Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła."

Transkrypt

1

2

3 Redakcja: Stanisław Mariusz Potyra (redaktor naczelny) Aleksander Bystrzycki (sekretarz redakcji) Anna Balicka ISSN Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Adres redakcji: Biuletyn Informacyjny Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 tel. (0~22) , tel. (0~22) , fax (0~22) internet: Nakład: 7000 egz. Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła. Projekt okładki: Jerzy Szaniawski Skład: Vega design Jacek Milewski Al. Jerozolimskie 44, Warszawa tel. (0~22) , Druk: 69 Andrzej Pacek ul. Michała Drzymały Warszawa tel. (0~22)

4 SPIS TREŚCI Wspólna Polityka System analizy zagrożeń 4 Rolna bezpieczeństwa żywności J. Jerzy Pilarczyk Z prac nad reformą WPR - dyskusje unijne 8 Bożena Bochenek, Iga Serwicka Unijne cła importowe 14 na świeże owoce i warzywa - ceny wejścia Joanna Rembelska-Piekut, Marcin Wardal Nowe akty prawne UE (luty - marzec 2004) 22 Agencja Rynku ARR - zasady działania unijnej agencji płatniczej 39 Rolnego Waldemar Sochaczewski, Piotr Kondraciuk Rejestracja uczestników mechanizmów WPR 44 W skrócie 48 Rynki Ubezpieczanie dochodów w rolnictwie 54 Włodzimierz Rembisz Programy dla Konkurs ogólnopolski 64 wsi i rolnictwa Nasz komentarz O nowy ład na europejskim rynku cukru 66 Edmund Szot Sprostowanie 68 Contents 70

5 Wspólna Polityka Rolna System analizy zagrożeń bezpieczeństwa żywności J. JERZY PILARCZYK Sekretarz Stanu w MRiRW System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis Critical Control Points HACCP) został opracowany w latach 60-ych przez Pillsbury Company, Laboratoria Armii Stanów Zjednoczonych w Natick oraz Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej badających możliwości wykorzystania artykułów spożywczych w programie badań kosmicznych i opracowujących systemy zapewniające wyeliminowanie czynników chorobotwórczych oraz toksyn z produkowanych artykułów żywnościowych. W roku 1971 firma Pillsbury Company przedstawiła program HACCP na pierwszej Amerykańskiej Konferencji do spraw Ochrony Żywności. Od tego czasu program ten jest stopniowo akceptowany i propagowany przez różne organizacje. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO World Health Organization) oraz działająca w ramach ONZ Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa (FAO-Food and Agriculture Organization) powołały Komisję ds. Kodeksu Żywnościowego. Rezultatem prac tej Komisji jest Kodeks Żywnościowy, w którym zaleca się wprowadzanie zasad GHP (Good Hygienic Practice Dobrej Praktyki Higienicznej), HACCP, GMP (Good Management Practice Dobrej Praktyki Produkcyjnej), norm ISO serii 9000 oraz częste przeprowadzanie szkoleń pracowników. Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius Commission) został przyjęty w 1993 roku. Obecnie w krajach UE oraz w USA system HACCP jest z prawnego punktu widzenia obowiązkowy we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, w obrocie żywnością oraz żywieniu zbiorowym. Importowana przez kraje Unii żywność musi być także wytwarzana w zakładach stosujących ten system. System HACCP w krajach UE regulują: Dyrektywa Rady 89/397/EEC z 14 czerwca 1989 roku dotycząca ochrony zdrowia ludzkiego, urzędowej kontroli artykułów żywnościowych oraz inspekcji, pobierania prób, analiz i dokumentacji, Dyrektywa Rady 93/43/EEC z 10 czerwca 1993 roku dotycząca obowiązku stosowania w produkcji systemu HACCP, wymogów higieny, zakupów, dystrybucji i sprzedaży żywności oraz konieczności potwierdzenia, że podczas prowadzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego stosuje się w standardowych czynnościach odpowiednie procedury postępowania. W Polsce aktem prawnym regulującym kwestie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, w tym zagadnienia związane z wdrażaniem przez 4

6 System HACCP przedsiębiorców branży spożywczej systemu HACCP, jest znowelizowana ustawa z 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U nr 63 poz. 634), na mocy której HACCP jest obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw. Jej nowelizacja z 24 lipca 2002 roku nakłada na średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 250 pracowników) obowiązek wprowadzenia systemu HACCP, a małe przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 50 pracowników) zwalnia z niego i zobowiązuje do wdrożenia i udokumentowania zasad GHP i GMP, czyli Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Dz.U nr 135 poz. 1145). Innymi ważnymi regulacjami prawnymi w tym zakresie są następujące akty wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz.U nr 6 poz. 77), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów, wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i obrocie artykułami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami (Dz.U nr 234 poz. 1979). W świetle obowiązującego prawa pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ponosi przedsiębiorca produkujący bądź wprowadzający ją do obrotu. On też odpowiada za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu konsumenta spowodowane niewłaściwą jakością zdrowotną żywności. System HACCP jest korzystny zarówno dla konsumenta, jak i przedsiębiorcy działającego w branży żywnościowej. Konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna i nieszkodliwa, zaś przedsiębiorca posiadający prawidłowo działający system HACCP buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek. Dzięki temu systemowi przedsiębiorca może udowodnić, że stosuje wszelkie możliwe zabezpieczenia, dzięki którym produkowana przez niego żywność posiada odpowiednią jakość. System HACCP obejmuje ścisłą kontrolą wszelkie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zarówno w cyklu produkcyjnym, jak i dystrybucyjnym. Jego istota sprowadza się zatem do: analizy wszystkich potencjalnych zagrożeń (mikrobiologicznych, chemicznych oraz fizycznych) dla jakości zdrowotnej żywności, identyfikacji miejsc (operacji), w których prawdopodobieństwo zagrożeń jest najistotniejsze z punktu widzenia zdrowotnego tzw. punkty krytyczne, eliminowania lub minimalizowania zagrożeń w punktach krytycznych poprzez właściwą organizację procesu produkcyjnego i zarządzanie nim w taki sposób, aby mimo potencjalnych możliwości wystąpienia zagrożeń nie dopuścić do zaistnienia tego faktu. HACCP jest systemem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to 5

7 Wspólna Polityka Rolna także system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych. Zasady stosowania systemu HACCP: 1. Określenie zagrożeń i ryzyka ich wystąpienia oraz ocena stosowanych środków zapobiegawczych, ewentualnie zaproponowanie nowych środków prewencyjnych zapobiegającym tym zagrożeniom. 2. Określenie najistotniejszych punktów krytycznych (CCP Krytyczne Punkty Kontroli), czyli miejsc w procesie produkcyjnym, w których z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo powstania zagrożeń należy zachować szczególne środki ostrożności; liczba tych punktów powinna być zminimalizowana. 3. Określenie docelowych limitów i granic tolerancji dla każdego CCP, czyli wartości, których nie można przekroczyć ze względu na ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu końcowego danego procesu technologicznego. 4. Ustalenie systemu monitorowania CCP dla każdego z nich należy określić system kontroli mogących wystąpić tam zagrożeń. 5. Opracowanie procedur działań korygujących, które muszą zostać podjęte w przypadku, gdy granice krytyczne danego CCP zostaną przekroczone; powinny one także określać sposób postępowania z produktem wytworzonym w czasie, kiedy parametry graniczne były przekroczone. 6. Opracowanie procedury weryfikacji sprawdzania skuteczności działania systemu HACCP. 7. Opracowanie dokumentacji i ewidencji systemu HACCP. Należy pamiętać, że wdrożenie systemu HACCP nie zwalnia przedsiębiorcy z wdrażania zasad GMP Dobrej Praktyki Produkcyjnej i GHP Dobrej Praktyki Higienicznej. Zapewnienie odpowiednich standardów technicznych, organizacyjnych i higienicznych gwarantuje właściwe bezpieczeństwo i wysoką jakość zdrowotną wytwarzanych lub sprzedawanych wyrobów. Wdrożenie zasad higieny w ramach GHP oraz GMP jest warunkiem wstępnym wprowadzenia systemu HACCP. Gdy problemy z higieną są rozwiązane, wówczas łatwo określić, gdzie występują zagrożenia i jak je eliminować. W zakładzie produkcyjnym wprowadzenie systemu HACCP wymaga spełnienia następującej sekwencji działań, w wyniku której uzyskuje się gwarancję całkowitego bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej lub dystrybuowanej żywności: 1. Powołanie zakładowego zespołu ds. HACCP. 2. Zdefiniowanie obszaru i zakresu stosowania systemu. 3. Szczegółowy opis wyrobu i jego dystrybucji. 4. Określenie przewidywanego sposobu użycia wyrobu. 5. Opracowanie schematu procesu technologicznego. 6. Zweryfikowanie schematu technologicznego w praktyce. 7. Przeprowadzenie analizy zagrożeń na każdym etapie oraz określenie środków zapobiegawczych zapewniających panowanie nad zagrożeniem. 8. Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) dla zweryfikowanego procesu. 9. Ustalenie limitów krytycznych parametrów dla każdego CCP i określenie tolerancji. 6

8 System HACCP 10. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego CCP. 11. Ustalenie działań korekcyjnych w każdym punkcie krytycznym i dla każdego zagrożenia. 12. Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji systemu. 13. Określenie zasad weryfikacji systemu HACCP. 14. Przegląd systemu HACCP. System HACCP nie jest przedsięwzięciem jednorazowym, lecz musi być utrzymywany na bieżąco. Należy okresowo (1-2 razy w roku) sprawdzać jego efektywność (tzn. przeprowadzać audyty). Audyty mogą być przeprowadzane przez: personel niezwiązany z daną linią produkcyjną, audytora zewnętrznego, audytorów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych (tzw. audyt mieszany). Osiągnięcie sukcesu we wdrażaniu systemu HACCP jest związane z: właściwym przeszkoleniem personelu, sprawnym systemem wymiany komunikacji pomiędzy osobami pracującymi nad realizacją wspólnych celów, zaangażowaniem całej załogi w realizację systemu. Każdy przedsiębiorca wprowadzający w swojej firmie system HACCP powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nakłady finansowe poniesione w związku z tymi działaniami przyczynią się do: podniesienia świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach i roli systemów jakości w produkcji, zintegrowania załogi z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa, ujętymi w polityce firmy (dzięki umiejętnie prowadzonym szkoleniom), spełnienia oczekiwań jakościowych konsumentów, doinwestowania zasobów przedsiębiorstwa (nowoczesne linie produkcyjne, urządzenia pomiarowe, itp.), ulepszenia infrastruktury przedsiębiorstwa, podniesienia rynkowej oceny wiarygodności firmy, zmniejszenia strat produkcyjnych, ilości błędów i braków oraz scisłej współpracy działów zaopatrzenia i sprzedaży z dostawcami i odbiorcami towarów, szybszego reagowania na powstałe nieprawidłowości, co w praktyce oznacza większe zyski; dobrze prowadzona dokumentacja procesów produkcyjnych jest doskonałym argumentem przy pracach nad kontraktami eksportowymi pozwala rozwiać wątpliwości każdego potencjalnego klienta co do jakości produktów i zasad funkcjonowania systemu HACCP w przedsiębiorstwie. 7

9 Wspólna Polityka Rolna Z prac nad reformą WPR dyskusje unijne BOżENA BOCHENEK, IGA SERWICKA Biuro Współpracy Europejskiej Od 1 maja br. Polska jest pełnoprawnym członkiem instytucji i instancji unijnych. Na posiedzeniach organów pomocniczych Rady UE i Komisji Europejskiej, których prace koncentrują się na zagadnieniach związanych ze Wspólną Polityką Rolną, stronę polską reprezentują zazwyczaj przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi koordynujący opracowywanie stanowiska Polski w zakresie rolnictwa. ARR uczestniczy natomiast w przygotowywaniu stanowiska strony polskiej jako instytucja współpracująca, co oznacza przede wszystkim przygotowywanie informacji dotyczących działań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego oraz uczestnictwo w posiedzeniach organów pomocniczych UE w przypadkach, gdy przedmiotem posiedzeń były działania, za których realizację odpowiedzialna jest ARR. Z najistotniejszych zagadnień w toczących się od grudnia ub.r. dyskusjach dotyczących rolnictwa omawiane były: tzw. drugi etap reformy WPR, który obejmował sektor tytoniu, oliwy z oliwek, chmielu, bawełny i cukru oraz nowa regulacja systemu wsparcia w sektorze miodu. Drugi etap reformy Wspólnej Polityki Rolnej Prace nad pierwszym etapem reformy WPR (którego kształt został określony w czerwcu ubiegłego roku w tzw. kompromisie luksemburskim) zostały zakończone opublikowaniem we wrześniu 2003 roku rozporządzeń Rady (WE) ustanawiających nowe, wspólne organizacje rynków w sektorze zbóż, ryżu, suszu paszowego i mleka. Reforma opiera się na zasadzie oddzielenia płatności od wielkości produkcji, tzn. na wprowadzeniu jednolitej płatności przyznawanej gospodarstwom. Płatność ta jest wprawdzie niezależna od poziomu produkcji, jednak uwarunkowana przestrzeganiem wymogów w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywności. Należy też podkreślić, że część środków wsparcia dla producentów rolnych będzie przeznaczona nadal na płatności związane z produkcją, które będą wyliczane w oparciu o jej wielkość. Po zakończeniu prac nad pierwszym etapem reformy Wspólnej Polityki Rolnej Komisja Europejska w dniu 26 września 2003 roku przekazała Radzie UE i Par- 8

10 Dyskusje o WPR lamentowi Europejskiemu Komunikat, w którym zawarła założenia przyszłej reformy wspólnych organizacji rynków w sektorach: tytoniu, oliwy, bawełny i cukru. Na podstawie analiz aktualnej sytuacji w ww. sektorach opracowano dwa projekty legislacyjne dotyczące reformy wspólnej organizacji rynku w sektorze oliwy z oliwek, tytoniu, chmielu oraz bawełny 1. Wspomniane projekty rozporządzeń były przedmiotem dyskusji podczas Prezydencji włoskiej i irlandzkiej. W kwietniu 2004 roku Rada UE kwalifikowaną większością głosów osiągnęła porozumienie polityczne w zakresie reformy w sektorach: oliwy, tytoniu, chmielu i bawełny. Projekty rozporządzeń zgodnie z przyjętą zasadą reformy WPR wprowadzają w wyżej wymienionych sektorach podział na płatności związane z produkcją oraz na płatności, których wysokość będzie niezależna od poziomu produkcji. I tak np. w sektorze tytoniu projekt przewiduje okres przejściowy (lata ), w czasie którego co najmniej 40% wielkości referencyjnej będzie przeznaczone na płatności oddzielone od produkcji, natomiast maksymalnie 60% wielkości referencyjnej będzie nadal przeznaczone na płatności związane z wielkością produkcji. Począwszy od roku 2010 płatności w sektorze tytoniu zostaną całkowicie oddzielone od wielkości produkcji; 50% wielkości referencyjnej zostanie włączone w system jednolitej płatności obszarowej, natomiast pozostałe 50% do koperty finansowej przeznaczonej na restrukturyzację sektora. Z uwagi na to, że Polska wybrała system jednolitej płatności obszarowej nie zostanie objęta powyższą regulacją. Scenariusze reformy sektora cukru W Komunikacie Komisja Europejska przedstawiła trzy warianty przeprowadzenia reformy sektora cukru: 1. Utrzymanie systemu kwot produkcyjnych przy jednoczesnym obniżeniu ceł, cen na rynku wewnętrznym oraz kwoty produkcyjnej przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie wysokiego poziomu produkcji; 2. Redukcja cen cukru na rynku UE początkowo cenę tę szacowano na poziomie 450 euro/t, następnie na poziomie 370 euro/t; wariant ten zakłada również, że przy zniesieniu systemu kwot produkcyjnych poziom przywozu cukru oraz jego produkcji ustabilizuje się; 3. Liberalizacja rynku cukru równoznaczna ze zniesieniem systemu dopłat, kwot produkcyjnych, a także opłat przywozowych i ograniczeń ilościowych w przywozie. Należy zauważyć, że już od początku dyskusji na temat przyszłości wspólnej organizacji rynku cukru zdania poszczególnych państw członkowskich były podzielone. Oprócz Danii, która opowiada się za liberalizacją rynku cukru, pozostałe państwa członkowskie skłaniają się ku rozwiązaniom, które łączyłyby elementy wariantu pierwszego i drugiego. Wszyscy jednak pozostają zgodni co do 1 Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające niektóre rozporządzenia i projekt rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynku w sektorze oliwy i oliwek deserowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 827/68. 9

11 Wspólna Polityka Rolna konieczności uwzględnienia w przyszłym kształcie reformy zarówno zobowiązań Wspólnoty wobec WTO, jak i wielkości przywozu z państw AKP i LDC 2. Przedmiotem sporów na początkowym etapie dyskusji był również termin wprowadzenia nowych regulacji. Niektóre z państw członkowskich podnosiły zatem, że od wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 upłynęło zbyt mało czasu, aby przesądzać o nieskuteczności dotychczasowych regulacji. Obecnie konieczność podjęcia działań zmierzających do zmiany obecnych zasad, na jakich opiera się wspólna organizacja rynku cukru, nie jest już kwestionowana. Treść Komunikatu dotycząca propozycji przeprowadzenia reformy w sektorze cukru była od października ubiegłego roku przedmiotem prac Grupy Roboczej Rady ds. Cukru i Izoglukozy. Dyskusje nad przyszłością sektora cukru koncentrowały się przede wszystkim wokół ewentualnych rekompensat dla niektórych podmiotów poszkodowanych w wyniku reformy oraz mechanizmów w sektorze cukru przewidzianych w kontekście reformy. Rekompensaty dla niektórych podmiotów poszkodowanych w wyniku reformy Przyznawanie rekompensat podmiotom funkcjonującym na rynku cukru jest uzależnione od wyboru wariantu reformy. W pierwszym wariancie, zakładającym redukcję ceny wskutek redukcji ceł, nie przewiduje się przyznania rekompensat, zaś w drugim możliwe byłoby ich przyznanie w wysokości 50% ceny buraka cukrowego. Również w trzecim wariancie, który zakłada liberalizację rynku cukru, możliwe jest przyznanie przedsiębiorcom rekompensat. Tocząca się dyskusja pozwala zaobserwować, że większość państw członkowskich opowiada się za koniecznością przyznania rekompensat również w przypadku pierwszego wariantu. Jako beneficjentów ewentualnych rekompensat wskazuje się: producentów buraka cukrowego, przemysł przetwórczy oraz państwa trzecie korzystające z preferencji przywozowych na terytorium Wspólnoty, w szczególności państwa AKP i państwa słabo rozwinięte (LDC). W dyskusji na temat rekompensat podnosi się m.in., że w przypadku wyboru pierwszego wariantu reformy niezbędne jest przyznanie rekompensat producentom buraka cukrowego. Wskazuje się również na konieczność rozważenia jako formy rekompensat wprowadzenia programów ułatwiających przekwalifikowanie się dotychczasowym producentom oraz oddzielenia przyznawanych płatności od poziomu produkcji, co byłoby zgodne z założeniami całej reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Mechanizmy w sektorze cukru W toku dyskusji nad zasadnością utrzymania dotychczasowych mechanizmów funkcjonujących w ramach wspólnej organizacji rynku cukru wymiana poglądów koncentrowała się na następujących zagadnieniach: utrzymaniu ceny interwencyjnej; 2 AKP Państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku; LDC państwa słabo rozwinięte. 10

12 Dyskusje o WPR transferze kwot; refundacjach wywozowych i dopłatach do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym. Należy zaznaczyć, że utrzymanie ceny interwencyjnej będzie zależeć od wariantu reformy. W przypadku przyjęcia wariantu pierwszego jej utrzymanie jest niezbędne, zaś w drugim wariancie może stanowić ona pewien wentyl bezpieczeństwa w przypadku zwolnienia z mechanizmu prywatnego przechowywania. Zdania na temat utrzymania tego instrumentu są podzielone. Większość państw członkowskich opowiada się za utrzymaniem ceny minimalnej, która wzmacnia pozycję producentów w negocjacjach z przedstawicielami przemysłu przetwórczego, natomiast w mniejszym zakresie postulowane jest utrzymanie ceny interwencyjnej. Sygnalizuje się, że cena interwencyjna nie była nigdy stosowana, co potwierdza skuteczność istniejących obecnie rozwiązań. W odniesieniu do transferu kwot większość państw członkowskich opowiada się za wprowadzeniem większej elastyczności w administrowaniu systemem kwot. Ponadto pojawiają się sugestie, że w pierwszej kolejności przedmiotem dyskusji powinien być cukier C 3. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej możliwe jest utrzymanie systemu kwot pod warunkiem, że będzie to system zmierzający do utrzymania równowagi na rynku. System ten powinien opierać się na transferze kwot dokonywanym na podstawie porozumienia branżowego pomiędzy cukrownią a producentem buraka cukrowego. W dyskusji nad utrzymaniem systemu refundacji wywozowych przeważają natomiast postulaty zniesienia tego instrumentu, zwłaszcza dla produktów nie wymienionych w Załączniku I do Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Na obecnym etapie dyskusji można zaobserwować, że większość państw członkowskich postuluje przyjęcie takiego kierunku reformy, który byłby połączeniem wariantu pierwszego i drugiego, z koniecznością uwzględnienia przynajmniej częściowo wariantu zakładającego liberalizację rynku. Uwzględnienie tego postulatu jest konieczne z uwagi na zobowiązania Wspólnoty względem WTO oraz postulatów państw AKP i LDC, dotyczących dostępu produktów pochodzących z tych państw do rynku wewnętrznego Wspólnoty. Należy podkreślić, że strona polska, podobnie jak pozostałe państwa przystępujące do UE, od początku brała aktywny udział w dyskusji nad drugim etapem reformy, opowiadając się za takim jej kształtem, który nie doprowadziłby do gwałtownych zmian w proporcji udziału procentowego na rynku pomiędzy cukrem pochodzącym z buraka cukrowego a izoglukozą oraz za utrzymaniem systemu kwotowania produkcji izoglukozy. Podobnie jak obecne państwa członkowskie państwa przystępujące obawiają się niekontrolowanego przywozu cukru z państw AKP i LDC, opowiadając się za koniecznością ograniczeń ilościowych w odniesieniu do przywozu cukru na terytorium Wspólnoty. Oczekuje się, że jeszcze przed przerwą wakacyjną Komisja Europejska przedstawi stosowne projekty rozporządzeń wdrażających reformę, co oznacza, że nowe państwa członkowskie na równi z dotychczasowymi decydować będą o kształcie reformy wspólnej organizacji rynku cukru. 3 Cukier C cukier ponadkwotowy, tzn. poza kwotą A i B. 11

13 Wspólna Polityka Rolna Wsparcie sektora pszczelarskiego W grudniu 2003 roku w celu uproszczenia rozproszonego i zawierającego liczne zmiany prawa wspólnotowego rozpoczęły się dyskusje nad nowym rozporządzeniem uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1221/97 ustanawiające ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem. W styczniu br. Komisja Europejska sporządziła pod rządami wspomnianego wyżej rozporządzenia drugi raport dla Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego, w którym przedstawiła sytuację rynkową sektora pszczelarskiego zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i na rynku światowym. Według informacji pochodzących z tego raportu, połowa ilości miodu znajdującego się na rynku wewnętrznym Wspólnoty pochodzi z przywozu, zaś tylko 6% miodu produkowanego na terytorium UE podlega wywozowi. Według danych przekazanych przez państwa członkowskie, w 2003 roku na terytorium Wspólnoty prowadziło swoją działalność pszczelarzy, z czego zadeklarowało się jako pszczelarze zawodowi (czyli pszczelarze, którzy posiadają co najmniej 150 uli). W porównaniu z danymi z poprzednich lat wynika, że liczba pszczelarzy wzrosła o 2%, natomiast liczba pszczelarzy zawodowych wzrosła o 6,4%. W raporcie dużo uwagi poświęcono kwestii stosowania rocznych programów wsparcia oraz zawartemu w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1221/97 katalogowi działań objętych wspólnotowym mechanizmem wsparcia, które dotyczą pomocy technicznej, walki z warwową, racjonalizacji przemieszczania się rojów pszczelich oraz badań mających na celu poprawienie jakości miodu. Mimo rzeczywistej wartości wyżej wymienionych działań dla sektora pszczelarskiego, ze względu na aktualną sytuację UE uznano, iż nie zapewniają one w dostatecznym stopniu rentowności gospodarstw, w których prowadzona jest hodowla pszczół oraz nie chronią przed wzrostem chorób występujących wśród pszczół. W związku z powyższym, na wniosek przedstawicieli sektora pszczelarskiego, Komisja zaproponowała przyjęcie nowego rozporządzenia uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1221/97 i zawierającego następujące zmiany: jednoroczna długość cyklu w realizacji krajowych programów wsparcia została zastąpiona cyklem trzyletnim; niektóre z państw członkowskich wysunęły postulaty wprowadzenia większej elastyczności, która umożliwiłaby państwom członkowskim modyfikację programów w trakcie ich realizacji; nowe rozporządzenie (w przeciwieństwie do poprzedniego) reguluje wsparcie produkcji i zbytu nie tylko miodu, ale również produktów sektora pszczelarskiego, wprowadzając definicję pojęcia miód 4 oraz produktów sektora pszczelarskiego 5 ; katalog środków wsparcia został rozszerzony o wsparcie odnowy populacji rojów pszczelich (odnowy inwentarza); włączenie tego typu działań do katalogu środków objętych wsparciem stanowi uwzględnienie postulatów 4 Zgodnie z dyrektywą nr 2001/110/WE. 5 Zgodnie z rozporządzeniem nr 1774/

14 Dyskusje o WPR zgłaszanych przez niektóre państwa członkowskie, które wskazywały na konieczność odnowy inwentarza z uwagi na jego wyniszczenie spowodowane chorobami. Kwestia terminu wprowadzenia w życie nowego rozporządzenia była przedmiotem dyskusji m.in. w komisji ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Parlamentu Europejskiego. Niektórzy jej członkowie sugerowali, aby obowiązywanie tego rozporządzenia odroczyć do września przyszłego roku dzięki temu bowiem w latach gospodarczych 2004/2005 i 2005/2006 obowiązywałby jeszcze cykl rocznych programów wsparcia. W uzasadnieniu takiego postulatu powołano się na konieczność zabezpieczenia rynku wspólnotowego przed przystąpieniem Bułgarii i Rumunii, których sektor pszczelarski jest bardzo dobrze rozwinięty. Jeżeli trzyletni okres realizacji rozpocząłby się w roku 2006, to państwa te, przystępując do UE w 2007 roku, nie mogłyby w nim uczestniczyć. Równolegle do dyskusji nad nowym projektem rozporządzenia strona polska rozpoczęła starania o przesunięcie terminu przedłożenia Komisji Europejskiej krajowego programu wsparcia w celu umożliwienia Polsce uczestnictwa w mechanizmie w pierwszym roku członkostwa. Unia poprzez zmianę rozporządzenia wykonawczego nr 2300/97 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 663/20004 z 7 kwietnia 2004 roku przesunęła ten termin z 15 kwietnia na 15 maja br. Rada UE przyjęła rozporządzenie podczas swojej kwietniowej sesji. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 28 kwietnia br. 6 Obecnie oczekuje się na przyjęcie przez Komisję Europejską w drodze procedury Komitetu Zarządzającego ds. Drobiu i Jaj rozporządzenia wykonawczego. 6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 797/2004 z 26 kwietnia 2004 r. określające przepisy ogólne dla stosowania środków na rzecz poprawy produkcji i zbytu produktów sektora pszczelarskiego. 13

15 Wspólna Polityka Rolna Unijne cła importowe na świeże owoce i warzywa ceny wejścia JOANNA REMBELSKA-PIEKUT, MARCIN WARDAL Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą ARR Unia Europejska jest obecnie największym importerem świeżych owoców i warzyw na świecie. Import produktów tego sektora przez państwa UE stanowi około 25% wartości importu światowego. Dominują w nim owoce cytrusowe, jabłka, pomidory oraz cebula. Ilość sprowadzanych na obszar Wspólnoty produktów tego sektora jest stale kontrolowana, co umożliwia zachowanie równowagi na rynku wewnętrznym. Przywóz świeżych owoców i warzyw do UE obciążony jest cłami ad valorem w wysokości 10 20% wartości celnej towaru. Jednak z uwagi na niższe koszty produkcji w krajach nie należących do UE, wspólna organizacja rynku świeżych owoców i warzyw zapewnia ochronę przed nadmiernym importem konkurencyjnych cenowo produktów. Zgodnie z zapisami Porozumienia w sprawie Rolnictwa (Agreement on Agriculture) Rundy Urugwajskiej (artykuł 5 1a, 1b, 4, 5 i Załącznik 5 Porozumienia) Unia Europejska ma prawo do stosowania specjalnych środków ochrony rynku wewnętrznego, m.in. nakładania ceł dodatkowych w przypadku, gdy cena importowanego produktu jest niższa od tzw. ceny wejścia (entry price). Cła te stosowane są dla określonych kodów CN produktów i w określonych przez Komisję Europejską okresach. System cen wejścia Stosowany w UE system cen wejścia (entry price system) określają zapisy artykułu 32 (2) rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z 28 października 1996 roku (z późniejszymi zmianami) dotyczącego wspólnej organizacji rynku świeżych owoców i warzyw. Natomiast rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z 21 grudnia 1994 roku (z późniejszymi zmianami) szczegółowo reguluje zasady stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw. Systemem cen wejścia objęty jest przywóz do UE owoców i warzyw uważanych przez UE za tzw. produkty wrażliwe (świeże kabaczki, cukinie, ogórki, pomidory, jabłka, morele, czereśnie i wiśnie, brzoskwinie i nektarynki, gruszki, śliwki, winogrona stołowe, klementynki, cytryny, mandarynki i pomarańcze). Kody CN tych towarów określa część A i B załącznika rozporządzenia nr 3223/94 (tabele 3,4). W stosunku do szczególnie wrażliwych towarów (np. jabłek, pomidorów, ogórków, cukinii) system cen wejścia obowiązuje przez cały rok. Płacone przez importera cło jest zróżnicowane w zależności od wartości i ilości każdej sprowadzanej partii towaru, czyli ilości objętej jednym zgłoszeniem przywozowym. 14

16 Cła unijne System cen wejścia polega na pobieraniu specyficznych opłat celnych, które są sumą cła ad valorem i cła dodatkowego (tzw. ekwiwalentu taryfowego tariff equivalent) nakładanego, gdy cena owoców i warzyw wprowadzanych do wolnego obrotu w UE (tzw. cena importowa) jest niższa od ceny wejścia ustalonej dla danego gatunku owoców i warzyw. Import owoców i warzyw dokonywany po cenie równej cenie wejścia bądź od niej wyższej obciążony jest jedynie cłem ad valorem. Ceny importowe określane są na podstawie cen importowych cif danej partii produktu, natomiast ceny wejścia ustalane są przez Komisję Europejską na podstawie cen producenta z reprezentatywnych rynków Wspólnoty. Ekwiwalent taryfowy (czyli wartość dodatkowej opłaty celnej), w odróżnieniu od cła ad valorem, obliczany jest w stosunku do ilości sprowadzanego towaru. Wysokość ekwiwalentu taryfowego jest proporcjonalna do różnicy między ceną wejścia a ceną importowanego towaru. Jeżeli cena importowa towaru jest niższa od ceny wejścia o 0-2%, 2-4%, 4-6% lub 6-8%, to ekwiwalent taryfowy wynosi odpowiednio dla tych przedziałów: 2%, 4%, 6% lub 8% wartości ceny wejścia. W przypadku, gdy wartość importowanego towaru nie osiąga 92% jego ceny wejścia, oprócz cła ad valorem stosowany jest tzw. maksymalny ekwiwalent taryfowy (maximum tariff equivalent), który jest zwykle bardzo wysoki (np. w przypadku cytryn wynosi on 25,6 euro/100kg, a dla ogórków konsumpcyjnych 37,8 euro/100 kg). Stosowanie ceny wejścia Cena wejścia produktów sektora owoców i warzyw wykorzystywana jest do szczegółowego klasyfikowania tych towarów w taryfie celnej oraz określania specyficznych opłat celnych. Wysokość ceny wejścia (w euro za 100 kg masy netto) ustalana jest co roku przez Komisję Europejską i określana we Wspólnej Taryfie Celnej. Obowiązujące w 2004 roku ceny wejścia można znaleźć w rozporządzeniu Komisji nr 1789/2003 (Część III, sekcja I, Załącznik 2). Są one podawane dla danego kodu CN produktu. Dla każdego produktu objętego systemem cen wejścia w taryfie celnej określone są skale, tzw. progi stosowania cen wejścia za 100 kg netto produktu. Progi te odpowiadają porównaniu wysokości ceny wejścia do wysokości ceny importowej. Ponadto taryfa przewiduje zróżnicowanie ceny wejścia w zależności od okresu roku kalendarzowego. Okresowa zmienność obowiązujących cen wejścia ma służyć ochronie producentów owoców i warzyw na terenie UE, gdyż jest odzwierciedleniem sezonowości produkcji sektora ogrodniczego i sadowniczego Unii Europejskiej. Oznacza to, że w okresie wysokiej podaży owoców/warzyw danego gatunku, ceny wejścia dla tego kodu CN są wyższe niż w pozostałych okresach roku. W odróżnieniu zarówno od progów cen wejścia, jak i wysokości stawek cła ad valorem (patrz tabela 1) wysokość ekwiwalentu taryfowego oraz maksymalnego ekwiwalentu taryfowego nie wykazuje zmian sezonowych w okresach obowiązywania systemu cen wejścia. 15

17 Wspólna Polityka Rolna Przykład: W przypadku kodu CN Pomidory, świeże lub chłodzone w okresie od 1 do 14 maja obowiązuje sześć progów porównania ceny wejścia do ceny importowanego towaru, wyrażonych w euro/100 kg masy netto (tabela1). Tabela 1. Ceny wejścia dla pomidorów Kod CN Wyszczególnienie Umowna stawka celna (%) Pomidory świeże lub chłodzone: - od 1 do 14 maja: o cenie wejścia za 100 kg masy netto: nie mniejszej niż 72,6 euro 8,8 nie mniejszej niż 71,1 euro, ale mniejszej niż 72,6 euro 8,8 + 1,5 euro/100 kg/net nie mniejszej niż 69,7 euro, ale mniejszej niż 71,1 euro 8,8 + 2,9 euro/100 kg/net nie mniejszej niż 68,2 euro, ale mniejszej niż 69,7 euro 8,8 + 4,4 euro/100 kg/net nie mniejszej niż 66,8 euro, ale mniejszej niż 68,2 euro 8,8 + 5,8 euro/100 kg/net mniejszej niż 66,8 euro 8,8 + 29,8 euro/100 kg/net - od 15 do 31 maja: o cenie wejścia za 100 kg masy netto: nie mniejszej niż 72,6 euro 14,4 nie mniejszej niż 71,1 euro, ale mniejszej niż 72,6 euro 14,4 + 1,5 euro/100 kg/net nie mniejszej niż 69,7 euro, ale mniejszej niż 71,1 euro 14,4 + 2,9 euro/100 kg/net nie mniejszej niż 68,2 euro, ale mniejszej niż 69,7 euro 14,4 + 4,4 euro100 kg/net nie mniejszej niż 66,8 euro, ale mniejszej niż 68,2 euro 14,4 + 5,8 euro/100 kg/net mniejszej niż 66,8 euro 14,4 + 29,8 euro/100 kg/net Źródło: rozporządzenie Komisji nr 1789/2003 (Część III, sekcja I, załącznik 2). W powyższym przykładzie 72,6 euro/100 kg masy netto odpowiada 100% ceny wejścia. Gdy cena importowa towaru jest równa cenie wejścia bądź od niej wyższa, importer uiszcza na granicy wyłącznie cło ad valorem, które w tym przypadku wynosi 8,8% wartości celnej towaru. Poniżej ceny wejścia (72,6 euro/100 kg) znajdują się ustalone przez Komisję progi, które służą do porównania ceny importowej z ceną wejścia. Każdemu z progów ceny wejścia odpowiada odrębna stawka cła określona w kolumnie 3. Jest ona sumą stawki ad valorem i dodatkowego cła (ekwiwalentu taryfowego) zależnego od porównania ceny importowej z ceną wejścia. Najniższemu z przedziałów (w powyższym przykładzie jest to poniżej 66,8 ) odpowiada stawka ad valorem oraz cło stanowiące maksymalny ekwiwalent 16

18 Cła unijne taryfowy. Maksymalny ekwiwalent taryfowy dla importu pomidorów wynosi 29,8 euro/100 kg netto, czyli około 38% ceny wejścia. Dodatkowa opłata celna uzależniona jest od wysokości ceny importowej. W celu ustalenia wysokości należności celnej importer powinien znać cenę importową danej partii produktu i przyporządkować ją do odpowiedniego progu. W przypadku, gdy przedsiębiorca sprowadza na obszar celny UE pomidory o cenie importowej mieszczącej się w np. w przedziale: cena wejścia nie mniejsza niż 68,2 euro, ale mniejsza niż 69,7 euro przywozowi takiemu w kolumnie 3 Taryfy odpowiada zapis 8,8 + 4,4 euro/100 kg net. Oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązany jest uiścić w urzędzie celnym opłatę celną w wysokości 8,8% wartości sprowadzanego towaru (cło ad valorem) oraz dodatkową opłatę celną w wysokości 4,4 euro za 100 kg masy netto towaru. Wysokość ekwiwalentu taryfowego została obliczona zgodnie z tzw. zasadą proporcjonalności, gdyż dla różnicy między ceną wejścia a ceną importową mieszczącą się w przedziale 4-6% dodatkowe cło wynosi 4,4 euro/100 kg. Cena importowa mieszcząca się w przedziale 68,2 69,7 euro odpowiada 94-96% ceny wejścia, jest więc o 4-6% niższa od ceny wejścia i obowiązuje ją ekwiwalent taryfowy w wysokości 6% ceny wejścia. W tym przypadku 6% z 72,6 wynosi 4,356, co po zaokrągleniu daje 4,4 euro/100 kg netto. Określenie ceny importowej Zasady określania ceny importowej, umożliwiające przyporządkowanie jej do właściwego progu ceny wejścia, przedstawia artykuł 5 (1) rozporządzenia nr 3223/1994. Przedsiębiorca dokonujący importu może wybrać jedną z trzech metod określania ceny importowej dla każdej partii, tj.: 1. Przy zastosowaniu standardowej wartości przywozowej (standard import value s.i.v.) określanej przez Komisję Europejską każdego dnia roboczego dla każdego kodu CN i każdego kraju pochodzenia. Standardowa wartość przywozowa publikowana jest codziennie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. Przy zastosowaniu ceny fob (free on board) w kraju pochodzenia (na podstawie faktury zakupu towaru) oraz kosztów ubezpieczenia i transportu do granicy UE. W przypadku, gdy uzyskana w ten sposób cena c.i.f. przekracza standardową wartość przywozową o ponad 8%, przedsiębiorca musi udowodnić w ciągu 4 miesięcy faktyczną cenę sprzedaży zaimportowanego towaru w UE. W momencie zgłoszenia celnego musi on złożyć zabezpieczenie. Dla produktów objętych częścią A załącznika rozporządzenia nr 3223/1994 (tabela 3) zabezpieczenie to równe jest kwocie cła, które zapłaciłby importer przy stosowaniu standardowej wartości przywozowej. Dla produktów objętych częścią B (tabela 4) załącznika rozporządzenia nr 3223/1994 zabezpieczenie jest równe maksymalnemu ekwiwalentowi taryfowemu. Zabezpieczenie zostaje zwolnione po przedstawieniu przez importera w urzędzie celnym dowodu określającego cenę sprzedaży zaimportowanego towaru na rynku wewnętrznym UE. Cena ta powinna być o ponad 8% wyższa od standardowej wartości przywozowej. 17

19 Wspólna Polityka Rolna 3. Przy zastosowaniu wartości celnej obliczonej zgodnie z artykułem 30 (2)(c) wspólnotowego Kodeksu Celnego, czyli wartości określonej na podstawie ceny jednostkowej, po której sprowadzony lub identyczny bądź podobny mu towar są sprzedawane w UE tzw. wartości odsprzedaży. Jest to tzw. metoda dedukcyjna. Również w tym przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie w wysokości opłaty celnej wynikającej z zastosowania standardowej wartości przywozowej obowiązującej w dniu zgłoszenia przywozowego. W praktyce przedsiębiorcy najczęściej posługują się łatwo dostępną (określoną przez Komisję Europejską) standardową wartością przywozową s.i.v. Jeśli jednak standardowa wartość przywozowa nie osiąga wysokości ceny wejścia, wówczas przedsiębiorcy starają się stosować cenę c.i.f. lub metodę dedukcyjną, co umożliwia im import towarów po wyższej cenie wejścia, tj. przy niższej opłacie celnej. Niedogodnością jest jednak konieczność składania przez przedsiębiorców zabezpieczeń. Standardowa wartość przywozowa Standardowa wartość przywozowa (s.i.v.) ma decydujące znaczenie dla funkcjonowania reżimu importowego UE w zakresie świeżych owoców i warzyw, gdyż w większości przypadków przyjmuje się ją jako cenę importu, na podstawie której naliczany jest ekwiwalent taryfowy. Standardowa wartość przywozowa określana jest każdego dnia roboczego przez Komisję Europejską dla produktów objętych Częścią A załącznika do rozporządzenia nr 3223/1994, odrębnie dla każdego produktu (kodu CN) i kraju pochodzenia. Instrument ten stosowany jest w imporcie produktów danego gatunku tylko w okresach funkcjonowania dla danego produktu systemu cen wejścia. Dla każdego produktu objętego częścią A załącznika do rozporządzenia nr 3223/1994 (dla wszystkich dostępnych odmian i wielkości) w okresach określonych tym załącznikiem państwa członkowskie zobowiązane są przekazywać do Komisji Europejskiej (do godz czasu brukselskiego) ceny reprezentatywne, tj. zarejestrowane ceny funkcjonujące na poziomie importer/hurtownik lub hurtownik/detalista w przypadku, gdy nie są znane ceny obowiązujące na poziomie importer/hurtownik. Właściwe służby państw członkowskich rejestrują ceny obowiązujące na tzw. rynkach reprezentatywnych UE, z uwzględnieniem handlowych klas jakości: EXTRA, Klasy I i Klasy II. Rynki reprezentatywne określa artykuł 3 rozporządzenia nr 3223/1994. Przykładowo w Holandii za rynek reprezentatywny w obrocie owoców i warzyw świeżych Komisja Europejska uznaje giełdę w Rotterdamie, w Hiszpanii natomiast rynków takich jest sześć (Madryt, Barcelona, Sewilla, Bilbao, Saragossa, Walencja). Notowania giełdowe są redukowane przez każde państwo odpowiednio o: umowną marżę importera (transakcja importer/hurtownik) wynoszącą 15% (w przypadku giełd w Londynie, Mediolanie i Rungis (Francja) lub 8% (dla pozostałychrynków); koszty transportu i ubezpieczenia od granicy UE do danego rynku hurtowego (ryczałt ustalany przez każde państwo członkowskie i zatwierdzany przez Komisję). 18

20 Cła unijne W przypadku, gdy dostępne są tylko notowania cen z poziomu hurtownik/detalista, ceny te należy pomniejszyć o: umowną marżę hurtownika wynoszącą 9%, umowny odpowiednik opłat manipulacyjnych ponoszonych przez handlowców (opłaty placowe, itp.) wynoszący 0,7245 euro/100 kg. Ceny z poszczególnych rynków hurtowych otrzymane na podstawie notowań na poziomie importer/hurtownik lub hurtownik/detalista (po odpowiednich redukcjach) są przekazywane Komisji Europejskiej. Otrzymane z państw członkowskich ceny są przez nią uśredniane proporcjonalnie do ilości produktów sprzedawanych po zanotowanych cenach (średnia ważona). W celu otrzymania standardowej wartości przywozowej średnia ważona cena dla danego gatunku i danego kraju pochodzenia jest pomniejszana o 5 euro/100 kg oraz równowartość stosowanej stawki celnej ad valorem (tabela 2). Standardowe wartości przywozowe są znane służbom celnym około godziny w dniu poprzedzającym ich wejście w życie. Następnie są one publikowane w drodze rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W załączniku do rozporządzenia każdemu kodowi CN przypisanych jest kilka standardowych cen przywozowych w zależności od kraju pochodzenia określonego 3-znakowym kodem alfanumerycznym. Kody krajów pochodzenia określa rozporządzenie Komisji nr 2081/2003. Komisja Europejska publikuje tylko standardowe wartości przywozowe, natomiast nie publikuje zgromadzonych przez państwa członkowskie notowań cen z rynków reprezentatywnych. Wynika to z faktu, że niektóre państwa członkowskie (np. Holandia i Wielka Brytania) przekazują Komisji nie tylko ceny hurtowe, ale także ceny uzyskane od indywidualnych handlowców, którzy nie zgadzają się na publikowanie przekazywanych informacji cenowych. Tabela 2. Odliczenia stosowane przy określaniu standardowej wartości przywozu Wyszczególnienie Wielkość odliczenia Cena hurtowa na poziomie hurtownik/detalista: marża hurtownika 9% opłaty manipulacyjne 0,7245 euro/100 kg Cena hurtowa na poziomie importer/hurtownik: marża importera 8% lub 15% koszty ubezpieczenia i transportu Zróżnicowanie zależne od państwa od granicy do danego rynku hurtowego członkowskiego, rynku reprezentatywnego oraz środka transportu Ryczałt 5 euro/100 kg Opłaty celne Stawka ad valorem (zależnie od kodu CN) 19

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413/3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r.

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. (Changes in the international trade and internal market after accession of Poland into EU and after

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna sierpień 2015 r. 1. Przyjęcie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

L 76/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2014

L 76/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2014 L 76/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 265/2014 z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 642/2010 w sprawie zasad stosowania (należności

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna grudzień 2015 r.

Informacja miesięczna grudzień 2015 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna grudzień 2015 r. 1. Przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji dotyczącego zasad realizacji programu Owoce i warzywa w szkole 2. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 8813/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: AGRI 257 AGRIORG 27 AGRIFIN 42 DELACT 50 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad reformą regulacji rynku cukru w UE Konferencja surowcowa STC Toruń, 5 czerwca 2013 r.

Aktualny stan prac nad reformą regulacji rynku cukru w UE Konferencja surowcowa STC Toruń, 5 czerwca 2013 r. Aktualny stan prac nad reformą regulacji rynku cukru w UE Konferencja surowcowa STC Toruń, 5 czerwca 2013 r. Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Sektor cukru: 1) zniesienie kwot produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół dotychczasowe Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji branżowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 28.5.2008 KOM(2008) 336 wersja ostateczna 2008/0108 (CNS) C6-0247/08 Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Handlu Międzynarodowego 2016/0293(NLE) 24.5.2017 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 1523 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Agnieszka Różańska KZPBC Płatność cukrowa Oddzielna płatność z tytułu cukru, tzw. płatność cukrowa została wprowadzona do WPR w 2006 roku w ramach reformy rynku cukru

Bardziej szczegółowo

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r.

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r. Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja Warszawa 8-9.12.2011r. Najniższy poziom produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA oraz DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.6.2012 r. COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-04-16 09:58 Busko-Zdrój: Dostawa owoców, warzyw świeżych i okopowych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku- Zdroju - część I - Numer ogłoszenia: 53207-2015;

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r.

Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r. Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24 lutego 2017 r. Rynek cukru w UE instrumenty WPR Obecnie istniejące instrumenty wsparcia

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 09.09.2011 Wprowadzenie Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne 1. Prawne instrumenty polityki rolnej (w szczególności reglamentacja produkcji rolnej i rejestry produkcji limitowanej) 2. Prawo rolne, jego przedmiot i definicje 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY AF/CE/BA/pl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte

Bardziej szczegółowo

Opatowicz & Waker Co. INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES

Opatowicz & Waker Co. INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES KONSUMPCJA BANANÓW W POLSCE Raport opracowany na podstawie danych statystycznych z lat 2002 2005. 1. Wstęp Niniejszy raport został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Branża cukrownicza w Polsce podsumowanie 10 lat w Unii Europejskiej

Branża cukrownicza w Polsce podsumowanie 10 lat w Unii Europejskiej Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Konferencja pokampanijna Stowarzyszenia Techników Cukrowników, Warszawa, 27 lutego 215 r. Plan prezentacji Branża cukrownicza w Polsce podsumowanie 1 lat

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych.

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych. Informacja za I kwartał 2012 r. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa oraz wyrobów mięsnych (tj. niepoddanych obróbce termicznej), w tym głównie w kierunku zafałszowań innymi gatunkami.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE -trudna droga do sukcesu 2015 OPRACOWAŁ: Jacek Leonkiewicz Przed akcesją CEL NADRZĘDNY: Członkostwo Polski w UE Europejska Wspólnota Gospodarcza VS Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 września 2014 r. Poz. 1190 R O ZP O R ZĄ D ZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

Biuro Współpracy Międzynarodowej. Informacja miesięczna za okres kwiecień-maj 2012 r.

Biuro Współpracy Międzynarodowej. Informacja miesięczna za okres kwiecień-maj 2012 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna za okres kwiecień-maj 2012 r. 1. Przegląd systemu UE dotyczącego sektora owoców i warzyw konsultacje społeczne w sprawie wariantów strategicznych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Wyspiańskiego 16, Zielona Góra, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Wyspiańskiego 16, Zielona Góra, woj. lubuskie, tel , faks Zielona Góra: Dostawa żywności w 2013 roku do Przedszkola nr 6 w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 16 Numer ogłoszenia: 19784-2013; data zamieszczenia: 14.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły:

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły: Monitor Polski Nr 3-18- Poz. 13 13 DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego

Bardziej szczegółowo

2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1

2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1 2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1913/2006 z

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 18.9.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 249/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 903/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania refundacji wywozowych do niektórych

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz.0700.24.2016 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na interpelację nr 5581 z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek. Sprostowanie do

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek. Sprostowanie do KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.5.2008 KOM(2008) 173 wersja ostateczna/2 Wniosek Sprostowanie do rozporządzenia Rady z dn. 28 kwietnia 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia : ; data zamieszczenia: r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Numer ogłoszenia : ; data zamieszczenia: r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 65-941 Zielona Góra ul. Francuska 10 Zielona Góra, 18 stycznia 2012 r Sprawa SP. 18-1/2012 Zielona Góra: zakup i dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów 1 PROW 2014-2020: 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014-2020) został

Bardziej szczegółowo

Opatowicz & Waker Co. INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES

Opatowicz & Waker Co. INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES Wspólny rynek bananów - bliska liberalizacja Wspólny rynek bananów Z dniem wstąpienia do UE, Polska przyjęła wspólnotowe regulacje prawne,

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 26.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/83 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 89/11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 89/11 28.3.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 89/11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0105 (NLE) 9356/15 UD 125 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.

Bardziej szczegółowo

Wspólna organizacja rynków mięsa i jaj Instrumenty wsparcia rynku w perspektywie finansowej 2014-2020

Wspólna organizacja rynków mięsa i jaj Instrumenty wsparcia rynku w perspektywie finansowej 2014-2020 Wspólna organizacja rynków mięsa i jaj Instrumenty wsparcia rynku w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 15 listopada 2013 r. Plan prezentacji Przegląd instrumentów rynkowych w podziale na grupy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Program 1. Uwarunkowania zmian wynikające z WTO. 2. Podstawy prawne. 3. Zmiany w zakresie metody wartości transakcyjnej, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: 2017-06-13 14:10 CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat) - CIR informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: - zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo