Budomierz, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budomierz, dnia 30.03.2015r."

Transkrypt

1 PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ w Lubaczowie Budomierz, dnia r. Terytorialny zasięg działania Placówki SG Lubaczowie obejmuje obszar znajdujący się na terenie dwóch powiatów: Powiat Jarosławski część gminy Wiązownica, Powiat Lubaczów część gminy Wielkie Oczy, gmina Lubaczów, gmina Cieszanów, gmina Oleszyce, gmina Stary Dzików, Placówka SG w Lubaczowie odpowiada za: - odprawę graniczną w drogowym przejściu granicznym w Budomierzu, - ochronę odcinka polsko - ukraińskiej granicy państwowej o długości 6,2 km - kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w terytorialnym zasięgu działania placówki. Placówka SG w Lubaczowie odpowiada za ochronę odcinka granicy państwowej o długości 6,2 km. Teren przyległy do granicy państwowej jest pagórkowaty i w ponad 85% zalesiony przez przylegające i przecinające linię graniczną kompleksy leśne. Występują liczne rozlewiska przy rzekach, ciekach wodnych oraz miejscach gdzie gromadzą się wody gruntowe, oraz odprawę osób i środków transportu w dpg Budomierz-Hruszew, zlokalizowanym po polskiej stronie gdzie kontroli granicznych dokonują w tym miejscu zarówno polskie jak i ukraińskie służby graniczne. Przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego i samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyłączeniem ładunków podlegających kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych. W przejściu granicznym usytuowanych jest 9 pasów ruchu na kierunku wjazdowym do Polski (5 ruch osobowy, 2 ruch ciężarowy do 3,5 t i 2 ruch autobusowy) i 8 pasów ruchu na kierunku wyjazdowym z Polski (5 ruch osobowy, 2 ruch ciężarowy do 3,5 t oraz pas dla ruchu autokarów).

2 RUCH OSÓB W 204r. odprawiono ogółem , średnio na dobę przypada 80 osób. przyjazd wyjazd Ob. POLSKI Cudzoziemcy MRG W ramach MRG w 204 roku odprawiono osób. RUCH ŚRODKÓW TRANSPORTU Ogółem w 204r. odprawiono pojazdów średnio na dobę odprawia się 564 pojazdy przyjazd wyjazd w tym: sam. osobowe + motocykle Autokary 259. Analiza ruchu osób w drogowym przejściu granicznym w Budomierzu wykazuje systematyczny wzrost ruchu w poszczególnych kwartałach 204r.: - I kwartał osób - II kwartał osób - II kwartał osób - IV kwartał osób

3 Przestępczość graniczna. W roku ubiegłym w PSG Lubaczów zatrzymano ogółem 4 osób, w tym w przejściu granicznym 23 osoby, poza przejściem 8 osób. W kategorii obywatelstw wśród zatrzymanych odnotowano: Ukraina 28; Liberia ; Republika Środkowoafrykańska ; Albania ; Kamerun ; Polska - 9. Przestępczość graniczna na odcinku granicy państwowej RP ochranianym przez Placówkę SG w Lubaczowie. W 204r. na odcinku granicy państwowej ochranianej przez Placówkę SG w Lubaczowie odnotowano 5 zdarzeń przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z udziałem 6 osób. W 3 zdarzeniach dokonano przekroczenia granicy państwowej z Ukrainy do Polski (obywatelstwa: Republika Środkowoafrykańska, Liberia, Kamerun, Ukraina) oraz w dwóch zdarzeniach z Polski na Ukrainę (w tym w jednym przypadku na Ukrainę i z powrotem) ob. RP. Z informacji uzyskanych od strony ukraińskiej wynika, że na wspólnie ochranianym odcinku z PSG w Lubaczowie ujawniono 8 zdarzeń usiłowania przekroczenia granicy państwowej przez 4 cudzoziemców (obywatelstwa: Algieria, Azerbejdżan, Syria, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea, Ukraina). Biorąc pod uwagę dane dotyczące nielegalnego przekroczenia granicy państwowej za 203r. tj. 7 zdarzeń z udziałem 3 osób, odnotowano niewielki spadek liczby odnotowanych zdarzeń (5/7) natomiast ilość zatrzymanych osób za pgpwp znacznie spadła (6/3) spadek o 56% liczba osób liczba przypadków Wykres. Dotyczy ilości osób i zdarzeń pgpwp ujawnionych na odcinku placówki w 203r. i w 204r. Podczas prowadzonych czynności wyjaśniających z osobami, które dokonały przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom wynika, iż scenariusz działania jest podobny i polega Strona 3 z 0

4 w głównej mierze na legalnym przedostaniu się cudzoziemców z krajów rodzinnych na Ukrainę, następnie przez tzw. granicę zieloną pieszo próbują przedostać się w głąb terytorium RP i dalej do krajów Europy Zachodniej. Głównym celem ich migracji jest chęć podjęcia pracy zarobkowej w krajach Europy zachodniej. Zarówno w roku 204 jak i w latach ubiegłych uzyskiwano informacje od mieszkańców pogranicza dot. zaobserwowanych nieznanych im osób, co w dużym stopniu przyczyniło się do ujawnienia faktu dokonania pgpwp i w efekcie do zatrzymania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej jego sprawców. Fałszerstwa dokumentów W 204r. funkcjonariusze PSG w Lubaczowie ujawnili łącznie 42 przypadki fałszerstw dokumentów. Najczęściej fałszowane były: dowody rejestracyjne pojazdu - 8 przypadków, fałszerstwa polegały na zmianie daty ważności dokumentu; obowiązkowe ubezpieczenie OC - 6 przypadków, fałszowana była data ważności; stempel kontroli granicznej - przypadek, numer nieczytelny, odcisk odbiegał od obowiązującego wzoru; prawo jazdy - przypadek, różnice w technikach druku, brak luminescencji w numerze dokumentu, brak mikrodruku; zaproszenie - 2 przypadki, fałszywe podpisy i pieczęci; inne /umowy kupna sprzedaży, faktury VAT/ 4 przypadków. Najczęściej fałszowano dokumenty związane z wywozem pojazdów zakupionych w Niemczech. Powyższe fałszerstwa dokonane były w zdecydowanej większości przez obywateli Ukrainy - 37 przypadków. Zatrzymane towary pochodzące z przestępstwa Funkcjonariusze PSG w Lubaczowie podczas realizacji zadań służbowych dokonali zatrzymania 4 pojazdów o łącznej wartości zł. Hondę zatrzymano za niezgodność nr VIN, Ford został zatrzymany w wyniku realizacji czynności zleconej, dwa Mercedesy zatrzymano na poczet kary. W roku 204 roku funkcjonariusze PSG w Lubaczowie, w ramach prowadzonych działań samodzielnie oraz przy udziale organów współdziałających (Służba Celna), ujawnili przemyt towarów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, które usiłowano wprowadzić do obrotu handlowego lub wywieźć z terytorium RP bez wymaganego zezwolenia, na ogólną wartość zł. Przemyt towarów skupiał się głównie poza przejściami granicznymi i dotyczył przede wszystkim wyrobów tytoniowych, w znacznie mniejszych ilościach alkoholu. Strona 4 z 0

5 Asortyment I półrocze 204r. ilość wartość Kradzione samochody Pojazdy zatrzymane na poczet kary Alkohol ( w litrach) 56,2 924 Papierosy (w 35 paczkach) Marihuana (w gramach) 0, 4 Złom miedzi (w kg) 8 66 RAZEM: Ponadto ujawniono nabój karabinowy myśliwski półpłaszczowy wg oznaczeń 7x 64 Z przeprowadzonej analizy wynika, że nielegalny towar, zazwyczaj w małych ilościach przywożony jest z Ukrainy do Polski przez przejścia graniczne, następnie składowany w większe ilości i wywożony samochodami, przeważnie do tego celu przystosowanymi na zachód Polski lub za granicę. Jak wynika ze statystyk procederem tym w głównej mierze trudnią się ob. RP. Readmisja i postępowania administracyjne z cudzoziemcami W okresie objętym sprawozdawczością, Stronie ukraińskiej w ramach readmisji przekazano 4 osoby: ob. Kamerunu, Iranu, 2 ob. Ukrainy. Przyjęto do Polski od Strony ukraińskiej ob. Polski. Przeprowadzono 9 kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w wyniku których: 3 cudzoziemcom wydano decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do opuszczenia terytorium RP; 2 cudzoziemców przekazano Stronie ukraińskiej w ramach readmisji zatrzymany ob. Republiki Środkowoafrykańskiej złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Ponadto w 204r. w DPG w Budomierzu wydano 357 decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP w związku z : brak ważnego dokumentu lub wizy 7; brak ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego 44; wykorzystał dopuszczalny okres pobytu 9; brak dokumentów do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu 90; brak środków finansowych 6; posiada podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub inny dokument 8; wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany 0; nie posiada ważnego zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach MRG 4; jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, Strona 5 z 0

6 których pobyt na terytorium RP jest niepożądany (MRG) 4. Zobowiązano 36 cudzoziemców do opuszczenia terytorium RP w związku z: przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim 0; nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu wskazanego w wizie Schengen w każdym okresie 80 dni, lub po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy krajowej 8; obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany ; dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen, z wyłączeniem wizy upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium ; wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej 3; przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa. Porządek i bezpieczeństwo publiczne W celu utrzymania właściwego porządku w strefie nadgranicznej i zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz dyscyplinowaniu ruchu granicznego w 204 roku przeprowadzono wspólne działania. Z Policją zorganizowano: a) 49 wspólnych patroli i uzyskano n/w efekty: wylegitymowano 329 osób; skontrolowano 297 pojazdów; zatrzymano 3 prawa jazdy i dowody rejestracyjne pojazdu; nałożono 25 mandatów na kwotę 3050 zł; pouczono 9 osób; b) 7 działań kontrolno profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu Razem bezpieczniej : wylegitymowano 79 osób; skontrolowano 57 pojazdów; nałożono 29 mandatów na kwotę 3700 zł; c) 3 wspólne działania z Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego w Rzeszowie i uzyskano n/w efekty: skontrolowano 34 pojazdy; nałożono 6 mandatów na kwotę 8400zł Stwierdzone naruszenia w ruchu drogowym: ilość ujawnionych wykroczeń 526 ilość nałożonych mandatów karnych 492 na łączną kwotę PLN ilość wniosków skierowanych do sądu ilość pouczeń - 33 Strona 6 z 0

7 Dodatkowe działania realizowane przez Placówkę Straży Granicznej w Lubaczowie w 204r. Rodzaj działań Ilość Tematyka, zakres współpracy Udział Straży Granicznej działań Zabezpieczenie i zapewnienie bezpieczeństwa na trasie III Roztoczańskiego Lubaczów, funkcjonariuszami Międzynarodowego Biegu PSP Lubaczów oraz OSP Maratońskiego Jaworów Gminy Lubaczów. Zabezpieczanie ładu, porządku i bezpieczeństwa 2 Zabezpieczenie i zapewnienie bezpieczeństwa na trasie biegu pn.,,kwietny Bieg Zabezpieczenie trasy rajdu rowerowego podczas Kresowej Ofensywy Kulturowej Zabezpieczenie i zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy kulturalnej z okazji,,dni Lubaczowa Zabezpieczenie i zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy kulturalnej w Baszni Dolnej,,Festiwal Kultur i Kresowego Jadła Zabezpieczenie i zapewnienie bezpieczeństwa na trasie II Powiatowego Biegu Niepodległości Zabezpieczenie porządku publicznego w trakcie imprezy masowej Oleszyce RAP festiwal Zabezpieczenie imprezy masowej Cieszanów Rock Festiwal Zabezpieczenie imprezy sportowej I półmaraton Lubaczowski Bieg Lubacza Patrolowanie strefy nadgranicznej i zabezpieczenie ruchu drogowego podczas ćwiczeń związanych z gaszeniem pożaru w leśnictwie Młodów Lubaczów. Lubaczów. Lubaczów. Lubaczów, funkcjonariuszami PSP Lubaczów, OSP Gminy Lubaczów. Lubaczów, funkcjonariuszami PSP Lubaczów. Lubaczów Lubaczów. Lubaczów, Strażą Miejską, Strażą Leśną, Jednostką Strzelecką Lubaczów, OSP gminy Lubaczów. e Strażą Pożarną. Strona 7 z 0

8 Ocena dotychczasowego współdziałania z Policją Współdziałanie z organami Policji należy ocenić na poziomie bardzo dobrym, problemów i trudności nie stwierdzono, łączność i wymiana informacji odbywa się na bieżąco poprzez służby dyżurne. Analiza zagrożeń i oceny stanu bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej: W analizowanym okresie w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Lubaczowie nie odnotowano przypadków naruszenia stanu bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej, jednak potencjalne zagrożenia istnieją, zaliczyć do nich można m.in.: zakłócenie porządku publicznego i zachowanie chuligańskie osób udających się środkami komunikacji publicznej na organizowane imprezy masowe (festiwale, koncerty, imprezy sportowe, kulturalne), kradzieże kieszonkowe, wybryki grup młodzieżowych na dworcach, wandalizm i dewastacja, rozboje i wymuszenia rozbójnicze, Stan bezpieczeństwa z tym związany można określić jako dobry. w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym występujące zagrożenia to: wypadki drogowe, w tym ze skutkiem śmiertelnym, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, nadmierna prędkość pojazdów, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, brak przy sobie wymaganych dokumentów do prowadzenia pojazdu nie używanie pasów bezpieczeństwa. W czasie przeprowadzanych kontroli drogowych, a także w przypadku ujawnienia naruszenia przepisów w ruchu przez osoby piesze, funkcjonariusze placówki informują na bieżąco kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu o negatywnych skutkach łamania tych przepisów (konsekwencje związane z narażeniem życia lub zdrowia). Uświadamiają te osoby jak prawidłowo powinny się zachować w danej sytuacji. Podczas prowadzenia wspólnych działań jak i w doraźnie wspólnie pełnionych służbach dokonywana jest wymiana doświadczeń, a organizacja służb i wspólnych działań na szczeblu Komendantów przebiega bez żadnych zastrzeżeń. Z pozostałymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, współdziałanie jest realizowane według potrzeb. W celu lepszej realizacji zadań z zakresu zapobiegania i poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego proponuje się obrać główny cel jakim jest ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Do priorytetowych celów należy zaliczyć: wzrost poczucia bezpieczeństwa, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom, poprawa wizerunku instytucji państwowych, wzrost zaufania społecznego do służb porządkowych. Jak wynika z analizy, skuteczność zapewnienia bezpieczeństwa wymaga skoordynowanych działań wszystkich służb instytucji i obywateli. Tylko bowiem współpraca administracji publicznej, służb i instytucji, a także organizacji społecznych przynosi wymierne efekty w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości dając szansę na poprawę Strona 8 z 0

9 bezpieczeństwa. Efektem takiej współpracy muszą być działania podejmowane zarówno na poziomie ogólnym, rządowym, jak również na poziomie lokalnym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym). W wymiarze lokalnym zapobieganie przestępczości to: określenie źródeł zagrożenia poczucia bezpieczeństwa, wypracowywanie przez lokalną administrację wspólnie ze służbami państwowymi metod przeciwdziałania owym zagrożeniom, wypracowanie wspólnego modelu działania na wypadek ich wystąpienia, podejmowanie wspólnych działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, organizacja służby adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń, ustalenie szlaków, miejsc, czasu i charakteru najpoważniejszych zagrożeń, wystawianie wspólnych służb w ochronie przed przestępczością szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym (kontrole na drogach, dworcach autobusowych i kolejowych). sprawna wymiana informacji, pomiędzy instytucjami, prowadzenie rzetelnej analizy zagrożeń wspólnie przez Policję, Straż Graniczną i inne instytucje współdziałające, systematyczne ocenianie efektów działań i dokonywanie ewentualnych korekt, w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym: dostosowanie liczby wspólnych patroli na drogach adekwatnie do panujących warunków w rejonach zagrożonych przestępczością, usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdu, intensyfikację kontroli przewoźników pod względem przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym (współpraca z Policją z Inspekcją Transportu Drogowego), edukację w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu, upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, surowe egzekwowanie przepisów prawa w stosunku do sprawców łamiących przepisy ruchu drogowego, których naruszanie jest przyczyną lub skutkiem najcięższych i najczęstszych wypadków drogowych (np. tych, którzy kierują pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie używają pasów bezpieczeństwa) Prognoza zagrożeń mogących wystąpić na granicy i w strefie działania: Z przeprowadzonej analizy ochrony granicy państwowej na odcinku tzw.,,zielonej granicy ochranianej przez Placówkę SG w Lubaczowie przewiduje się utrzymanie na podobnym poziomie zagrożenia nielegalną migracją ze względu na znaczną liczbą cudzoziemców przebywających na Ukrainie z tendencją do nielegalnej migracji na zachód ze względów ekonomicznych. Nie wykluczone jest także ze względu na ciągle rosnącą dysproporcją ekonomiczną między Polską a Ukrainą wystąpienie zagrożenia przemytu towarów przez,,zieloną granicę. W strefie działania Placówki w związku z otwarciem DPG w Budomierzu przewiduje się wzrost przestępczości granicznej, duży wzrost przepływu przez gminy przygraniczne cudzoziemców oraz ob. RP a także zwiększony ruch pojazdów samochodowych w tym autobusów. Strona 9 z 0

10 Główne zagrożenia występujące w przejściu granicznym w związku z realizacją czynności kontrolnych w stosunku do osób przekraczających granicę państwową.. Przedstawienie do kontroli granicznej sfałszowanych dokumentów podróży, dokumentów pobytowych oraz wiz. Najczęstszym sposobem dokonywania fałszerstw jest przerobienie lub podrobienie (wykonanie na wzór oryginału) takich dokumentów jak: paszporty, karty pobytu, wizy, dowody osobiste, prawa jazdy. Głównym powodem występującego zagrożenia jest nielegalna migracja cudzoziemców do krajów Unii Europejskiej oraz powrót do miejsca zamieszkania po długim, nielegalnym pobycie na terytorium państw Unii Europejskiej. 2. Fałszerstwa stempli kontroli granicznej mające na celu uwiarygodnienie legalnego przebywania cudzoziemców na terytorium państw Unii Europejskiej, lub kreowanie podróży a następne uzyskanie kolejnej nowej wizy z prawem do wielokrotnego przekraczania granicy. 3. Nielegalny wywóz samochodów z terytorium państw Unii Europejskiej. Głównym sposobem działania sprawców jest wywóz pojazdów na tzw. - bliźniaka skradziony pojazd posiada zmieniony numer VIN na wzór pojazdu legalnego tej samej marki, koloru i modelu; wozaka po przekroczeniu granicy następuje zgłoszenie kradzieży pojazdu. 4. Przemyt towarów akcyzowych papierosy, alkohol Główną przyczyną prób przemytu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej jest utrzymująca się od lat różnica w cenie papierosów produkowanych poza terytorium państw Unii Europejskiej. 5. Zmiana danych osobowych / multiperson Cudzoziemcy, którzy posiadają zakaz wjazdu lub są osobami niepożądanymi na terytorium RP, dokonują zmiany danych osobowych w krajach pochodzenia, celem uzyskania nowych dokumentów podróży. Wyk. w egz pojedynczym Wyk./sporz. A. Mryczko (6) Dnia, r. Strona 0 z 0

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Obszary działania Zadania 1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych

Bardziej szczegółowo

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA 10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA Straż Graniczna, jako umundurowana i uzbrojona formacja typu policyjnego, utworzona została do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89999-40-5

ISBN 978-83-89999-40-5 Redakcja Departament Analiz i Nadzoru MSWiA Skład i druk Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Copyright by Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ RAZEM BEZPIECZNIEJ PROGRAM. Wydanie zmienione.

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ RAZEM BEZPIECZNIEJ PROGRAM. Wydanie zmienione. RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ RAZEM BEZPIECZNIEJ PROGRAM Wydanie zmienione Opracowanie: Departament Porządku Publicznego WARSZAWA 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości 1 WSTĘP Bezpieczeństwo obywateli i bezpieczne funkcjonowanie państwa powinny stanowić wartości podlegające szczególnej ochronie. Do podstawowych czynników, które mają wpływ na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Rozdział VIII RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8.1. Dostawy i spożycie napojów alkoholowych Tabela 8.1. Import napojów alkoholowych w 2001 roku Piwo poz. PCN 2203 Wino poz. PCN 2204, 2205, 2206 Wyroby spirytusowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 39 nr 495 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów... 185 40

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, maj 2013 r. Spis treści: 1. Aktualny stan prawny uwzględniający

Bardziej szczegółowo

- brak koordynacji działań między poszczególnymi organami administracji państwowej i nieskuteczna wymiana informacji między nimi,

- brak koordynacji działań między poszczególnymi organami administracji państwowej i nieskuteczna wymiana informacji między nimi, Miiniisterstwo Spraw Wewnętrznych ii Admiiniistracjjii Zagrożenie przestępczością gospodarczą w Polsce w 2001 r. Sprawozdanie WARSZAWA 2002 WSTĘP W ostatnich latach przestępczość gospodarcza ewoluuje w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski 136 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): 136-142 Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski Selected law issues concerning foreigners residence in Poland Iwona Wrześniewska-Wal

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI LWA-4101-20-00/2012 Nr ewid. 51/2013/P/12/180/LWA Informacja o wynikach kontroli RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrola legalności zatrudnienia I. Analiza wyników kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich oraz cudzoziemców II.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo