Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2011 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 0 roku Badaniem objętych zostało 89 przedsiębiorstw prowadzących w 0 r. działalność leasingową. Z tej zbiorowości 0 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów reprezentowało 9 przedsiębiorstw leasingowych, w tym przedsiębiorstwa zrzeszone w obu stowarzyszeniach. Badane podmioty miały formę prawno-organizacyjną spółek kapitałowych, z tego 6 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 4 spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Działalność leasingowa w 5 firmach prowadzona była przez przedsiębiorstwa z udziałem akcjonariuszy zagranicznych, w 46 firmach udział ten był dominujący. W spółkach działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności, a w 5 dominującym. W 0 r. sieć dystrybucji produktów leasingowych tworzyło oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw obsługiwanych przez 07 pracowników ( 9 oddziałów oraz 47 pracowników rok wcześniej). Według stanu na koniec 0 r. przedsiębiorstwa leasingowe przekazały w leasing 040 tys. środków (przedmiotów), obsługując 55 tys. leasingobiorców. Rok wcześniej z usług firm leasingowych skorzystało 74 tys. leasingobiorców i wyleasingowano 89 tys. środków (przedmiotów). W strukturze podmiotowej klientów (leasingobiorców) w 97,% dominowały przedsiębiorstwa, które wzięły w leasing środki na kwotę 7 5 mln zł, tj. 97,7% wartości brutto nowych umów. Osoby fizyczne stanowiły,8% klientów ogółem, a leasingobiorcy z administracji publicznej tylko 0,%. Klienci firm leasingowych prowadzili działalność według następujących sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): G handel hurtowy i detaliczny 8,4%, H transport i gospodarkę magazynową,7%, C przetwórstwo przemysłowe,7%, F budownictwo

2 9,6%. Największe zainteresowanie usługami leasingowymi w zakresie nowych umów wykazali leasingobiorcy z woj. mazowieckiego 5 tys. klientów, woj. śląskiego 4 tys., wielkopolskiego tys. Pod względem ilości zawartych nowych umów i wartości wyleasingowanych produktów utrzymała się tendencja wzrostowa. Nowe umowy w ciągu 0 r. zawarło 0 tys. leasingobiorców, biorąc w leasing 48 tys. środków na kwotę mln zł, rok wcześniej było to odpowiednio tys. klientów, 7 tys. środków na kwotę 9 mln zł. Przedmiotem tych umów były zarówno środki nowe o wartości 79 mln zł (8 58 mln zł w 00 r.), jak i używane 5 00 mln zł (5 84 mln zł). Transakcje wynikające z nowych umów zawarto w polskich złotych na kwotę 808 mln zł, wobec mln zł w 00 r., a także w obcej walucie, której wartość po przeliczeniu na złote wyniosła mln zł (4 47 mln zł rok wcześniej). Transakcje zawarte w euro stanowiły 0,% wartości wszystkich nowych umów, wobec 7,7% w 00 r. Według kryterium terminu na jaki zostały zawarte umowy, najwięcej podpisano nowych umów leasingu na okres od do 5 lat, stanowiły one 8,0% wartości wszystkich nowych umów (rok wcześniej 8,5%). Udział umów zawieranych na okres powyżej 5 lat wyniósł,%, wobec,% przed rokiem. Mniejszy był udział umów krótkoterminowych (do lat) 5,7% wartości nowych umów (6,4% w 00 r.). Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków transportu drogowego 6,% wartości nowych umów ogółem (w 00 r. 64,0%). W strukturze środków transportu drogowego dominowały samochody osobowe 47,4% wartości ogółem, przed rokiem 4,8%. Udział wartości wyleasingowanych samochodów ciężarowych i dostawczych ciężarowych wyniósł odpowiednio 0,5% i 5,%. Kolejnym ważnym przedmiotem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, których udział wyniósł 8,% wartości nowo zawartych umów ogółem, wobec 7,% w 00 r. W w/w grupie sprzęt budowlany stanowił 7,4% wartości umów tej grupy, przed rokiem 6,6%. Udział wartości wyleasingowanych maszyn do obróbki metali wyniósł 0,7% (7,5%), maszyn rolniczych 9,6% (0,0%), maszyn do produkcji tworzyw sztucznych 4,% (6,%) i wózków widłowych 4,0% (,%). W 0 r. udział nieruchomości oddanych w leasing wyniósł,9% wartości nowych umów ogółem, rok wcześniej 4,%. Najczęściej transakcje te dotyczyły obiektów wykorzystywanych na cele przemysłowe 6,% wartości tej grupy (w 00 r. 9,4%), handlowe i usługowe 0,% (5,8%). Udział wartości sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu biurowego oddanego w leasing w 0 r. był zbliżony do poziomu w 00 r. i wyniósł,% (,0%).

3 W przedsiębiorstwach leasingowych wartość należności przeterminowanych na koniec 0 r. wyniosła 8 79 mln zł, co stanowiło 7,% ogólnej wartości należności leasingowych brutto. Dziewiętnaście przedsiębiorstw leasingowych, które działały w obszarze zarządzania flotami samochodowymi (pełny wynajem długoterminowy i leasing z serwisem) przekazało w leasing samochody na kwotę 400, mln zł, (,4 mln zł rok wcześniej). Wyłączne finansowanie wykazało 6 przedsiębiorstw na kwotę 467,8 mln zł. Firmy prowadzące leasing floty samochodowej obsłużyły 704 klientów (5 08 w 00 r.) i oddały w leasing w ciągu roku 4 tys. aut (6 tys. aut w 00 r.). Zakupione w 0 r. przez przedsiębiorstwa leasingowe przedmioty leasingu w 86,6% (8,4% w 00 r.) były finansowane środkami uzyskanymi z kredytu. Własne środki tych firm wykorzystane były w 6,4%, przy 0,4% rok wcześniej. W niewielkim stopniu skorzystano ze środków z programów operacyjnych UE, ich udział wyniósł tylko 0,5%. Przedmioty (środki) przekazane w leasing w 0 r. w 94,% (pod względem wartości) pochodziły z rynku krajowego, 4,7% przedmiotów zostało zakupionych przez firmy leasingowe w krajach Unii Europejskiej (w 00 r. odpowiednio 95,% i,9%). Najczęściej występującymi formami zabezpieczenia leasingowanych środków były weksle in blanco, które przyjmowało 7 badanych firm, 6 firmy stosowały poręczenie majątkowe osób fizycznych. Najpopularniejszą formą zakończenia umowy leasingu w przedsiębiorstwach leasingowych był wykup wyleasingowanych przedmiotów. Forma ta była stosowana w 8 przedsiębiorstwach leasingowych, wobec 79 w 00 r.; w 6 firmach leasingowych stosowany był zwrot wyleasingowanego środka oraz sprzedaż na rynku (rok wcześniej w 56). Nieodpłatne przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę wykazało 7 przedsiębiorstw leasingowych (przed rokiem ). W ocenie 0 przedsiębiorstw leasingowych (w 00 r. 4) sytuacja rynkowa sprzyjała rozwojowi przedsiębiorstwa, 4 firmy () oceniło sytuację jako średnią, a 6 (podobnie jak w 00 r.) stwierdziło, że warunki prowadzenia działalności leasingowej były złe. Rozszerzenie oferty o nowe produkty zadeklarowało 9 firm leasingowych, czyli,6% badanych podmiotów, w 00 r. było to 6,9% firm. Osiemdziesiąt dziewięć przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową w 0 r. dysponowało majątkiem o łącznej wysokości 7 57 mln zł. W roku poprzednim 84 przedsiębiorstwa leasingowe posiadały majątek w wysokości mln zł. Dominującą pozycję majątku, tj. 58,% stanowiły aktywa trwałe wartości 4 67 mln zł. Udział należności

4 długoterminowych w aktywach trwałych wyniósł 44,0%, inwestycji długoterminowych 40,% (rok wcześniej odpowiednio 54,8% i,9%). Aktywa obrotowe osiągnęły wartość 0 50 mln zł (4,7% wartości majątku ogółem). W aktywach obrotowych udział należności krótkoterminowych osiągnął poziom 55,%, inwestycji krótkoterminowych wyniósł 40,6%, rok wcześniej odpowiednio 58,7% i 7,%. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 8,4% wartości pasywów ogółem (przed rokiem 8,9%), w tym: udział zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach ogółem wyniósł 5,0%, zobowiązań krótkoterminowych 44,8% (58,% i 9,5% w 00 r.). Kapitały własne przedsiębiorstw leasingowych wyniosły 906 mln zł, w tym: kapitały podstawowe stanowiły 55,9% kapitałów własnych, kapitały zapasowe 5,8% (w poprzednim okresie sprawozdawczym odpowiednio 59,% i 6,%). Przychody z całokształtu działalności badanych 89 spółek wyniosły mln zł. W roku poprzednim 84 firmy leasingowe osiągnęły przychody w wysokości 4 88 mln zł. W strukturze przychodów z całokształtu działalności największy udział zanotowano w pozycji przychody ze sprzedaży produktów 80,9% (86,4% w 00 r.). Przychody finansowe stanowiły 9,0% przychodów ogółem, wobec 7,% w 00 r. Koszty z całokształtu działalności ukształtowały się na poziomie 565 mln zł ( 40 mln zł w 00 r.). Koszty działalności operacyjnej w strukturze kosztów z całokształtu działalności osiągnęły najwyższy poziom 67,7% (68,8% w 00 r.). Wynik finansowy w ujęciu brutto wyniósł 9 mln zł (948 mln zł w 00 r.), a wynik finansowy netto 480 mln zł (686 mln zł w 00 r.). Zysk netto wyniósł 569 mln zł, strata netto 89 mln zł (w roku poprzednim rentowne przedsiębiorstwa leasingowe wygospodarowały zysk na poziomie 898 mln zł, nierentowne przedsiębiorstwa poniosły stratę netto w wysokości mln zł). Zyski netto osiągnęło 68 przedsiębiorstw leasingowych (56 rok wcześniej), straty netto poniosło przedsiębiorstw leasingowych (8 w 00 r.). Wskaźnik poziomu kosztów był znacznie niższy niż rok wcześniej (87,6% wobec 9,% w 00 r.). Wskaźnik rentowności obrotu brutto wyniósł,4% (6,7% w 00 r.), a wskaźnik rentowności netto zwiększył się z 4,8% do 9,6%. 4

5 ANEKS STATYSTYCZNY Strona SPIS TABLIC.. 5 Tabl.. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według okresu rozpoczęcia działalności operacyjnej... 7 Tabl.. Sieć dystrybucji przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową... 7 Tabl.. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według liczby pracujących... 7 Tabl. 4. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według formy prawnoorganizacyjnej... 8 Tabl. 5. Udziałowcy przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową według kryterium rezydenta... 8 Tabl. 6. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według przynależności do grup kapitałowych... 8 Tabl. 7. Przedsiębiorstwa według specjalizacji w działalności leasingowej... 9 Tabl. 8. Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową... 9 Tabl. 9. Liczba i wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia... 9 Tabl. 0. Rodzaje zawieranych umów leasingowych... 0 Tabl.. Rodzaje zabezpieczeń umowy na środki (przedmioty) przekazane w leasing... 0 Tabl.. Rodzaje ochrony ubezpieczeniowej środków (przedmiotów) przekazanych w leasing... Tabl.. Opcje zakończenia umowy leasingu... Tabl. 4. Liczba leasingobiorców (klientów), wartość brutto nowych umów zawartych w okresie od stycznia do grudnia według charakterystyki obsługiwanych leasingobiorców... Tabl. 5. Źródła finansowania środków (przedmiotów) przekazanych w leasing w okresie od stycznia do grudnia... Tabl. 6. Leasingobiorcy według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD), wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od stycznia do grudnia... Tabl. 7. Liczba leasingobiorców według siedziby, wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od stycznia do grudnia... Tabl. 9. Źródła pochodzenia środków (przedmiotów) przekazanych w leasing przez leasingodawcę z nowych umów zawartych w okresie od stycznia do grudnia... Tabl. 0. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia w podziale na rodzaje leasingu

6 Tabl.. Struktura wartości nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia w podziale na rodzaje leasingu... 4 Tabl.. Liczba leasingobiorców, wartość należności leasingowych brutto i wartość nieumorzona środków trwałych w leasingu według rodzaju... 5 Tabl.. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych... 6 Tabl. 4. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według formy działalności leasingobiorcy... 7 Tabl. 5. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych i czasu trwania umowy... 7 Tabl. 6. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych i waluty transakcji... 8 Tabl. 7. Wybrane dane dotyczące działalności przedsiębiorstw prowadzących leasing floty samochodowej... 8 Tabl. 8. Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych... 9 Tabl. 9. Ważniejsze pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstw leasingowych... 0 Tab. 0. Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw leasingowych... 0 Tabl.. Ocena koniunktury w działalności leasingowej

7 Tabl.. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według okresu rozpoczęcia działalności operacyjnej Liczba badanych przedsiębiorstw 00 0 Ogółem Przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność w latach Przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność w latach Przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność w latach Tabl.. Sieć dystrybucji przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową Stan w dniu grudnia Liczba spółek Liczba oddziałów oraz autoryzowanych przedstawicielstw udział w % Liczba pracujących udział w % Ogółem ,0 00, ,0 00,0 do 9 pracujących , 0, ,7 0,7 049 pracujących ,0 9, ,0 6, 5049 pracujących 6 0 0,0 6, ,0 0,7 50 i więcej ,7, , 7, Tabl.. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według liczby pracujących Stan w dniu grudnia Liczba pracujących w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i innych na podstawie ustawy o działalności gospodarczej Liczba pracujących w przedsiębiorstwie Ogółem do 9 pracujących i więcej

8 Tabl. 4. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według formy prawnoorganizacyjnej Stan w dniu grudnia Liczba badanych przedsiębiorstw gółem Spółki akcyjne 4 Spółki komandytowo-akcyjne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 6 6 w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Tabl. 5. Udziałowcy przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową według kryterium rezydenta Stan w dniu grudnia Liczba rezydentów Liczba nierezydentów według % udziału w kapitale (funduszu) podstawowym a = 00 b = 0 Podmioty dominujące do ,9 00 Podmioty dominujące do ,9 00 Ogółem Banki Inne instytucje finansowe (bez banków) Przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne Przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne Osoby fizyczne Inne, w tym: Skarb Państwa a b a b a b a b a b a b a b a b Tabl. 6. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według przynależności do grup kapitałowych Stan w dniu grudnia Liczba spółek 00 0 Przedsiębiorstwa zrzeszone w grupie kapitałowej 6 68 Pozycja przedsiębiorstwa w grupie: jednostki dominujące 6 8 jednostki zależne jednostki stowarzyszone 8

9 Tabl. 7. Przedsiębiorstwa według specjalizacji w działalności leasingowej Stan w dniu grudnia Liczba badanych przedsiębiorstw 00 0 Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową, w tym: jedyny rodzaj działalności dominujący rodzaj działalności 50 5 uboczny rodzaj działalności 5 Pośrednictwo w sprzedaży lub sprzedaż innych (poza leasingiem) produktów produkty bankowe 5 9 produkty ubezpieczeniowe 9 9 jednostki funduszy inwestycyjnych Inna działalność wykup wierzytelności 8 9 inne 8 4 Tabl. 8. Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową Stan w dniu grudnia Sieć własna (oczekiwanie na klienta w placówce) Udział w liczbie pozyskanych klientów do 0% -0% -50% 5-90% 9-99,9% 00% Kontakty przez bank Kontakty przez dostawcę Pośrednicy Pozostałe Tabl. 9. Liczba i wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia 00 0 Liczba zawartych nowych umów w okresie od stycznia do grudnia Wartość zawartych nowych umów w okresie od stycznia do grudnia

10 Tabl. 0. Rodzaje zawieranych umów leasingowych Według prawa własności przedmiotu leasingu: Liczba uzyskanych odpowiedzi 00 0 leasing finansowy 68 7 leasing operacyjny 59 6 leasing mieszany (dwuetapowy) 5 6 Według liczby podmiotów uczestniczących w realizacji umowy leasingu: leasing bezpośredni 9 44 leasing pośredni 5 5 Według rodzaju waluty w jakiej jest realizowana umowa leasingu: leasing złotówkowy 77 8 leasing dewizowy 6 8 leasing walutowy 40 9 Według sposobu pozyskiwania przedmiotu leasingu: leasing inwestycyjny leasing tenencyjny leasing zwrotny 5 54 Według sposobu rozwiązania umowy leasingowej: leasing tradycyjny (standardowy) 79 8 leasing odnawialny Leasing konsumencki (prywatny) 7 Tabl.. Rodzaje zabezpieczeń umowy na środki (przedmioty) przekazane w leasing Liczba przedsiębiorstw 00 0 Kaucja 47 5 Blokada środków na rachunku bankowym 7 Weksel in blanco (z deklaracją) 69 7 Zastaw hipoteczny 7 Przewłaszczenie 4 6 Poręczenie majątkowe: 57 6 poręczenie osoby fizycznej (współmałżonka) poręczenie osoby prawnej Umowa odkupu 8 45 Gwarancje bankowe, korporacyjne 8 6 Cesja wierzytelności, cesja z polisy 50 5 Inne zabezpieczenia w tym: 4 5 zastaw rejestrowy 0

11 Tabl.. Rodzaje ochrony ubezpieczeniowej środków (przedmiotów) przekazanych w leasing Ubezpieczenia komunikacyjne: Liczba przedsiębiorstw 00 0 OC 7 78 Zielona Karta AC NNW 67 7 Assistance 6 66 Ubezpieczenia majątkowe: ogniowo-kradzieżowe: od kradzieży 5 60 od żywiołów 46 5 od spadku wartości 4 4 pozostałe 6 9 Ubezpieczenie na bazie All Risks 0 4 Ochrona prawna 5 Przedłużenie gwarancji 4 4 Tabl.. Opcje zakończenia umowy leasingu Liczba uzyskanych odpowiedzi 00 0 Nieodpłatne przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę 7 Możliwość wykupu 79 8 Zwrot leasingodawcy przedmiotu leasingu 56 6 Sprzedaż przedmiotu na rynku 56 6 Zawarcie nowej umowy na przedmiot wcześniej leasingowany 4 44 Zawarcie nowej umowy na nowy przedmiot 8 6 Tabl. 4. Liczba leasingobiorców (klientów), wartość brutto nowych umów zawartych w okresie od stycznia do grudnia według charakterystyki obsługiwanych leasingobiorców Należności leasingowe Liczba klientów brutto Ogółem Przedsiębiorstwa Administracja publiczna Gospodarstwa domowe

12 Tabl. 5. Źródła finansowania środków (przedmiotów) przekazanych w leasing w okresie od stycznia do grudnia Wartość 00 0 OGÓŁEM Środki własne (fundusze własne) Kredyty Fundusz inwestycyjny Emisje papierów dłużnych Sfinansowane ze środków budżetowych 7 80 Sfinansowane w ramach programów operacyjnych UE z funduszy strukturalnych Rozwoju Regionalnego (EFRR) z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z Funduszu Spójności (FS) z innych (EBOR) Dofinansowanie z innego źródła Inne środki Tabl. 6. Leasingobiorcy według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD), wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od stycznia do grudnia Wartość nowych Liczba umów leasingu leasingobiorców OGÓŁEM Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 48 8 gastronomicznymi Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczenie Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Pozostałe

13 Tabl. 7. Liczba leasingobiorców według siedziby, wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od stycznia do grudnia Leasingobiorcy liczba Wartość nowych umów leasingu OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Tabl. 8. Liczba leasingobiorców, należności leasingowe brutto i wartość nieumorzona środków trwałych według rodzaju umowy leasingowej Stan w dniu grudnia Liczba leasingobiorców Należności leasingowe brutto Nieumorzona wartość środków trwałych w leasingu Ogółem Leasing finansowy bez wartości rezydualnej z wartością rezydualną: gwarantowaną niegwarantowaną Leasing operacyjny Leasing mieszany Liczba leasingobiorców ogółem różni się od sumy wierszy poniżej ze względu na możliwość wielokrotnego korzystania z leasingu przez klientów Tabl. 9. Źródła pochodzenia środków (przedmiotów) przekazanych w leasing przez leasingodawcę z nowych umów zawartych w okresie od stycznia do grudnia Liczba środków (przedmiotów) oddanych w leasing Wartość nowych umów leasingu Ogółem Zakup w RP Zakup w UE Zakup spoza UE

14 Tabl. 0. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia w podziale na rodzaje leasingu Leasing finansowy Leasing operacyjny Leasing mieszany Ogółem Środki transportu drogowego: samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu: powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe Komputery i sprzęt biurowy Nieruchomości Inne Tabl.. Struktura wartości nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia w podziale na rodzaje leasingu Leasing finansowy Leasing operacyjny Leasing mieszany w % Ogółem 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Środki transportu drogowego: 58,9 58,9 76, 7,0,7, samochody osobowe,0 5,6 4,9 4, 4, 0,9 samochody ciężarowe i dostawcze,,5, 6, 5, 0, autobusy,7 0,9 0,9, 0,7 inne pojazdy drogowe 4, 0,9 0, 4,,, Pozostałe środki transportu:,4 4,5 0,4 0,6 6,0 6,4 powietrznego 0,4 0,6 0, 0,,0 6,4 wodnego 0, 0, 0, 0, 0,0 kolejowego,7,6 0, 0,4 5,0 Maszyny i urządzenia przemysłowe 9,7 9, 0,0 4,8 54,8 64,7 Komputery i sprzęt biurowy,5,4,, 0,6 0, Nieruchomości 5,,9,9 0,,5 Inne,, 0, 0,0, 6,6 4

15 Tabl.. Liczba leasingobiorców, wartość należności leasingowych brutto i wartość nieumorzona środków trwałych w leasingu według rodzaju Stan w dniu grudnia Liczba leasingobiorców (przedmiotów) oddanych Liczba środków w leasing Należności leasingowe brutto Nieumorzona wartość środków trwałych w leasingu Ogółem Środki transportu drogowego: samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu: powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe sprzęt budowlany maszyny rolnicze maszyny poligraficzne maszyny do produkcji tworzyw sztucznych (wtryskarki) maszyny do obróbki metalu (centra obróbcze, tokarki, prasy krawędziowe itp.) maszyny dla przemysłu spożywczego sprzęt medyczny sprzęt gastronomiczny wózki widłowe inne Komputery i sprzęt biurowy, w tym: sprzęt komputerowy oprogramowanie Nieruchomości budynki przemysłowe obiekty handlowe i usługowe obiekty biurowe hotele i obiekty rekreacyjne inne Inne Liczba leasingobiorców ogółem różni się od sumy wierszy poniżej ze względu na możliwość wielokrotnego korzystania z leasingu przez klientów 5

16 Tabl.. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych Liczba środków oddanych w leasing Nowe środki trwałe Wartość środków oddanych w leasing Liczba środków oddanych w leasing Używane środki trwałe Wartość środków oddanych w leasing Ogółem Środki transportu drogowego samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe sprzęt budowlany maszyny rolnicze maszyny poligraficzne maszyny do produkcji tworzyw sztucznych (wtryskarki) maszyny do obróbki metalu (centra obróbcze, tokarki, prasy krawędziowe itp.) maszyny dla przemysłu spożywczego sprzęt medyczny sprzęt gastronomiczny wózki widłowe inne Komputery i sprzęt biurowy, w tym: sprzęt komputerowy oprogramowanie Nieruchomości budynki przemysłowe obiekty handlowe i usługowe inne nieruchomości Inne

17 Tabl. 4. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według formy działalności leasingobiorcy IDG i spółki osobowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki akcyjne Pozostałe Ogółem Środki transportu drogowego samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe Komputery i sprzęt biurowy Nieruchomości Inne IDG osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Tabl. 5. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych i czasu trwania umowy do lat od lat do 5 lat powyżej 5 lat Ogółem Środki transportu drogowego samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe Komputery i sprzęt biurowy Nieruchomości Inne

18 Tabl. 6. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od stycznia do grudnia według rodzaju środków trwałych i waluty transakcji PLN EURO CHF USD Inne waluty w przeliczeniu na tys. zł Ogółem Środki transportu drogowego samochody osobowe samochody ciężarowe i dostawcze autobusy inne pojazdy drogowe Pozostałe środki transportu powietrznego wodnego kolejowego Maszyny i urządzenia przemysłowe Komputery i sprzęt biurowy Nieruchomości Inne Tabl. 7. Wybrane dane dotyczące działalności przedsiębiorstw prowadzących leasing floty samochodowej Ilość pojazdów Liczba leasingobiorców Wartość nowych umów leasingu Pozostały kapitał (należności) do spłaty dla umów leasingu finansowego Wartość netto środków trwałych umów leasingu operacyjnego wg umów leasingu zawartych w okresie stan na dzień grudnia od stycznia do grudnia OGÓŁEM auta z silnikiem benzynowym auta z silnikiem Diesla Pełny wynajem długoterminowy FSL Leasing z serwisem LS Wyłączne zarządzanie flotą FM Wyłączne finansowanie Leasing Wynajem krótkoterminowy STR x x x x x x x x x x x x x x x x

19 Tabl. 8. Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych Stan w dniu grudnia 00 0 Aktywa razem Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: nakłady na oprogramowanie komputerowe Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: środki trwałe środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe, w tym: nieruchomości długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, w tym: krótkoterminowe aktywa finansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Kapitał (fundusz) własny, w tym: Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk/strata z lat ubiegłych Zysk/strata netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe

20 Tabl. 9. Ważniejsze pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstw leasingowych 00 0 Przychody z całokształtu działalności Przychody netto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Koszty z całokształtu działalności Koszty z działalności operacyjnej Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Wynik finansowy brutto Zysk brutto Strata brutto Wynik finansowy netto Zysk netto Strata netto 89 9 Tab. 0. Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw leasingowych Ogółem 00 0 w % Wskaźnik poziomu kosztów 9, 87,6 Wskaźnik rentowności obrotu brutto 4 6,7,4 Wskaźnik rentowności obrotu netto 5 4,8 9,6 Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 6 47, 45,9 Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 7, 08,4 Tabl.. Ocena koniunktury w działalności leasingowej Liczba przedsiębiorstw 00 0 Dobra (sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorstwa) 4 0 Neutralna 4 Zła 6 6 Trudno ocenić 9 Przedsiębiorstwa deklarujące rozszerzenie oferty przedmiotowej leasingu 9 Definicje wskaźników Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności. 4 Wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. 5 Wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. 6 Wskaźnik płynności finansowej I stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 7 Wskaźnik płynności finansowej II stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 0

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-LS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-LS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej za 2011 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2014 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2015 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

FKT Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej. za 2009 r.

FKT Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej. za 2009 r. GŁÓWNY URZĄ D STATYSTYCZNY Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa FKT Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej za 2009 r. Portal

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Działalnosc óó gospodarcza z w kapitałem latach 2009-2010 zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecin INFORMACJE I OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

pożyczek ze środków własnych za 2009 r.

pożyczek ze środków własnych za 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Nazwa i adres jednostki l sprawozdawczej PK Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-01 Sprawozdanie o produkcji za 2012 r.

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-01 Sprawozdanie o produkcji za 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.25 14:07:00 +02'00' Dziennik Ustaw 556 Poz. 446 w. rcl.go v.p l GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 2013 Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. Strona 2 z 57 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 SPIS TABEL... 5 SPIS SCHEMATÓW... 6 SPIS WYKRESÓW... 6 WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RAFAKO

Grupa Kapitałowa RAFAKO Grupa Kapitałowa RAFAKO GRUPA PBG ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony roku 15 maja 2014 roku Spis treści Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

za 2011 r. (e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

za 2011 r. (e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PK Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Załącznik do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku RAFAKO S.A. GRUPA PBG ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 2013 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 Do Akcjonariuszy i Inwestorów Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Szanowni Państwo Zakończony został kolejny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne..3 1.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A.

Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki. Zdarzeniem istotnie wpływającym na działalność Spółki było ogłoszenie przez NFI MIDAS S.A. w dniu 24 listopada 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA PBG SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU wraz z opinią biegłego rewidenta EGZEMPLARZ NR 1 Spis treści Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 1 Sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Warszawa, Sierpień 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej... 3 1.1. Struktura grupy kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo