Zarządzenie nr 19/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 19/2015"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Przedszkolu nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej. Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 1 Wprowadzam do stosowania instrukcję gospodarowania majątkiem trwałym w Przedszkolu nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej. 2 Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Inwentaryzacyjnej Przedszkola nr 42. przewodniczącej Komisji 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym w Przedszkolu nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej 1 1. Aktywa trwałe w Przedszkolu nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej stanowią: wartości niematerialne i prawne; rzeczowe aktywa trwałe: a) środki trwałe; b) środki trwałe w budowie. 2. Niniejsza instrukcja obejmuje wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe o niskiej wartości, łącznie stanowiące majątek trwały 2 1. Wartości niematerialne i prawne są to nabyte, zaliczane do ich aktywów, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. 2. Do wartości niematerialnych i prawnych w P42 zalicza się w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje; 3. W P42 wartości niematerialne i prawne stanowią głównie nabyte programy komputerowe oraz licencje. 4. Dokumentowanie przychodu i rozchodu wartości niematerialnych i prawnych, następuje wg takich samych dowodów jak przy środkach trwałych i pozostałych środków trwałych. 5. Programy komputerowe lub licencje ewidencjonuje i umarza się wg zasady z podziałem na aktywa o wartości powyżej 3 500,00 zł oraz niższej wartości Środki trwałe są to kontrolowane przez P42 rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania i przeznaczone na potrzeby jednostki, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, o wartości początkowej powyżej 3 500zł. 2. Do środków trwałych w Przedszkolu nr 42 zalicza się w szczególności: nieruchomości, w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych. 3. Kwalifikacja środków trwałych do grup rodzajowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

3 4. Przedmioty spełniające warunki zawarte w definicji środka trwałego, lecz o wartości zakupu lub wytworzenia poniżej zł., stanowią środki trwałe o niskiej wartości, inaczej zwane wyposażeniem Obrót rzeczowymi składnikami majątku trwałego poprzedzony jest czynnościami wstępnymi, do których zalicza się zamówienie i zafakturowanie dostawy. 2. Zamówienie do realizacji zakupu rzeczowych składników majątku trwałego sporządza intendent Przedszkola nr 42 a Dyrektor P42 je akceptuje. 3. Zasady i tryb postępowania w zakresie zamówień publicznych określa zarządzenie Dyrektora P42 w sprawie udzielania zamówień publicznych. 4. Zakupy rzeczowych składników majątkowych dokumentowane są fakturami VAT. 5. Środki trwałe (budynki, budowle) wytworzone we własnym zakresie można pozyskać poprzez budowę nowego środka trwałego, modernizację istniejącego lub modernizację w obcych środkach trwałych. Zwiększają one wartość posiadanych środków trwałych po zakończeniu realizacji inwestycji, udokumentowanym końcowym protokołem odbioru. 1. Przychód środka trwałego może nastąpić przez: zakup, wytworzenie we własnym zakresie, nieodpłatne przyjęcie, darowiznę, ujawnienie, nadwyżkę inwentaryzacyjną Przychód środków trwałych dokumentuje się w Przedszkolu Nr 42 w Programie inwentaryzacyjnym na podstawie niżej wymienionych dowodów księgowych: Dowód OT -przyjęcie z zakupu (wytworzenia) -wystawia się w 2 egzemplarzach wraz z nadaniem numeru dokumentu i numeru inwentarzowego środka trwałego. Dowód musi być podpisany przez osobę materialnie odpowiedzialną za majątek. Jeśli środek trwały nie wymaga montażu, wszystkie egzemplarze OT winny być dołączone do opracowanej faktury. W sytuacji, gdy środek trwały wymaga montażu, dokument OT wystawiany jest po zgromadzeniu wszystkich kosztów. Dowód PT -przyjęcie nieodpłatne -wystawia się w 4 egzemplarzach. Odbiór środka trwałego potwierdza jednostka przyjmująca i akceptuje. Protokół różnic inwentaryzacyjnych (przyjęcie nadwyżki) - sporządzany jest przez Komisję Inwentaryzacyjną Przedszkola nr 42 po zakończeniu procedury rozliczania spisu inwentaryzacyjnego, Protokół ujawnienia - ujawnione rzeczowe składniki majątkowe zgłasza się do Dyrektora P42. Protokół powinien zawierać nazwę ujawnionego środka trwałego. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach. Protokół powinien zawierać nazwę

4 przedmiotu, numer fabryczny, przypuszczalny rok produkcji i wartość określoną jako cenę rynkową. Procedura przyjęcia środka trwałego na stan majątku kończy się oznakowaniem go etykietą z oznaczeniem numeru inwentarza, nazwą placówki i miejsca, w którym się znajduje. Numer inwentarzowy środka trwałego składa się z symbolu grupy rodzajowej wg Klasyfikacji Środków Trwałych i chronologicznego numeru przychodu. Rozchód środków trwałych może się odbywać przez: a) likwidacje; b) nieodpłatne przekazanie; c) szkodę; d) niedobór inwentaryzacyjny. Dokumentowanie rozchodu środków trwałych następuje na podstawie niżej wymienionych dowodów księgowych: a) protokół likwidacji LT, sporządzany jest w 3 egzemplarzach, po otrzymaniu protokołu od Komisji Kasacyjnej. b) dowód PT przekazanie do innej instytucji, sporządza się w 4 egzemplarzach za zgodą Dyrektora P42. c) protokół szkody, sporządza się w 3 egzemplarzach w przypadku zdarzeń losowych np. kradzież lub zaginięcie przez komisję powołaną przez Dyrektora P42 i załatwia się dalsze procedury; a) protokół różnic inwentaryzacyjnych (niedobór) -procedura jak przy przyjęciu nadwyżki Do środków trwałych o niskiej wartości, zwanych również wyposażeniem zalicza się składniki majątkowe o cechach środków trwałych, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł, w tym zestawy mebli bez względu na ich wartość. Nie obejmuje się ewidencją przedmiotów o niskiej cenie (Zarządzenie dyrektora P42 w sprawie zasad ewidencjonowania składników majątkowych.) Wydatki na zakup środków trwałych o niskiej wartości obciążają jednorazowo koszty w miesiącu zakupu. Do tych środków zalicza się głównie: wyposażenie pomieszczeń, w tym meble i sprzęt dekoracyjny, sprzęt techniczny, w tym zespoły komputerowe, wyposażenie dla dydaktyki, pozostałe, w tym sprzęt gospodarczy. 2. Źródła przychodu i rozchodu środków trwałych o niskiej wartości mogą być takie same jak wymienione w 4 dotyczącym środków trwałych. 3. Dokumentacja dotycząca przychodu wyposażenia: faktura lub rachunek zakup, opisuje się we właściwym miejscu przy opisie faktury wskazując pozycję wpisu do księgi inwentarzowej.

5 pozostałe rodzaje przychodu wyposażenia dokumentowane są tak jak przy środkach trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł; 4. Dokumenty rozchodu takie, jak przy środkach trwałych. 5. Oznakowanie wyposażenia jest takie same jak środków trwałych, tj. Rodzaj ksiegi,nr inwentarzowy, Placówka i miejsce umieszczenia. Nadawany numer w ewidencji w programie Wizji net. składa się z oznakowania miejsca użytkowania, numeru grupy i podgrupy oraz kolejnej pozycji przychodu danego rodzaju składnika w jednostce Do zarządzania i ewidencji majątkiem trwałym w P42 wykorzystuje się w programie komputerowym autorstwa firmy Wizja Net s.c. Do najważniejszych funkcji programu należą: ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, nadanie numeru inwentarzowego, znakowanie majątku przy użyciu etykiet z nazwą,nr inwentarzowym, oznaczeniem placówki, oznaczeniem miejsca,gdzie jest dany środek, generowanie planu amortyzacji, naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych zgodnie z polityką rachunkowości dla każdego numeru inwentarzowego, automatyczna inwentaryzacja całego majątku, zarówno środków trwałych, jak i wyposażenia poprzez przetwarzanie danych zebranych inwentaryzacji oraz tworzenie raportów koniecznych do rozliczenia inwentaryzacji; 2. W przypadku sprzętu komputerowego oraz wszelkich zestawów urządzeń konieczne jest wyszczególnienie wszystkich składników tworzących dane urządzenie (wolnostojących, jednocześnie niepracujących samodzielnie). 3. Etykiety należy nakleić na przedmioty w miejscu widocznym i dostępnym dla kontrolujących lub prowadzących inwentaryzację. W przypadku uszkodzenia etykiety należy skontaktować się z Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej, w celu wydrukowania duplikatu etykiety. 4. Etykiet nie wolno samowolnie usuwać z oznakowanych przedmiotów. 5. Etykiety składników majątkowych trudno dostępnych np. stanowiących element obiektu zbiorczego, umieszczać należy na obudowie urządzenia głównego. 6. Etykiety składników użytkowanych w trudnych warunkach (poddawanych wysokiej temperaturze, zanurzonych w wodzie itp.), należy wklejać do dodatkowych rejestrów i okazywać je podczas inwentaryzacji razem ze spisywanym przedmiotem. 7. Za prawidłowe oznakowanie przedmiotów stanowiących majątek poszczególnych jednostek organizacyjnych odpowiada Komisja Inwentaryzacyjna P Oznakowania przyjętych na stan przedmiotów należy dokonać zaraz po ich przyjęciu i wpisaniu do księgi inwentarzowej. 9. Inwentaryzacją rzeczowego majątku zajmuje się Komisja Inwentaryzacyjna Proces inwentaryzacji w zakresie wprowadzania danych oraz tworzenia dokumentów jest ręczny

6 Polega on na ręcznym spisywaniu majątku przedszkola i sprawdzaniu z księgami inwentarzowymi w systemie w inwentaryzowanym obiekcie. 10. Podczas rozliczania inwentaryzacji ręcznie przeliczane są wartości środków poszczególnych ksiąg inwentarzowych, niedoborów i niezgodności wykrytych podczas porównania stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ewidencji. 11. Osoby materialnie odpowiedzialne odpowiadają za zgodność stanu inwentaryzowanych rzeczowych składników majątku ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej. 12. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Przedszkolu nr 42 reguluje Instrukcja inwentaryzacyjna rzeczowych składników majątku P42. Likwidacji środków trwałych przepisy ogólne 8 Ilekroć poniżej jest mowa o: 1. jednostce należy przez to rozumieć Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej; 2. zbędnych składnikach majątku ruchomego (objętych ewidencją ilościowo wartościową) należy przez to rozumieć składniki majątku ruchomego, które: a) nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki, lub b) nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby nieopłacalna, lub c) nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione; 3. zużytych składnikach majątku ruchomego należy przez to rozumieć składniki majątku ruchomego: a) posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub b) zagrażające bezpieczeństwu użytkowników, lub c) które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub d) które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłby ekonomicznie nieuzasadnione; 4. wartości jednostkowej składnika majątku ruchomego należy przez to rozumieć wartość rynkową składnika ustaloną przez kierownika jednostki. Sposób gospodarowania składnikami majątku ruchomego 9 1. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za wykorzystanie powierzonych składników majątku ruchomego do realizacji zadań statutowych jednostki. 2. Gospodarowanie składnikami powierzonego majątku ruchomego winno odbywać się na zasadach racjonalnej i oszczędnej gospodarki. 3. Kierownik jednostki może dokonywać likwidacji majątku ruchomego poprzez: sprzedaż, darowiznę, przekazanie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. 10

7 1. Stan majątku ruchomego winien być na bieżąco analizowany pod kątem jego aktualnego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania. 2. Tego rodzaju ocena winna być prowadzona również każdorazowo podczas inwentaryzacji składników majątku ruchomego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). O ile w wyniku oceny, o której mowa, ustalone zostanie, że niektóre składniki majątku ruchomego: nie są wykorzystywane w realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym, posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, całkowicie utraciły wartość użytkową, są technicznie przestarzałe, kierownik jednostki powołuje komisję do oceny przydatności tych składników do dalszego użytkowania. 3. W skład komisji powoływane są co najmniej trzy osoby spośród pracowników jednostki. 4. Komisja w efekcie swoich prac sporządza protokół z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 5. Do protokołu, o którym mowa w ust. 4, komisja załącza wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego, z propozycją sposobu zagospodarowania tych składników Zakwalifikowaniu składnika majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje kierownik jednostki, ustalając wcześniej wartość rynkową tych składników. 2. Wartość rynkową o której mowa w ust.1 określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 3. Jednostka na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki zamieszcza informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego jednostki mogą być przedmiotem sprzedaży, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny. 2. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek. Sprzedaż składników majątku ruchomego 13 Jednostka sprzedaje składniki majątku ruchomego : w trybie publicznego zaproszenia do rokowań (o wartości jednostkowej niższej niż równowartość w złotych kwoty euro). w trybie przetargu (o wartości jednostkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty euro),

8 Podstawą przeliczenia wartości jednostkowej składnika majątkowego jest średni kurs NBP z dnia umieszczenia informacji o której mowa w 4 ust Celem zaproszenia do rokowań jest uzyskanie w drodze negocjacji z oferentami możliwie najwyższej ceny za sprzedawane składniki majątku ruchomego. 15 Czynności związane z negocjacjami prowadzi powołana przez kierownika jednostki, spośród pracowników, co najmniej trzy osobowa komisja. Zasady jej działania określa kierownik jednostki. 16 Komisja sporządza ramowy program negocjacji, w którym określa warunki graniczne transakcji, w tym cenę wyjściową(wywoławczą) i cenę minimalną, do jakiej możliwe jest obniżenie ceny w negocjacjach, przy czym cena minimalna nie może być niższa od wartości księgowej netto. Ustalone warunki graniczne, z wyjątkiem ceny wywoławczej, nie mogą być udostępnione osobom trzecim. 17 Na okres co najmniej 2 tygodni należy umieścić na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z podaniem ceny każdego ze zbywanych składników. 18 Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę, jednostka zawiera umowę sprzedaży składnika majątku ruchomego. 19 Jednostka sprzedaje składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę euro w trybie przetargu Przetarg organizuje i przeprowadza jednostka. 2. Wszystkie czynności z tym związane wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej 3-osobowym powołana przez kierownika jednostki spośród pracowników jednostki Cenę wywoławczą ustala się w wysokości nie niższej niż wartość rynkowa wartości składnika majątku ruchomego, a jeżeli tej wartości nie można ustalić, cena nie może być niższa od jego wartości księgowej netto. 2. Sprzedaż w trybie przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. Przedmiotem przetargu może być jeden lub więcej składników majątku ruchomego. 22

9 23 1. Jednostka zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie ogłoszenie o przetargu, w którym podaje termin jego przeprowadzenia. 2. Między datą ogłoszenia o przetargu a terminem składania ofert powinno upłynąć co najmniej 14 dni. 3. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informację o więcej niż jednym przetargu. 24 Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności: 1. nazwę i siedzibę jednostki, 2. miejsce i termin przeprowadzenia przetargu, 3. miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego, 4. rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego, 5. wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia, 6. cenę wywoławczą, 7. wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, 8. termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, 9. zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, 10. informację o wysokości i formie wniesienia wadium oraz informację o zawarciu umowy, terminie zapłaty, ceny nabycia oraz terminie wydania przedmiotu sprzedaży Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w dzienniku lokalnym oraz w miejscu publicznie dostępnym w lokalu jednostki. 2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 2. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 4. Wadium złożone przez nabywcę (oferenta, którego oferta zostanie wybrana) zostanie zaliczone na poczet ceny. 5. Wadium nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy: a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, b) uczestnik postępowania, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy Oferta pisemna powinna zawierać: a) imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta;

10 b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu; d) dowód wniesienia wadium. 2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. 28 Rozpoczynając przetarg, komisja: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu; 2. ustala liczbę zgłoszonych ofert; 3. otwiera koperty z ofertami złożonymi w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu przetargu oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie. 1. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli: a) została złożona po wyznaczonym terminie, lub przez osobę, która nie wniosła wadium; b) nie zawiera danych, o których mowa w 20 ust. 1, lub dane te są niekompletne; c) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej. 2. odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 31 Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 32 Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. 33 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 1. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien w szczególności zawierać: a) określenie miejsca przetargu; b) imiona i nazwiska osób członków komisji przetargowej; c) wysokość ceny wywoławczej; 34

11 d) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot przetargu; e) imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę nabywcy; f) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny; g) podpisy członków komisji przetargowej. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza kierownik jednostki Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, jednostka ogłasza drugi przetarg. 2. Drugi przetarg przeprowadza się po upływie miesiąca od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. 3. Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać obniżona, jednak nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu. Przekazywanie i darowizna składników majątkowych Jednostka może nieodpłatnie przekazać innej jednostce składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych. 2. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony do kierownika jednostki. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać: a) nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego; b) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę; c) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka; d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego. 4. Przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 37 Jednostka może dokonać darowizny składnika majątku ruchomego zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym, instytucjom kultury, stowarzyszeniom kultury fizycznej i sportowym, osobom fizycznym lub osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywną, jednostkom samorządu terytorialnego, policji, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany przy realizacji zadań statutowych Wartość składnika majątku ruchomego przekazywanego w trybie 29 określa się według wartości początkowej. 2. Wartość składnika majątku ruchomego przekazywanego w trybie 30 określa się według wartości księgowej.

12 39 Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano lub darowano ten składnik majątku. Likwidacja Likwidacji zużytych składników majątku ruchomego dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo poprzez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne jest bezzasadna. 2. Zużyte składniki majątku ruchomego, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), są unieszkodliwiane. 3. Zniszczenia nadzoruje komisja likwidacyjna w składzie 3-osobowym powołana przez kierownika jednostki spośród pracowników jednostki. 4. Unieszkodliwienia składników majątku ruchomego dokonują przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust Z czynności zniszczenia komisja sporządza protokół zawierający następujące dane: a) datę zniszczenia; b) nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego; c) przyczynę zniszczenia; d) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu. 6. Z przeprowadzonych czynności unieszkodliwienia składnika majątku ruchomego sporządza się protokół, w którym oprócz danych, o których mowa w ust. 5, zamieszcza się informację dotyczącą sposobu unieszkodliwienia. 41 Podstawą zdjęcia z ksiąg inwentarzowych oraz ewidencji księgowej składników majątku trwałego są następujące dowody: 1. w przypadku środków trwałych ( konto 011) protokół likwidacji środków trwałych oraz dowód LT ( likwidacja środków trwałych), 2. przypadku pozostałych środków trwałych ( konto 013) protokół likwidacji pozostałych środków trwałych, 3. w przypadku pozostałych środków trwałych objętych ewidencją ilościową protokół likwidacji tych środków.

ZARZĄDZENIE NR 2/2011 Wójta Gminy Drelów. z dnia 31 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2011 Wójta Gminy Drelów. z dnia 31 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2011 Wójta Gminy Drelów z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wprowadzenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. S t a r o s t a Henryk Duda

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. S t a r o s t a Henryk Duda ZARZĄDZENIE NR 35/2011 Starosty Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. dotyczące wprowadzenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.~l3.. Starosty Nowodworskiego z dnia ill~o'3imjj.a.~ w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego

Zarządzenie Nr.~l3.. Starosty Nowodworskiego z dnia ill~o'3imjj.a.~ w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Zarządzenie Nr.~l3.. Starosty Nowodworskiego z dnia ill~o'3imjj.a.~ w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 47.2013 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonymi jednostkom budżetowym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Ornety. z 06 września 2016 r.

Burmistrza Ornety. z 06 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.98.2016 Burmistrza Ornety z 06 września 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Ornecie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 189.2012 ZARZĄDU POWIATU w GIŻYCKU z dnia 11 czerwca 2012r.

UCHWAŁA Nr 189.2012 ZARZĄDU POWIATU w GIŻYCKU z dnia 11 czerwca 2012r. UCHWAŁA Nr 189.2012 ZARZĄDU POWIATU w GIŻYCKU z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Powiatu Giżyckiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPOSOBU I TRYBU GOSPODAROWANIA RZECZOWYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKU RUCHOMEGO Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA SPOSOBU I TRYBU GOSPODAROWANIA RZECZOWYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKU RUCHOMEGO Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA SPOSOBU I TRYBU GOSPODAROWANIA RZECZOWYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKU RUCHOMEGO Głogowskiego Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 114 9471 Poz. 761 761 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5080/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2014 roku

Uchwała Nr 5080/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2014 roku Uchwała Nr 5080/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zasad zbywania oraz sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe. Dz.U.2010.114.761 z dnia 2010.06.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

INSTRUKCJA W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ INSTRUKCJA W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Rozdział 1 Podstawa prawna 1. 1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 341/2013 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 3 stycznia 2013 r. Zasady postępowania dotyczące sposobu i trybu gospodarowania s

Załącznik do uchwały nr 341/2013 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 3 stycznia 2013 r. Zasady postępowania dotyczące sposobu i trybu gospodarowania s UCHWAŁA NR 341/2013 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Powiatu Chojnickiego Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 lit. a i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Załącznik do zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 25 stycznia.2016 r. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie INSTRUKCJA w sprawie zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 77/ 2007 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO

UCHWAŁA NR 77/ 2007 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO UCHWAŁA NR 77/ 2007 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 10 września 2007r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budŝetowym, zakładom budŝetowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 411/2015 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 27 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 411/2015 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 27 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 411/2015 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Sławnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 11 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przetarg organizowany jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu przetargu. 2. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 14 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 14 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 14 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 14 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2016 WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A.

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A. Tekst jednolity Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7./2011 Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. z dnia 14.04.2011r. REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 2118 UCHWAŁA NR XLIII/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 2118 UCHWAŁA NR XLIII/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 2118 UCHWAŁA NR XLIII/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zbycia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia 30 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 14/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia 30 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 14/2014 Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Administracji Mieszkań Komunalnych

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/11 Wójta Gmiy Subkowy z dnia 8 sierpnia 2011 r. I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1. Aktywa trwałe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu stanowią: 1) wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) prawa własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, b) budynki i budowle, c)

potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) prawa własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, b) budynki i budowle, c) potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) prawa własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, b) budynki i budowle, c) maszyny, urządzenia, środki transportu, Środki trwałe o wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2011r. Regulamin Przetargu Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż wycofanego z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum

Instrukcja gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum Załącznik do Zarządzenia nr 8 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 10 października 2016 r. Instrukcja gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku 1 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży nieruchomości Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Tłuszcza z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Tłuszcza z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych będących w ewidencji Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13.11.2012 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Gminy Mirsk. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg.

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. uchwalony uchwałą Zarządu Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. nr 4/2010 z dnia 20.01.2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 05 września 2016r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 05 września 2016r. Z a r z ą d z e n i e nr 6 /2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 05 września 2016r. w sprawie: Zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. PROJEKT z dnia 22.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych innym podmiotom przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 118 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 118 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej oraz zasad likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego, w który wyposażony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie gminy Milejczyce i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji majątku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17.03.2004r. INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych

WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych Katowice, 26.04.2016 r. WYCIĄG Z REGULAMINU postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

r. Zakład Poprawczy w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 122, Gdańsk OGŁASZA. Przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego.

r. Zakład Poprawczy w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 122, Gdańsk OGŁASZA. Przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego. Sprzedaż samochodu Numer ogłoszenia 3/2016 Ważne od 01.04.2016r. Ważne do 18.04.2016r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2 00-467 Warszawa tel. 22 628 12

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, i zasadach odpowiedzialności za powierzone mienie. w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, i zasadach odpowiedzialności za powierzone mienie. w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12./2012 z dnia 12.12.2012 r. Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki majątkiem trwałym i zasadach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W MROCZY

INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W MROCZY Załącznik do zarządzenia nr 120.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2016r. INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Procedura dotyczy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność spółki powstałej na skutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod firmą Techfilm

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 80/III/2011 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2011r.

Zarządzenie nr 80/III/2011 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2011r. Zarządzenie nr 80/III/2011 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2011r. w sprawie postępowania ze zbędnymi lub zuŝytymi składnikami majątku ruchomego, będącymi w ewidencji Urzędu Gminy Czerwonak i jednostek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU Borki, 10.07.2009 r. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU Urząd Gminy w Borkach w oparciu o przepisy 8 ust. 1 w zw. z 5, 7, 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 91./2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 15 grudnia 2011r. I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania Wójt Gminy Lipnik woj. swiętckrzvskie 27-5. '>0 lipnik Zarządzenie Nr 1~/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia DA. O G 2012 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Oleśnica ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Oleśnica ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Oleśnica, 24 kwietnia 2017 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Oleśnica ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego W oparciu o 12 Zarządzenia Nr 46/12 Wójta Gminy Oleśnica

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych www.pomorskieparki.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kanclerzowi UJ.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kanclerzowi UJ. DO-0130/127/2014 Zarządzenie nr 127 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie trybu i zasad postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami

Bardziej szczegółowo

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD Zarządzenie Nr R-0161/8/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr R-0161/54/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach:

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach: Myślenice, dnia 06.11.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJATKU RUCHOMEGO Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa i określenia zakresu jej działania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 284/2014 Burmistrza Nowego z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 284/2014 Burmistrza Nowego z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie 284/2014 w sprawie instrukcji dotyczącej likwidacji składników majątkowych oraz powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników w Urzędzie Gminy w Nowem. Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno.

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. Załącznik do Zarządzenia Nr 110/16 Burmistrza Mogilna z dnia 20 lipca 2016 r. Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. 1 Regulamin określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RGK.2613.2.2015 Wola Krzysztoporska, dnia 8 września 2015 r. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA 1. Informuję, że na podstawie Zarządzenia nr 10/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 22 W SIEDLCACH

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 22 W SIEDLCACH Załącznik Nr 6 I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 22 W SIEDLCACH Zasady ogólne 1 Instrukcja niniejsza określa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kupujących

Instrukcja dla Kupujących Instrukcja dla Kupujących 1. Sprzedający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Kaliszu Adres: Al. Wojska Polskiego 37, 62-800 Kalisz Telefon: (062) 7649215, Fax: (062)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Województwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk fax: 58 326 85 57 lub Tel: 58 326

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r.

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji gospodarki środkami rzeczowymi Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

OGŁOSZENIE. o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego OGŁOSZENIE o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu BANK TKANEK OKA 03-401 Warszawa, Al. Solidarności 67 tel.226701768 fax 22 6701388 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11 /2014 Dyrektora Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie z dnia 10 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 11 /2014 Dyrektora Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie z dnia 10 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 11 /2014 im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 132/09. Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 132/09. Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 132/09 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 35/13 z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniające Załącznik Nr 1, 3, 6, 13 do Zarządzenia Nr 44/12 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Stanisławów

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Stanisławów ORG.0050.55.2017 ZARZĄDZENIE NR 55/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Stanisławów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie.

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na nieruchomości określone Uchwałami Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków. 1. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 158/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 158/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 158/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składników majątkowych w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Czerwionka Leszczyny dnia 13.06.2017 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego. 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu. Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Dublinie 2015-09-08 13:09:52

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Dublinie 2015-09-08 13:09:52 Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Dublinie 2015-09-08 13:09:52 2 Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM REGULAMIN sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom maj 2007 r. 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne...str.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 39/2016 Wójta Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2016

Zarządzanie 39/2016 Wójta Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2016 Zarządzanie 39/2016 Wójta Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2016 W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na sprzedaż następujących samochodów: Autobus Autosan H9-21 nr rej.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 maja 2015 roku

z dnia 28 maja 2015 roku Uchwała nr VIII/6112015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: zmiany zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Publicznego Na podstawie art. 54

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wadium

Informacje dotyczące wadium Regulamin przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji ruchomości Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, 1/2014. Regulamin określa warunki przetargu pisemnego (składanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin postępowań przetargowych dotyczących sprzedaŝy

1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin postępowań przetargowych dotyczących sprzedaŝy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2010 Dyrektora Generalnego DEZAMET S.A. z dnia 20 sierpnia 2010r. REGULAMIN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH NA SPRZEDAś SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH ZAKŁADÓW METALOWYCH DEZAMET

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składników majątkowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia użytkowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

REGULAMIN PRZETARGU. na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia użytkowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej Strona 1 z 6 nr. 1 Wstęp 1. Komórka organizacyjna występuje do Zespołu Ewidencji Majątku z prośbą o wszczęcie procesu sprzedaży wyszczególnionych środków trwałych lub wyposażenia, ze szczegółowym uzasadnieniem.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W WITKOWIE

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W WITKOWIE OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W WITKOWIE 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu : Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo Tel.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich Na podstawie treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZETARGU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność m. st.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU WK-DW-250-1/2008 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy na podstawie 7 i następne Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA. Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia. 10.04.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA. Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia. 10.04.2013r. Nasz znak: ZP-232-2/13 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 10.04.2013r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Małopolski

Bardziej szczegółowo

ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁ A II W DOBCZYC ACH ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej 1 1. Przedmiotem przetargu są: a) stanowiąca własność spółki Środa XXI spółka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy w Michałowie Z dnia 31.12.2010 roku Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów 1. W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2016, Nr 21/2016 Regulamin zbycia prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, przysługujących Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego w sprawie sposobu przeprowadzania przez Województwo Lubelskie - Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: gospodarowania składnikami majątku oraz zasad ewidencjonowania majątku stanowiącego własność Gminy. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO [Organizator Przetargu] 1. Organizatorem przetargu (dalej jako Przetarg ) jest spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS

Bardziej szczegółowo