S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ"

Transkrypt

1 S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu. 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Aby właściwie realizować swoje cele moŝe ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 3 Stowarzyszenie moŝe przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w statutach tych organizacji, wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną. Siedziba Stowarzyszenia jest w Kielcach. 4 5 Stowarzyszenie ma prawo uŝywania odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwy Zarząd. 6 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw moŝe zatrudnić pracowników lub zawierać z osobami fizycznymi lub prawnymi umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy. Rozdział II Cele Stowarzyszenia 7 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

3 2. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój społeczności województwa świętokrzyskiego. 3. Podnoszenie kwalifikacji lokalnych zasobów ludzkich i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców oraz promocja zatrudnienia. 4. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zwiększanie szans młodzieŝy na międzynarodowych rynkach pracy, w tym promowanie nauki języków obcych. 5. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczości i promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców regionu. 6. Tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, osób znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach Ŝyciowych. 7. Propagowanie etycznych postaw w relacjach pracodawca - pracownik. 8. Działania na rzecz obrony praw człowieka. 9. Podejmowanie działań na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 10. Pomoc społeczna rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 11. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz aktywności fizycznej. Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez: Rozdział III Sposoby realizacji celów 8 1. Realizację projektów i udział w programach finansujących cele zbieŝne z celami Stowarzyszenia. 2. Prowadzenie działalności o charakterze oświatowo-edukacyjnym zgodnie z celami Stowarzyszenia poprzez organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i konferencji. 3. Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej na rzecz osób i grup objętych celami stowarzyszenia. 4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, których pomoc organizacyjna i finansowa moŝe słuŝyć lokalnemu rozwojowi społecznogospodarczemu. 5. Promowanie innowacyjnych metod uczenia się i nauczania. Rozdział IV Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. zwyczajnych 9

4 2. wspierających 3. honorowych Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia moŝe być osoba fizyczna, obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który przedstawi opinię (rekomendację) dwóch członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, złoŝy deklarację członkowską, uiści wpisowe, a jego kandydatura zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. Uchwała zostaje podjęta na pisemny wniosek zainteresowanego nie później niŝ w terminie 2 miesięcy od daty złoŝenia deklaracji i uiszczenia wpisowego. 2. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia moŝe być równieŝ młodzieŝ powyŝej 14 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, zgodnie z rozdz. 1 art. 3 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia Cudzoziemcy mogą zostać Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, bez względu na ich miejsce zamieszkania. 4. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia, a takŝe: a) przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze, b) zgłaszać uwagi i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia c) korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia w swej działalności d) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia 5. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do: a) przyczyniania się swoją postawą i działalnością do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, b) dbania o dobre jego imię i mienie, c) brania aktywnego udziału w popieraniu i realizowaniu celów Stowarzyszenia, d) przestrzeganiu postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia, e) regularnego opłacania składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członkiem Wspierającym moŝe być osoba prawna lub fizyczna, która wspiera Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zadeklarowany sposób 2. Członkostwo Wspierające nabywa się na zasadach jak Członkostwo Zwyczajne, określonych w 10 niniejszego Statutu. 3. Członkowie Wspierający zobowiązani są do przestrzegania Statutu, uchwał statutowych Władz Stowarzyszenia, oraz wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy finansowej, rzeczowej lub innej na rzecz Stowarzyszenia. 4. Członkowie Wspierający mogą brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 5. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia Członkowie Wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia 6. Członkowie Wspierający będą korzystać z praw przysługujących Członkom Zwyczajnym Stowarzyszenia wymienionych w 10 ust. 4 pkt b-d.

5 12 1. Członkiem Honorowym moŝe zostać osoba fizyczna, która swoim działaniem lub autorytetem wybitnie wspiera cele Stowarzyszenia. Godność Członka Honorowego nadaje walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi posiadają prawa określone w 10 ust.4 pkt b-d i obowiązki wymienione w treści 10 ust.5 pkt a-d. 2. Członkowie Honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) Rezygnacji pisemną złoŝonej Zarządowi, b) Śmierć członka, c) Utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego osobę prawną. 2. Wykluczenie przez Zarząd następuje po podjęciu stosownej uchwały w następujących przypadkach: a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia, b) nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia, c) zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres 12 miesięcy, d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia e) utratę praw obywatelskich orzeczoną prawomocnym wyrokiem sądu. 3. Wykluczenie moŝe nastąpić po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień członka. 14 Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia mu treści tej uchwały. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie członkostwo zostaje zawieszone. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Rozdział V Władze Stowarzyszenia Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem c) Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa trzy lata. 16 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

6 17 1. Do kompetencji Walnego Zebrania naleŝy: a) wybór i odwoływanie Zarządu lub jego poszczególnych członków, wybór Komisji Rewizyjnej, uzupełnianie składu tych organów w okresie ich kadencji, przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności tych organów i udzielanie im absolutorium, b) zatwierdzanie Statutu i jego zmian, c) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia d) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, e) podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, f) ustalanie wysokości składek członkowskich g) ustalenie wpisowego, h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej, i) zatwierdzanie planu pracy Zarządu, j) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu. k) przyznawanie członkostwa honorowego 2. Do kompetencji Walnego Zebrania naleŝą wszystkie sprawy nie zastrzeŝone dla innych władz Stowarzyszenia. Walne Zebranie moŝe być: a) zwyczajne, b) nadzwyczajne Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd jeden raz w roku. O jego terminie i porządku obrad Zarząd jest zobowiązany powiadomić Członków Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni wcześniej. 2. Propozycje uzupełniające do porządku obrad moŝna zgłaszać na piśmie przed rozpoczęciem zebrania. 3. Porządek obrad jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia, 4. Zawiadomienia moŝna takŝe dokonać bezpośrednio, z pisemnym potwierdzeniem przez osobę zawiadamianą. 5. Uchwały podjęte z naruszeniem przepisów niniejszego paragrafu są niewaŝne. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim moŝe ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć: Członkowie Zwyczajni, oraz z głosem doradczym Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi i zaproszeni goście.

7 20 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w następujących przypadkach: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemne Ŝądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od zgłoszenia Ŝądania, c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków, w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od zgłoszenia Ŝądania. 21 Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem jego działalności, oraz reprezentuje go na zewnątrz Zarząd składa się z 3 osób wybieranych na okres 3 lat przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. 2. Odwołanie Zarządu moŝe nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź 7 członków Stowarzyszenia i wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. 3. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy. Prezes Zarządu jest uprawniony do zawierania innych umów, o których mowa w 6 Statutu Do kompetencji Zarządu naleŝy: a) bieŝące kierowanie działalnością Stowarzyszenia, b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, d) nadzór nad sposobem wykorzystania pozyskiwanych funduszy, e) prowadzenie księgowości Stowarzyszenia, f) egzekwowanie składek członkowskich, g) sporządzanie planu finansowego wspierania celów Stowarzyszenia, h) zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie, i) zawieranie umów z innymi podmiotami, j) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, k) uchwalanie regulaminów, które określają wewnętrzny podział organizacyjny i związane są z działalnością Stowarzyszenia, w tym określanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz prowadzenie rachunkowości. 2. BieŜącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia, a podczas jego nieobecności, Wiceprezes.

8 24 W przypadku, rezygnacji, odwołania, wykluczenia lub śmierci Członka Zarządu, Walne Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie. 2 Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 3. Członkowie Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 26 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŝy: 1. Kontrola bieŝącej działalności Stowarzyszenia, 2. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia w szczególności nad działalnością majątkowo finansową, 3. Składanie wniosków w przedmiocie udzielania zarządowi absolutorium na Walnym Zebraniu. 27 W przypadku, rezygnacji, odwołania, wykluczenia lub śmierci Członka Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające. Rozdział VI Majątek Stowarzyszenia 28 Stowarzyszenie moŝe prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach, w rozmiarach słuŝących realizacji celów statutowych. Dochody z tej działalności słuŝą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. Na majątek Stowarzyszenia składają się: 29 a) składki członkowskie, b) darowizny, subwencje, zapisy i dotacje, c) dochody z własnej działalności Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie. 2. Do zbycia nieruchomości Stowarzyszenia potrzebna jest zgoda Walnego Zebrania.

9 Rozdział VII Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia. 31 Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. 32 W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji. 33 Likwidator przeprowadza likwidację w moŝliwie najkrótszym czasie i w tym celu podejmuje czynności określone w ustawie o Stowarzyszeniach. 34 Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji i likwidator zgłosi Sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru Stowarzyszeń.

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo