REKLAMA INSPIRACJ DO TWÓRCZEJ DZIA ALNO CI DZIECI W PRZEDSZKOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKLAMA INSPIRACJ DO TWÓRCZEJ DZIA ALNO CI DZIECI W PRZEDSZKOLU"

Transkrypt

1 REKLAMA INSPIRACJ DO TWÓRCZEJ DZIA ALNO CI DZIECI W PRZEDSZKOLU Program opracowa a: Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pile ODN Pi a 2003r. 1

2 Materia y zebra y i opracowa y Mgr Lidia Zimmermann Ma gorzata Starzy ska Mgr Teresa Soja Mgr Ewa Filipiak Mgr Bo ena Mielka Konsultacja metodyczna- mgr Maria Jolanta Ma ek, doradca metodyczny. W opracowaniu wykorzystano scenariusze zaj kole anek: Ma gorzaty Starzy skiej mgr Teresy Soja mgr Bo eny Mielki mgr Ewy Filipiak mgr Katarzyny Królikowskiej OPRACOWANIE TO DEDYKUJEMY WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY UWA AJ, E REKLAMA JEST SZKODLIWA I NIE PRZYNOSI ADNEGO PO YTKU DLA DZIECI. 2

3 SPIS TRE CI: 1. WST P CELE I ZADANIA SCENARIUSZE ZAJ W GRUPIE DZIECI 3 4 LETNICH SCENARIUSZE ZAJ W GRUPIE DZIECI 4 5 LETNICH SCENARIUSZE ZAJ W GRUPIE DZIECI 5 6 LETNICH RECENZJE LITERATURY O REKLAMIE PODSUMOWANIE WYKAZ LITERATURY W TEMACIE REKLAMY

4 WST P Transformacja ustrojowa, która dokona a si w Polsce u schy ku dwudziestego wieku sta a si ród em znacz cych przeobra e kulturowych. Ostatnie lata to czas wielkiego post pu cywilizacyjnego, rozwoju mediów, w tym te mediów elektronicznych. Wielkim uznaniem w ród ludzi ciesz si komputery, telefony komórkowe i telewizja. Du a dost pno, szeroki zasi g i si a oddzia ywania telewizji nie pozostaje bez wp ywu na dzieci. Tak, wi c u progu XXI wieku wspó czesne dzieci yj w wiecie zdominowanym przez media. Telewizja b d ca wa nym rodkiem masowego przekazu, ród em informacji jest istotnym narz dziem wp ywaj cym na zainteresowania wiedz i postawy dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci ogl daj c telewizj stykaj si równie ze zjawiskiem wszechobecnej reklamy telewizyjnej. REKLAMA W OCZACH DZIECKA Wszystkie reklamy telewizyjne, bez wzgl du na to, do jakich odwo uj si warto ci, stanowi dla dziecka istotne ród o do wiadcze. S one cz ci szeroko rozumianej edukacji dostarczaj c dziecku wiedzy o wiecie oraz ró norodne wzory zachowa. Dzieci, które wykazuj du znajomo reklamowanych tre ci, potrafi je nie tylko odtworzy, ale tak e w sposób twórczy wykorzysta we wasnych zachowaniach j zykowych. Dowodem na to s wypowiedzi dzieci w wieku 6 lat z grupy przedszkolnej. Odtwarzaj c reklamy dzieci opowiadaj je sobie w a ciwym stylem. W tok wasnej wypowiedzi wplataj formu y j zykowe, jakich u ywa nadawca w konkretnej reklamie, np.: Maalox to lek, co zmienia legend bieg. A tam smok wawelski popi maalox 4

5 i dlatego zmienia legend bieg, bo po prostu prze y, a nie p k, bo zjad maalox. Odtworzone po czenia wyrazów opowiadaj cy umieszczaj we w a ciwym kontek cie. wiadczy to o tym, e dzieci maj wiadomo ich ca o ciowego znaczenia. Slogany na zasadzie skojarze pojawiaj si u dzieci w ró nych sytuacjach: zabawy, spo ywanie posi ków, zakupu czy posiadania jakiego artyku u. Slogany przedostaj si do dzieci cych zabaw, zw aszcza tematycznych. Analiza zabawy dzieci w improwizacj reklam sk ania do nast puj cych wniosków: dzieci wykazuj wysoki poziom komunikowania, ujawniaj w asne do wiadczenia, temperament, intelekt. Prezentuj wielorakie rodki wyrazów (taniec, gest, dotyk, pantomima) oraz umiej tno ci werbalnoj zykowe, a nawet humor s owny (Soko owski, 1999). Jedna z nauczycielek obserwowa a cykl zabaw tematycznych na kanwie has a reklama (Masiuk, 1994). Wcze niej dzieci wspólnie z nauczycielk zorganizowa y k cik zabaw, tj. sklep, zak ad fryzjerski, gabinet dentystyczny, kiosk z gazetami. Wykorzysta y do tego wcze niej zgromadzone ró nego rodzaju opakowania. Zrobi y w sklepiku ró ne dzia y sprzeda y, np. kosmetyczny, spo ywczy, przemys owy itp. Wykona y wspólnie z nauczycielk napis sklepu i inne napisy, jak: kasa, reklama, nazwy niektórych produktów i wiele innych, niezb dnych rekwizytów. Nast pnie wykona y okienko telewizyjne- du y ekran z kartonu. Bawi y si w prezentacj programów reklamowych w telewizji. Zorganizowa y konkurs na naj adniej zaprezentowan i najlepiej zapami tan reklam telewizyjn. Pokazywa y wasne, wymy lone przez siebie reklamy dowolnych produktów. Na zaj ciach plastycznych wykona y papierowe torby i torebki na zakupy, tj. reklamówki. Zrobi y je z szarego papieru i dekorowa y ró nymi technikami. Zorganizowa y konkurs na najpi kniejsz torb reklamow. Nast pnie zrobi y wspólnie z nauczycielk wystawk. Cz torebek podarowa y dzieciom z m odszych grup, pozosta e wykorzysta y do zabawy w swoim sklepiku. 5

6 Wykona y równie ilustracje do ulubionej przez siebie reklamy telewizyjnej i wiele jeszcze innych ciekawych pomys ów. Z powy szych obserwacji wynika, e reklama mo e by i jest inspiracj do zabaw, a w szczególno ci tematycznych w przedszkolu. Mo e by ród em inspiracji aktywno ci dzieci w pracy przedszkola, a tak e ród em pomys ów w planowaniu pracy nauczyciela. ODDZIA YWANIE REKLAMY NA DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Proces oddzia ywania reklam na dzieci rozpocz si do dawno, nie mo na zatem pomin milczeniem tego zjawiska. Pracuj c z dzie mi w przedszkolu atwo zauwa y wp yw reklamy na ró ne rodzaje aktywno ci dziecka. Dzieje si tak, poniewa dziecko ogl daj c reklamy telewizyjne ulega ich czarowi. Reklamuj cy nie stroni od wykorzystania synnych i lubianych animacji bajkowych, opatrzonych rymowank, wierszykiem lub krótk, atwo wpadaj c w ucho melodi. Wszystkie reklamy s pogodne, zawieraj elementy humoru s ownego i sytuacyjnego. Tymczasem dzieci, które rzeczywi cie wykazuj du znajomo reklamowanych tre ci, potrafi nie tylko odtworzy, ale tak e w sposób twórczy wykorzysta. Dlatego te istnieje prawdopodobie stwo, e kolorowa i bajkowa reklama mo e by inspiracj do zabaw w przedszkolu. POJ CIE REKLAMY I JEJ RODZAJE Definicji okre laj cych, co to jest reklama jest bardzo wiele. Mo na si spotka z definicjami, które k ad nacisk na ekonomiczne lub psychologiczne aspekty. Wi kszo podkre la jednak marketingowy charakter reklamy. Definicje reklamy, która czy w sobie podej cie psychologiczne i marketingowe przedstawi M. Laszczak. 6

7 Podaje on, e... reklama jest ci giem uporz dkowanych sygna ów zmniejszaj cych niepewno potencjalnego nabywcy, co do cech produktu. Dzi ki reklamie przywracany jest wewn trzny porz dek, gdy potencjalny nabywca, opieraj c si na informacji, mo e kreowa swoj w asn, spójn wizj rzeczywisto ci. A oto kilka innych definicji reklamy. Reklama to czynno ci i rodki stosowane dla zwrócenia uwagi na dany towar, danego producenta, dan placówk handlow w celu zach cenia do zakupu (Leksykon PWN, 1972). Reklama to og oszenie, plakat, zawiadomienie przez radio itp. maj ce na celu rozpowszechnienie okre lonych wiadomo ci w ród szerszych kr gów spo ecze stwa albo zwrócenie uwagi osób zainteresowanych, nabywców (S ownik Wyrazów Obcych). Reklama to rodek aktywizuj cy sprzeda w krótkim czasie (Bartczak, 1999). Zasady dzia alno ci reklamowej w programach polskiego radia i telewizji opracowane w 1990 roku w oparciu o uregulowania istniej ce w krajach europejskich okre laj, e: -Reklama to ka dy komunikat publiczny zmierzaj cy do promocji okre lonych spraw lub idei lub osi gni cia innego efektu po danego przez reklamodawc, nadawany za op at lub za inn form wynagrodzenia. Cytuj c za P. Kossowskim Reklama telewizyjna to trwaj cy od kilku do kilkudziesi ciu sekund film zbli ony form do teledysku, w którym wyst puj naturalne lub animowane postaci, zawieraj ce elementy akcji, operuj cy zwykle sloganem reklamowym i opracowany muzycznie (Kossowski, 1994). Mówi c o reklamie telewizyjnej mo na wyró ni kilka ich rodzajów. Podzia y te wynikaj z ró nych technik prezentacji reklamowanych produktów. W ród wielu przyk adów mo na wyró ni, za J. Kallem, sze podstawowych typów reklam prezentowanych w telewizji. S to: -Demonstracja dzia ania- pokazanie nowych cech produktu -Kawa ek ycia opiera si na schemacie k opoty- rozwi zanie- 7

8 zadowolenie -Rekomendacje, czyli pokazanie postaci reklamuj cej dany towar -Styl ycia jest to reklama, w której cz sto nie koncentruje si na samym produkcie, lecz na osobie u ytkownika, która preferuje okre lony styl ycia -Humor to typ reklam, w których wykorzystuje si dowcip, zabaw i miech -Animacja to technika tworzenia reklam skierowanych przewa nie do dzieci. Cz sto stosowanym chwytem jest stworzenie postaci rysunkowej, która staje si symbolem danej marki (chrupki Chio, Pan Proper). Zajmuj c si reklam telewizyjn skierowan bezpo rednio do dzieci chcia yby my omówi krótko jej charakterystyczne cechy, jakimi si wyró nia. Filmy reklamowe s przede wszystkim krótkie i zwi z e. Cechy te uatwiaj dziecku koncentracj uwagi oraz recepcj reklam. Prezentowane obrazy kusz dzieci kolorami, bajkow animacj, czeniem fikcji z rzeczywisto ci. Autorzy reklam, których adresatami s dzieci celowo odwo uj si do elementów formalnych, przypominaj cych wiat bajek, m.in. wykorzystuj kontrastowe kolory, dynamiczn akcj, proste melodyjne frazy muzyczne, atwo wpadaj ce w ucho piosenki. Bardzo cz sto reklama telewizyjna pokazuje dziecku jego najbli sze otoczenie: dziecinny pokój, dom rodzinny, podwórko lub szko. Fakt ten u atwia identyfikacj ze wiatem przedstawionym w filmach reklamowych. Istotn rol w recepcji reklamy przez dziecko pe ni warto ci uczuciowe, jakimi jest ona nasycona. Wszystkie reklamy s pogodne, zawieraj elementy humoru s ownego i sytuacyjnego. Pozytywne emocje, jakie emanuj z reklam s podkre lane przez t o muzyczne, które jest prostym motywem, atwo zapami tywanym. Obecnie najnowsz form reklamy, która rozwija si bardzo dynamicznie, jest reklama w komputerowej sieci Internet. 8

9 Jednak jej zasi g oddzia ywania jest nieporównywalnie ni szy od reklam telewizyjnych ze wzgl du na jeszcze ma dost pno i powszechno tego medium. Tak wi c reklama telewizyjna jest obecnie niew tpliwie najwa niejszym i najskuteczniejszym sposobem reklamowania ze wzgl du na powszechno, dost pno i popularno samej telewizji. Badania przeprowadzone przez M. Golk pokazuj, e reklamy w TV ogl da 92% widowni (Kossowski, 1999). Opracowa y: mgr Bo ena Mielka Ma gorzata Starzy ska CELE I ZADANIA PROGRAMU Nadrz dnym celem tego programu jest ukazanie dobrej strony reklamy w szerokim tego s owa znaczeniu. Szukanie sposobu na wykorzystywanie tej e reklamy w zaj ciach z dzie mi. Inne spojrzenie na reklam sta o si inspiracj do organizowania sytuacji edukacyjnych dzieci i dostarczania im rado ci z tworzenia. Naszym zadaniem jest poszukiwanie mo liwo ci i sposobów wykorzystywania reklamy dla twórczej dzia alno ci dzieci w przedszkolu w ró nych grupach wiekowych oraz ukazanie, e popularnie negowana reklama mo e sta si cennym ród em pomys ów na dzia alno dzieci, je eli nauczymy je rozumnie odbiera i korzysta z zawartej w reklamie wiedzy. Praca z reklam ma równie za zadanie przygotowa dzieci do reklamowania siebie. Chodzi tu nabycie umiej tno ci autoprezentacji, tak wa nej w poczuciu w asnej warto ci ka dego dziecka, a przydatnej w dalszym yciu ka dego cz owieka. 9

10 mgr Lidia Zimmermann SCENARIUSZ ZAJ CIA KOLE E SKIEGO Z TWÓRCZEJ AKTYWNO CI MUZYCZNEJ INSPIROWANEJ REKLAM Prowadz ca: mgr Katarzyna Królikowska Grupa: 3-4 latki Temat zaj cia: Zabawy w krainie Misiów. Cel operacyjny: Dziecko: rozwinie twórcz aktywno muzyczn poprzez rytmizowanie tekstu, rozpozna i nazwie misia. Metody: elementy Pedagogiki Zabawy; elementy M.Sherborne; zada otwartych do realizacji. Rodzaj aktywno ci: muzyczna; ruchowa; plastyczna. PRZEBIEG: 1. POWITANIE : 10

11 Cz wst pna Pacynka Patrzcie, patrzcie co si dzieje, tyle go ci mamy, ca a grupa nasza i wszystkie panie. N lka: Jak zawsze powitamy si piosenk i w ten sposób powitamy wszystkich naszych go ci. Powitanie w kr gu piosenk : Witamy... Witamy, witamy, witamy was Witamy Julk, witamy Zuzi Witamy, wtiamy, witamy was N lka: Teraz czeka was wielka niespodzianka. Na sal wnoszona jest wielka paczka do której przyczepiony jest list: Drogie dzieci na pewno jeste cie ciekawe co jest w tej paczce? Nie mog zdradzi tej niespodzianki, to jest zagadka. Zakryjcie oczy a wasza pani rozpakuje paczk. Jestem pewny, e zgadniecie co to jest? Cz g ówna Nauczycielka zawi zuje dzieciom oczy i rozpakowuje paczk. N lka: zapraszam was podejd cie i wyci gnijcie z paczki to co tam jest, ale ka de dziecko wyci gnie tylko jedn rzecz. Dzieci po dotyku rozpoznaj co to jest i opisuj : to jest mi kkie, mi e, ma oczy, nos uszy itp. N lka: co to jest? Dz: to jest Mi. N lka: Mam tu misie ma e, du e Wszystkie misie z pi knych bajek, Wszystkie z zakl tego kraju. Ka dy w innym jest kolorze, 11

12 Ka dy przytuli si mo e. Dzieci odwi zuj oczy i ogl daj swoje zabawki. N lka: popatrzcie na sali roz o one s pojemniki. Jak us yszycie piosenk Misia Uszatka to odszukajcie wszystkie misie, które przypominaj wam Misia Uszatka i w ó cie je do pojemnika z Misiem Uszatkiem. Dzieci wyszukuj misie i wk adaj je do odpowiedniego pojemnika. N lka: A teraz pos uchajcie jakiego misia musicie odszuka? ( z ta my leci piosenka Kubusia Puchatka). Dzieci odszukuj Misia Puchatka i wk adaj je do pojemnika z Puchatkiem. N lka: Ciekawa jestem czy tego misia te znacie? ( puszcza kaset z nagraniem piosenki reklamuj cej soki owocowe) Sok marchwiowy, owocowy. Kubu g sty, Kubu zdrowy. N lka: Bardzo adnie sobie poradzili cie. Ciekawa jestem czy wiecie, których misi jest najwi cej? ( dzieci na oko okre laj których misi jest najwi cej, a których najmniej). Teraz zawieziemy wszystkie misie do naszego slepu, który nazywa si Sklep u Misia Puchatka. Dzieci zawo misie do sklepu i uk adaj je na pó kach. Zabawa ruchowa do piosenki Dwa malutkie misie. Zabawa relaksacyjna: dzieci kad si na dywanie, kogo dotknie pacynka ten powie: Lubi sok marchwiowy. N lka odkrywa tablic ze znakami obrazkowymi do piosenki. ( narysowany jest kolejno: butelka soku, marchewki, owoce, owoce, Kubu, kwadrat pomara czowy, Kubu, kwadrat pomara czowy). Kwadrat pomara czowy oznacza wyraz g sty i zdrowy, poniewa nie mo na narysowa tych okre le. Druga tablica to znaki graficzne do metody Dobrego Startu. Omówienie Wzoru: IIII - z ilu kresek si sk ada? 12

13 - Do czego jest podobny? Dzieci przechodz do stolików na których u o one s woreczki ( 4 dla ka dego dziecka). wiczenie ruchowo s uchowe: - Wystukiwanie rytmu piosenki na woreczkach od woreczka du ego lewa strona. - Dzieci uderzaj wewn trzn stron d oni, zewn trzn, a na ko cu brzegiem. N lka rozdaje dzieciom kartki z narysowanym Kubusiem Puchatkiem i dró k, po jednej grubej kredce. Rysowanie z jednoczesnym piewaniem wzoru na dró ce Kubusia Puchatka. W nagrod dzieci przyklejaj sobie znaczek z Kubusiem z soku marchwiowego. Zako czenie Zabawa do piosenki: Kiedy jeste sam 2X Za piewaj piosenk. Kiedy jeste sam 2X Piosenk nu. Piosenka króciutka i nieco cichutka. Kiedy jeste sam 2X U miechnij si. SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ Z TWÓRCZEJ AKTYWNO CI PLASTYCZNEJ INSPIROWANEJ REKLAM Grupa: 3 4 latki 13

14 Temat zaj cia: Lepienie z plasteliny na temat dowolny zainspirowane reklam zabawek Brio. Metody: s owna rozmowa; ogl dowa pokaz; czynna zada stawianych do wykonania; Cel operacyjny: dziecko okre li kszta t i odzwierciedli go w formie przestrzennej Przebieg zaj cia 1. Ogl danie katalogu reklamowego zabawek Brio rozmowy podczas ogl dania poszczególnych zabawek wybranych przez dzieci. 2. Nauczycielka proponuje dzieciom, aby odnalaz y podobne zabawki na naszej sali. 3. Dzieci wyszukuj zabawki i pokazuj sobie nawzajem porównuj c jednocze nie z tymi z katalogu. 4. Zaj cie miejsc przy stolikach. 5. Nauczycielka proponuje dzieciom ulepienie z plasteliny wybranej zabawki. 6. Praca indywidualna dzieci. 7. Dok adne mycie r k. 14

15 8. U o enie swoich prac na kartonikach. 9. Wspólne ogl danie swoich prac i zorganizowanie wystawki dla rodziców. 10.Zabawa ruchowa ze piewem Kiedy jeste sam. ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH INSPIROWANYCH REKLAM Opracowa a: mgr Katarzyna Królikowska Grupa dzieci: 3-4 letnich Cele operacyjne: Dziecko: potrafi wspó dzia a w parze z koleg rozpozna figur w zabawie u o y wspólnie z innymi dzie mi kompozycj Metody: Pedagogika zabawy Zada otwartych Elementy W. Sherborne Przebieg zaj cia Dzieci siadaj w kr gu. Na powitanie piewaj piosenk do melodii Panie Janie: Witaj Pawe, witaj Pawe, jak si masz, jak si masz. Wszyscy Ci lubimy, wszyscy Ci kochamy, b d w ród nas, b d w ród nas. 1.Zabawa orientacyjno porz dkowa. 15

16 N lka rozk ada na dywanie trzy obr cze w których umieszcza ilustracje figur geometrycznych (ko o, trójk t, kwadrat). Dzieci zak adaj na g ow opaski z takimi samymi figurami jakie s w ko ach i w ten sposób dziel si na trzy zespo y. Zadaniem dzieci jest odnalezienie takiej samej figury w kole jak ma na g owie. Zadanie wykonuje w momencie kiedy przestaje gra muzyka. Kiedy zaczyna znowu gra dzieci biegaj po ca ej sali, a nauczycielka przemieszcza figury z ko a do ko a aby utrudni dzieciom zadanie. 2. wiczenie du ych grup mi niowych. Dzieci w siadzie skulnym. Na sygna powoli prostuj si a do wspi cia na palce, przeci gaj si i wykonuj kilka podskoków. Jednak bardzo si zm czy y i ponownie zasypiaj. 3. wiczenia tu owia. Dzieci stoj w lekkim rozkroku. Rozgl daj si czy nikt nie zosta w ogrodzie. Mo e kto schowa si pod krzaczkiem. To samo w siadzie skrzy nym. 4. Zabawa z elementem równowagi. Nauczycielka rozk ada ponownie po ca ej sali figury. Dzieci maszeruja w rytm muzyki omijaj c je. Dzieci maszeruj wysoko unosz c nogi do góry. Nauczycielka prosi aby ka de dziecko usiad o przy jednej figurze i dobrze si jej przyjrza o. Po chwili opowiada dzieciom o trudnej pracy mamy i prosi aby spróbowa y u o y z figur urz dzenie, które pomo e mamie. Dzieci uk adaj ró ne urz dzenia i opowiadaj o tym co uo yy ( reklamuj swoja prac ). 5. Zabawa relaksacyjna w parach zabawy paluszkowe: G sty las, puste pole. Dwie latarki, jeden dzwon 16

17 Dzwoni dyn don don. Idzie myszka po cianie, Niesie proste pier cienie Jak si pier cie zachwieje To myszka si za mieje Pada, pada deszcz Chlup, chlup, chlup! Idzie Dziadzio mrok Tup, tup, tup! SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ Z TWÓRCZEJ DZIE ALNO CI S OWNEJ INSPIROWANEJ REKLAM Prowadz ca: mgr Katarzyna Królikowska Grupa: 3 4 latki Temat zaj cia: Owoce i soki, które lubimy. Cel operacyjny: Dziecko: nazwie owoc i sok owocowy; potrafi przyporz dkowa dany owoc do odpowiedniego soku lub produktu owocowego. Metody: zada otwartych do realizacji, Rodzaj aktywno ci: s owna, ruchowa. Przebieg zaj cia Na pocz tku zaj cia nauczycielka prezentuje dzieciom zagadki Zagadki dla najm odszych J. Steca. Odmian ma ten owoc po prostu bez liku 17

18 cz dojrzewa w lipcu, cz a w pa dzierniku zielone, czerwone, chrupi ce, soczyste, zostaje ogryzek gdy ju je zjedli cie. Jab ko Nawet gdy dojrzewa ma zielon skór, cz sto rosn dziko odmiany niektóre, ma kszta ty ba wana i jest tak soczysta, e gdy z drzewa spadnie, p ka a sok tryska. Gruszka Mi sz soczysty, mi kki wokó twardej pestki, kolor skórki ó ty, czerwony, niebieski, dobry na surowo, dobry i suszony, na powid a owoc to nie zast piony. liwka Nauczycielka pod przykryciem ma roz o one wiartki owoców: liwka, jab ko, gruszka. Dzieci siadaj w pó kolu z zakrytymi oczami. Przed ka dym dzieckiem le ilustracje z reklam soków owocowych i innych przetworów np. d em. Nauczycielka podchodzi do ka dego dziecka i podaje dziecku kawa ki owoców. Odkrywa mu oczy. Jaki owoc zjad a? Dziecko odgaduje i wskazuje obrazek przedstawiaj cy dany produkt owocowy. 18

19 Na stoliku s roz o one kartony po sokach. Dzieci nazywaj je i uk adaj w k ciku sklepowym na pó kach. Na zako czenie dzieci zak adaj emblematy z narysowanymi owocami. Nauczycielka rozk ada na sali trzy obr cze, a w nich rysunki poszczególnych owoców. Na stop w muzyce dzieci musza odnale obr cz z owocem jakim jest w zabawie. SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ WYZWALAJ CEJ TWÓRCZ AKTYWNO J ZYKOW INSPIROWAN REKLAM Opracowa a: mgr Bo ena Mielka Grupa wiekowa: 4 5 latki Temat: Zabawa dydaktyczna Zakupy na raty Cele operacyjne: dziecko b dzie przestrzega o regu zabawy wspó dzia aj c w zabawie; dziecko wybierze nazw dla firmy zabawkowej. Metody: elementy pedagogiki zabawy; metoda ywego s owa. Formy aktywno ci: j zykowa, ruchowa. Przebieg: 1. Powitanie si wszystkich Zabawa Imi z gestem. Dzieci siedz w kole. Jedno dziecko z odpowiedni intonacj mówi swoje imi i 19

20 wykonuje wymy lony przez siebie gest. Nast pnie wszyscy powtarzaj imi na laduj c intonacj i gest. W ten sposób przedstawiaj si po kolei wszystkie dzieci. 2. Zaproponowanie dzieciom zabawy. 3. Przedstawienie i omówienie regu zabawy: W zabawie s do kupienia na raty urz dzenia elektryczne znajduj ce si w ka dym domu. S one tak dostarczane kupuj cym w formie kartoników, z których z o je tak, aby powsta obrazek przedstawiaj cy urz dzenie np. pralk, lodówk, telewizor, radio, magnetofon. Nauczycielka ustala z kilkoma uczestnikami, co który kupuje. Odbywa si to przy pomocy wyliczanki: Znamy ró ne wyliczanki te od berka i skakanki do ró yczki i nied wiedzia, Innej si wymy li nie da. W tym jest jednak ca a bieda, e klienta wybra trzeba. Raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy tym klientem jeste ty! Uczestnik do którego wypad o sowo Ty wybiera, co chcia oby kupi. Kolejne wyliczanki wy aniaj nast pnych uczestników wybieraj cych urz dzenie. Nauczycielka jest sprzedaj c na raty, urz dzenia firmy Domatorek i dodaje ka demu w kolejno ci okre lonej wyliczank, jedn po drugiej, 8 cz ci urz dzenia, które kupi. Klienci sk adaj w nich swoje sprz ty. Mówi do czego s u. Ten kto pierwszy z o y swój sprz t ma prawo wybra jedn cz tego urz dzenia, które chce kupi jako drugie. Pozosta ym dzieciom nauczycielka przydziela po jednej cz ci pozosta ych urz dze. 20

21 To dziecko, które najwi cej razy u o y o obrazek jako pierwsze, jest honorowym klientem firmy Domatorek i uzyskuje prawo do organizowania zabawy dla zespo u kolegów. 4. Po zako czeniu zabawy propozycja dzieci dotycz ca zakupów na raty zabawek. Wymy lanie nazwy firmy reklamuj cej zabawki dla dzieci. 5. Propozycje dzieci. SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ WYZWALAJ CEJ TWÓRCZ AKTYWNO MUZYCZN INSPIROWAN REKLAM Opracowa a: mgr Bo ena Mielka Grupa wiekowa: 4 5 latki Temat: Muzyczne improwizacje. Cele operacyjne: dziecko dobierze w asn melodi do krótkich zda, wypowiedzi, ulubionej reklamy; wyrazi stany emocjonalne przy pomocy muzyki, piewu, mimiki twarzy. Metody: elementy pedagogiki zabawy; elementy muzykoterapii; samodzielnych do wiadcze. Formy aktywno ci: muzyczno ruchowa, plastyczna. Przebieg: 21

22 1. Powitanie metod : Imi i gest 2. Wy piewanie swojego imienia na dowoln melodi. 3. Swobodny taniec do muzyki. 4. W kole wyklaskiwanie i wykrzykiwanie swojego imienia. 5. Skandowanie z podzia em na trzy grupy: pierwsza grupa: pali si ; druga grupa: ijo, ijo; trzecia grupa: tempo, tempo. 6. Zabawy przy muzyce. Przedstawienie przy pomocy w asnego cia a - ulubionej reklamy telewizyjnej; - zanucenie do niej dowolnej melodii. 7. W kole piew zaproponowanej przez dzieci piosenki z reklamy. 8. Wyklaskiwanie rytmu piosenki w pozycji stoj cej. 9. Zabawa z gazet (ulotka reklamow ). W trakcie piewu rytmiczne wskazywanie rogów gazety, wachlowanie gazet w rytmie. 10. Rysowanie ulubionej reklamy na przygotowanych kartkach: - dzieci rysuj w dowolnie wybranym miejscu, dowolnej pozycji, - Nauczycielka podchodzi do dzieci i pyta piewaj c -Co ty tutaj narysujesz? - Z jakiej to reklamy? - Jakich kolorów u yjesz? Dzieci odpowiadaj piewem. 11. Wspólne ogl danie prac. 12. Opowiadaniem piewem o swojej pracy. 13.Zagadki pantomimiczne (ch tne dzieci ilustruj ruchem ulubiona reklam, pozosta e odgaduj tytu, nazw produktu). 22

23 14. Zabawa w malarzy w parach naprzeciw siebie, jedno dziecko jest malarzem, drugie na laduje jego ruchy (nast pnie zmiana ról). 15. Omówienie przez dzieci wra e z zabaw - w formie rysunku - pantomimiczny, - wyraz twarzy. SCENARIUSZ ZAJ OTWARTYCH DLA RODZICÓW Z WYKORZYSTANIEM REKLAMY Grupa wiekowa: 5,6-latki. Temat: Reklamuj nasze przedszkole. Opracowa y: Ma gorzata Starzy ska, mgr Ewa Filipiak, mgr Teresa Soja Cele operacyjne: dziecko: - wie, co to jest reklama; - potrafi powiedzie, co mu si podoba najbardziej w przedszkolu i przedstawi to w formie: plastycznej, j zykowej, muzycznej wykonanej wspólnie z rodzicem. Forma pracy: rodzic z dzieckiem. Metoda pracy: warsztaty. Pomoce i materia y: zdj cia z: uroczysto ci przedszkolnych, wycieczek, wygl du przedszkola wewn trz i na zewn trz, zaj dodatkowych; kronika przedszkolna, pisaki, kredki, farby, kolorowe i bia e kartki, no yczki, klej, brystol, inne materia y przygotowane przez rodziców; komputer do wykorzystania przy tworzeniu reklamy; regulamin konkursu Reklamuj swoje przedszkole. Literatura: referat kol. Bo eny Mielki na temat Reklama inspiracj do dzia alno ci dzieci w przedszkolu. 23

24 Przebieg: 1. Zabawa na powitanie: Iskierka przyja ni wszyscy trzymaj si za r ce (rodzice i dzieci), jedno dziecko wyg asza formu k : Iskierk przyja ni puszczam w kr g, niech wróci do moich r k. Pod koniec wypowiedzi dziecko daje impuls osobie stoj cej po jego prawej stronie. Jest to lekki u cisk d oni. Ten impuls przechodzi kolejno od jednego dziecka do drugiego, a wróci do nadawcy, który mówi: Iskierka przyja ni wróci a jako sygna do wspólnej zabawy i pracy. 2. Zapoznanie wszystkich z tematem i celem zaj, a tak e podanie definicji reklamy. Reklama jest to czynno ci i rodki stosowane dla zwrócenia uwagi na dany towar, danego producenta, dan placówk handlow w celu zach cenia do zakupu (definicja Leksykon PWN, 1972). Reklama to og oszenie, plakat, zawiadomienie przez radio itp. Maj ce na celu rozpowszechnienie okre lonych wiadomo ci wród szerszych kr gów spo ecze stwa albo zwrócenie uwagi osób zainteresowanych, nabywców (S ownik wyrazów obcych). 3. Burza mózgów: Co ci si najbardziej podoba w przedszkolu? lub Dlaczego lubisz chodzi do przedszkola? 4. Podanie przyk adowych propozycji wykonania prac: Znaczek LOGO Przedszkola nr 7; Proporczyk przedszkola; Plakat; Maskotka, rekwizyt przedszkola; Wierszyk, piosenka lub rymowanka; Album o uroczysto ciach przedszkolnych; Album o przedszkolu ze zdj dziecka od 3-latków do 6-latków; 5. Przedstawienie regulaminu konkursu Reklamuj swoje przedszkole Ma gorzata Starzy ska. 24

25 6. Wybór stanowisk pracy przez dzieci i ich rodziców. 7. Praca w zespo ach rodzinnych i w grupach. 8. Prezentacja prac przez rodzica lub dziecko. 9. Zebranie prac w celu zorganizowania wystawki konkursowej na terenie placówki i na stronie internetowej za zgod rodziców. 10.Wybranie trójki rodziców do komisji konkursowej. 11.Podzi kowanie za udzia rodzicom w formie listu, a dzieciom wr czenie ksi eczek. REGULAMIN KONKURSU NA ULOTK REKLAMUJ C PRZEDSZKOLE 1. W konkursie udzia bior rodzice wraz z dzie mi z przedszkolu nr Prac wykonuje rodzic wspólnie z dzieckiem. 3. Praca wykonana technik dowoln. 4. Wybór zdj, materia ów dowolny, udost pniony w przedszkolu lub przygotowany w domu. 5. Praca podpisana przez rodzica lub dziecko (imi i nazwisko, wiek dziecka). 6. Prace bd wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w holu przedszkola oraz na stronach internetowych placówki. Opracowa a: Ma gorzata Starzy ska Podpisanie regulaminu stanowi wyra enie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacj prac zgodnie z potrzebami placówki. (podpisy rodziców) SCENARIUSZ OKAZJI EDUKACYJNEJ DLA TWÓRCZEJ AKTYWNO CI RUCHOWEJ INSPIROWANY REKLAM TEMAT ZABAWY: Marsz i bieg z pude kami. 25

26 Grupa wiekowa: 5-6 latki Prowadz ca: mgr Ewa Filipiak Cele: Dziecko: -Wykona wiczenia z elementem równowagi. -Postara si utrzyma pude ko na wyznaczonym miejscu. Forma aktywno ci: ruchowa Forma organizacyjna: zabawa z ca grup. Metoda: zada stawianych dziecku. rodki dyd. i pomoce: skakanki, pude ka po mleku, ma e obr cze, tamburyno. PRZEBIG ZABAWY: Przygotowanie: Dzieci uk adaj wg polecenia nauczycielki ró nego rodzaju przeszkody: ka u e ze skakanek, pude ka w ró nych odst pach, murek z pude ek, ma e obr cze, skakanki zawi zane mi dzy krzese kami, ZABAWA: Dzieci,ustawione w rz dzie, na gowie maj pude ko po mleku id za nauczycielk, pokonuj napotkane po drodze przeszkody: przekraczaj skakank zawi zan mi dzy krzese kami, biegn przez obr cze, przekraczaj murek, omijaj ka u e, itd. Kto nie spe ni zadania biegnie na koniec rz du. Zabaw powtarzamy 2-4x. Do nast pnych powtórze mo na zmieni ustawienia: dzieci parami lub trójkami. Mo na zaproponowa aby pude ko po o y na prawym potem na lewym ramieniu. Po zabawie na sygna tamburyna dzieci sprz taj - do worków wk adaj : 1.pude ka, 2. skakanki, 3.obr cze. 26

27 SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ DLA TWÓRCZEJ AKTYWNO CI PLASTYCZNEJ INSPIROWANY REKLAM TEMAT ZAJ CIA: W cukierkolandi. Grupa wiekowa: 5-6 latki Prowadz ca: mgr Ewa Filipiak CELE: DZIECKO: - Opowie o zaczarowanej krainie cukierkolandi. - Wykona z papierków od cukierków przedmioty,które mo na spotka w zaczarowanej krainie. - Rozpozna i nazwie papierki od cukierków z których wykona prac plastyczn Forma aktywno ci: j zykowa, plastyczna. Forma organizacyjna: w I cz ci zaj cie z ca grup w II cz ci praca indywidualna Metoda: s owna, zada stawianych dziecku. rodki dydaktyczne: reklama cukierków Dumle, sklepik przedszkolny, papierki od cukierków przyniesionych przez dzieci, klej, niebieskie kartki papieru, no yczki, muzyka relaksacyjna. PRZEBIEG ZAJ CIA: 1.Nauczycielka gromadzi dzieci na dywanie. Umieszcza na tablicy reklamy produktów (spo ywczych).nast pnie pyta si dzieci: Gdzie mo na spotka te przedmioty? ; Powiedzcie co by by o gdyby, te wszystkie reklamy, plakaty, papierki znalaz y si w jednym miejscu? Nast pnie nauczycielka rozpoczyna opowiadanie (w tle sycha muzyk ).Wszystkie papierki od cukierków 27

28 zebra y si w jednym miejscu. To miejsce nazwa y cukirkolandi. Ale w tej krainie by o pusto i smutno. Ca a cukierkolandia chcia a si zmieni. 2.Nauczycielka zadaje pytania: Gdzie mo e powsta zrobi aby w cukierkolandi by o weso o? ta kraina?, Co trzeba 3.Nast pnie nauczycielka zwraca si do dzieci: Wasze pomys y s wspania e. Zapraszam was do zabawy: zamie cie si w lataj ce papierki zata czcie do muzyki. A teraz zajmijcie miejsca przy stolikach. Przed ka dym dzieckiem le y niebieska kartka, w miseczkach s kolorowe papierki od cukierków. Zaprojektujcie przedmioty aby w cukirerkolandi zrobi o sie weso o. 4.Dzieci pracuj przy stolikach, uk adaj, projektuj. Nauczycielka obserwuje chwali za pomys owo, dzieci maj pe n swobod dzia ania. Nauczycielka s u y jedynie rad podczas sklejania, wycinania, mocowania. 5.Po sko czonej pracy ca a grupa dzieci otrzymuje nagrod s own i czarodziejskiego cukierka. 6.Dzieci z wykonanych prac uk adaj wystawk. Dokonuj wspólnej oceny. Nazywaj poszczególne przedmioty, które znajd si cukierkolandi aby by o weso o. SCENARIUSZ OKAZJI EDUKACYJNEJ DLA TWÓRCZEJ AKTYWNO CI MUZYCZNYJ INSPIROWANY REKLAM TEMAT ZABAWY: Zabawy z instrumentami perkusyjnymi. Grupa wiekowa: 5-6 latki Prowadz ca: mgr Ewa Filipiak 28

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.

Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych. Integralny ośrodek {sms-dostep tematyczny: g2} CZEKAM NA MIKOŁAJA Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7)

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach poza przedszkolnych w ramach programu,,muzyka jako profilaktyka. Celem zajęć jest: - zaspakajanie naturalnej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Kartki z kalendarza. Temat zajęć: Czar jesiennych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. Kształtowane umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO!

Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO! Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO! II. Cel ogólny: Rozwijanie wśród dzieci podczas zajęć świadomości ekologicznej i wrażliwości związanej z poczuciem odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci. Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA. Cele ogólne:

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci. Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA. Cele ogólne: Wielokierunkowa aktywność dzieci Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA Cele ogólne: - Zapoznanie z pracą krawcowej. Poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania teg - Rozumienie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO CELE PRIORYTETOWE: 1. LITERATURA Wykorzystanie literatury dziecięcej do kształtowania u dzieci umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji sztuki kl. IV

Konspekt lekcji sztuki kl. IV Temat: Kolorowe litery. Materiały, pomoce: Kolorowy karton, nożyczki. * recytowanie rytmiczne tekstów z zastosowaniem różnych środków wyrazu muzycznego *język kolorów; wymowa barw, ich wartości ekspresyjne,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DATA MIEJSCE : Szkoła Podstawowa w Kostrzynie PROWADZĄCA : Bożena Ratajczak- Bojko BLOK TEMATYCZNY : Pomysły na zimowe wieczory. TEMAT ZAJĘCIA : Zabawy z trudnymi literkami.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki Autorka: Renata Knurowska Obszar podstawy programowej: 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Grupa zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK Opracowały: Katarzyna Szpulecka Anna Wróblewska Gębice 2015 PRIORYTET: WSPÓLNIE PRZESTRZEGAMY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA I POZA NIM, ZE SZCZEGÓLNYM

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTU BADAWCZEGO. Przedszkole Nr 407 w Warszawie

METODA PROJEKTU BADAWCZEGO. Przedszkole Nr 407 w Warszawie METODA PROJEKTU BADAWCZEGO Przedszkole Nr 407 w Warszawie JABŁKO 2014/2015 grupa 4-latków I semestr W pierwszym etapie dokonaliśmy wyboru tematu. Dzieci dość często dostawały jabłka na śniadanie. Większość

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się Praca w grupie 131 Praca w grupie jest jednym z założeń kompetencji zdolność uczenia się i zarazem jednym z aktualnych społecznie tematów. Chodzi o wymianę myśli i wzajemne uzupełnianie się w grupie oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 56 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 56 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 56 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: W świecie sztuki Temat zajęć: Co to za melodia?

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TYPY I RODZAJE LEKCJI PEDAGOGICZNE CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA I CZYNNOŚCI UCZNIÓW Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Świat wokół nas Temat zajęć: Tradycyjne potrawy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 12 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 12 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 12 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala lekcyjna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Bezpiecznie nie tylko na drodze. Temat zajęć:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Scenariusz integralnego zajęcia dla klasy I z wykorzystaniem komputera.

Scenariusz integralnego zajęcia dla klasy I z wykorzystaniem komputera. Ewa Popielarz Nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 1 Trzemesznie Scenariusz integralnego zajęcia dla klasy I z wykorzystaniem komputera. Temat bloku: Zbliżają się ferie. Temat

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY

PLAN PRACY WYCHOWAWCY Agnieszka Stolarska Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego wczęstochowie PLAN YCHOWAWCY Zagadnienia ujęte w planie: I. ZESPOŁU KLASOWEGO 1. Zapoznanie się z zespołem klasowym. 2. Prawa i obowiązki ucznia

Bardziej szczegółowo

Świat za sto lat. scenariusz zajęć otwartych z elementami oceniania kształtującego w I klasie szkoły podstawowej

Świat za sto lat. scenariusz zajęć otwartych z elementami oceniania kształtującego w I klasie szkoły podstawowej Świat za sto lat scenariusz zajęć otwartych z elementami oceniania kształtującego w I klasie szkoły podstawowej Opracowanie: Bożena Jankowska Radom, październik 2014 r. Krąg tematyczny: Świat za sto lat

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna, wycieczka do lasu. Temat zajęć: Jesień w lesie. Grupa dydaktyczna: uczniowie klasy II

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna, matematyczna, zajęcia komputerowe i techniczne Cel/cele

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Beata Gonerska Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez działania twórcze

Beata Gonerska Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez działania twórcze Beata Gonerska Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez działania twórcze Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 1, 47-50 2009 Beata Gonerska Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat INSTRUKCJA ZGADNIJ i SKOJARZ Gra edukacyjna Gra dla 2 4 osób od 8 lat Zawartość pudełka: 1) karty zagadki - 55 szt. 2) tabliczki z obrazkami - 55 szt. 3) żetony - 4 x po 10 szt. w 4 kolorach 4) instrukcja

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 213 i Gimnazjum Publicznym Nr 49 w Łodzi ROK SZKOLNY 2014/1015 Wpływ zastosowania technologii informatycznych na podniesienie poziomu zainteresowania

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10)

Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10) Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10) Informacje wstępne: Niniejszy regulamin przyjęty został w dniu 5.06.2009 r. przez Zarząd Główny do stosowania w

Bardziej szczegółowo

A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu wychowanka.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza. pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza. pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób 1. PROGRAM ADAPTACYJNY autor GraŜyna Myszor Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób zaspokajania

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy:

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: KARTA PROJEKTU Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: Nauczyciel opiekun: Problemy, które chcemy rozwiązać: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach II Środowiskowe Spotkania

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety z rodzicami n/t zainteresowań i zdolności dzieci. Czy dziecko ma własny kącik zabawy?

Analiza wyników ankiety z rodzicami n/t zainteresowań i zdolności dzieci. Czy dziecko ma własny kącik zabawy? Analiza wyników ankiety z rodzicami n/t zainteresowań i zdolności dzieci W miesiącu wrześniu 2014 r. zostało przeprowadzone badanie ankietowe wśród rodziców. Ankieta ta miała na celu uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala lekcyjna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Najlepiej z rodziną. Temat zajęć: Mój dom. Grupa

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Klasa III, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny W kadrze zatrzymane Temat: Na planie filmowym SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM METODY PROJEKTÓW

Klasa III, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny W kadrze zatrzymane Temat: Na planie filmowym SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM METODY PROJEKTÓW 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 114, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_3_114, do zastosowania z: uczeń_3_114 (materiały dla ucznia), pomoce multimedialne zgromadzone na www.matematycznawyspa.pl:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015 Opis ewaluowanego obszaru: Wymogi zewnętrzne: Obszar

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH I PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KLASY I III Przedmiot ewaluacji Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. zrealizowanego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. zrealizowanego w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas zrealizowanego w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Modrzewiu W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach.

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Cele szczegółowe - poznaje nowe formy aktywności ruchowej, - współdziała z kolegami z klasy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE:

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół oraz przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego realizowanego w ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Do rodziców dzieci sześcioletnich!

Do rodziców dzieci sześcioletnich! Do rodziców dzieci sześcioletnich! Stanęli Państwo przed koniecznością podjęcia decyzji w sprawie dalszej edukacji swoich dzieci: zerówka w szkole, czy w przedszkolu, a może I klasa. Musicie odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo