PROGRAM / PROGRAMME I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA ) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZ-KOZARYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM / PROGRAMME I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008 2012) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZ-KOZARYN"

Transkrypt

1 I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA ) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZA-KOZARYNA 1 ST VARMIA-MASURIA REPORT SESSION (FOR YEARS ) DEDICATED TO THE MEMORY OF PROF. J. OKULICZ-KOZARYN Giżycko, października 2013 r. PROGRAM / PROGRAMME ORGANIZATORZY / ORGANIZERS

2

3 24 października 2013 r Otwarcie I Warmińsko-Mazurskiej Sesji Sprawozdawczej 9.45 prof. dr hab. W. Nowakowski Jerzy Okulicz-Kozaryn hołd mistrzowi / Jerzy Okulicz-Kozaryn pay Master s respects Sesja poświęcona pamięci J. Okulicza-Kozaryna Projekt Szurpiły. Inicjatywa prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna i jej konsekwencje badawcze" / Session dedicated to the Memory of J. Okulicz-Kozaryn Szurpiły Project. The initiative of Prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn and its research consequences PROWADZĄCY: prof. dr hab. W. Nowakowski dr hab. A. Bitner-Wróblewska Projekt Szurpiły. Inicjatywa Prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna i jej konsekwencje badawcze / Szurpiły Project. The initiative of Prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn and its research consequences dr M. Engel Jaćwieskie ośrodki grodowe w IX XIII wieku. Geneza, rozwój i upadek / Yatving hillfort centres in 9 13 th century. Origin, development and decline mgr G. Iwanowska Grodzisko w Jeglińcu w świetle nowych badań / Hillfort at Jegliniec in the light of new research mgr C. Sobczak LiDAR na Suwalszczyźnie. Wyniki lotniczego skanowania laserowego i ich archeologiczna interpretacja / LiDAR in Suwalki area. Results of airborne laser scanning and their archaeological interpretation mgr P. Wroniecki Czy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Rzecz o drogach i bezdrożach w interpretacji wyników badań geofizycznych casus Szurpiły / Do all roads lead to Rome? Remarks on roads and unbeaten tracks in the interpretation of geophysical surveys results Szurpiły casus dr W. Wróblewski, mgr L. Jończyk, A. Troncik Metodyka używania wykrywaczy metali we współczesnej praktyce archeologicznej. Przykład badań jaćwieskiego kompleksu osadniczego w Szurpiłach k/suwałk / Methodology of the use of metal detectors in modern archaeology. An example of researches of Yatvings settlement complex at Szurpiły dyskusja i przerwa kawowa Sesja: Od epoki kamienia po okres przedrzymski / Session: From the Stone Age to the Pre-Roman Iron Age PROWADZĄCY: dr M. Hoffmann dr hab. Z. Sulgostowska, prof. IAE PAN Wyniki 45 lat badań wykopaliskowych osadnictwa paleolitycznego i mezolitycznego w Polsce północno-wschodniej / Results of 45 years of excavations on Palaeolithic and Mesolithic sites in NE Poland mgr E. Jurzysta Osadnictwo schyłkowopaleolityczne w Surażu w świetle wyników badań sondażowych na stanowiskach 14 i 97 / The Final Paleolithic Settlement in Suraż, prov. Podlaskie, in context of results of initial research of sites 14 and 97

4 12.40 dr J. Łapo, dr M. Zabilska-Kunek, mgr M. Makowiecka, dr hab. D. Makowiecki, prof. UMK Osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich odkryta w centrum dzisiejszych Mikołajek, pow. mrągowski, w świetle wyników badań archeologicznych i przyrodniczych / A settlement of the western Baltic culture discovered in the centre of Mikołajki (the Mrągowo district) in the light of archaeological and bioarchaeological data mgr M. Nowakowska Projekt Wyspa. Wyspa na jeziorze Legińskim osada czy miejsce kultu? Wyniki badań wykopaliskowych i prospekcji podwodnej / Island Project. Island on the Legińskie Lake settlement or the sacred place? Results of archaeological excavations and underwater survey mgr B. Kaczyński Osadnictwo kultury kurhanów zachodniobałtyjskich oraz kultury wielbarskiej w świetle badań sondażowych na stanowiskach III, IV, VI, IX oraz XI w Wojciechowie, pow. Lidzbark Warmiński / West Balt Barrow Culture and Wielbark Culture settlement in a light of recent excavation in Wojciechowo (sites III, IV, VI, IX, XI), district Lidzbark Warmiński dr A. Maciałowicz Kultura przeworska na północnym Mazowszu i pograniczu Mazur w młodszym okresie przedrzymskim / The Przeworsk Culture in northern Masovia and in Masurian borderland during the Late Pre-Roman Period dyskusja, przerwa obiadowa Sesja: Okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów / Session: Antiquity and the Great Migration Period PROWADZĄCY: dr hab. M. Karczewski mgr P. Iwanicki Kształtowanie się osadnictwa kultury bogaczewskiej w dolinie Gołdapy, na podstawie badań z lat / The formation of Bogaczewo Culture settlement in the Gołdapa River basin, based on the researches in dr A. Cieśliński, dr A. Rau Nowe znaleziska z późnego okresu rzymskiego i z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na Warmii / Neue Funde aus der spätrömischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit in Ermland / New finds from the Late Roman Period and the Early Migration Period in Varmia mgr I. Mellin-Wyczółkowska Cmentarzysko w Robawach stan. XXIII: Nowe źródła do badań nad kontaktami interregionalnymi i obrządkiem pogrzebowym w dorzeczu Gubra w okresie rzymskim i wędrówek ludów / Cemetery in Robawy, site 23: New materials for the research of interregional contacts and burial rituals in Guber river basin in Roman Period and Migration Period mgr A. Jaremek, mgr A. Wiśniewska Wyniki sondażowych badań wykopaliskowych na cmentarzysku z okresu wędrówek ludów w Łężanach, stan. IV / Results of trial excavations of the cemetery of the Migration Period, Łężany, site IV dr P. Szymański Kurhan z grobami piętrowymi z okresu wędrówek ludów na cmentarzysku w Czerwonym Dworze koło Gołdapi / Barrow with layered burials from the Migration Period in the cemetery in Czerwony Dwór near Gołdap dr T. Nowakiewicz Stanowisko bagienne w Czaszkowie, gm. Piecki: zarys problematyki badawczej / The bog-site at Czaszkowo: an outline of research problems dr A. Rzeszotarska-Nowakiewicz Analiza zabytków ze stanowiska bagiennego w Czaszkowie / The analysis of finds from the bog site at Czaszkowo dr M. Rudnicki Uwagi na temat zapinek typu Purda /Remarks on the Purda type fibulas dyskusja

5 17.30 Sesja posterowa/poster Session dr M. Rudnicki, mgr A. Grzegorczyk Wyniki badań na cmentarzysku grupy olsztyńskiej w Burdągu, pow. szczycieński (dawn. Burdungen, Kr. Neidenburg). Sezony / Results of excavation of the Olsztyn group cemetery in Burdąg, district Szczytno (former Burdungen, Kr. Neidenburg). Years mgr D. Wyczółkowski, mgr M. Wyczółkowski Średniowieczny system odwadniający w Jezioranach, woj. warmińsko-mazurskie / Medieval drainage system in Jeziorany, prov. Warmińsko-Mazurskie 25 października 2013 r. Sesja: Ekologia Krucjat. Wstępne wyniki polskiej części projektu ( ) / Session: The Ecology of Crusading. The preliminary results of Polish part of the Project ( ) PROWADZĄCY: dr A. Brown 9.15 dr A. Pluskowski, dr A. Brown, dr R. Banerjea, dr. hab D. Makowiecki, prof. UMK, dr K. Seetah, dr M. Jarzębowski, dr K. Klavins, dr J. Kreem Ekologia krucjat. Oddziaływanie na środowisko naturalne podboju, kolonizacji oraz religijnej konwersji w regionie Morza Bałtyckiego w średniowieczu / The Ecology of Crusading. The Environmental Impact of Conquest, Colonisation and Religious Conversion in the Medieval Baltic 9.30 dr hab. M. Karczewski Grodzisko Święta Góra w Staświnach w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Dzieje zasiedlania przed i po podboju krzyżackim / The fort hill Sacred Hill in Staświny village in the Great Masurian Lakeland. The history of settlement before and after the Teutonic Conquest 9.45 dr M. Karczewska Późnośredniowieczna i wczesnonowożytna wieś Staświny w komturii brandenburskiej (Polska NE) w świetle źródeł archeologicznych / The Late Medieval and Early Modern History village Staświny in the Brandenburg Commandery (NE Poland) in the light of archaeological data dr A. Brown Przekształcenia średniowiecznego krajobrazu w strefie południowowschodniobałtyckiej: podbój i kolonizacja czytelne w krajobrazach pogranicza w świetle badań paleośrodowiskowych / Medieval landscape transformation in the south-eastern Baltic: palaeoenvironmental perspectives on the conquest and colonization of frontier landscapes dr R. Banerjea Rola geoarcheologii w poznaniu genezy i funkcji nawarstwień Świętej Góry (Staświny), Mazury, Polska / The Role of Geoarchaeology in Understanding the Formation and Function of Swieța Góra (Staświny), Masuria, Poland dr hab. D. Makowiecki, prof. UMK, dr M. Zabilska-Kunek, dr A. Pluskowski, dr K. Seetah Zooarcheologia krucjat/ The Zooarhaeology of the Crusading dyskusja i przerwa kawowa

6 Sesja: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych I: grody, zamki / Session: From the Early Middle Ages to the Modern Era 1. Hillforts and Castles PROWADZĄCY: dr hab. K. Grążawski, prof. UWM dr J. Łapo, mgr J. Janowski Czy jest tu jeszcze zamek"? Badania w Zabroście Wielkim, stan. I, Góra Zamkowa, pow. Węgorzewski / Is there still a castle? Research in Zabrost Wielki, site Castle Hill I, district Węgorzewo mgr M. Wojciechowska, mgr M. Wyczółkowski Grodziska z terenu Barcji / The hillforts from the Bartia land mgr D. Gazda, mgr J. Jezierska Badania archeologiczne obiektu warownego w Bogdanach w latach / Archaeological research of fortified settlement in Bogdany in years mgr D. Gazda, mgr J. Jezierska Podsumowanie badań archeologicznych obiektu warownego w Starym Dzierzgoniu na Górze Zamkowej w latach / Recapitulation of Archeological Research of a Fortified Settlement in Old Dzierzgoń on Castle Hill in years dr S. Wadyl Badania wczesnośredniowiecznych grodzisk z dorzecza górnej Drwęcy w latach / Excavations of the Early Medieval hillforts in the Upper Drwęca river basin in dr J. Ościłowski Patrząc na południe. Badania grodzisk na Mazowszu północnowschodnim / Looking to the South. The excavations of the hillforts in north-eastern Mazovia dyskusja i przerwa kawowa Sesja: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych II: kontakty interkulturowe i zwyczaje pogrzebowe / Session: From the Early Middle Ages to the Modern Era 2. Intercultural contacts and funerary rites PROWADZĄCY: dr hab. D. Makowiecki, prof. UMK dr R. Shiroukhov Kontakty między Prusami a Kurami od XI do początków XIII w. w świetle źródeł archeologicznych / Contacts between Prussians and Curonians in the 11 th - early 13 th centuries, according to the archaeological data mgr L. Jończyk W królestwie Pikula. Obrządek pogrzebowy wczesnośredniowiecznej Jaćwieży / In the kingdom of Pikulas. Yotvingian burial rites in the Early Middle Ages prof. dr hab. V. Kulakov Badania wczesnośredniowiecznego cmentarzyska Mały Kaup w latach / Excavations of the Early Medieval cemetery Small Kaup in dr W. Wróblewski Obrządek pogrzebowy Prusów wczesnego średniowiecza w świetle najnowszych badań / Burial rites of the Old Prussians in the Early Medieval Period in the light of new researches dyskusja i przerwa obiadowa

7 Sesja: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych III: zamki i miasta / Session: From the Early Middle Ages to the Modern Era 3. Castles and towns PROWADZĄCY: dr M. Marcinkowski dr M. Marcinkowski, mgr U. Sieńkowska, mgr J. Fonferek Badania na terenie dawnego zamku krzyżackiego w Elblągu / Excavations in the area of a former Teutonic Castle in Elbląg dr A. Koperkiewicz Bezławki badania Instytutu Archeologii UG w latach / Bezławki Castle - archaeological excavations by the Institute of Archaeology (Gdańsk University) in the years dr hab. K. Grążawski, prof. UWM Koncepcja i wstępne wyniki badań w Bratianie i Kurzętniku / Conception and preliminary results of excavations in Kurzętnik and Bratian mgr P. Godlewska Badania na wzgórzu zamkowym w Kurzętniku lipiec/sierpień 2012 / The research on the castle hill in Kurzętnik July/August mgr D. Gazda Badania Misji Pomezańsko-Bałtyckiej na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku w 2011 roku / Archaeological Pomesanian-Baltic Mission research of Frombork Cathedral Hilltop in dr A. Koperkiewicz Badania archeologiczne ośrodków staromiejskich Warmii i Mazur w latach / Archaeological research of medieval towns/centres in Warmia and Mazury mgr B. Banach Relikty średniowiecznych umocnień w Pudlągu / The remains of medieval fortifications at Pudląg mgr K. Martyka Żelazne elementy włóczni i oszczepów z dawnych kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wstępne wyniki badań metaloznawczych i bronioznawczych / Iron parts of shafted weapons form former East- Prussia in collection of Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn. Preliminary results of material and attribute analyses dyskusja i przerwa kawowa Sesja: Archeologia środowiskowa/ Session: Environmental Archaeology PROWADZĄCY: dr hab. A. Bitner-Wróblewska mgr M. Szal, dr hab. M. Kupryjanowicz Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego w rejonie jeziora Salęt (Pojezierze Mrągowskie) w średniowieczu / Anthropogenic environmental changes in the vicinity of Lake Salęt (Mrągowo Lake District) in the Middle Ages mgr M. Wyczółkowski Archeologia krajobrazu dawnych ziem pruskich: wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Poganowie stan. IV stan i perspektywy badań / Landscape archaeology of former Prussia land: Early Medieval settlement complex in Poganowo site 4 - present status and future prospects for research mgr M. Wyczółkowski, mgr I. Mellin-Wyczółkowska Archeologia leśna: Historia w cieniu drzew / Woodland archaeology: History in the shadows of the trees dyskusja i zakończenie obrad

8 SPONSORZY

I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008 2012)

I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008 2012) INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

Bardziej szczegółowo

Dzień pierwszy 2 czerwca 2016 r. Panel I - Ekomarina

Dzień pierwszy 2 czerwca 2016 r. Panel I - Ekomarina Dzień pierwszy 2 czerwca 2016 r. 9.00 Otwarcie II Warmińsko-Mazurskiej Sesji Sprawozdawczej Sesja: Dzieje archeologii Warmii i Mazur / Session: The history of archaeology of Warmia and Mazury 9.20 dr hab.

Bardziej szczegółowo

II Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza

II Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza II Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza Pod honorowym patronatem Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdaleny Gawin, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Giżycko,

Bardziej szczegółowo

Zakresy tematyczne prac dyplomowych, które mogą być przygotowywane przez studentów pod kierunkiem pracowników Instytutu Archeologii UKSW

Zakresy tematyczne prac dyplomowych, które mogą być przygotowywane przez studentów pod kierunkiem pracowników Instytutu Archeologii UKSW Zakresy tematyczne prac dyplomowych, które mogą być przygotowywane przez studentów pod kierunkiem pracowników Instytutu Archeologii UKSW Prof. dr hab. Martin Gojda Prace w języku angielskim The development

Bardziej szczegółowo

Mikroregion Jeziora Legińskiego

Mikroregion Jeziora Legińskiego Mikroregion Jeziora Legińskiego fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna dajna weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU KRZYSZTOF DĄBROWSKI BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU W sierpniu 1963 r. kontynuowano 1 prace badawcze na cmentarzysku lateńsko- -rzymskim. Na obszarze 1026 m 2 odkryto i wyeksplorowano

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego

pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego KOŁOBRZEG Wczesne miasto nad Bałtykiem / pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK WYDAWNICTWO TRIO

Bardziej szczegółowo

dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych

dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych wdrażanie najnowszych technik dokumentacyjnych ustalanie standardów

Bardziej szczegółowo

Dzień 1. (6. września 2016 r.)

Dzień 1. (6. września 2016 r.) Dzień 1. (6. września 2016 r.) od 11:00 Rejestracja uczestników (Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław, ul. Więzienna 6) 12:30-13.00 Przywitanie uczestników i otwarcie

Bardziej szczegółowo

ŚWIaToWIT IX (l)/b 2011

ŚWIaToWIT IX (l)/b 2011 ŚWIaToWIT IX (l)/b 2011 SzuRpiły, St. 8 ( MoSiężySko ), woj. podlaskie. Badania w Roku 2011 W Szurpiłach, pow. suwalski, woj. podlaskie, znajduje się największy znany obecnie kompleks stanowisk z okresu

Bardziej szczegółowo

instytut archeologii umcs w lublinie Horodysko Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza Badania pod redakcją Tomasza Dzieńkowskiego

instytut archeologii umcs w lublinie Horodysko Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza Badania pod redakcją Tomasza Dzieńkowskiego instytut archeologii umcs w lublinie Horodysko Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza Badania 2004 2005 pod redakcją Tomasza Dzieńkowskiego lublin 2016 3 Spis treści Wprowadzenie 7 ŚRodowisKo naturalne

Bardziej szczegółowo

Ekonomie, monetyzacja i społeczeństwo na ziemiach zachodniosłowiańskich od 800 do 1200 r.

Ekonomie, monetyzacja i społeczeństwo na ziemiach zachodniosłowiańskich od 800 do 1200 r. Burmistrz Wolina oraz Urząd Miasta i Gminy Wolin Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie IAE PAN, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH ZABYTKOM NA ODSIECZ! SZLAKIEM GRODÓW, ZAMKÓW I TWIERDZ

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH ZABYTKOM NA ODSIECZ! SZLAKIEM GRODÓW, ZAMKÓW I TWIERDZ EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH ZABYTKOM NA ODSIECZ! SZLAKIEM GRODÓW, ZAMKÓW I TWIERDZ PIĄTEK, 11 WRZEŚNIA INAUGURACJA EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH godz.11.00

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ MAcIAłoWIcZ (PL. 105 106) terminie 28.06 24.07.2010 r. przeprowadzono badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury przeworskiej

ANDRZEJ MAcIAłoWIcZ (PL. 105 106) terminie 28.06 24.07.2010 r. przeprowadzono badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury przeworskiej światowit VIII (XLIX)/B 2009 2010 ANDRZEJ MAcIAłoWIcZ GoŁęBiEWo (D. TAuBENDoRf), WoJ. WARMińSKo-MAZuRSKiE. BADANiA W RoKu 2010 (PL. 105 106) W terminie 28.06 24.07.2010 r. przeprowadzono badania wykopaliskowe

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA epoka kamienia Środkowej Polski, - badania wykopaliskowe w Janisławicach 25-30 kwietnia 2012

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA epoka kamienia Środkowej Polski, - badania wykopaliskowe w Janisławicach 25-30 kwietnia 2012 WYCIECZKA DYDAKTYCZNA epoka kamienia Środkowej Polski, - badania wykopaliskowe w Janisławicach 25-30 kwietnia 2012 Prowadzący - mgr Maciej Ehlert, dr Mirosław Masojć Grupy - III rok st. licencjackich,

Bardziej szczegółowo

Grodziska Pomorza Wschodniego

Grodziska Pomorza Wschodniego Jerzy Sikora Zakład Archeologii Pomorza Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Grodziska Pomorza Wschodniego Syllabus Opis przedmiotu Pomorze Wschodnie we wczesnym średniowieczu stanowi obszar stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gralak BIBLIOGRAFIA

Tomasz Gralak BIBLIOGRAFIA Tomasz Gralak BIBLIOGRAFIA 1996 1. Konczewski P., Dąbrowa T., Opalińska M., Gralak T., Kwaśnica K., Żuchliński P. Osada kultury łużyckiej Ślęża Plasterki, woj. Wrocławskie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne,

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim

Wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim Załącznik nr 5 Wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim Stanisławski Błażej 1997. The Early Medieval Slavonic Pottery from Wolin-Harbour and a Process of the Distribution of the Ceramic,

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-mazurskie wita 2015-10-07 11:30:59

Warmińsko-mazurskie wita 2015-10-07 11:30:59 Warmińsko-mazurskie wita 2015-10-07 11:30:59 2 Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najstabilniej rozwijających się gospodarczo regionów Polski, przy czym jednym z najmniej zanieczyszczonych.

Bardziej szczegółowo

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00 pon 13:15-14:45 pon 13:15-14:45 pon 15:00-16:30 pon 15:00-16:30 pon 16:45-18:15 pon 18:30-20:00 wt 8:00-9:30

Bardziej szczegółowo

JERZY ANTONIEWICZ w 95. rocznicę urodzin

JERZY ANTONIEWICZ w 95. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH JERZY ANTONIEWICZ w 95. rocznicę urodzin bibliografia podmiotowo-przedmiotowa zestawienie w wyborze Suwałki, 2014 2 I. CZĘŚĆ PODMIOTOWA WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland)

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) Special Volume 3 (2012), pp. 257 269 Maciej Karczewski Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) in Wiebke Bebermeier Robert Hebenstreit Elke Kaiser Jan Krause

Bardziej szczegółowo

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata Uchwała Nr XXXV/490/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata Uchwała Nr XXXV/490/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2013 r. Zestawienie wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych dla Miasta Słupska wykaz, jest spisem ruchomym podlegającym ciągłej weryfikacji. W chwili sporządzania zestawienia, trwa aktualizacja miejsc

Bardziej szczegółowo

Mene Tekel Peres. MENE, TEKEL, PERES THE DEVELOPMENT OF METROLOGY AND SPACE PERCEPTION IN PREHISTORY Wrocław, 8th-10th May 2013

Mene Tekel Peres. MENE, TEKEL, PERES THE DEVELOPMENT OF METROLOGY AND SPACE PERCEPTION IN PREHISTORY Wrocław, 8th-10th May 2013 MENE, TEKEL, PERES THE DEVELOPMENT OF METROLOGY AND SPACE PERCEPTION IN PREHISTORY Wrocław, 8th-10th May 2013 MENE, TEKEL, PERES ROZWÓJ METROLOGII I SPOSOBÓW WIDZENIA PRZESTRZENI W PRADZIEJACH Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Joanna Abramów, Wykorzystanie interdyscyplinarnych analiz w archeologii na przykładzie wczesnośredniowiecznej osady w Kałdusie (stan.

Joanna Abramów, Wykorzystanie interdyscyplinarnych analiz w archeologii na przykładzie wczesnośredniowiecznej osady w Kałdusie (stan. 2004 Joanna Abramów, Wykorzystanie interdyscyplinarnych analiz w archeologii na przykładzie wczesnośredniowiecznej osady w Kałdusie (stan. 2); ekoarcheologia/archeologia podwodna; promotor prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Ile pucharów lejkowatych mieści się w jednym komputerze? Zdjęcia lotnicze i GIS w archeologii

Ile pucharów lejkowatych mieści się w jednym komputerze? Zdjęcia lotnicze i GIS w archeologii Ile pucharów lejkowatych mieści się w jednym komputerze? Zdjęcia lotnicze i GIS w archeologii Wojciech Mania Zakład Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Fotointerpretacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

O T O M I N O KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO GEZ STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE. Średniowiecze - ślad osadnictwa

O T O M I N O KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO GEZ STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE. Średniowiecze - ślad osadnictwa Średniowiecze - ślad osadnictwa na obszarze: 1/4 4 Okres rzymski - osada na obszarze: 2/2 2 Średniowiecze - osada na obszarze: 3/3 3 Epoka kamienia - punkt osadnictwa na obszarze: 5/35 35 Neolit - punkt

Bardziej szczegółowo

Wyniki naboru 2012 - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych - nabór 1

Wyniki naboru 2012 - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych - nabór 1 Wyniki naboru 2012 - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych - nabór 1 numer zadania numer w EBOI nazwa wnioskodawcy nazwa zadania Kwota dofinansowania organizacyjn ej ocena wartości

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Archeologia historyczna - Seminarium magisterskie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00 pon 13:15-14:45 pon 13:15-14:45 pon 15:00-16:30 pon 15:00-16:30 pon 16:45-18:15 pon 18:30-20:00 wt 8:00-9:30

Bardziej szczegółowo

Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów

Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria t. VI/VII: 2009/2010, z. 1: Archeologia, s. 443-447 ISSN 0076-5236 Andrzej Kuczkowski Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów

Bardziej szczegółowo

Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej po obu stronach Odry

Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej po obu stronach Odry POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM NAUKOWE pod tytułem: Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej po obu stronach Odry (Man and environment in the preindustrial era on both sides of the Odra River) and

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW A LED ICY MUSAEUM PRIMORUM PRI CIPUM EX STIRPE PIASTEA I LED ICA STUDIA LED ICKIE X LEDNICA POZNAŃ 2010 7 SPIS TREŚCI Przedmowa (A. M. Wyrwa)... 15 Preface... 15 Tomasz Merta

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 22 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 22 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

MACIEJ KARCZEWSKI (IH

MACIEJ KARCZEWSKI (IH ŚWIATOWID T O M ANNA GRĘZAK (IA UW), MACIEJ KARCZEWSKI (IH V (XLVI) FASC. B -2003 MAŁGORZATA KARCZEWSKA (IH UB), UB) W S T Ę P N E WYNIKI D W U N A S T E G O S E Z O N U PRAC W Y K O P A L I S K O W Y

Bardziej szczegółowo

ARTUR GRABAREK (PL ) PóLKo (PGR), WoJ. MAZoWiECKiE. BADANiA W RoKu 2010

ARTUR GRABAREK (PL ) PóLKo (PGR), WoJ. MAZoWiECKiE. BADANiA W RoKu 2010 światowit VIII (XLIX)/B 2009 2010 ARTUR GRABAREK PóLKo (PGR), WoJ. MAZoWiECKiE. BADANiA W RoKu 2010 (PL. 130 131) S tanowisko AZP 60-67/29, w obrębie geodezyjnym Pólko PGR, gm. Piaseczno, położone jest

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Brzeźno Wielkie, leży w obrębie krainy

Miejscowość Brzeźno Wielkie, leży w obrębie krainy raport 2005-2006, s. 33-43 isbn 978-83-63260-00-2 Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński Ratownicze badania wykopaliskowe w Brzeźnie Wielkim na stanowisku 24, gm. Starogard Gdański, woj. pomorskie Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

U HANDLARZY BRONIĄ POLICJANCI ODNALEŹLI PRZEDMIOTY, KTÓRYCH LUDZIE UŻYWALI 1,5 TYSIĄCA LAT TEMU

U HANDLARZY BRONIĄ POLICJANCI ODNALEŹLI PRZEDMIOTY, KTÓRYCH LUDZIE UŻYWALI 1,5 TYSIĄCA LAT TEMU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/116354,u-handlarzy-bronia-policjanci-odnalezli-przedmioty-ktorych-ludzie-uzywali-15-ty s.html Wygenerowano: Niedziela, 29 stycznia 2017, 14:37 Strona

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Załącznik nr 2 do Uchwały nr 57/671/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 8 września 2009 r. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia

Bardziej szczegółowo

niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności : Autorzy oraz / : Authors and: Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach:

niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności : Autorzy oraz / : Authors and: Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: Lake Nidajno near Czaszkowo in Masuria: Tomasz Nowakiewicz, a unique sacrificial Aleksandra site from Late Rzeszotarska-Nowakiewicz Antiquity Publikacja wydana

Bardziej szczegółowo

http://www.rcin.org.pl

http://www.rcin.org.pl Archeologia Polski, t. XXXVIII : 1993, z. I PL ISSN 0003-8180 MAŁGORZATA WINIARSKA-KABACIŃSKA ANALIZA FUNKCJONALNA OSTRZA KOŚCIANEGO ZBROJONEGO KRZEMIENNYMI WKŁADKAMI Z TŁOKOWA, WOJ. OLSZTYŃSKIE 1 Analizę

Bardziej szczegółowo

Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach. II. komunikat z prac w 2012 roku

Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach. II. komunikat z prac w 2012 roku Pieniny Przyroda i Człowiek 14: 185 192 (2016) Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach. II. komunikat z prac w 2012 roku The second research announcement on archaeological surface research in

Bardziej szczegółowo

on-line: https://repozytorium.amu.edu.pl http://amu.academia.edu/ewabugaj http://www.researchgate.net/profile/ewa_bugaj/publications/

on-line: https://repozytorium.amu.edu.pl http://amu.academia.edu/ewabugaj http://www.researchgate.net/profile/ewa_bugaj/publications/ EWA BUGAJ - WYKAZ PUBLIKACJI - LIST OF PUBLICATIONS on-line: https://repozytorium.amu.edu.pl http://amu.academia.edu/ewabugaj http://www.researchgate.net/profile/ewa_bugaj/publications/ Monografie - Books

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji muzealnych wraz z cennikiem

Tematy lekcji muzealnych wraz z cennikiem Tematy lekcji muzealnych wraz z cennikiem UWAGA Lekcja i - grupa do 30, - grupa do 25 (chyba, że w cenniku podano inaczej), lekcja w szkole - liczebność grupy zgodna z liczbą uczniów w klasie. PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

samolotem szybciej i wygodniej!

samolotem szybciej i wygodniej! Na WARMIĘ i MAZURY, samolotem szybciej i wygodniej! Polska Rada Biznesu, Warszawa 16.10.2007 r. jest regionem: Zamieszkałym przez 1,4 mln mieszkańców. Gęstość zaludnienia średnio - 60 osób/km 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA UNIWERSYTECKIE CENTRUM ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI STUDIA Z DZIEJÓW WOJSKOWOŚCI, BUDOWNICTWA, KULTURY

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA UNIWERSYTECKIE CENTRUM ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI STUDIA Z DZIEJÓW WOJSKOWOŚCI, BUDOWNICTWA, KULTURY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA UNIWERSYTECKIE CENTRUM ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI STUDIA Z DZIEJÓW WOJSKOWOŚCI, BUDOWNICTWA, KULTURY TORUŃ 2007 Spis treści ARTYKUŁY Profesor Andrzej Nowakowski

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

D w a g r o t y k u l t u r y p r z e w o r s k i e j z o k r e s u r z y m s k i e g o PRZYPADKOW O ODKRYTE W OKOLICACH IŁŻY

D w a g r o t y k u l t u r y p r z e w o r s k i e j z o k r e s u r z y m s k i e g o PRZYPADKOW O ODKRYTE W OKOLICACH IŁŻY Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VIII, 2006 S y l w e s t e r S a d o w s k i D w a g r o t y k u l t u r y p r z e w o r s k i e j z o k r e s u r z y m s k i e g o PRZYPADKOW O ODKRYTE W OKOLICACH

Bardziej szczegółowo

ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego. posiedzenie 12 grudnia 2016

ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego. posiedzenie 12 grudnia 2016 ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego posiedzenie 12 grudnia 2016 STAN ORGANIZACYJNY 98 ODDZIAŁÓW GMINNYCH?? 19 ODDZIAŁÓW POWIATOWYCH Jednostki tzw. nieoperacyjne?? STAN ORGANIZACYJNY 2011 2016

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

DR LESZEK GARDEŁA CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYKŁADY GOŚCINNE 2005-2014

DR LESZEK GARDEŁA CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYKŁADY GOŚCINNE 2005-2014 DR LESZEK GARDEŁA CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYKŁADY GOŚCINNE 2005-2014 48: Gardeła L. 2014b: Rekonstruowanie śmierci. Artystyczne wizualizacje pochówków z epoki wikingów Wykład gościnny wygłoszony

Bardziej szczegółowo

Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim

Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim komplementarność działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji naukowej 181. Alicja Dobrosielska

Sprawozdanie z konferencji naukowej 181. Alicja Dobrosielska Sprawozdanie z konferencji naukowej 181 Alicja Dobrosielska SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ I KULTURĄ BAŁTÓW COLLOQUIA BALTICA II, OLSZTYN 26 28 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Światowit Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Światowit Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny Wydawnictw Instytutu Archeologii UW: Kazimierz Lewartowski Światowit Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor: Franciszek M. Stępniowski (f.stepniowski@uw.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

CMENTARZYSKO GERMAŃSKICH ELIT W CENTRUM BURSZTYNOWEGO WYBRZEŻA - WEKLICE, GM. ELBLĄG

CMENTARZYSKO GERMAŃSKICH ELIT W CENTRUM BURSZTYNOWEGO WYBRZEŻA - WEKLICE, GM. ELBLĄG Kalisia na bursztynowym szlaku 2011 pp. 123-130 MAGDALENA NATUNIEWICZ-SEKUŁA Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa CMENTARZYSKO GERMAŃSKICH ELIT W CENTRUM BURSZTYNOWEGO WYBRZEŻA - WEKLICE, GM.

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Bibliografia archeologiczna Przasnysza i okolic

Bibliografia archeologiczna Przasnysza i okolic Ewa Kawałkowa Bibliografia archeologiczna Przasnysza i okolic W poniżej zamieszczonej bibliografii uwzględniono publikacje dotyczące badań na terenie Przasnysza i jego najbliższych okolic oraz te prace

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOTLIWOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ WYSTĘPOWANIA PRZYMROZKÓW W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ W LATACH

CZĘSTOTLIWOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ WYSTĘPOWANIA PRZYMROZKÓW W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ W LATACH Acta Agrophysica, 2004, 3(1), 35-41 CZĘSTOTLIWOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ WYSTĘPOWANIA PRZYMROZKÓW W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ W LATACH 1971-2000 Ewa Dragańska, Iwona Rynkiewicz, Monika Panfil Katedra Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

Anna Longa Gdańsk ul. Ostrołęcka 16/ Gdańsk Tel PROGRAM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 2 W ŁEBIE (AZP 3-34/2)

Anna Longa Gdańsk ul. Ostrołęcka 16/ Gdańsk Tel PROGRAM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 2 W ŁEBIE (AZP 3-34/2) Anna Longa Gdańsk 02.06.2015 ul. Ostrołęcka 16/8 80-180 Gdańsk Tel. 501 275753 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Słupsku u. Jaracza 6 76-200 Słupsk Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Wyniki analizy ceramiki. EWA MARCZAK ( a

Wyniki analizy ceramiki. EWA MARCZAK ( a EWA MARCZAK ( a uw) CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE Z OKRESU WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W STASINIE, WOJ. MAZOWIECKIE. W Y N I K I BADAŃ POWIERZCHNIOWYCH. KOMUNIKAT (PL. 2 8-2 9 ) fragmentów glinianych naczyń i drobnych

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

BARToSZ KoNTNy, MAGDALENA NATUNIEWIcZ-SEKUłA (PL. 150)

BARToSZ KoNTNy, MAGDALENA NATUNIEWIcZ-SEKUłA (PL. 150) światowit VIII (XLIX)/B 2009 2010 BARToSZ KoNTNy, MAGDALENA NATUNIEWIcZ-SEKUłA WEKLiCE, ST. 7, WoJ. WARMińSKo-MAZuRSKiE. BADANiA W RoKu 2009 (PL. 150) c mentarzysko birytualne w Weklicach 1 należy do największych

Bardziej szczegółowo

SKARB Z PIOTRAWINA JESZCZE RAZ ODNALEZIONY

SKARB Z PIOTRAWINA JESZCZE RAZ ODNALEZIONY Teka Kom. Hist. OL PAN, 2010, VII, 11-15 SKARB Z PIOTRAWINA JESZCZE RAZ ODNALEZIONY Katarzyna Pisarek-Małyszek Katedra Archeologii Polski, Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zespół osadniczy w Szurpiłach. Marcin Engel, Cezary Sobczak

Wstęp. Zespół osadniczy w Szurpiłach. Marcin Engel, Cezary Sobczak Marcin Engel, Cezary Sobczak Nie tylko archeologia. Interdyscyplinarne badania wielokulturowego zespołu osadniczego w Szurpiłach na Suwalszczyźnie Wstęp Wielokulturowy zespół osadniczy w Szurpiłach zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac licencjackich powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie w latach 2009-2014

Wykaz prac licencjackich powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie w latach 2009-2014 Wykaz prac licencjackich powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie w latach 2009-2014 2009 B i g o s Katarzyna Maria: Obrządek pogrzebowy Słowian w świetle wyników badań cmentarzyska kurhanowego

Bardziej szczegółowo

1.1 BADANIA WYKOPALISKOWE W TARGOWISKU, POW. WIELICKI. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1.1 BADANIA WYKOPALISKOWE W TARGOWISKU, POW. WIELICKI. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Jacek Górski, Bartłomiej Konieczny Badania wykopaliskowe w Targowisku, pow. wielicki. Zagadnienia wstępne Via Archaeologica. Źródła z badań Badania wykopaliskowych wykopaliskowe w Targowisku, pow. wielicki.

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Gniezno 2015 Publikacja towarzysząca wystawie Dawna wytwórczość na ziemiach polskich zorganizowanej w dniach 29 kwietnia 4 października 2015

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. Tom 1

Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. Tom 1 Materiały do Archeologii Warmii i Mazur Tom 1 Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku Materiały do Archeologii Warmii i Mazur Tom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łężany. cemetery of the Roman Period and the Migration Period in the Mrągowo Lake District

Łężany. cemetery of the Roman Period and the Migration Period in the Mrągowo Lake District Łężany cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim cemetery of the Roman Period and the Migration Period in the Mrągowo Lake District Łężany cmentarzysko z okresu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania Programu

Podsumowanie wdrażania Programu Podsumowanie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim W latach 2007-2013 samorządy województw pełniły funkcje instytucji wdrażających dla sześciu

Bardziej szczegółowo

JERZy M. łapo, JANUSZ JANoWSKI (PL )

JERZy M. łapo, JANUSZ JANoWSKI (PL ) światowit VIII (XLIX)/B 2009 2010 JERZy M. łapo, JANUSZ JANoWSKI KAL, WySiECZA, STuLiChy, WoJ. WARMińSKo-MAZuRSKiE. BADANiA W LATACh 2008 2010. DoLiNA WęGoRAPy DZiAŁALNość WSPóLNEJ EKSPEDyCJi instytutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 4/27/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany numeracji dróg gminnych na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

miejsce obrad: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3

miejsce obrad: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3 miejsce obrad: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3 SESJA I - PRADZIEJE - WCZESNE ŚREDNIOWIECZE I DZIEŃ (21 listopada 2013 r.) 9.30 Powitanie uczestników i oficjalne otwarcie

Bardziej szczegółowo

OKN - 4 / / 2012 Kętrzyn r. II Działalność statutowa Muzeum Działalność merytoryczna

OKN - 4 / / 2012 Kętrzyn r. II Działalność statutowa Muzeum Działalność merytoryczna OKN - 4 / / 2012 Kętrzyn 30.01.2012 r Sprawozdanie z działalności Muzeum im Wojciecha Kętrzyńskiego w 2011 r. I Formy prawne 1.Muzeum z dniem 15.06. wprowadziło sezon letni Muzeum. Podniesiono cenę biletu

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy badań archeologicznych nad socjotopografią Torunia

Stan i perspektywy badań archeologicznych nad socjotopografią Torunia Archaeologia Historica Polona tom 23, 2015 Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu http://dx.doi.org/10.12775/ahp.2015.004 TOMASZ GÓRZYŃSKI, RYSZARD KAŹMIERCZAK Stan i perspektywy

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII

STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII KRAKÓW LUBLIN GDAŃSK WARSZAWA 2015 Spis treści Od redakcji... 11 STUDIA Krzysztof Goźdź-Roszkowski (Łódź) Posiadanie pro melioratione dóbr kościelnych przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Dziedzictwo kulturowe w lasach

PROGRAM. Dziedzictwo kulturowe w lasach PROGRAM Trzeciej konferencji naukowej Konserwacja zapobiegawcza środowiska w rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego Dziedzictwo kulturowe w lasach Warszawa, 24-25.10.2013 r. Pod patronatem DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Załącznik nr 16 do OPZ Lp Nazwa zabytku Miejscowość Gmina Powiat Województwo Nr rejestru 1. Założenie pałacowo-parkowe i folwark Sztynort Węgorzewo Węgorzewo

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Sprawozdawcza BISKUPIN 2011 Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach maja 2011 r.

V Konferencja Sprawozdawcza BISKUPIN 2011 Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach maja 2011 r. 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 S t r o n a SPIS ABSTRAKTÓW Gąski stan. 21. Wielofazowe cmentarzysko kurhanowe w świetle badao z lat 2009-2010 Badania archeologiczne na Starym Rynku w Bydgoszczy Wczesnośredniowieczny

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo