zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA NA DOSTAWĘ 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA NA POTRZEBY BIURA KONTROLI NA MIEJSCU W PODKARPACKIM OR ARIMR WRAZ Z USŁUGĄ UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 70, Warszawa, REGON: , zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP , zwaną w dalszej treści umowy Kupującym reprezentowaną przez: 1. Marek Ordyczyński Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR, oświadczający, że działa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 lipca 2009 r. obowiązującego w dniu podpisania niniejszej umowy, 2. Wiesława Miazga Kierownik Biura Finansowo Księgowego w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR, oświadczająca, że działa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 lipca 2009 r. obowiązującego w dniu podpisania niniejszej umowy, a firmą:.,. zarejestrowaną pod numerem KRS. (wypis stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy) NIP., reprezentowaną przez: 1.., zwanym/ą w dalszej treści umowy Sprzedającym. zwanych łącznie Stronami, w wyniku dokonania przez Kupującego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na postawie art ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późń. zm.), została zawarta umowa następującej treści, zwana dalej Umową: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie niniejszej Umowy Sprzedający sprzedaje Kupującemu dwie sztuki fabrycznie nowych samochodów marki., o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy. 2. Numery fabryczne nadwozi zostaną wyszczególnione na fakturze oraz w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 3. Samochody będą ubezpieczone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego na okres jednego roku od dnia zarejestrowania samochodów, od ryzyka: odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu komunikacyjnego (OC), uszkodzenia oraz kradzieży (AC w pełnym zakresie w tym od kradzieży, bez udziału własnego oraz franszyzy), następstw nieszczęśliwych wypadków (NW- kierowcy i pasażerowie), Assistance, w ramach określonej w 3 ust. 1 Umowy łącznej ceny z tytułu sprzedaży samochodów. 4. Odbiór samochodów przez Kupującego nastąpi na podstawie protokołów odbioru, których wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Stron: a) w siedzibie Sprzedającego, jeżeli Sprzedający jest z terenu Rzeszowa, b) w siedzibie Kupującego, jeżeli Sprzedający jest spoza terenu Rzeszowa po zarejestrowaniu samochodów przez Kupującego i ubezpieczeniu samochodów przez Sprzedającego. 5. Dostawa samochodów do miejsca ich odbioru przez Kupującego odbędzie się na koszt i ryzyko Sprzedającego. 6. Wraz z samochodami Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu dokumenty niezbędne do ich eksploatacji, a w szczególności: instrukcję obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, książki pojazdów, a także polisy potwierdzające zawarcie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia samochodów przechodzi na Kupującego z chwilą dokonania jego odbioru, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu samochodów na Kupującego oraz po ubezpieczeniu go przez Sprzedającego w zakresie o którym mowa w ust Prawo własności do samochodów przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru od Sprzedającego faktur oraz wszystkich pozostałych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania samochodów. 2. UPRAWNIENIA SPRZEDAWCY DO WYKONANIA UMOWY 1. Sprzedający oświadcza, że jako autoryzowany przedstawiciel... jest upoważniony do sprzedaży samochodów marki.. 2. Sprzedający oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art kodeksu cywilnego. 3. Przy realizacji niniejszej umowy zakazuje się zatrudniania w charakterze pracowników i podwykonawców osób zatrudnionych u Kupującego bez uprzedniej zgody Prezesa ARiMR, pod rygorem odstąpienia od umowy. 3 1

2 WYNAGRODZENIE 1. Łączna cena z tytułu sprzedaży samochodów o których mowa w 1 ust. 1 Umowy wraz z ubezpieczeniem zgodnie z ofertą sprzedawcy wynosi. złotych netto (słownie:.) plus należny podatek VAT stanowiący kwotę. zł, co daje łączną kwotę. zł brutto (słownie:.). 2. Cena jednostkowa samochodu wynosi. zł brutto (słownie:.) i jest zgodna z ceną wskazaną w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy. 3. Cena jednostkowa ubezpieczenia samochodu wynosi. Brutto (słownie:.) i jest zgodna z ceną wskazaną w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy. 4. Cena, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wyposażenie samochodu określone w załączniku Nr 2 do Umowy i ubezpieczenie określone w 1 ust. 3 Umowy. 5. Sprzedający zobowiązany jest wystawić na Kupującego faktury oraz wydać je Kupującemu wraz z niezbędnymi dokumentami do zarejestrowania samochodów. 6. Strony postanawiają, że zapłata za dostarczone i odebrane dwa samochody oraz ubezpieczenie samochodów nastąpi na podstawie faktur. 7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, w banku.. nr.., w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionych faktur wraz z załączonymi protokołami odbioru. 8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Kupującego. 9. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP: i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 10. Sprzedawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP:. i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 11. Faktury oraz polisy ubezpieczeniowe należy wystawić na: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, Warszawa i dostarczyć do Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 36, Rzeszów. 4. WARUNKI DOSTAWY 1. Sprzedający zobowiązany jest poinformować pisemnie Kupującego i przesłać powiadomienie na nr faksu o gotowości do wydania samochodów. Kupujący zobowiązuje się potwierdzić telefonicznie otrzymanie wezwania do odbioru. 2. Kupujący zobowiązuje się przystąpić do odbioru samochodów w ciągu trzech dni roboczych od dnia zawiadomienia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. Kupujący ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru samochodu, jeżeli w trakcie odbioru Sprzedający nie wyda Kupującemu dokumentów, o których mowa w 1 ust. 6 Umowy, jak również, gdy w trakcie odbioru Kupujący stwierdzi, że samochód nie spełnia wymogów określonych w Załączniku Nr 2 do Umowy, posiada ślady uszkodzeń bądź używania. 4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu Kupujący wskaże Sprzedającemu termin nie dłuższy niż trzy dni robocze na dostarczenie samochodu wolnego od wad lub dostarczenia dokumentów o których mowa w 1 ust. 6. Jeżeli wyznaczony termin wykracza poza termin wykonania Umowy określony w 6 ust. 1 Umowy, stosuje się postanowienie 5 ust. 11 Umowy. 5. GWARANCJA ORAZ KARY UMOWNE 1. Sprzedający gwarantuje, że sprzedane Kupującemu samochody są dobrej jakości oraz spełniają wszystkie parametry określone w załączniku Nr 2 do Umowy. 2. Sprzedający udziela gwarancji na: Podzespoły i części mechaniczne:., Lakier:., Perforację blachy:.,, 3. Termin gwarancji liczy się od daty podpisania protokołów odbioru poszczególnych samochodów przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 4. Sprzedający zapewnia Kupującemu serwis gwarancyjny, który ma być wykonywany przez Autoryzowaną Stację Obsługi dla marki sprzedawanych samochodów znajdującą się na terenie miasta Rzeszowa. 5. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi. 6. Koszty związane z usuwaniem wad samochodów ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi obciążają w całości Sprzedającego. 7. Sprzedający oświadcza, że w ramach udzielonej gwarancji usunięte zostaną nieodpłatnie, w terminie do 7 dni roboczych wszelkie wady w działaniu sprzedanych samochodów. Termin na usunięcie wad liczy się od daty dostarczenia przez Kupującego, pojazdu do naprawy. 8. W przypadku nie usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi wad w terminie 7 dni roboczych, Sprzedający zobowiązany jest udostępnić Kupującemu na swój koszt, na czas naprawy, samochód zastępczy o parametrach nie gorszych niż samochód naprawiany. 2

3 9. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Kupujący ma prawo wynająć, na koszt Sprzedającego, samochód o parametrach nie gorszych niż samochód naprawiany. 10. Jeżeli opóźnienie w usunięciu wad trwało będzie dłużej niż 30 dni kalendarzowych Kupujący może odstąpić od Umowy w części, której dotyczą wady i ma prawo żądać zapłaty przez Sprzedającego kary umownej w wysokości 10% ceny łącznej brutto, określonej w 3 ust. 1 Umowy. 11. W przypadku, gdy Sprzedający nie wykona Umowy w terminie określonym w 6 ust. 1 Umowy, Kupującemu przysługuje od Sprzedającego kara umowna w wysokości 0,5% łącznej ceny brutto, określonej w 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 12. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wszelkich kar umownych oraz wartości poniesionej szkody z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 13. Sprzedający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 14. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda przewyższająca karę umowną, Kupującemu oprócz tej kary przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, ze względu na które zastrzeżono karę umowną, Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 6. TERMIN REALIZACJI UMOWY 1. Sprzedający zobowiązuje się wykonać umowę w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku. 2. Za datę wykonania umowy uważa się datę odbioru ostatniego samochodu od Sprzedającego. 7. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Umowę można rozwiązać w każdym czasie za porozumieniem stron. 2. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, a także w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszej Umowie. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 8. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY W TRAKCIE JEJ TRWANIA W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY 1. W przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie. 2. Działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności 3. Zmian organizacyjnych Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe 4. Zmian w zakresie sposobu zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeszowie. 3. Wszelkie postanowienia Stron oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Korespondencja będzie kierowana na następujące adresy: 5. Kupujący: Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR w Rzeszowie al. Tadeusza Rejtana 36, Rzeszów, 6. Sprzedający:.. 7. Integralną część umowy stanowią Załączniki: nr 1, nr 2, nr, Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Sprzedawcy oraz trzy dla Kupującego. KUPUJĄCY: SPRZEDAJĄCY: 3

4 Załącznik nr 3 do umowy Protokół odbioru Zgodnie z umową nr. zawartą w dniu roku pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną w umowie Kupującym, a.., zwanym w umowie Sprzedającym, upoważniony przedstawiciel Kupującego potwierdza, że: w dniu 2014 roku, Sprzedający dostarczył samochód osobowy z napędem na cztery koła zgodnie z wymaganiami Kupującego określonymi w załączniku nr do umowy. Upoważnieni przedstawiciele stron zgodnie oświadczają, że dostarczony samochód jest fabrycznie nowy z roku produkcji 2014, 5-cio drzwiowy; przystosowany do ruchu prawostronnego, nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania i spełnia wymagania normy emisji spalin Euro 5. Dane techniczno-eksploatacyjne odbieranego pojazdu: Marka ; Model ; Nr VIN ; Kolor ; Silnik benzynowy / diesel*; Pojemność ; Moc silnika ; Poduszki powietrzne ; Prześwit podwozia ; Długość pojazdu ; Szerokość pojazdu ; Pojemność bagażnika ; Skrzynia biegów manualna / automatyczna*; Klimatyzacja manualna / automatyczna*; Felgi stalowe / ze stopów lekkich*; Koło zapasowe pełnowymiarowe / dojazdowe*; Emisja CO2 ; Zużycie paliwa: cykl miejski..; cykl pozamiejski..; cykl mieszany..; Gwarancja producenta: na podzespoły mechaniczne..; na perforację blachy..; na lakier..; Napęd na cztery koła z możliwością manualnego przełączania na tryb 2WD lub 4WD; wspomaganie układu kierowniczego; opony letnie klasy AT; ABS; ESP; regulowana wysokość położenia kolumny kierownicy i fotela kierowcy; światła do jazdy dziennej; metalowa osłona 4

5 silnika; 2 gniazda zasilające 12V (w tym jedno w bagażniku); immobilizer; autoalarm; centralny zamek sterowny pilotem (2 szt.); wskaźnik temperatury zewnętrznej; lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane; światła przeciwmgłowe przednie i tylne; ogrzewanie tylnej szyby; radio fabryczne z głośnikami; trójkąt odblaskowy; gaśnica; apteczka; klucz do kół; podnośnik; chlapacze przednie; komplet dywaników gumowych; mata gumowa do bagażnika; dodatkowy komplet opon zimowych klasy AT. Uwagi: KUPUJĄCY: SPRZEDAJĄCY: /podpis i pieczątka/ /podpis i pieczątka/ Rzeszów, dnia r. * - niepotrzebne skreślić 5

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: URBITOR Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107; 87-100 Toruń zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, E-mail: kpdyrwup@wup.zgora.pl NO-2203-03/KM/07 Zielona Góra, 28.03.2007r

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy:

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Umowa nr zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Spółką z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo