REKLAMA INSPIRACJ DO TWÓRCZEJ DZIA ALNO CI DZIECI W PRZEDSZKOLU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKLAMA INSPIRACJ DO TWÓRCZEJ DZIA ALNO CI DZIECI W PRZEDSZKOLU"

Transkrypt

1 REKLAMA INSPIRACJ DO TWÓRCZEJ DZIA ALNO CI DZIECI W PRZEDSZKOLU Program opracowa a: Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pile ODN Pi a 2003r. 1

2 Materia y zebra y i opracowa y Mgr Lidia Zimmermann Ma gorzata Starzy ska Mgr Teresa Soja Mgr Ewa Filipiak Mgr Bo ena Mielka Konsultacja metodyczna- mgr Maria Jolanta Ma ek, doradca metodyczny. W opracowaniu wykorzystano scenariusze zaj kole anek: Ma gorzaty Starzy skiej mgr Teresy Soja mgr Bo eny Mielki mgr Ewy Filipiak mgr Katarzyny Królikowskiej OPRACOWANIE TO DEDYKUJEMY WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY UWA AJ, E REKLAMA JEST SZKODLIWA I NIE PRZYNOSI ADNEGO PO YTKU DLA DZIECI. 2

3 SPIS TRE CI: 1. WST P CELE I ZADANIA SCENARIUSZE ZAJ W GRUPIE DZIECI 3 4 LETNICH SCENARIUSZE ZAJ W GRUPIE DZIECI 4 5 LETNICH SCENARIUSZE ZAJ W GRUPIE DZIECI 5 6 LETNICH RECENZJE LITERATURY O REKLAMIE PODSUMOWANIE WYKAZ LITERATURY W TEMACIE REKLAMY

4 WST P Transformacja ustrojowa, która dokona a si w Polsce u schy ku dwudziestego wieku sta a si ród em znacz cych przeobra e kulturowych. Ostatnie lata to czas wielkiego post pu cywilizacyjnego, rozwoju mediów, w tym te mediów elektronicznych. Wielkim uznaniem w ród ludzi ciesz si komputery, telefony komórkowe i telewizja. Du a dost pno, szeroki zasi g i si a oddzia ywania telewizji nie pozostaje bez wp ywu na dzieci. Tak, wi c u progu XXI wieku wspó czesne dzieci yj w wiecie zdominowanym przez media. Telewizja b d ca wa nym rodkiem masowego przekazu, ród em informacji jest istotnym narz dziem wp ywaj cym na zainteresowania wiedz i postawy dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci ogl daj c telewizj stykaj si równie ze zjawiskiem wszechobecnej reklamy telewizyjnej. REKLAMA W OCZACH DZIECKA Wszystkie reklamy telewizyjne, bez wzgl du na to, do jakich odwo uj si warto ci, stanowi dla dziecka istotne ród o do wiadcze. S one cz ci szeroko rozumianej edukacji dostarczaj c dziecku wiedzy o wiecie oraz ró norodne wzory zachowa. Dzieci, które wykazuj du znajomo reklamowanych tre ci, potrafi je nie tylko odtworzy, ale tak e w sposób twórczy wykorzysta we wasnych zachowaniach j zykowych. Dowodem na to s wypowiedzi dzieci w wieku 6 lat z grupy przedszkolnej. Odtwarzaj c reklamy dzieci opowiadaj je sobie w a ciwym stylem. W tok wasnej wypowiedzi wplataj formu y j zykowe, jakich u ywa nadawca w konkretnej reklamie, np.: Maalox to lek, co zmienia legend bieg. A tam smok wawelski popi maalox 4

5 i dlatego zmienia legend bieg, bo po prostu prze y, a nie p k, bo zjad maalox. Odtworzone po czenia wyrazów opowiadaj cy umieszczaj we w a ciwym kontek cie. wiadczy to o tym, e dzieci maj wiadomo ich ca o ciowego znaczenia. Slogany na zasadzie skojarze pojawiaj si u dzieci w ró nych sytuacjach: zabawy, spo ywanie posi ków, zakupu czy posiadania jakiego artyku u. Slogany przedostaj si do dzieci cych zabaw, zw aszcza tematycznych. Analiza zabawy dzieci w improwizacj reklam sk ania do nast puj cych wniosków: dzieci wykazuj wysoki poziom komunikowania, ujawniaj w asne do wiadczenia, temperament, intelekt. Prezentuj wielorakie rodki wyrazów (taniec, gest, dotyk, pantomima) oraz umiej tno ci werbalnoj zykowe, a nawet humor s owny (Soko owski, 1999). Jedna z nauczycielek obserwowa a cykl zabaw tematycznych na kanwie has a reklama (Masiuk, 1994). Wcze niej dzieci wspólnie z nauczycielk zorganizowa y k cik zabaw, tj. sklep, zak ad fryzjerski, gabinet dentystyczny, kiosk z gazetami. Wykorzysta y do tego wcze niej zgromadzone ró nego rodzaju opakowania. Zrobi y w sklepiku ró ne dzia y sprzeda y, np. kosmetyczny, spo ywczy, przemys owy itp. Wykona y wspólnie z nauczycielk napis sklepu i inne napisy, jak: kasa, reklama, nazwy niektórych produktów i wiele innych, niezb dnych rekwizytów. Nast pnie wykona y okienko telewizyjne- du y ekran z kartonu. Bawi y si w prezentacj programów reklamowych w telewizji. Zorganizowa y konkurs na naj adniej zaprezentowan i najlepiej zapami tan reklam telewizyjn. Pokazywa y wasne, wymy lone przez siebie reklamy dowolnych produktów. Na zaj ciach plastycznych wykona y papierowe torby i torebki na zakupy, tj. reklamówki. Zrobi y je z szarego papieru i dekorowa y ró nymi technikami. Zorganizowa y konkurs na najpi kniejsz torb reklamow. Nast pnie zrobi y wspólnie z nauczycielk wystawk. Cz torebek podarowa y dzieciom z m odszych grup, pozosta e wykorzysta y do zabawy w swoim sklepiku. 5

6 Wykona y równie ilustracje do ulubionej przez siebie reklamy telewizyjnej i wiele jeszcze innych ciekawych pomys ów. Z powy szych obserwacji wynika, e reklama mo e by i jest inspiracj do zabaw, a w szczególno ci tematycznych w przedszkolu. Mo e by ród em inspiracji aktywno ci dzieci w pracy przedszkola, a tak e ród em pomys ów w planowaniu pracy nauczyciela. ODDZIA YWANIE REKLAMY NA DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Proces oddzia ywania reklam na dzieci rozpocz si do dawno, nie mo na zatem pomin milczeniem tego zjawiska. Pracuj c z dzie mi w przedszkolu atwo zauwa y wp yw reklamy na ró ne rodzaje aktywno ci dziecka. Dzieje si tak, poniewa dziecko ogl daj c reklamy telewizyjne ulega ich czarowi. Reklamuj cy nie stroni od wykorzystania synnych i lubianych animacji bajkowych, opatrzonych rymowank, wierszykiem lub krótk, atwo wpadaj c w ucho melodi. Wszystkie reklamy s pogodne, zawieraj elementy humoru s ownego i sytuacyjnego. Tymczasem dzieci, które rzeczywi cie wykazuj du znajomo reklamowanych tre ci, potrafi nie tylko odtworzy, ale tak e w sposób twórczy wykorzysta. Dlatego te istnieje prawdopodobie stwo, e kolorowa i bajkowa reklama mo e by inspiracj do zabaw w przedszkolu. POJ CIE REKLAMY I JEJ RODZAJE Definicji okre laj cych, co to jest reklama jest bardzo wiele. Mo na si spotka z definicjami, które k ad nacisk na ekonomiczne lub psychologiczne aspekty. Wi kszo podkre la jednak marketingowy charakter reklamy. Definicje reklamy, która czy w sobie podej cie psychologiczne i marketingowe przedstawi M. Laszczak. 6

7 Podaje on, e... reklama jest ci giem uporz dkowanych sygna ów zmniejszaj cych niepewno potencjalnego nabywcy, co do cech produktu. Dzi ki reklamie przywracany jest wewn trzny porz dek, gdy potencjalny nabywca, opieraj c si na informacji, mo e kreowa swoj w asn, spójn wizj rzeczywisto ci. A oto kilka innych definicji reklamy. Reklama to czynno ci i rodki stosowane dla zwrócenia uwagi na dany towar, danego producenta, dan placówk handlow w celu zach cenia do zakupu (Leksykon PWN, 1972). Reklama to og oszenie, plakat, zawiadomienie przez radio itp. maj ce na celu rozpowszechnienie okre lonych wiadomo ci w ród szerszych kr gów spo ecze stwa albo zwrócenie uwagi osób zainteresowanych, nabywców (S ownik Wyrazów Obcych). Reklama to rodek aktywizuj cy sprzeda w krótkim czasie (Bartczak, 1999). Zasady dzia alno ci reklamowej w programach polskiego radia i telewizji opracowane w 1990 roku w oparciu o uregulowania istniej ce w krajach europejskich okre laj, e: -Reklama to ka dy komunikat publiczny zmierzaj cy do promocji okre lonych spraw lub idei lub osi gni cia innego efektu po danego przez reklamodawc, nadawany za op at lub za inn form wynagrodzenia. Cytuj c za P. Kossowskim Reklama telewizyjna to trwaj cy od kilku do kilkudziesi ciu sekund film zbli ony form do teledysku, w którym wyst puj naturalne lub animowane postaci, zawieraj ce elementy akcji, operuj cy zwykle sloganem reklamowym i opracowany muzycznie (Kossowski, 1994). Mówi c o reklamie telewizyjnej mo na wyró ni kilka ich rodzajów. Podzia y te wynikaj z ró nych technik prezentacji reklamowanych produktów. W ród wielu przyk adów mo na wyró ni, za J. Kallem, sze podstawowych typów reklam prezentowanych w telewizji. S to: -Demonstracja dzia ania- pokazanie nowych cech produktu -Kawa ek ycia opiera si na schemacie k opoty- rozwi zanie- 7

8 zadowolenie -Rekomendacje, czyli pokazanie postaci reklamuj cej dany towar -Styl ycia jest to reklama, w której cz sto nie koncentruje si na samym produkcie, lecz na osobie u ytkownika, która preferuje okre lony styl ycia -Humor to typ reklam, w których wykorzystuje si dowcip, zabaw i miech -Animacja to technika tworzenia reklam skierowanych przewa nie do dzieci. Cz sto stosowanym chwytem jest stworzenie postaci rysunkowej, która staje si symbolem danej marki (chrupki Chio, Pan Proper). Zajmuj c si reklam telewizyjn skierowan bezpo rednio do dzieci chcia yby my omówi krótko jej charakterystyczne cechy, jakimi si wyró nia. Filmy reklamowe s przede wszystkim krótkie i zwi z e. Cechy te uatwiaj dziecku koncentracj uwagi oraz recepcj reklam. Prezentowane obrazy kusz dzieci kolorami, bajkow animacj, czeniem fikcji z rzeczywisto ci. Autorzy reklam, których adresatami s dzieci celowo odwo uj si do elementów formalnych, przypominaj cych wiat bajek, m.in. wykorzystuj kontrastowe kolory, dynamiczn akcj, proste melodyjne frazy muzyczne, atwo wpadaj ce w ucho piosenki. Bardzo cz sto reklama telewizyjna pokazuje dziecku jego najbli sze otoczenie: dziecinny pokój, dom rodzinny, podwórko lub szko. Fakt ten u atwia identyfikacj ze wiatem przedstawionym w filmach reklamowych. Istotn rol w recepcji reklamy przez dziecko pe ni warto ci uczuciowe, jakimi jest ona nasycona. Wszystkie reklamy s pogodne, zawieraj elementy humoru s ownego i sytuacyjnego. Pozytywne emocje, jakie emanuj z reklam s podkre lane przez t o muzyczne, które jest prostym motywem, atwo zapami tywanym. Obecnie najnowsz form reklamy, która rozwija si bardzo dynamicznie, jest reklama w komputerowej sieci Internet. 8

9 Jednak jej zasi g oddzia ywania jest nieporównywalnie ni szy od reklam telewizyjnych ze wzgl du na jeszcze ma dost pno i powszechno tego medium. Tak wi c reklama telewizyjna jest obecnie niew tpliwie najwa niejszym i najskuteczniejszym sposobem reklamowania ze wzgl du na powszechno, dost pno i popularno samej telewizji. Badania przeprowadzone przez M. Golk pokazuj, e reklamy w TV ogl da 92% widowni (Kossowski, 1999). Opracowa y: mgr Bo ena Mielka Ma gorzata Starzy ska CELE I ZADANIA PROGRAMU Nadrz dnym celem tego programu jest ukazanie dobrej strony reklamy w szerokim tego s owa znaczeniu. Szukanie sposobu na wykorzystywanie tej e reklamy w zaj ciach z dzie mi. Inne spojrzenie na reklam sta o si inspiracj do organizowania sytuacji edukacyjnych dzieci i dostarczania im rado ci z tworzenia. Naszym zadaniem jest poszukiwanie mo liwo ci i sposobów wykorzystywania reklamy dla twórczej dzia alno ci dzieci w przedszkolu w ró nych grupach wiekowych oraz ukazanie, e popularnie negowana reklama mo e sta si cennym ród em pomys ów na dzia alno dzieci, je eli nauczymy je rozumnie odbiera i korzysta z zawartej w reklamie wiedzy. Praca z reklam ma równie za zadanie przygotowa dzieci do reklamowania siebie. Chodzi tu nabycie umiej tno ci autoprezentacji, tak wa nej w poczuciu w asnej warto ci ka dego dziecka, a przydatnej w dalszym yciu ka dego cz owieka. 9

10 mgr Lidia Zimmermann SCENARIUSZ ZAJ CIA KOLE E SKIEGO Z TWÓRCZEJ AKTYWNO CI MUZYCZNEJ INSPIROWANEJ REKLAM Prowadz ca: mgr Katarzyna Królikowska Grupa: 3-4 latki Temat zaj cia: Zabawy w krainie Misiów. Cel operacyjny: Dziecko: rozwinie twórcz aktywno muzyczn poprzez rytmizowanie tekstu, rozpozna i nazwie misia. Metody: elementy Pedagogiki Zabawy; elementy M.Sherborne; zada otwartych do realizacji. Rodzaj aktywno ci: muzyczna; ruchowa; plastyczna. PRZEBIEG: 1. POWITANIE : 10

11 Cz wst pna Pacynka Patrzcie, patrzcie co si dzieje, tyle go ci mamy, ca a grupa nasza i wszystkie panie. N lka: Jak zawsze powitamy si piosenk i w ten sposób powitamy wszystkich naszych go ci. Powitanie w kr gu piosenk : Witamy... Witamy, witamy, witamy was Witamy Julk, witamy Zuzi Witamy, wtiamy, witamy was N lka: Teraz czeka was wielka niespodzianka. Na sal wnoszona jest wielka paczka do której przyczepiony jest list: Drogie dzieci na pewno jeste cie ciekawe co jest w tej paczce? Nie mog zdradzi tej niespodzianki, to jest zagadka. Zakryjcie oczy a wasza pani rozpakuje paczk. Jestem pewny, e zgadniecie co to jest? Cz g ówna Nauczycielka zawi zuje dzieciom oczy i rozpakowuje paczk. N lka: zapraszam was podejd cie i wyci gnijcie z paczki to co tam jest, ale ka de dziecko wyci gnie tylko jedn rzecz. Dzieci po dotyku rozpoznaj co to jest i opisuj : to jest mi kkie, mi e, ma oczy, nos uszy itp. N lka: co to jest? Dz: to jest Mi. N lka: Mam tu misie ma e, du e Wszystkie misie z pi knych bajek, Wszystkie z zakl tego kraju. Ka dy w innym jest kolorze, 11

12 Ka dy przytuli si mo e. Dzieci odwi zuj oczy i ogl daj swoje zabawki. N lka: popatrzcie na sali roz o one s pojemniki. Jak us yszycie piosenk Misia Uszatka to odszukajcie wszystkie misie, które przypominaj wam Misia Uszatka i w ó cie je do pojemnika z Misiem Uszatkiem. Dzieci wyszukuj misie i wk adaj je do odpowiedniego pojemnika. N lka: A teraz pos uchajcie jakiego misia musicie odszuka? ( z ta my leci piosenka Kubusia Puchatka). Dzieci odszukuj Misia Puchatka i wk adaj je do pojemnika z Puchatkiem. N lka: Ciekawa jestem czy tego misia te znacie? ( puszcza kaset z nagraniem piosenki reklamuj cej soki owocowe) Sok marchwiowy, owocowy. Kubu g sty, Kubu zdrowy. N lka: Bardzo adnie sobie poradzili cie. Ciekawa jestem czy wiecie, których misi jest najwi cej? ( dzieci na oko okre laj których misi jest najwi cej, a których najmniej). Teraz zawieziemy wszystkie misie do naszego slepu, który nazywa si Sklep u Misia Puchatka. Dzieci zawo misie do sklepu i uk adaj je na pó kach. Zabawa ruchowa do piosenki Dwa malutkie misie. Zabawa relaksacyjna: dzieci kad si na dywanie, kogo dotknie pacynka ten powie: Lubi sok marchwiowy. N lka odkrywa tablic ze znakami obrazkowymi do piosenki. ( narysowany jest kolejno: butelka soku, marchewki, owoce, owoce, Kubu, kwadrat pomara czowy, Kubu, kwadrat pomara czowy). Kwadrat pomara czowy oznacza wyraz g sty i zdrowy, poniewa nie mo na narysowa tych okre le. Druga tablica to znaki graficzne do metody Dobrego Startu. Omówienie Wzoru: IIII - z ilu kresek si sk ada? 12

13 - Do czego jest podobny? Dzieci przechodz do stolików na których u o one s woreczki ( 4 dla ka dego dziecka). wiczenie ruchowo s uchowe: - Wystukiwanie rytmu piosenki na woreczkach od woreczka du ego lewa strona. - Dzieci uderzaj wewn trzn stron d oni, zewn trzn, a na ko cu brzegiem. N lka rozdaje dzieciom kartki z narysowanym Kubusiem Puchatkiem i dró k, po jednej grubej kredce. Rysowanie z jednoczesnym piewaniem wzoru na dró ce Kubusia Puchatka. W nagrod dzieci przyklejaj sobie znaczek z Kubusiem z soku marchwiowego. Zako czenie Zabawa do piosenki: Kiedy jeste sam 2X Za piewaj piosenk. Kiedy jeste sam 2X Piosenk nu. Piosenka króciutka i nieco cichutka. Kiedy jeste sam 2X U miechnij si. SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ Z TWÓRCZEJ AKTYWNO CI PLASTYCZNEJ INSPIROWANEJ REKLAM Grupa: 3 4 latki 13

14 Temat zaj cia: Lepienie z plasteliny na temat dowolny zainspirowane reklam zabawek Brio. Metody: s owna rozmowa; ogl dowa pokaz; czynna zada stawianych do wykonania; Cel operacyjny: dziecko okre li kszta t i odzwierciedli go w formie przestrzennej Przebieg zaj cia 1. Ogl danie katalogu reklamowego zabawek Brio rozmowy podczas ogl dania poszczególnych zabawek wybranych przez dzieci. 2. Nauczycielka proponuje dzieciom, aby odnalaz y podobne zabawki na naszej sali. 3. Dzieci wyszukuj zabawki i pokazuj sobie nawzajem porównuj c jednocze nie z tymi z katalogu. 4. Zaj cie miejsc przy stolikach. 5. Nauczycielka proponuje dzieciom ulepienie z plasteliny wybranej zabawki. 6. Praca indywidualna dzieci. 7. Dok adne mycie r k. 14

15 8. U o enie swoich prac na kartonikach. 9. Wspólne ogl danie swoich prac i zorganizowanie wystawki dla rodziców. 10.Zabawa ruchowa ze piewem Kiedy jeste sam. ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH INSPIROWANYCH REKLAM Opracowa a: mgr Katarzyna Królikowska Grupa dzieci: 3-4 letnich Cele operacyjne: Dziecko: potrafi wspó dzia a w parze z koleg rozpozna figur w zabawie u o y wspólnie z innymi dzie mi kompozycj Metody: Pedagogika zabawy Zada otwartych Elementy W. Sherborne Przebieg zaj cia Dzieci siadaj w kr gu. Na powitanie piewaj piosenk do melodii Panie Janie: Witaj Pawe, witaj Pawe, jak si masz, jak si masz. Wszyscy Ci lubimy, wszyscy Ci kochamy, b d w ród nas, b d w ród nas. 1.Zabawa orientacyjno porz dkowa. 15

16 N lka rozk ada na dywanie trzy obr cze w których umieszcza ilustracje figur geometrycznych (ko o, trójk t, kwadrat). Dzieci zak adaj na g ow opaski z takimi samymi figurami jakie s w ko ach i w ten sposób dziel si na trzy zespo y. Zadaniem dzieci jest odnalezienie takiej samej figury w kole jak ma na g owie. Zadanie wykonuje w momencie kiedy przestaje gra muzyka. Kiedy zaczyna znowu gra dzieci biegaj po ca ej sali, a nauczycielka przemieszcza figury z ko a do ko a aby utrudni dzieciom zadanie. 2. wiczenie du ych grup mi niowych. Dzieci w siadzie skulnym. Na sygna powoli prostuj si a do wspi cia na palce, przeci gaj si i wykonuj kilka podskoków. Jednak bardzo si zm czy y i ponownie zasypiaj. 3. wiczenia tu owia. Dzieci stoj w lekkim rozkroku. Rozgl daj si czy nikt nie zosta w ogrodzie. Mo e kto schowa si pod krzaczkiem. To samo w siadzie skrzy nym. 4. Zabawa z elementem równowagi. Nauczycielka rozk ada ponownie po ca ej sali figury. Dzieci maszeruja w rytm muzyki omijaj c je. Dzieci maszeruj wysoko unosz c nogi do góry. Nauczycielka prosi aby ka de dziecko usiad o przy jednej figurze i dobrze si jej przyjrza o. Po chwili opowiada dzieciom o trudnej pracy mamy i prosi aby spróbowa y u o y z figur urz dzenie, które pomo e mamie. Dzieci uk adaj ró ne urz dzenia i opowiadaj o tym co uo yy ( reklamuj swoja prac ). 5. Zabawa relaksacyjna w parach zabawy paluszkowe: G sty las, puste pole. Dwie latarki, jeden dzwon 16

17 Dzwoni dyn don don. Idzie myszka po cianie, Niesie proste pier cienie Jak si pier cie zachwieje To myszka si za mieje Pada, pada deszcz Chlup, chlup, chlup! Idzie Dziadzio mrok Tup, tup, tup! SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ Z TWÓRCZEJ DZIE ALNO CI S OWNEJ INSPIROWANEJ REKLAM Prowadz ca: mgr Katarzyna Królikowska Grupa: 3 4 latki Temat zaj cia: Owoce i soki, które lubimy. Cel operacyjny: Dziecko: nazwie owoc i sok owocowy; potrafi przyporz dkowa dany owoc do odpowiedniego soku lub produktu owocowego. Metody: zada otwartych do realizacji, Rodzaj aktywno ci: s owna, ruchowa. Przebieg zaj cia Na pocz tku zaj cia nauczycielka prezentuje dzieciom zagadki Zagadki dla najm odszych J. Steca. Odmian ma ten owoc po prostu bez liku 17

18 cz dojrzewa w lipcu, cz a w pa dzierniku zielone, czerwone, chrupi ce, soczyste, zostaje ogryzek gdy ju je zjedli cie. Jab ko Nawet gdy dojrzewa ma zielon skór, cz sto rosn dziko odmiany niektóre, ma kszta ty ba wana i jest tak soczysta, e gdy z drzewa spadnie, p ka a sok tryska. Gruszka Mi sz soczysty, mi kki wokó twardej pestki, kolor skórki ó ty, czerwony, niebieski, dobry na surowo, dobry i suszony, na powid a owoc to nie zast piony. liwka Nauczycielka pod przykryciem ma roz o one wiartki owoców: liwka, jab ko, gruszka. Dzieci siadaj w pó kolu z zakrytymi oczami. Przed ka dym dzieckiem le ilustracje z reklam soków owocowych i innych przetworów np. d em. Nauczycielka podchodzi do ka dego dziecka i podaje dziecku kawa ki owoców. Odkrywa mu oczy. Jaki owoc zjad a? Dziecko odgaduje i wskazuje obrazek przedstawiaj cy dany produkt owocowy. 18

19 Na stoliku s roz o one kartony po sokach. Dzieci nazywaj je i uk adaj w k ciku sklepowym na pó kach. Na zako czenie dzieci zak adaj emblematy z narysowanymi owocami. Nauczycielka rozk ada na sali trzy obr cze, a w nich rysunki poszczególnych owoców. Na stop w muzyce dzieci musza odnale obr cz z owocem jakim jest w zabawie. SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ WYZWALAJ CEJ TWÓRCZ AKTYWNO J ZYKOW INSPIROWAN REKLAM Opracowa a: mgr Bo ena Mielka Grupa wiekowa: 4 5 latki Temat: Zabawa dydaktyczna Zakupy na raty Cele operacyjne: dziecko b dzie przestrzega o regu zabawy wspó dzia aj c w zabawie; dziecko wybierze nazw dla firmy zabawkowej. Metody: elementy pedagogiki zabawy; metoda ywego s owa. Formy aktywno ci: j zykowa, ruchowa. Przebieg: 1. Powitanie si wszystkich Zabawa Imi z gestem. Dzieci siedz w kole. Jedno dziecko z odpowiedni intonacj mówi swoje imi i 19

20 wykonuje wymy lony przez siebie gest. Nast pnie wszyscy powtarzaj imi na laduj c intonacj i gest. W ten sposób przedstawiaj si po kolei wszystkie dzieci. 2. Zaproponowanie dzieciom zabawy. 3. Przedstawienie i omówienie regu zabawy: W zabawie s do kupienia na raty urz dzenia elektryczne znajduj ce si w ka dym domu. S one tak dostarczane kupuj cym w formie kartoników, z których z o je tak, aby powsta obrazek przedstawiaj cy urz dzenie np. pralk, lodówk, telewizor, radio, magnetofon. Nauczycielka ustala z kilkoma uczestnikami, co który kupuje. Odbywa si to przy pomocy wyliczanki: Znamy ró ne wyliczanki te od berka i skakanki do ró yczki i nied wiedzia, Innej si wymy li nie da. W tym jest jednak ca a bieda, e klienta wybra trzeba. Raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy tym klientem jeste ty! Uczestnik do którego wypad o sowo Ty wybiera, co chcia oby kupi. Kolejne wyliczanki wy aniaj nast pnych uczestników wybieraj cych urz dzenie. Nauczycielka jest sprzedaj c na raty, urz dzenia firmy Domatorek i dodaje ka demu w kolejno ci okre lonej wyliczank, jedn po drugiej, 8 cz ci urz dzenia, które kupi. Klienci sk adaj w nich swoje sprz ty. Mówi do czego s u. Ten kto pierwszy z o y swój sprz t ma prawo wybra jedn cz tego urz dzenia, które chce kupi jako drugie. Pozosta ym dzieciom nauczycielka przydziela po jednej cz ci pozosta ych urz dze. 20

21 To dziecko, które najwi cej razy u o y o obrazek jako pierwsze, jest honorowym klientem firmy Domatorek i uzyskuje prawo do organizowania zabawy dla zespo u kolegów. 4. Po zako czeniu zabawy propozycja dzieci dotycz ca zakupów na raty zabawek. Wymy lanie nazwy firmy reklamuj cej zabawki dla dzieci. 5. Propozycje dzieci. SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ WYZWALAJ CEJ TWÓRCZ AKTYWNO MUZYCZN INSPIROWAN REKLAM Opracowa a: mgr Bo ena Mielka Grupa wiekowa: 4 5 latki Temat: Muzyczne improwizacje. Cele operacyjne: dziecko dobierze w asn melodi do krótkich zda, wypowiedzi, ulubionej reklamy; wyrazi stany emocjonalne przy pomocy muzyki, piewu, mimiki twarzy. Metody: elementy pedagogiki zabawy; elementy muzykoterapii; samodzielnych do wiadcze. Formy aktywno ci: muzyczno ruchowa, plastyczna. Przebieg: 21

22 1. Powitanie metod : Imi i gest 2. Wy piewanie swojego imienia na dowoln melodi. 3. Swobodny taniec do muzyki. 4. W kole wyklaskiwanie i wykrzykiwanie swojego imienia. 5. Skandowanie z podzia em na trzy grupy: pierwsza grupa: pali si ; druga grupa: ijo, ijo; trzecia grupa: tempo, tempo. 6. Zabawy przy muzyce. Przedstawienie przy pomocy w asnego cia a - ulubionej reklamy telewizyjnej; - zanucenie do niej dowolnej melodii. 7. W kole piew zaproponowanej przez dzieci piosenki z reklamy. 8. Wyklaskiwanie rytmu piosenki w pozycji stoj cej. 9. Zabawa z gazet (ulotka reklamow ). W trakcie piewu rytmiczne wskazywanie rogów gazety, wachlowanie gazet w rytmie. 10. Rysowanie ulubionej reklamy na przygotowanych kartkach: - dzieci rysuj w dowolnie wybranym miejscu, dowolnej pozycji, - Nauczycielka podchodzi do dzieci i pyta piewaj c -Co ty tutaj narysujesz? - Z jakiej to reklamy? - Jakich kolorów u yjesz? Dzieci odpowiadaj piewem. 11. Wspólne ogl danie prac. 12. Opowiadaniem piewem o swojej pracy. 13.Zagadki pantomimiczne (ch tne dzieci ilustruj ruchem ulubiona reklam, pozosta e odgaduj tytu, nazw produktu). 22

23 14. Zabawa w malarzy w parach naprzeciw siebie, jedno dziecko jest malarzem, drugie na laduje jego ruchy (nast pnie zmiana ról). 15. Omówienie przez dzieci wra e z zabaw - w formie rysunku - pantomimiczny, - wyraz twarzy. SCENARIUSZ ZAJ OTWARTYCH DLA RODZICÓW Z WYKORZYSTANIEM REKLAMY Grupa wiekowa: 5,6-latki. Temat: Reklamuj nasze przedszkole. Opracowa y: Ma gorzata Starzy ska, mgr Ewa Filipiak, mgr Teresa Soja Cele operacyjne: dziecko: - wie, co to jest reklama; - potrafi powiedzie, co mu si podoba najbardziej w przedszkolu i przedstawi to w formie: plastycznej, j zykowej, muzycznej wykonanej wspólnie z rodzicem. Forma pracy: rodzic z dzieckiem. Metoda pracy: warsztaty. Pomoce i materia y: zdj cia z: uroczysto ci przedszkolnych, wycieczek, wygl du przedszkola wewn trz i na zewn trz, zaj dodatkowych; kronika przedszkolna, pisaki, kredki, farby, kolorowe i bia e kartki, no yczki, klej, brystol, inne materia y przygotowane przez rodziców; komputer do wykorzystania przy tworzeniu reklamy; regulamin konkursu Reklamuj swoje przedszkole. Literatura: referat kol. Bo eny Mielki na temat Reklama inspiracj do dzia alno ci dzieci w przedszkolu. 23

24 Przebieg: 1. Zabawa na powitanie: Iskierka przyja ni wszyscy trzymaj si za r ce (rodzice i dzieci), jedno dziecko wyg asza formu k : Iskierk przyja ni puszczam w kr g, niech wróci do moich r k. Pod koniec wypowiedzi dziecko daje impuls osobie stoj cej po jego prawej stronie. Jest to lekki u cisk d oni. Ten impuls przechodzi kolejno od jednego dziecka do drugiego, a wróci do nadawcy, który mówi: Iskierka przyja ni wróci a jako sygna do wspólnej zabawy i pracy. 2. Zapoznanie wszystkich z tematem i celem zaj, a tak e podanie definicji reklamy. Reklama jest to czynno ci i rodki stosowane dla zwrócenia uwagi na dany towar, danego producenta, dan placówk handlow w celu zach cenia do zakupu (definicja Leksykon PWN, 1972). Reklama to og oszenie, plakat, zawiadomienie przez radio itp. Maj ce na celu rozpowszechnienie okre lonych wiadomo ci wród szerszych kr gów spo ecze stwa albo zwrócenie uwagi osób zainteresowanych, nabywców (S ownik wyrazów obcych). 3. Burza mózgów: Co ci si najbardziej podoba w przedszkolu? lub Dlaczego lubisz chodzi do przedszkola? 4. Podanie przyk adowych propozycji wykonania prac: Znaczek LOGO Przedszkola nr 7; Proporczyk przedszkola; Plakat; Maskotka, rekwizyt przedszkola; Wierszyk, piosenka lub rymowanka; Album o uroczysto ciach przedszkolnych; Album o przedszkolu ze zdj dziecka od 3-latków do 6-latków; 5. Przedstawienie regulaminu konkursu Reklamuj swoje przedszkole Ma gorzata Starzy ska. 24

25 6. Wybór stanowisk pracy przez dzieci i ich rodziców. 7. Praca w zespo ach rodzinnych i w grupach. 8. Prezentacja prac przez rodzica lub dziecko. 9. Zebranie prac w celu zorganizowania wystawki konkursowej na terenie placówki i na stronie internetowej za zgod rodziców. 10.Wybranie trójki rodziców do komisji konkursowej. 11.Podzi kowanie za udzia rodzicom w formie listu, a dzieciom wr czenie ksi eczek. REGULAMIN KONKURSU NA ULOTK REKLAMUJ C PRZEDSZKOLE 1. W konkursie udzia bior rodzice wraz z dzie mi z przedszkolu nr Prac wykonuje rodzic wspólnie z dzieckiem. 3. Praca wykonana technik dowoln. 4. Wybór zdj, materia ów dowolny, udost pniony w przedszkolu lub przygotowany w domu. 5. Praca podpisana przez rodzica lub dziecko (imi i nazwisko, wiek dziecka). 6. Prace bd wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w holu przedszkola oraz na stronach internetowych placówki. Opracowa a: Ma gorzata Starzy ska Podpisanie regulaminu stanowi wyra enie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacj prac zgodnie z potrzebami placówki. (podpisy rodziców) SCENARIUSZ OKAZJI EDUKACYJNEJ DLA TWÓRCZEJ AKTYWNO CI RUCHOWEJ INSPIROWANY REKLAM TEMAT ZABAWY: Marsz i bieg z pude kami. 25

26 Grupa wiekowa: 5-6 latki Prowadz ca: mgr Ewa Filipiak Cele: Dziecko: -Wykona wiczenia z elementem równowagi. -Postara si utrzyma pude ko na wyznaczonym miejscu. Forma aktywno ci: ruchowa Forma organizacyjna: zabawa z ca grup. Metoda: zada stawianych dziecku. rodki dyd. i pomoce: skakanki, pude ka po mleku, ma e obr cze, tamburyno. PRZEBIG ZABAWY: Przygotowanie: Dzieci uk adaj wg polecenia nauczycielki ró nego rodzaju przeszkody: ka u e ze skakanek, pude ka w ró nych odst pach, murek z pude ek, ma e obr cze, skakanki zawi zane mi dzy krzese kami, ZABAWA: Dzieci,ustawione w rz dzie, na gowie maj pude ko po mleku id za nauczycielk, pokonuj napotkane po drodze przeszkody: przekraczaj skakank zawi zan mi dzy krzese kami, biegn przez obr cze, przekraczaj murek, omijaj ka u e, itd. Kto nie spe ni zadania biegnie na koniec rz du. Zabaw powtarzamy 2-4x. Do nast pnych powtórze mo na zmieni ustawienia: dzieci parami lub trójkami. Mo na zaproponowa aby pude ko po o y na prawym potem na lewym ramieniu. Po zabawie na sygna tamburyna dzieci sprz taj - do worków wk adaj : 1.pude ka, 2. skakanki, 3.obr cze. 26

27 SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ DLA TWÓRCZEJ AKTYWNO CI PLASTYCZNEJ INSPIROWANY REKLAM TEMAT ZAJ CIA: W cukierkolandi. Grupa wiekowa: 5-6 latki Prowadz ca: mgr Ewa Filipiak CELE: DZIECKO: - Opowie o zaczarowanej krainie cukierkolandi. - Wykona z papierków od cukierków przedmioty,które mo na spotka w zaczarowanej krainie. - Rozpozna i nazwie papierki od cukierków z których wykona prac plastyczn Forma aktywno ci: j zykowa, plastyczna. Forma organizacyjna: w I cz ci zaj cie z ca grup w II cz ci praca indywidualna Metoda: s owna, zada stawianych dziecku. rodki dydaktyczne: reklama cukierków Dumle, sklepik przedszkolny, papierki od cukierków przyniesionych przez dzieci, klej, niebieskie kartki papieru, no yczki, muzyka relaksacyjna. PRZEBIEG ZAJ CIA: 1.Nauczycielka gromadzi dzieci na dywanie. Umieszcza na tablicy reklamy produktów (spo ywczych).nast pnie pyta si dzieci: Gdzie mo na spotka te przedmioty? ; Powiedzcie co by by o gdyby, te wszystkie reklamy, plakaty, papierki znalaz y si w jednym miejscu? Nast pnie nauczycielka rozpoczyna opowiadanie (w tle sycha muzyk ).Wszystkie papierki od cukierków 27

28 zebra y si w jednym miejscu. To miejsce nazwa y cukirkolandi. Ale w tej krainie by o pusto i smutno. Ca a cukierkolandia chcia a si zmieni. 2.Nauczycielka zadaje pytania: Gdzie mo e powsta zrobi aby w cukierkolandi by o weso o? ta kraina?, Co trzeba 3.Nast pnie nauczycielka zwraca si do dzieci: Wasze pomys y s wspania e. Zapraszam was do zabawy: zamie cie si w lataj ce papierki zata czcie do muzyki. A teraz zajmijcie miejsca przy stolikach. Przed ka dym dzieckiem le y niebieska kartka, w miseczkach s kolorowe papierki od cukierków. Zaprojektujcie przedmioty aby w cukirerkolandi zrobi o sie weso o. 4.Dzieci pracuj przy stolikach, uk adaj, projektuj. Nauczycielka obserwuje chwali za pomys owo, dzieci maj pe n swobod dzia ania. Nauczycielka s u y jedynie rad podczas sklejania, wycinania, mocowania. 5.Po sko czonej pracy ca a grupa dzieci otrzymuje nagrod s own i czarodziejskiego cukierka. 6.Dzieci z wykonanych prac uk adaj wystawk. Dokonuj wspólnej oceny. Nazywaj poszczególne przedmioty, które znajd si cukierkolandi aby by o weso o. SCENARIUSZ OKAZJI EDUKACYJNEJ DLA TWÓRCZEJ AKTYWNO CI MUZYCZNYJ INSPIROWANY REKLAM TEMAT ZABAWY: Zabawy z instrumentami perkusyjnymi. Grupa wiekowa: 5-6 latki Prowadz ca: mgr Ewa Filipiak 28

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 197 209 ISSN 1896-1800 A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Wojciech Kulesza Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska Opracowanie redakcyjne i techniczne mgr Micha³ Górecki, mgr in. Tomasz Sza³ajda Projekt ok³adki mgr in. Daniel Morzyñski

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo