Jan Maksymiuk, Jacek Nowicki Tendencje rozwojowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jan Maksymiuk, Jacek Nowicki Tendencje rozwojowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic"

Transkrypt

1 Jan Maksymiuk, Jacek Nowicki Tendencje rozwojowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic Czerwiec 2013

2 PODRÊCZNIK DLA ELEKTRYKÓW praca zbiorowa pod redakcj¹ Jana Strojnego Tendencje rozwojowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic Autorzy: prof. dr hab. in. Jan Maksymiuk, dr in. Jacek Nowicki Recenzent: prof. dr hab. in. Andrzej Wolny Tekst dostarczono w czerwcu 2013 r. Od Wydawcy Niniejszy zeszyt Podrêcznika INPE dla Elektryków stanowi kontynuacjê serii dwóch zeszytów autorstwa p. prof. Jana Maksymiuka, a mianowicie: zeszytu nr 33 Aparaty elektryczne I. Podstawy doboru oraz zeszytu nr 34 Aparaty elektryczne II. Podstawy eksploatacji. Na proœbê redakcji INPE, panowie: prof. Jan Maksymiuk z Politechniki Warszawskiej i dr in. Jacek Nowicki Dyrektor Rozwoju Biznesu, Elektrobudowa S.A. przedstawili problematykê aktualnych tendencji rozwojowych w zakresie technologii, materia³ów, konstrukcji a tak e metodyki eksploatacji nowoczesnych aparatów elektroenergetycznych i rozdzielnic AER dla œrednich i wysokich napiêæ. Przedstawiono g³ówne czynniki decyduj¹ce o rozwoju konstrukcji aparatów i rozdzielnic, problematykê niezawodnoœci i diagnostyki aparatów i urz¹dzeñ elektroenergetycznych œredniego i wysokiego napiêcia a tak e ich wspó³czesne tendencje rozwojowe z uwzglêdnieniem zagadnieñ energoelektroniki i zastosowania pr¹du sta³ego. Zeszyt stanowi kontynuacjê i uzupe³nienie problematyki aparatów elektrycznych przedstawionej we wy ej wspomnianych zeszytach podrêcznika INPE oraz problematyki przedstawianej w innych zeszytach oraz naszym miesiêczniku. Redakcja INPE Copyright by: COSiW SEP Zak³ad Wydawniczy INPE w Be³chatowie Utwór w ca³oœci ani we fragmentach nie mo e byæ powielany, ani rozpowszechniany za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicznych, mechanicznych, kopiuj¹cych, nagrywaj¹cych i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Czasopismo jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego Miesiêcznik INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych Rok wyd. XVII Podrêcznik INPE dla Elektryków Zeszyty monotematyczne (bezp³atny dodatek dla prenumeratorów miesiêcznika) ISSN Wydawca i Redakcja: SEP COSiW w Warszawie, Zak³ad Wydawniczy INPE w Be³chatowie, ul. Czapliniecka 44, Be³chatów, tel , fax , Adres dla korespondencji: ul. Kalinowa 5, Be³chatów Kierownik ZW Redaktor Naczelny: Tadeusz Malinowski tel , kom Z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Strojny tel Biuro i Ksiêgowoœæ: Ma³gorzata Filipiak, tel , kom Sk³ad komputerowy: KON Tekst Kraków, Druk: Leyko Kraków Nak³ad: do 5500 egz. 2 Podręcznik

3 SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie 6 2. G³ówne czynniki wspó³decyduj¹ce o rozwoju aparatów elektrycznych i rozdzielnic Aparaty elektryczne i rozdzielnice w uk³adach wytwarzania, przesy³u i rozdzia³u energii elektrycznej Zu ycie i starzenie aparatów elektrycznych i rozdzielnic Rozwój technologii i podzespo³ów stosowanych w budowie AER Materia³y i uk³ady elektroizolacyjne Uk³ady gaszeniowe Mechanizmy i napêdy Niezawodnoœæ i diagnostyka aparatów elektrycznych i rozdzielnic Zarz¹dzanie zasobami a tryb eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych Niezawodnoœæ AER na tle wyników ankiet CIGRE Wprowadzenie Niezawodnoœæ wy³¹czników wysokonapiêciowych Niezawodnoœæ od³¹czników i uziemników Niezawodnoœæ rozdzielnic typu GIS Niezawodnoœæ przek³adników Rozwój elementów energoelektronicznych podstawowe uk³ady przekszta³tników i ³¹czników Wprowadzenie Pó³przewodnikowe elementy energoelektroniczne Tranzystory IGBT przysz³oœæ energoelektroniki Pr¹d sta³y powrót do Ÿróde³ elektrotechniki Rys historyczny Ku praktycznemu wykorzystaniu wiedzy o elektrycznoœci Pionierski okres rozwoju elektrotechniki - do wojny pr¹dów Wspó³czesny stan generacji, magazynowania i zastosowañ pr¹du sta³ego Wprowadzenie Generacja, magazynowanie i rozdzia³ energii pr¹du sta³ego Wysokonapiêciowe linie przesy³owe pr¹du sta³ego Tendencje rozwojowe konstrukcji aparatów i rozdzielnic pr¹du przemiennego Aparaty i rozdzielnice wysokich napiêæ Wysokonapiêciowe wy³¹czniki pró niowe i wy³¹czniki CO 2 rozwi¹zania alternatywne dla wy³¹czników SF

4 Napêdy elektromagnesowe z silnikiem krokowym dla wy³¹czników WN Wy³¹czniki o cechach roz³¹cznikowych (DCB) i roz³¹czniki WN Integracja napowietrznych aparatów WN Rozdzielnice œrednich napiêæ Zagadnienia ³ukoodporooœci rozdzielnic w os³onach metalowych Nowe rodzaje izolacji rozdzielnic SN: sta³a (SIS) i z suchym powietrzem (DAIS) ¹czniki napowietrzne systemu automatyzacji sieci SN reklozery i sekcjonalizery Elektroniczne przek³adniki niekonwencjonalne Aktywny sensor pr¹dowy z cewk¹ Rogowskiego Przek³adniki napiêciowe aktywne z dzielnikami rezystancyjnymi lub pojemnoœciowymi Przek³adniki pr¹dowe pasywne, elektrooptyczne wykorzystuj¹ce zjawisko Faradaya Przek³adniki napiêciowe aktywne, elektrooptyczne wykorzystuj¹ce efekt Pockelsa lub Kerra 92 Piœmiennictwo 94 4 Podręcznik

5 Tendencje rozwojowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic STRESZCZENIE W opracowaniu przedstawione zosta³y g³ówne osi¹gniêcia w zakresie konstrukcji, technologii i metod eksploatacji aparatów elektrycznych i rozdzielnic, przede wszystkim w przedziale œrednich i wysokich napiêæ. Po zwiêz³ym przedstawieniu problematyki zarz¹dzania zasobami w kontekœcie kosztów cyklu ycia i starzenia urz¹dzeñ oraz postulatów stawianych aparatom elektrycznym i rozdzielnicom przez sieci inteligentne omówiono wspó³czesne kierunki rozwojowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono wy³¹cznikom pró niowym, z SF 6 oraz ich napêdom, elektronicznym przek³adnikom i sensorom pr¹dowym i napiêciowym oraz rozdzielnicom os³oniêtym/hermetyzowanym z izolacj¹ powietrzn¹, sta³¹ i gazow¹. Przedstawiono, równie w kontekœcie historycznej wojny pr¹dów wyzwania stawiane nowoczesnym aparatom elektrycznym - wykorzystuj¹cym zw³aszcza elementy pó³przewodnikowe - stosowanych w uk³adach generacji, przesy³u, rozdzia³u i koñcowego u ytkowania pr¹du sta³ego. Development trends of electrical apparatuses and switchgear ABSTRACT This booklet contains the basic information about the up-to-date achievements in design, technology and operational use methods of electrical apparatus and switchgear installations, in particular in MV and HV ranges. After the short introduction of management of Assets Management in context of life-cycle costs and ageing issues required by Smart Grids, contemporary trends in development of electrical apparatuses and switchgear are presented. Particular attention is paid to the circuit breakers: vacuum, SF 6 and their operating mechanisms as well as electronic instrument (current and voltage) transformers and sensors and switchgear with air, solid and gas insulation. With the historical background of 19th century's "war of currents" the challenges for modern DC switching apparatuses, in particular those using semiconductor elements in generation, transmission, distribution and end-use are described. 5

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Janina MOLENDA* Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono g³ówne dziedziny

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Tomasz POP AWSKI*, Kazimerz D SAL* Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 85 nr 7 z dnia 6 paÿdziernika 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Witold P ATEK* Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce STRESZCZENIE. Przyk³ad pañstw,

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW

SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW Tadeusz MALINOWSKI 1 SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW 1. Wstêp Od pocz¹tku dzia³alnoœci Polskiej Izby In ynierów Budownictwa zakres uprawnieñ budowlanych elektryków wg interpretacji

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo