GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie"

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, czerwiec 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 215 roku Ruch graniczny W I kwartale 215 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 57, mln, z tego 34,6 mln dotyczyło cudzoziemców (6,6% ogółem) oraz 22,4 mln Polaków (39,4%). Około 77,8% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 12,8% zewnętrznej granicy lądowej UE, 8,9% granicy powietrznej i,5% morskiej. Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,8% ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w I kwartale 215 r.), następnie granicę z Czechami (25,6%), Słowacją (11,5%), Ukrainą (8,2%), Białorusią (3,2%), Litwą (2,9%) i Rosją (2,6%). Wykres 1. Ruch graniczny osób w I kwartale 215 r. Granica: z: Rosją z: Białorusią z: Ukrainą z: Litwą z: Słowacją z: Czechami z: Niemcami morska powietrzna Zmiana do I kwartału 214 r. w % -3,8 +1,8 Cudzoziemcy -13,1-11,9 Polacy +13,4 +7,9-2,9-8,9-3,6-9,8 +3,8 +2,7 +9,2 +4,3 +21,7 +9,3 +19,3 +16,1 mln Liczba odpraw na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski w I kwartale 215 r., według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, była o 14,4%

2 mniejsza w porównaniu z poprzednim kwartałem i o,1% mniejsza niż w analogicznym okresie 214 r. Cudzoziemców odprawiono o 17,6% mniej niż w IV kwartale 214 r. i o,5% mniej niż przed rokiem, natomiast Polaków odpowiednio o,9% więcej i o 1,5% więcej. W I kwartale 215 roku na granicy z Ukrainą liczba odpraw cudzoziemców była o 13,4% większa niż przed rokiem, natomiast na granicy z Białorusią odnotowano spadek o 13,1%, a na granicy z Rosją spadek o 3,8%. W przypadku Polaków, w porównaniu z I kwartałem 214 r., wzrost liczby odpraw miał miejsce na granicy z Ukrainą o 7,9% oraz z Rosją o 1,8%, natomiast spadek ruchu wystąpił na granicy z Białorusią o 11,9%. Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego i tak na przykład na granicy z Ukrainą 98,1% stanowili obywatele Ukrainy, na granicy z Rosją 95,4% to obywatele Rosji, a na granicy z Białorusią 88,1% to obywatele Białorusi. Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w I kwartale 215 r. ukształtowała się na poziomie ok. 8,4 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski 3,6 mld zł. Wydatki cudzoziemców były o 7,5% wyższe niż w analogicznym okresie 214 r., natomiast Polaków niższe o,3%. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były również wyższe o 1,5%, a Polaków o 4,3% niższe. Z ogółu wydatków cudzoziemców 65,3% przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 22,% zewnętrzną granicę lądową UE, 12,% granicę powietrzną i,7% morską. W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski analogiczna struktura kształtowała się następująco: 62,1%, 4,7%, 3,6% i 2,6%. Najwyższe wydatki w Polsce, biorąc pod uwagę lądową granicę, ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (48,8% ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w I kwartale 215 r.), następnie granicę z Ukrainą (15,8%), Czechami (13,7%), Słowacją (9,2%), Białorusią (7,6%), Litwą (3,1%) i Rosją (1,8%). W przypadku mieszkańców Polski, rozpatrując lądową granicę kraju, najwyższe wydatki ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (56,4% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w I kwartale 215 r.), następnie z Czechami (21,3%), Słowacją (12,4%), Rosją (4,1%), Litwą (3,%), Ukrainą (2,1%) i Białorusią (,8%). ~ 2 ~

3 Wykres 2. Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 215 r. Granica: z: z: Rosją Rosją z: Białorusią Białorusią z: Ukrainą Ukrainą z: Litwą Litwą z: Słowacją Słowacją z: Czechami Czechami z: Niemcami morska morska powietrzna Zmiana do I kwartału 214 r. w % -41,4-9,9-21,5 Cudzoziemcy -16,3 Polacy +5,1 +6,8 +4,1-4,4 +14,7-5,7 +17, +1,9 +1,5 +2,9 +15, -21,9 +23,2 +,2 mln zł Szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej lądowej granicy Unii Europejskiej w I kwartale 215 r. ukształtowała się na poziomie ok. 1,8 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających ten odcinek granicy 17, mln zł. Wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców na zewnętrznej granicy UE w I kwartale 215 r. były o 9,3% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 214 r. i 27,9% niższe w stosunku do poprzedniego kwartału. Z kolei wydatki poniesione przez mieszkańców Polski za granicą były o 6,2% niższe w stosunku do I kwartału 214 r., i o 11,6% wyższe aniżeli w IV kwartale 214 r. Tabl. 1. Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 215 r. Granica Ruch graniczny a w mln osób Wydatki w mln zł Średnie wydatki b cudzoziemcy Polacy cudzoziemcy Polacy cudzoziemcy Polacy w zł Ogółem... 34,6 22,4 8 4, , lądowa... 32,2 19, , , zewnętrzna UE... 5,8 1, ,8 17, z: Rosją...,6,8 131,9 1, Białorusią... 1,5,2 559,2 18, Ukrainą... 3,8, ,6 51, wewnętrzna UE... 26,4 17, , 2 265, z: Litwą... 1,,5 23,3 72, Słowacją... 3,4 2,6 676, 31, Czechami... 7,5 5,8 1 3,1 519, Niemcami... 14,6 9, , , morska...,1,2 6,8 93, powietrzna... 2,2 2,9 1 4, , a Z Polski i do Polski. b Na jedną osobę podczas jednej podróży. ~ 3 ~

4 Zróżnicowanie wydatków, również pod względem struktury asortymentowej, występowało na poszczególnych odcinkach granicy, zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą. Cudzoziemcy przekraczający w I kwartale 215 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski największe wydatki ponieśli na odcinku z Ukrainą około 1 156,6 mln zł, następnie z Białorusią około 559,2 mln zł, a przekraczający odcinek granicy z Rosją około 131,9 mln zł. W odniesieniu do analogicznego okresu 214 r. wydatki cudzoziemców przekraczających granicę lądową z Ukrainą były wyższe o 5,1 %, natomiast przekraczających granicę lądową z Białorusią i Rosją były niższe odpowiednio o 21,5% i 41,4%. Cudzoziemcy, przekraczający omawiane odcinki granicy zewnętrznej, w I kwartale 215 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 84% swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 13%, a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 3%. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 24% wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 22%) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 15%). Mieszkańcy Polski przekraczający w I kwartale 215 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski największe wydatki ponieśli na odcinku z Rosją (ok. 1 mln zł), następnie z Ukrainą (ok. 51 mln zł) i z Białorusią (ok. 18 mln zł). W odniesieniu do analogicznego okresu 214 r. wydatki Polaków przekraczających granicę lądową z Ukrainą były wyższe o 6,8%, natomiast przekraczających granicę lądową z Białorusią i Rosją były niższe odpowiednio o 16,3% i 9,9%. Na spadek wartości wydatków na granicy z Białorusią i Rosją zapewne wpływ miała sytuacja międzynarodowa oraz spadek kursu walut tych państw. Polacy, przekraczający omawiane odcinki granicy zewnętrznej w I kwartale 215 r., większość (ok. 65%) wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, głównie na zakup paliwa. Znaczny udział w strukturze wydatków mieszkańców Polski przekraczających granicę zewnętrzną miały pozostałe wydatki (usługi) ok. 8%, natomiast żywność i napoje bezalkoholowe ok. 5%. Wykres 3. Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w I kwartale 215 r. % Cudzoziemcy Polacy Żywność i napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Wyroby tytoniowe Towary nieżywnościowe Pozostałe wydatki (usługi) ~ 4 ~

5 Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w I kwartale 215 r. największe wydatki w Polsce ponieśli na towary nieżywnościowe ok. 54%. Na żywność i napoje bezalkoholowe cudzoziemcy przeznaczyli ok. 1% a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 21%. Z kolei wśród mieszkańców Polski przekraczających wewnętrzną granicę UE w I kwartale 215 r. znaczący udział w strukturze wydatków poniesionych za granicą miały pozostałe wydatki (usługi) ok. 46%, towary nieżywnościowe ok. 35%. Na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli ok. 14%. Średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca (nierezydenta) w I kwartale 215 r. ukształtowały się na poziomie 494 zł, natomiast średnie wydatki poniesione za granicą przez mieszkańca Polski wyniosły 324 zł. Zdecydowanie najwyższe średnie wydatki ponieśli nierezydenci przekraczający granicę zarówno morską jak i powietrzną (ponad 2-krotnie wyższe niż w przypadku granicy lądowej). Średnie wydatki cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę lądową UE na terenie Polski były 1,5 razy wyższe niż przekraczających wewnętrzną granicę lądową UE. Również w przypadku Polaków średnie wydatki przekraczających granicę morską i powietrzną były znacznie wyższe (odpowiednio ponad 4- i ponad 3-krotnie) niż przekraczających granicę lądową. Średnie wydatki Polaków przekraczających zewnętrzną granicę lądową UE na terenie Polski były o ok. 8% niższe niż przekraczających wewnętrzną granicę lądową UE. Mały ruch graniczny Mały ruch graniczny znacznie ułatwia regularne przekraczanie zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej przez osoby zamieszkujące strefę przygraniczną w celu pobytu w strefie po drugiej stronie granicy, m.in. ze względów społecznych, kulturalnych, rodzinnych lub ekonomicznych. Umowa o małym ruchu granicznym z Ukrainą weszła w życie 1 lipca 29 r. 1, a z Rosją 27 lipca 212 r. 2 W przypadku granicy polsko-ukraińskiej mały ruch graniczny (MRG) ma większe znaczenie dla obywateli Ukrainy niż Polski, gdyż Polacy mogą podróżować i przebywać na terytorium Ukrainy do 9 dni bez konieczności posiadania wiz. Z kolei wprowadzenie MRG na granicy z obwodem kaliningradzkim jest istotne dla obu stron. Poza tym, strefa małego ruchu granicznego przy granicy z Rosją jest 1 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 czerwca 29 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 28 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 28 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 28 roku (DzU z 29 r. nr 13, poz. 859). 2 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 212 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 211 r. (DzU z 212 r., poz. 815). ~ 5 ~

6 wyjątkowa ze względu na swój obszar, gdyż sięga znacznie dalej niż 3 czy 5 km od granicy. 3 Granica polsko-ukraińska Na granicy polsko-ukraińskiej w ramach małego ruchu granicznego w I kwartale 215 r. odnotowano 2,2 mln odpraw 4, co stanowiło 58,% przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców. W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba przekroczeń granicy w ramach MRG była o 11,4% mniejsza, a w stosunku do analogicznego okresu 214 r. o 2,8% większa. Wykres 4. Mały ruch graniczny cudzoziemców na granicy polsko-ukraińskiej 25 tys. osób mln zł III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I kwartały Przekroczenia granicy Wydatki Szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską w ramach MRG w I kwartale 215 r. wyniosła 453,3 mln zł, co stanowiło 39,2% ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską. Wydatki te były o 36,9% niższe niż w poprzednim kwartale i o,2% niższe niż w analogicznym okresie 214 roku. Średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca przekraczającego granicę polsko-ukraińską w ramach MRG w I kwartale 215 r. wyniosły 416 zł (w poprzednim kwartale 582 zł), podczas gdy w I kwartale 214 r. 53 zł. 3 Rozporządzenie nr 1931/26 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 grudnia 26 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen (Dz.Urz. UE nr L 29 z dnia 3 lutego 27 r.); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1342/211 z dnia 13 grudnia 211 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/26 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną (Dz.Urz. UE nr L 347 z dnia 3 grudnia 211 r.). 4 Dane Komendy Głównej Straży Granicznej. ~ 6 ~

7 Granica polsko-rosyjska Na granicy polsko-rosyjskiej w ramach małego ruchu granicznego w I kwartale 215 r. Straż Graniczna odnotowała 27, tys. odpraw cudzoziemców, tj. o 32,8% mniej niż w IV kwartale 214 r. i o 34,7% mniej niż w porównywalnym okresie 214 r. W ramach MRG granicę tę przekroczyło także ok. 732,1 tys. Polaków 5, tj. o 1,3% więcej niż w kwartale poprzednim i o 1,7% mniej niż przed rokiem. Odprawy w ramach MRG stanowiły blisko połowę (47,9%) przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców, natomiast w przypadku Polaków ok. 91,8%. Wykres 5. Mały ruch graniczny na granicy polsko-rosyjskiej Cudzoziemcy Polacy tys. osób 1 mln zł 5 tys. osób 1 mln zł I II III IV I II III IV I kwartały I II III IV I II III IV I kwartały Przekroczenia granicy Wydatki Przekroczenia granicy Wydatki Szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko-rosyjską w ramach MRG w I kwartale 215 r. ukształtowała się na poziomie 62,6 mln zł, co stanowiło 47,5% ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających ten odcinek granicy. Wydatki te były o 38,5% niższe niż w poprzednim kwartale i o 4,4% niższe niż w I kwartale 214 roku. Wartość wydatków za granicą poniesionych przez Polaków w ramach MRG wyniosła 92,8 mln zł, co stanowiło 92,4% wydatków Polaków przekraczających odcinek granicy z Rosją. Wydatki te były wyższe o 9,3% w porównaniu z kwartałem poprzednim i o 12,% niższe w odniesieniu do wydatków w I kwartale poprzedniego roku. Średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca przekraczającego granicę polsko-rosyjską w ramach MRG w I kwartale 215 r. wyniosły 463 zł (w poprzednim kwartale 58 zł), podczas gdy przed rokiem 57 zł. Natomiast średnie wydatki poniesione za 5 Dane szacunkowe GUS. ~ 7 ~

8 granicą przez Polaka przekraczającego tę granicę w ramach MRG wyniosły 254 zł, w poprzednim kwartale 235 zł, a przed rokiem 283 zł. Delimitacja obszaru oddziaływania granicy Badania przeprowadzone w I kwartale 215 r. pokazują, że przekraczający lądową granicę Polski cudzoziemcy, podobnie jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 5 km od granicy 66,6% cudzoziemców i 65,6% Polaków, przy czym 48,8% cudzoziemców i 51,% Polaków mieszkało w pasie do 3 km od granicy. Natomiast w odległości powyżej 1 km od granicy zamieszkiwało 23,3% cudzoziemców i 18,6% Polaków przekraczających lądową granicę Polski. Tabl. 2. Struktura cudzoziemców i Polaków przekraczających lądową granicę Polski według odległości od granicy miejsca zamieszkania w I kwartale 215 r. Cudzoziemcy (nierezydenci) Polacy (rezydenci) Granica razem -5 km z tego 51-1 powyżej z tego razem -5 km 1 km powyżej 1 km w odsetkach Ogółem... 1, 66,6 48,8 17,8 1,1 23,3 1, 65,6 51, 14,6 15,9 18,6 zewnętrzna UE... 1, 68,2 5,8 17,4 19,9 11,9 1, 6,1 35,2 24,8 3, 9,9 z: Rosją... 1, 67,8 22,5 45,3 28, 4,2 1, 47,6 19,8 27,8 44,6 7,8 Białorusią... 1, 6,7 46,4 14,3 19,2 2,1 1, 83,9 48,2 35,7 8,9 7,2 Ukrainą... 1, 71,2 56,9 14,2 18,9 1, 1, 71,1 55,2 15,8 14,5 14,4 wewnętrzna UE... 1, 66,3 48,4 17,9 8, 25,7 1, 66, 52,3 13,7 14,7 19,3 z: Litwą... 1, 41,1 9,2 31,9 42, 16,9 1, 81,3 58,9 22,5 1,3 17,4 Słowacją... 1, 59,3 28,5 3,8 14,1 26,6 1, 48,2 29,4 18,8 28,5 23,3 Czechami... 1, 65,5 55,8 9,7 5, 29,5 1, 77,8 59,7 18,1 9,9 12,3 Niemcami... 1, 7,2 52,2 17,9 5,6 24,2 1, 62,5 53,7 8,8 14,7 22,8 Przekraczający lądową granicę Polski cudzoziemcy oraz Polacy najchętniej dokonywali zakupów w odległości do 5 km od granicy 8,9% cudzoziemców i 67,5% Polaków, przy czym 71,4% cudzoziemców i 52,6% Polaków dokonywało zakupów w pasie do 3 km od granicy. Natomiast w odległości powyżej 1 km od granicy zakupów dokonywało 12,1% cudzoziemców i 19,6% Polaków. ~ 8 ~

9 Tabl. 3. Struktura cudzoziemców i Polaków przekraczających lądową granicę Polski według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w I kwartale 215 r. Cudzoziemcy (nierezydenci) Polacy (rezydenci) Granica razem -5 km z tego 51-1 powyżej z tego razem -5 km 1 km powyżej 1 km w odsetkach Ogółem... 1, 8,9 71,4 9,5 7, 12,1 1, 67,5 52,6 14,9 12,9 19,6 zewnętrzna UE... 1, 7,9 54,8 16,1 21,6 7,4 1, 92,7 9,7 2, 2,7 4,6 z: Rosją... 1, 45,6 22,9 22,7 34,1 2,3 1, 98,2 96,5 1,6,8 1, Białorusią... 1, 42,6 16,4 26,2 49,3 8,1 1, 88,4 83,2 5,2 3,4 8,2 Ukrainą... 1, 86,2 75,2 11, 8,6 5,1 1, 85,3 84,1 1,3 5,6 9,1 wewnętrzna UE... 1, 83,1 75, 8, 3,8 13,1 1, 65,5 49,5 16, 13,7 2,8 z: Litwą... 1, 87,7 7,7 16,9 4,5 7,9 1, 36,1,5 35,6 2,1 61,8 Słowacją... 1, 85, 46,4 38,6 8, 6,9 1, 55,2 39,3 15,9 24,4 2,4 Czechami... 1, 86,3 82, 4,4 5,6 8,1 1, 74,4 55,8 18,6 13,6 12, Niemcami... 1, 8,8 79,3 1,6 1,9 17,2 1, 64,5 51,5 13, 11,5 24,1 Zasięg oddziaływania granicy określony na podstawie wyników badań, przy uwzględnieniu odległości od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów osób przekraczających granicę, przedstawiono na mapach 1 i 2. Mapa 1. Zasięg oddziaływania granicy na podstawie odległości od granicy miejsca zamieszkania cudzoziemców i Polaków przekraczających granicę Polski w I kwartale 215 r. ~ 9 ~

10 Większość cudzoziemców i Polaków przekraczających lądową granicę Polski mieszkała w pasie do 5 km od granicy: w przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski 68,2% cudzoziemców oraz 6,1% Polaków, a w przypadku wewnętrznej granicy UE odpowiednio 66,3% i 66,%. Mapa 2. Zasięg oddziaływania granicy na podstawie odległości od granicy miejsca dokonania zakupów przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 215 r. Najwięcej cudzoziemców objętych badaniem dokonywało zakupów w pasie do 5 km od granicy, w przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski 7,9% przekraczających, natomiast wewnętrznej granicy UE 83,1%. Z kolei odsetek Polaków dokonujących zakupów w pasie do 5 km od granicy zewnętrznej wyniósł 92,7% przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej 65,5%. Podsumowanie Z przeprowadzonej analizy wynika, że występuje zróżnicowanie badanych zjawisk na poszczególnych rodzajach i odcinkach granicy. W I kwartale 215 r. ok. 64% ogółu przyjazdów cudzoziemców do Polski związanych było z dokonaniem zakupów. Natomiast wyjazdy zagraniczne mieszkańców Polski dotyczyły w dużej mierze również zakupów ok. 4% oraz wypoczynku, rekreacji, wakacji ok. 36% (z tym, że na zewnętrznej granicy lądowej UE udziały te stanowiły odpowiednio ok. 9% i ok. 2%). Zróżnicowanie rodzaju ponoszonych wydatków wiąże się ze strukturą celów w jakich respondenci wyjeżdżają za granicę. Wśród cudzoziemców wydatki poniesione w Polsce na zakup towarów stanowiły ~ 1 ~

11 77%, a na usługi 23%, natomiast wśród mieszkańców Polski wyniosły one odpowiednio 44% i 56%. Spośród ogółu wydatków cudzoziemców w Polsce zdecydowana większość (ok. 84%) przypadała na mieszkańców krajów sąsiadujących z RP. Najwięcej na zakupy towarów i usług w Polsce wydali mieszkańcy Niemiec (4,9% ogółu wydatków cudzoziemców w Polsce) oraz Ukrainy (16,7%) i Białorusi (7,5%). 6 W przypadku mieszkańców Polski ok. 58% wydatków poniesionych za granicą przypadała na kraje sąsiadujące z Polską, najwięcej na Niemcy (34,% ogółu wydatków Polaków za granicą) oraz Czechy (1,2%) i Słowację (7,5%). 7 Wyniki prowadzonych badań zarówno wśród cudzoziemców (nierezydentów) jak i mieszkańców Polski pokazały, że największa intensywność zjawisk związanych z ruchem na granicy lądowej Polski występowała na obszarach położonych w pasie do 5 km wzdłuż granicy. Świadczy o tym między innymi wysoki odsetek osób przekraczających granicę, które ponosiły wydatki w tym pasie, jak również fakt, że mieszkańcy miejscowości zlokalizowanych na tym obszarze stanowili zdecydowaną większość wśród przekraczających granicę. Charakterystyczne też jest, że w przypadku wewnętrznej granicy UE na terenie Polski, odsetek cudzoziemców mieszkających na obszarze oddalonym powyżej 1 km od granicy był wyższy niż w przypadku granicy zewnętrznej. W przypadku granicy z Rosją, odsetek cudzoziemców dokonujących zakupów w odległości powyżej 1 km od granicy również był stosunkowo wysoki, co związane jest dodatkowo z występowaniem strefy małego ruchu granicznego specyficznej ze względu na zasięg terytorialny. Dla obszarów położonych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski wprowadzenie MRG było ważnym elementem ułatwiającym przekraczanie granicy. Uwagi metodyczne Prezentowaną informację opracowano na podstawie wyników badań Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej oraz Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach. Metodologia badań została przygotowana przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Badania prowadzone od 214 r. wspólnie przez te instytucje są wynikiem integracji kilku badań (w tym Badania obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski ). Dostarczają informacji na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych i bilansu płatniczego oraz obszarów transgranicznych. 6 Następnie Czech (7,1%), Słowacji (5,6%), Rosji (4,1%) i Litwy (2,5%). 7 Następnie na Rosję (2,9%), Litwę (1,9%), Ukrainę (1,4%) i Białoruś (,5%). ~ 11 ~

12 Badanie podróży cudzoziemców (nierezydentów) do Polski oraz ruchu pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej prowadzone jest w otoczeniu wybranych przejść granicznych z ruchem osobowym (w tym portów lotniczych i morskich), w dniach wylosowanych w taki sposób, by w kwartale każdy dzień tygodnia wystąpił jeden raz. Badaniem ruchu granicznego objęte są osoby i pojazdy przekraczające granicę Polski z krajami Unii Europejskiej na wybranych drogowych przejściach granicznych. Zliczane są pojazdy (z uwzględnieniem kraju rejestracji) oraz osoby przekraczające granicę w kierunku z Polski i do Polski. Badanie podróży cudzoziemców (nierezydentów) obejmuje wyjeżdżających z Polski przez wewnętrzną i zewnętrzną granicę UE na terenie Polski. Badaniu nie podlegają osoby przebywające w Polsce powyżej 1 roku (z wyjątkiem osób podróżujących w celach edukacyjnych i zdrowotnych). Dane dotyczące wydatków poniesionych przez cudzoziemców (nierezydentów) w Polsce uwzględniają towary zakupione w Polsce w celu odsprzedaży w kraju nierezydenta. Badanie uczestnictwa Polaków (rezydentów) w podróżach prowadzone jest w gospodarstwach domowych, w cyklu kwartalnym (w miesiącu następnym po kwartale), metodą wywiadu bezpośredniego. Badaniu nie podlegają osoby przebywające za granicą powyżej 1 roku (z wyjątkiem osób podróżujących w celach edukacyjnych i zdrowotnych). Prezentowane dane dotyczące wydatków rezydentów poniesionych za granicą obejmują wydatki finansowane tylko ze środków własnych (nie są wliczane wydatki finansowane przez zakład pracy oraz inne osoby i instytucje), uwzględniają towary zakupione za granicą w celu odsprzedaży w Polsce. Dane o ruchu granicznym na zewnętrznej granicy UE na terenie Polski pochodzą z Komendy Głównej Straży Granicznej i obejmują wszystkie przejścia graniczne (drogowe, kolejowe i rzeczne). Do szacowania ruchu granicznego na wewnętrznej granicy UE na terenie Polski oraz ruchu na granicy morskiej wykorzystywane są także wtórnie wyniki innych badań statystyki publicznej ( Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie, Transport morski i przybrzeżny ). Dane o ruchu granicznym dotyczą liczby przekroczeń granicy osoba przekraczająca granicę kilkakrotnie liczona jest tyle razy, ile razy granicę tę przekracza. W niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości ogółem ze względu na zaokrąglenia danych. Liczby te są poprawne pod względem merytorycznym. Prezentowane dane mają charakter wstępny. Publikacja Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 214 r. z rocznymi wynikami badań ukaże się w końcu października br. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Tel ~ 12 ~

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, wrzesień 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, czerwiec 216 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 216 roku Ruch graniczny W I kwartale 216 r. szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza

Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza data aktualizacji: 2016.03.30 Główny Urząd Statystyczny podsumował dane o ruchu granicznym oraz wydatkach cudzoziemców w Polsce i Polaków

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach

Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach data aktualizacji: 2016.09.28 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, sierpień 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wyniki wstępne Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy zewnętrznej Unii

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, 22 maja 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone dotychczas

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone dotychczas Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lutego 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wyniki wstępne Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Notatka informacyjna nr 1/2011 Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2013 roku

Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE ODDZIAŁ W CHEŁMIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lulin, lipiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lulin.stat.gov.pl Badanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny Sylabus Mały ruch graniczny Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Rodzaj Liczba godzin w semestrze: Przedmioty wprowadzające Założenia i cele Forma zaliczenia Treści programowe: Symbol (numer) Państwowa

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 1. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą dr Maksym Ferenc Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania" Lublin 4-5 czerwca 2009 rok www.fkconsulting.biz

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Józef Wojtak Kierownik Oddziału w Przemyślu. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Józef Wojtak Kierownik Oddziału w Przemyślu. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie Józef Wojtak Kierownik Oddziału w Przemyślu Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. Badanie jest prowadzone w otoczeniu wybranych przejść drogowych na wewnętrznej i zewnętrznej granicy

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O BADANIACH

INFORMACJE OGÓLNE O BADANIACH INFORMACJE OGÓLNE O BADANIACH Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wschodnia granica Polski stała się równocześnie zewnętrzną granicą Wspólnoty, nabierając tym samym szczególnego znaczenia. Dalszym

Bardziej szczegółowo

KONTROLA MIGRACYJNA W ASPEKCIE SPECYFIKI WSPÓLNEJ GRANICY ORAZ WZAJEMNYCH REALACJI POLSKA - UKRAINA

KONTROLA MIGRACYJNA W ASPEKCIE SPECYFIKI WSPÓLNEJ GRANICY ORAZ WZAJEMNYCH REALACJI POLSKA - UKRAINA Projekt Polskie doświadczenia w kontroli nielegalnej migracji lekcja dla Ukrainy w kontekście realizacji umowy o readmisji jest współfinansowany w ramach polskiej pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP

Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP BMP-0713-1-113/2016/PS Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację numer 5527 Posłów na Sejm RP Pani Agnieszki Pomaskiej, Pana Piotra Cieślińskiego, Pani

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego.

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego. Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Lublin, 27 listopada 2013 r. Strategii Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm Zasady odpowiedzialności przewoźników Obowiązek nakładania kar na przewoźnika na gruncie prawa unijnego regulują przepisy Konwencji Wykonawczej do układu Schengen z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

Turystyka w 2003 roku

Turystyka w 2003 roku Warszawa, 23 lipca 2004 r. Turystyka w 2003 roku W ostatnich dniach, Główny Urząd Statystyczny wydał publikację "Turystyka w 2003 roku", zawierającą dane o zasobach i wykorzystaniu turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski

Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski Lata - info@eu-consult.pl Główne zmiany środowiska szacowania Zmiana systemu klasyfikacji statystycznej z PKD 2004 na PKD 2007 Akcesja Polski do Strefy Schengen

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/wazne-informacje/3114,poradnik-sdm.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 01:39 Poradnik ŚDM Autor: Łukasz Mazek 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://strazgraniczna.pl/pl/wazne-informacje/2153,straz-graniczna-w-schengen.html Wygenerowano: Środa, 20 września 2017, 18:17 Straż Graniczna w Schengen Autor:

Bardziej szczegółowo

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r.

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r. Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska 11 grudnia 2015 r. Trendy społeczno-gospodarcze Czynniki wywierające wpływ na ruch turystyczny: Sytuacja polityczna na Ukrainie, Konflikt

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej Katarzyna Kaczmarek Agenda Trochę historii Zmiany na granicach po wejściu do strefy Schengen i zmiany zadań SG Zmiany strukturalne Zmiany zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 30.11.2015 r. Turystyczne obiekty noclegowe 1 Prezentowane informacje dotyczą obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/informacje-praktyczne/przepisy-celne/8164,przepisy-celne.html Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:23 Przepisy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 31.1.216 r. Turystyczne obiekty noclegowe 1 na obszarach nadmorskich 2 Uwaga: Począwszy od danych za 216 r. w statystyce dotyczącej turystycznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami, działając

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych

Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych i ruchu granicznego Tomasz Komornicki IGiPZ PAN Strategia dla granic spotkanie robocze 24.02.2009 FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

biorąc pod uwagę specyfikę położenia geograficznego Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej,

biorąc pod uwagę specyfikę położenia geograficznego Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami", działając

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.2.2014 r. COM(2014) 74 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie dotyczące wdrożenia i funkcjonowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 17.11.217 r. Notatka informacyjna Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym Prezentowane informacje dotyczą obiektów noclegowych posiadających

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r.

OBWIESZCZENIE. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r. PROJEKT stan na dzień 19.11.2008 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2013 r.

Wydatki na kulturę w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, 1 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wydatki na kulturę w 2013 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa

Bardziej szczegółowo