Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła."

Transkrypt

1

2

3 Redakcja: Stanisław Mariusz Potyra (redaktor naczelny) Aleksander Bystrzycki (sekretarz redakcji) Anna Balicka ISSN Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Adres redakcji: Biuletyn Informacyjny Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 tel. (0~22) , tel. (0~22) , fax (0~22) internet: Nakład: 7000 egz. Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła. Projekt okładki: Jerzy Szaniawski Skład: Vega design Jacek Milewski Al. Jerozolimskie 44, Warszawa tel. (0~22) , Druk: 69 Andrzej Pacek ul. Michała Drzymały Warszawa tel. (0~22)

4 SPIS TREŚCI Wspólna Polityka System analizy zagrożeń 4 Rolna bezpieczeństwa żywności J. Jerzy Pilarczyk Z prac nad reformą WPR - dyskusje unijne 8 Bożena Bochenek, Iga Serwicka Unijne cła importowe 14 na świeże owoce i warzywa - ceny wejścia Joanna Rembelska-Piekut, Marcin Wardal Nowe akty prawne UE (luty - marzec 2004) 22 Agencja Rynku ARR - zasady działania unijnej agencji płatniczej 39 Rolnego Waldemar Sochaczewski, Piotr Kondraciuk Rejestracja uczestników mechanizmów WPR 44 W skrócie 48 Rynki Ubezpieczanie dochodów w rolnictwie 54 Włodzimierz Rembisz Programy dla Konkurs ogólnopolski 64 wsi i rolnictwa Nasz komentarz O nowy ład na europejskim rynku cukru 66 Edmund Szot Sprostowanie 68 Contents 70

5 Wspólna Polityka Rolna System analizy zagrożeń bezpieczeństwa żywności J. JERZY PILARCZYK Sekretarz Stanu w MRiRW System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis Critical Control Points HACCP) został opracowany w latach 60-ych przez Pillsbury Company, Laboratoria Armii Stanów Zjednoczonych w Natick oraz Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej badających możliwości wykorzystania artykułów spożywczych w programie badań kosmicznych i opracowujących systemy zapewniające wyeliminowanie czynników chorobotwórczych oraz toksyn z produkowanych artykułów żywnościowych. W roku 1971 firma Pillsbury Company przedstawiła program HACCP na pierwszej Amerykańskiej Konferencji do spraw Ochrony Żywności. Od tego czasu program ten jest stopniowo akceptowany i propagowany przez różne organizacje. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO World Health Organization) oraz działająca w ramach ONZ Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa (FAO-Food and Agriculture Organization) powołały Komisję ds. Kodeksu Żywnościowego. Rezultatem prac tej Komisji jest Kodeks Żywnościowy, w którym zaleca się wprowadzanie zasad GHP (Good Hygienic Practice Dobrej Praktyki Higienicznej), HACCP, GMP (Good Management Practice Dobrej Praktyki Produkcyjnej), norm ISO serii 9000 oraz częste przeprowadzanie szkoleń pracowników. Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius Commission) został przyjęty w 1993 roku. Obecnie w krajach UE oraz w USA system HACCP jest z prawnego punktu widzenia obowiązkowy we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, w obrocie żywnością oraz żywieniu zbiorowym. Importowana przez kraje Unii żywność musi być także wytwarzana w zakładach stosujących ten system. System HACCP w krajach UE regulują: Dyrektywa Rady 89/397/EEC z 14 czerwca 1989 roku dotycząca ochrony zdrowia ludzkiego, urzędowej kontroli artykułów żywnościowych oraz inspekcji, pobierania prób, analiz i dokumentacji, Dyrektywa Rady 93/43/EEC z 10 czerwca 1993 roku dotycząca obowiązku stosowania w produkcji systemu HACCP, wymogów higieny, zakupów, dystrybucji i sprzedaży żywności oraz konieczności potwierdzenia, że podczas prowadzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego stosuje się w standardowych czynnościach odpowiednie procedury postępowania. W Polsce aktem prawnym regulującym kwestie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, w tym zagadnienia związane z wdrażaniem przez 4

6 System HACCP przedsiębiorców branży spożywczej systemu HACCP, jest znowelizowana ustawa z 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U nr 63 poz. 634), na mocy której HACCP jest obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw. Jej nowelizacja z 24 lipca 2002 roku nakłada na średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 250 pracowników) obowiązek wprowadzenia systemu HACCP, a małe przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 50 pracowników) zwalnia z niego i zobowiązuje do wdrożenia i udokumentowania zasad GHP i GMP, czyli Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Dz.U nr 135 poz. 1145). Innymi ważnymi regulacjami prawnymi w tym zakresie są następujące akty wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz.U nr 6 poz. 77), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów, wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i obrocie artykułami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami (Dz.U nr 234 poz. 1979). W świetle obowiązującego prawa pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ponosi przedsiębiorca produkujący bądź wprowadzający ją do obrotu. On też odpowiada za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu konsumenta spowodowane niewłaściwą jakością zdrowotną żywności. System HACCP jest korzystny zarówno dla konsumenta, jak i przedsiębiorcy działającego w branży żywnościowej. Konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna i nieszkodliwa, zaś przedsiębiorca posiadający prawidłowo działający system HACCP buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek. Dzięki temu systemowi przedsiębiorca może udowodnić, że stosuje wszelkie możliwe zabezpieczenia, dzięki którym produkowana przez niego żywność posiada odpowiednią jakość. System HACCP obejmuje ścisłą kontrolą wszelkie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zarówno w cyklu produkcyjnym, jak i dystrybucyjnym. Jego istota sprowadza się zatem do: analizy wszystkich potencjalnych zagrożeń (mikrobiologicznych, chemicznych oraz fizycznych) dla jakości zdrowotnej żywności, identyfikacji miejsc (operacji), w których prawdopodobieństwo zagrożeń jest najistotniejsze z punktu widzenia zdrowotnego tzw. punkty krytyczne, eliminowania lub minimalizowania zagrożeń w punktach krytycznych poprzez właściwą organizację procesu produkcyjnego i zarządzanie nim w taki sposób, aby mimo potencjalnych możliwości wystąpienia zagrożeń nie dopuścić do zaistnienia tego faktu. HACCP jest systemem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to 5

7 Wspólna Polityka Rolna także system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych. Zasady stosowania systemu HACCP: 1. Określenie zagrożeń i ryzyka ich wystąpienia oraz ocena stosowanych środków zapobiegawczych, ewentualnie zaproponowanie nowych środków prewencyjnych zapobiegającym tym zagrożeniom. 2. Określenie najistotniejszych punktów krytycznych (CCP Krytyczne Punkty Kontroli), czyli miejsc w procesie produkcyjnym, w których z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo powstania zagrożeń należy zachować szczególne środki ostrożności; liczba tych punktów powinna być zminimalizowana. 3. Określenie docelowych limitów i granic tolerancji dla każdego CCP, czyli wartości, których nie można przekroczyć ze względu na ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu końcowego danego procesu technologicznego. 4. Ustalenie systemu monitorowania CCP dla każdego z nich należy określić system kontroli mogących wystąpić tam zagrożeń. 5. Opracowanie procedur działań korygujących, które muszą zostać podjęte w przypadku, gdy granice krytyczne danego CCP zostaną przekroczone; powinny one także określać sposób postępowania z produktem wytworzonym w czasie, kiedy parametry graniczne były przekroczone. 6. Opracowanie procedury weryfikacji sprawdzania skuteczności działania systemu HACCP. 7. Opracowanie dokumentacji i ewidencji systemu HACCP. Należy pamiętać, że wdrożenie systemu HACCP nie zwalnia przedsiębiorcy z wdrażania zasad GMP Dobrej Praktyki Produkcyjnej i GHP Dobrej Praktyki Higienicznej. Zapewnienie odpowiednich standardów technicznych, organizacyjnych i higienicznych gwarantuje właściwe bezpieczeństwo i wysoką jakość zdrowotną wytwarzanych lub sprzedawanych wyrobów. Wdrożenie zasad higieny w ramach GHP oraz GMP jest warunkiem wstępnym wprowadzenia systemu HACCP. Gdy problemy z higieną są rozwiązane, wówczas łatwo określić, gdzie występują zagrożenia i jak je eliminować. W zakładzie produkcyjnym wprowadzenie systemu HACCP wymaga spełnienia następującej sekwencji działań, w wyniku której uzyskuje się gwarancję całkowitego bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej lub dystrybuowanej żywności: 1. Powołanie zakładowego zespołu ds. HACCP. 2. Zdefiniowanie obszaru i zakresu stosowania systemu. 3. Szczegółowy opis wyrobu i jego dystrybucji. 4. Określenie przewidywanego sposobu użycia wyrobu. 5. Opracowanie schematu procesu technologicznego. 6. Zweryfikowanie schematu technologicznego w praktyce. 7. Przeprowadzenie analizy zagrożeń na każdym etapie oraz określenie środków zapobiegawczych zapewniających panowanie nad zagrożeniem. 8. Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) dla zweryfikowanego procesu. 9. Ustalenie limitów krytycznych parametrów dla każdego CCP i określenie tolerancji. 6

8 System HACCP 10. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego CCP. 11. Ustalenie działań korekcyjnych w każdym punkcie krytycznym i dla każdego zagrożenia. 12. Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji systemu. 13. Określenie zasad weryfikacji systemu HACCP. 14. Przegląd systemu HACCP. System HACCP nie jest przedsięwzięciem jednorazowym, lecz musi być utrzymywany na bieżąco. Należy okresowo (1-2 razy w roku) sprawdzać jego efektywność (tzn. przeprowadzać audyty). Audyty mogą być przeprowadzane przez: personel niezwiązany z daną linią produkcyjną, audytora zewnętrznego, audytorów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych (tzw. audyt mieszany). Osiągnięcie sukcesu we wdrażaniu systemu HACCP jest związane z: właściwym przeszkoleniem personelu, sprawnym systemem wymiany komunikacji pomiędzy osobami pracującymi nad realizacją wspólnych celów, zaangażowaniem całej załogi w realizację systemu. Każdy przedsiębiorca wprowadzający w swojej firmie system HACCP powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nakłady finansowe poniesione w związku z tymi działaniami przyczynią się do: podniesienia świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach i roli systemów jakości w produkcji, zintegrowania załogi z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa, ujętymi w polityce firmy (dzięki umiejętnie prowadzonym szkoleniom), spełnienia oczekiwań jakościowych konsumentów, doinwestowania zasobów przedsiębiorstwa (nowoczesne linie produkcyjne, urządzenia pomiarowe, itp.), ulepszenia infrastruktury przedsiębiorstwa, podniesienia rynkowej oceny wiarygodności firmy, zmniejszenia strat produkcyjnych, ilości błędów i braków oraz scisłej współpracy działów zaopatrzenia i sprzedaży z dostawcami i odbiorcami towarów, szybszego reagowania na powstałe nieprawidłowości, co w praktyce oznacza większe zyski; dobrze prowadzona dokumentacja procesów produkcyjnych jest doskonałym argumentem przy pracach nad kontraktami eksportowymi pozwala rozwiać wątpliwości każdego potencjalnego klienta co do jakości produktów i zasad funkcjonowania systemu HACCP w przedsiębiorstwie. 7

9 Wspólna Polityka Rolna Z prac nad reformą WPR dyskusje unijne BOżENA BOCHENEK, IGA SERWICKA Biuro Współpracy Europejskiej Od 1 maja br. Polska jest pełnoprawnym członkiem instytucji i instancji unijnych. Na posiedzeniach organów pomocniczych Rady UE i Komisji Europejskiej, których prace koncentrują się na zagadnieniach związanych ze Wspólną Polityką Rolną, stronę polską reprezentują zazwyczaj przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi koordynujący opracowywanie stanowiska Polski w zakresie rolnictwa. ARR uczestniczy natomiast w przygotowywaniu stanowiska strony polskiej jako instytucja współpracująca, co oznacza przede wszystkim przygotowywanie informacji dotyczących działań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego oraz uczestnictwo w posiedzeniach organów pomocniczych UE w przypadkach, gdy przedmiotem posiedzeń były działania, za których realizację odpowiedzialna jest ARR. Z najistotniejszych zagadnień w toczących się od grudnia ub.r. dyskusjach dotyczących rolnictwa omawiane były: tzw. drugi etap reformy WPR, który obejmował sektor tytoniu, oliwy z oliwek, chmielu, bawełny i cukru oraz nowa regulacja systemu wsparcia w sektorze miodu. Drugi etap reformy Wspólnej Polityki Rolnej Prace nad pierwszym etapem reformy WPR (którego kształt został określony w czerwcu ubiegłego roku w tzw. kompromisie luksemburskim) zostały zakończone opublikowaniem we wrześniu 2003 roku rozporządzeń Rady (WE) ustanawiających nowe, wspólne organizacje rynków w sektorze zbóż, ryżu, suszu paszowego i mleka. Reforma opiera się na zasadzie oddzielenia płatności od wielkości produkcji, tzn. na wprowadzeniu jednolitej płatności przyznawanej gospodarstwom. Płatność ta jest wprawdzie niezależna od poziomu produkcji, jednak uwarunkowana przestrzeganiem wymogów w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywności. Należy też podkreślić, że część środków wsparcia dla producentów rolnych będzie przeznaczona nadal na płatności związane z produkcją, które będą wyliczane w oparciu o jej wielkość. Po zakończeniu prac nad pierwszym etapem reformy Wspólnej Polityki Rolnej Komisja Europejska w dniu 26 września 2003 roku przekazała Radzie UE i Par- 8

10 Dyskusje o WPR lamentowi Europejskiemu Komunikat, w którym zawarła założenia przyszłej reformy wspólnych organizacji rynków w sektorach: tytoniu, oliwy, bawełny i cukru. Na podstawie analiz aktualnej sytuacji w ww. sektorach opracowano dwa projekty legislacyjne dotyczące reformy wspólnej organizacji rynku w sektorze oliwy z oliwek, tytoniu, chmielu oraz bawełny 1. Wspomniane projekty rozporządzeń były przedmiotem dyskusji podczas Prezydencji włoskiej i irlandzkiej. W kwietniu 2004 roku Rada UE kwalifikowaną większością głosów osiągnęła porozumienie polityczne w zakresie reformy w sektorach: oliwy, tytoniu, chmielu i bawełny. Projekty rozporządzeń zgodnie z przyjętą zasadą reformy WPR wprowadzają w wyżej wymienionych sektorach podział na płatności związane z produkcją oraz na płatności, których wysokość będzie niezależna od poziomu produkcji. I tak np. w sektorze tytoniu projekt przewiduje okres przejściowy (lata ), w czasie którego co najmniej 40% wielkości referencyjnej będzie przeznaczone na płatności oddzielone od produkcji, natomiast maksymalnie 60% wielkości referencyjnej będzie nadal przeznaczone na płatności związane z wielkością produkcji. Począwszy od roku 2010 płatności w sektorze tytoniu zostaną całkowicie oddzielone od wielkości produkcji; 50% wielkości referencyjnej zostanie włączone w system jednolitej płatności obszarowej, natomiast pozostałe 50% do koperty finansowej przeznaczonej na restrukturyzację sektora. Z uwagi na to, że Polska wybrała system jednolitej płatności obszarowej nie zostanie objęta powyższą regulacją. Scenariusze reformy sektora cukru W Komunikacie Komisja Europejska przedstawiła trzy warianty przeprowadzenia reformy sektora cukru: 1. Utrzymanie systemu kwot produkcyjnych przy jednoczesnym obniżeniu ceł, cen na rynku wewnętrznym oraz kwoty produkcyjnej przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie wysokiego poziomu produkcji; 2. Redukcja cen cukru na rynku UE początkowo cenę tę szacowano na poziomie 450 euro/t, następnie na poziomie 370 euro/t; wariant ten zakłada również, że przy zniesieniu systemu kwot produkcyjnych poziom przywozu cukru oraz jego produkcji ustabilizuje się; 3. Liberalizacja rynku cukru równoznaczna ze zniesieniem systemu dopłat, kwot produkcyjnych, a także opłat przywozowych i ograniczeń ilościowych w przywozie. Należy zauważyć, że już od początku dyskusji na temat przyszłości wspólnej organizacji rynku cukru zdania poszczególnych państw członkowskich były podzielone. Oprócz Danii, która opowiada się za liberalizacją rynku cukru, pozostałe państwa członkowskie skłaniają się ku rozwiązaniom, które łączyłyby elementy wariantu pierwszego i drugiego. Wszyscy jednak pozostają zgodni co do 1 Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające niektóre rozporządzenia i projekt rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynku w sektorze oliwy i oliwek deserowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 827/68. 9

11 Wspólna Polityka Rolna konieczności uwzględnienia w przyszłym kształcie reformy zarówno zobowiązań Wspólnoty wobec WTO, jak i wielkości przywozu z państw AKP i LDC 2. Przedmiotem sporów na początkowym etapie dyskusji był również termin wprowadzenia nowych regulacji. Niektóre z państw członkowskich podnosiły zatem, że od wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 upłynęło zbyt mało czasu, aby przesądzać o nieskuteczności dotychczasowych regulacji. Obecnie konieczność podjęcia działań zmierzających do zmiany obecnych zasad, na jakich opiera się wspólna organizacja rynku cukru, nie jest już kwestionowana. Treść Komunikatu dotycząca propozycji przeprowadzenia reformy w sektorze cukru była od października ubiegłego roku przedmiotem prac Grupy Roboczej Rady ds. Cukru i Izoglukozy. Dyskusje nad przyszłością sektora cukru koncentrowały się przede wszystkim wokół ewentualnych rekompensat dla niektórych podmiotów poszkodowanych w wyniku reformy oraz mechanizmów w sektorze cukru przewidzianych w kontekście reformy. Rekompensaty dla niektórych podmiotów poszkodowanych w wyniku reformy Przyznawanie rekompensat podmiotom funkcjonującym na rynku cukru jest uzależnione od wyboru wariantu reformy. W pierwszym wariancie, zakładającym redukcję ceny wskutek redukcji ceł, nie przewiduje się przyznania rekompensat, zaś w drugim możliwe byłoby ich przyznanie w wysokości 50% ceny buraka cukrowego. Również w trzecim wariancie, który zakłada liberalizację rynku cukru, możliwe jest przyznanie przedsiębiorcom rekompensat. Tocząca się dyskusja pozwala zaobserwować, że większość państw członkowskich opowiada się za koniecznością przyznania rekompensat również w przypadku pierwszego wariantu. Jako beneficjentów ewentualnych rekompensat wskazuje się: producentów buraka cukrowego, przemysł przetwórczy oraz państwa trzecie korzystające z preferencji przywozowych na terytorium Wspólnoty, w szczególności państwa AKP i państwa słabo rozwinięte (LDC). W dyskusji na temat rekompensat podnosi się m.in., że w przypadku wyboru pierwszego wariantu reformy niezbędne jest przyznanie rekompensat producentom buraka cukrowego. Wskazuje się również na konieczność rozważenia jako formy rekompensat wprowadzenia programów ułatwiających przekwalifikowanie się dotychczasowym producentom oraz oddzielenia przyznawanych płatności od poziomu produkcji, co byłoby zgodne z założeniami całej reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Mechanizmy w sektorze cukru W toku dyskusji nad zasadnością utrzymania dotychczasowych mechanizmów funkcjonujących w ramach wspólnej organizacji rynku cukru wymiana poglądów koncentrowała się na następujących zagadnieniach: utrzymaniu ceny interwencyjnej; 2 AKP Państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku; LDC państwa słabo rozwinięte. 10

12 Dyskusje o WPR transferze kwot; refundacjach wywozowych i dopłatach do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym. Należy zaznaczyć, że utrzymanie ceny interwencyjnej będzie zależeć od wariantu reformy. W przypadku przyjęcia wariantu pierwszego jej utrzymanie jest niezbędne, zaś w drugim wariancie może stanowić ona pewien wentyl bezpieczeństwa w przypadku zwolnienia z mechanizmu prywatnego przechowywania. Zdania na temat utrzymania tego instrumentu są podzielone. Większość państw członkowskich opowiada się za utrzymaniem ceny minimalnej, która wzmacnia pozycję producentów w negocjacjach z przedstawicielami przemysłu przetwórczego, natomiast w mniejszym zakresie postulowane jest utrzymanie ceny interwencyjnej. Sygnalizuje się, że cena interwencyjna nie była nigdy stosowana, co potwierdza skuteczność istniejących obecnie rozwiązań. W odniesieniu do transferu kwot większość państw członkowskich opowiada się za wprowadzeniem większej elastyczności w administrowaniu systemem kwot. Ponadto pojawiają się sugestie, że w pierwszej kolejności przedmiotem dyskusji powinien być cukier C 3. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej możliwe jest utrzymanie systemu kwot pod warunkiem, że będzie to system zmierzający do utrzymania równowagi na rynku. System ten powinien opierać się na transferze kwot dokonywanym na podstawie porozumienia branżowego pomiędzy cukrownią a producentem buraka cukrowego. W dyskusji nad utrzymaniem systemu refundacji wywozowych przeważają natomiast postulaty zniesienia tego instrumentu, zwłaszcza dla produktów nie wymienionych w Załączniku I do Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Na obecnym etapie dyskusji można zaobserwować, że większość państw członkowskich postuluje przyjęcie takiego kierunku reformy, który byłby połączeniem wariantu pierwszego i drugiego, z koniecznością uwzględnienia przynajmniej częściowo wariantu zakładającego liberalizację rynku. Uwzględnienie tego postulatu jest konieczne z uwagi na zobowiązania Wspólnoty względem WTO oraz postulatów państw AKP i LDC, dotyczących dostępu produktów pochodzących z tych państw do rynku wewnętrznego Wspólnoty. Należy podkreślić, że strona polska, podobnie jak pozostałe państwa przystępujące do UE, od początku brała aktywny udział w dyskusji nad drugim etapem reformy, opowiadając się za takim jej kształtem, który nie doprowadziłby do gwałtownych zmian w proporcji udziału procentowego na rynku pomiędzy cukrem pochodzącym z buraka cukrowego a izoglukozą oraz za utrzymaniem systemu kwotowania produkcji izoglukozy. Podobnie jak obecne państwa członkowskie państwa przystępujące obawiają się niekontrolowanego przywozu cukru z państw AKP i LDC, opowiadając się za koniecznością ograniczeń ilościowych w odniesieniu do przywozu cukru na terytorium Wspólnoty. Oczekuje się, że jeszcze przed przerwą wakacyjną Komisja Europejska przedstawi stosowne projekty rozporządzeń wdrażających reformę, co oznacza, że nowe państwa członkowskie na równi z dotychczasowymi decydować będą o kształcie reformy wspólnej organizacji rynku cukru. 3 Cukier C cukier ponadkwotowy, tzn. poza kwotą A i B. 11

13 Wspólna Polityka Rolna Wsparcie sektora pszczelarskiego W grudniu 2003 roku w celu uproszczenia rozproszonego i zawierającego liczne zmiany prawa wspólnotowego rozpoczęły się dyskusje nad nowym rozporządzeniem uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1221/97 ustanawiające ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem. W styczniu br. Komisja Europejska sporządziła pod rządami wspomnianego wyżej rozporządzenia drugi raport dla Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego, w którym przedstawiła sytuację rynkową sektora pszczelarskiego zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i na rynku światowym. Według informacji pochodzących z tego raportu, połowa ilości miodu znajdującego się na rynku wewnętrznym Wspólnoty pochodzi z przywozu, zaś tylko 6% miodu produkowanego na terytorium UE podlega wywozowi. Według danych przekazanych przez państwa członkowskie, w 2003 roku na terytorium Wspólnoty prowadziło swoją działalność pszczelarzy, z czego zadeklarowało się jako pszczelarze zawodowi (czyli pszczelarze, którzy posiadają co najmniej 150 uli). W porównaniu z danymi z poprzednich lat wynika, że liczba pszczelarzy wzrosła o 2%, natomiast liczba pszczelarzy zawodowych wzrosła o 6,4%. W raporcie dużo uwagi poświęcono kwestii stosowania rocznych programów wsparcia oraz zawartemu w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1221/97 katalogowi działań objętych wspólnotowym mechanizmem wsparcia, które dotyczą pomocy technicznej, walki z warwową, racjonalizacji przemieszczania się rojów pszczelich oraz badań mających na celu poprawienie jakości miodu. Mimo rzeczywistej wartości wyżej wymienionych działań dla sektora pszczelarskiego, ze względu na aktualną sytuację UE uznano, iż nie zapewniają one w dostatecznym stopniu rentowności gospodarstw, w których prowadzona jest hodowla pszczół oraz nie chronią przed wzrostem chorób występujących wśród pszczół. W związku z powyższym, na wniosek przedstawicieli sektora pszczelarskiego, Komisja zaproponowała przyjęcie nowego rozporządzenia uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1221/97 i zawierającego następujące zmiany: jednoroczna długość cyklu w realizacji krajowych programów wsparcia została zastąpiona cyklem trzyletnim; niektóre z państw członkowskich wysunęły postulaty wprowadzenia większej elastyczności, która umożliwiłaby państwom członkowskim modyfikację programów w trakcie ich realizacji; nowe rozporządzenie (w przeciwieństwie do poprzedniego) reguluje wsparcie produkcji i zbytu nie tylko miodu, ale również produktów sektora pszczelarskiego, wprowadzając definicję pojęcia miód 4 oraz produktów sektora pszczelarskiego 5 ; katalog środków wsparcia został rozszerzony o wsparcie odnowy populacji rojów pszczelich (odnowy inwentarza); włączenie tego typu działań do katalogu środków objętych wsparciem stanowi uwzględnienie postulatów 4 Zgodnie z dyrektywą nr 2001/110/WE. 5 Zgodnie z rozporządzeniem nr 1774/

14 Dyskusje o WPR zgłaszanych przez niektóre państwa członkowskie, które wskazywały na konieczność odnowy inwentarza z uwagi na jego wyniszczenie spowodowane chorobami. Kwestia terminu wprowadzenia w życie nowego rozporządzenia była przedmiotem dyskusji m.in. w komisji ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Parlamentu Europejskiego. Niektórzy jej członkowie sugerowali, aby obowiązywanie tego rozporządzenia odroczyć do września przyszłego roku dzięki temu bowiem w latach gospodarczych 2004/2005 i 2005/2006 obowiązywałby jeszcze cykl rocznych programów wsparcia. W uzasadnieniu takiego postulatu powołano się na konieczność zabezpieczenia rynku wspólnotowego przed przystąpieniem Bułgarii i Rumunii, których sektor pszczelarski jest bardzo dobrze rozwinięty. Jeżeli trzyletni okres realizacji rozpocząłby się w roku 2006, to państwa te, przystępując do UE w 2007 roku, nie mogłyby w nim uczestniczyć. Równolegle do dyskusji nad nowym projektem rozporządzenia strona polska rozpoczęła starania o przesunięcie terminu przedłożenia Komisji Europejskiej krajowego programu wsparcia w celu umożliwienia Polsce uczestnictwa w mechanizmie w pierwszym roku członkostwa. Unia poprzez zmianę rozporządzenia wykonawczego nr 2300/97 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 663/20004 z 7 kwietnia 2004 roku przesunęła ten termin z 15 kwietnia na 15 maja br. Rada UE przyjęła rozporządzenie podczas swojej kwietniowej sesji. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 28 kwietnia br. 6 Obecnie oczekuje się na przyjęcie przez Komisję Europejską w drodze procedury Komitetu Zarządzającego ds. Drobiu i Jaj rozporządzenia wykonawczego. 6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 797/2004 z 26 kwietnia 2004 r. określające przepisy ogólne dla stosowania środków na rzecz poprawy produkcji i zbytu produktów sektora pszczelarskiego. 13

15 Wspólna Polityka Rolna Unijne cła importowe na świeże owoce i warzywa ceny wejścia JOANNA REMBELSKA-PIEKUT, MARCIN WARDAL Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą ARR Unia Europejska jest obecnie największym importerem świeżych owoców i warzyw na świecie. Import produktów tego sektora przez państwa UE stanowi około 25% wartości importu światowego. Dominują w nim owoce cytrusowe, jabłka, pomidory oraz cebula. Ilość sprowadzanych na obszar Wspólnoty produktów tego sektora jest stale kontrolowana, co umożliwia zachowanie równowagi na rynku wewnętrznym. Przywóz świeżych owoców i warzyw do UE obciążony jest cłami ad valorem w wysokości 10 20% wartości celnej towaru. Jednak z uwagi na niższe koszty produkcji w krajach nie należących do UE, wspólna organizacja rynku świeżych owoców i warzyw zapewnia ochronę przed nadmiernym importem konkurencyjnych cenowo produktów. Zgodnie z zapisami Porozumienia w sprawie Rolnictwa (Agreement on Agriculture) Rundy Urugwajskiej (artykuł 5 1a, 1b, 4, 5 i Załącznik 5 Porozumienia) Unia Europejska ma prawo do stosowania specjalnych środków ochrony rynku wewnętrznego, m.in. nakładania ceł dodatkowych w przypadku, gdy cena importowanego produktu jest niższa od tzw. ceny wejścia (entry price). Cła te stosowane są dla określonych kodów CN produktów i w określonych przez Komisję Europejską okresach. System cen wejścia Stosowany w UE system cen wejścia (entry price system) określają zapisy artykułu 32 (2) rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z 28 października 1996 roku (z późniejszymi zmianami) dotyczącego wspólnej organizacji rynku świeżych owoców i warzyw. Natomiast rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z 21 grudnia 1994 roku (z późniejszymi zmianami) szczegółowo reguluje zasady stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw. Systemem cen wejścia objęty jest przywóz do UE owoców i warzyw uważanych przez UE za tzw. produkty wrażliwe (świeże kabaczki, cukinie, ogórki, pomidory, jabłka, morele, czereśnie i wiśnie, brzoskwinie i nektarynki, gruszki, śliwki, winogrona stołowe, klementynki, cytryny, mandarynki i pomarańcze). Kody CN tych towarów określa część A i B załącznika rozporządzenia nr 3223/94 (tabele 3,4). W stosunku do szczególnie wrażliwych towarów (np. jabłek, pomidorów, ogórków, cukinii) system cen wejścia obowiązuje przez cały rok. Płacone przez importera cło jest zróżnicowane w zależności od wartości i ilości każdej sprowadzanej partii towaru, czyli ilości objętej jednym zgłoszeniem przywozowym. 14

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] Agencja Rynku Rolnego 4 (154) KWIECIEŃ 2004 Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanisław Kopeć (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Kowalski,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności PREZESI AGENCJI RYNKU ROLNEGO Bolesław Woźniak 10.07.1990 r. 08.09.1992 r. Włodzimierz Rembisz 08.09.1992 r. 16.07.1993 r. Jan Lisowski 17.07.1993 r. 16.11.1993

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R1272 PL 01.10.2011 004.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1272/2009 z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Spis treści rocznika 2005 II 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2007 Nr 3 (189) 2 II Rocznik 2005 Biuletyn Informacyjny ISSN 1233-2437 nakład 6800 egz. Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Rada Programowa: dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Halina Turlejska, Urszula Pelzner Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Krajowa Rada Izb Rolniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR L 255/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.8.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW:

MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW: MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW: Baker & McKenzie /Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk/ Ernst & Young

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo