STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w skrócie SIRON w Biłgoraju (zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem ). 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Biłgoraj. 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną od daty jego rejestracji w Sądzie Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby niepełnosprawne oraz te, które działają w procesie rehabilitacji tych osób. 2. Celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. Cele wymienione w 2 ust. 2 Stowarzyszenie może realizować poprze: a) organizowanie, finansowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin; b) pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno - bytowych, organizowanie zbiórek żywności, odzieży, węgla oraz pomoc finansowa w uiszczaniu opłat czynszowych za mieszkania znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; c) pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno - leczniczy, organizowanie zbiórek leków i sprzętu rehabilitacyjno - leczniczego; d) organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzin, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności; e) organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych; f) inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie ze społecznością lokalną, organizowanie seminariów, szkoleń, podejmowanie działań na rzecz promocji regionu, działalności wydawniczej 1

2 oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi; g) doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przekazywanie informacji pracodawcom o preferencyjnych warunkach tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; h) organizowanie imprez i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, tworzenie i rozwijanie nowych sekcji sportowych wśród osób niepełnosprawnych, turnieje tenisa stołowego, zawodów łuczniczych, wyścigi na wózkach inwalidzkich oraz organizowanie rajdów samochodowych dla osób niepełnosprawnych; i) działania zmierzające do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej i socjalnej, organizowanie ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin, zachęcanie rad gmin do tworzenia ośrodków rehabilitacyjnych z funduszy odpowiednich instytucji przy istniejących ośrodkach zdrowia; tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, zatrudnienia chronionego oraz wspieranie zatrudnienia i samo-zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy; j) pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym w zakupie i remoncie wózków inwalidzkich, wózków spalinowych, pojazdów specjalnie oprzyrządowanych oraz specjalistycznego oprzyrządowania do pojazdów umożliwiających osobie niepełnosprawnej ich samodzielne prowadzenie, organizowanie zbiórek w/w sprzętu, udzielanie informacji o warsztatach instalujących oprzyrządowanie inwalidzkie, współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców w organizowaniu i finansowanie kursów prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych; k) działania zmierzające do znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych, przedstawianie obiektów użyteczności publicznej niedostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych odnośnym władzom, pomoc i informowanie osób niepełnosprawnych co do możliwości korzystania z funduszy na likwidację barier w domach osób niepełnosprawnych; l) pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych i religijnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpraca z parafiami kościołów różnych wyznań. m) organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie na każdym poziomie kształcenia, w tym na poziomie wyższym; prowadzenie promocji i wspomaganie edukacji; n) organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla organizacji pozarządowych, szkół, urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom, a także dla asystentów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy służących pomocą osobom niepełnosprawnym, osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom; o) organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i 2

3 zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca); p) organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie; q) organizowanie, finansowanie, promowanie oraz prowadzenie działań z zakresu kultury i sztuki, w szczególności filmu, fotografii, poezji, prozy, muzyki, malarstwa, multimediów i innych nowatorskich form i metod prowadzenia działań kulturalnych; r) organizowanie, finansowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie Stowarzyszenie działa w ramach obowiązującego porządku prawnego i ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych. 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zaspokajającą potrzeby życiowe osób niepełnosprawnych, zawierać umowy, zaciągać zobowiązania oraz czynić zapisy i darowizny. 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego. Dochody z działalności odpłatnej przekazywane są w całości na realizację celów statutowych. Rozdział II CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych. 5. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia określona w 2 ust. 1, która akceptuje cele i statut Stowarzyszenia i jest obywatelem RP. 6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna akceptująca cele i statut Stowarzyszenia, a jednocześnie świadcząca na działalność statutową tego Stowarzyszenia. 7. Stowarzyszenie może nadawać tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla sprawy osób niepełnosprawnych. 8. 3

4 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o osobiste złożenie deklaracji, a potwierdzone przez dwóch członków Stowarzyszenia lub członków założycieli. 2. Od uchwał Zarządu w sprawie odmowy i przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia służy osobie zainteresowanej odwołanie do Walnego Zebrania Członków na najbliższym Zebraniu Członków. 3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków. 4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie oświadczenia woli (podania) zainteresowanego. 5. Zarząd prowadzi rejestry członków i przechowuje ich akta. 9. Dowodem członkostwa jest legitymacja członka Stowarzyszenia Członek zwyczajny ma prawo: 10. a) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, b) Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia. 11. Członek wspierający ma prawo do aktywnej działalności w Stowarzyszeniu z tym, że nie może wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 12. Obowiązkiem członka zwyczajnego jak i wspierającego jest: a) Czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia, b) Opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd. c) Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zasad współżycia społecznego Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku: a) Wystąpienia, czyli zrzeczenia się członkostwa (na piśmie), b) Prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego o wykluczeniu, lub z powodu nie wypełnienia w ciągu 6 miesięcy obowiązków statutowych przez członka, na mocy uchwały Zarządu, c) śmierci członka. 2. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od doręczenia decyzji. To samo dotyczy orzeczeń Sądu 4

5 Koleżeńskiego. Władzami Stowarzyszenia są: Rozdział III WŁADZE STAWARZYSZENIA Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ( dalej zwane Walnym Zebraniem ), 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna. 4. Sąd Koleżeński Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie, Zwyczajne i Nadzwyczajne. 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz w roku w terminie do z własnej inicjatywy 1ub na wniosek Komisji Rewizyjnej, po zakończeniu bilansu, bądź 1/5 członków Stowarzyszenia. 2. O Walnym Zebraniu należy powiadomić członków w formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem proponowanego porządku dziennego obrad z 14-dniowym wyprzedzeniem. 3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata. 4. Władze Stowarzyszenia podejmują działania kolegialne, a decyzje w formie uchwał, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie lub przy obecności mniejszej liczby członków w drugim terminie określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego zebrania członków. 5. Walne Zebranie Nadzwyczajne może być zwołane przez Komisję Rewizyjną przy zebraniu, co najmniej ½ głosów poparcia w przypadku łamania przez zarząd prawa. Do uprawnień Walnego Zebrania należy: 17. a) Podejmowanie uchwał, a w tym ustalenie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich, b) Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i bilansu z finansowej działalności Stowarzyszenia, udzielanie absolutorium Zarządowi, (nie przyjęcie sprawozdania lub odrzucenie bilansu powoduje odwołanie Zarządu). 5

6 c) Ocena działalności Zarządu, d) Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, e) Wybór i odwołanie członków Zarządu, f) Przyjmowanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej, g) Ustalenie regulaminu pracy Walnego Zebrania. 18. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ członków Stowarzyszenia Zarząd składa się od trzech do pięciu osób i jest organem wykonawczym i przedstawicielskim Stowarzyszenia. 2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, za wyjątkiem tych, które zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania. 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 3 członków Zarządu. 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Do kompetencji Zarządu należy: 20. a) Wybór przewodniczącego Zarządu, b) Ustalenie regulaminu pracy Zarządu, c) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, d) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, e) Inicjowanie i realizowanie bieżącego programu, zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania, f) Informowanie o treści uchwał członków Stowarzyszenia, g) Zarządzanie mieniem Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą budżetową Walnego Zebrania, h) Nadzór nad przestrzeganiem postanowień statutu, i) Określanie zasad udzielania pomocy socjalnej członkom Stowarzyszenia, j) Ustalanie wzoru sztandaru, pieczęci, legitymacji, odznak itp. k) Powoływanie komisji problemowych o ile zajdzie taka potrzeba, l) Zgłaszanie do właściwego sądu zmian statutu w ustawowo obowiązującym terminie Komisja Rewizyjna w składzie 3-osobowym jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i 6

7 czuwa nad prawidłową działalnością Zarządu. 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji w innych władzach organizacyjnych Stowarzyszenia. 3. Członek Komisji Rewizyjnej jest wybierany na okres kadencji Zarządu. 4. Komisja Rewizyjna kontroluje dwa razy w roku w szczególności: a) Przestrzeganie przepisów organizacyjnych Stowarzyszenia, b) Realizację programów władz Stowarzyszenia, c) Działalność finansową i majątkową władz Stowarzyszenia. 22. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: a) Bieżąca ocena działań Zarządu, b) Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, c) Ustalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, d) Kontrolowanie rocznych bilansów i sprawozdań Zarządu, e) Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności, f) Zgłoszenie wniosków na Walnym Zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, g) Przedstawienie wniosków o zawieszenie w czynnościach Zarządu lub poszczególnych członków, w razie stwierdzenia działalności sprzecznej z przepisami prawa czy statutu, h) Przedkładanie sprawozdań i wniosków Walnego Zebrania Komisja Rewizyjna działa w formie uchwał. 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej: a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 7

8 Rozdział IV SĄD KOLEŻEŃSKI Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy, o nieprzestrzeganie przez członków Stowarzyszenia postanowień statutu, uchwał i regulaminów, nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz nieetycznego postępowania członków. 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 3. Sąd Koleżeński wymierza kary: a) napomnienie b) nagany c) zakazu pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia do końca kadencji władz Stowarzyszenia. d) zawieszenie w prawach członkowskich na okres 1 roku. e) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 4. Od wymierzonej kary można się odwoływać do Walnego Zebrania. Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE Majątek Stowarzyszenia powstaje z: a) składek członkowskich, b) dotacji, c) zapisów, d) imprez sportowych e) zbiórek publicznych i ofiarności publicznej f) działalności odpłatnej pożytku publicznego 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący i jedna dowolna osoba z Zarządu. 3. Zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 8

9 c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe Zmian w Statucie Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej ½ członków Stowarzyszenia. 2. Rozwiązania Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia. 3. Przy rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wskaże w uchwale inne Stowarzyszenie realizujące cele statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych, którym zostanie przekazany majątek rozwiązanego Stowarzyszenia, a także określi tryb rozwiązania Stowarzyszenia i likwidacji pozostałego majątku. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 9

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z

Bardziej szczegółowo