Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.), w związku z art. 40 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1 z późn. zm.) oraz na podstawie 14 ust. 2, 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie obowiązany jest prowadzić rachunkowość zgodnie z planem kont i zasadami funkcjonowania tych kont ustalonymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustalam Zakładowy Plan Kont, którego elementy składowe stanowią: 1) wykaz kont księgi głównej oznaczonych symbolami 3 cyfrowymi, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, 2) zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej określone w załączniku nr 2 do zarządzenia, 3) zasady wyceny aktywów i pasywów określone w załączniku nr 3 do zarządzenia, 4) przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych zawarte w załączniku nr 4 do zarządzenia Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputerów stosując system Finansowo księgowy TFK++ wersja sieciowa, autorstwa Przedsiębiorstwa Zastosowań Informatyki TARAN Spółka z o. o. z siedzibą w Mielcu, ul. Traugutta 7 licencja 1606/12/07 z dnia r. zapewniający wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Eksploatację systemu rozpoczęto 21 grudnia 2007 roku.

2 2. Szczegółowy opis systemu przetwarzania danych znajduje się w dokumentacji i instrukcji obsługi programu komputerowego. 3. Treść ksiąg rachunkowych przenoszona jest za okresy miesięczne na informatyczne nośniki oraz wydruki komputerowe. 4. Dane zapisywane są na bieżąco w pamięci stałej serwera. Kopie rezerwowe tworzone są automatycznie codziennie na taśmach magnetycznych streamer. Dostęp do programu zabezpieczony jest logowaniem wymagana jest znajomość identyfikatora użytkownika i hasła. 5. Księgi rachunkowe obejmują: 1) dziennik, 2) konta księgi głównej, 3) zestawienia obrotów i sald, 4) księgi pomocnicze Podstawą zapisów operacji gospodarczych w księgach rachunkowych są dowody księgowe zwane dowodami źródłowymi : 1) zewnętrzne obce otrzymane od kontrahentów, 2) zewnętrzne własne przekazywane w oryginale kontrahentom, 3) wewnętrzne (np. PZ, RW, OT, LT, listy płac) dotyczące operacji wewnątrz jednostki. 2. W przypadku braku możliwości uzyskania obcych dowodów źródłowych operacje gospodarcze należy udokumentować za pomocą księgowych dowodów zastępczych, w uzgodnieniu z głównym księgowym. 3. Wszystkie dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej w danym miesiącu kalendarzowym, przyjmuje się do ewidencji danego miesiąca jeżeli otrzymano je w terminie do 12 go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Wyjątek ze względu na terminy złożenia sprawozdań stanowią dokumenty dotyczące: - miesiąca marca otrzymane do dnia 8 kwietnia, - miesiąca czerwca otrzymane do dnia 8 lipca, - miesiąca września otrzymane do dnia 8 października, - miesiąca grudnia i roku obrotowego otrzymane do dnia 28 stycznia roku następnego. 5. Ewidencję szczegółową rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego prowadzi się w następujący sposób: 1) środki trwałe podlegają ewidencji w księdze inwentarzowej prowadzonej w komórce księgowości, w cenach nabycia względnie wartościach wskazanych na dokumentach przekazania do użytkowania. Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ich ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji) o ile spowoduje to podwyższenie ich wartości użytkowej a koszty tych ulepszeń przekroczą 3500,- zł. 2) pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, podlegają ewidencji ilościowej lub ilościowo wartościowej, prowadzonej w komórce księgowości. Przedmioty o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 500,- zł. nie zalicza się do środków trwałych. 3) materiały podlegają ewidencji na kartotekach ilościowych prowadzonych przez osoby materialnie odpowiedzialne oraz na kartotekach ilościowo wartościowych prowadzonych w komórce księgowości. Ewidencję materiałów prowadzi się w cenach zakupu.

3 6. 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w równych ratach miesięcznych. Podstawę dokonywania odpisów stanowi aktualny plan amortyzacji określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych obiektów majątku trwałego. 2. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do użytkowania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczeniem do likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. 7. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: meble i dywany, odzież i umundurowanie, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 8. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 9. Należności wynikające z nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, ewidencjonuje się na koncie 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, w korespondencji z kontem Pozostałe rozrachunki oraz dokonuje ich rozliczeń (zapłata, anulowanie lub umorzenie) zbiorczo na podstawie comiesięcznych zestawień. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego TWM++ (Windykacja mandatów) wersja sieciowa, autorstwa Przedsiębiorstwa Zastosowań Informatyki TARAN Spółka z o. o. z siedzibą w Mielcu, ul. Traugutta 7 licencja 0573/05/09 z dnia r. 10. Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata, materiałów nie rzadziej niż co 2 lata a druków ścisłego zarachowania nie rzadziej niż 1 raz w roku. 11. Sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

4 12. Podstawą księgowania prawnego zaangażowania środków są zawarte umowy, porozumienia, decyzje, otrzymane faktury, określone szacunkowo zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, których realizacja spowoduje wydatkowanie środków pieniężnych dotyczących realizacji planu finansowego. 13. Podstawą ewidencji księgowej wydatków strukturalnych jest zakwalifikowanie przez pracowników sprawdzających dokumenty księgowe pod względem merytorycznym, kwoty (wartość netto) wydatku poniesionego na cele strukturalne poprzez wpis odpowiednich danych na odcisku pieczęci o wzorze: Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości. słownie: KOD: data., podpis pracownika. Klasyfikacji wydatków strukturalnych dokonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255). 14. Dokumenty księgowe przechowuje się zgodnie z zapisami art. 71 ustawy z dnia 28 września 1994 r. o rachunkowości w siedzibie ZKM Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 2. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie.

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie ZAKŁADOWY PLAN KONT ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TARNOWIE WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ I. K o n t a b i l a n s o w e ZESPÓŁ O - MAJĄTEK TRWAŁY Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Środki trwałe w budowie (inwestycje) ZESPÓŁ 1 - ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE Kasa Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia Inne rachunki bankowe Środki pieniężne w drodze ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Rozrachunki z budżetami Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Pozostałe rozrachunki Odpisy aktualizujące należności ZESPÓŁ 3 - MATERIAŁY I TOWARY teriały ZESPÓŁ 4 - KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE Amortyzacja

6 401 - Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe ZESPÓŁ 6 - PRODUKTY Rozliczenia międzyokresowe kosztów ZESPÓŁ 7 - PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia Dotacje i środki na inwestycje Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne ZESPÓŁ 8 - FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY Fundusz jednostki Rozliczenie wyniku finansowego Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynik finansowy Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy II. K o n t a p o z a b i l a n s o w e Wydatki strukturalne Wzajemne rozliczenia między jednostkami Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych

7 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie ZASADY PROWADZENIA KSIĄG POMOCNICZYCH ORAZ ICH POWIĄZANIA Z KONTAMI KSIĘGI GŁÓWNEJ 1. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: 1) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem danych potrzebnych do sporządzenia bilansu, sprawozdań i sprawowania kontroli, 2) środków pieniężnych kasa, rachunek bieżący, inne rachunki bankowe, 3) rozrachunków z kontrahentami imiennie wg poszczególnych dostawców i odbiorców umożliwiający ustalenie i rozliczanie należności i zobowiązań, 4) rozrachunków z pracownikami imienne karty wynagrodzeń pracowników wg składników istotnych do obliczenia płac, świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz podatku, imienne rozrachunki z innych tytułów, 5) operacji sprzedaży kolejno numerowane faktury własne i inne dowody ewidencjonowane w rejestrach sprzedaży, ze szczegółowością wymaganą dla celów podatkowych i sprawozdawczości, 6) operacji zakupów obce faktury i inne dowody ewidencjonowane w rejestrze zakupów, ze szczegółowością wymaganą dla celów podatkowych i sprawozdawczości, 7) kosztów działalności i innych operacji istotnych dla ustalenia wyniku finansowego, sporządzenia bilansu, ze szczegółowością wymaganą dla celów podatkowych i sprawozdawczości. 2. Księgi pomocnicze prowadzi się w formie: 1) rejestrów, 2) kartotek, 3) kont analitycznych. 3. Konta ksiąg pomocniczych mogą być rozbudowane do 14 cyfr, w których pierwsze 3 cyfry są numerem konta księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych przychodów i kosztów zawierają oznaczenia cyfrowe rozdziału oraz paragrafu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). Suma obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych danego konta księgi głównej równa się obrotom i saldom tego konta w księdze głównej.

8 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia a otrzymane nieodpłatnie w wartości określonej w dokumencie przekazania. 2. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg cen zakupu a na dzień bilansowy wg wartości wynikającej z ewidencji. 3. Należności i zobowiązania ujmuje się w ciągu roku w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstawaniu a na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty. 4. Środki pieniężne oraz fundusze wycenia się według ich wartości nominalnej. 5. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 6. Stan rozliczeń międzyokresowych, kapitały, rezerwy, przychody przyszłych okresów oraz fundusze specjalne wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości wynikającej z prawidłowo udokumentowanych zwiększeń i zmniejszeń w ciągu roku obrotowego.

9 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie PRZYJĘTE ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ I OPERACJI GOSPODARCZYCH ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY 011 Środki trwałe 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywana działalnością jednostki, które są umarzane w czasie według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i nie podlegają ujęciu na koncie 013. Na koncie 011 Środki trwałe ujmuje się: - przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych nie wymagających montażu - przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych - przychody środków trwałych nowo ujawnionych (nadwyżki inwentaryzacyjne) - nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, przyjmowanych do ewidencji w wartości określonej w decyzji: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w formie darowizny - zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia czy zużycia: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - wycofanie środków trwałych z używania wskutek ich sprzedaży: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - nieodpłatne przekazanie środków trwałych: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - ujawnione niedobory środków trwałych: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny Ewidencja szczegółowa do konta 011 jest prowadzona w księdze inwentarzowej środków trwałych oraz tabelach amortyzacyjnych. Ewidencja szczegółowa pozwala na: - ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych, - ustalenie osób, którym powierzono środki trwałe, - należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. Ewidencja prowadzona jest zgodnie z obowiązującą klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) 011 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej

10 013 Pozostałe środki trwałe 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wydanych do używania na potrzeby działalności, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania i nie podlegają ujęciu na koncie 011. Na koncie 013 Pozostałe środki trwałe ujmuje się: - pozostałe środki trwałe przyjęte do używania z zakupu, - nadwyżki pozostałych środków trwałych w używaniu, - nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych, - nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe w formie darowizny, wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, - ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych 072 Ewidencja szczegółowa do konta 013 jest prowadzona w księdze inwentarzowej środków trwałych. Ewidencja szczegółowa: - pozwala na ustalenie osób, którym powierzono pozostałe środki trwałe, - prowadzona jest zgodnie z obowiązującą klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) 013 może wykazywać saldo, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

11 020 Wartości niematerialne i prawne 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Na koncie 020 Wartości niematerialne i prawne ujmuje się: - zakup wartości niematerialnych i prawnych, - nieodpłatne przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych w czasie ), otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, przyjmowanych do ewidencji w wartości określonej w decyzji: wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - nieodpłatnie otrzymane wartości niematerialne i prawne ( umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania ) na podstawie decyzji właściwego organu, - przyjęcie wartości niematerialnej i prawnej w wyniku zakończonej inwestycji, rozchód wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych w czasie ): wartość dotychczasowego umorzenia, wartość netto, - rozchód wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania ), Ewidencja szczegółowa do konta 020 jest prowadzona: - w formie wykazu licencji użytkowanych wartości niematerialnych i prawnych wg ich użytkowników, - w tabelach amortyzacyjnych. Wyodrębnia się analitycznie wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie oraz umarzane jednorazowo. 020 może wykazywać saldo, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

12 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Na koncie 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się: - wyksięgowanie wartości umorzenia środków trwałych wycofanych z używania wskutek ich: likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania. - ujawnionych niedoborów, - wyksięgowanie wartości umorzenia rozchodowanych wartości niematerialnych i prawnych, umarzanych w czasie - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek aktualizacji wartości środków trwałych, zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umarzanych w czasie, na skutek naliczenia umorzenia - dotychczasowe umorzenie środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, - zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek aktualizacji wartości środków trwałych, Ewidencja szczegółowa do konta 071 jest prowadzona wg grup środków trwałych i dla poszczególnych obiektów w tabelach amortyzacyjnych. 071 może wykazywać saldo, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umarzanych w czasie.

13 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych ujmuje się: - wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w pełnej wartości w miesiącu oddania do używania z tytułu: likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, wyłączenia ewidencji księgowej ilościowowartościowej, ujawnionych niedoborów odpisy umorzeniowe naliczone od wydanych do używania pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 401 Ewidencję szczegółową prowadzi się w podziale na pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 072 może wykazywać saldo, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umarzanych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

14 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz do rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Na koncie 080 Środki trwałe w budowie ( inwestycje) księguje się: - koszty dotyczące budowy środków trwałych, - ulepszenia środków trwałych, - zakupy środków trwałych wymagających montażu. Na koncie 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) ujmuje się: - poniesione koszty (roboty, dostawy, usługi) dotyczące środków trwałych w budowie realizowane przez obcych wykonawców, - opłaty urzędowe związane z realizowaną inwestycją, - nieodpłatne otrzymanie inwestycji wartość uzyskanych efektów z inwestycji (środków trwałych w budowie ), a w szczególności: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, - odpisanie kosztów inwestycji zaniechanej lub niepodjętej, niedobory i szkody w środkach trwałych w budowie. Ewidencja szczegółowa do konta 080 jest prowadzona dla poszczególnych zadań inwestycyjnych według: - źródeł finansowania, - kosztów nabycia lub wytworzenia z podziałem na poszczególne rodzaje efektów Inwestycyjnych. 080 może wykazywać saldo, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych.

15 ZESPÓŁ 1 ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE 101 Kasa 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki. Na koncie 101 Kasa ujmuje się: - podjecie gotówki z banku, - wpłaty do kasy należności z różnych tytułów, - wpłaty z tyt. zwrotu pobranych zaliczek i zwrot za poniesione wydatki przez pracowników - wpłaty sum depozytowych, - nadwyżki kasowe. 131, wpłata gotówki do banku, - wypłata w gotówce wynagrodzeń, - wypłata zaliczek do rozliczenia, - zapłata za zobowiązania ujęte na kontach rozrachunkowych, - niedobory kasowe, - wypłaty stanowiące koszty. 131, ,234 zespół 2 zespół 4 Ewidencja szczegółowa do konta 101 jest prowadzona w formie raportów kasowych wg osób materialnie odpowiedzialnych za powierzoną gotówkę. 101 może wykazywać saldo, które oznacza stan gotówki w kasie.

16 131 Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych 131 służy do ewidencji środków pieniężnych działalności podstawowej samorządowych zakładów budżetowych znajdujących się na rachunku bankowym. Na koncie 131 Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych ujmuje się: - wpływy środków pieniężnych z kasy, - wpływy środków pieniężnych z tyt. należności ujętych na kontach zespołu 2, - otrzymane dotacje przedmiotowe (subkonto dotacji), - otrzymane dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, - naliczone przez bank odsetki z tyt. oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym, - naliczone przez bank odsetki z tyt. oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym (subkonto dotacji), - zwroty podatku VAT, - obciążenia z tyt. omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt, -zwrot opłat sądowych. 141 zespół środki pobrane do kasy na realizację wydatków, - przelewy z tyt. zapłaty zobowiązań, ujętych na kontach rozrachunkowych zespołu 2, - przekazanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe, - rozliczenie naliczonych zobowiązań wobec budżetu z tytułu podatków, - zapłata zobowiązań wobec ZUS, PFRON, - zapłaty kar, grzywien, odszkodowań, - opłaty sądowe za pozwy - zapłata odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań, - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych, - zwrot dotacji przedmiotowych, - zwrot dotacji celowych otrzymanych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, - przelew równowartości odpisów na zfśs, - opłaty za usługi bankowe, - uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt, 141 zespół zespół zespół 2, 751 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg rachunków bankowych: - rachunku bieżącego (131-1), - rachunku dotacji (131-2), - rachunku opłat dodatkowych (131-3), - rachunku zwindykowanych opłat dodatkowych (131-4), - rachunku biletów okresowych TKM (131-5), 131 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych

17 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na koncie 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia ujmuje się: - wpływy przypisanych należności funduszy specjalnego przeznaczenia, - przelane środki pieniężne na rachunek bankowy zfśs w wysokości dokonanego odpisu, potrąconych z wynagrodzeń rat pożyczek, - oprocentowanie środków na rachunku bankowym zfśs, zespół przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań, ujętych na kontach rozrachunkowych, - wypłacone przelewem kwoty przyznanych pracownikom świadczeń, pożyczek z zfśs, - opłaty za usługi bankowe dotyczące zfśs, Opłaty na usługi bankowe dotyczące zfśs obciążają koszty działalności operacyjnej, zespół spłaty pożyczek z zfśs, - obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt. Ewidencja analityczna pozwala na ustalenie stanu środków zfśs. 135 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku zfśs.

18 139 Inne rachunki bankowe 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i rachunkach specjalnego przeznaczenia. Na koncie 139 Inne rachunki bankowe prowadzi się ewidencję obrotów na rachunku sum depozytowych. Na koncie 139 Inne rachunki bankowe ujmuje się: - wpływ środków z tytułu sum depozytowych: wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kaucji, - oprocentowanie środków od sum depozytowych, - obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt, - zwroty środków z tytułu sum na zlecenie, wraz z odsetkami, - koszty prowadzenia rachunków bankowych, obciążające sumy depozytowe, - uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt, Ewidencja szczegółowa do konta 139 jest prowadzona według kontrahentów i rodzajów środków sum depozytowych. Saldo konta 139 musi wykazywać pełną zgodność zapisów z księgowością banku. 139 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków pieniężnych na innych rachunkach bankowych.

19 141 Środki pieniężne w drodze 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze między kasą i bankiem oraz między kontami bankowymi. Na koncie 141 Środki pieniężne w drodze ujmuje się: - wpłata z kasy na rachunek bankowy - podjęcie gotówki z banku do kasy - przelewy środków miedzy rachunkami bankowymi , 135, wpływ środków pieniężnych w drodze : do kasy na rachunki bankowe , 135, może wykazywać saldo, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

20 ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami ujmuje się: - należności (wartość netto) oraz korekty faktur, rachunków, zwiększające wartość należności z tytułu sprzedaży produktów, robót, usług - należności (wartość netto) oraz korekty- faktur, rachunków, zwiększające wartość należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, - VAT należny od zrealizowanej sprzedaży, - należne odsetki od należności niezapłaconych w terminie, - kary, grzywny, odszkodowania dotyczące należności ujętej na koncie 201, - zapłata zobowiązań za dostawy i usługi, - odpisanie zobowiązań przedawnionych i umorzonych związanych z działalnością operacyjną, - kompensata należności ze zobowiązaniami, , zespół 2 - zobowiązania z tytułu dostaw materiałów, towarów, robót i usług w wartości netto lub wartości netto powiększonej o nie podlegający odliczeniu VAT, dotyczące działalności operacyjnej, - podatek VAT ujęty w fakturach dostawców, podlegający w całości lub w części odliczeniu, - zobowiązania wobec dostawców z tyt. wymagalnych odsetek związanych z działalnością operacyjną, - zobowiązania wobec dostawców z tyt. wymagalnych kar i odszkodowań związanych z działalnością eksploatacyjną, - odpisanie należności umorzonych i przedawnionych, na które nie dokonano odpisu aktualizującego, dotyczących działalności operacyjnej, - odpisanie należności umorzonych i przedawnionych, na które dokonano odpisu aktualizującego, - należności skierowane na drogę postępowania sądowego, 011, 013, 020, 310, zespół 4 Ewidencja szczegółowa do konta 201 jest prowadzona według kontrahentów. Pozwala na ustalenie należności i zobowiązań każdego kontrahenta. 201 może mieć dwa salda. Saldo oznacza stan należności i roszczeń a saldo stan zobowiązań

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZDZIAŁ I WSTĘP 1 Określenia użyte w niniejszych ustaleniach oznaczają: ustawa - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), ordynacja ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu CSW Opty Ustka nr 10, z dnia 2 października 2014r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.. r. 2 Polityka Rachunkowości I. Postanowienia ogólne I.1. Podstawy prawne 1.Stowarzyszenie prowadzi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki

Szkolenie pt.: Zasady współpracy z księgowością w NGO Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki 1 Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki Trenerki: Barbara Hermak, Joanna Krasnodębska 2 Co powinna zawierać Pięta Achillesowa organizacji

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA INSTRUKCJA Strona/Stron 1/26 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE DATA 10-02-2012 NUMER/DATA WYDANIA 1/10-02-2012

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo