Opracowane przez ESKADRA MarketPlace, pierwszą w Polsce agencję dla miast i regionów. II faza prac nad strategią marketingu Województwa Opolskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowane przez ESKADRA MarketPlace, pierwszą w Polsce agencję dla miast i regionów. II faza prac nad strategią marketingu Województwa Opolskiego."

Transkrypt

1 Opracowane przez ESKADRA MarketPlace, pierwszą w Polsce agencję dla miast i regionów. Marketing Miejsc. II faza prac nad strategią marketingu Województwa Opolskiego. Opole, Polska, 2007 r.

2 Still the only Polish winner of the: Eskadra MarketPlace jest częścią Grupy Eskadra, najczęściej nagradzanej w światowych konkursach polskiej grupy marketingowej.

3 WSTĘP OGÓLNY Opolszczyzna jako region nie posiada znanych powszechnie symboli - nie jest rozpoznawalna. W sondaŝach Województwo kojarzone jest jako typowy region Śląski (wielu odwiedzających Opolszczyznę twierdzi, Ŝe było na Śląsku). W rankingu atrakcyjności miast i województw Opolskie wypada najsłabiej. Inwestycje: Opolskie jest ostatnim zawodnikiem, który moŝe się przyłączyć do wyścigu. Mamy niewiele czasu. Potrzeba więc duŝo profesjonalizmu, energii i chęci. Marketing wewnętrzny: b. waŝny, jeśli nie najwaŝniejszy. Motywacja mieszkańców, świadoma walka ze zjawiskami migracyjnymi to kluczowe działania do podjęcia od zaraz. Wizerunek: Jest wiele moŝliwości! Opolszczyzna moŝe rozwijać swój potencjał w kilku róŝnych, ciekawych kierunkach.

4 Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju Województwa Opolskiego: Szanse rozwoju Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i moŝliwość pozyskania środków na realizację zadań z funduszy wspólnotowych Rozwój infrastruktury w europejskich korytarzach transportowych, MoŜliwość realizacji w województwie przedsięwzięć przez inwestorów zewnętrznych w róŝnych dziedzinach gospodarki, szczególnie w zakresie zaawansowanych technologii Reforma finansów publicznych oraz poprawa opłacalności prowadzenia działalności gospodarczej ZagroŜenia rozwoju Opóźnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu krajowym Niedostateczny postęp w reformowaniu finansów publicznych Bariery ekonomiczne w dostępie do usług zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych Niewykorzystanie moŝliwości, jakie daje integracja z Unią Europejską, dla podniesienia poziomu Ŝycia oraz rozwoju gospodarki Niekorzystne zmiany demograficzne

5 WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU OPOLSZCZYZNY (SWOT ROZWÓJ) Silne strony - niskie ceny nieruchomości - wieś opolska - istniejące tereny pod inwestycje przemysłu rolno- spoŝywczego - wysoki potencjał walorów turystycznych - lokalizacja regionu na trasie korytarza transeuropejskiego Bruksela Kijów - sąsiedztwo z Czechami- 4 międzynarodowe przejścia graniczne - rozbudowana sieć kolejowa Szanse rozwoju - największe w skali całego kraju fundusze na rozwój przedsiębiorczości (34% z funduszy unijnych ) - konsekwentnie realizowany Program Odnowy Wsi - dogodne warunki klimatyczne dla rozwoju turystyki, rolnictwa - rozwój turystyki - istnienie telewizji lokalnych oraz czasopism - niemieckość Słabe strony -brak spójności w działaniu powiatów - zbyt niskie zaangaŝowanie w rozwój działalności kulturalnej - słabe wykorzystanie infrastruktury - niska ocena autorytetu władz w opinii publicznej - niski, niezadowalający poziom inwestycji (nakładów kapitałowych) w gospodarce na terenie województwa - brak lotniska - brak walorów turystycznych wyróŝniających się w skali kraju ZagroŜenia rozwoju - migracje - duŝa konkurencyjność ościennych województw w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji - niska aktywność i zaangaŝowanie lokalnej społeczności w rozwój województwa (najniŝsza w kraju frekwencja wyborcza, najniŝsza w kraju liczba działających organizacji pozarządowych)

6 W procesie wyznaczania strategicznych kierunków komunikacji marketingowej Województwa analizie poddane zostały opinie uczestników konsultacji społecznych, badania przeprowadzone na zlecenie Grupy Eskadra, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego, gmin i powiatów a takŝe liczne publikacje, foldery oraz katalogi regionalne.

7 OPIS ANALIZY Analiza została przeprowadzona w oparciu o ogólnie dostępne dane zawarte w Banku Danych Regionalnych (BDR). Do analizy zostały wykorzystane dane z lat (w niektórych przypadkach ze względu na dostępność danych przedziały te zostały ograniczone). Wykorzystano takŝe dane z Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) 2002, oraz dane uzyskane z innych publicznych źródeł (reporty opublikowane na stronach WWW).

8 Proponowane strategiczne kierunki: 1. Opolszczyzna - raj inwestycyjny. 2. Opolszczyzna regionem kultury. 3. Opolszczyzna naturalna i ekologiczna. 4. Opolszczyzna najlepsza dla turystów. 5. Wiejskość - rolnictwo.

9 1. Kierunek strategiczny: RAJ INWESTYCYJNY

10 Ocena potencjału Opolskiego. Ekonomia i gospodarka, aktywność obywatelska, atrakcyjność turystyczna. MAZOWIECKIE WIELKOPOLSKIE POMORSKIE MAŁOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE ŁÓDZKIE LUBUSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE PODLASKIE ŚLĄSKIE -WARMIŃSKO MAZURSKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE OPOLSKIE 81,2 67,7 67,6 66,2 63,3 62,1 55,3 50,1 49,3 46,8 46,3 44,1 44,1 42,1 42,0 38,3

11 Ocena trendu rozwoju: MAZOWIECKIE MAŁOPOLSKIE WIELKOPOLSKIE POMORSKIE ŁÓDZKIE DOLNOŚLĄSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE PODKARPACKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE OPOLSKIE LUBUSKIE PODLASKIE LUBELSKIE -WARMIŃSKO MAZURSKIE ŚLĄSKIE 27,5 25,9 25,8 25,4 23,0 22,8 20,0 19,9 19,9 19,8 19,0 18,5 18,4 16,7 15,9 14,7

12 INWESTYCJE Mocne strony niskie ceny nieruchomości lokalizacja regionu na trasie korytarza transeuropejskiego Bruksela Kijów dogodna lokalizacja 4 międzynarodowe przejścia graniczne Sąsiedztwo dwóch silnych i aktywnych regionów gospodarczych (Wrocław i Katowice (dobre rynki zbytu) Słabe Strony Z badań wynika, Ŝe hasło business - zupełnie nie kojarzy się z regionem WraŜenie braku postępu moŝe wzmacniać odniesienie do regionów sąsiednich, będących wręcz symbolami rozwoju i szybkich zmian badani respondenci kojarzą region bardziej z przyrodą, zielenią, festiwalem, znacznie mnie z inwestycjami często pojawia się opinia o złej jakości dróg w województwie opolskim przedsiębiorcy chętniej inwestują w województwie Dolnośląskim, czy Śląskim

13 WNIOSKI Ze względu na większą atrakcyjność inwestycyjną Ościennych województw (m.in. istnienie aktywnie działających stref ekonomicznych), na Dolnym i Górnym Śląsku lokowane są najbardziej atrakcyjne inwestycje. W obliczu tak silnej konkurencji naleŝy podejmować wszelkie moŝliwe działania słuŝące pozyskaniu inwestorów i oŝywieniu strefy biznesu. Nie wskazane jest jednak traktowanie inwestycji jako głównego atutu. Natura nie znosi próŝni /sektor MiŚ/p. spoŝywczy).

14 2. Kierunek strategiczny: Opolszczyzna - region kultury.

15 Atrakcyjność Województwa Atrakcyjność (ŚREDNIA) Skala 1-5 Atrakcyjność turystyczna (ocena ogólna) Przyroda Klimat, powietrze Jeziora, rzeki, akweny wodne Komunikacja Gastronomia - restauracje, karczmy, itd. Rozrywka-kina, dyskoteki Baza noclegowa Wydarzenia kulturalne-festiwale, koncerty Warunki uprawiania sportu Atrakcyjność zabytków (ocena ogólna) Muzea Mieszkańcy Opolskiego 3,50 4,12 3,61 3,33 3,04 3,82 3,24 3,31 3,56 3,17 3,91 3,52 Reszta kraju 3,65 3,89 3,71 3,64 3,61 3,86 3,72 3,53 4,11 3,56 3,90 3,60

16 Opolszczyzna - region kultury. Mocne strony w skali kraju Opolszczyzna mocno kojarzy się z festiwalem aŝ 39% krajowych respondentów kojarzy Opolszczyznę z wydarzeniami kulturalnymi w kategorii najlepiej oceniane atrybuty 56% ankietowanych deklaruje, Ŝe Opolszczyzna to Festiwal Piosenki w Opolu. Amfiteatry (Góra Świętej Anny, O.). Słabe Strony oprócz powszechnie znanego festiwalu przewaŝają ciekawe imprezy ale o znaczeniu regionalnym (nie są znane) centra kultury wymagają modernizacji w porównaniu do konkurencji

17 WNIOSEK Mimo wielu ciekawych imprez Wypromowanie Opolszczyzny jako regionu kultury wymaga wiele czasu i ogromnych nakładów inwestycyjnych. Szansa komasacja, jakość, specjalizacja, PR.

18 3. Kierunek strategiczny: Opolszczyzna naturalna i ekologiczna.

19 Przyroda- ekologia Mocne strony NATURA W Województwie Opolskim za warte europejskiego nadzoru uznano 9 obszarów przyrodniczych Econet europejski system łączący obszary ekologicznie chronione. Dolina Odry z uchodząca do niej Stobrawką Z naturą obcować moŝna 34 rezerwatach (318 ha) w opinii respondentów region kojarzony jest często z przyrodą, krajobrazem, duŝą ilością zieleni Słabe Strony istnieją inne regiony Polski jak Bieszczady, czy Mazury, które kojarzą się z przyrodą znacznie silniej Opolszczyzna kojarzy się równieŝ ze Śląskiem (okręgiem przemysłowym) zbiorniki wodne zlokalizowane na terenie województwa wymagają podniesienia ich stanu czystości

20 Atrakcyjność Województwa Atrakcyjność (ŚREDNIA) Skala 1-5 Atrakcyjność turystyczna (ocena ogólna) Przyroda Klimat, powietrze Jeziora, rzeki, akweny wodne Komunikacja Gastronomia - restauracje, karczmy, itd. Rozrywka-kina, dyskoteki Baza noclegowa Wydarzenia kulturalne-festiwale, koncerty Warunki uprawiania sportu Atrakcyjność zabytków (ocena ogólna) Muzea Mieszkańcy Opolskiego 3,50 4,12 3,61 3,33 3,04 3,82 3,24 3,31 3,56 3,17 3,91 3,52 Reszta kraju 3,65 3,89 3,71 3,64 3,61 3,86 3,72 3,53 4,11 3,56 3,90 3,60

21 WNIOSEK Przyroda w regionie stanowi wielki potencjał. Jest przedmiotem stałej troski zarówno władz regionu jak i organizacji pozarządowych. To jeden z głównych atutów Opolszczyzny. W obliczu silnej konkurencji ze strony innych regionów nie naleŝy jej jednak traktować priorytetowo.

22 4. Kierunek strategiczny: Opolszczyzna najlepsza dla turystów.

23 Odwiedzanie województwa ODWIEDZANIE OPOLSKIEGO PRZEJAZD PRZEZ WOJEWÓDZTWO Nie pamiętam; 3% Nie pamiętam; 5% Tak ; 47% Nie; 51% Tak ; 56% Nie; 39% raz kilka razy (ale mniej niŝ 6) kilka razy (od 6 do 10 razy) więcej niŝ 10 razy Mieszkańcy Polski (spoza woj. Opolskiego) N=460 14% 29% 18% 40% Mieszkańcy Polski (spoza woj. Opolskiego), którzy nie odwiedzili Województwa. N=233 23

24 Cel przyjazdu do województwa Opolskiego. Odwiedziny rodziny, przyjaciół 45% Wypoczynek letni-wakacje, urlop 31% SłuŜbowy-związany z pracą 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

25 Turystyka i rekreacja: Mocne strony ogromny potencjał walorów turystycznych: przyrodniczych, krajoznawczych, obecność szlaków rowerowych i pieszych o róŝnorodnej tematyce cisza i spokój - to równieŝ jedno z częstszych skojarzeń naszych respondentów Dobre uwarunkowania klimatyczne Słabe strony ciągle zbyt słabe przygotowanie infrastruktury słaba promocja turystyczna regionu ogromna konkurencja ze strony Małopolski, czy Dolnego Śląska zanieczyszczenie wód w zbiornikach wodnych

26 WNIOSEK Rozwój agro- i eko- turystyki na terenach wiejskich oraz turystyki biznesowej w miastach to przyszłość Opolszczyzny. Przygotowanie odpowiedniej bazy turystycznej i paraturstycznej wymaga jednak duŝo czasu i zaangaŝowania. Postępy i efekty pojawiać się będą stopniowo.

27 5. Kierunek strategiczny: Wieś opolska. Gospodarność. Przemysł rolniczy.

28 Wiejskość Przemysł rolniczy Mocne strony na pytanie z czego jesteś dumny mieszkaniec Opolszczyzny odpowiada często: z Wśi Opolskiej Opolska Wieś w skojarzeniach respondentów krajowych to porządek, czystość i schludność ponad 60% regionu stanowią uŝytki rolne władze regionalne podkreślają, iŝ najwaŝniejsze jest pobudzenie przedsiębiorczości zwłaszcza w sferze usług i przetwórstwa rolno- spoŝywczego Opolszczyzna znajduje się w krajowej czołówce jeśli chodzi o plony zbóŝ a takŝe produkcję mleka krowiego Bogactwo tradycji na przykładzie kuchni regionalnej Słabe strony promując wiejskość zmniejszamy moŝliwości rozwoju miast opolskich stereotypowo prowincjonalizujemy region nie mamy odp. silnego wizerunku na tym polu - ryzykujemy starcie na tym polu z regionami o silnych cechach komunikacyjnych w tej dziedzinie

29 Wiejskość to wiele moŝliwości!! Opolszczyzna to region o tradycjach rolniczych, silny dzięki swoim mocnym podstawom, inwestycjom rolnospoŝywczym, historii etc.

30 Wczesna wiosna, ciepłe lato oraz długa łagodna jesień. Mały, pełen barw region rolniczy. Lasy, łąki

31 Polska czy Holandia?

32 Wysoko rozwinięty przemysł rolno- spoŝywczy. Mleko, sery, zboŝe, owoce. Opolszczyzna moŝe zasłynąć ze swoich naturalnych produktów /markowych/.

33 Promocja Opolszczyzny jako regionu rolno-spoŝywczego (na wzór holenderski) to naturalny i mocny kierunek.

34 Konieczność stworzenia regionalnych marek spoŝywczych. Opolskie smaczne i zdrowe, Dobre Bo Opolskie.

35 Komunikat region rolniczy, wiejskość moŝna przedstawić na dwa sposoby: RACJONALNIE dobrze zarządzana wieś niemiecka precyzja i porządek zasobna, dobrze zagospodarowana (to dobry punkt widzenia z pewnością przyciągający inwestorów).

36 Drugi punkt widzenia: EMOCJONALNY cisza, spokój, harmonia wypoczynek bezpieczeństwo swoboda (To dobry punkt widzenia dla turystów, działań związanych z ochroną przyrody).

37 WSZYSTKO JUś MAMY! BRAKUJE TYLKO HOLENDERSKICH KWIATÓW!? : )

38 Z czym musimy się zmierzyć? Z duŝymi i silnymi sąsiadami (pozycjonowanie). Autostradą bez zjazdów i stacji (lobbying, konkretne inwestycje). Nijakością komunikacyjną. Brakiem zdecydowania w działaniu. Opolskie potrzebuje mocnych liderów (leadership+wizja i strategia).

39 USP? Unikalna wieś. W niej solidność, gospodarność, bogactwo kulinarnych specjałów, tradycji ludowych, wątki eko, agroturystyczne, nowoczesny wątek rolnictwa wydajnego, walory geograficzne i klimatyczne sprzyjające długiej i bujnej wegetacji. Generalnie kameralna kraina małych miejscowości, lokalnych społeczności. Komunikacja międzykulturowa. Mniejszość niemiecka jako katalizator. W niej tolerancja, umiejętność utrzymania dobrosąsiedzkich stosunków, relacje międzykulturowe (cross cultural communications). Jedyne takie miejsce gdzie Niemcy Ŝyją w zgodzie z Polakami od dawna (i co z tego wynika). Wielokulturowość. Pomost. Ludzie i stereotypy narodowościowe.

40 BIG IDEA. Wieś. Na bazie USP. Region sielski, piękny, wygodny do Ŝycia, spokojny. Świadomy swojego piękna, charakteru, z dystansem patrzący na wielkomiejską gorączkę sąsiadów. Rozkwit. Na bazie USP i danych. Symbolem Opolszczyzny stają się kwiaty, słowem kluczowym region rozkwitu, kwitnąca opolszczyzna. Dialog. Na bazie USP. Mniejszość niemiecka jako pretekst do zajęcia pozycji miejsca DIALOGU, bramy łączącej cywilizacje, kultury, narody. Rozumiemy, rozmawiamy, szanujemy, podziwiamy się wzajemnie. Niemcy, przesiedleńcy, autostrada, brama morawska etc. Muzyka. Na bazie skojarzeń. Z zaląŝka (Festiwal) wykuwamy nową jakość (region muzyki, festiwali, NONSTOP Festiwal, amfiteatry). Stawiamy na kulturę.

41 Wieś>Gospodarność. Na bazie USP. Region sielski, piękny, wygodny do Ŝycia, spokojny. Świadomy swojego piękna, charakteru, z dystansem patrzący na wielkomiejską gorączkę sąsiadów. Pełen tradycjnych przysmaków. Solidny, historyczny, gospodarny, wydajny, europejski.

42 Rozkwit. Na bazie USP i danych. Symbolem Opolszczyzny stają się kwiaty, słowem kluczowym region rozkwitu, kwitnąca opolszczyzna.

43 Dialog. Na bazie USP. Mniejszość niemiecka jako pretekst do zajęcia pozycji miejsca DIALOGU, bramy łączącej cywilizacje, kultury, narody. Rozumiemy, rozmawiamy, szanujemy, podziwiamy się wzajemnie. Niemcy, przesiedleńcy, autostrada, brama morawska etc.

44 Muzyka. Na bazie skojarzeń. Z zaląŝka (Festiwal) wykuwamy nową jakość (region muzyki, festiwali, NONSTOP Festiwal, amfiteatry). Stawiamy na kulturę.

45 BIG IDEA. Wieś. Na bazie USP. Region sielski, piękny, wygodny do Ŝycia, spokojny. Świadomy swojego piękna, charakteru, z dystansem patrzący na wielkomiejską gorączkę sąsiadów. Jedzenie. Rozkwit. Na bazie USP i danych. Symbolem Opolszczyzny stają się kwiaty, słowem kluczowym region rozkwitu, kwitnąca opolszczyzna. Linia abstrakcyjna. Dialog. Na bazie USP. Mniejszość niemiecka jako pretekst do zajęcia pozycji miejsca DIALOGU, bramy łączącej cywilizacje, kultury, narody. Rozumiemy, rozmawiamy, szanujemy, podziwiamy się wzajemnie. Niemcy, przesiedleńcy, autostrada, brama morawska etc. Muzyka. Na bazie skojarzeń. Z zaląŝka (Festiwal) wykuwamy nową jakość (region muzyki, festiwali, NONSTOP Festiwal, amfiteatry). Stawiamy na kulturę.

46 Dyskusja i etap III. Wybór i rozwinięcie.

47 Mateusz Zmyślony Creative Director, Dziękujemy za uwagę!

48

49 ESKADRA MarketPlace Grupa ESKADRA Biuro Warszawa: ul. Racławicka Warszawa Biuro Kraków: ul. Jeleniogórska Kraków

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 Wrocław, marzec 2008 AUDYT POTENCJAŁU MARKI Dla Miasta Sieradza WSTĘP DuŜa konkurencja miedzy miastami w dostępie do zewnętrznych zasobów: inwestycji,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5 MAŁOPOLSKA 2015 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Projekt 22/09/2005 1 Spis treści: WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 czerwiec 2010 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 3 1.1 Podejście marketingowe... 3 1.2 Wnioski z sytuacji zastanej... 4 2. DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Analiza uwarunkowań i koncepcja rozwoju lokalnego produktu turystycznego HAJ! - Uroda Haciek Zaprasza stworzona w ramach zadania Chrońmy niezwykłą urodę Haciek realizowanego przez Lokalną Grupę Działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Województwa Lubelskiego

Województwa Lubelskiego Zarząd Województwa Lubelskiego PROJEKT Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 (z perspektywą do 2030 r.) L u b l i n, k w i e c i eń 2013 r. Wprowadzenie NajwaŜniejszym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI JANÓW LUBELSKI

STRATEGIA MARKI JANÓW LUBELSKI STRATEGIA MARKI JANÓW LUBELSKI esse pr&marketing&coaching Agnieszka Smreczyńska-Gąbka WPROWADZENIE W obliczu zmian zachodzących w województwie lubelskim w przedmiocie celów i metod promocji regionu waŝną

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

MARKA WIEJSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO. Monografia pod redakcją Piotra Palicha

MARKA WIEJSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO. Monografia pod redakcją Piotra Palicha MARKA WIEJSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO Monografia pod redakcją Piotra Palicha Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2009 RECENZENCI: prof. dr hab. Maciej Drzewiecki prof. dr hab. inŝ. Piotr Palich

Bardziej szczegółowo

Leszno w projekcie RUnUP

Leszno w projekcie RUnUP Leszno w projekcie RUnUP 1. Strategia przyciągania i zatrzymania wykwalifikowanych pracowników. 2. Strategia partnerstwa w ramach potrójnej spirali na rzecz pozyskania nowych inwestorów i pracowników.

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: SILNE STRONY POWIATU CHOJNICKIEGO Atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z punktu widzenia zmiany gospodarczej w powiecie chojnickim

Tabela 1: SILNE STRONY POWIATU CHOJNICKIEGO Atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z punktu widzenia zmiany gospodarczej w powiecie chojnickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lp. 1 2 3 4 1. WYMIAR PRZESTRZENNY Walory przyrodnicze Położenie geograficzne Infrastruktura komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Załącznik do Uchwały nr 323/1635/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14września 2010 roku. Powiat Tarnogórski Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Sierpień, 2010 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r.

Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r. Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r. Zespół ekspertów: RENATA GŁOMB, MICHAŁ GOLEMO, ANDRZEJ KLIMCZUK, BEATA MAKARSKA, JANUSZ MERCHUT, ŁUKASZ NIKITIN, PAWEŁ TADEJKO Opracowanie i redakcja: KRZYSZTOF GŁOMB Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Copyright by Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Stawki 2, 00-193 Warszawa

Copyright by Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Stawki 2, 00-193 Warszawa Copyright by Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Stawki 2, 00-193 Warszawa Opracowanie zostało przygotowane przez zespół Krajowej Markowej Infrastruktury Turystycznej w składzie: 1. Sylwester Pruchniewski

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo