dzieci uezestniez~eyeh w pozalekeyjnyeh programaeh opiekunezo wyehowawezyeh i soejoterapeutyeznyeh - wspomaganie dzialalnosei instytueji, stowarzyszen i os6b fizyeznyeh, sluz~eyeh rozwi~zywaniu problem6w alkoholowyeh - podejmowanie interweneji w zwi~zku z naruszeniem przepis6w zakazu sprzedazy alkoholu nieletnim, nietrzezwym, pod zastaw i na kredyt, oraz reklamy napoj6w alkoholowyeh. 2. w zakresie przeeiwdzialania narkomanii obejmuj~: - zwi~kszenie dost~pnosei pomoey terapeutyeznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionyeh i os6b zagrozonyeh uzaleznieniem - udzielanie rodzinom, w kt6ryeh wyst~puj~ problemy narkomanii pomoey psyehospoleeznej i prawnej - prowadzenie profilaktyeznej dzialalnosci informaeyjnej, edukaeyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwi~zywania problem6w narkomanii w szezeg6lnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie zaj~c sportowo-rekreaeyjnyeh dla uezni6w, a takze dzialan na rzeez dozywiania dzieei uezestniez~eyeh w pozalekeyjnyeh programaeh Opiekunezo- wyehowawezyeh i soejoterapeutyeznyeh - wspomaganie dzialan instytueji, organizaeji pozarz~dowyeh i os6b fizyeznyeh sluz~eyeh rozwi~zywaniu problem6w narkomanii - pomoe osobom uzaleznionym i rodzinom os6b uzaleznionyeh dotkni~tym ub6stwem i wykluezeniem spoleeznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tyeh os6b. Realizaeja powyzszyeh zadan zgodnie z art.41 ust.2 ustawy 0 wyehowaniu w trzezwosei i przeeiwdzialaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy 0 przeeiwdzialaniu narkomanii prowadzona jest w oparciu 0 Gminny Program Profilaktyki i Rozwi~zywania 2

3 Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialama Narkomanii uchwalony przez Rad~ Gminy. Umieszczeme zadan wynikaj~cych z dwoch odr~bnych ustaw w jednym Programie wynika przede wszystkim z faktu, ze do wi~kszosci problemow wynikaj~cych z uzywania alkoholu lub narkotykow mozna zaproponowac zbiezne dzialama profllaktyczne. Program stanowi czesc Gminnej Strategii Rozwi~zywania Problemow Spolecznych. Obejmuje on dzialama w zakresie profilaktyki i rozwi~zywama problemow alkoholowych oraz przeciwdzialama narkomanii uwzgl~dmaj~cy potrzeby i mozliwosci finansowe grainy. Zadama w aim zaprojektowane s~ kontynuacj~ zadan realizowanych od kilku lat przez Gminn~ Komisj~ Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych przy wspolpracy Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej oraz szkol z terenu grainy Wisniewo. Zadania w aim zapisane s~ zgodne z zadaniami nalozonymi na grainy przez w/w ustawy a takze odpowiadaj~ kierunkom dzialan okreslonych w Narodowym Programie Profllaktyki i Rozw~zywania Problemow Alkoholowych na lata Za priorytetowe dzialania na terenie grainy Wisniewo nadal uznaje sie dzialania ukierunkowane na ograniczenie niekorzystnych zjawisk skierowane w szczegolnosci do dzieci i mlodziezy poprzez realizacje programow profllaktycznych w szkolach, organizacj~ czasu wolnego ze wskazaniem wlasciwych wzorcow zachowan. Program finansowany b~dzie ze srodkow pochodz~cych z oplat za korzystame z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych. Alkoholizm to glowne zrodlo niedostatku. Wyst~puje najcz~sciej w rodzinach ubogich, dotkni~tych niepowodzeniami zyciowymi i bezrobociem. Naduiywanie napojow alkoholowych stanowi dzis bezsprzecznie jeden z najpowazniejszych problemow. Zjawisko to stwarza problem zlozony i trudny do przezwyci~zenia, d1a wielu mieszkancow i nie zalezy od plci, wieku am poziomu wyksztalcenia. Jego rozmiar i niszczycielskie dzialanie daje si~ zaobserwowac wsrod klientow pomocy spolecznej. Alkoholizm i narkomania poci~a za sob~ liczne, daleko id~ce skutki spoleczne jak dezorganizacja rodziny, destrukcyjny wplyw na srodowisko wychowawcze dzieci, zaniedbywanie pracy prowadz~ce do bezrobocia, zaburzenia stosunkow mi~dzyludzkich i przest~pczose. Narkomania i alkoholizm to jedna z przyczyn bezdomnosci, osamotniema, odrzucenia przez rodzin~, braku stalych srodkow utrzymania, zlego stanu zdrowia. Terminem narkomania okresla si~ stan uzaleznienia od srodkow odurzaj~cych. Poj~cie to ma szerokie znaczenie i obejmuje nie tylko nalogowe uiywanie narkotykow, ale takze stosowanie wszelkich srodkow wywoluj~cych euforie odurzaj~q. Nawykowe odurzanie si~ narkotykami staje si~ zjawiskiem masowym i groznym d1a zdrowia i zycia. Z problemem naduzywania alkoholu pracownicy socjalni spotykaj~ si~ od wielu lat. Niepokoj~cym jest jednak fakt obnizania si~ wieku pierwszego z aim kontaktu. W rodzinach, ktore obj~te s~ pomoq spoleczn~ pracownicy socjalni dose cz~sto obserwuj~ stwarzame sytuacji sprzyjaj~cych piciu alkoholu, stosowanie zach~ty do jego spozywania i przedstawiame latwosci jego zdobycia. Zasof?y umozliwiafil.ce prowadzenie dilalalnosci profilak!yci!1~! i naprawcii! na tmnie gmi'!}. Na terenie grainy Wisniewo zadania z zakresu profllaktyki i rozwi~zywania problemow alkoholowych i innych uzaleznien realizowane s~ przez 1I Gminn~ Komisj~ roz~zywania problemow alkoholowych do ktorej zadan nalezy: - inicjowanie zadan w zakresie profllaktyki i rozwi~zywania problemow alkoholowych wynikaj~cych z ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi - opiniowanie projektow uchwal dotycz~cych: al liczby punktow sprzedazy napojow alkoholowych zawieraj~cych powyzej 4,5 % alkoholu (z wyj~tkiem piwa) przeznaczonych do spozycia w miejscu lub poza miejscem sprzedazy, bl zasad usytuowania na terenie grainy miejsc sprzedazy i podawania napojow alkoholowych, cl Gminnego Programu Profllaktyki i Ro~zywania Problemow Alkoholowych, oraz opiniowanie wnioskow 0 wydanie zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy i poza miejscem sprzedazy. 3

4 - podejmowanie dzialan moty\vuj~cych osob~ uzale:inion~ od alkoholu do podj~cia leczenia odwykowego, - podejmowanie dzialan zmierzaj~cych do orzeczenia 0 zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obow:ht:zku poddania si~ leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego. - przeprowadzanie kontroli punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych. 2/ Gminny Osrodek PomofY Spolecznif ktory udziela pomocy socjalnej i pomaga w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb materialno bytowych osob uzaleznionych od alkoholu i ich rodzin. Praca socjalna prowadzona przez pracownikow socjalnych ukierunkowana jest na wspomaganie rodziny w rozwi~zywaniu istniej~cych problem ow alkoholowych. Pracownicy socjalni na zlecenie komisji przeprowadzaj~ odplatnie wywiady srodowiskowe w zakresie wyst~powania problemu alkoholowego w rodzinie, ktore s~ niezb~dne w dzialaniach Gminnej Komisji Rozw:ht:zywania Problem6w Alkoholowych 3/ Zespol inter4jsryplinarny ds. Przeciwdifalania Przemory w Rndifnie G16wne cele Zespolu: udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkni~tych problemem przemocy w przezwyci~zaniu problemow. - monitorowanie sytuacji os6b i rodzin dotkni~tych problemem przemocy w rodzinie. obserwacja sytuacji dzieci i mlodzie:iy w srodow1sku szkolnym. nadzorowanie sytuacji domowej osob i rodzin dotkni~tych problemem przemocy w rodzinie. - praca interdyscyplinama z rodzin~ w przezwyci~zeniu sytuacji kryzysowej zw:ht:zanej z problemem przemocy w rodzinie. efektywne podejmowanie dzialan interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej zwi~zanej z przemoq w rodzinie. - wspoldzialanie z innymi podmiotami przy rozwi~zywaniu problemu i przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. - inicjowanie badan, diagnoz, ekspertyz dotycz~cych problemu. 4/ Punkt ltiformaqjno-konsultaqjny w Wifniewie dla os6b uzaleznionych i ich rodzin oraz oftar przemocy w rodzinie fmansowany ze srodkow pochodz~cych z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych., ktorego celem jest udzielanie informacji 0 chorobie alkoholowej oraz osrodkach leczenia stacjonamego i niestacjonamego, - motywowanie osob do podj~cia leczenia odwykowego, - motywowanie os6b pij~cych ryzykownie i szkodliwie ale nie uzaleznionych do zmiany wzorca picia, - rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej i udzie1anie stosownego wsparcia osobom doznaj~cym przemocy, - wsparcie psychologiczne. Przy realizacji z~dan w zakresie profilaktyki i rozw:ht:zywania problemow alkoholowych GKRPA wspolpracuje z: - GOPS - Zespolem Interdyscyplinamym - plac6wkami lecznictwa odwykowego - Sadem Rejonowym - Wydz. Rodzinnym Opiekunczym oraz Sadowymi Kuratorami Zawodowymi i Spolecznymi. - Komisarlatem Policji. - Niepublicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej - szkolami 4

5 II..Ce1e i zadania i metody realizacji programu 1/ W zakresie projilaktyki i ro~qiywaniaproblemow alkoholou:ych Zadanie 1. Zwickszenie dostcpnosci pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej ella osob uzaleznionych wspoluzaleznionych od alkoholu. Cel d'{jalail: 1.Zmniejszenie skutkow degradacji psychofizycznej osob uzaleznionych Meto4J realizadi: 1/ Podejmowanie czynnosci zmierzaj~cych do orzeczenia 0 zastosowaniu wobec osob uzaleznionych od alkoholu, ktore powoduj~ rozpad zycia rodzinnego, demoralizacje maloletnich, systematycznie zaklocaj~ spokoj lub porz~dek publiczny obo~zku poddania sic leczeniu odwykowemu: - prowadzenie rozmow motywacyjno-interwencyjnych z osobami, co do ktorych wplync1y zgloszenia 0 naduzywaniu alkoholu, - kierowanie osob, ktore nie zgodzily sic dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie sic leczeniu odwykowemu na badanie przez bieglych w celu wydania opinii w przedmiocie uzalei:nienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakladu leczniczego. kierowanie wnioskow 0 zobowi~zanie do podjccia leczenia odwykowego do sadu. - udzie1anie porad osobom uzaleznionym od alkoholu i srodkow psychoaktywnych - prowadzenie grupy wsparcia ella osob uzaleznionych wg. programu terapeutycznego - wspolpraca z Poradni~ Terapii Uzaleznien 2/ wspoldzialanie z instytucjami zaimuj~cymi sic profilaktyka i pomoq osobom uzaleznionym. 3/ wspomaganie utrzymania trzezwosci poprzez zobowi~zanie do uczestnictwa osob uzaleznionych w ruchu samopomocowym AA. Oczekiwane ejekty: Wicksza swiadomosc choroby i zmiana trybu zycia. Odpowied'{jal'!J za realizatje: Gminna Komisja Rozw~zywania Problemow Alkoholowych Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w ktorych, wyst~puj~ problemy alkoholowe pomocy psychospolecznej i prawnej a w szczegolnosci ochrony przed przemoc~ w rodzinie. Cel d'{jala:6.; Zmniejszenie ilosci i dolegliwosci zaburzen zycia rodzinnego na skutek problem6w alkoholowych i przemocy w rodzinie. Meto4J realizaqt: 1/ pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna ella ofiar przemocy domowej udzielana w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym 2/ frnansowanie punktu konsultacyjno-informacyjnym 3/ podejmowanie dzialan w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy domowej w rodzinie "Niebieska Karta" 4/ organizowanie i finansowanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej zwlaszcza ella dzieci i mlodzie. 5/ finansowanie pobytu oraz terapii ofiar przemocy w specjalistycznych osrodkach Oczekiwane ejekty: - rozwiniecie dzialan ograniczaj~cych przemoc, podnoszenie swiadomosci prawnej 5

6 - ograniczenie zachowaii ryzykownych, lepsze wyniki w nauce dzieci i mlodziezy. OdpowiediJalf!Y za rcali~ge : GKRPA, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej Zesp61 interdyscyplinarny, Punkt konsultacyjno informacyjny Zadanie 3. Prowadzenie profllaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi~zywania problem6w alkoholowych oraz prozdrowotnych w szczeg6lnosci dla dzieci i mlodziezy w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajt;;c sportowych Cel d!(jalaii: 1.zmniejszenie ilosci alkoholu wypijanego przez dzieci i mlodziez, 2.zmniejszenie nowych przypadk6w uzaleznieii, 3.poprawa stanu zdrowi oraz kondycji fizycznej dzieci i mlodziez Metotfy rcalizagi: 1/ uwzglt;;dnienie w programach nauczania wiedzy 0 szkodliwosci plcla alkoholu, palenia papieros6w, czy uzywania innych srodk6w uzalezniaj~cych. 2/ wdrazanie i realizacja nowoczesnych program6w profllaktycznych 3/ propagowanie pozytywnych wzorow zachowania poprzez wspieranie i dofinansowywanie imprez i akcji bezalkoholowych 4/ zagospodarowanie wolnego czasu - organizacja i pokrycie koszt6w wypoczynku letniego i zlffiowego 5/ organizacja i finansowanie gminnej imprezy profllaktycznej dla mieszkaiicow gminy. 6/ wsp61finansowanie i pomoc w organizowanych akcjach profllaktycznych opartych na konkursach, zabawach, wycieczkach objt;;tych szkolnym programem profllaktycznym, realizowanych przez szkoly, a takze organizowane przez instytucje kultury, stowarzyszenia oraz organizacje pozarz~dowe. 7/ Wspieranie szkolnych program6w wychowawczych poprzez organizacje koncertow i imprez profllaktycznych 8/ podejmowanie dzialaii 0 charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodzic6w, kt6rych celem jest wspieranie abstynencji dziecka, rozwijanie umiejt;;tnosci wychowawczych 9/ organizacja i finansowanie gminnych akcji prozdrowotnych maj~cych na celu monitorowanie i poprawt;; stanu zdrowia mieszkaiicow gminy ze szczegolnym uwzglt;;dnieniem dzieci i mlodziezy (np. akcja zapobiegania prochnicy zt;;bow itp.) Oczekiwanc eftkry: wit;;ksza swiadomosc dzieci i mlodziezy na temat negatywnych skutk6w spozywania napoj6w alkoholowych i srodk6w psychoaktywnych oraz rozbudzenie zainteresowaii mlodych ludzi oraz poprawa ich ogolnego stanu zdrowia. OdpowicdiJalni za rcalizage: GKRPA, dyrektorzy plac6wek oswiatowych i kultury oraz GOPS Zadanie 4. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszeii, szk61 sluz~cych alkoholowych. Cel d!(jalati: Tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji program6w profllaktycznych Mctotfy rcalizagi: 1/ Wspoldzialanie z Kosciolem Katolickim w zakresie wychowania w trzeiwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi 2/ wspieranie dzialalnosci kuratorow sadowych 3/ udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholik6w 4/ udzielanie pomocy przy realizacji i finansowaniu szkolnych program6w profllaktycznych rozw~zywaniu problemow 6

7 5/ fmansowanie dzialalnosci Punktu konsultacyjno-informacyjnego 6/ fmansowanie konkretnych opisanych w ofercie skladanej do gminy przedsi~wzi~e z zakresu profilaktyki i rozwi~zywania problemow alkoholowych podejmowanych przez instytucje, szkoly i organizacje pozarz~dowe moze to bye: profilaktyka i praca z grupami ryzyka - przeciwdzialanie przemocy w rodzinie i szkole, - rehabilitacja os6b uzaleznionych i czlonkow ich rodzin 7/ inicjowanie dzialan na rzecz systematycznego podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy policji w sprawach spozywania alkoholu w miejscach publicznych Oczekiwane e.ftk!j: rozwiniecie wsp61pracy sluzb zajmuj~cych si~ profilaktyka i rozwi~zywaniem problem6w alkoholowych. OdpowiediJal'!Y za realizatje: GKRPA, Zadanie 5. Ograniczenie dost~pnosci alkoholu Cel dijalan: Przestrzeganie przepis6w ustawy w zakresie zakazu reklamy napoj6w alkoholowych. ograniczenie sprzedazy napoj6w alkoholowych osobom nieletnim. nietrzeiwym oraz na kredyt i pod zastaw Meto4J realizagt: 1/ przestrzeganie wprowadzonych uchwala Rady Gminy zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda alkoholu 2/ przeprowadzanie systematycznych kontroli punktow sprzedazy napoj6w alkoholowych po wydaniu pisemnego upowaznienia przez W6jta Gminy pod katem przestrzegania ustawy wychowaniu w trzezwosci, 3/ podejmowanie interwencji w zwi~zku z naruszeniem przepis6w dotycz~cych sprzedazy alkoholu nieletnim. nietrzezwym pod zastaw i na kredyt, oraz reklamy napoj6w alkoholowych Oczekiwane e.ftk!j: - znajomose przepis6w prawa przez sprzedawcow napoj6w alkoholowych i zmniejszenie przypadk6w zakupu alkoholu przez osoby nietrzeiwe i nieletnie. OdpowiediJaini za realizage: Gminna Komisja Roz~zywania Problemow Alkoholowych. 2/ Zadania do realizagi w zakresie pfi!dwdijalania narkomanii Zadanie 1 Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych i zagrozonych uzaleinieniem Cel dijalan: Zmniejszenie skutk6w degradacji psychofizycznej os6b uzaleznionych Meto4J realizagi 1.rozszerzenie dzialalnosci Punktu konsultacyjno-informacyjnego 0 zadania wynikaj~ce z zakresu przeciwdzialania i rozwi~zywania problemow narkomanii Oczekiwane e.ftk!j: - zapoznanie z konsekwencjami zazywania narkotyk6w OdpowiediJal'!Y za realizage: GKRPA 7

8 Zadanie 2. Udzielanie rodzinom w ktorych wyst~puj~ problemy narkomanii pomocy psychospolecznej i prawnej Cel dijaian: Zmniejszenie ilosci i dolegliwosci zaburzen zycia rodzinnego Metocfy realizaqi: 1. Pomoc dla rodzicow dzieci zazywaj~cych narkotyki poprzez: -. informowanie 0 formach pomocy dzieciom i mlodziezy zazywaj~cym narkotyki - wykrywanie zagrozen narkotycznych wyst~puj~cych w rodzinach - uswiadamianie czlonkom rodzin zagrozen wynikaj~cych z narkomanii - dokonywanie przez pracownikow socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkni~tych problemem narkomanii OCijkiwane eftkry: rozwiniecie dzialan ograniczaj~cych zazywanie narkotykow i innych substancji psychoaktywnych i ograniczenie zachowan ryzykownych przez dzieci i mlodziez OdpowiediJalf!J za realizaqe: GKRPA Zadanie 3. Prowadzenie profllaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwi~zywania problemow narkomanii w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy w tym, prowadzenie zaj~c sportowo rekreacyjnych dla uczniow, opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Cd dijaian: Zmniejszenie ilosci uczniow si~gaj~cych po narkotyki Metody realizacji: 1.organizowanie i prowadzenie we wszystkich szkolach na terenie gminy programow profilaktycznych dla dzieci, mlodziezy i ich rodzicow 2.promowanie zdrowego stylu zycia w dzialalnosci oswiatowej 3.prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmuj~cych problematyk~ narkomanii adresowanych w szczegolnosci do mlodziezy Gimnazjum, organizowanie konkursow, olimpiad promuj~cych zdrowy styl Zycia bez nalogow.- zakup nagrod 4.prowadzenie i finansowanie pozalekcyjnych zaj~c sportowych jako element programow psychoprofilaktycznych przez szkoly 5.organizowanie i flnansowanie form wypoczynku jak: organizacja lub dofmansowanie kolonii letnich elementow zimowych Oczekiwane eftkry: - wi~ksza swiadomosc dzieci i mlodziezy na temat negatywnych skutkow zazywania narkotykow czy innych srodkow psychoaktywnych oraz rozbudzenie zainteresowan mlodych ludzi. Odpowiedtfalni za realizage: GKRPA, dyrektorzy placowek oswiatowych i kultury oraz GOPS Zadanie 4. Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarz~dowych 1 osob fizycznych sluz~cych rozwi~zywaniu problemow narkomanii. Cd dijaiania: Tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji programow profilaktycznych Metocfy realizaqi 8

9 l.wspolpraca z instytucjami, organizacjami pozarza.dowymi, oraz organizacjami sportowymi, kosciolem w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i mlodziezy oraz udzielanie im pomocy fmansowej dla stworzenia warunkow organizacyjnych, lokalowych oraz sprz~towych do prowadzenia tej dzialalnosci. 2.nawiazanie wspolpracy z Policja w celu prowadzenia wspolnych dzialan profilaktycznych wynikaja.cych z ustawy 0 przeciwdzialaniu narkomanii, poprzez : 1/ przeciwdzialanie rozprowadzaniu narkotykow wsrod dzieci i mlodziezy 2/ dokonywanie stalych kontroli miejsc szczeg6lnie narazonych na dzialalnosc dilerow narkotykowych. Oczekiwane ifek(y: - rozwiniecie wspolpracy sluzb zajmuja.cych si~ przeciwdzialaniem narkomanii Odpowied:(jal1!J za realizaqe: GKRPA Zadanie 5. Pomoc spoleczna osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych dotkni~tym ubostwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych osob z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. eel d:(jalania: Integracja osob uzaleznionych ze srodowiskiem Metot!J realizatji: W razie potrzeby udzielanie pomocy materialnej i prowadzenie dzialan zwia.zanych z integracja osob uzaleznionych od narkotykow, maja.cych na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiej~tnosci uczestniczenia w _zyciu spolecznym i zawodowym. O~kiwane ifek(y: zabezpieczenie potrzeb bytowych osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych Odpowied:(jal1!J za realizarje: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej III. Odbiorcy programu: Program adresowany jest do: 1/ dzieci i mlodziezy szkol podstawowych oraz gimnazjum 2/ rodzicow i nauczycieli 3/ osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych od alkoholu i innych substancji uzaleiniaja.cych IV. Zasady fmansowania programu. 1. Finansowanie Programu b~dzie dokonywane w ramach zadan wlasnych oraz oplat pobieranych za korzystanie z zezwol~ na sprzedaz napojow alkoholowych. 2.Dokumentem prawnym stanowia.cym podstaw~ do finansowania dzialan uj~tych w programie jest: - ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r.o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z pozn.zm) - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.u. Nr 179, poz.1485 z pozn.zm.) - ustawa z dnia 29lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.u. Nr 180, poz.1493 z pozn.zm.) 9

10 V. Wynagradzanie czlonkow Komisji. 1/ Czlonkowie GKRPA bior~cy udzial w pracach komisji otrzymuj~ wynagrodzenie za udzial w posiedzeniu Komisji w wys.18 % minimalnego wynagrodzenia za prace zgodnie z rozporz~dzeniem Rady Ministrow z dnia 11 wrzesnia 2013 r.. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2014 r. (Dz. U. z 2013r., poz.l 074) 2/ wynagrodzenie dla osob dzialaj~cych na rzecz Komisji b~~cych pracownikami UG i jednostek organizacyjnych gminy, przysluguje gdy praca dla komisji odbywa sie poza godzinami ich pracy. 3/ podstaw~ do wyplacenia wynagrodzenia czlonk6w Komisji stanowi podpis na liscie obecnosci z posiedzenia Komisji VI. WDRAZANIE I MONITORING PROGRAMU Koordynatorem realizacji programu b~dzie GKRPA Wskainiki monitoringu : 1. Liczba os6b obj~tych terapia 2. Liczba osob obj~tych dzialaniami pomocowymi - wsp61uzaleznienie, dzieci z grup ryzyka, uzaleznieni, osoby zagrozone wykluczeniem spolecznym. 3. Liczba dzieci, mlodziezy i doroslych obj~tych dzialaniami proftlaktycznymi, edukacyjnymi i informacyjnymi. 4. Liczba os6b przyj~tych przez Punkt Informacyjno-doradczy i poradnictwa specjalistycznego 5. Liczba kontroli punktow sprzedazy napoj6w alkoholowych. 6. Liczba zrealizowanych programow proftlaktycznych 7. Liczba osob zmotywowanych do podj~cia leczenia odwykowego 8. Liczba os6b uzaleznionych powstrzymuj~cych si~ od naduzywania alkoholu. Przewo 10

UQ-IW ALA Nr XXVIII 1021 13. Rady Gminy w Wciniewie z dnia 20.03.2013r.

UQ-IW ALA Nr XXVIII 1021 13. Rady Gminy w Wciniewie z dnia 20.03.2013r. UQ-IW ALA Nr XXVIII 1021 13 Rady Gminy w Wciniewie z dnia 20.03.2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Zai^cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Prowadzenie dziaian

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku ^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profdaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok \ Zalacznik do Uchwaly Nr XI/60/20 11 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok Narkomanii W polskiej tradycji alkoholizm i narkomania traktowane sa jako

Bardziej szczegółowo

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r.

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. RADA U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyje_cia,,gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Zadania Up. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji Tworzenie warunkdw motywujqcych ograniczenie spozywania napojdw

Bardziej szczegółowo

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii"

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii RADA GMINY OPOR6W ISlzkie UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii" Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok Zadania Lp. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji I. Tworzenie warunkbw motywujqcych ograniczenie spozywania napoj6w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii"

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii RAPA GMINY OPOROW 99 322 Oporow UCHWAtA Mr XXXIV/144/2013 umo, woj. todzkie GMJN y QPOROW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN z dnia 29 grudnia 2011 roku wsprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwis^zywania Problemow Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. UCHWAŁA Nr IV/14/2011 RADY GMINY W OKSIE z dnia 31.01.2011 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r. RADA GMINY ZAPOLICE ul. Plac Straiacki 5 98-161 ZAPOLICE pow. zduiiskowolski, wojmidzkie UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO PROJEKT z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alko1101owych w Gminie Niebylec na 20JOr. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 RAiJA GMINV OPOROVV Oporow UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMIJ PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok - Zalacznik do uchwaly Nr XX/9112008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008 GMNNY PROGRAM PRZECWDZALANA NARKOMAN na 2009 rok Sypniewo 2009r. Wstep Narkomania, czyli uzaleznienie od narkotyków (srodków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 1 I. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. RADA QMINY w Daszynle UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjtjicia,,gminnego Programu Profilaktylci i PvOzwiajzywania Problemow AlkoMowych oraz Przeciwdzialania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/64/15 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/64/15 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/64/15 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Pęcław na rok 2016 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r.

Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r. RAD A MIEJSKA Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII dla Gminy Ojrzeń na 2013 rok.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII dla Gminy Ojrzeń na 2013 rok. Załącznik do Uchwały Nr / / 2012 r. Rady Gminy Ojrzeń z dnia.. grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII dla Gminy Ojrzeń na 2013

Bardziej szczegółowo

3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2013r.

3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XXXI/200/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Pęcław na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok RADA GMINY OPOROW pow.tuml wojjbdzkie UCHWALA Nr IV/11/2011 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r.

GMINNY PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r. Zalacznik do Uchwaly nr XIX/119/04 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 01 marca 2004 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r. 1. Podstawa opracowania a) Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Projekt z dnia 14 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r. Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.169.2016 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/ RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA Nr III/ RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 12 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA Nr III/ RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy śórawina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy śórawina na rok 2011 oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/30S/2013. Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013

Uchwala Nr XXXIX/30S/2013. Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013 RADA GMINY Fredropol Uchwala Nr XXXIX/30S/2013 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013 Narkomanii Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 stycznia 200Br

z dnia 29 stycznia 200Br Uchwala Nr XVI/91/0B Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 200Br w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec na 200Br. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo