PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM"

Transkrypt

1 Urzqd Statystyczny Katowice Statistical Office in Katowice Skn / PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM A N A L I Z Y S T A T Y S T Y C Z N E Privatization of State Enterprises in Katowice Voivodship S T A T I S T I C A L A N A L Y S E S Ka to w ice 1998

2 OBJAŚNIANIA ZN AKÓ W UM O W IW CH Kreska - (-) zjawisko nie występuje Zero(O) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 Kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych Znak x - wypełnienie pozycji ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe..w tym" - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy UUAŻNI JSZ SKRÓTV tys. = tysiąc min = milion zł = złoty cd. = ciąg dalszy dok. = dokończenie EKD = Europejska Klasyfikacja Działalności ustawa o p.p. = ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z 25 września 1981 r. ustawa o p.p.p. = ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 r. Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła

3 Urzqd Statystyczny UJ Katowicach Statistical O ffice in Katow ice flnfluzv STATVSTVCZN6 STATISTICAL ANALVS6S PRVUURTYZfiOfi PRZ D5l^ßlORSTUU PfiŃSTUUOUUYCH UJ UUOJ UUÓDZTUUI KRTOUUICKIM PRIVfiTIZfiTION OF STfiT NT RPRIS S IN KfiTOUUIŒ VOIVODSHIP ISßN LISTOPRD 1998 N O V M ß R 1998

4 ah/is/i Opracowała mgr Halina Byrczek Urząd Statystyczny, ul. Owocowa 3, Katowice Nakład 135 egz. Papier offsetowy, 80 g. Format B-5. Oddano do druku: listopad 1998 r. Druk: Dział Poligraficzny Urzędu Statystycznego, ul. Kossutha 7, Katowice Zam. 189/98

5 W stęp Publikację opracowano na podstawie wyników badania prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, prowadzonego przez statystykę począwszy od 1991 r. Celem badania prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych jest uzyskanie informacji o sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstw państwowych, ich zamierzeniach prywatyzacyjnych oraz obserwacja zakresu i stanu zaawansowania przekształceń w łasnościow ych, a także ich efektów gospodarczych. Badanie obejm uje wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, zmiany ich form własności oraz fakty tworzenia na ich bazie prywatnych podm iotów gospodarczych. Źródłem informacji je st sprawozdawczość GUS na formularzach o symbolu "Pr" oraz w zakresie przekształceń nieruchomości rolnych Skarbu Państwa - zestawienia informacyjne Agencji W łasności Rolnej Skarbu Państwa. Jednostkam i składającymi sprawozdania są przedsiębiorstwa państwowe i spółki oraz instytucje reprezentujące Skarb Państwa w procesie prywatyzacji. Prezentowane w niniejszej publikacji informacje dotyczą procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw, jaki miał m iejsce w okresie 1 VIII VI 1998, przy czym w części pierwszej inform acje dotyczą całego obserwowanego okresu prywatyzacji począwszy od 1990 r. do końca 1997 r., natom iast część druga obejm uje fakty, które wydarzyły się w 1997 r. i I półroczu 1998 r. jak również zawiera charakterystykę ekonom iczną obserwowanych jednostek w edług stanu na 31 XII 1997 r. W aneksie zamieszczono wykaz imienny powstałych spółek Skarbu Państwa, spółek pracowniczych, przedsiębiorstw poddanych likwidacji nie zlikwidowanych, przedsiębiorstw pryw atyzow anych bezpośrednio.

6 In t r o d u c tio n The publication was elaborated on the basis o f results o f the survey on privatization o f state enterprises, conducted by statistics since The aim o f the survey on privatization o f state enterprises is to obtain information on legal and economic situation o f state enterprises, their privatization plans and observation o f the range and state o f advancement o f property transform ations as well as their econom ic effects. The survey covers all state enterprises, changes o f their forms o f property and the fact o f forming on their basis private economic units. The source o f information is the CSO reporting on "Pr" forms and in the field o f agricultural landed property o f the State Treasury - information obtained from the State Treasury Agency o f Agricultural Property. Units, which prepare the reporting are state enterprises and partnerships as well as institutions representing the State Treasury in the process o f privatization. Presented within this publication information concerns the process o f property transform ation o f enterprises, which took place in the period from August 1st, 1990 to June 30'1', The first part presents information on the whole process o f privatization from 1990 to the end o f 1997 and the second part presents facts which took place in 1997 and in the first half o f 1998 and shows economic characteristics o f the observed units as o f December 31st, A list o f new partnerships o f the State Treasury, worker's partnerships and enterprises being in the process o f liquidation as well as enterprises privatized directly is enclosed in the publication as an annex.

7 Spis treści Contents Wstęp... 3 Introduction...4 Wyjaśnienia metodyczne... 8 Methodological remarks...11 Przebieg procesu prywatyzacji w latach Progress o f privatization process in years Prywatyzacja w I półroczu 1998 r...28 Privatization in the first half o f 1998 Podsumowanie Summary Aneks Annex Spis tablic Ust of tables Numer Number Strona Page Przedsiębiorstwa państwowe objęte procesem przekształceń własnościowych State enterprises under the process o f property transformation Efekty procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych Effects o f the process ofproperty transformation o f state enterprises Przedsiębiorstwa państwowe objęte procesem przekształceń własnościowych według sekcji i działów EKD State enterprises under the process o f property transformation by NACE sections and divisions Przedsiębiorstwa państwowe objęte procesem przekształceń własnościowych według miast State enterprises under the process o f property transformation by towns Przedsiębiorstwa państwowe przekształcone w spółki State enterprises transformed into partnerships Spółki Skarbu Państwa powstałe z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych State Treasury partnerships form ed through transformation o f state enterprises Spółki powstałe w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych i ich prywatyzacja według sekcji i działów EKD Partnerships form ed on the basis o f transformed state enterprises and their privatization by NACE sections and divisions Spółki powstałe w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych i ich prywatyzacja według miast, gmin Partnerships form ed on the basis o f transformation o f state enterprises and their privatization by towns and gm inas

8 6 Numer Number Strona Page Przedsiębiorstwa państwowe sprywatyzowane bezpośrednio według sekcji i działów EKD State enterprises privatized directly by NACE sections and divisions Przedsiębiorstwa państwowe sprywatyzowane bezpośrednio według miast, gmin State enterprises privatized directly by towns and gminas Przedsiębiorstwa państwowe zlikwidowane według sekcji i działów EKD State enterprises liquidated by NACE sections and divisions Przedsiębiorstwa państwowe zlikwidowane według miast Rozdysponowanie majątku zlikwidowanych lub sprywatyzowanych bezpośrednio przedsiębiorstw państwowych według sekcji EKD Distibution o f the property o f state enterprises liquidated or privatized directly Państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej przejęte przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa State enterprises o f agricultural economy taken over by the State Treasury Agency Przedsiębiorstwa państwowe zlikwidowane lub sprywatyzowane bezpośrednio w 1997 r. i w I półroczu 1998 r State enterprises liquidated or privatized directly in 1997 and in the first h alf o f Rozdysponowanie majątku zlikwidowanych lub sprywatyzowanych bezpośrednio przedsiębiorstw w 1997 r. i w I półroczu 1998 r. według sekcji EKD Distribution o f the property o f enterprises liquidated or privatized directly in 1997 Przedsiębiorstwa państwowe z których powstały spółki w 1997 r. i w I półroczu 1998 r. State enterprises on the basis o f which partnerships were form ed in 1997 and in the Spółki z udziałem Skarbu Państwa powstałe w 1997 r. i w I półroczu 1998 r. Partnerships with the share o f State Treasury form ed in 1997 and in the first h alf o f Spółki według własności kapitału powstałe w 1997 r. i w I półroczu 1998 r. Partnerships by the ownership o f capital form ed in 1997 and in the first half o f Przedsiębiorstwa państwowe według stanu przygotowań do prywatyzacji State enterprises bv the state o f readiness fo r privatization Pracujący w podmiotach gospodarczych objętych procesem prywatyzacji według sekcji EKD w 1997 r. Employment in economic entities covered by the privatization process by NACE sections in Przychody i koszt)' w podmiotach objętych procesem prywatyzacji w 1997 r. Incomes and costs in entities covered by the privatization process in

9 7 Numer Number Strona Page Wyniki finansowe oraz obciążenia wyniku w podmiotach gospodarczych objętych procesem prywatyzacji w 1997 r. Financial results and encumbrances on the results in economic entities covered by the privatization process in Relacje ekonomiczne w podmiotach gospodarczych objętych procesem prywatyzacji w 1997 r. Economic relations in economic entities covered by the privatization process Majątek obrotowy w podmiotach gospodarczych objętych procesem prywatyzacji w 1997 r. Current assets in economic entities covered bv the process o f privatization in Źródła finansowania majątku podmiotów gospodarczych objętych procesem prywatyzacji w 1997 r. Sources offinancing o f assets o f economic entities covered by the process ofprivatization in Struktura przedsiębiorstw państwowych biorących udział w prywatyzacji według osiągniętego wyniku finansowego Structure o f state enterprises within the privatization process by their results Spis wykresów l i s t o f g r a p h s Numer Number Strona Page Struktura przedsiębiorstw państwowych poddanych prywatyzacji według dróg prywatyzacji i rodzaju działalności Structure o f state enterprises under the privatization process by ways ofprivatization and kind o f activity Przedsiębiorstwa państwowe przekształcone w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa State enterprises transformed into one-man partnerships o f the State Treasury Struktura spółek powstałych w wyniku przekształceń przedsiębiorstw państwowych według sekcji EKD Structure ofpartnerships form ed on the basis o f transformation o f state enterprises Przedsiębiorstwa objęte prywatyzacją bezpośrednią Przedsiębiorstwa likwidowane Struktura zlikwidowanych przedsiębiorstw według sposobu rozdysponowania majątku Structure o f closed down enterprises by the way ofproperty distribution Spółki pracownicze Struktura przychodów jednostek objętych prywatyzacją w 1997 r. Structure o f incomes o f units covered by the privatization process in

10 W y j a ś n ie nia METO DYCZNE Zaprezentowana w niniejszym opracowaniu zbiorowość podmiotów gospodarczych to: przedsiębiorstwa państwowe objęte zmianami organizacyjno-prawnymi i postępowaniem prywatyzacyjnym w omawianym okresie, spółki prawa handlowego powstałe w wyniku tego procesu. Przedsiębiorstwa państwowe objęte prywatyzacją to te jednostki, które zostały przekształcone w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, postawione w stan likwidacji (niezależnie od stanu jej zaawansowania) lub przejęte przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedsiębiorstwa sklasyfikowane zostały według obranej drogi prywatyzacji i sposobu jej realizacji. Są to więc: 1) przedsiębiorstwa państwowe prywatyzowane kapitałowo, czyli przekształcone w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w podziale na: przeznaczone do prywatyzacji indywidualnej, przeznaczone do powszechnej prywatyzacji, przeznaczone do restrukturyzacji, 2) przedsiębiorstwa państwowe prywatyzowane bezpośrednio lub likwidowane pogrupowane według podstawy prawnej: prywatyzowane bezpośrednio w oparciu o ustawę z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych\ oraz likwidowane na mocy ustawy z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw' państwowych. postawione w stan likwidacji na podstawie ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, zlikwidowane i przejęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Spółki prawa handlowego powstałe w procesie prywatyzacji to: 1) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa utworzone z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego - pogrupowane według przewidzianego sposobu prywatyzacji, tj.: przeznaczone do indywidualnej prywatyzacji, powstałe w celu restrukturyzacji,

11 9 2) spółki uczestniczące w programie NFI (prywatyzacja powszechna), 3) spółki sprywatyzowane - powstałe w wyniku sprzedaży akcji lub udziałów spółek jednoosobowych, 4) spółki z udziałem Skarbu Państwa, do których wniesiono majątek po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych, 5) spółki pracownicze, powstałe w celu przejęcia w odpłatne użytkowanie, poprzez leasing, majątku zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych. Dane o pracujących obejmują osoby pełno- zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu pracy. Do pracujących zaliczono: 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, 2) osoby wykonujące pracę nakładczą, 3) agentów oraz osoby zatrudnione przez agentów, 4) właścicieli i współwłaścicieli zakładów łącznie z pomagającymi członkami rodzin. Informacje o liczbie pracujących w badanych jednostkach odnoszą się do przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 5 osób. Dane o wynikach finansowych obserwowanej zbiorowości dotyczą podmiotów prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządzania sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym - F-01. Dane dotyczą podmiotów powyżej 5 pracujących. Przychody z działalności gospodarczej obejmują otrzymane i należne kwoty: ze sprzedaży wyrobów, robót i usług, ze sprzedaży towarów, z operacji finansowych, ze sprzedaży składników majątkowych (środków trwałych, materiałów i innych składników), z dotacji przedmiotowych i innych zwiększeń.

12 10 Koszty uzyskania przychodów obejmują: koszt własny sprzedanych wyrobów i usług, wartość w cenach zakupu sprzedanych towarów, koszty operacji finansowych, podatek obrotowy i akcyzowy i inne obciążenia przychodów, koszty uzyskania pozostałych przychodów. Wynik finansowy brutto (zysk lub strata) stanowi różnicę pomiędzy przychodami z działalności gospodarczej a kosztami uzyskania tych przychodów, skorygowaną o saldo strat i zysków nadzwyczajnych. Wynik finansowy netto (zysk lub strata) wynika z pomniejszenia zysku brutto o obowiązkowe odpisy (tj. podatek dochodowy, podatek od wzrostu wynagrodzeń, dywidendę od funduszu założycielskiego) lub powiększenia straty brutto o obowiązkowe odpisy (tj. dywidendę od funduszu założycielskiego, podatek od wzrostu wynagrodzeń). Fundusz założycielski przedsiębiorstwa odzwierciedla wartość wydzielonej przedsiębiorstwu części mienia ogólnonarodowego. Fundusz przedsiębiorstwa odzwierciedla wartość majątku przedsiębiorstwa po odliczeniu funduszu założycielskiego. M ajątek obrotowy obejmuje: zapasy, należności, środki pieniężne, krótkoterminowe papiery wartościowe, rozliczenia międzyokresowe.

13 M e t h o d o lo g ic a l r em a r k s are: Presented within this publication economic entities state enterprises which are the subject of organizationallegal changes and privatization process in the described period, commercial law partnerships formed as a result of this process. State enterprises under the process of privatization are these units, which were transformed into one-man Treasury partnerships, in the state of liquidation (independently of the state of advancement) or taken over by the State Treasury Agency of Agricultural Property. Enterprises were classified by the chosen way of privatization process and its realization. These are the following: 1) state enterprises privatizated by capital that is transformed into one-man Treasury partnerships divided into: those, which are assigned for individual privatization, those, which are assigned for general (public) privatization, those, which are assigned for restructurization (change of structure), 2) state enterprises privatized directly or liquidated (closed down) grouped according to the legal basis: privatized directly on the basis of the law on commercialization and privatization of state enterprises dated August 30th, 1996 and liquidated on the basis of the law on privatization of state enterprises dated July 13th, 1990, in the state of liquidation on the basis of the law on state enterprises dated September 25th, 1981, liquidated and taken over by the Resources of the State Treasury Agricultural Property on the basis of the law on management of State Treasury agricultural landed property dated October 19th, Commercial law partnerships formed in the process of privatization are: 1) one-man State Treasury partnerships formed on the basis of transformation of the state enterprise - grouped by the anticipated way of privatization that is: designated for individual privatization, formed for restructurization,

14 12 2) partnerships included in the programme of National Investments Fund (general privatization), 3) privatized partnerships - formed through the sale of shares, 4) partnerships with the share of state Treasury possessing the property of liquidated state enterprises, 5) employees' partnerships, formed in order to take possession, in the form of leasing, of the property of liquidated state enterprises. Data on employment embrace employed on a fulltime and part-time basis in the main place of work. Employment includes: 1) persons employed on the basis of a labour contract, 2) homeworkers, 3) agents and persons employed by agents, 4) owners and co-owners of units including helping members of their families. Information on employment in the surveyed units refers to enterprises, where the number of persons in employment exceeds 5 persons. Data on financial results concern entities conducting book-keeping and obliged to prepare the F-01 report on incomes, costs and financial results. Data refer to entities employing more than 5 persons. Incomes from activities as a whole include sums owed and due: from the sale of products and services, from the sale of commodities, from financial operations, from the sale of property components (fixed assets, materials and other components), from objective subsidies and other enlargements.

15 13 Costs of income acquisition include: prime cost of sold products and services, value o f commodities sold in purchase prices, financial operations costs, turnover tax, excise tax and other encumbrances on incomes, costs of acquisition of other incomes. Gross financial result (profit or loss) constitues a result from economic activity corrected by the excess profits and losses balance. Net financial result (profit or loss) is obtained after subtracting obligatory encumbrances from the gross profit (income tax, dividends etc.) or enlarging the gross loss with obligatory encumbrances. Founder's fund of an enterprise presents the part of the value of national property assigned to the enterprise. Fund of an enterprise presents the value of enterprise's property after deduction of the founder's fund. C urrent assets include: stocks, charges and claims, monetary funds, short-term securities, active inter-period settlements of accounts.

16 P r zeb ie g procesu PRYWATY ZACJI W LATACH Integralnym elementem transformacji systemowej jest proces przekształceń własnościowych polegający na transferze własności i zatrudnienia z sektora publicznego do prywatnego. Zmiany własnościowe następują na skutek zarówno powstawania nowych prywatnych podmiotów i rozwoju potencjału prywatnego już istniejącego, jak też w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Prywatyzacji przedsiębiorstw dokonuje się różnymi metodami, a o doborze metody decyduje wielkość przedsiębiorstwa, wyniki finansowe, znaczenie gospodarcze, powiązania z działalnością rolniczą. Kierunki prywatyzacji i zasady postępowania regulują: Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Nr 18 z 1991 r.) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118 i 156 z 1996 r. oraz Nr 32 i 98 z 1997 r.) Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. Nr 16 z 1993 r.) Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44 z 1993 r.) Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 107 z 1996 r.)

17 15 W oparciu o w/w akty prawne stosuje się następujące procedury postępowania z przedsiębiorstwami państwowymi: przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (komercjalizacja) w celu prywatyzacji indywidualnej, powszechnej (wniesienie akcji - udziałów do NFI) lub w celu restrukturyzacji, prywatyzacja bezpośrednia, ^ likwidacja przedsiębiorstwa ze względów ekonomicznych. Majątek byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej włączany jest do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i podlega odrębnym przepisom. Wykres 1. Struktura przedsiębiorstw państwowych poddanych prywatyzacji według dróg prywatyzacji i rodzaju działalności Stan w końcu 1997 r. według według rodzaju działalności dróg prywatyzacji 46,5% przekształcenie w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa włączenie do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa poddanie prywatyzacji bezpośredniej 3,9% poddanie likwidacji 1 a * /. górnictwo i kopalnictwo działalność produkcyjna budownictwo HI obsługa nieruchomości i firm pozostałe (w tym: zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,0% handel i naprawy 5% transport, składowanie i łączność 4%)

18 16 Wynikiem postępującej prywatyzacji jest wzrost udziału sektora prywatnego. O ile w 1991 r. podmioty w sektorze prywatnym stanowiły 56% podmiotów w całej gospodarce, w 1997 r. był to udział 78 % (bez osób fizycznych). W tym czasie liczba podmiotów osób fizycznych wzrosła ze 130 tys. do 227 tys. Odsetek pracujących w sektorze prywatnym z 29 % w 1991 r. wzrósł do prawie 50 % w 1997 r. Przychody z całokształtu działalności osiągnięte przez podmioty w sektorze prywatnym z 12 % w 1992 r. wzrosły do 45 % w 1997 r. Przedsiębiorstwa przekształcane w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (komercjalizacja) Komercjalizacja czyli przekształcanie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa stanowi przejściowy etap, po którym następuje sprzedaż akcji lub udziałów i jest to prywatyzacja indywidualna lub wniesienie ich do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i jest to prywatyzacja powszechna. Spółki o szczególnym znaczeniu dla gospodarki poddawane są restrukturyzacji i mogą być indywidualnie prywatyzowane. Procesowi komercjalizacji poddawane są przedsiębiorstwa duże pod względem liczby pracujących oraz posiadanego potencjału o dobrej kondycji ekonomicznej. W województwie katowickim liczba przedsiębiorstw objętych komercjalizacją do 1993 r. dynamicznie rosła, co wiązało się z chęcią pozyskania kapitału, nowych technologii, dostępu do nowych rynków zbytu i obniżenia obciążeń finansowych. Po tym okresie tempo przekształceń zaczęło zdecydowanie słabnąć, a ostatnie trzy lata charakteryzowało zaledwie 1% tempo wzrostu przedsiębiorstw przekształconych w spółki.

19 17 Wydłużanie się okresu oczekiwania na sprywatyzowanie, wyczekująca pozycja przedsiębiorstw związana z realizacją programu NFI jak też trudna sytuacja ekonomiczna wielu przedsiębiorstw spowodowały zastój wmmmmmmmmmmmmm komercjalizacji. Wykres 2 Przedsiębiorstwa państwowa przekształcone w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa r.. 'i liczba przedsiębiorstw przekształconych w ciągu roku w % ogółu przedsiębiorstw przekształconych w latach Komercjalizacji do końca 1997 r. zostało poddanych 227 przedsiębiorstw, tj. 18% w skali kraju i prawie 50 % przedsiębiorstw objętych procesem prywatyzacji w województwie. Najwięcej skomercjalizowano przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną - 45 % objętych tym procesem. W wyniku komercjalizacji do końca 1997 r. powstały w województwie 172 jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, tj. 14 % w skali kraju. Powstałe spółki to w 59 % podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, w tym głównie produkujące maszyny i urządzenia (13 %) i metale (6 %).

20 18 Wykres 3. Struktura spółek powstałych w wyniku przekształceń przedsiębiorstw państwowych według sekcji EKD Stan w dniu 31 XII 1997 r. handel naprawy------" 2,9% budownictwo / 16,3% zaopatrywanie j w energię I elektryczną, -I gaz i wodę 8,1% I działalność produkcyjna 58,7% Przestrzenne rozmieszczenie spółek Skarbu Państwa wskazuje na koncentrację firm w miastach: Katowice (30), Gliwice (16), Bytom (12), Zabrze (10), Sosnowiec (10); łącznie 45 % wszystkich spółek. Z ogólnej liczby skomercjalizowanych przedsiębiorstw, które zatrudniały łącznie 130 tys. osób w końcu 1997 r., ponad połowę stanowiły spółki powstałe w celu powszechnej prywatyzacji. W celu prywatyzacji indywidualnej powstało 30 % spółek, zaś prawie 20 % w celu restrukturyzacji. Prywatyzacja w trybie indywidualnym, polegająca na sprzedaży akcji lub udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa dokonywana była głównie w drodze sprzedaży inwestorowi strategicznemu (tj. właścicielowi kontrolnego pakietu akcji - udziałów). Inwestorzy krajowi i zagraniczni nabyli akcje (udziały) 13 prywatyzowanych spółek w tym zagraniczni 6 spółek i byli to inwestorzy z Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Kapitał zagraniczny został zainwestowany w produkcję tłuszczów, mydeł i detergentów, produkcję generatorów pary i silników elektrycznych, instalacje budowlane.

21 19 W ofercie publicznej, która stanowi podstawę tworzenia rynku kapitałowego sprzedano akcje 6 spółek, które aktualnie funkcjonują na rynku giełdowym, a są to: Zakłady Odzieżowe "Bytom" w Bytomiu, Fabryka Kotłów "Rafako"" w Raciborzu, Śląska Fabryka Kabli w Czechowicach Dziedzicach, "Elektrobudowa" w Katowicach, "Stalexport" w Katowicach, "Energomontaż - Południe" w Katowicach. Łącznie na 53 spółki poddane indywidualnej prywatyzacji, 19 (tj. 8 % w skali kraju) zostało sprywatyzowanych i były to głównie firmy produkujące artykuły spożywcze i napoje, maszyny i urządzenia, wyroby metalowe, aparaturę elektryczną oraz firmy budowlane. Większość spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji jest poddana powszechnej prywatyzacji poprzez uczestnictwo w Programie NFI, którego celem jest szybka i masowa prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych z jednoczesną aktywizacją majątku sprywatyzowanych spółek oraz uwłaszczenie społeczeństwa. Na terenie województwa 89 spółek (17 % w skali kraju) uczestniczy w Programie NFI. Po dokonanym podziale majątku spółek, właścicielami ich akcji w 60 % staną się NFI, do 15 % akcji spółek mogą otrzymać zatrudnieni w nich pracownicy nieodpłatnie, natomiast pozostałe 25 % majątku zatrzymuje Skarb Państwa. Akcje NFI są przekazywane obywatelom w procesie wymiany Powszechnych Świadectw Udziałowych - jedno świadectwo uprawnia do posiadania po jednej akcji każdego NFI. Firmy uczestniczące w Programie NFI są dużymi jednostkami, ponad połowę stanowią jednostki zatrudniające od 200 do 1000 osób. Prawie 70 % spółek objętych powszechną prywatyzacją prowadzi działalność produkcyjną a produkują głównie maszyny i urządzenia, natomiast 25 % prowadzi działalność budowlaną.

22 20 Prywatyzacja bezpośrednia Prywatyzacja bezpośrednia przedsiębiorstw realizowana była dotychczas w oparciu o dwie ustawy: obowiązującą do dnia 7 kwietnia 1997 r. ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, obowiązującą od 8 kwietnia 1997 r. ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. O ile prywatyzacja realizowana w oparciu o ustawę już nie obowiązującą polegała na likwidacji przedsiębiorstwa i zadysponowaniu jego majątkiem poprzez sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie w odpłatne użytkowanie, w myśl ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, majątek prywatyzowanego przedsiębiorstwa jest przekazywany nowemu właścicielowi, a ten może go sprzedać, wnieść do spółki lub oddać w odpłatne użytkowanie. Wykres 4 Przedsiębiorstwa objęte prywatyzacją bezpośrednią r przedsiębiorstwa objęte prywatyzacją bezpośrednią O w tym sprywatyzowane

23 21 Prywatyzacją bezpośrednią objęto z reguły przedsiębiorstwa o dobrej kondycji ekonomicznej a sam proces charakteiyzuje się dużą efektywnością. Do końca 1997 r. prywatyzacją bezpośrednią w województwie katowickim objęto 103 przedsiębiorstwa, tj. 21 % przedsiębiorstw poddanych procesowi prywatyzacji w województwie i 7 % prywatyzowanych bezpośrednio w kraju (II miejsce po warszawskim). Wśród przedsiębiorstw objętych prywatyzacją bezpośrednią, 33 % stanowiły podmioty prowadzące działalność produkcyjną, 33 % budowlaną, 23 % zajmuje się obsługą nieruchomości i firm. Najwięcej przedsiębiorstw objęto prywatyzacją w 1992 r., tj. co trzecie prywatyzowane w tym trybie w latach Zakończono procesy prywatyzacyjne w 99 przedsiębiorstwach, czyli w 96 % objętych prywatyzacją bezpośrednią w województwie. Najczęściej stosowaną procedurą prywatyzacji bezpośredniej w latach było oddawanie mienia do odpłatnego korzystania spółce pracowniczej. Musiały jednak być spełnione następujące warunki: do powstałej spółki przystępuje ponad połowa pracowników prywatyzowanego przedsiębiorstwa, udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe w kraju, zgromadzony kapitał jest nie mniejszy niż 20 % funduszu założycielskiego i przedsiębiorstwa, co najmniej 20 % akcji (udziałów) przejmują osoby spoza prywatyzowanego przedsiębiorstwa.

PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 1999 R.

PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 1999 R. Urząd Statystyczny w Katowica Statistical Office in Katowice PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 1999 R. A N A L I Z Y S T A T Y S T Y C Z N E Privatization of State Enterprises

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

miii m PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 1998 R d ' V roctaw ANALIZY STATYSTYCZNE

miii m PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 1998 R d ' V roctaw ANALIZY STATYSTYCZNE J d ' V roctaw URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu ANALIZY STATYSTYCZNE miii m lllllill PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 1998 R Zespół Redakcyjny Przewodniczący: Bożena

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNEGO W POLSCE

ZAGRANICZNEGO W POLSCE ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI ZARZĄDZANIE XXXVIII ZESZYT 404 TORUŃ 2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Małgorzata Jaworek KONDYCJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW SPRYWATYZOWANYCH Z UDZIAŁEM

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM Stan w dniu 31 XII 1996 r.

PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM Stan w dniu 31 XII 1996 r. URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM Stan w dniu 31 XII 1996 r. WROCŁAW 1997 r. URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu ri 1997 rolnictwa PRYWATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja przedsiębiorstw

Prywatyzacja przedsiębiorstw ^W SZECH N E Ś w ia d e c tw ^?q i_ u d z i a ł o 1^ - Cl llll**'««1)1. 1...I......«ECTWI> U n /IA * W V fi MIJTO vv A»>4 '^.-4Sii S ' 1 ' W A H S - t l C T ' " O. / " (» ł - S K l i ;» S M. K łł.»fmll-

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA JAWOREK PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW SPRYWATYZOWANYCH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Bolesław Domański Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2001 Spis

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2007

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2007 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODOLOGICZNE 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania 2. Podstawowe poj cia i wska

UWAGI METODOLOGICZNE 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania 2. Podstawowe poj cia i wska UWAGI METODOLOGICZNE 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania Podstawowym źródłem danych, które wykorzystano do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadali inwestorzy zagraniczni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM Stan w dniu 31 XII 1995 r.

PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM Stan w dniu 31 XII 1995 r. URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM Stan w dniu 31 XII 1995 r. mmo rska %ZĄD STAY? Ä WROCŁAW 1996 r. URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu ;r

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998 Maciej Bałlowski Spis treści WPROWADZENIE 11 I. PRYWATYZACJA JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE 17 1. Pojęcie i typologia prywatyzacji 17 1.1. Geneza prywatyzacji, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej * : listopad/grudzień 2006r.

Przewidywany termin wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej * : listopad/grudzień 2006r. PROGRAM PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH WOJEWODA ŚLĄSKI PEŁNI FUNKCJĘ ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NA OKRES DO 2007 r. Zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2006r., Wojewoda

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ANNA WOLAK-TUZIMEK Politechnika Radomska PRZEDSIĘBIORSTWA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Gospodarka komunalna. Dz.U.2016.573 z dnia 2016.04.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 kwietnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Prywatny sektor w przemyśle KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr Informacja. Prywatny sektor w przemyśle KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Prywatny sektor w przemyśle Czerwiec 2004 Ewa Czerwińska Informacja Nr 1055 W efekcie procesów prywatyzacyjnych, rozpoczętych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo