Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.), w związku z art. 40 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1 z późn. zm.) oraz na podstawie 14 ust. 2, 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie obowiązany jest prowadzić rachunkowość zgodnie z planem kont i zasadami funkcjonowania tych kont ustalonymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustalam Zakładowy Plan Kont, którego elementy składowe stanowią: 1) wykaz kont księgi głównej oznaczonych symbolami 3 cyfrowymi, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, 2) zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej określone w załączniku nr 2 do zarządzenia, 3) zasady wyceny aktywów i pasywów określone w załączniku nr 3 do zarządzenia, 4) przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych zawarte w załączniku nr 4 do zarządzenia Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputerów stosując system Finansowo księgowy TFK++ wersja sieciowa, autorstwa Przedsiębiorstwa Zastosowań Informatyki TARAN Spółka z o. o. z siedzibą w Mielcu, ul. Traugutta 7 licencja 1606/12/07 z dnia r. zapewniający wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Eksploatację systemu rozpoczęto 21 grudnia 2007 roku.

2 2. Szczegółowy opis systemu przetwarzania danych znajduje się w dokumentacji i instrukcji obsługi programu komputerowego. 3. Treść ksiąg rachunkowych przenoszona jest za okresy miesięczne na informatyczne nośniki oraz wydruki komputerowe. 4. Dane zapisywane są na bieżąco w pamięci stałej serwera. Kopie rezerwowe tworzone są automatycznie codziennie na taśmach magnetycznych streamer. Dostęp do programu zabezpieczony jest logowaniem wymagana jest znajomość identyfikatora użytkownika i hasła. 5. Księgi rachunkowe obejmują: 1) dziennik, 2) konta księgi głównej, 3) zestawienia obrotów i sald, 4) księgi pomocnicze Podstawą zapisów operacji gospodarczych w księgach rachunkowych są dowody księgowe zwane dowodami źródłowymi : 1) zewnętrzne obce otrzymane od kontrahentów, 2) zewnętrzne własne przekazywane w oryginale kontrahentom, 3) wewnętrzne (np. PZ, RW, OT, LT, listy płac) dotyczące operacji wewnątrz jednostki. 2. W przypadku braku możliwości uzyskania obcych dowodów źródłowych operacje gospodarcze należy udokumentować za pomocą księgowych dowodów zastępczych, w uzgodnieniu z głównym księgowym. 3. Wszystkie dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej w danym miesiącu kalendarzowym, przyjmuje się do ewidencji danego miesiąca jeżeli otrzymano je w terminie do 12 go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Wyjątek ze względu na terminy złożenia sprawozdań stanowią dokumenty dotyczące: - miesiąca marca otrzymane do dnia 8 kwietnia, - miesiąca czerwca otrzymane do dnia 8 lipca, - miesiąca września otrzymane do dnia 8 października, - miesiąca grudnia i roku obrotowego otrzymane do dnia 28 stycznia roku następnego. 5. Ewidencję szczegółową rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego prowadzi się w następujący sposób: 1) środki trwałe podlegają ewidencji w księdze inwentarzowej prowadzonej w komórce księgowości, w cenach nabycia względnie wartościach wskazanych na dokumentach przekazania do użytkowania. Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ich ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji) o ile spowoduje to podwyższenie ich wartości użytkowej a koszty tych ulepszeń przekroczą 3500,- zł. 2) pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, podlegają ewidencji ilościowej lub ilościowo wartościowej, prowadzonej w komórce księgowości. Przedmioty o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 500,- zł. nie zalicza się do środków trwałych. 3) materiały podlegają ewidencji na kartotekach ilościowych prowadzonych przez osoby materialnie odpowiedzialne oraz na kartotekach ilościowo wartościowych prowadzonych w komórce księgowości. Ewidencję materiałów prowadzi się w cenach zakupu.

3 6. 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w równych ratach miesięcznych. Podstawę dokonywania odpisów stanowi aktualny plan amortyzacji określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych obiektów majątku trwałego. 2. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do użytkowania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczeniem do likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. 7. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: meble i dywany, odzież i umundurowanie, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 8. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 9. Należności wynikające z nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, ewidencjonuje się na koncie 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, w korespondencji z kontem Pozostałe rozrachunki oraz dokonuje ich rozliczeń (zapłata, anulowanie lub umorzenie) zbiorczo na podstawie comiesięcznych zestawień. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego TWM++ (Windykacja mandatów) wersja sieciowa, autorstwa Przedsiębiorstwa Zastosowań Informatyki TARAN Spółka z o. o. z siedzibą w Mielcu, ul. Traugutta 7 licencja 0573/05/09 z dnia r. 10. Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata, materiałów nie rzadziej niż co 2 lata a druków ścisłego zarachowania nie rzadziej niż 1 raz w roku. 11. Sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

4 12. Podstawą księgowania prawnego zaangażowania środków są zawarte umowy, porozumienia, decyzje, otrzymane faktury, określone szacunkowo zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, których realizacja spowoduje wydatkowanie środków pieniężnych dotyczących realizacji planu finansowego. 13. Podstawą ewidencji księgowej wydatków strukturalnych jest zakwalifikowanie przez pracowników sprawdzających dokumenty księgowe pod względem merytorycznym, kwoty (wartość netto) wydatku poniesionego na cele strukturalne poprzez wpis odpowiednich danych na odcisku pieczęci o wzorze: Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości. słownie: KOD: data., podpis pracownika. Klasyfikacji wydatków strukturalnych dokonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255). 14. Dokumenty księgowe przechowuje się zgodnie z zapisami art. 71 ustawy z dnia 28 września 1994 r. o rachunkowości w siedzibie ZKM Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 2. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie.

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie ZAKŁADOWY PLAN KONT ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TARNOWIE WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ I. K o n t a b i l a n s o w e ZESPÓŁ O - MAJĄTEK TRWAŁY Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Środki trwałe w budowie (inwestycje) ZESPÓŁ 1 - ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE Kasa Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia Inne rachunki bankowe Środki pieniężne w drodze ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Rozrachunki z budżetami Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Pozostałe rozrachunki Odpisy aktualizujące należności ZESPÓŁ 3 - MATERIAŁY I TOWARY teriały ZESPÓŁ 4 - KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE Amortyzacja

6 401 - Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe ZESPÓŁ 6 - PRODUKTY Rozliczenia międzyokresowe kosztów ZESPÓŁ 7 - PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia Dotacje i środki na inwestycje Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne ZESPÓŁ 8 - FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY Fundusz jednostki Rozliczenie wyniku finansowego Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynik finansowy Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy II. K o n t a p o z a b i l a n s o w e Wydatki strukturalne Wzajemne rozliczenia między jednostkami Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych

7 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie ZASADY PROWADZENIA KSIĄG POMOCNICZYCH ORAZ ICH POWIĄZANIA Z KONTAMI KSIĘGI GŁÓWNEJ 1. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: 1) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem danych potrzebnych do sporządzenia bilansu, sprawozdań i sprawowania kontroli, 2) środków pieniężnych kasa, rachunek bieżący, inne rachunki bankowe, 3) rozrachunków z kontrahentami imiennie wg poszczególnych dostawców i odbiorców umożliwiający ustalenie i rozliczanie należności i zobowiązań, 4) rozrachunków z pracownikami imienne karty wynagrodzeń pracowników wg składników istotnych do obliczenia płac, świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz podatku, imienne rozrachunki z innych tytułów, 5) operacji sprzedaży kolejno numerowane faktury własne i inne dowody ewidencjonowane w rejestrach sprzedaży, ze szczegółowością wymaganą dla celów podatkowych i sprawozdawczości, 6) operacji zakupów obce faktury i inne dowody ewidencjonowane w rejestrze zakupów, ze szczegółowością wymaganą dla celów podatkowych i sprawozdawczości, 7) kosztów działalności i innych operacji istotnych dla ustalenia wyniku finansowego, sporządzenia bilansu, ze szczegółowością wymaganą dla celów podatkowych i sprawozdawczości. 2. Księgi pomocnicze prowadzi się w formie: 1) rejestrów, 2) kartotek, 3) kont analitycznych. 3. Konta ksiąg pomocniczych mogą być rozbudowane do 14 cyfr, w których pierwsze 3 cyfry są numerem konta księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych przychodów i kosztów zawierają oznaczenia cyfrowe rozdziału oraz paragrafu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). Suma obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych danego konta księgi głównej równa się obrotom i saldom tego konta w księdze głównej.

8 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia a otrzymane nieodpłatnie w wartości określonej w dokumencie przekazania. 2. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg cen zakupu a na dzień bilansowy wg wartości wynikającej z ewidencji. 3. Należności i zobowiązania ujmuje się w ciągu roku w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstawaniu a na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty. 4. Środki pieniężne oraz fundusze wycenia się według ich wartości nominalnej. 5. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 6. Stan rozliczeń międzyokresowych, kapitały, rezerwy, przychody przyszłych okresów oraz fundusze specjalne wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości wynikającej z prawidłowo udokumentowanych zwiększeń i zmniejszeń w ciągu roku obrotowego.

9 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie PRZYJĘTE ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ I OPERACJI GOSPODARCZYCH ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY 011 Środki trwałe 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywana działalnością jednostki, które są umarzane w czasie według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i nie podlegają ujęciu na koncie 013. Na koncie 011 Środki trwałe ujmuje się: - przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych nie wymagających montażu - przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych - przychody środków trwałych nowo ujawnionych (nadwyżki inwentaryzacyjne) - nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, przyjmowanych do ewidencji w wartości określonej w decyzji: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w formie darowizny - zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia czy zużycia: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - wycofanie środków trwałych z używania wskutek ich sprzedaży: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - nieodpłatne przekazanie środków trwałych: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - ujawnione niedobory środków trwałych: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny Ewidencja szczegółowa do konta 011 jest prowadzona w księdze inwentarzowej środków trwałych oraz tabelach amortyzacyjnych. Ewidencja szczegółowa pozwala na: - ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych, - ustalenie osób, którym powierzono środki trwałe, - należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. Ewidencja prowadzona jest zgodnie z obowiązującą klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) 011 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej

10 013 Pozostałe środki trwałe 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wydanych do używania na potrzeby działalności, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania i nie podlegają ujęciu na koncie 011. Na koncie 013 Pozostałe środki trwałe ujmuje się: - pozostałe środki trwałe przyjęte do używania z zakupu, - nadwyżki pozostałych środków trwałych w używaniu, - nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych, - nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe w formie darowizny, wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, - ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych 072 Ewidencja szczegółowa do konta 013 jest prowadzona w księdze inwentarzowej środków trwałych. Ewidencja szczegółowa: - pozwala na ustalenie osób, którym powierzono pozostałe środki trwałe, - prowadzona jest zgodnie z obowiązującą klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) 013 może wykazywać saldo, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

11 020 Wartości niematerialne i prawne 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Na koncie 020 Wartości niematerialne i prawne ujmuje się: - zakup wartości niematerialnych i prawnych, - nieodpłatne przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych w czasie ), otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, przyjmowanych do ewidencji w wartości określonej w decyzji: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - nieodpłatnie otrzymane wartości niematerialne i prawne ( umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania ) na podstawie decyzji właściwego organu, - przyjęcie wartości niematerialnej i prawnej w wyniku zakończonej inwestycji, rozchód wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych w czasie ): wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - rozchód wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania ), Ewidencja szczegółowa do konta 020 jest prowadzona: - w formie wykazu licencji użytkowanych wartości niematerialnych i prawnych wg ich użytkowników, - w tabelach amortyzacyjnych. Wyodrębnia się analitycznie wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie oraz umarzane jednorazowo. 020 może wykazywać saldo, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

12 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Na koncie 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się: - wyksięgowanie wartości umorzenia środków trwałych wycofanych z używania wskutek ich: likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania. - ujawnionych niedoborów, - wyksięgowanie wartości umorzenia rozchodowanych wartości niematerialnych i prawnych, umarzanych w czasie - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek aktualizacji wartości środków trwałych, zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umarzanych w czasie, na skutek naliczenia umorzenia - dotychczasowe umorzenie środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, - zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek aktualizacji wartości środków trwałych, Ewidencja szczegółowa do konta 071 jest prowadzona wg grup środków trwałych i dla poszczególnych obiektów w tabelach amortyzacyjnych. 071 może wykazywać saldo, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umarzanych w czasie.

13 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych ujmuje się: - wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w pełnej wartości w miesiącu oddania do używania z tytułu: likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, wyłączenia ewidencji księgowej ilościowowartościowej, ujawnionych niedoborów odpisy umorzeniowe naliczone od wydanych do używania pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 401 Ewidencję szczegółową prowadzi się w podziale na pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 072 może wykazywać saldo, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umarzanych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

14 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz do rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Na koncie 080 Środki trwałe w budowie ( inwestycje) księguje się: - koszty dotyczące budowy środków trwałych, - ulepszenia środków trwałych, - zakupy środków trwałych wymagających montażu. Na koncie 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) ujmuje się: - poniesione koszty (roboty, dostawy, usługi) dotyczące środków trwałych w budowie realizowane przez obcych wykonawców, - opłaty urzędowe związane z realizowaną inwestycją, - nieodpłatne otrzymanie inwestycji wartość uzyskanych efektów z inwestycji (środków trwałych w budowie ), a w szczególności: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, - odpisanie kosztów inwestycji zaniechanej lub niepodjętej, niedobory i szkody w środkach trwałych w budowie. Ewidencja szczegółowa do konta 080 jest prowadzona dla poszczególnych zadań inwestycyjnych według: - źródeł finansowania, - kosztów nabycia lub wytworzenia z podziałem na poszczególne rodzaje efektów Inwestycyjnych. 080 może wykazywać saldo, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych.

15 ZESPÓŁ 1 ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE 101 Kasa 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki. Na koncie 101 Kasa ujmuje się: - podjecie gotówki z banku, - wpłaty do kasy należności z różnych tytułów, - wpłaty z tyt. zwrotu pobranych zaliczek i zwrot za poniesione wydatki przez pracowników - wpłaty sum depozytowych, - nadwyżki kasowe. 131, wpłata gotówki do banku, - wypłata w gotówce wynagrodzeń, - wypłata zaliczek do rozliczenia, - zapłata za zobowiązania ujęte na kontach rozrachunkowych, - niedobory kasowe, - wypłaty stanowiące koszty. 131, ,234 zespół 2 zespół 4 Ewidencja szczegółowa do konta 101 jest prowadzona w formie raportów kasowych wg osób materialnie odpowiedzialnych za powierzoną gotówkę. 101 może wykazywać saldo, które oznacza stan gotówki w kasie.

16 131 Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych 131 służy do ewidencji środków pieniężnych działalności podstawowej samorządowych zakładów budżetowych znajdujących się na rachunku bankowym. Na koncie 131 Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych ujmuje się: - wpływy środków pieniężnych z kasy, - wpływy środków pieniężnych z tyt. należności ujętych na kontach zespołu 2, - otrzymane dotacje przedmiotowe (subkonto dotacji), - otrzymane dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, - naliczone przez bank odsetki z tyt. oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym, - naliczone przez bank odsetki z tyt. oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym (subkonto dotacji), - zwroty podatku VAT, - obciążenia z tyt. omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt, -zwrot opłat sądowych. 141 zespół środki pobrane do kasy na realizację wydatków, - przelewy z tyt. zapłaty zobowiązań, ujętych na kontach rozrachunkowych zespołu 2, - przekazanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe, - rozliczenie naliczonych zobowiązań wobec budżetu z tytułu podatków, - zapłata zobowiązań wobec ZUS, PFRON, - zapłaty kar, grzywien, odszkodowań, - opłaty sądowe za pozwy - zapłata odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań, - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych, - zwrot dotacji przedmiotowych, - zwrot dotacji celowych otrzymanych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, - przelew równowartości odpisów na zfśs, - opłaty za usługi bankowe, - uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt, 141 zespół zespół zespół 2, 751 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg rachunków bankowych: - rachunku bieżącego (131-1), - rachunku dotacji (131-2), - rachunku opłat dodatkowych (131-3), - rachunku zwindykowanych opłat dodatkowych (131-4), - rachunku biletów okresowych TKM (131-5), 131 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych

17 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na koncie 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia ujmuje się: - wpływy przypisanych należności funduszy specjalnego przeznaczenia, - przelane środki pieniężne na rachunek bankowy zfśs w wysokości dokonanego odpisu, potrąconych z wynagrodzeń rat pożyczek, - oprocentowanie środków na rachunku bankowym zfśs, zespół przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań, ujętych na kontach rozrachunkowych, - wypłacone przelewem kwoty przyznanych pracownikom świadczeń, pożyczek z zfśs, - opłaty za usługi bankowe dotyczące zfśs, Opłaty na usługi bankowe dotyczące zfśs obciążają koszty działalności operacyjnej, zespół spłaty pożyczek z zfśs, - obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt. Ewidencja analityczna pozwala na ustalenie stanu środków zfśs. 135 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku zfśs.

18 139 Inne rachunki bankowe 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i rachunkach specjalnego przeznaczenia. Na koncie 139 Inne rachunki bankowe prowadzi się ewidencję obrotów na rachunku sum depozytowych. Na koncie 139 Inne rachunki bankowe ujmuje się: - wpływ środków z tytułu sum depozytowych: wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kaucji, - oprocentowanie środków od sum depozytowych, - obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt, - zwroty środków z tytułu sum na zlecenie, wraz z odsetkami, - koszty prowadzenia rachunków bankowych, obciążające sumy depozytowe, - uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt, Ewidencja szczegółowa do konta 139 jest prowadzona według kontrahentów i rodzajów środków sum depozytowych. Saldo konta 139 musi wykazywać pełną zgodność zapisów z księgowością banku. 139 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków pieniężnych na innych rachunkach bankowych.

19 141 Środki pieniężne w drodze 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze między kasą i bankiem oraz między kontami bankowymi. Na koncie 141 Środki pieniężne w drodze ujmuje się: - wpłata z kasy na rachunek bankowy - podjęcie gotówki z banku do kasy - przelewy środków miedzy rachunkami bankowymi , 135, wpływ środków pieniężnych w drodze : do kasy na rachunki bankowe , 135, może wykazywać saldo, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

20 ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami ujmuje się: - należności (wartość netto) oraz korekty faktur, rachunków, zwiększające wartość należności z tytułu sprzedaży produktów, robót, usług - należności (wartość netto) oraz korekty- faktur, rachunków, zwiększające wartość należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, - VAT należny od zrealizowanej sprzedaży, - należne odsetki od należności niezapłaconych w terminie, - kary, grzywny, odszkodowania dotyczące należności ujętej na koncie 201, - zapłata zobowiązań za dostawy i usługi, - odpisanie zobowiązań przedawnionych i umorzonych związanych z działalnością operacyjną, - kompensata należności ze zobowiązaniami, , zespół 2 - zobowiązania z tytułu dostaw materiałów, towarów, robót i usług w wartości netto lub wartości netto powiększonej o nie podlegający odliczeniu VAT, dotyczące działalności operacyjnej, - podatek VAT ujęty w fakturach dostawców, podlegający w całości lub w części odliczeniu, - zobowiązania wobec dostawców z tyt. wymagalnych odsetek związanych z działalnością operacyjną, - zobowiązania wobec dostawców z tyt. wymagalnych kar i odszkodowań związanych z działalnością eksploatacyjną, - odpisanie należności umorzonych i przedawnionych, na które nie dokonano odpisu aktualizującego, dotyczących działalności operacyjnej, - odpisanie należności umorzonych i przedawnionych, na które dokonano odpisu aktualizującego, - należności skierowane na drogę postępowania sądowego, 011, 013, 020, 310, zespół 4 Ewidencja szczegółowa do konta 201 jest prowadzona według kontrahentów. Pozwala na ustalenie należności i zobowiązań każdego kontrahenta. 201 może mieć dwa salda. Saldo oznacza stan należności i roszczeń a saldo stan zobowiązań

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 17 /2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.07.2012 roku w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 3/2011 Dyrektora DPS w Machowinie z dnia 03.01.2011 r. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu W Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu prowadzi się księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z 31.07.2012 r. Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku według załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MOSiR z dnia 25 czerwca 2012 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zatwierdzam: 1. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP) Załącznik 9 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont. I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Zakładowy Plan Kont. I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia. Zakładowy Plan Kont Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2016 I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia. Konta księgi głównej rozbudowuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont oraz ich powiązania z dotyczących funduszy unijnych Konta bilansowe

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/12 Starosty Rawickiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu I. Wykaz kont księgi głównej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Zakładowym planie kont obowiązującym w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.35.2012 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. Konta bilansowe Zespół 0 jątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO PLANU KONT dla jednostek budżetowych przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin

KOMENTARZ DO PLANU KONT dla jednostek budżetowych przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. KOMENTARZ DO PLANU KONT dla jednostek budżetowych przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

Konta bilansowe. Nr Nazwa Nr Nazwa 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały

Konta bilansowe. Nr Nazwa Nr Nazwa 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012 r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady mi księgi dla Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Konta bilansowe Konto syntetyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR.120.6.2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9.2010 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku K o n t a b i l a n s o w e Zespół 0 - jątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI Załącznik nr 6 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia07.08.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI jednostka budżetowa Urząd Miasta Lp. Opis

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 1 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi 1.Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Załącznik do zarządzenia Nr 7 /2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 31.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora ZOSiP w Muszynie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. 1. Wykaz kont księgi głównej (konta syntetyczne). Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały

ZAKŁADOWY PLAN KONT. 1. Wykaz kont księgi głównej (konta syntetyczne). Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Biura Obsługi Szkół i Przedszkola w Gorzowie Śl. z dnia 09.02.2015 ZAKŁADOWY PLAN KONT Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śl. prowadzi księgi

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. 1 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej Załącznik Nr 2 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont księgi głównej i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi w jednostce budżetowej

Wykaz kont księgi głównej i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi w jednostce budżetowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 104/08 BurmistrzaBolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont księgi głównej i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE nr 14/2012 z dnia 02.07.2012r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Opis kont syntetycznych budżetu gminy

Opis kont syntetycznych budżetu gminy Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Opis kont syntetycznych budżetu gminy KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe Ma Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA Załącznik nr 6 Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA A. Konta bilansowe Symbol konta Nazwa konta Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, typowe

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo