REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja Lato 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja Lato 2013"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja Lato 2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Akcja Lato 2013 (dalej: Promocja) zawiera warunki i zasady uczestnictwa w Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Hyundai Motor Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ( Hyundai Motor Poland lub Organizator). 3. Partnerem Organizatora Promocji, honorującym na zasadach określonych w Regulaminie karty rabatowe o których mowa w ust. II. pkt. 2 oraz w ust. III poniżej (dalej: Karty Rabatowe) jest Shell Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie , ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 5239 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, REGON , NIP ( Shell lub Partner). 4. Celem Promocji jest reklama i promocja Organizatora oraz Partnera. 5. Promocja organizowana jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w autoryzowanych serwisach dealerskich marki Hyundai oraz na stacjach paliw Shell biorących udział w Promocji. 6. Promocja rozpoczyna się dniu roku i kończy w dniu roku, z zastrzeżeniem, możliwości wykorzystania Kart Rabatowych w terminie określonym w ust. III B pkt 2 poniżej. 7. W Promocji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne będące klientami Organizatora (dalej: Klienci ). 8. Pisemna oraz ustna informacja o zasadach Promocji wraz z treścią niniejszego Regulaminu jest dostępna w autoryzowanych serwisach sieci dealerskiej Hyundai, stacjach paliw Shell biorących udział w Promocji oraz na stronach internetowych i II. ZASADY PROMOCJI 1. Promocja polega na tym, że Klient, który wykona w okresie trwania Promocji tj. w dniach od r. do r okresowy przegląd techniczny w dowolnie wybranym autoryzowanym serwisie Hyundai, otrzyma na zasadach określonych w Regulaminie od Organizatora filtr oleju gratis oraz Kartę Rabatową uprawniającą do otrzymania zniżki niektóre towary lub usługi oferowane na stacjach Shell. 2. Promocja dotyczy tylko aut marki Hyundai ( wszystkie modele ) 3. Oryginalny, dedykowany do danego modelu filtr oleju gratis, jest przyznawany jako rabat od autoryzowanego serwisu Hyundai liczony od całkowitej ceny przeglądu równy cenie detalicznej filtra oleju.

2 4. Kartę Rabatową uprawniającą do uzyskania na zniżki na stacjach Shell, pracownik autoryzowanego serwis Hyundai wręcza Klientowi po wniesieniu opłaty za wykonanie okresowego przeglądu. 5. W porozumieniu między Shell i Hyundai Motor Poland, Shell ponosi jedynie odpowiedzialność za realizacje Kart Rabatowych wydanych już Klientom przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Szczegółowe zasady realizacji Kart Rabatowych określa ust. III poniżej. 6. Hyundai Motor Poland na zasadach określonych w Regulaminie przekazuje Klientom Karty Rabatowe lub inne gratisy poprzez autoryzowane serwisy oraz ponosi odpowiedzialność za przebieg i wszelkie pozostałe zagadnienia związane z Promocją. 7. Dedykowany, oryginalny filtr oleju nie podlega wymianie gotówkowej bądź na inne towary. III. ZASADY REALIZACJI KART RABATOWYCH WYDAWANYCH W ZWIĄZKU Z AKCJĄ PROMOCYJNĄ Akcja Lato A. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze ustęp określa reguły wykorzystania Kart Rabatowych uprawniających do uzyskania rabatów przy zakupie paliwa lub wybranych towarów na stacjach paliw Shell, wydawanych Klientom przez Organizatora w związku Promocją. 2. Karty Rabatowe mogą zostać zrealizowane na wszystkich stacjach Shell na terenie Polski. 3. Karty Rabatowe wydawane są w związku z Promocją, przez Organizatora za pośrednictwem autoryzowanych serwisów obsługi Hyundai Motor Poland w okresie od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 19 lipca 2013 roku. 4. Klienci przyjmujący od Organizatora Karty Rabatowe wyrażają zgodę na zastosowanie się do zasad realizacji Kart Rabatowych określonych w Regulaminie. B. ZASADY WYKORZYSTANIA KART RABATOWYCH. 1. Karta Rabatowa składa się z karty podstawowej oraz z czterech odrywanych od niej kuponów, potwierdzających uprawnienie do skorzystania z danego rabatu przy zakupie wskazanych w tych kuponach paliw lub towarów (dalej Kupony). Wzór Karty Rabatowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Karta Rabatowa wraz z nieoderwanymi Kuponami jest ważna od dnia 24 czerwca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. 3. Warunkiem skorzystania z Karty Rabatowej jest przekazanie, przed dokonaniem zapłaty za zakupione paliwa lub towary, pracownikowi stacji paliw Shell przez Klienta oryginalnej i nieuszkodzonej Karty Rabatowej z nieoderwanym Kuponem uprawniającym do uzyskania określonego w nim rabatu. 4. Pracownik Stacji udzielając Klientowi rabatu na zakup poszczególnych paliw lub towarów odrywa od karty podstawowej poszczególny Kupon uprawniający do uzyskania rabatu na kupowane paliwa lub towar oraz zatrzymuje Kupon oderwany od karty podstawowej. 5. Pracownik stacji paliw Shell zwraca jednocześnie Klientowi pozostałą część Karty Rabatowej z niewykorzystanymi Kuponami.

3 6. Rabat na zakupione paliwo lub towary zostaje udzielony po przekazaniu kasjerowi oryginału Karty Rabatowej z nieoderwanym Kuponem uprawniających do otrzymania poszczególnego rabatu. 7. Po spełnieniu wymagań określonych w niniejszych Regulaminie poszczególne Kupony zawarte w Karcie Rabatowej upoważniają Klienta do: a) skorzystania z rabatu w wysokości 15 (słownie: piętnastu) groszy przy zakupie każdego litra paliwa Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel, pod warunkiem zakupu co najmniej 20 litrów tego paliwa, b) skorzystania z rabatu w wysokości 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy przy zakupie każdego litra paliwa Shell V-Power Nitro+ lub Shell V-Power Nitro+ Diesel, pod warunkiem zakupu co najmniej 20 litrów tego paliwa, c) zakupu zestawu Hot Dog Swojski lub Maxi + Coca-Cola 0,5 l w promocyjnej cenie 8,99 zł, d) zakupu dwóch dowolnych sztuk napoju Shell V-Power Energy Drink w promocyjnej cenie 6,99 zł. 8. Poszczególny Kupon zawarty w Karcie Rabatowej może zostać wykorzystany tylko jeden raz. 9. Z zastrzeżeniem ust 2 powyżej Karty Rabatowe pozostają ważne do momentu wykorzystania wszystkich Kuponów. 10. Karty Rabatowe lub Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę, bądź inne towary. 11. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Rabatowej w szczególności polegającego na trwałym rozdarciu, zalaniu itp., duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi Karty Rabatowej nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 12. Kupony oderwane od karty podstawowej samodzielnie przez Klienta nie będą honorowane. 13. Karty Rabatowe będące kopiami (ksero lub inne reprodukcje elektroniczne) nie będą honorowane. Rabat przyznawany jest tylko na podstawie oryginalnej Karty Rabatowej. 14. Karty Rabatowe zniszczone i nieczytelne oraz takie, co do których ważności istnieją uzasadnione obawy - nie będą honorowane. 15. Realizacja kart rabatowych nie łączy się z innymi promocjami Partnera lub rabatami udzielanymi na zakup paliwa przez Partnera. W realizacji Kart Rabatowych nie mogą brać udziału Klienci stacji paliw Shell dokonujący zakupów z użyciem kart paliwowych Euroshell, DKV, UTA oraz Esso. 16. Za paliwo zatankowane z rabatem na podstawie Karty Rabatowej nie są przyznawane punkty Shell CLUBSMART. C. REKLAMACJE KART RABATOWYCH 1. Reklamacje związane z realizacją Kart Rabatowych należy kierować wyłącznie na piśmie, drogą pocztową na adres: Biuro Obsługi Klienta, Shell Polska Spółka z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, Warszawa z dopiskiem Akcja lato 2013 wraz z dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem. 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Shell wyłącznie w ramach postępowania reklamacyjnego, co obejmuje wykorzystanie imienia, nazwiska i adresu uczestnika Promocji do kontaktu z nim w celu poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

4 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji, (z wyjątkiem reklamacji dotyczących realizacji Kart Rabatowych o których mowa w ust III C powyżej), w szczególności związane z rabatem na dedykowany, oryginalny filtr oleju i wręczeniem Karty Rabatowej przez pracownika autoryzowanego serwisu Hyundai należy wysyłać na adres mailowy: lub adres pocztowy: Hyundai Motor Poland, ul. Wołoska 22, Warszawa 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamacje, jak również opis podstaw reklamacji. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji lub ważności Kart Rabatowych, przy czym zmiany nie mogą pozbawić Klientów ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w ich treści i udostępnienia go na stronie i 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

5 Załącznik nr.1

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Rabatowej pod nazwą 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek, AGD do zabudowy oraz odkurzaczy, oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius wspiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank 1 ORGANIZATOR 1.1 Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo