STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny."

Transkrypt

1 STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu WRC Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra. 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Polski. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3 Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru. 4 Stowarzyszenie jest jednostką samorządną, działającą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa Władze Stowarzyszenia używają pieczęci określających ich nazwę. 2. Wzór pieczęci ustala Komitet Założycielski, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6 Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji niezarobkowych celów statutowych. 2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest: - pozostała działalność związana ze sportem ( Z ) - działalność obiektów sportowych ( Z ) - działalność klubów sportowych ( Z ) - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ( Z ) Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji 8 Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i promowanie sportów motorowych, jako bezpiecznej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków rozwijania swoich umiejętności i sztuki jazdy oraz rozwijanie

2 wśród nich poszanowania do bezpiecznej a przede wszystkim zgodnej z przepisami o ruchu drogowym formy korzystania z pojazdów. W działaniach na rzecz ochrony użytkowników dróg Stowarzyszenie będzie wspierało wszelkie działania zgodnie ze statutem 9 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 1. reprezentowanie idei bezpiecznej jazdy przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami tego typu w kraju i za granicą, 2. prowadzenie i popieranie działalności sportowej oraz ochrony środowiska naturalnego, 3. upowszechnianie sportu i bezpiecznej turystyki motorowej, organizowanie imprez oraz organizowanie rekreacji dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin, 4. popularyzowanie idei i działalności Rozdział III Członkowie stowarzyszenia ich prawa i obowiązki 10 I. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. zwyczajnych, 2. wspierających, 3. honorowych Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i uznała statut Stowarzyszenia, regulamin oraz wniosła stosowne opłaty. 2 Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach, oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz.. 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zdeklaruje poparcie materialne dla Członków wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd 4. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom, które osiągnęły wybitne zasługi dla Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, jest zwolniony od świadczeń członkowskich, ma prawo noszenia Odznaki Członka Honorowego 12 O przyjęciu i wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia 13

3 Członek Stowarzyszenia: zwyczajny, honorowy i wspierający ma prawo: 1. uczestniczyć w zebraniach oraz walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia, 2. wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Stowarzyszenia, poddać krytyce ich działalność oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami, 3. uprawiać sporty motorowe na terenach Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie, a na innych za zgodą ich właścicieli z zachowaniem treści i warunków udzielonych zezwoleń. 14 I. Członek zwyczajny, honorowy i wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek: 1. przestrzegać postanowień statutu, wydanych na jego podstawie przepisów i uchwał władz Stowarzyszenia, stać na straży dobrego imienia Stowarzyszenia, sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Stowarzyszenia, ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszelkich jego członków pod rygorem wydalenia dyscyplinarnego ze Stowarzyszenia, 2. pogłębiać wiedzę i praktykę dotyczącą techniki jazdy przez czynny udział w szkoleniu, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 3. opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, 4. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia lub zamienne wpłacić określoną przez Zarząd sumę za nie przepracowanie ustalonego przez Walne Zgromadzenie czasu na te prace, 5. uczestniczyć w zebraniach i walnych zgromadzeniach 15 Członkostwo ustaje wskutek: 1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, 2. Skreślenie na skutek nieopłacenia składki przez okres 1 roku, z wyjątkiem przypadku, gdy Walne Zgromadzenie uzna zwłokę za usprawiedliwioną, 3. Wykluczenie orzeczeniem zarządu, 4. Śmierć członka. 16 Za zasługę w działalności na rzecz Stowarzyszenia mogą być przyznane wyróżnienia, przyznawane za całokształt pracy na rzecz stowarzyszenia w okresie minimum 1 roku. Rozdział IV Władze, Organy wykonawcze oraz zasady organizacyjne 17 I. Władzą Stowarzyszenia jest: 1. Walne Zgromadzenie II. Organem wykonawczym jest: 1. Zarząd. III. Kadencja władz trwa 2 lata. Na 3 miesiące przed upływem czasu, na który władze są wybrane, zwoływane jest Walne Zgromadzenie, którego celem jest wybór Władz na kolejny trzyletni okres. Członkowie władz kończących

4 kadencję mogą starać się o ponowny wybór na te same lub na inne stanowiska we Władzach IV. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków uprawnionych do głosowania. Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić, bądź uchylić każdą uchwałę w przypadku, gdy narusza ona przepisy prawa lub statutu Stowarzyszenia albo inne przepisy wydane na jego podstawie. V. W przypadku powstania wakatu zarządowi, przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ½ pochodzących z wyboru. VI. Walne Zgromadzenia są władne do podejmowania uchwał: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania o ile nie postanowią one inaczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na zasadach określonych dla zwyczajnych zgromadzeń, a uczestniczą w nich członkowie uprawnieni do brania udziału w zwyczajnych zgromadzeniach. VII. Do rozpatrywania spraw członków za czyny określone w 14 jest Zarząd VIII. Odwołanie ukaranego do Walnego Zgromadzenia przysługuje w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą 2. Walne Zgromadzenia dzielą się na: - zwyczajne - nadzwyczajne 19 W walnym Zgromadzeniu członków uczestniczą: 1. Z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi. 2. Z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście. 20 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należą: 1. uchwalenie porządku i regulaminu obrad, 2. ustalenie ogólnych wytycznych działalności Stowarzyszenia, 3. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu, 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, 5. wybór Zarządu, 6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu, 7. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu oraz rozwiązanie się Stowarzyszenia, 8. nakładanie na członków Stowarzyszenia obowiązku wykonania pracy na rzecz Stowarzyszenia, 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz, 10. ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeden raz w roku (pierwsze półrocze).

5 2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków poprzez formę listowną, telefoniczna bądź też za pomocą internetu co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Drugi termin Walnego Zgromadzenia nie wymaga obowiązkowej ilości członków Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków, w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia żądania lub wniosku. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane. 23 Zarząd realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia i za swą działalność odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyboru, wybiera on spośród swych członków: - prezesa, - wiceprezesa, - skarbnika. 25 I. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na posiedzeniu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Do kompetencji Zarządu należy tworzenie warunków rozwoju Stowarzyszenia, w szczególności: 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 2. rozwijanie działalności sportowej i turystycznej, 3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przedstawiania im planów i materiałów, o których mowa w 9, 4. realizacja uchwał Walnych Zgromadzeń, 5. rozpatrywanie, zatwierdzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości w ramach obowiązującego prawa. 26 Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są samodzielnie Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu. 27 Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 50% uprawnionych do głosowana. 28

6 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. 29 I. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia zwłaszcza działalności finansowej w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności, 2. występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądania wyjaśnień, 3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występowanie w przedmiocie absolutorium dla Zarządu II. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Komisja Rewizyjna może dokonać kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia 30 Na majątek Stowarzyszenia składają się, ruchomości i fundusze. 31 Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 1. wpisowe, składki i opłaty członkowskie, 2. dotacje, subwencje i darowizny Gospodarka majątkiem i funduszem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie budżetu, obejmującego dochody i wydatki. 2. Rokiem budżetowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 3. Fundusze Stowarzyszenia przeznacza się na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej. Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania biorących udział w prawomocnych obradach, na wniosek Zarządu 2. W przypadku zgłoszenia wniosku o zmianę statutu przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie na trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć na wniosek Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Wniosek o zmianę statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego. 34

7 Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte zwykła większością głosów członków uprawnionych do głosowania, w trakcie prawomocnych obrad Walnego Zgromadzenia. 35 W razie rozwiązania się Stowarzyszenia, jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania. Sekretarz Zebrania Założycielskiego Przewodniczący Zebrania Założycielskiego Renata Lisowska Rafał Waliłko

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu MISPOL Spółki Akcyjnej, w tym zakres spraw wymagających uchwały

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć stowarzyszenie? Informacje ogólne prawo tworzenia i działania stowarzyszeń ma źródło w artykule 12 Konstytucji, jako wolność zrzeszania się; podstawowym aktem, gdzie uregulowane zostały zasady

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Asseco Poland S.A.

Statut Asseco Poland S.A. Statut Asseco Poland S.A. 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym

Bardziej szczegółowo