Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r."

Transkrypt

1 UCHWALA Nr XXXVII/143/14 Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Gminnego Programu Proftlaktyki i Rozwi~zywania Alkoholowyeh oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2014 r. Problemow Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594, z pozniejszymi zmianami), art. 4 1 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wyehowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi Gednolity tekst Dz. U. z 2012 poz z pozniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipea 2005 roku 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124 z pozniejszymi zmianami)rada Gminy w Wisniewie uehwala, co nast~puje: 1. Uehwala si~ Gminny Program Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowyeh oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2014 r. stanowi~ey zal~eznik do niniejszej uehwaly. Zrodlem finansowania zadan niniejszego programu s~ srodki finansowe poehodz~ee z oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowyeh. 2., Uehwala wehodzi w zycie z dniem podj~cia z moe~ obowi~zuj~e~ od 1 styeznia 2014 r. 3. Prze y Rady Gminy

2 Zal~cznik Nr 1 do UCHWALY XXXVII/143/14 Rady Gminy w Wisniewie z dnia r. GMINNY PROGRAM PROFlLAKTYKI I ROZWI1\ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIALANIU NARKOMANII NA ROK 2014.J. Podstawa prawna programu: Podstaw~ prawna programu stanowi: - ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wyehowaniu w trzezwosci 1 przeciwdzialaniu alkoholizmowi (DZ.U z 2007 r. Nr 70, poz.473 z p6zn. zm.). - ustawa z dnia 29 lipea 2005 r. 0 przeeiwdzialaniu narkomanii (Dz.u. Nr 179, poz.1485 z p6zn.zm.) Ustawy te reguluj~ zagadnienia dotyez~ee profilaktyki i rozwi~zywania problem6w alkoholowyeh oraz przeciwdzialania narkomanii, wskazuj~ zadania do realizaeji oraz zr6dlo ich finansowania. Zadania do realiza~ji : 1. w zakresie profilaktyki i rozwi~zywania problem6w alkoholowyeh obejmuj~: - zwi~kszenie dost~pnosci pomoey terapeutyeznej i rehabilitaeyjnej dla os6b uzaleznionyeh od alkoholu - udzielanie rodzinom, w kt6ryeh wyst~puj~ problemy alkoholowe pomoey psyehospoleeznej i prawnej, a w szezeg6lnosci oehrony przed przemoq w rodzinie - prowadzenie profilaktyeznej dzialalnosei informaeyjnej i edukaeyjnej w zakresie rozwi~zywania problem6w alkoholowyeh w szezeg6lnosci dla dzieei i mlodziezy w tym prowadzenie pozalekeyjnyeh zaj~c sportowyeh, a takze mozliwosc dozywiania dzieci uezestniez~eyeh w pozalekeyjnyeh programaeh opiekunezo wyehowawezyeh i soejoterapeutyeznyeh - wspomaganie dzialalnosei instytueji, stowarzyszen i os6b fizyeznyeh, sluz~eyeh rozwi~zywaniu problem6w alkoholowyeh - podejmowanie interweneji w zwi~zku z naruszeniem przepis6w zakazu sprzedazy alkoholu nieletnim, nietrzezwym, pod zastaw i na kredyt, oraz reklamy napoj6w alkoholowyeh. 2. w zakresie przeeiwdzialania narkomanii obejmuj~: - zwi~kszenie dost~pnosei pomoey terapeutyeznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionyeh i os6b zagrozonyeh uzaleznieniem - udzielanie rodzinom, w kt6ryeh wyst~puj~ problemy narkomanii pomoey psyehospoleeznej i prawnej - prowadzenie profilaktyeznej dzialalnosci informaeyjnej, edukaeyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwi~zywania problem6w narkomanii w szezeg6lnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie zaj~c sportowo-rekreaeyjnyeh dla uezni6w, a takze dzialan na rzeez dozywiania dzieei uezestniez~eyeh w pozalekeyjnyeh programaeh Opiekunezo- wyehowawezyeh i soejoterapeutyeznyeh - wspomaganie dzialan instytueji, organizaeji pozarz~dowyeh i os6b fizyeznyeh sluz~eyeh rozwi~zywaniu problem6w narkomanii - pomoe osobom uzaleznionym i rodzinom os6b uzaleznionyeh dotkni~tym ub6stwem i wykluezeniem spoleeznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tyeh os6b. Realizaeja powyzszyeh zadan zgodnie z art.41 ust.2 ustawy 0 wyehowaniu w trzezwosei i przeeiwdzialaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy 0 przeeiwdzialaniu narkomanii prowadzona jest w oparciu 0 Gminny Program Profilaktyki i Rozwi~zywania 2

3 Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialama Narkomanii uchwalony przez Rad~ Gminy. Umieszczeme zadan wynikaj~cych z dwoch odr~bnych ustaw w jednym Programie wynika przede wszystkim z faktu, ze do wi~kszosci problemow wynikaj~cych z uzywania alkoholu lub narkotykow mozna zaproponowac zbiezne dzialama profllaktyczne. Program stanowi czesc Gminnej Strategii Rozwi~zywania Problemow Spolecznych. Obejmuje on dzialama w zakresie profilaktyki i rozwi~zywama problemow alkoholowych oraz przeciwdzialama narkomanii uwzgl~dmaj~cy potrzeby i mozliwosci finansowe grainy. Zadama w aim zaprojektowane s~ kontynuacj~ zadan realizowanych od kilku lat przez Gminn~ Komisj~ Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych przy wspolpracy Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej oraz szkol z terenu grainy Wisniewo. Zadania w aim zapisane s~ zgodne z zadaniami nalozonymi na grainy przez w/w ustawy a takze odpowiadaj~ kierunkom dzialan okreslonych w Narodowym Programie Profllaktyki i Rozw~zywania Problemow Alkoholowych na lata Za priorytetowe dzialania na terenie grainy Wisniewo nadal uznaje sie dzialania ukierunkowane na ograniczenie niekorzystnych zjawisk skierowane w szczegolnosci do dzieci i mlodziezy poprzez realizacje programow profllaktycznych w szkolach, organizacj~ czasu wolnego ze wskazaniem wlasciwych wzorcow zachowan. Program finansowany b~dzie ze srodkow pochodz~cych z oplat za korzystame z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych. Alkoholizm to glowne zrodlo niedostatku. Wyst~puje najcz~sciej w rodzinach ubogich, dotkni~tych niepowodzeniami zyciowymi i bezrobociem. Naduiywanie napojow alkoholowych stanowi dzis bezsprzecznie jeden z najpowazniejszych problemow. Zjawisko to stwarza problem zlozony i trudny do przezwyci~zenia, d1a wielu mieszkancow i nie zalezy od plci, wieku am poziomu wyksztalcenia. Jego rozmiar i niszczycielskie dzialanie daje si~ zaobserwowac wsrod klientow pomocy spolecznej. Alkoholizm i narkomania poci~a za sob~ liczne, daleko id~ce skutki spoleczne jak dezorganizacja rodziny, destrukcyjny wplyw na srodowisko wychowawcze dzieci, zaniedbywanie pracy prowadz~ce do bezrobocia, zaburzenia stosunkow mi~dzyludzkich i przest~pczose. Narkomania i alkoholizm to jedna z przyczyn bezdomnosci, osamotniema, odrzucenia przez rodzin~, braku stalych srodkow utrzymania, zlego stanu zdrowia. Terminem narkomania okresla si~ stan uzaleznienia od srodkow odurzaj~cych. Poj~cie to ma szerokie znaczenie i obejmuje nie tylko nalogowe uiywanie narkotykow, ale takze stosowanie wszelkich srodkow wywoluj~cych euforie odurzaj~q. Nawykowe odurzanie si~ narkotykami staje si~ zjawiskiem masowym i groznym d1a zdrowia i zycia. Z problemem naduzywania alkoholu pracownicy socjalni spotykaj~ si~ od wielu lat. Niepokoj~cym jest jednak fakt obnizania si~ wieku pierwszego z aim kontaktu. W rodzinach, ktore obj~te s~ pomoq spoleczn~ pracownicy socjalni dose cz~sto obserwuj~ stwarzame sytuacji sprzyjaj~cych piciu alkoholu, stosowanie zach~ty do jego spozywania i przedstawiame latwosci jego zdobycia. Zasof?y umozliwiafil.ce prowadzenie dilalalnosci profilak!yci!1~! i naprawcii! na tmnie gmi'!}. Na terenie grainy Wisniewo zadania z zakresu profllaktyki i rozwi~zywania problemow alkoholowych i innych uzaleznien realizowane s~ przez 1I Gminn~ Komisj~ roz~zywania problemow alkoholowych do ktorej zadan nalezy: - inicjowanie zadan w zakresie profllaktyki i rozwi~zywania problemow alkoholowych wynikaj~cych z ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi - opiniowanie projektow uchwal dotycz~cych: al liczby punktow sprzedazy napojow alkoholowych zawieraj~cych powyzej 4,5 % alkoholu (z wyj~tkiem piwa) przeznaczonych do spozycia w miejscu lub poza miejscem sprzedazy, bl zasad usytuowania na terenie grainy miejsc sprzedazy i podawania napojow alkoholowych, cl Gminnego Programu Profllaktyki i Ro~zywania Problemow Alkoholowych, oraz opiniowanie wnioskow 0 wydanie zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy i poza miejscem sprzedazy. 3

4 - podejmowanie dzialan moty\vuj~cych osob~ uzale:inion~ od alkoholu do podj~cia leczenia odwykowego, - podejmowanie dzialan zmierzaj~cych do orzeczenia 0 zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obow:ht:zku poddania si~ leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego. - przeprowadzanie kontroli punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych. 2/ Gminny Osrodek PomofY Spolecznif ktory udziela pomocy socjalnej i pomaga w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb materialno bytowych osob uzaleznionych od alkoholu i ich rodzin. Praca socjalna prowadzona przez pracownikow socjalnych ukierunkowana jest na wspomaganie rodziny w rozwi~zywaniu istniej~cych problem ow alkoholowych. Pracownicy socjalni na zlecenie komisji przeprowadzaj~ odplatnie wywiady srodowiskowe w zakresie wyst~powania problemu alkoholowego w rodzinie, ktore s~ niezb~dne w dzialaniach Gminnej Komisji Rozw:ht:zywania Problem6w Alkoholowych 3/ Zespol inter4jsryplinarny ds. Przeciwdifalania Przemory w Rndifnie G16wne cele Zespolu: udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkni~tych problemem przemocy w przezwyci~zaniu problemow. - monitorowanie sytuacji os6b i rodzin dotkni~tych problemem przemocy w rodzinie. obserwacja sytuacji dzieci i mlodzie:iy w srodow1sku szkolnym. nadzorowanie sytuacji domowej osob i rodzin dotkni~tych problemem przemocy w rodzinie. - praca interdyscyplinama z rodzin~ w przezwyci~zeniu sytuacji kryzysowej zw:ht:zanej z problemem przemocy w rodzinie. efektywne podejmowanie dzialan interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej zwi~zanej z przemoq w rodzinie. - wspoldzialanie z innymi podmiotami przy rozwi~zywaniu problemu i przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. - inicjowanie badan, diagnoz, ekspertyz dotycz~cych problemu. 4/ Punkt ltiformaqjno-konsultaqjny w Wifniewie dla os6b uzaleznionych i ich rodzin oraz oftar przemocy w rodzinie fmansowany ze srodkow pochodz~cych z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych., ktorego celem jest udzielanie informacji 0 chorobie alkoholowej oraz osrodkach leczenia stacjonamego i niestacjonamego, - motywowanie osob do podj~cia leczenia odwykowego, - motywowanie os6b pij~cych ryzykownie i szkodliwie ale nie uzaleznionych do zmiany wzorca picia, - rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej i udzie1anie stosownego wsparcia osobom doznaj~cym przemocy, - wsparcie psychologiczne. Przy realizacji z~dan w zakresie profilaktyki i rozw:ht:zywania problemow alkoholowych GKRPA wspolpracuje z: - GOPS - Zespolem Interdyscyplinamym - plac6wkami lecznictwa odwykowego - Sadem Rejonowym - Wydz. Rodzinnym Opiekunczym oraz Sadowymi Kuratorami Zawodowymi i Spolecznymi. - Komisarlatem Policji. - Niepublicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej - szkolami 4

5 II..Ce1e i zadania i metody realizacji programu 1/ W zakresie projilaktyki i ro~qiywaniaproblemow alkoholou:ych Zadanie 1. Zwickszenie dostcpnosci pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej ella osob uzaleznionych wspoluzaleznionych od alkoholu. Cel d'{jalail: 1.Zmniejszenie skutkow degradacji psychofizycznej osob uzaleznionych Meto4J realizadi: 1/ Podejmowanie czynnosci zmierzaj~cych do orzeczenia 0 zastosowaniu wobec osob uzaleznionych od alkoholu, ktore powoduj~ rozpad zycia rodzinnego, demoralizacje maloletnich, systematycznie zaklocaj~ spokoj lub porz~dek publiczny obo~zku poddania sic leczeniu odwykowemu: - prowadzenie rozmow motywacyjno-interwencyjnych z osobami, co do ktorych wplync1y zgloszenia 0 naduzywaniu alkoholu, - kierowanie osob, ktore nie zgodzily sic dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie sic leczeniu odwykowemu na badanie przez bieglych w celu wydania opinii w przedmiocie uzalei:nienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakladu leczniczego. kierowanie wnioskow 0 zobowi~zanie do podjccia leczenia odwykowego do sadu. - udzie1anie porad osobom uzaleznionym od alkoholu i srodkow psychoaktywnych - prowadzenie grupy wsparcia ella osob uzaleznionych wg. programu terapeutycznego - wspolpraca z Poradni~ Terapii Uzaleznien 2/ wspoldzialanie z instytucjami zaimuj~cymi sic profilaktyka i pomoq osobom uzaleznionym. 3/ wspomaganie utrzymania trzezwosci poprzez zobowi~zanie do uczestnictwa osob uzaleznionych w ruchu samopomocowym AA. Oczekiwane ejekty: Wicksza swiadomosc choroby i zmiana trybu zycia. Odpowied'{jal'!J za realizatje: Gminna Komisja Rozw~zywania Problemow Alkoholowych Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w ktorych, wyst~puj~ problemy alkoholowe pomocy psychospolecznej i prawnej a w szczegolnosci ochrony przed przemoc~ w rodzinie. Cel d'{jala:6.; Zmniejszenie ilosci i dolegliwosci zaburzen zycia rodzinnego na skutek problem6w alkoholowych i przemocy w rodzinie. Meto4J realizaqt: 1/ pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna ella ofiar przemocy domowej udzielana w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym 2/ frnansowanie punktu konsultacyjno-informacyjnym 3/ podejmowanie dzialan w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy domowej w rodzinie "Niebieska Karta" 4/ organizowanie i finansowanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej zwlaszcza ella dzieci i mlodzie. 5/ finansowanie pobytu oraz terapii ofiar przemocy w specjalistycznych osrodkach Oczekiwane ejekty: - rozwiniecie dzialan ograniczaj~cych przemoc, podnoszenie swiadomosci prawnej 5

6 - ograniczenie zachowaii ryzykownych, lepsze wyniki w nauce dzieci i mlodziezy. OdpowiediJalf!Y za rcali~ge : GKRPA, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej Zesp61 interdyscyplinarny, Punkt konsultacyjno informacyjny Zadanie 3. Prowadzenie profllaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi~zywania problem6w alkoholowych oraz prozdrowotnych w szczeg6lnosci dla dzieci i mlodziezy w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajt;;c sportowych Cel d!(jalaii: 1.zmniejszenie ilosci alkoholu wypijanego przez dzieci i mlodziez, 2.zmniejszenie nowych przypadk6w uzaleznieii, 3.poprawa stanu zdrowi oraz kondycji fizycznej dzieci i mlodziez Metotfy rcalizagi: 1/ uwzglt;;dnienie w programach nauczania wiedzy 0 szkodliwosci plcla alkoholu, palenia papieros6w, czy uzywania innych srodk6w uzalezniaj~cych. 2/ wdrazanie i realizacja nowoczesnych program6w profllaktycznych 3/ propagowanie pozytywnych wzorow zachowania poprzez wspieranie i dofinansowywanie imprez i akcji bezalkoholowych 4/ zagospodarowanie wolnego czasu - organizacja i pokrycie koszt6w wypoczynku letniego i zlffiowego 5/ organizacja i finansowanie gminnej imprezy profllaktycznej dla mieszkaiicow gminy. 6/ wsp61finansowanie i pomoc w organizowanych akcjach profllaktycznych opartych na konkursach, zabawach, wycieczkach objt;;tych szkolnym programem profllaktycznym, realizowanych przez szkoly, a takze organizowane przez instytucje kultury, stowarzyszenia oraz organizacje pozarz~dowe. 7/ Wspieranie szkolnych program6w wychowawczych poprzez organizacje koncertow i imprez profllaktycznych 8/ podejmowanie dzialaii 0 charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodzic6w, kt6rych celem jest wspieranie abstynencji dziecka, rozwijanie umiejt;;tnosci wychowawczych 9/ organizacja i finansowanie gminnych akcji prozdrowotnych maj~cych na celu monitorowanie i poprawt;; stanu zdrowia mieszkaiicow gminy ze szczegolnym uwzglt;;dnieniem dzieci i mlodziezy (np. akcja zapobiegania prochnicy zt;;bow itp.) Oczekiwanc eftkry: wit;;ksza swiadomosc dzieci i mlodziezy na temat negatywnych skutk6w spozywania napoj6w alkoholowych i srodk6w psychoaktywnych oraz rozbudzenie zainteresowaii mlodych ludzi oraz poprawa ich ogolnego stanu zdrowia. OdpowicdiJalni za rcalizage: GKRPA, dyrektorzy plac6wek oswiatowych i kultury oraz GOPS Zadanie 4. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszeii, szk61 sluz~cych alkoholowych. Cel d!(jalati: Tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji program6w profllaktycznych Mctotfy rcalizagi: 1/ Wspoldzialanie z Kosciolem Katolickim w zakresie wychowania w trzeiwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi 2/ wspieranie dzialalnosci kuratorow sadowych 3/ udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholik6w 4/ udzielanie pomocy przy realizacji i finansowaniu szkolnych program6w profllaktycznych rozw~zywaniu problemow 6

7 5/ fmansowanie dzialalnosci Punktu konsultacyjno-informacyjnego 6/ fmansowanie konkretnych opisanych w ofercie skladanej do gminy przedsi~wzi~e z zakresu profilaktyki i rozwi~zywania problemow alkoholowych podejmowanych przez instytucje, szkoly i organizacje pozarz~dowe moze to bye: profilaktyka i praca z grupami ryzyka - przeciwdzialanie przemocy w rodzinie i szkole, - rehabilitacja os6b uzaleznionych i czlonkow ich rodzin 7/ inicjowanie dzialan na rzecz systematycznego podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy policji w sprawach spozywania alkoholu w miejscach publicznych Oczekiwane e.ftk!j: rozwiniecie wsp61pracy sluzb zajmuj~cych si~ profilaktyka i rozwi~zywaniem problem6w alkoholowych. OdpowiediJal'!Y za realizatje: GKRPA, Zadanie 5. Ograniczenie dost~pnosci alkoholu Cel dijalan: Przestrzeganie przepis6w ustawy w zakresie zakazu reklamy napoj6w alkoholowych. ograniczenie sprzedazy napoj6w alkoholowych osobom nieletnim. nietrzeiwym oraz na kredyt i pod zastaw Meto4J realizagt: 1/ przestrzeganie wprowadzonych uchwala Rady Gminy zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda alkoholu 2/ przeprowadzanie systematycznych kontroli punktow sprzedazy napoj6w alkoholowych po wydaniu pisemnego upowaznienia przez W6jta Gminy pod katem przestrzegania ustawy wychowaniu w trzezwosci, 3/ podejmowanie interwencji w zwi~zku z naruszeniem przepis6w dotycz~cych sprzedazy alkoholu nieletnim. nietrzezwym pod zastaw i na kredyt, oraz reklamy napoj6w alkoholowych Oczekiwane e.ftk!j: - znajomose przepis6w prawa przez sprzedawcow napoj6w alkoholowych i zmniejszenie przypadk6w zakupu alkoholu przez osoby nietrzeiwe i nieletnie. OdpowiediJaini za realizage: Gminna Komisja Roz~zywania Problemow Alkoholowych. 2/ Zadania do realizagi w zakresie pfi!dwdijalania narkomanii Zadanie 1 Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych i zagrozonych uzaleinieniem Cel dijalan: Zmniejszenie skutk6w degradacji psychofizycznej os6b uzaleznionych Meto4J realizagi 1.rozszerzenie dzialalnosci Punktu konsultacyjno-informacyjnego 0 zadania wynikaj~ce z zakresu przeciwdzialania i rozwi~zywania problemow narkomanii Oczekiwane e.ftk!j: - zapoznanie z konsekwencjami zazywania narkotyk6w OdpowiediJal'!Y za realizage: GKRPA 7

8 Zadanie 2. Udzielanie rodzinom w ktorych wyst~puj~ problemy narkomanii pomocy psychospolecznej i prawnej Cel dijaian: Zmniejszenie ilosci i dolegliwosci zaburzen zycia rodzinnego Metocfy realizaqi: 1. Pomoc dla rodzicow dzieci zazywaj~cych narkotyki poprzez: -. informowanie 0 formach pomocy dzieciom i mlodziezy zazywaj~cym narkotyki - wykrywanie zagrozen narkotycznych wyst~puj~cych w rodzinach - uswiadamianie czlonkom rodzin zagrozen wynikaj~cych z narkomanii - dokonywanie przez pracownikow socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkni~tych problemem narkomanii OCijkiwane eftkry: rozwiniecie dzialan ograniczaj~cych zazywanie narkotykow i innych substancji psychoaktywnych i ograniczenie zachowan ryzykownych przez dzieci i mlodziez OdpowiediJalf!J za realizaqe: GKRPA Zadanie 3. Prowadzenie profllaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwi~zywania problemow narkomanii w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy w tym, prowadzenie zaj~c sportowo rekreacyjnych dla uczniow, opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Cd dijaian: Zmniejszenie ilosci uczniow si~gaj~cych po narkotyki Metody realizacji: 1.organizowanie i prowadzenie we wszystkich szkolach na terenie gminy programow profilaktycznych dla dzieci, mlodziezy i ich rodzicow 2.promowanie zdrowego stylu zycia w dzialalnosci oswiatowej 3.prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmuj~cych problematyk~ narkomanii adresowanych w szczegolnosci do mlodziezy Gimnazjum, organizowanie konkursow, olimpiad promuj~cych zdrowy styl Zycia bez nalogow.- zakup nagrod 4.prowadzenie i finansowanie pozalekcyjnych zaj~c sportowych jako element programow psychoprofilaktycznych przez szkoly 5.organizowanie i flnansowanie form wypoczynku jak: organizacja lub dofmansowanie kolonii letnich elementow zimowych Oczekiwane eftkry: - wi~ksza swiadomosc dzieci i mlodziezy na temat negatywnych skutkow zazywania narkotykow czy innych srodkow psychoaktywnych oraz rozbudzenie zainteresowan mlodych ludzi. Odpowiedtfalni za realizage: GKRPA, dyrektorzy placowek oswiatowych i kultury oraz GOPS Zadanie 4. Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarz~dowych 1 osob fizycznych sluz~cych rozwi~zywaniu problemow narkomanii. Cd dijaiania: Tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji programow profilaktycznych Metocfy realizaqi 8

9 l.wspolpraca z instytucjami, organizacjami pozarza.dowymi, oraz organizacjami sportowymi, kosciolem w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i mlodziezy oraz udzielanie im pomocy fmansowej dla stworzenia warunkow organizacyjnych, lokalowych oraz sprz~towych do prowadzenia tej dzialalnosci. 2.nawiazanie wspolpracy z Policja w celu prowadzenia wspolnych dzialan profilaktycznych wynikaja.cych z ustawy 0 przeciwdzialaniu narkomanii, poprzez : 1/ przeciwdzialanie rozprowadzaniu narkotykow wsrod dzieci i mlodziezy 2/ dokonywanie stalych kontroli miejsc szczeg6lnie narazonych na dzialalnosc dilerow narkotykowych. Oczekiwane ifek(y: - rozwiniecie wspolpracy sluzb zajmuja.cych si~ przeciwdzialaniem narkomanii Odpowied:(jal1!J za realizaqe: GKRPA Zadanie 5. Pomoc spoleczna osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych dotkni~tym ubostwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych osob z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. eel d:(jalania: Integracja osob uzaleznionych ze srodowiskiem Metot!J realizatji: W razie potrzeby udzielanie pomocy materialnej i prowadzenie dzialan zwia.zanych z integracja osob uzaleznionych od narkotykow, maja.cych na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiej~tnosci uczestniczenia w _zyciu spolecznym i zawodowym. O~kiwane ifek(y: zabezpieczenie potrzeb bytowych osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych Odpowied:(jal1!J za realizarje: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej III. Odbiorcy programu: Program adresowany jest do: 1/ dzieci i mlodziezy szkol podstawowych oraz gimnazjum 2/ rodzicow i nauczycieli 3/ osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych od alkoholu i innych substancji uzaleiniaja.cych IV. Zasady fmansowania programu. 1. Finansowanie Programu b~dzie dokonywane w ramach zadan wlasnych oraz oplat pobieranych za korzystanie z zezwol~ na sprzedaz napojow alkoholowych. 2.Dokumentem prawnym stanowia.cym podstaw~ do finansowania dzialan uj~tych w programie jest: - ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r.o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z pozn.zm) - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.u. Nr 179, poz.1485 z pozn.zm.) - ustawa z dnia 29lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.u. Nr 180, poz.1493 z pozn.zm.) 9

10 V. Wynagradzanie czlonkow Komisji. 1/ Czlonkowie GKRPA bior~cy udzial w pracach komisji otrzymuj~ wynagrodzenie za udzial w posiedzeniu Komisji w wys.18 % minimalnego wynagrodzenia za prace zgodnie z rozporz~dzeniem Rady Ministrow z dnia 11 wrzesnia 2013 r.. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2014 r. (Dz. U. z 2013r., poz.l 074) 2/ wynagrodzenie dla osob dzialaj~cych na rzecz Komisji b~~cych pracownikami UG i jednostek organizacyjnych gminy, przysluguje gdy praca dla komisji odbywa sie poza godzinami ich pracy. 3/ podstaw~ do wyplacenia wynagrodzenia czlonk6w Komisji stanowi podpis na liscie obecnosci z posiedzenia Komisji VI. WDRAZANIE I MONITORING PROGRAMU Koordynatorem realizacji programu b~dzie GKRPA Wskainiki monitoringu : 1. Liczba os6b obj~tych terapia 2. Liczba osob obj~tych dzialaniami pomocowymi - wsp61uzaleznienie, dzieci z grup ryzyka, uzaleznieni, osoby zagrozone wykluczeniem spolecznym. 3. Liczba dzieci, mlodziezy i doroslych obj~tych dzialaniami proftlaktycznymi, edukacyjnymi i informacyjnymi. 4. Liczba os6b przyj~tych przez Punkt Informacyjno-doradczy i poradnictwa specjalistycznego 5. Liczba kontroli punktow sprzedazy napoj6w alkoholowych. 6. Liczba zrealizowanych programow proftlaktycznych 7. Liczba osob zmotywowanych do podj~cia leczenia odwykowego 8. Liczba os6b uzaleznionych powstrzymuj~cych si~ od naduzywania alkoholu. Przewo 10

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii Załącznik do Uchwa ły nr:k Ott?,11 33. 2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.1124i...2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr XL/ 239/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo