STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA"

Transkrypt

1 STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania jest obszar RP. 3. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o podobnym działaniu. 4.Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony. 5.Stowarzyszenie może używać pieczęci, symbolu i odznak według uzgodnionych wzorów. 6.Działalność stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Do prowadzenia działalności stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, także spośród swoich członków. Rozdział II Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 1. Cele stowarzyszenia: Zwiększanie uczestnictwa dzieci oraz rodziców i opiekunów w życiu społecznym i kulturalnym. Inicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji materialno-prawnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Rozpowszechnianie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób niepełnosprawnych a także ich opiekunów, kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do tych problemów, poprzez zabieranie głosu na forum publicznym. Współpraca ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechniania wiedzy o potrzebach oraz sytuacji społecznej i życiowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych integracyjnych i spotkań okolicznościowych propagujących cele i idee stowarzyszenia. Organizowanie i ułatwianie kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami w obrębie różnych rodzajów niepełnosprawności. Prowadzenie różnych form wymiany poglądów, wsparcia i wzajemnego doradztwa rodziców i przyjaciół osób niepełnosprawnych. Organizowanie rehabilitacji, wypoczynku, opieki socjalnej i pomocy medycznej. Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

2 Wyzwalanie inicjatyw w celu wszechstronnej rehabilitacji. Przeciwdziałanie izolacji wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych. 2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez: Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych, udzielanie konsultacji. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawnej, medycznej. Realizacje programów edukacyjnych, edukacyjno-korekcyjnych oraz kampanii informacyjnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania problemami dzieci niepełnosprawnych. Organizowanie konferencji, koncertów, aukcji i festiwali. Współpraca z organizacjami z pozarządowymi, krajowymi. Współprace z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej. Publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki. Publikacje internetowe itp.) Konsultacje, doradztwo, współpracę z zespołami wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz logopedami, psychologami, pedagogami. 3.Formy działalności wymienione w par. 2 Stowarzyszenie będzie realizowało co do zasady w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. W formie odpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenie może realizować: Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych, udzielanie konsultacji. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawnej, medycznej. Realizacje programów edukacyjnych, edukacyjno-korekcyjnych oraz kampanii informacyjnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania problemami dzieci niepełnosprawnych. Organizowanie konferencji, koncertów, aukcji i festiwali. Współpraca z organizacjami z pozarządowymi, krajowymi. Współprace z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej. Publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki. Publikacje internetowe itp.) Konsultacje, doradztwo, współpracę z zespołami wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz logopedami, psychologami, pedagogami.

3 4. Stowarzyszanie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową. Zyski z działalności gospodarczej będą przekazywane na realizację celów statutowych. Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki. 1. Członkowie stowarzyszenia dzielną się na: Członków zwyczajnych Członków wspierających Członków honorowych 2.Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, pełnoletnia, która jest rodzicem, opiekunem dziecka niepełnosprawnego lub z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej pragnie przyczynić się realizacji zadań statutowych organizacji. Członek zwyczajny ma prawo: Wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia Zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia. Korzystania z pomocy i zaplecza stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi. Członek zwyczajny ma obowiązek: Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia. Regularnego opłacania składek członkowskich Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów stowarzyszenia.3.członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna chętna do niesienia określonej pomocy członkom stowarzyszenia po złożeniu odpowiedniej deklaracji. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji. 4.Członkeim honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna nie będąca członkiem stowarzyszenia zasłużona na rzecz osób niepełnosprawnych. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 5.Ustanie członkostwa 1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwale zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka. 2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: Dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia

4 Automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składnego członkowskich za okres pół roku. Śmierć członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym. 3.Wykluczenia członka następuje w przypadku: Działania na szkodę stowarzyszenia Naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia Popełnienia czynu hańbiącego. 4.Od uchwał zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do walnego zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Rozdział IV Władze stowarzyszenia: 1.Władzami stowarzyszenia są: 1. Walne zebranie członków Stowarzyszania, zwane dalej Walnym Zebraniem. 2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem. 3. Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata. 3. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 4.Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania członków mogą być: Zwyczajne Nadzwyczajne Robocze O terminie zwyczajnego nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad. 2.Zwyczjne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. 3.Nadzwyczajne Walne Zebranie członków jest zwoływane przez Zarząd: Z inicjatywy Zarządu Na wniosek Komisji Rewizyjnej Na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby wniosków. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku. 4.Robocze Walne zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu. 5.Uchwały zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego zebrania członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków. W przypadku równego rozłożenia głosów, w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Wlanego Zebrania. 6. Wybory do władz stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków. 7.W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

5 8.Walne Zebranie członków. Ustala kierunki i program działania członków. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Decyduje w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Wybiera prezesa Zarządu, Zarząd i Komisje Rewizyjną. Uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia. Zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku. Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu. Nadaje tytuły członka honorowego stowarzyszenia. 5.Zarząd Stowarzyszenia 1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. 2. Zarząd składa się z minimum 5 osób (prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka). Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 3.Szczególe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu. 4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 5.Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do: Realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania. Uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Przedstawiania sprawozdań Walnemu Zebraniu Zarządzania majątkiem podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych. Ustalenia wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz stowarzyszenia 6.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis 2 członków Zarządu. 7.Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. 8. do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora. Dyrektor kieruje pracami biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu. 9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 6. Komisja Rewizyjna. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.

6 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 4. Członkowie Komisji mają prawo: Uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym. Wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 5.Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków. 6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m.in.: Kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu Stowarzyszenia. Przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia. Składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu. Składania wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi. Członkowie Komisji pracują społecznie. 7. Członkowie Komisji Stowarzyszenia: a. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa. 1.Majątek Stowarzyszenia składa się : Składek członkowskich członków zwyczajnych. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej. Wpływów z działalności statutowej. Dochodów z majątku Stowarzyszenia. Dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów. Dotacji i kontraktów państwowych. 1.Wyskość składek ustalana jest przez Walne Zebranie. 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia. 3. Do nabywania, zbywania i obciążani majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd. 4. W Stowarzyszeniu zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku

7 małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 5. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 6. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 7. Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie zarządu Stowarzyszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie Rozdział VI Postanowienia końcowe. 1.Zmiany statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. 2.Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione z na zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo