Micha³ Œwier ewski Zasilanie awaryjne i bezprzerwowe odbiorników elektrycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Micha³ Œwier ewski Zasilanie awaryjne i bezprzerwowe odbiorników elektrycznych"

Transkrypt

1 Zeszyt 45 Micha³ Œwier ewski Zasilanie awaryjne i bezprzerwowe odbiorników elektrycznych Listopad 2013

2 PODRÊCZNIK DLA ELEKTRYKÓW praca zbiorowa pod redakcj¹ Jana Strojnego Zeszyt 45 Zasilanie awaryjne i bezprzerwowe odbiorników elektrycznych Autor: Micha³ Œwier ewski Recenzent: Tomasz Radziewicz Tekst dostarczono w listopadzie 2013 r. Od Wydawcy Wiele obiektów technicznych wymaga uk³adów zasilaj¹cych o zwiêkszonej lub gwarantowanej pewnoœci dostawy energii elektrycznej. Nale y tu zaliczyæ np. banki, centra przetwarzania danych i informacji, policjê, stra po arn¹, obiekty ³¹cznoœci, obiekty wojskowe itp. Niejednokrotnie zastosowanie zasilania dwustronnego jest niewystarczaj¹ce i konieczne s¹ dodatkowe Ÿród³a energii w postaci np. zespo³u pr¹dotwórczego. Zespo³y pr¹dotwórcze spalinowo-elektryczne s³u ¹ do sta³ego lub tymczasowego zasilania instalacji i odbiorów. Mog¹ te byæ Ÿród³em zasilania rezerwowego, uruchamianym w razie niesprawnoœci zasilania podstawowego. W zale noœci od przeznaczenia zespo³u, jego budowy i trybu pracy oraz warunków œrodowiskowych, ró ne s¹ wymagania odnoœnie wykonania zasilanej instalacji. Podstawowym warunkiem poprawnoœci dzia³ania i wspó³pracy z sieci¹ jest tu zachowanie wymagañ zasad ochrony przeciwpora eniowej przy zasilaniu z rezerwowego lub dodatkowego Ÿród³a energii. Dlatego zalecamy Cczytelnikom niniejszego zeszytu równoczesne zapoznanie siê z artyku- ³em dr in. Edwarda Musia³a zamieszczonym w towarzysz¹cym zeszytowi numerze miesiêcznika INPE nr 170/171 (str. 3-31) i poœwiêconym ochronie przed pora eniem w instalacjach zasilania z zespo³ów pr¹dotwórczych z uwzglêdnieniem aktualnego stanu wiedzy technicznej i wymagañ normalizacyjnych. Wydawnictwo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego Copyright by: COSiW SEP Zak³ad Wydawniczy INPE w Be³chatowie Utwór w ca³oœci ani we fragmentach nie mo e byæ powielany, ani rozpowszechniany za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicznych, mechanicznych, kopiuj¹cych, nagrywaj¹cych i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Miesiêcznik INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych Rok wyd. XVI Podrêcznik INPE dla Elektryków Zeszyty monotematyczne (bezp³atny dodatek dla prenumeratorów miesiêcznika) ISSN Wydawca i Redakcja: SEP COSiW w Warszawie, Zak³ad Wydawniczy INPE w Be³chatowie, ul. Czapliniecka 44, Be³chatów, tel , fax , Adres dla korespondencji: ul. Kalinowa 5, Be³chatów Kierownik ZW Redaktor Naczelny: Tadeusz Malinowski tel , kom Z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Strojny tel Biuro i Ksiêgowoœæ: Ma³gorzata Filipiak, tel , kom Sk³ad komputerowy: KON Tekst Kraków, Druk: Leyko Kraków Nak³ad: do 5500 egz. 2 Podręcznik

3 SPIS TREŒCI 1. Wstêp 7 2. Pojêcia i definicje u yte w opracowaniu 9 3. Jakoœæ energii elektrycznej Czêstotliwoœæ napiêcia zasilaj¹cego Napiêcie zasilaj¹ce Harmoniczne napiêcia Moce i inne dane przebiegów odkszta³conych Skutki odkszta³ceñ napiêcia Wymagania przepisów w zakresie jakoœci energii Realizacja standardów jakoœci energii ród³a zasilania rezerwowego Sieæ elektroenergetyczna Zespo³y pr¹dotwórcze Wprowadzenie Przeznaczenie zespo³ów pr¹dotwórczych Podzia³ zespo³ów pr¹dotwórczych Parametry podstawowe i charakterystyki Pr¹dnice Moce zespo³ów pr¹dotwórczych Rozruchy zespo³ów pr¹dotwórczych Pr¹d zwarciowy Sterowanie parametrami zespo³ów pr¹dotwórczych Sposoby u ytkowania zespo³ów pr¹dotwórczych Dobór zespo³ów pr¹dotwórczych Moc zespo³ów pr¹dotwórczych do zasilania odbiorników nieliniowych Samoczynne za³¹czanie rezerwy 48 4,2,14. Zasilanie awaryjne z zespo³ów pr¹dotwórczych Eksploatacja zespo³ów pr¹dotwórczych Zasilacze pr¹du sta³ego Prostowniki Przetwornice DC/DC Filtracja napiêcia wyprostowanego 64 Zeszyt 45 3

4 Stabilizacja napiêcia Funkcje zabezpieczaj¹ce Zasilacze modu³owe Wspó³praca zasilaczy pr¹du sta³ego Warunki monta u i eksploatacji Zasilacze UPS Zasilacze UPS typu VFD (off-line) Zasilacze UPS typu VI (line-interactiv) Zasilacze UPS typu VFI (true- on line) Zasilacze UPS z regulowan¹ amplitud¹ i czêstotliwoœci¹ napiêcia wyjœciowego Zasilacze UPS transformatorowe Wspó³czynnik szczytu (Crest-factor) Pr¹d zwarcia UPS Technologia IGBT Uk³ady zasilania bezprzerwowego z UPS Niezawodnoœæ zasilaczy UPS Eliminacja wy szych harmonicznych Wspó³praca zespo³ów pr¹dotwórczych z zasilaczami UPS Baterie akumulatorów Cykle pracy akumulatorów Cechy u ytkowe i parametry akumulatorów Dobór pojemnoœci akumulatorów do zasilaczy UPS Instalowanie akumulatorów Wp³yw temperatury zewnêtrznej Wymagania eksploatacyjne Inne technologie akumulatorów Ogniwa paliwowe 104 Literatura Podręcznik

5 Zasilanie awaryjne i bezprzerwowe odbiorników elektrycznych STRESZCZENIE Opracowanie dotyczy zagadnieñ jakoœci i pewnoœci zasilania odbiorników elektrycznych i elektronicznych, zw³aszcza urz¹dzeñ szczególnie wra liwych na zanik napiêcia zasilaj¹cego. Omówiono w szczególnoœci Ÿród³a zasilania rezerwowego i bezprzerwowego z sieci elektroenergetycznej, z zespo³ów pr¹dotwórczych, z zasilaczy pr¹du sta³ego i zasilaczy UPS. W pierwszym rozdziale omówiono zagadnienia jakoœci energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców, wp³ywu odbiorników, zw³aszcza o charakterze nieliniowym, na jej jakoœæ oraz skutki zaniku napiêcia zasilaj¹cego. W nastêpnych rozdzia³ach opisano cechy konstrukcyjne zespo- ³ów pr¹dotwórczych, parametry i warunki wspó³pracy z instalacj¹ elektroenergetyczn¹ (samoczynne za³¹czanie rezerwy) oraz zasady ich eksploatacji. W dalszych rozdzia³ach omówiono zasady budowy, dzia³ania i przeznaczenia zasilaczy bezprzerwowych pr¹du sta³ego i przemiennego UPS oraz ich wspó³pracê z akumulatorami zw³aszcza o³owiowo-kwasowymi i nowej generacji. Podstawowym zadaniem UPS jest krótkoterminowe zasilanie w przypadku przerwy w zasilaniu podstawowym. Jednak wiele UPS jest zdolnych do ograniczenia problemów zwi¹zanych z jakoœci¹ zasilania, zw³aszcza: napiêæ szczytowych i przepiêæ, krótkich i d³ugich przerw w zasilaniu, szumów zdefiniowanych jako fale wysokiej czêstotliwoœci lub oscylacyjne emitowane przez pobliskie urz¹dzenia, wahañ napiêcia, zak³óceñ wy szymi harmonicznymi. Problematyka jest przedstawiona w oparciu o krajow¹ literaturê techniczn¹, akty prawne, normy i materia³y firmowe z uwzglêdnieniem ustawodawstwa UE. Emergency and uninterruptible electric power supply ABSTRACT The book presents the principles of emergency and uninterruptible power supply to electrical and electronic equipment. The first chapter is devoted to the problems of quality of power suuply. The subsequent parts cover the issues when the input power source, typically mains power fail. In those circumstances the emergency power supply must be delivered to loads from an emergency power system, standby generator or UPS (uninterruptible power supply). A UPS differs from an emergency power system or standby generator, providing near-instantaneous protection from input power interruptions, by supplying energy stored in batteries. The on-battery runtime of most uninterruptible power sources Zeszyt 45 5

6 is relatively short (only a few minutes) but sufficient to start a standby power source or properly shut down protected eqipment. A UPS is typically used to protect the hardware such as computers, data centers, telecommunication or other electrical and electronic equipment where an unexpected power disruption could cause injuries, fatalities, serious business problems or data loss. The primary role of any UPS is to provide short-term power supply when the input power source fails. However, most UPS units are also capable to correct common utility power problems, such like: voltage spike or sustained overvoltage; momentary or sustained reduction in input voltage; noise, defined as a high frequency transient or oscyllation, usually injected into the line by nearby equipment; instability of the mains frequency; harmonic distortion of the sinusoidal waveform expected in the line. All issues are presented on the basis of Polish terminology and literature, official recommendations, and standards and take into account the corresponding EU regulations. 6 Podręcznik

Jan Maksymiuk, Jacek Nowicki Tendencje rozwojowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic

Jan Maksymiuk, Jacek Nowicki Tendencje rozwojowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic Jan Maksymiuk, Jacek Nowicki Tendencje rozwojowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic Czerwiec 2013 PODRÊCZNIK DLA ELEKTRYKÓW praca zbiorowa pod redakcj¹ Jana Strojnego Tendencje rozwojowe aparatów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 100 Transport 2013 Jacek Pa Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych ANALIZA NIEZAWODNO

Bardziej szczegółowo

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 147 156 ISSN 1429-6675 Rados³aw SZCZERBOWSKI* Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli STRESZCZENIE. Szereg

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14.

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14. 1 Wielkopolska Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9 tel./fax (0-61) 853-80-19, (0-61) 853-80-38 wew. 101 sekretariat, wew. 102 uprawnienia wew. 104 zaœwiadczenia,

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n SEP. Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Maj 2014. Do Czytelników

B i u l e t y n SEP. Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Maj 2014. Do Czytelników Maj 2014 46 B i u l e t y n Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Nr 46 Tarnów Maj 2014 SEP do u ytku wewnêtrznego Do Czytelników Wydawca: Zarz¹d Oddzia³u Tarnowskiego SEP Tarnów ul.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Józef PASKA* Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce STRESZCZENIE. Energetyka rozproszona, rozproszone Ÿród³a energii, wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych. Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa

ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych. Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych ` Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa 10. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d systemów zabezpieczaj¹cych œrodowisko gruntowo-wodne przed wyciekami olejów elektroizolacyjnych z transformatorów wkontekœciewymogówprawnych

Przegl¹d systemów zabezpieczaj¹cych œrodowisko gruntowo-wodne przed wyciekami olejów elektroizolacyjnych z transformatorów wkontekœciewymogówprawnych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Anetta KUCHARSKA* Przegl¹d systemów zabezpieczaj¹cych œrodowisko gruntowo-wodne przed wyciekami olejów elektroizolacyjnych z transformatorów

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie

Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 1 2012 ISSN 1429-6675 Waldemar DO ÊGA* Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono prawno-ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Tomasz POP AWSKI*, Kazimerz D SAL* Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Andrzej Brejnak Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

O bardziej doskona³ej Unii Europejskiej

O bardziej doskona³ej Unii Europejskiej POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 1 5 18 ISSN 1429-6675 Jacek MALKO* O bardziej doskona³ej Unii Europejskiej STRESZCZENIE. Podstawowymi celami Unii Europejskiej, wyra onymi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo