PRACOCHŁONNO PROCESU KOMISJONOWANIA DLA WARIANTOWEGO ROZMIESZCZANIA ASORTYMENTU W STREFIE KOMPLETACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOCHŁONNO PROCESU KOMISJONOWANIA DLA WARIANTOWEGO ROZMIESZCZANIA ASORTYMENTU W STREFIE KOMPLETACJI"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Marianna JACYNA, Michał KŁODAWSKI Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Zakład Logistyki i Systemów Transportowych ul. Koszykowa 75, Warszawa PRACOCHŁONNO PROCESU KOMISJONOWANIA DLA WARIANTOWEGO ROZMIESZCZANIA ASORTYMENTU W STREFIE KOMPLETACJI Streszczenie W artykule przedstawiono problematyk zale no ci pracochłonno ci od sposobu rozmieszczenia asortymentu w strefie kompletacji. Ze wzgl du na wybrane kryteria dokonano klasyfikacji systemów komisjonowania. Dla zidentyfikowanych czynno ci składaj cych si na proces komisjonowania, omówiono warianty procesu przepływu ładunków przez stref kompletacji. Zdefiniowano trzy warianty realizacji procesu komisjonowania z przemieszczaniem jedno- i dwuwymiarowym dla ustalonego przestrzenno-funkcjonalnego ukształtowania strefy kompletacyjnej. Dla zdefiniowanych wariantów dokonano analizy wpływu sposobu rozmieszczenia asortymentu w strefie kompletacji na pracochłonno procesu komisjonowania. Słowa kluczowe: komisjonowanie, pracochłonno procesu, kompletacja 1. WPROWADZENIE W uj ciu literaturowym termin magazynowanie definiowane jest jako zbiór czynno ci dokonywanych na materiałach i informacjach przy pomocy ludzi oraz za pomoc urz dze i rodków transportowych w całym obszarze magazynu, pocz wszy od wyładunku rodków transportu zewn trznego, poprzez przyj cie, składowanie, komisjonowanie, wydanie, a do załadunku rodków transportu zewn trznego, [6]. Natomiast proces magazynowy jest ci giem operacji dokonywanych na materiałach tak, aby strumie wej ciowy materiałów przekształci w strumie materiałów na wyj ciu z obiektu magazynowego zgodnie z wymaganiami nakładanymi przez odbiorców. Istotnym elementem procesu magazynowania jest komisjonowanie, którego główn czynno ci jest rozdzielenie składowanych jednostek ładunkowych paletowych jednorodnych (jłpj) na zbiory opakowa jednostkowych (oj) lub zbiorczych (oz), a nast pnie zestawienia ich w jednostki ładunkowe paletowe komisjonowane (jłpk), zgodnie z zamówieniami klientów [1, 5, 4]. Zamówienia klientów identyfikowane s w systemie komisjonowania w postaci zlecenia na komisjonowanie, które charakteryzuje rednia liczba wierszy w oraz rednia liczba pozycji p przypadaj ca na wiersz. Uformowanie jednostki wydania, składaj cej si z artykułów wyszczególnionych w zleceniu to proces kompletacji. Termin kompletacji zawarty jest w poj ciu komisjonowania, które okre la cały proces przepływu ładunków i informacji podczas realizacji zlece klientów.

2 74 Marianna Jacyna, Michał Kłodawski Kompletacja stanowi jedn z czterech głównych faz procesu magazynowania, (tj.: przyj cie, magazynowanie, kompletacja i wydanie). Jednak e ze wszystkich wymienionych przysparza ona najwi cej problemów i trudno ci. Nale y pami ta, e efektywno z jak jest wykonywana bezpo rednio rzutuje na poziom obsługi klienta. Wa ne jest, aby zamówiony ładunek był prawidłowo skompletowany pod wzgl dem asortymentowym oraz ilo ciowym, jak równie dotarł do strefy wyda na czas (termin wysyłki do klienta nie został przekroczony). Dlatego te tej fazie magazynowania po wi cane jest wiele czasu i uwagi. Cz sto uwa a si j równie za kluczow w całym przedsi biorstwie, a jej koszty mog stanowi nawet do 65% wszystkich kosztów eksploatacyjnych w magazynie [3]. Do podstawowych zada fazy kompletacji zalicza si [4]: przygotowanie jednostek ładunkowych dla potrzeb kompletacji, kompletowanie zamówie, kontrola ilo ciowa, pakowanie i formowanie jednostek transportowych, przemieszczanie do strefy wyda. Istniej trzy podstawowe zasady zwi zane z kolejno ci wydawania towarów z magazynu, które wykorzystywane s przy realizacji procesu kompletacji. S to: FIFO, LIFO i FEFO. Mog one by stosowane dla ka dego rodzaju ładunku, pod warunkiem e składowany jest w magazynie w co najmniej dwóch partiach. Pierwsza z nich (First In First Out pierwsze weszło pierwsze wyszło) sugeruje, aby jednostki ładunkowe tego samego towaru, które dostarczone s najwcze niej, były wydawane jako pierwsze. W przypadku zasady LIFO (Last In First Out ostatnie weszło pierwsze wyszło) jest odwrotnie. Jednostki ładunkowe tego samego towaru dostarczone jako ostatnie wydawane s jako pierwsze. Trzecia z zasad (FEFO First Expired First Out pierwsze traci wa no pierwsze wyszło) stosowana jest dla towarów posiadaj cych okre lon dat wa no ci lub te termin przydatno ci. Wymaga ona, aby pozycje asortymentu, których okres wa no ci i przydatno ci jest najkrótszy wydawane były jako pierwsze. odbiór jednostki ładunkowej towaru z miejsca składowania transport jednostki ładunkowej towaru do miejsca komisjonowania przygotowanie jednostki ładunkowej towaru do komisjonowania pobranie zgodnej z zamówieniem (list kompletacyjn ) odpowiednich pozycji danego asortymentu odło enie jłpk w miejscu wydania, kontrola i przygotowanie do wysyłki transport jednostki ładunkowej skompletowanej do miejsca wydania Rys. 1. Przykład czynno ci wykonywanych podczas procesu komisjonowania ródło: opracowanie własne.

3 Pracochłonno procesu komisjonowania dla wariantowego rozmieszczania asortymentu w strefie kompletacji TYPY SYSTEMÓW KOMISJONOWANIA I ICH FUNKCJE PODSTAWOWE Proces kompletacji zamówienia mo e by realizowany na wiele sposobów i za pomoc ró norodnych metod. Realizacja procesu komisjonowania powinna umo liwi uzyskanie du ej wydajno ci procesu przy jednocze nie krótkim czasie jego trwania i wysokiej dokładno ci. Cz sto jednak cele te mog by bardzo trudne do jednoczesnego osi gni cia. Wa nym aspektem jest zebranie i opracowanie danych wej ciowych charakteryzuj cych proces komisjonowania, w tym tak e technologiczny proces magazynowy. Niezb dna jest tak e analiza wielu czynników, przy czym najwa niejsze z nich to [5]: struktura asortymentowa kompletowanych zapasów magazynowych (rodzaj, wymiary, posta fizyczna, wielko, masa, opakowanie, wła ciwo ci, itp.), wielko i zakres działa kompletacyjnych wynikaj cych z wielko ci obrotu magazynowego, wielko i układ powierzchni magazynowej, podział na funkcjonalne strefy magazynowe, charakterystyka przepływu materiałów przez te strefy w procesie magazynowym, poziom mechanizacji procesu magazynowego oraz mo liwy do przyj cia poziom mechanizacji procesów kompletacyjnych, system organizacji i sterowania czynno ciami procesu magazynowego oraz mo liwy do przyj cia system organizacji i sterowania czynno ciami procesu kompletacji, wielko dost pnych rodków finansowych na usprawnienie systemu kompletacji, planowany zakres i poziom obsługi klientów oraz wynikaj ce z niego zadania dla procesu kompletacji. Na podstawie uzyskanych wyników mo liwy jest dobór odpowiedniego, dla rozpatrywanego przedsi biorstwa, sposobu realizacji procesu komisjonowania ze wzgl du na przepływ ładunków. Przedstawiona tabela 1 zawiera cztery podstawowe funkcje procesu komisjonowania i ich warianty realizacyjne. Na ich podstawie mo liwe jest sformułowanie 16 ró nych systemów komisjonowania. Tabela 1. Podstawowe funkcje przepływu materiałów i ich mo liwe warianty realizacyjne Przepływ materiałów przy komisjonowaniu Funkcje podstawowe Warianty realizacyjne 1. Przygotowanie do pobrania statyczne dynamiczne 2. Pobieranie r czne lub mechaniczne automatyczne 3. Przemieszczanie jednowymiarowe wielowymiarowe 4. Wydawanie centralne zdecentralizowane ródło: [1] Przygotowanie do pobrania (oferowanie) polega na udost pnianiu materiałów do pobrania na stanowisku przygotowania. Mo e by realizowane w sposób: statyczny ( człowiek do materiału ), wówczas człowiek lub maszyna przemieszczaj si do materiału, który jest w stałym miejscu w strefie realizacji procesów kompletacji. Oznacza to, e stanowisko robocze komisjonuj cego człowieka lub maszyny jest ruchome i porusza si od jednego do drugiego stanowiska przygotowania; dynamiczny ( materiał do człowieka ), w którym stanowiska kompletacyjne s stacjonarne, a ładunki przeznaczone do komisjonowania s do nich dostarczane. Pobieranie (wybieranie) s to czynno ci zwi zane z formowaniem z jednostek przygotowanych (oferowanych) zazwyczaj jednorodnych, jednostek pobieranych (niejednorodnych, skompletowanych). Pobieranie mo e by :

4 76 Marianna Jacyna, Michał Kłodawski r czne człowiek wybiera r cznie lub za pomoc urz dzenia mechanicznego jednostk pobrania, mechaniczne jako wariant pobierania r cznego, automatyczne realizowane przez urz dzenia mechaniczne, w sposób automatyczny, bez udziału człowieka. Przemieszczanie oznacza przebycie okre lonej drogi pomi dzy punktami przyj cia zlecenia, miejscami pobrania i punktem wydania w procesie komisjonowania. Wyró nia si przemieszczanie: jednowymiarowe, czyli takie w którym człowiek lub maszyna realizuj ca proces komisjonowania porusza si wzdłu jednego kierunku, np. wzdłu regału. Takie przemieszczanie wyst puje zazwyczaj w komisjonowaniu z poziomu posadzki w magazynie lub z poziomu zerowego w regałach. wielowymiarowe (zazwyczaj dwuwymiarowe) polegaj ce na tym, i człowiek lub maszyna komisjonuj ca porusza si we wszystkich kierunkach (zazwyczaj w kierunku pionowym i poziomym). Tego typu przemieszczanie wyst puje np. podczas kompletacji z ró nych poziomów w regałach magazynowych w strefie składowania. PRZEPŁYW MATERIAŁÓW STATYCZNE PRZYGOTOWANIE STATYCZNE R CZNE LUB MECHANICZNE POBIERANIE R CZNE LUB MECHANICZNE JEDNOWY- -MIAROWE PRZEMIESZCZANIE DWUWY- MIAROWE CENTRALNE WYDAWANIE CENTRALNE Rys. 2. Schemat dwóch typów systemów komisjonowania w postaci drzewa strukturalnego ródło: opracowanie własne.

5 Pracochłonno procesu komisjonowania dla wariantowego rozmieszczania asortymentu w strefie kompletacji 77 Wydawanie jest to odło enie pobranego materiału oznaczaj ce zako czenie procesu komisjonowania. Wyró nia si wydawanie: centralne, czyli takie w którym człowiek lub maszyna komisjonuj ca doprowadza ka d pobran jednostk do tego samego punktu zbiorczego, zdecentralizowane - człowiek lub maszyna komisjonuj ca przekazuje wybierany materiał na układ transportowy (zazwyczaj o działaniu ci głym), który dostarcza go do strefy zbiorczej [1]. Na podstawie przedstawionych powy ej podstawowych funkcji komisjonowania i ich wariantów realizacyjnych sformułowane zostały dwa typy systemów komisjonowania ze wzgl du na przepływ ładunków (rys.2). Ró ni si one sposobem przemieszczania w trakcie procesu kompletacji. W pierwszym przypadku jest to przemieszczanie jednowymiarowe, w drugim natomiast dwuwymiarowe. Pozostałe funkcje podstawowe s takie same, tj.: przygotowanie statyczne, pobieranie r czne lub mechaniczne, oraz wydanie centralne. W dalszej cz ci artykułu systemy te posłu zbadaniu jak ró nica dotycz ca wymiarowo ci przemieszczania wpływa na pracochłonno całego procesu. 3. ZAŁO ENIA PROJEKTOWE WYBRANYCH SYSTEMÓW KOMISJONOWANIA W tej cz ci artykułu sformułowane zostan zało enia dotycz ce realizacji procesu komisjonowania z przemieszczaniem jedno- i dwuwymiarowym. Poni sze ustalenia odnosi si b d do przestrzenno-funkcjonalnego ukształtowania strefy kompletacyjnej oraz struktury programu komisjonowania. Główne zało enia dotycz ce programu komisjonowania 1. rednia liczba jednostek ładunkowych paletowych jednorodnych (jłpj) przeznaczona do komisjonowania w ci gu doby wynosi: λ K = 150 jłpj/dob 2. rednia liczba opakowa zbiorczych (oz ) i jednostkowych (oj) w jednorodnej jednostce ładunkowej paletowej wynosi: 1 jłpj = 8 oz 1 jłpj = 160 oj 1 oz = 20 oj 3. Liczba artykułów podlegaj cych kompletacji wynosi: Asr = 30 artykułów 4. rednia liczba zlece na komisjonowanie w ci gu doby wynosi: Z K =40 zlece / dob 5. rednia liczba wierszy (artykułów) w zleceniu wynosi: w = 10 wierszy / zlecenie 6. rednia liczba pozycji w ka dym wierszu zlecenia wynosi: p = 60 pozycji / wiersz Główne zało enia dotycz ce przestrzennego i funkcjonalnego ukształtowania strefy komisjonowania w magazynie 1. Analizowany w artykule proces komisjonowania odbywa si strefie składowania (jest przestrzennie zwi zany z procesem składowania).

6 78 Marianna Jacyna, Michał Kłodawski 2. Kompletacja ładunków odbywa si w sposób ci gły, równolegle z procesem magazynowym pełnopaletowym. 3. Artykuły s przygotowane do wybierania z jednostek ładunkowych paletowych jednorodnych w gniazdach regałowych z poziomu posadzki lub wy szych gniazd (rys. 3, 4, 5). 4. Dla przygotowania wszystkich artykułów do wybierania potrzebnych jest 150 miejsc paletowych. Wariantowe rozmieszczenie asortymentu W celu ukazania ró nic w pracochłonno ciach realizacji procesów komisjonowania z przemieszczaniem jednowymiarowym i dwuwymiarowym, sformułowane zostały trzy warianty. Dotycz one sposobu rozmieszczania asortymentu przeznaczonego do kompletacji w rz dowych, ramowych regałach paletowych. Jak zostało ju wcze niej wspomniane, komisjonowanie poł czone jest przestrzennie z procesem składowania i dla wszystkich trzech wariantów odbywa si w strefie składowania. Strefa ta wyposa ona jest w rz dowe, ramowe regały paletowe, w których ka dy z rz dów posiada pi poziomów składowania (ł cznie z poziomem zerowym) i dziesi gniazd regałowych na ka dym poziomie. W jednym gnie dzie składowane mog by trzy jednostki ładunkowe paletowe jednorodne (dłu szym bokiem w gł b regału). Oznacza to, e pojedynczy rz d regałowy mo e pomie ci maksymalnie 150 jłpj asortymentu. Poszczególne warianty ró ni si od siebie sposobem rozmieszczenia jłpj przeznaczonych do kompletacji. Rozwi zanie pierwsze dotyczy komisjonowania z przemieszczaniem dwuwymiarowym, dlatego te jednostki ładunkowe asortymentu ulokowane zostały we wszystkich pi ciu poziomach składowania (rys. 3). Rys.3. Schemat rozmieszczenia jłpj przeznaczonych do komisjonowania wg wariantu nr 1 ródło: opracowanie własne. Ze wzgl du na to, i w programie komisjonowania zało ono, e do kompletacji w ci gu doby przeznacza si rednio 150 jłpj, do przygotowania asortymentu wymagane jest 10 pionów regałowych 1. Zakładaj c dodatkowo, e komisjonowanie odbywa si b dzie w jednym korytarzu roboczym strefy składowania i dwóch rz dach regałowych (po obu jego 1 Pion regałowy rozumiany jest jako cz regału magazynowego, w skład którego wchodzi jedno gniazdo regałowe (wzdłu regału) i n gniazd regałowych wzwy (gdzie n jest to liczba poziomów składowania).

7 Pracochłonno procesu komisjonowania dla wariantowego rozmieszczania asortymentu w strefie kompletacji 79 stronach), długo drogi pokonywanej przez wózek i pracownika w trakcie pojedynczego cyklu procesu wynosi b dzie ok. 13,5 m. W przypadku wariantu drugiego, w którym w procesie komisjonowania realizowane jest przemieszczanie jednowymiarowe, asortyment niezb dny do kompletacji rozmieszczony został tylko w poziomie zerowym regałów paletowych (rys. 4). Niezb dne do tego było wykorzystanie pi ciu rz dów regałowych i trzech korytarzy roboczych. W wyniku tego w trakcie realizacji pojedynczego cyklu komisjonowania pracownik pokonuje (w skrajnym przypadku) odległo równ 81 m. Rys. 4. Schemat rozmieszczenia jłpj przeznaczonych do komisjonowania wg wariantu nr 2 ródło: opracowanie własne. Wariant trzeci w znacznym stopniu przypomina rozwi zanie drugie. Równie w tym przypadku, w trakcie procesu komisjonowania wyst puje przemieszczanie jednowymiarowe, a przygotowywany asortyment rozmieszczany jest w gniazdach regałowych, w zerowym poziomie, w strefie składowania. Ró nica polega jednak na tym, i nie wszystkie jłpj przeznaczone do kompletacji przygotowywane s do procesu jednocze nie. Jak wynika z zało e dotycz cych programu komisjonowania, na jeden rodzaj artykułu przypada rednio pi jednorodnych jednostek ładunkowych paletowych. Pocz tkowo do kompletacji przygotowywane s jedynie po trzy jednostki ka dego asortymenty. Wynikiem tego, w poziomie zerowym lokowane jest 90 jłpj przeznaczonych do kompletacji. Wymaga to wykorzystania trzech rz dów regałowych. Pozostałe jednostki niezb dne do realizacji procesu komisjonowania (w ci gu doby) umieszczane s na wy szych poziomach składowania (rys. 5), a nast pnie w momencie wyst pienia braku którego z artykułów (lub odpowiednio wcze niej) przenoszone s na poziom zero. W tym przypadku w trakcie realizacji pojedynczego cyklu komisjonowania pracownik pokonuje (w skrajnym przypadku) odległo równ 54 m.

8 80 Marianna Jacyna, Michał Kłodawski Rys.5. Schemat rozmieszczenia jłpj przeznaczonych do komisjonowania wg wariantu nr 3 ródło: opracowanie własne. 4. METODOLOGIA PRZEPROWADZONYCH OBLICZE Dla obu systemów komisjonowania, ró ni cych si sposobem przemieszczania ładunków, oraz dla trzech omówionych powy ej wariantów rozmieszczenia towarów przeprowadzone zostały obliczenia. Ich celem było wskazanie wielko ci pracochłonno ci procesu kompletacji realizowanego dla ka dego z rozwi za. Obliczeniom podlegały trzy z czterech funkcji podstawowych komisjonowania, tj.: przygotowanie, pobranie i przemieszczanie. Pomini te zostały operacje wydania. Dla ka dego z wariantów były one niemal identyczne, zatem wielko ci ich pracochłonno ci równie były bardzo zbli one. Tym samym czynno ci zwi zane z wydaniem nie generowały dla poszczególnych wariantów ró nic w pracochłonno ciach całego procesu komisjonowania. Podstawowymi parametrami niezb dnymi do wyznaczenia pracochłonno ci procesu s czasy jednostkowych czynno ci (cykli) t ci i liczba poszczególnych czynno ci (cykli) wykonywanych w jednostce czasu (godzina, zmiana pracy, doba) i. Wspomniana liczba czynno ci ustalona została na podstawie przeprowadzonej analizy procesu przepływu materiałów, natomiast czasy realizowanych cykli transportowych przy u yciu przedstawionych dalej wzorów ( ). Czas realizacji czynno ci i cykli transportowych zwi zanych z przygotowaniem asortymentu do pobrania wyznaczany był przy u yciu wzoru 4.1 [1]: t = 2 A + L F1 + 0,5 H ( U + D ) + 6 N + t (4.1) cp gdzie: A rednia warto czasu przy pieszenia lub zatrzymania, L długo pokonanej drogi [m], F 1 redni czas jazdy wózka do przodu lub do tyłu na 1 m przy opuszczonej kabinie z widłami, H wysoko od posadzki do spodu ostatniego gniazda regałowego [m], U rednia warto czasu podnoszenia, D rednia warto czasu opuszczania, N rednia warto czasu wysuwu lub obrotu wideł, t pro czas podj cia i odczytania zlecenia. pro

9 Pracochłonno procesu komisjonowania dla wariantowego rozmieszczania asortymentu w strefie kompletacji 81 W trakcie tej funkcji podstawowej komisjonowania wykonywane było pobieranie jednostek ładunkowych paletowych jednorodnych z miejsc składowania, przemieszczanie ich do punktu przygotowania i odło enie w odpowiednie gniazdo regałowe w poziomie zerowym b d wy szym (w zale no ci od typu systemu komisjonowania). Czas niezb dny do realizacji pozostałych, analizowanych w artykule funkcji podstawowych komisjonowania wyznaczony został z wykorzystaniem wzorów 4.2 i 4.3 [1]. W przypadku kompletacji z przemieszczaniem dwuwymiarowym uproszczony wzór na redni czas cyklu komisjonowania przedstawiono poni ej: t ckom = w + 1) A + L ( F + F ) + ( n H + h ) ( U + D) + 6 N + t + w ( t + p t ) (4.2) ( pro ro pl Do wyznaczania czasu cykli transportowych i czynno ci kompletacyjnych realizowanych w trakcie procesu komisjonowania z przemieszczaniem jednowymiarowym u yto wzoru 4.3: tckom = ( w + 1) A + 2 L F1 + t01 + t02 + t pro + w ( tro + p t pl ) (4.3) gdzie: w liczba wierszy (artykułów do pobrania) w zleceniu na komisjonowanie, p liczba pozycji wybieranego artykułu (w jednym wierszu), L długo pokonanej drogi [m], h 2 wolny skok wideł [m], n krotno pokonania wysoko ci regału przy podnoszeniu i opuszczaniu, F 1 (F 3 ) redni czas jazdy wózka do przodu lub do tyłu na 1 m przy opuszczonej (podniesionej) kabinie z widłami, t ro czas odczytania i potwierdzenia zlecenia, t pl czas wybierania artykułów, t 01 czas podj cia pustej palety, t 02 czas odło enia jednostki skompletowanej. Wzory demonstruj, e czas cyklu komisjonowania uzale niony jest od: parametrów charakteryzuj cych wózek widłowy u yty do realizacji procesów komisjonowania (A, F, U, D, N, T, h 2 ), norm czasu pracy r cznej (t pl, t ro, t pro ), parametrów charakteryzuj cych zlecenie na komisjonowania (w, p), parametrów charakteryzuj cych rozwi zanie przestrzenne strefy komisjonowania magazynu (H i L), parametru n charakteryzuj cego strategi pokonywania drogi w obszarze komisjonowania, zmierzaj c do minimalizacji czasu jazdy i podnoszenia lub minimalizacj zu ycia energii [1]. Po wyznaczeniu czasów poszczególnych czynno ci i cykli transportowych, a tak e okre leniu ich liczby na podstawie przeprowadzonej wcze niej analizy procesu przepływu materiałów, obliczone zostały pracochłonno ci procesu kompletacji realizowanego dla ka dego z analizowanych systemów komisjonowania. 5. ANALIZA WYNIKÓW Dla obu systemów komisjonowania, ró ni cych si sposobem przemieszczania ładunków, oraz dla trzech omówionych powy ej wariantów rozmieszczenia towarów

10 82 Marianna Jacyna, Michał Kłodawski przeprowadzone zostały obliczenia. Ich celem było wskazanie wielko ci pracochłonno ci procesu kompletacji realizowanego dla ka dego z rozwi za. Obliczeniom podlegały trzy z czterech funkcji podstawowych komisjonowania, tj.: przygotowanie, pobranie i przemieszczanie. Pomini te zostały operacje wydania. Dla ka dego z wariantów były one niemal identyczne, zatem wielko ci ich pracochłonno ci równie były bardzo zbli one. Tym samym czynno ci zwi zane z wydaniem nie generowały dla poszczególnych wariantów ró nic w pracochłonno ciach całego procesu komisjonowania. Otrzymane wyniki przedstawione zostały w tabeli 2. Tabela 2. Dobowe pracochłonno ci poszczególnych funkcji komisjonowania i całego procesu Pracochłonno ci [roboczogodziny/dob ] Numery Podstawowe funkcje komisjonowania wariantów Przygotowanie Pobranie i przemieszczanie Cały proces komisjonowania 2 I 4,004 5,344 9,348 II 2,949 4,827 7,776 III 3,461 4,542 8,004 ródło: Opracowanie własne. Łatwo zauwa y, i najwy sze warto ci pracochłonno ci procesu komisjonowania przypadaj dla wariantu pierwszego, a nast pnie kolejno dla trzeciego i drugiego (patrz rys. 6). Wyniki s zatem odwrotnie proporcjonalne do długo ci drogi (w poziomie) pokonywanej w trakcie poszczególnych cykli kompletacji. W wariancie pierwszym, w którym wózek pokonywał najkrótsz tras podczas komisjonowania, ładunki rozmieszczone były na wszystkich poziomach składowania w regale paletowym. Pozwala to wnioskowa, i to operacje zwi zane z unoszeniem kabiny (lub wideł w przypadku operacji zwi zanych z przygotowaniem) na poszczególne wysoko ci i pobieraniem okre lonego asortymentu były czynno ciami najbardziej pracochłonnymi. One wła nie generowały wysokie warto ci wyznaczanego parametru. Pracochłonno ,348 5,344 4,004 4,827 2,949 4,542 3, Warianty Przygotowanie 7,776 8,004 Pobranie i przemieszczanie Rys. 6. Wykres dobowych pracochłonno ci funkcji komisjonowania dla trzech wariantów. 2 W tym przypadku jest to suma pracochłonno ci wszystkich funkcji podstawowych komisjonowania z wyj tkiem operacji wydania.

11 Pracochłonno procesu komisjonowania dla wariantowego rozmieszczania asortymentu w strefie kompletacji 83 ródło: opracowanie własne. Wariant drugi charakteryzował si najdłu sz drog pokonywan w trakcie komisjonowania. Wynikało to z rozło enia wszystkich jednostek ładunkowych paletowych, które przeznaczono do kompletacji tylko w poziomie zerowym, w strefie składowania. Pomimo to, wyznaczona w wyniku oblicze pracochłonno cyklu była najni sza spo ród wszystkich trzech analizowanych. Nale y jednak przypomnie, e w tym wariancie zastosowane było komisjonowanie jednowymiarowe. Wszystkie czynno ci zatem zwi zane z przemieszczaniem w pionie (w trakcie przygotowania i pobierania) zostały wykluczone z realizowanych cykli. W przypadku wariantu trzeciego, w którym komisjonowanie zwi zane było z przemieszczaniem jednowymiarowym, jednostki przygotowywane do procesu lokowane były zarówno w poziomie zerowym, jaki i na wy szych kondygnacjach regałów paletowych. Rozwi zanie to skróciło (w stosunku do wariantu drugiego) drog pokonywan w trakcie cyklu kompletacji. Jednak wymagało to zastosowania dodatkowych operacji zwi zanych m.in. z przygotowaniem jłp do omawianego procesu, tj.: ulokowania towaru na niezerowych poziomach regałowych przed komisjonowaniem, bie cego kontrolowania dost pno ci asortymentu niezb dnego do realizacji kompletacji i zdejmowania jednostek z wy szych kondygnacji w przypadku wyst pienia braków (lub te odpowiednio wcze niej). Operacje te ci le s zwi zane z przemieszczaniem w pionie, które powoduje wzrosty pracochłonno ci całego procesu kompletacji. Uzyskane wyniki wskazuj jednoznacznie, i komisjonowanie dwuwymiarowe generuje wy sze warto ci pracochłonno ci ni ma to miejsce w przypadku kompletacji z przemieszczaniem jednowymiarowym. Ponadto skracanie odległo ci pokonywanych w trakcie poszczególnych cykli nieznacznie na nie wpływa. Dodatkowo dla rozwi zania pierwszego du e warto ci pracochłonno ci oznaczaj wi ksze zapotrzebowanie na pracowników i urz dzenia niezb dne do realizacji analizowanych czynno ci. Nale y podkre li (wynika to z programu komisjonowania), e dla wszystkich trzech wariantów rednia liczba jednostek ładunkowych paletowych przeznaczonych do kompletacji jest taka sama. Co za tym idzie, liczba miejsc paletowych w strefie składowania potrzebna do przygotowania towaru do ka dego z procesów równie jest identyczna. Czym zatem podyktowane mo e by zastosowanie wariantu pierwszego dotycz cego komisjonowania dwuwymiarowego? Otó, nale y pami ta, e w analizowanych przypadkach proces kompletacji jest przestrzennie zwi zany ze składowaniem i odbywa si w sposób ci gły, równolegle z procesem magazynowym pełnopaletowym. Dlatego istotna jest cz sta dost pno i dro no roboczych korytarzy mi dzyregałowych. Je eli w którym z nich realizowany jest cykl kompletacyjny nie ma ju mo liwo ci równoczesnego prowadzenia tam innych czynno ci magazynowych. Mo e powodowa to pewne zatory i opó nienia w procesach przepływu materiałów w magazynie. Tak wi c, przy wyborze czy te ocenie danego wariantu komisjonowania istotna jest nie tylko pracochłonno jak generuje i zwi zane z tym koszty, ale równie jego zapotrzebowanie na przestrzenie mi dzyregałowe i wynikaj ce z tego ograniczenia dotycz ce wszystkich czynno ci magazynowych.

12 84 Marianna Jacyna, Michał Kłodawski LITERATURA [1] Fijałkowski J.: Technologia magazynowania. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1987 [2] Jacyna M.: Uwarunkowania techniczne projektowania systemów logistycznych. Wydawnictwa AGH. Monografie, Zastosowania Teorii Systemów. Problemy In ynierii Mechanicznej i Robotyki z. 36, ISSN Kraków 2007 [3] Jacyna M, Anielski M.: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do wymiarowania wybranych elementów systemu logistycznego. Logistyka, ISSN , 5/2007, s. 90, artykuł na CD [4] Jacyna M., Kłodawski M.: Wspomaganie komputerowe procesu kształtowania i wymiarowania obszaru magazynowego dla wybranej bran y. Logistyka, ISSN , nr 4/2008, artykuł na CD [5] Kizyn M.: Problemy kompletacji w procesach magazynowych cz.1, Logistyka, 1/2006, s [6] Korze Z.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Wyd. Biblioteka Logistyka. ILiM [7] Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie Tom II. Wyd. Biblioteka Logistyka. ILiM, Pozna SELECTED ASPECTS OF ORDER-PICKING PROBLEM IN A FUNCTION OF THE PROCESS OF LABOUR DEMAND Abstract Paper presents selected aspects of order-picking problem. Processes of order-picking and it s element are defined. Order-picking systems were systematized in correspondence to selected criteria. For spatial and functional assumptions stated for structuring order-picking area and selected order-picking process three realization alternatives were defined; with one- or two-dimensional handling. For defined variants the labor consumption analysis was provided. Key words: order-picking, Labour intensity, picking. Recenzent: Tomasz Ambroziak

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30

Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30 ane do projektu: oczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30 P WE = 102000+i * 5000 dla grupy P1 P WE = 252000[jł /rok] n - ilość dni efektywnej pracy w ciągu roku-280

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / D / R11 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 0016 / V / Z B - POZNAŃ, 2016 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / Z / R6 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / Z / B15 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II.

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Konin, dnia 18.12.2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: WYJAŚNIENIA Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Nr

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/38( KNZ/18/15 )/15/GK Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 330690-2014 z dnia 2014-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostarczenie wraz z montażem przez Wykonawcę Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Gmina Bałtów Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lepszy start dla zawodowca

Lepszy start dla zawodowca Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.um.warszawa.pl/lepszystart e-mail: lepszystart@um.warszawa.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

numer telefonu :... numer faxu:... adres e-mail: numer konta bankowego...

numer telefonu :... numer faxu:... adres e-mail: numer konta bankowego... 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeglądy i konserwacja drzwi automatycznych w budynkach dworcowych zarządzanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ` Trzebnica, dnia 01.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. Działając

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r.

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej 2015 r. Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. /Porady prawne/ dr Magdalena Kasprzak Publikacja sfinansowana ze środków własnych Fundacji ANTERIS Stan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo