Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2011 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 0 roku Badaniem objętych zostało 89 przedsiębiorstw prowadzących w 0 r. działalność leasingową. Z tej zbiorowości 0 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów reprezentowało 9 przedsiębiorstw leasingowych, w tym przedsiębiorstwa zrzeszone w obu stowarzyszeniach. Badane podmioty miały formę prawno-organizacyjną spółek kapitałowych, z tego 6 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 4 spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Działalność leasingowa w 5 firmach prowadzona była przez przedsiębiorstwa z udziałem akcjonariuszy zagranicznych, w 46 firmach udział ten był dominujący. W spółkach działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności, a w 5 dominującym. W 0 r. sieć dystrybucji produktów leasingowych tworzyło oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw obsługiwanych przez 07 pracowników ( 9 oddziałów oraz 47 pracowników rok wcześniej). Według stanu na koniec 0 r. przedsiębiorstwa leasingowe przekazały w leasing 040 tys. środków (przedmiotów), obsługując 55 tys. leasingobiorców. Rok wcześniej z usług firm leasingowych skorzystało 74 tys. leasingobiorców i wyleasingowano 89 tys. środków (przedmiotów). W strukturze podmiotowej klientów (leasingobiorców) w 97,% dominowały przedsiębiorstwa, które wzięły w leasing środki na kwotę 7 5 mln zł, tj. 97,7% wartości brutto nowych umów. Osoby fizyczne stanowiły,8% klientów ogółem, a leasingobiorcy z administracji publicznej tylko 0,%. Klienci firm leasingowych prowadzili działalność według następujących sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): G handel hurtowy i detaliczny 8,4%, H transport i gospodarkę magazynową,7%, C przetwórstwo przemysłowe,7%, F budownictwo

2 9,6%. Największe zainteresowanie usługami leasingowymi w zakresie nowych umów wykazali leasingobiorcy z woj. mazowieckiego 5 tys. klientów, woj. śląskiego 4 tys., wielkopolskiego tys. Pod względem ilości zawartych nowych umów i wartości wyleasingowanych produktów utrzymała się tendencja wzrostowa. Nowe umowy w ciągu 0 r. zawarło 0 tys. leasingobiorców, biorąc w leasing 48 tys. środków na kwotę mln zł, rok wcześniej było to odpowiednio tys. klientów, 7 tys. środków na kwotę 9 mln zł. Przedmiotem tych umów były zarówno środki nowe o wartości 79 mln zł (8 58 mln zł w 00 r.), jak i używane 5 00 mln zł (5 84 mln zł). Transakcje wynikające z nowych umów zawarto w polskich złotych na kwotę 808 mln zł, wobec mln zł w 00 r., a także w obcej walucie, której wartość po przeliczeniu na złote wyniosła mln zł (4 47 mln zł rok wcześniej). Transakcje zawarte w euro stanowiły 0,% wartości wszystkich nowych umów, wobec 7,7% w 00 r. Według kryterium terminu na jaki zostały zawarte umowy, najwięcej podpisano nowych umów leasingu na okres od do 5 lat, stanowiły one 8,0% wartości wszystkich nowych umów (rok wcześniej 8,5%). Udział umów zawieranych na okres powyżej 5 lat wyniósł,%, wobec,% przed rokiem. Mniejszy był udział umów krótkoterminowych (do lat) 5,7% wartości nowych umów (6,4% w 00 r.). Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków transportu drogowego 6,% wartości nowych umów ogółem (w 00 r. 64,0%). W strukturze środków transportu drogowego dominowały samochody osobowe 47,4% wartości ogółem, przed rokiem 4,8%. Udział wartości wyleasingowanych samochodów ciężarowych i dostawczych ciężarowych wyniósł odpowiednio 0,5% i 5,%. Kolejnym ważnym przedmiotem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, których udział wyniósł 8,% wartości nowo zawartych umów ogółem, wobec 7,% w 00 r. W w/w grupie sprzęt budowlany stanowił 7,4% wartości umów tej grupy, przed rokiem 6,6%. Udział wartości wyleasingowanych maszyn do obróbki metali wyniósł 0,7% (7,5%), maszyn rolniczych 9,6% (0,0%), maszyn do produkcji tworzyw sztucznych 4,% (6,%) i wózków widłowych 4,0% (,%). W 0 r. udział nieruchomości oddanych w leasing wyniósł,9% wartości nowych umów ogółem, rok wcześniej 4,%. Najczęściej transakcje te dotyczyły obiektów wykorzystywanych na cele przemysłowe 6,% wartości tej grupy (w 00 r. 9,4%), handlowe i usługowe 0,% (5,8%). Udział wartości sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu biurowego oddanego w leasing w 0 r. był zbliżony do poziomu w 00 r. i wyniósł,% (,0%).

3 W przedsiębiorstwach leasingowych wartość należności przeterminowanych na koniec 0 r. wyniosła 8 79 mln zł, co stanowiło 7,% ogólnej wartości należności leasingowych brutto. Dziewiętnaście przedsiębiorstw leasingowych, które działały w obszarze zarządzania flotami samochodowymi (pełny wynajem długoterminowy i leasing z serwisem) przekazało w leasing samochody na kwotę 400, mln zł, (,4 mln zł rok wcześniej). Wyłączne finansowanie wykazało 6 przedsiębiorstw na kwotę 467,8 mln zł. Firmy prowadzące leasing floty samochodowej obsłużyły 704 klientów (5 08 w 00 r.) i oddały w leasing w ciągu roku 4 tys. aut (6 tys. aut w 00 r.). Zakupione w 0 r. przez przedsiębiorstwa leasingowe przedmioty leasingu w 86,6% (8,4% w 00 r.) były finansowane środkami uzyskanymi z kredytu. Własne środki tych firm wykorzystane były w 6,4%, przy 0,4% rok wcześniej. W niewielkim stopniu skorzystano ze środków z programów operacyjnych UE, ich udział wyniósł tylko 0,5%. Przedmioty (środki) przekazane w leasing w 0 r. w 94,% (pod względem wartości) pochodziły z rynku krajowego, 4,7% przedmiotów zostało zakupionych przez firmy leasingowe w krajach Unii Europejskiej (w 00 r. odpowiednio 95,% i,9%). Najczęściej występującymi formami zabezpieczenia leasingowanych środków były weksle in blanco, które przyjmowało 7 badanych firm, 6 firmy stosowały poręczenie majątkowe osób fizycznych. Najpopularniejszą formą zakończenia umowy leasingu w przedsiębiorstwach leasingowych był wykup wyleasingowanych przedmiotów. Forma ta była stosowana w 8 przedsiębiorstwach leasingowych, wobec 79 w 00 r.; w 6 firmach leasingowych stosowany był zwrot wyleasingowanego środka oraz sprzedaż na rynku (rok wcześniej w 56). Nieodpłatne przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę wykazało 7 przedsiębiorstw leasingowych (przed rokiem ). W ocenie 0 przedsiębiorstw leasingowych (w 00 r. 4) sytuacja rynkowa sprzyjała rozwojowi przedsiębiorstwa, 4 firmy () oceniło sytuację jako średnią, a 6 (podobnie jak w 00 r.) stwierdziło, że warunki prowadzenia działalności leasingowej były złe. Rozszerzenie oferty o nowe produkty zadeklarowało 9 firm leasingowych, czyli,6% badanych podmiotów, w 00 r. było to 6,9% firm. Osiemdziesiąt dziewięć przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową w 0 r. dysponowało majątkiem o łącznej wysokości 7 57 mln zł. W roku poprzednim 84 przedsiębiorstwa leasingowe posiadały majątek w wysokości mln zł. Dominującą pozycję majątku, tj. 58,% stanowiły aktywa trwałe wartości 4 67 mln zł. Udział należności

4 długoterminowych w aktywach trwałych wyniósł 44,0%, inwestycji długoterminowych 40,% (rok wcześniej odpowiednio 54,8% i,9%). Aktywa obrotowe osiągnęły wartość 0 50 mln zł (4,7% wartości majątku ogółem). W aktywach obrotowych udział należności krótkoterminowych osiągnął poziom 55,%, inwestycji krótkoterminowych wyniósł 40,6%, rok wcześniej odpowiednio 58,7% i 7,%. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 8,4% wartości pasywów ogółem (przed rokiem 8,9%), w tym: udział zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach ogółem wyniósł 5,0%, zobowiązań krótkoterminowych 44,8% (58,% i 9,5% w 00 r.). Kapitały własne przedsiębiorstw leasingowych wyniosły 906 mln zł, w tym: kapitały podstawowe stanowiły 55,9% kapitałów własnych, kapitały zapasowe 5,8% (w poprzednim okresie sprawozdawczym odpowiednio 59,% i 6,%). Przychody z całokształtu działalności badanych 89 spółek wyniosły mln zł. W roku poprzednim 84 firmy leasingowe osiągnęły przychody w wysokości 4 88 mln zł. W strukturze przychodów z całokształtu działalności największy udział zanotowano w pozycji przychody ze sprzedaży produktów 80,9% (86,4% w 00 r.). Przychody finansowe stanowiły 9,0% przychodów ogółem, wobec 7,% w 00 r. Koszty z całokształtu działalności ukształtowały się na poziomie 565 mln zł ( 40 mln zł w 00 r.). Koszty działalności operacyjnej w strukturze kosztów z całokształtu działalności osiągnęły najwyższy poziom 67,7% (68,8% w 00 r.). Wynik finansowy w ujęciu brutto wyniósł 9 mln zł (948 mln zł w 00 r.), a wynik finansowy netto 480 mln zł (686 mln zł w 00 r.). Zysk netto wyniósł 569 mln zł, strata netto 89 mln zł (w roku poprzednim rentowne przedsiębiorstwa leasingowe wygospodarowały zysk na poziomie 898 mln zł, nierentowne przedsiębiorstwa poniosły stratę netto w wysokości mln zł). Zyski netto osiągnęło 68 przedsiębiorstw leasingowych (56 rok wcześniej), straty netto poniosło przedsiębiorstw leasingowych (8 w 00 r.). Wskaźnik poziomu kosztów był znacznie niższy niż rok wcześniej (87,6% wobec 9,% w 00 r.). Wskaźnik rentowności obrotu brutto wyniósł,4% (6,7% w 00 r.), a wskaźnik rentowności netto zwiększył się z 4,8% do 9,6%. 4

5 ANEKS STATYSTYCZNY Strona SPIS TABLIC.. 5 Tabl.. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według okresu rozpoczęcia działalności operacyjnej... 7 Tabl.. Sieć dystrybucji przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową... 7 Tabl.. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według liczby pracujących... 7 Tabl. 4. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według formy prawnoorganizacyjnej... 8 Tabl. 5. Udziałowcy przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową według kryterium rezydenta... 8 Tabl. 6. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według przynależności do grup kapitałowych... 8 Tabl. 7. Przedsiębiorstwa według specjalizacji w działalności leasingowej... 9 Tabl. 8. Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową... 9 Tabl. 9. Liczba i wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia... 9 Tabl. 0. Rodzaje zawieranych umów leasingowych... 0 Tabl.. Rodzaje zabezpieczeń umowy na środki (przedmioty) przekazane w leasing... 0 Tabl.. Rodzaje ochrony ubezpieczeniowej środków (przedmiotów) przekazanych w leasing... Tabl.. Opcje zakończenia umowy leasingu... Tabl. 4. Liczba leasingobiorców (klientów), wartość brutto nowych umów zawartych w okresie od stycznia do grudnia według charakterystyki obsługiwanych leasingobiorców... Tabl. 5. Źródła finansowania środków (przedmiotów) przekazanych w leasing w okresie od stycznia do grudnia... Tabl. 6. Leasingobiorcy według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD), wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od stycznia do grudnia... Tabl. 7. Liczba leasingobiorców według siedziby, wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od stycznia do grudnia... Tabl. 9. Źródła pochodzenia środków (przedmiotów) przekazanych w leasing przez leasingodawcę z nowych umów zawartych w okresie od stycznia do grudnia... Tabl. 0. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia w podziale na rodzaje leasingu

6 Tabl.. Struktura wartości nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia w podziale na rodzaje leasingu... 4 Tabl.. Liczba leasingobiorców, wartość należności leasingowych brutto i wartość nieumorzona środków trwałych w leasingu według rodzaju... 5 Tabl.. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych... 6 Tabl. 4. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według formy działalności leasingobiorcy... 7 Tabl. 5. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych i czasu trwania umowy... 7 Tabl. 6. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych i waluty transakcji... 8 Tabl. 7. Wybrane dane dotyczące działalności przedsiębiorstw prowadzących leasing floty samochodowej... 8 Tabl. 8. Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych... 9 Tabl. 9. Ważniejsze pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstw leasingowych... 0 Tab. 0. Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw leasingowych... 0 Tabl.. Ocena koniunktury w działalności leasingowej

7 Tabl.. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według okresu rozpoczęcia działalności operacyjnej Liczba badanych przedsiębiorstw 00 0 Ogółem Przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność w latach Przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność w latach Przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność w latach Tabl.. Sieć dystrybucji przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową Stan w dniu grudnia Liczba spółek Liczba oddziałów oraz autoryzowanych przedstawicielstw udział w % Liczba pracujących udział w % Ogółem ,0 00, ,0 00,0 do 9 pracujących , 0, ,7 0,7 049 pracujących ,0 9, ,0 6, 5049 pracujących 6 0 0,0 6, ,0 0,7 50 i więcej ,7, , 7, Tabl.. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według liczby pracujących Stan w dniu grudnia Liczba pracujących w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i innych na podstawie ustawy o działalności gospodarczej Liczba pracujących w przedsiębiorstwie Ogółem do 9 pracujących i więcej

8 Tabl. 4. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według formy prawnoorganizacyjnej Stan w dniu grudnia Liczba badanych przedsiębiorstw gółem Spółki akcyjne 4 Spółki komandytowo-akcyjne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 6 6 w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Tabl. 5. Udziałowcy przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową według kryterium rezydenta Stan w dniu grudnia Liczba rezydentów Liczba nierezydentów według % udziału w kapitale (funduszu) podstawowym a = 00 b = 0 Podmioty dominujące do ,9 00 Podmioty dominujące do ,9 00 Ogółem Banki Inne instytucje finansowe (bez banków) Przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne Przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne Osoby fizyczne Inne, w tym: Skarb Państwa a b a b a b a b a b a b a b a b Tabl. 6. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według przynależności do grup kapitałowych Stan w dniu grudnia Liczba spółek 00 0 Przedsiębiorstwa zrzeszone w grupie kapitałowej 6 68 Pozycja przedsiębiorstwa w grupie: jednostki dominujące 6 8 jednostki zależne jednostki stowarzyszone 8

9 Tabl. 7. Przedsiębiorstwa według specjalizacji w działalności leasingowej Stan w dniu grudnia Liczba badanych przedsiębiorstw 00 0 Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową, w tym: jedyny rodzaj działalności dominujący rodzaj działalności 50 5 uboczny rodzaj działalności 5 Pośrednictwo w sprzedaży lub sprzedaż innych (poza leasingiem) produktów produkty bankowe 5 9 produkty ubezpieczeniowe 9 9 jednostki funduszy inwestycyjnych Inna działalność wykup wierzytelności 8 9 inne 8 4 Tabl. 8. Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową Stan w dniu grudnia Sieć własna (oczekiwanie na klienta w placówce) Udział w liczbie pozyskanych klientów do 0% -0% -50% 5-90% 9-99,9% 00% Kontakty przez bank Kontakty przez dostawcę Pośrednicy Pozostałe Tabl. 9. Liczba i wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia 00 0 Liczba zawartych nowych umów w okresie od stycznia do grudnia Wartość zawartych nowych umów w okresie od stycznia do grudnia

10 Tabl. 0. Rodzaje zawieranych umów leasingowych Według prawa własności przedmiotu leasingu: Liczba uzyskanych odpowiedzi 00 0 leasing finansowy 68 7 leasing operacyjny 59 6 leasing mieszany (dwuetapowy) 5 6 Według liczby podmiotów uczestniczących w realizacji umowy leasingu: leasing bezpośredni 9 44 leasing pośredni 5 5 Według rodzaju waluty w jakiej jest realizowana umowa leasingu: leasing złotówkowy 77 8 leasing dewizowy 6 8 leasing walutowy 40 9 Według sposobu pozyskiwania przedmiotu leasingu: leasing inwestycyjny leasing tenencyjny leasing zwrotny 5 54 Według sposobu rozwiązania umowy leasingowej: leasing tradycyjny (standardowy) 79 8 leasing odnawialny Leasing konsumencki (prywatny) 7 Tabl.. Rodzaje zabezpieczeń umowy na środki (przedmioty) przekazane w leasing Liczba przedsiębiorstw 00 0 Kaucja 47 5 Blokada środków na rachunku bankowym 7 Weksel in blanco (z deklaracją) 69 7 Zastaw hipoteczny 7 Przewłaszczenie 4 6 Poręczenie majątkowe: 57 6 poręczenie osoby fizycznej (współmałżonka) poręczenie osoby prawnej Umowa odkupu 8 45 Gwarancje bankowe, korporacyjne 8 6 Cesja wierzytelności, cesja z polisy 50 5 Inne zabezpieczenia w tym: 4 5 zastaw rejestrowy 0

11 Tabl.. Rodzaje ochrony ubezpieczeniowej środków (przedmiotów) przekazanych w leasing Ubezpieczenia komunikacyjne: Liczba przedsiębiorstw 00 0 OC 7 78 Zielona Karta AC NNW 67 7 Assistance 6 66 Ubezpieczenia majątkowe: ogniowo-kradzieżowe: od kradzieży 5 60 od żywiołów 46 5 od spadku wartości 4 4 pozostałe 6 9 Ubezpieczenie na bazie All Risks 0 4 Ochrona prawna 5 Przedłużenie gwarancji 4 4 Tabl.. Opcje zakończenia umowy leasingu Liczba uzyskanych odpowiedzi 00 0 Nieodpłatne przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę 7 Możliwość wykupu 79 8 Zwrot leasingodawcy przedmiotu leasingu 56 6 Sprzedaż przedmiotu na rynku 56 6 Zawarcie nowej umowy na przedmiot wcześniej leasingowany 4 44 Zawarcie nowej umowy na nowy przedmiot 8 6 Tabl. 4. Liczba leasingobiorców (klientów), wartość brutto nowych umów zawartych w okresie od stycznia do grudnia według charakterystyki obsługiwanych leasingobiorców Należności leasingowe Liczba klientów brutto Ogółem Przedsiębiorstwa Administracja publiczna Gospodarstwa domowe

12 Tabl. 5. Źródła finansowania środków (przedmiotów) przekazanych w leasing w okresie od stycznia do grudnia Wartość 00 0 OGÓŁEM Środki własne (fundusze własne) Kredyty Fundusz inwestycyjny Emisje papierów dłużnych Sfinansowane ze środków budżetowych 7 80 Sfinansowane w ramach programów operacyjnych UE z funduszy strukturalnych Rozwoju Regionalnego (EFRR) z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z Funduszu Spójności (FS) z innych (EBOR) Dofinansowanie z innego źródła Inne środki Tabl. 6. Leasingobiorcy według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD), wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od stycznia do grudnia Wartość nowych Liczba umów leasingu leasingobiorców OGÓŁEM Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 48 8 gastronomicznymi Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczenie Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Pozostałe

13 Tabl. 7. Liczba leasingobiorców według siedziby, wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od stycznia do grudnia Leasingobiorcy liczba Wartość nowych umów leasingu OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Tabl. 8. Liczba leasingobiorców, należności leasingowe brutto i wartość nieumorzona środków trwałych według rodzaju umowy leasingowej Stan w dniu grudnia Liczba leasingobiorców Należności leasingowe brutto Nieumorzona wartość środków trwałych w leasingu Ogółem Leasing finansowy bez wartości rezydualnej z wartością rezydualną: gwarantowaną niegwarantowaną Leasing operacyjny Leasing mieszany Liczba leasingobiorców ogółem różni się od sumy wierszy poniżej ze względu na możliwość wielokrotnego korzystania z leasingu przez klientów Tabl. 9. Źródła pochodzenia środków (przedmiotów) przekazanych w leasing przez leasingodawcę z nowych umów zawartych w okresie od stycznia do grudnia Liczba środków (przedmiotów) oddanych w leasing Wartość nowych umów leasingu Ogółem Zakup w RP Zakup w UE Zakup spoza UE

14 Tabl. 0. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia w podziale na rodzaje leasingu Leasing finansowy Leasing operacyjny Leasing mieszany Ogółem Środki transportu drogowego: samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu: powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe Komputery i sprzęt biurowy Nieruchomości Inne Tabl.. Struktura wartości nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia w podziale na rodzaje leasingu Leasing finansowy Leasing operacyjny Leasing mieszany w % Ogółem 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Środki transportu drogowego: 58,9 58,9 76, 7,0,7, samochody osobowe,0 5,6 4,9 4, 4, 0,9 samochody ciężarowe i dostawcze,,5, 6, 5, 0, autobusy,7 0,9 0,9, 0,7 inne pojazdy drogowe 4, 0,9 0, 4,,, Pozostałe środki transportu:,4 4,5 0,4 0,6 6,0 6,4 powietrznego 0,4 0,6 0, 0,,0 6,4 wodnego 0, 0, 0, 0, 0,0 kolejowego,7,6 0, 0,4 5,0 Maszyny i urządzenia przemysłowe 9,7 9, 0,0 4,8 54,8 64,7 Komputery i sprzęt biurowy,5,4,, 0,6 0, Nieruchomości 5,,9,9 0,,5 Inne,, 0, 0,0, 6,6 4

15 Tabl.. Liczba leasingobiorców, wartość należności leasingowych brutto i wartość nieumorzona środków trwałych w leasingu według rodzaju Stan w dniu grudnia Liczba leasingobiorców (przedmiotów) oddanych Liczba środków w leasing Należności leasingowe brutto Nieumorzona wartość środków trwałych w leasingu Ogółem Środki transportu drogowego: samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu: powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe sprzęt budowlany maszyny rolnicze maszyny poligraficzne maszyny do produkcji tworzyw sztucznych (wtryskarki) maszyny do obróbki metalu (centra obróbcze, tokarki, prasy krawędziowe itp.) maszyny dla przemysłu spożywczego sprzęt medyczny sprzęt gastronomiczny wózki widłowe inne Komputery i sprzęt biurowy, w tym: sprzęt komputerowy oprogramowanie Nieruchomości budynki przemysłowe obiekty handlowe i usługowe obiekty biurowe hotele i obiekty rekreacyjne inne Inne Liczba leasingobiorców ogółem różni się od sumy wierszy poniżej ze względu na możliwość wielokrotnego korzystania z leasingu przez klientów 5

16 Tabl.. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych Liczba środków oddanych w leasing Nowe środki trwałe Wartość środków oddanych w leasing Liczba środków oddanych w leasing Używane środki trwałe Wartość środków oddanych w leasing Ogółem Środki transportu drogowego samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe sprzęt budowlany maszyny rolnicze maszyny poligraficzne maszyny do produkcji tworzyw sztucznych (wtryskarki) maszyny do obróbki metalu (centra obróbcze, tokarki, prasy krawędziowe itp.) maszyny dla przemysłu spożywczego sprzęt medyczny sprzęt gastronomiczny wózki widłowe inne Komputery i sprzęt biurowy, w tym: sprzęt komputerowy oprogramowanie Nieruchomości budynki przemysłowe obiekty handlowe i usługowe inne nieruchomości Inne

17 Tabl. 4. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według formy działalności leasingobiorcy IDG i spółki osobowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki akcyjne Pozostałe Ogółem Środki transportu drogowego samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe Komputery i sprzęt biurowy Nieruchomości Inne IDG osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Tabl. 5. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych i czasu trwania umowy do lat od lat do 5 lat powyżej 5 lat Ogółem Środki transportu drogowego samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe Komputery i sprzęt biurowy Nieruchomości Inne

18 Tabl. 6. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych i waluty transakcji PLN EURO CHF USD Inne waluty w przeliczeniu na tys. zł Ogółem Środki transportu drogowego samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe Komputery i sprzęt biurowy Nieruchomości Inne Tabl. 7. Wybrane dane dotyczące działalności przedsiębiorstw prowadzących leasing floty samochodowej Ilość pojazdów Liczba leasingobiorców Wartość nowych umów leasingu Pozostały kapitał (należności) do spłaty dla umów leasingu finansowego Wartość netto środków trwałych umów leasingu operacyjnego wg umów leasingu zawartych w okresie stan na dzień grudnia od stycznia do grudnia OGÓŁEM auta z silnikiem benzynowym auta z silnikiem Diesla Pełny wynajem długoterminowy FSL Leasing z serwisem LS Wyłączne zarządzanie flotą FM Wyłączne finansowanie Leasing Wynajem krótkoterminowy STR x x x x x x x x x x x x x x x x

19 Tabl. 8. Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych Stan w dniu grudnia 00 0 Aktywa razem Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: nakłady na oprogramowanie komputerowe Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: środki trwałe środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe, w tym: nieruchomości długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, w tym: krótkoterminowe aktywa finansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Kapitał (fundusz) własny, w tym: Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk/strata z lat ubiegłych Zysk/strata netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe

20 Tabl. 9. Ważniejsze pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstw leasingowych 00 0 Przychody z całokształtu działalności Przychody netto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Koszty z całokształtu działalności Koszty z działalności operacyjnej Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Wynik finansowy brutto Zysk brutto Strata brutto Wynik finansowy netto Zysk netto Strata netto 89 9 Tab. 0. Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw leasingowych Ogółem 00 0 w % Wskaźnik poziomu kosztów 9, 87,6 Wskaźnik rentowności obrotu brutto 4 6,7,4 Wskaźnik rentowności obrotu netto 5 4,8 9,6 Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 6 47, 45,9 Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 7, 08,4 Tabl.. Ocena koniunktury w działalności leasingowej Liczba przedsiębiorstw 00 0 Dobra (sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorstwa) 4 0 Neutralna 4 Zła 6 6 Trudno ocenić 9 Przedsiębiorstwa deklarujące rozszerzenie oferty przedmiotowej leasingu 9 Definicje wskaźników Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności. 4 Wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. 5 Wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. 6 Wskaźnik płynności finansowej I stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 7 Wskaźnik płynności finansowej II stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 0

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2010 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2010 roku Warszawa, lipca 0 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 00 roku Badaniem objęte zostały 84 przedsiębiorstwa prowadzące w 00 r. działalność leasingową, w tym respondentów było zrzeszonych w Związku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku Warszawa, 2008.06.16 Działalność leasingowych w 2007 roku Leasing jest formą umowy cywilno-prawnej, zgodnie z którą o prowadzące działalność leasingową (leasingodawca) oddaje drugiej stronie (leasingobiorcy)

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej. za 2008 r.

P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej. za 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej za 2008 r. Portal

Bardziej szczegółowo

P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej. za 2009 r.

P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej. za 2009 r. GŁÓWNY URZĄ D STATYSTYCZNY, Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej za 2009 r. Portal

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r. Warszawa, 011.07.01 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 010 r. Badaniem GUS w 010 r. zostały objęte 44 podmioty prowadzące działalność faktoringową. W grupie tej było 5 wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-LS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-LS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej za 2011 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

P-LS. Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej. za 2012 r.

P-LS. Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej. za 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej za 2012 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

P-LS. Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej. za 2013 r.

P-LS. Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej. za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej za 2013 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2008 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2008 roku Warszawa, 009.07.0 Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 008 roku W 009 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz drugi badanie działalności i wyników finansowych przedsiębiorstw leasingowych,

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Informacje ogólne o przedsiębiorstwie leasingowym

Dział 1. Informacje ogólne o przedsiębiorstwie leasingowym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej za 2010 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20 listopada 2015 r. Opracowanie sygnalne Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku W badaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obejmującym

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2014 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2015 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2016 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r.

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Nakłady inwestycyjne i środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo