Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Olsztyn koło Cz-wy, a terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem powiatu częstochowskiego i Gminy Olsztyn. 3. Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią wyłączność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej. 4. Stowarzyszenie może zrzeszać się w innych stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych i zagranicznych w celu realizacji swoich zadań statutowych. 5. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, logo. 6. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego mieszkańców społeczności lokalnej Gminy Olsztyn.

2 II Cele działania. 7. Celem Stowarzyszenia jest: 1. Działania na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności: a ) wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, b) wspieranie rozwoju wsi Olsztyn i obszarów wiejskich Gminy Olsztyn, c) wymiana doświadczeń pomiędzy społecznościami lokalnymi z różnych regionów Europy i świata, d) ochrona praw obywatelskich, e) pluralizm w życiu publicznym, f) uświadamianie społeczności lokalnej znaczenia demokracji, g) tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne, h)edukacja obywatelska, i) współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i pozarządowymi w celu zaspokajania zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców Gminy Olsztyn. 2. Działania na rzecz rozwoju gospodarczego, lokalnego i regionalnego poprzez: a)rozwój sportu, turystyki i rekreacji, ekoturystyki i agroturystyki, b)wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnych, w szczególności bezrobotnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, c)ułatwienie polskim małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą z obszaru Gminy Olsztyn dostępu do wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem oraz źródeł informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, d)współpracę z innymi organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w dziedzinie rozwoju gospodarki, polityki społecznej, rynku pracy, e)poprawę klimatu inwestycyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu Gminy Olsztyn.

3 f)wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, służącej zdobywaniu przez obywateli umiejętności przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji i gospodarki rynkowej oraz służącej przeciwdziałaniu patologiom społecznym i zagrożeniom związanym z nimi, szczególnie wśród młodzieży, g)rozwój budownictwa z uwzględnieniem zasobów naturalnych Gminy Olsztyn. 3. Ochrona środowiska naturalnego i przyrodniczego, a w szczególności: a)zwalczanie problemów spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska, b)współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego z gminami, z różnych regionów Europy i świata, c)ochrona i popularyzacja światowego dziedzictwa przyrody, d)promocja alternatywnych źródeł energii, e)ochrona bioróżnorodności. 4. Promocja Gminy Olsztyn, jej walorów przyrodniczo-turystycznych wśród społeczności lokalnej. 5. Działania na rzecz renowacji zabytków i obiektów zabytkowych na terenie Gminy Olsztyn. 6. Promocja sportu masowego, specjalistycznego i indywidualnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem integracji sportowej osób niepełnosprawnych. 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1.wielostronne propagowanie i wspieranie organizacyjne i rzeczowe działalności prowadzonej na rzecz celów Stowarzyszenia, 2. współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, z organizacjami społecznymi i zawodowymi, środowiskami opiniotwórczymi i szerzenie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia, 3. doradztwo, prowadzenie szkoleń, 4. pomoc prawną i ekonomiczną,

4 5. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinach związanych z działalnością stowarzyszenia, 6. prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 7. organizowanie seminariów i spotkań tematycznych, również w wymiarze międzynarodowym, działalność kulturalno oświatową, wspierającą realizację celów stowarzyszenia, inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji, 8. działalność wydawniczą, 9. aplikowanie o finansowe środki zewnętrzne, w tym unijne, na realizację celów statutowych, 10. działalność promocyjno informacyjną. III. Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki 9. Członkiem Stowarzyszenia jest: 1. członek zwyczajny, 2. członek wspierający, 3. członek honorowy. 10. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która: 1. spełnia wymogi art.3 ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" /Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz 104 ze zmianami/, 2. akceptuje cele Stowarzyszenia, 3. złoży podpisaną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, 4.posiada poręczenie dwóch członków zwyczajnych (nie dotyczy członków założycieli). 11.

5 O przyjęciu lub nie przyjęciu członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. 12. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych lub prawna, popierająca cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji i opłacająca zadeklarowaną składkę. 2. Do obowiązków członka wspierającego Stowarzyszenia należy pomoc w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Członkiem honorowym może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych, która popiera cele statutowe Stowarzyszenia i przyczynia się w sposób wybitny realizacji tych celów. 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 15. Członkostwo wygasa wskutek: 1.dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, 2. śmierci,

6 3. wykluczenia członka, przez Walne Zebranie Członków: - działającego na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew dobrym obyczajom, - zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy, - likwidacji członka (dotyczy osoby prawnej), - skazania członka wyrokiem sądu powszechnego na środek karny pozbawienia praw publicznych. 16. Członkowie działający na szkodę Stowarzyszenia mogą zostać zawieszeni w swoich prawach przez Zarząd do czasu najbliższego Walne Zebranie Członków, które jest władne wykluczyć członka ze Stowarzyszenia. 17. Członek zwyczajny ma prawa i obowiązki do: 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, a) małoletni w wieku od 16 lat do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, b) małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz jednostki. 2. uczestniczenia we wszystkich działaniach organizowanych dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

7 3. korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd, 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia na piśmie do Zarządu, 5. używania znaków Stowarzyszenia i organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem za zgodą Zarządu, 6. opłacania składek członkowskich i wpisowego. 18. Członek wspierający posiada wszelkie prawa i obowiązki wymienione w 17 z wyjątkiem określonych w 17 pkt Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka wspierającego z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich. 20. Członkowie wspierający i honorowi służą radą i pomocą władzom Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych. 21. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia. IV. Władze Naczelne Stowarzyszenia 23. Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Zebraniem, 2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, 3. Komisja Rewizyjna.

8 Walne Zebranie Członków ma prawo do uzupełnienia składu nowych członków władz stowarzyszenia w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji lub z innych przyczyn. 2. Liczba członków poszczególnych władz Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej może ulec zmianie na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zmieniającej statut. 25. Kadencja władz Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej - trwa 5 lat. 26. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie. 27. Zebrania może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 28. Do wyłącznej kompetencji Zebrania należą: 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 2. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3. ocena prac władz Stowarzyszenia, 4. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia, 5. uchwalanie statutu i jego zmiany, 6. wykluczenie członka ze Stowarzyszenia, 7. nadawanie tytułów członka honorowego zgodnie z 14 pkt. 2., 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach nie przypisanych pozostałym organom Stowarzyszenia. 9. ustanawianie składek członkowskich i wpisowego poprzez podjęcie uchwały.

9 Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok, nie później niż do 30 czerwca następnego roku. 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. 3. Uchwały Zebrania zapadają zwykła większością głosów członków obecnych na Zebraniu z wyjątkiem 28 pkt. 2, który wymaga bezwzględnej większości głosów obecnych członków. 4. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów członków zwyczajnych przy obecności, co najmniej 3/4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest: a. na podstawie uchwały Zarządu, b. na pisemny wniosek 50 %+1 ogólnej liczby członków zwyczajnych, c. na żądanie Komisji Rewizyjnej. 2. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać porządek Zebrania. 3. W przypadku nie zwołania Zebrania przez Zarząd w terminie określonym w 29 pkt 1 prawo to przysługuje osobom, które złożyły stosowny wniosek do Zarządu, z zastrzeżeniem, iż członków należy zawiadomić pismem o terminie, miejscu i porządku Zebrania. 31. Zebranie obraduje w sprawach objętych porządkiem obrad a nadzwyczajne Zebranie obraduje w sprawach, w których zostało zwołane. 32. W Zebraniu udział biorą:

10 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, a) małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz jednostki. 2. z głosem doradczym - pozostali członkowie lub osoby zaproszone przez Zarząd Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem kontrolnym. 2. Komisja wybierana jest przez Zebranie w składzie: a. Przewodniczący Komisji, b. Trzech członków Komisji. 3. Do zadań Komisji należy: a. kontrola działalności statutowej, b. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia. 4. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu Komisja i jej poszczególni członkowie mają prawo do pełnej kontroli dokumentów Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie działań. 2. Komisja składa roczne sprawozdania ze swej pracy. 3. Komisja ma prawo zwołać Zebranie. 4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na rok. 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków komisji. 35.

11 Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i w okresie pomiędzy Zebraniami jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 36. Do kompetencji Zarządu należą: 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 2. uchwalanie planów finansowych, 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia, 4. współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych, 5. powołanie jednostek działalności gospodarczej dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, 6. zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonych planów finansowych lub innych. 37. Zarząd składa się z siedmiu członków (włącznie z Prezesem) wybranych przez Zebranie. 38. W skład Zarządu wchodzą: a) Prezes Zarządu, b) Wiceprezes Zarządu, c) Wiceprezes Zarządu, d) Sekretarz, e) Skarbnik, f) Członkowie Zarządu w liczbie dwóch.

12 39. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członek Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwał z zastrzeżeniem Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum czterech członków Zarządu. W przypadkach spornych decyduje głos Prezesa Zarządu. 41 Tryb zwoływania posiedzeń ustalają członkowie Zarządu, w miarę potrzeb, nie mniej niż 4 razy w roku. 42 Jeśli członkowie Zarządu wyrażają zgodę, uchwała Zarządu może być przyjęta w formie pisemnej poprzez jej podpisanie, bez odbycia posiedzenia Zarządu. 43 Podziału obowiązków dokonują między sobą członkowie Zarządu. 44 Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub łącznie dwóch członków Zarządu. 45 Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych niezbędna jest reprezentacja co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Skarbnika. V Majątek i fundusze

13 46 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne dochody. 47 Na fundusz Stowarzyszenia składają się: 1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 2. wpływy z działalności statutowej, 3. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 4. darowizny, spadki, zapisy, 5. dochody wynikające z ofiarności publicznej, 6. dotacje, granty przekazywane przez organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe, krajowe i zagraniczne, na realizację konkretnych spraw wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia. 7. środki uzyskane z działalności gospodarczej Stowarzyszenia z przeznaczeniem na cele statutowe. 48 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 49 Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 50 Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników lub korzystać z usług podmiotów zewnętrznych i płacić im ze środków pozyskiwanych na fundusz Stowarzyszenia. VI Przepisy końcowe.

14 51 Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania podjętej kwalifikowaną większością ¾ głosów członków zwyczajnych przy obecności, co najmniej ¾ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 52 Likwidacja Stowarzyszenia następuje zgodnie z art ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" / Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz 104 ze zmianami/. 52 Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Zebranie wskazuje w drodze uchwały organizacje lub instytucje społeczne nienastawione na zysk, na rzecz, których przekaże majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu. 53 Niniejszy Statut wchodzi w życie po dniu jego rejestracji przez właściwy Sąd. Niniejszy Statut uchwalono na Zebraniu Założycielski w dniu...

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć stowarzyszenie? Informacje ogólne prawo tworzenia i działania stowarzyszeń ma źródło w artykule 12 Konstytucji, jako wolność zrzeszania się; podstawowym aktem, gdzie uregulowane zostały zasady

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu MISPOL Spółki Akcyjnej, w tym zakres spraw wymagających uchwały

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo