z otwartym laptopem na kolanach i s³a³a kierowcy lodowate spojrzenia. Kierowca jednak w najmniejszym stopniu siê tym nie przejmowa³.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z otwartym laptopem na kolanach i s³a³a kierowcy lodowate spojrzenia. Kierowca jednak w najmniejszym stopniu siê tym nie przejmowa³."

Transkrypt

1 1 Co za bezczelnoœæ mruknê³a pod nosem kobieta w œrednim wieku i wyjê³a z kieszeni ma³y komputerek. Jej ciemnoniebieski mundur by³ opiêty na biodrach, a twarz nawet najbardziej przychylne kole anki musia- ³yby nazwaæ wybrykiem natury. Z niechêci¹ wystuka³a numer rejestracyjny SUV-a w kolorze orzechowym, zaparkowanego zaraz za znakiem zakazu postoju. Odczeka³a kilka sekund, potem oderwa³a wydruk i wsunê³a pod wycieraczkê. Beatrice ju z daleka zobaczy³a policjantkê. Przyœpieszy³a kroku. Jej czó³enka stuka³y o asfalt jak kastaniety, po³y jedwabnego p³aszcza w kolorze oliwki rozwiewa³y siê na wietrze. By³a spóÿniona. W³aœciwie zawsze by³a spóÿniona. Jakiœ przechodzieñ obejrza³ siê za ni¹. Nawet tutaj, na najelegantszym bulwarze stolicy, wzbudza³a zainteresowanie. Taka jasnow³osa, taka szczup³a, tak perfekcyjnie wystylizowana, zupe³nie jakby w³aœnie wysz³a z sesji do Vogue a. Co najmniej do Vogue a. Okej, okej, jeden mandat w jedn¹ czy w drug¹ nie robi ró nicy, pomyœla³a Beatrice. Niech im bêdzie. Wsiad³a do wozu i w³¹czy³a silnik, nie zaszczycaj¹c policjantki ani jednym spojrzeniem. Nie spodziewa³a siê jed- 7

2 nak, e tamta bêdzie taka zawziêta. W zdumiewaj¹cym tempie okr¹ y³a samochód i zastuka³a w okno. Beatrice opuœci³a szybê. Tak? spyta³a znudzonym g³osem. Uderzy³a w ni¹ fala czystej nienawiœci. Nienawiœci do kobiety, która ma drogi samochód, godne pozazdroszczenia wymiary modelki i bud et na ciuchy przypuszczalnie wielokrotnie przekraczaj¹cy miesiêczny czynsz za mieszkanie p³acony przez zwyk³ych ludzi. I która w dodatku zaparkowa³a za znakiem zakazu. Ale zosta³a przy³apana przynajmniej tyle! Mia³o siê pecha! rzuci³a policjantka z jadowitym uœmiechem. Beatrice przybra³a swój najbardziej ujmuj¹cy wyraz twarzy i powiedzia³a: Niech pani spojrzy w lustro, to bêdzie pani wiedzia³a, która z nas mia³a pecha. Podnios³a szybê i ruszy³a pe³nym gazem. Œpieszy³a siê na wa ne spotkanie. W³aœciwie ca³y czas mia³a wa - ne spotkania. To dzisiejsze jednak by³o szczególne. Przejecha³a skrzy owanie na czerwonym, które nazywa³a zwykle ciemno ó³tym. Naciskaj¹c klakson, wyprzedzi- ³a wielk¹ czarn¹ limuzynê z przyciemnionymi szybami. Wypasiona fura, ale jeÿdziæ to siê jeÿdzi w zwolnionym tempie mruknê³a pod nosem, wstukuj¹c adres do nawigacji. Seestrasse w Kahndorf w Brandenburgii. Ten hotel musi le eæ gdzieœ na koñcu œwiata. Dobrze jest. Przyda jej siê chwila wytchnienia. * * * Jeszcze jedziemy czy ju stoimy? Katharina siedzia³a na tylnym siedzeniu limuzyny 8

3 z otwartym laptopem na kolanach i s³a³a kierowcy lodowate spojrzenia. Kierowca jednak w najmniejszym stopniu siê tym nie przejmowa³. Jak w transie prowadzi³ opancerzon¹ czarn¹ limuzynê, rozmawiaj¹c jednoczeœnie przez telefon ze swoj¹ dziewczyn¹. G³os mia³ œciszony do szeptu, ale Katharina i tak s³ysza³a ka de s³owo. Skarbuniu, nic z tego, sprawy s³u bowe grucha³ do telefonu. Nie, nie, dziœ wieczorem nie da rady. Jutro tak. Po po³udniu. Ugotujesz coœ pysznego? Bêdziesz mia- ³a czarn¹ bieliznê? Co takiego? Masa olejkiem? Wow, wow, wow! Po prostu obrzydliwe, pomyœla³a Katharina. I taki buc jak na ironiê pracuje w ministerstwie do spraw rodziny. Nie do wytrzymania facet. Ale który facet jest do wytrzymania? Nie s¹dzi pan, e czas ju zerwaæ z tym zacofanym podejœciem do kobiet? spyta³a ostro. Chwileczkê, z³otko, tak, tak, poczekaj na linii powiedzia³ kierowca i odwróci³ siê w stronê Kathariny, co omal nie skoñczy³o siê kolizj¹ z motocyklist¹. Tak, proszê pani? Coœ pani mówi³a? Takich facetów trzeba zsy³aæ do pracy w schroniskach dla kobiet. Trzy razy dziennie pucowanie kibli i wys³uchiwanie opowieœci ofiar przemocy domowej. Mo e to by go wyleczy³o, pomyœla³a Katharina. adnych prywatnych rozmów w czasie pracy! naskoczy³a na kierowcê. Inaczej skoñczy pan z powrotem na portierni. Jak pani sobie yczy odpar³ kierowca, wzruszaj¹c ramionami, i pó³g³osem zamrucza³ do s³uchawki: Gor¹cy z ciebie króliczek, s³odziutka, ale muszê ju koñczyæ, bo znowu siê czepia. 9

4 Przy najbli szej okazji wywalê na zbity pysk, postanowi³a Katharina. Za grosz szacunku. W koñcu nale a- ³a do politycznej elity kraju. W ciemnym pr¹ kowanym kostiumie i w³osach upiêtych w ciasny kok by³a uosobieniem œwiadomej siebie kobiety sukcesu. Niestety, ten macho z epoki kamienia ³upanego nie raczy³ tego zauwa yæ. Jazda zdawa³a siê nie mieæ koñca. Katharina rozmawia³a przez telefon. Katharina sprawdza³a maile. Katharina wysy³a³a esemesy do kole anek i kolegów z partii. Zwyk³a praca z komórk¹. Ludzie polityki tak dzisiaj robi¹. Minê³a wiecznoœæ, zanim limuzyna skrêci³a wreszcie na wyboist¹ poln¹ drogê. Katharina od³o y³a komórkê i zamknê³a laptopa. Po prawej stronie zobaczy³a jezioro, po lewej parking. Na œrodku drogi sta³ ma³y kompaktowy samochodzik. Kierowca obtr¹bi³ go, ale nie doczeka³ siê adnej reakcji. Kln¹c pod nosem, wycofa³ limuzynê i omin¹³ zawalidrogê, by skrêciæ na stromy podjazd. Na szczycie wzniesienia sta³ ró owy pa³acyk. Z kolumnami, blankami i wie yczkami. Zupe³nie jak domek Barbie w rozmiarze XXL. Trafiliœmy! rozpromieni³ siê kierowca. Pa³acowy pensjonat Piêkny Widok. Odprowadziæ pani¹? Dziêkujê bardzo. W dwudziestym pierwszym wieku kobiety umiej¹ trochê wiêcej ni gotowaæ, nosiæ wyuzdan¹ bieliznê i masowaæ olejkiem wycedzi³a Katharina przez zaciœniête zêby. Potrafi¹ na przyk³ad samodzielnie iœæ na imprezê. Kierowca nawet nie mrugn¹³ okiem. * * * 10

5 Evi od d³u szej chwili siedzia³a w swoim ma³ym czerwonym aucie ze zgaszonym silnikiem. Nie mia³a ochoty wysiadaæ. Nawet natarczywy klakson z ty³u nie potrafi³ jej wyrwaæ z apatii. Jeœli mia³a byæ szczera, czu³a strach przed tym spotkaniem. W gruncie rzeczy ca³e jej ycie by³o straszne. Ale potwierdzi³a, e bêdzie, wiêc pruskie wychowanie, które odebra³a, zabrania³o jej teraz stchórzyæ. Odchyli³a lusterko, eby siê przejrzeæ. Zahukana kobiecina. Ko³tuñska mamuœka. Jeden wielki œmiech. Fryzura brak, sukienka worek, buty w sam raz na górskie wêdrówki. Dlaczego nie zauwa y³a tego wszystkiego w domu? Dlaczego dopiero teraz dotar³o do niej, e jest kompletnie nieodpowiednio ubrana, e musi koniecznie iœæ do fryzjera i w ogóle jest w takim nastroju, e najbardziej to chcia³aby rzuciæ siê na ³ó ko i przep³akaæ ca³¹ noc? Nie mówi¹c ju o obfitej tkance t³uszczowej, która nadawa³a jej urok salcesonu. Kremami antycellulitowymi, które mia³a w ³azience, z powodzeniem da³oby siê wyg³adziæ Wielki Kanion. A u niej jakoœ nie chcia³y dzia³aæ. Wyjê³a papierow¹ chusteczkê ze sfatygowanej torebki i star³a szminkê z ust. Nie mia³o to sensu. Nawet kredka od Chanel nie mog³a ukryæ, e k¹ciki ust ma opuszczone, a oczy szkl¹ siê ³zami. Zmuszaj¹ca do p³aczu k³ótnia ma³ eñska to by³ prezent po egnalny, który dosta³a od mê a na drogê. W³aœciwie to nawet mi³e z jego strony. W koñcu po tak d³ugim czasie okaza³ przynajmniej jakieœ zainteresowanie. Spojrza³a na zegarek. Wpó³ do ósmej. Od siódmej pewnie w hotelu zabawa na ca³ego. S¹dz¹c po liczbie samochodów na parkingu, musia³o przyjechaæ mnóstwo ludzi. Serce bi³o jej jak oszala³e. Dlaczego nie wyrzuci³a 11

6 tego cholernego listu, nawet do niego nie zagl¹daj¹c? Dlaczego przeczyta³a to zaproszenie i z wrodzonej obowi¹zkowoœci potwierdzi³a swój udzia³? Z ty³u nadjecha³ orzechowego koloru SUV i wymin¹³ j¹ niemal na styk, sypi¹c piaskiem na przedni¹ szybê. Evi ustawi³a wsteczne lusterko z powrotem we w³aœciwej pozycji. Czu³a siê skoñczona. A najstraszniejsze w tym wszystkim by³o to, e ka dy to po niej widzia³. Zna³a ju te wspó³czuj¹ce spojrzenia, jakimi j¹ omiatano, kiedy pojawia³a siê na ró nych spotkaniach. Jeœli w ogóle siê pojawia³a, bo ju dawno odzwyczai³a siê od chodzenia na jakiekolwiek imprezy. Tak naprawdê dobrze czu³a siê tylko w swojej kuchni. Styl rustykalny, wczesne lata dziewiêædziesi¹te bardziej staromodnie ju byæ nie mog³o. Ale ona kocha³a tê swoj¹ kuchniê. Têsknie wybiega³a myœl¹ do szarlotki, któr¹ upiek³a po po³udniu. Dla dzieci. Dzieci, które rzadko pojawia³y siê w domu, bo przyjaciele byli dla nich bardziej atrakcyjni ni wiecznie struta matka. Zaraz wysi¹dzie. Jeszcze tylko parê minut. Wyprostowa³a siê sztywno i otar³a ³zê z policzka.

7 2 Drogie uczennice, drodzy uczniowie! Ehm, drodzy absolwenci! Rozleg³ siê pisk. Bardzo g³oœny pisk. Siwow³osy pan z ³upie em na ko³nierzu garnituru z przejêciem majstrowa³ przy mikrofonie. W imieniu ca³ego kierownictwa szko³y witam pañstwa serdecznie z oka... piiiiiiiiiiiiiii...¹tej rocznicy waszej... w spoconych d³oniach obraca³ kartkê...matury! Dumny ze swego oratorskiego osi¹gniêcia, uniós³ rêce niby jakaœ depresyjna gwiazda rocka, zbieraj¹c aplauz bêd¹cy mieszanin¹ braw, œmiechów i gwizdów. Przed sob¹ mia³ oko³o stu dam i d entelmenów, którzy adn¹ miar¹ nie zas³ugiwali na to miano. Striiiiiptiiiiiz! zapiszcza³a jakaœ kobieta. Pornooooo! zarycza³ jakiœ mê czyzna. Atmosfera ju teraz bardziej przypomina³a wieczór kawalerski ni szkolny jubileusz. Krêc¹c z dezaprobat¹ g³ow¹, dyrektor Hans-Walter Meier patrzy³ na swoich by³ych uczniów. Stali st³oczeni w odœwiêtnie udekorowanej sali bankietowej ze sztukateriami na œcianach, pod którymi ustawiono obite ró owym at³asem krzes³a. Gwar narasta³. To by³ b³¹d, e od razu na pocz¹tku zaserwowano szampana, nie 13

8 ulega³o w¹tpliwoœci. Dyrektor patrzy³ na t³um, szukaj¹c twarzy, które by pamiêta³. A, tak. Jest Evi Diepholt, przem¹drza³a wzorowa uczennica. I Beatrice Kramer, ma³a zdzira. Uœwiadomi³ sobie, e ma najokropniejszy zawód œwiata. Dyrektor Meier odchrz¹kn¹³. Czy to przypadkiem nie by³ najbardziej krn¹brny rocznik? Przypomnia³ sobie konfiskowane w ubikacji skrêty z haszyszem. Alkoholowe ekscesy na wycieczkach klasowych. Obmacuj¹ce siê w pó³mroku pary, kiedy na biologii puszczano film oœwiatowy. Nieokie³znana banda. I tacy zostali. Proszê o spokój! zawo³a³ ³ami¹cym siê g³osem. Bardzo proszê o u-wa-piiiiiiiiiiiiiiiiiip. Wymyœli³ sobie ca³kiem zgrabn¹ mówkê, tak¹ z cytatami z Goethego, upiêkszon¹ wspomnieniami i udawanym sentymentalizmem. Teraz wszystko wskazywa³o na to, e mo e j¹ sobie darowaæ. Niniejszym, yyyy, og³aszam... bufet za... otwarty! wyrzêzi³ w akcie rozpaczy. Zerwa³y siê frenetyczne oklaski. Kelnerzy uwijali siê po sali, roznosz¹c kolejne szampany, podczas gdy t³um goœci przemieszcza³ siê w stronê bufetu. W powietrzu rozchodzi³ siê ju intensywny zapach pieczeniowego sosu. Dyrektor Hans-Walter Meier by³ wegetarianinem. Sapi¹c, zszed³ ze sceny, na której zespó³ muzyczny w³aœnie rozstawia³ instrumenty. Dobra robota powiedzia³ zmursza³y starszy pan w tweedowym garniturze, klepi¹c go po za³upie onym ramieniu. By³ nauczycielem ³aciny tamtego rocznika i nie kry³ zadowolenia, e to nie on musi odgrywaæ niewdziêczn¹ rolê mistrza ceremonii. Szkoda tylko, e nikt nie potrafi tu doceniæ pañskiego wyst¹pienia. Có, homo homini lupus, cz³owiek cz³owiekowi wilkiem. 14

9 Obrzydliwa t³uszcza burkn¹³ Meier. Nic dobrego z nich nie wyros³o, od razu widaæ. Zebrani przy bufecie byli ca³kowicie odmiennego zdania. Przy wtórze radosnych okrzyków mê czyÿni, którzy nie znosili siê nawzajem, bêd¹c nastolatkami, padali sobie w objêcia. Wszyscy przechwalali siê na ca³e gard- ³o, jakie odnieœli w yciu sukcesy. Heja, Sven, fajnie ciê widzieæ. Gram na gie³dzie. Pierwsz¹ bañkê zarobi³em, jak mia³em dwadzieœcia lat. A ty? Jestem dermatologiem. Nudna robota, gruba kasa. S³abizna. Chyba s³ysza³eœ o reformie s³u by zdrowia? Spoko, luz. A ty chyba s³ysza³eœ o kryzysie finansowym? Damska czêœæ zgromadzenia na pocz¹tku taksowa³a siê nawzajem w milczeniu. Tu wspó³zawodnictwo odbywa³o siê na froncie mody i urody. W u³amku sekundy skanowano stan zmarszczek, obwód talii i styl. Konkurencja by³a równie zabójcza jak na castingu. By³y kobietami. Mia³y po czterdzieœci lat. I ka da, która w ci¹gu ostatnich lat nie zainwestowa³a w swój wizerunek grubej kasy, mnóstwa potu i samodyscypliny, przepada³a z kretesem. Ale oczywiœcie ka da bez wyj¹tku wydawa³a siê sobie o niebo lepiej zakonserwowana od pozosta³ych. Ka da. Poza Evi. Evi z przera eniem patrzy³a na oratorsk¹ klêskê dyrektora. Jak oni mogli byæ tacy wstrêtni? Nie potrafi³a tego poj¹æ. Dobre wychowanie nigdy nie pozwoli³oby jej gwizdami przepêdziæ ze sceny nauczyciela. Po prostu zawsze by³a i nadal pozosta³a panienk¹ z dobrego domu. Teraz sta³a na uboczu, obracaj¹c w palcach kieliszek z szampanem. Nawet nie zamoczy³a ust. 15

10 Bez specjalnej radoœci patrzy³a na salê: bogate aran- acje z kwiatów, papierowe girlandy, wielkie srebrne 25 nad scen¹. No, najwa niejsze, e jakoœ tu dotar³a. Pó³ godzinki i wychodzê, postanowi³a. Nie mia³a tu czego szukaæ. Jej ponure myœli przerwa³ czyjœ przeraÿliwy wrzask: Eviii! Oh, my god, to naprawdê ty? Wzdrygnê³a siê. Z niebotycznym zdumieniem patrzy³a w twarz nieznajomej o mocno rozjaœnionych w³osach u³o onych w puszystego boba i z³otawo po³yskuj¹cej opaleniÿnie, która pokrywa³a nienaturalnie g³adk¹ twarz. Zarówno pochodz¹ca z markowej kolekcji sukienka z zielonego jedwabiu, jak i droga bi uteria oraz chmura wyszukanych perfum nie pozostawia³y cienia w¹tpliwoœci, e to jakiœ znamienity hotelowy goœæ zab³¹dzi³ do tego piek³a. Pytanie tylko: sk¹d ta kobieta zna jej imiê? Sweetheart, naprawdê mnie nie poznajesz? Helllo! Be-a-trice! Trio Fatal! No?... No? Z mroków dawno zapomnianych czasów wy³oni³o siê blade wspomnienie. Trio Fatal. Najbardziej zwariowana babska paczka w ca³ej szkole. Katarzyna Wielka, Bella Beatrice i Evi Forever. Tak siê nazwa³y. To by³o milion lat temu. Naprawdê mia³a przed sob¹ Beatrice? Come on, walniemy sobie drinka powiedzia³a olœniewaj¹ca istota. Przyda mi siê. Trzy razy siê zgubi³am, bo moja nawigacja nie mog³a znaleÿæ tej zapyzia³ej bocznej dró ki. Postaæ, któr¹ Evi mia³a przed sob¹, z wolna zaczê³a nabieraæ znajomych konturów. Beatrice. Dziewczyna o rudych w³osach. Ekstrawagancka turbopuszczalska, jak pogardliwie przezywali j¹ ch³opcy, bo krêci³a ze wszystkimi jak pierwsza lepsza z przedmieœcia i z ad- 16

11 nym nie zadawa³a siê wiêcej ni raz. Ekstrawagancka zosta³a niew¹tpliwie nadal. Tylko blond w³osy i zrobiona na g³adko twarz by³y nowe. Och, Beatrice, mi³o ciê widzieæ powiedzia³a Evi bez entuzjazmu. Nigdy w yciu nie czu³a siê bardziej niepozorna i gruba ni teraz, przy tej œwiatowej kobiecie. No i? Co porabiasz? spyta³a Beatrice. Przesunê³a spojrzeniem po jej byle jakiej fryzurze, skromnej szarej sukience i zatrzyma³a je na topornych butach. Evi z miejsca zmala³a o trzy centymetry. Sprawa by³a oczywista Beatrice wygra³a na samym starcie. Ale okazaæ tchórzostwo wrogowi to najgorsze, co mo na zrobiæ, powtarza³ jej zawsze ojciec. Nie traciæ kontenansu! Przyj¹æ postawê! wpaja³ córce. Powstrzymuj¹c ³zy, Evi odruchowo siê wyprostowa³a. No, dalej, uœmiech. O, proszê. Jednak mo na. Wygra³am los na loterii! zaczê³a promiennie. Cudowny m¹, dwójka udanych dzieci, czegó chcieæ wiêcej? Mieszkamy w Grunewaldzie, dok³adnie to, o czym zawsze marzy³am. No wiesz, bia³a willa z wiktoriañskimi kolumnami i z ogrodem, w którym hodujê ró e. Beatrice zmarszczy³a czo³o, co z powodu regularnego wstrzykiwania botoksu objawi³o siê jedynie uniesieniem brwi na milimetr. Rzeczywiœcie, Evi zawsze mówi³a o takim domu. I o rodzinie, któr¹ chcia³a za³o yæ w przysz³oœci. G³upia sprawa, ale jakoœ nie wygl¹da³a na kogoœ, komu spe³ni³y siê marzenia. To bardzo siê cieszê powiedzia³a uprzejmie. A co u ciebie? zainteresowa³a siê Evi. Tak w koñcu wypada³o. Czu³a, e zaczyna siê pociæ. Nieporadnie wygrzeba³a z torebki chusteczkê i osuszy³a twarz. Beatrice ruszy³a do akcji: 17

12 Honey, pracujê jako specjalistka w agencji. Koordynujê guidelines, robiê consulting i controlling. Moja g³ówna specjalizacja to concept supervisor. No wiesz, tuning brandu, dopieszczanie klientów, jak to w tej bran y. Zawsze wszystko na styk, a do kolejnego zadania. Nied³ugo przejdê na outsourcing, eby prywatna kasa zaczê³a jakoœ wygl¹daæ. Sama rozumiesz, nie? Evi nie zrozumia³a ani s³owa. Po plecach sp³ywa³a jej stru ka potu. Jeœli szybko st¹d nie ucieknie, bêdzie klêska. D³ugo nie da rady odgrywaæ tej komedii. Do baru! zakomenderowa³a Beatrice. Bella Beatrice pilnie potrzebuje drinka. Aha, teraz mówi¹ o mnie Bea-Bee. Pracowita pszczó³ka. Kumasz? Bea? Bee? Brzmi fascynuj¹co powiedzia³a Evi, uœmiechaj¹c siê z za enowaniem. Ale z drinkowania nici. Nie pijê, kiedy mam prowadziæ. Zaraz, chwileczkê! Beatrice wspar³a rêce na biodrach. Chcesz powiedzieæ, e nie zostajesz na noc? Stary Meier powiedzia³ mi przed chwil¹, e wszyscy wykupili noclegi. Oh my god! Na pewno siê boi, e nawywijamy jak kiedyœ, na klasowych wycieczkach. Pamiêtasz? Evi nie wiedzia³a, co odpowiedzieæ. Oczywiœcie, e wziê³a ze sob¹ walizkê. Ale planowa³a j¹ zabraæ nierozpakowan¹ do domu. Do domu. Prze³knê³a œlinê. No wiêc... Eviiii! jakaœ kobieta w garsonce z piskliwym okrzykiem rzuci³a siê w jej stronê. Evi Forever! O rany, od razu ciê pozna³am! Beatrice znieruchomia³a na moment, a potem wyrzuci³a rêce w górê: Yeah! Katarzyna Wielka, Evi Forever i Bella Beatrice! Trio Fatal is back! Zapad³a krêpuj¹ca cisza. By³y nieroz³¹cznymi przy- 18

13 jació³kami. Wtedy, jako nastolatki. Wszystko ze sob¹ dzieli³y: szkolny stres, wskazówki, jak siê malowaæ, pierwsze problemy sercowe. By³y jak sklejone klejem super glue, a wszystko zgodnie z dewiz¹: Na zawsze, na wieki, na amen!. To by³o æwieræ wieku temu. Jeszcze na balu maturalnym przysiêga³y sobie, e zawsze bêd¹ trzymaæ siê razem. Ale u³o y³o siê inaczej. Rytualne spotkania stawa³y siê coraz rzadsze, niekoñcz¹ce siê rozmowy telefoniczne te, a w koñcu przyjació³ki ca³kiem straci³y siê z oczu. Dawna przyjaÿñ posz³a w zapomnienie, tak jak i szkolny stres, wskazówki, jak siê malowaæ, i pierwsze problemy sercowe. Sytuacjê uratowa³a Beatrice. Czy s³usznie siê domyœlam, e mamy oto przed sob¹ pani¹ sekretarz stanu doktor Katharinê Severin, znan¹ z radia i telewizji nadziejê polityki rodzinnej? Mo na to tak uj¹æ odpowiedzia³a mile po³echtana Katharina. W³aœnie zosta³am wybrana na wiceprzewodnicz¹c¹ partii. Z du ymi perspektywami w górê. A jak tam u was? Trudno by³o nie us³yszeæ wy szoœci w jej g³osie. W takiej sytuacji trzeba trzymaæ fason. Evi i Beatrice na wyœcigi opowiada³y o swoim wspania³ym yciu. Katharina s³ucha³a w skupieniu. Jej blada twarz pokryta malutkimi piegami by³a nieumalowana i prawie siê nie postarza³a. Skóra mia³a porcelanowy po³ysk. Stalowa ró a, pomyœla³a Evi, podczas gdy Beatrice postanowi³a poprosiæ potem Katharinê o adres jej chirurga plastycznego. Ca³kiem nieÿle skwitowa³a Katharina od niechcenia, kiedy obydwie skoñczy³y siê przechwalaæ. Evi czu³a siê coraz bardziej nieswojo w towarzystwie swoich przyjació³ek maj¹cych na koncie takie sukcesy. 19

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na kimś dobre wrażenie. Przestrzeganie tych kilku wskazówek

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Zainspirowany pasjonującą opowieścią uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu o Strudze Toruńskiej ( Nasza Baszka, czyli Struga Toruńska ; gorąco polecam) postanowiłem zapolować

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Klasyka w nowym wydaniu

Klasyka w nowym wydaniu Klasyka w nowym wydaniu Jeansy i T-shirty od lat królują w szafach kobiet na całym świecie to klasyczne zestawienie sprawdza się zawsze. Dobierz do nich torebkę z frędzlami, wygodne baleriny i stwórz modną

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! स म गल भव młodej

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 młodej parze Wszystkiego

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie!

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Nr.10 W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Spis treści Str.2 Spis treści Str.3 Przedmowa Str.4 Zwierzątko numeru- pies Str.5 Co nowego w świecie? Str.6

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ

Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ Katalog mebli kosmetycznych 2011 New Home Firma Maciej Syka³a ul. Choroszczañska 24 15-732 Bia³ystok tel. 609777024 biuro@newhomefirma.pl NIP : 5422564265 www.newhomefirma.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka?

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka? Lepsze samopoczucie to lepsze oceny Jaka jest korzyść dla dziecka? Gdy dziecko przebywa w szkole, warunki nauki znacząco wpływają na jego samopoczucie i skuteczność przyswajania wiedzy. Uczenie się może

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTU BADAWCZEGO. Przedszkole Nr 407 w Warszawie

METODA PROJEKTU BADAWCZEGO. Przedszkole Nr 407 w Warszawie METODA PROJEKTU BADAWCZEGO Przedszkole Nr 407 w Warszawie JABŁKO 2014/2015 grupa 4-latków I semestr W pierwszym etapie dokonaliśmy wyboru tematu. Dzieci dość często dostawały jabłka na śniadanie. Większość

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu Kod CPV : 45214200-2 szkolnictwem Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Ankiety zostały przeprowadzone we wrześniu 2014 roku. W badaniach brało udział 108 uczniów, 60 rodziców, 9 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

TU KOSZALIN - PPA - HERMAN-SMIERZEWSKI SZ2015/16 AW-1.7 PA: ARCH FOR KIDS. AW-1.7 PA: Arch for Kids

TU KOSZALIN - PPA - HERMAN-SMIERZEWSKI SZ2015/16 AW-1.7 PA: ARCH FOR KIDS. AW-1.7 PA: Arch for Kids AW-1.7 PA: Arch for Kids STRONA 1! AW-1.7 PA: Arch for Kids HARMONOGRAM: 1 SR/PT - 2015.10.07/09 PA. 7 E4.2-01 INTRO, wprowadzenie 2 SR/PT - 2015.10.14/16 PA. 7 E4.2-01 korekta 3 SR/PT - 2015.10.21/23

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście Był 21 maj kiedy uczniowie klas szóstych stawili się przed świtem pod sklepem DYWYTA, by rozpocząć podróż do słonecznej Warszawy. Pomimo wczesnej pory każdy miał

Bardziej szczegółowo

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 ZAGUBIONY CZAS Adam Szafraniec Scenariusz przedstawienia Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 Projekt okładki ADAM SZAFRANIEC Redakcja EWA BEDNARSKA-GRYNIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo