PROGRAM / PROGRAMME I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA ) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZ-KOZARYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM / PROGRAMME I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008 2012) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZ-KOZARYN"

Transkrypt

1 I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA ) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZA-KOZARYNA 1 ST VARMIA-MASURIA REPORT SESSION (FOR YEARS ) DEDICATED TO THE MEMORY OF PROF. J. OKULICZ-KOZARYN Giżycko, października 2013 r. PROGRAM / PROGRAMME ORGANIZATORZY / ORGANIZERS

2

3 24 października 2013 r Otwarcie I Warmińsko-Mazurskiej Sesji Sprawozdawczej 9.45 prof. dr hab. W. Nowakowski Jerzy Okulicz-Kozaryn hołd mistrzowi / Jerzy Okulicz-Kozaryn pay Master s respects Sesja poświęcona pamięci J. Okulicza-Kozaryna Projekt Szurpiły. Inicjatywa prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna i jej konsekwencje badawcze" / Session dedicated to the Memory of J. Okulicz-Kozaryn Szurpiły Project. The initiative of Prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn and its research consequences PROWADZĄCY: prof. dr hab. W. Nowakowski dr hab. A. Bitner-Wróblewska Projekt Szurpiły. Inicjatywa Prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna i jej konsekwencje badawcze / Szurpiły Project. The initiative of Prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn and its research consequences dr M. Engel Jaćwieskie ośrodki grodowe w IX XIII wieku. Geneza, rozwój i upadek / Yatving hillfort centres in 9 13 th century. Origin, development and decline mgr G. Iwanowska Grodzisko w Jeglińcu w świetle nowych badań / Hillfort at Jegliniec in the light of new research mgr C. Sobczak LiDAR na Suwalszczyźnie. Wyniki lotniczego skanowania laserowego i ich archeologiczna interpretacja / LiDAR in Suwalki area. Results of airborne laser scanning and their archaeological interpretation mgr P. Wroniecki Czy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Rzecz o drogach i bezdrożach w interpretacji wyników badań geofizycznych casus Szurpiły / Do all roads lead to Rome? Remarks on roads and unbeaten tracks in the interpretation of geophysical surveys results Szurpiły casus dr W. Wróblewski, mgr L. Jończyk, A. Troncik Metodyka używania wykrywaczy metali we współczesnej praktyce archeologicznej. Przykład badań jaćwieskiego kompleksu osadniczego w Szurpiłach k/suwałk / Methodology of the use of metal detectors in modern archaeology. An example of researches of Yatvings settlement complex at Szurpiły dyskusja i przerwa kawowa Sesja: Od epoki kamienia po okres przedrzymski / Session: From the Stone Age to the Pre-Roman Iron Age PROWADZĄCY: dr M. Hoffmann dr hab. Z. Sulgostowska, prof. IAE PAN Wyniki 45 lat badań wykopaliskowych osadnictwa paleolitycznego i mezolitycznego w Polsce północno-wschodniej / Results of 45 years of excavations on Palaeolithic and Mesolithic sites in NE Poland mgr E. Jurzysta Osadnictwo schyłkowopaleolityczne w Surażu w świetle wyników badań sondażowych na stanowiskach 14 i 97 / The Final Paleolithic Settlement in Suraż, prov. Podlaskie, in context of results of initial research of sites 14 and 97

4 12.40 dr J. Łapo, dr M. Zabilska-Kunek, mgr M. Makowiecka, dr hab. D. Makowiecki, prof. UMK Osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich odkryta w centrum dzisiejszych Mikołajek, pow. mrągowski, w świetle wyników badań archeologicznych i przyrodniczych / A settlement of the western Baltic culture discovered in the centre of Mikołajki (the Mrągowo district) in the light of archaeological and bioarchaeological data mgr M. Nowakowska Projekt Wyspa. Wyspa na jeziorze Legińskim osada czy miejsce kultu? Wyniki badań wykopaliskowych i prospekcji podwodnej / Island Project. Island on the Legińskie Lake settlement or the sacred place? Results of archaeological excavations and underwater survey mgr B. Kaczyński Osadnictwo kultury kurhanów zachodniobałtyjskich oraz kultury wielbarskiej w świetle badań sondażowych na stanowiskach III, IV, VI, IX oraz XI w Wojciechowie, pow. Lidzbark Warmiński / West Balt Barrow Culture and Wielbark Culture settlement in a light of recent excavation in Wojciechowo (sites III, IV, VI, IX, XI), district Lidzbark Warmiński dr A. Maciałowicz Kultura przeworska na północnym Mazowszu i pograniczu Mazur w młodszym okresie przedrzymskim / The Przeworsk Culture in northern Masovia and in Masurian borderland during the Late Pre-Roman Period dyskusja, przerwa obiadowa Sesja: Okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów / Session: Antiquity and the Great Migration Period PROWADZĄCY: dr hab. M. Karczewski mgr P. Iwanicki Kształtowanie się osadnictwa kultury bogaczewskiej w dolinie Gołdapy, na podstawie badań z lat / The formation of Bogaczewo Culture settlement in the Gołdapa River basin, based on the researches in dr A. Cieśliński, dr A. Rau Nowe znaleziska z późnego okresu rzymskiego i z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na Warmii / Neue Funde aus der spätrömischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit in Ermland / New finds from the Late Roman Period and the Early Migration Period in Varmia mgr I. Mellin-Wyczółkowska Cmentarzysko w Robawach stan. XXIII: Nowe źródła do badań nad kontaktami interregionalnymi i obrządkiem pogrzebowym w dorzeczu Gubra w okresie rzymskim i wędrówek ludów / Cemetery in Robawy, site 23: New materials for the research of interregional contacts and burial rituals in Guber river basin in Roman Period and Migration Period mgr A. Jaremek, mgr A. Wiśniewska Wyniki sondażowych badań wykopaliskowych na cmentarzysku z okresu wędrówek ludów w Łężanach, stan. IV / Results of trial excavations of the cemetery of the Migration Period, Łężany, site IV dr P. Szymański Kurhan z grobami piętrowymi z okresu wędrówek ludów na cmentarzysku w Czerwonym Dworze koło Gołdapi / Barrow with layered burials from the Migration Period in the cemetery in Czerwony Dwór near Gołdap dr T. Nowakiewicz Stanowisko bagienne w Czaszkowie, gm. Piecki: zarys problematyki badawczej / The bog-site at Czaszkowo: an outline of research problems dr A. Rzeszotarska-Nowakiewicz Analiza zabytków ze stanowiska bagiennego w Czaszkowie / The analysis of finds from the bog site at Czaszkowo dr M. Rudnicki Uwagi na temat zapinek typu Purda /Remarks on the Purda type fibulas dyskusja

5 17.30 Sesja posterowa/poster Session dr M. Rudnicki, mgr A. Grzegorczyk Wyniki badań na cmentarzysku grupy olsztyńskiej w Burdągu, pow. szczycieński (dawn. Burdungen, Kr. Neidenburg). Sezony / Results of excavation of the Olsztyn group cemetery in Burdąg, district Szczytno (former Burdungen, Kr. Neidenburg). Years mgr D. Wyczółkowski, mgr M. Wyczółkowski Średniowieczny system odwadniający w Jezioranach, woj. warmińsko-mazurskie / Medieval drainage system in Jeziorany, prov. Warmińsko-Mazurskie 25 października 2013 r. Sesja: Ekologia Krucjat. Wstępne wyniki polskiej części projektu ( ) / Session: The Ecology of Crusading. The preliminary results of Polish part of the Project ( ) PROWADZĄCY: dr A. Brown 9.15 dr A. Pluskowski, dr A. Brown, dr R. Banerjea, dr. hab D. Makowiecki, prof. UMK, dr K. Seetah, dr M. Jarzębowski, dr K. Klavins, dr J. Kreem Ekologia krucjat. Oddziaływanie na środowisko naturalne podboju, kolonizacji oraz religijnej konwersji w regionie Morza Bałtyckiego w średniowieczu / The Ecology of Crusading. The Environmental Impact of Conquest, Colonisation and Religious Conversion in the Medieval Baltic 9.30 dr hab. M. Karczewski Grodzisko Święta Góra w Staświnach w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Dzieje zasiedlania przed i po podboju krzyżackim / The fort hill Sacred Hill in Staświny village in the Great Masurian Lakeland. The history of settlement before and after the Teutonic Conquest 9.45 dr M. Karczewska Późnośredniowieczna i wczesnonowożytna wieś Staświny w komturii brandenburskiej (Polska NE) w świetle źródeł archeologicznych / The Late Medieval and Early Modern History village Staświny in the Brandenburg Commandery (NE Poland) in the light of archaeological data dr A. Brown Przekształcenia średniowiecznego krajobrazu w strefie południowowschodniobałtyckiej: podbój i kolonizacja czytelne w krajobrazach pogranicza w świetle badań paleośrodowiskowych / Medieval landscape transformation in the south-eastern Baltic: palaeoenvironmental perspectives on the conquest and colonization of frontier landscapes dr R. Banerjea Rola geoarcheologii w poznaniu genezy i funkcji nawarstwień Świętej Góry (Staświny), Mazury, Polska / The Role of Geoarchaeology in Understanding the Formation and Function of Swieța Góra (Staświny), Masuria, Poland dr hab. D. Makowiecki, prof. UMK, dr M. Zabilska-Kunek, dr A. Pluskowski, dr K. Seetah Zooarcheologia krucjat/ The Zooarhaeology of the Crusading dyskusja i przerwa kawowa

6 Sesja: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych I: grody, zamki / Session: From the Early Middle Ages to the Modern Era 1. Hillforts and Castles PROWADZĄCY: dr hab. K. Grążawski, prof. UWM dr J. Łapo, mgr J. Janowski Czy jest tu jeszcze zamek"? Badania w Zabroście Wielkim, stan. I, Góra Zamkowa, pow. Węgorzewski / Is there still a castle? Research in Zabrost Wielki, site Castle Hill I, district Węgorzewo mgr M. Wojciechowska, mgr M. Wyczółkowski Grodziska z terenu Barcji / The hillforts from the Bartia land mgr D. Gazda, mgr J. Jezierska Badania archeologiczne obiektu warownego w Bogdanach w latach / Archaeological research of fortified settlement in Bogdany in years mgr D. Gazda, mgr J. Jezierska Podsumowanie badań archeologicznych obiektu warownego w Starym Dzierzgoniu na Górze Zamkowej w latach / Recapitulation of Archeological Research of a Fortified Settlement in Old Dzierzgoń on Castle Hill in years dr S. Wadyl Badania wczesnośredniowiecznych grodzisk z dorzecza górnej Drwęcy w latach / Excavations of the Early Medieval hillforts in the Upper Drwęca river basin in dr J. Ościłowski Patrząc na południe. Badania grodzisk na Mazowszu północnowschodnim / Looking to the South. The excavations of the hillforts in north-eastern Mazovia dyskusja i przerwa kawowa Sesja: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych II: kontakty interkulturowe i zwyczaje pogrzebowe / Session: From the Early Middle Ages to the Modern Era 2. Intercultural contacts and funerary rites PROWADZĄCY: dr hab. D. Makowiecki, prof. UMK dr R. Shiroukhov Kontakty między Prusami a Kurami od XI do początków XIII w. w świetle źródeł archeologicznych / Contacts between Prussians and Curonians in the 11 th - early 13 th centuries, according to the archaeological data mgr L. Jończyk W królestwie Pikula. Obrządek pogrzebowy wczesnośredniowiecznej Jaćwieży / In the kingdom of Pikulas. Yotvingian burial rites in the Early Middle Ages prof. dr hab. V. Kulakov Badania wczesnośredniowiecznego cmentarzyska Mały Kaup w latach / Excavations of the Early Medieval cemetery Small Kaup in dr W. Wróblewski Obrządek pogrzebowy Prusów wczesnego średniowiecza w świetle najnowszych badań / Burial rites of the Old Prussians in the Early Medieval Period in the light of new researches dyskusja i przerwa obiadowa

7 Sesja: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych III: zamki i miasta / Session: From the Early Middle Ages to the Modern Era 3. Castles and towns PROWADZĄCY: dr M. Marcinkowski dr M. Marcinkowski, mgr U. Sieńkowska, mgr J. Fonferek Badania na terenie dawnego zamku krzyżackiego w Elblągu / Excavations in the area of a former Teutonic Castle in Elbląg dr A. Koperkiewicz Bezławki badania Instytutu Archeologii UG w latach / Bezławki Castle - archaeological excavations by the Institute of Archaeology (Gdańsk University) in the years dr hab. K. Grążawski, prof. UWM Koncepcja i wstępne wyniki badań w Bratianie i Kurzętniku / Conception and preliminary results of excavations in Kurzętnik and Bratian mgr P. Godlewska Badania na wzgórzu zamkowym w Kurzętniku lipiec/sierpień 2012 / The research on the castle hill in Kurzętnik July/August mgr D. Gazda Badania Misji Pomezańsko-Bałtyckiej na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku w 2011 roku / Archaeological Pomesanian-Baltic Mission research of Frombork Cathedral Hilltop in dr A. Koperkiewicz Badania archeologiczne ośrodków staromiejskich Warmii i Mazur w latach / Archaeological research of medieval towns/centres in Warmia and Mazury mgr B. Banach Relikty średniowiecznych umocnień w Pudlągu / The remains of medieval fortifications at Pudląg mgr K. Martyka Żelazne elementy włóczni i oszczepów z dawnych kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wstępne wyniki badań metaloznawczych i bronioznawczych / Iron parts of shafted weapons form former East- Prussia in collection of Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn. Preliminary results of material and attribute analyses dyskusja i przerwa kawowa Sesja: Archeologia środowiskowa/ Session: Environmental Archaeology PROWADZĄCY: dr hab. A. Bitner-Wróblewska mgr M. Szal, dr hab. M. Kupryjanowicz Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego w rejonie jeziora Salęt (Pojezierze Mrągowskie) w średniowieczu / Anthropogenic environmental changes in the vicinity of Lake Salęt (Mrągowo Lake District) in the Middle Ages mgr M. Wyczółkowski Archeologia krajobrazu dawnych ziem pruskich: wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Poganowie stan. IV stan i perspektywy badań / Landscape archaeology of former Prussia land: Early Medieval settlement complex in Poganowo site 4 - present status and future prospects for research mgr M. Wyczółkowski, mgr I. Mellin-Wyczółkowska Archeologia leśna: Historia w cieniu drzew / Woodland archaeology: History in the shadows of the trees dyskusja i zakończenie obrad

8 SPONSORZY

I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008 2012)

I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008 2012) INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

Bardziej szczegółowo

Mikroregion Jeziora Legińskiego

Mikroregion Jeziora Legińskiego Mikroregion Jeziora Legińskiego fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna dajna weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU KRZYSZTOF DĄBROWSKI BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU W sierpniu 1963 r. kontynuowano 1 prace badawcze na cmentarzysku lateńsko- -rzymskim. Na obszarze 1026 m 2 odkryto i wyeksplorowano

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego

pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego KOŁOBRZEG Wczesne miasto nad Bałtykiem / pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK WYDAWNICTWO TRIO

Bardziej szczegółowo

dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych

dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych wdrażanie najnowszych technik dokumentacyjnych ustalanie standardów

Bardziej szczegółowo

Ekonomie, monetyzacja i społeczeństwo na ziemiach zachodniosłowiańskich od 800 do 1200 r.

Ekonomie, monetyzacja i społeczeństwo na ziemiach zachodniosłowiańskich od 800 do 1200 r. Burmistrz Wolina oraz Urząd Miasta i Gminy Wolin Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie IAE PAN, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH ZABYTKOM NA ODSIECZ! SZLAKIEM GRODÓW, ZAMKÓW I TWIERDZ

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH ZABYTKOM NA ODSIECZ! SZLAKIEM GRODÓW, ZAMKÓW I TWIERDZ EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH ZABYTKOM NA ODSIECZ! SZLAKIEM GRODÓW, ZAMKÓW I TWIERDZ PIĄTEK, 11 WRZEŚNIA INAUGURACJA EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2009 NA WARMII I MAZURACH godz.11.00

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ MAcIAłoWIcZ (PL. 105 106) terminie 28.06 24.07.2010 r. przeprowadzono badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury przeworskiej

ANDRZEJ MAcIAłoWIcZ (PL. 105 106) terminie 28.06 24.07.2010 r. przeprowadzono badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury przeworskiej światowit VIII (XLIX)/B 2009 2010 ANDRZEJ MAcIAłoWIcZ GoŁęBiEWo (D. TAuBENDoRf), WoJ. WARMińSKo-MAZuRSKiE. BADANiA W RoKu 2010 (PL. 105 106) W terminie 28.06 24.07.2010 r. przeprowadzono badania wykopaliskowe

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA epoka kamienia Środkowej Polski, - badania wykopaliskowe w Janisławicach 25-30 kwietnia 2012

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA epoka kamienia Środkowej Polski, - badania wykopaliskowe w Janisławicach 25-30 kwietnia 2012 WYCIECZKA DYDAKTYCZNA epoka kamienia Środkowej Polski, - badania wykopaliskowe w Janisławicach 25-30 kwietnia 2012 Prowadzący - mgr Maciej Ehlert, dr Mirosław Masojć Grupy - III rok st. licencjackich,

Bardziej szczegółowo

Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej po obu stronach Odry

Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej po obu stronach Odry POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM NAUKOWE pod tytułem: Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej po obu stronach Odry (Man and environment in the preindustrial era on both sides of the Odra River) and

Bardziej szczegółowo

Grodziska Pomorza Wschodniego

Grodziska Pomorza Wschodniego Jerzy Sikora Zakład Archeologii Pomorza Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Grodziska Pomorza Wschodniego Syllabus Opis przedmiotu Pomorze Wschodnie we wczesnym średniowieczu stanowi obszar stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim

Wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim Załącznik nr 5 Wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim Stanisławski Błażej 1997. The Early Medieval Slavonic Pottery from Wolin-Harbour and a Process of the Distribution of the Ceramic,

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-mazurskie wita 2015-10-07 11:30:59

Warmińsko-mazurskie wita 2015-10-07 11:30:59 Warmińsko-mazurskie wita 2015-10-07 11:30:59 2 Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najstabilniej rozwijających się gospodarczo regionów Polski, przy czym jednym z najmniej zanieczyszczonych.

Bardziej szczegółowo

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland)

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) Special Volume 3 (2012), pp. 257 269 Maciej Karczewski Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) in Wiebke Bebermeier Robert Hebenstreit Elke Kaiser Jan Krause

Bardziej szczegółowo

JERZY ANTONIEWICZ w 95. rocznicę urodzin

JERZY ANTONIEWICZ w 95. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH JERZY ANTONIEWICZ w 95. rocznicę urodzin bibliografia podmiotowo-przedmiotowa zestawienie w wyborze Suwałki, 2014 2 I. CZĘŚĆ PODMIOTOWA WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Ile pucharów lejkowatych mieści się w jednym komputerze? Zdjęcia lotnicze i GIS w archeologii

Ile pucharów lejkowatych mieści się w jednym komputerze? Zdjęcia lotnicze i GIS w archeologii Ile pucharów lejkowatych mieści się w jednym komputerze? Zdjęcia lotnicze i GIS w archeologii Wojciech Mania Zakład Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Fotointerpretacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW A LED ICY MUSAEUM PRIMORUM PRI CIPUM EX STIRPE PIASTEA I LED ICA STUDIA LED ICKIE X LEDNICA POZNAŃ 2010 7 SPIS TREŚCI Przedmowa (A. M. Wyrwa)... 15 Preface... 15 Tomasz Merta

Bardziej szczegółowo

Wyniki naboru 2012 - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych - nabór 1

Wyniki naboru 2012 - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych - nabór 1 Wyniki naboru 2012 - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych - nabór 1 numer zadania numer w EBOI nazwa wnioskodawcy nazwa zadania Kwota dofinansowania organizacyjn ej ocena wartości

Bardziej szczegółowo

Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów

Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria t. VI/VII: 2009/2010, z. 1: Archeologia, s. 443-447 ISSN 0076-5236 Andrzej Kuczkowski Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów

Bardziej szczegółowo

Joanna Abramów, Wykorzystanie interdyscyplinarnych analiz w archeologii na przykładzie wczesnośredniowiecznej osady w Kałdusie (stan.

Joanna Abramów, Wykorzystanie interdyscyplinarnych analiz w archeologii na przykładzie wczesnośredniowiecznej osady w Kałdusie (stan. 2004 Joanna Abramów, Wykorzystanie interdyscyplinarnych analiz w archeologii na przykładzie wczesnośredniowiecznej osady w Kałdusie (stan. 2); ekoarcheologia/archeologia podwodna; promotor prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 22 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 22 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności : Autorzy oraz / : Authors and: Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach:

niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności : Autorzy oraz / : Authors and: Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: Lake Nidajno near Czaszkowo in Masuria: Tomasz Nowakiewicz, a unique sacrificial Aleksandra site from Late Rzeszotarska-Nowakiewicz Antiquity Publikacja wydana

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Brzeźno Wielkie, leży w obrębie krainy

Miejscowość Brzeźno Wielkie, leży w obrębie krainy raport 2005-2006, s. 33-43 isbn 978-83-63260-00-2 Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński Ratownicze badania wykopaliskowe w Brzeźnie Wielkim na stanowisku 24, gm. Starogard Gdański, woj. pomorskie Miejscowość

Bardziej szczegółowo

on-line: https://repozytorium.amu.edu.pl http://amu.academia.edu/ewabugaj http://www.researchgate.net/profile/ewa_bugaj/publications/

on-line: https://repozytorium.amu.edu.pl http://amu.academia.edu/ewabugaj http://www.researchgate.net/profile/ewa_bugaj/publications/ EWA BUGAJ - WYKAZ PUBLIKACJI - LIST OF PUBLICATIONS on-line: https://repozytorium.amu.edu.pl http://amu.academia.edu/ewabugaj http://www.researchgate.net/profile/ewa_bugaj/publications/ Monografie - Books

Bardziej szczegółowo

http://www.rcin.org.pl

http://www.rcin.org.pl Archeologia Polski, t. XXXVIII : 1993, z. I PL ISSN 0003-8180 MAŁGORZATA WINIARSKA-KABACIŃSKA ANALIZA FUNKCJONALNA OSTRZA KOŚCIANEGO ZBROJONEGO KRZEMIENNYMI WKŁADKAMI Z TŁOKOWA, WOJ. OLSZTYŃSKIE 1 Analizę

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

CMENTARZYSKO GERMAŃSKICH ELIT W CENTRUM BURSZTYNOWEGO WYBRZEŻA - WEKLICE, GM. ELBLĄG

CMENTARZYSKO GERMAŃSKICH ELIT W CENTRUM BURSZTYNOWEGO WYBRZEŻA - WEKLICE, GM. ELBLĄG Kalisia na bursztynowym szlaku 2011 pp. 123-130 MAGDALENA NATUNIEWICZ-SEKUŁA Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa CMENTARZYSKO GERMAŃSKICH ELIT W CENTRUM BURSZTYNOWEGO WYBRZEŻA - WEKLICE, GM.

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji naukowej 181. Alicja Dobrosielska

Sprawozdanie z konferencji naukowej 181. Alicja Dobrosielska Sprawozdanie z konferencji naukowej 181 Alicja Dobrosielska SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ INTERDYSCYPLINARNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ I KULTURĄ BAŁTÓW COLLOQUIA BALTICA II, OLSZTYN 26 28 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim

Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim komplementarność działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

DR LESZEK GARDEŁA CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYKŁADY GOŚCINNE 2005-2014

DR LESZEK GARDEŁA CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYKŁADY GOŚCINNE 2005-2014 DR LESZEK GARDEŁA CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYKŁADY GOŚCINNE 2005-2014 48: Gardeła L. 2014b: Rekonstruowanie śmierci. Artystyczne wizualizacje pochówków z epoki wikingów Wykład gościnny wygłoszony

Bardziej szczegółowo

BARToSZ KoNTNy, MAGDALENA NATUNIEWIcZ-SEKUłA (PL. 150)

BARToSZ KoNTNy, MAGDALENA NATUNIEWIcZ-SEKUłA (PL. 150) światowit VIII (XLIX)/B 2009 2010 BARToSZ KoNTNy, MAGDALENA NATUNIEWIcZ-SEKUłA WEKLiCE, ST. 7, WoJ. WARMińSKo-MAZuRSKiE. BADANiA W RoKu 2009 (PL. 150) c mentarzysko birytualne w Weklicach 1 należy do największych

Bardziej szczegółowo

miejsce obrad: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3

miejsce obrad: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3 miejsce obrad: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3 SESJA I - PRADZIEJE - WCZESNE ŚREDNIOWIECZE I DZIEŃ (21 listopada 2013 r.) 9.30 Powitanie uczestników i oficjalne otwarcie

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac licencjackich powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie w latach 2009-2014

Wykaz prac licencjackich powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie w latach 2009-2014 Wykaz prac licencjackich powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie w latach 2009-2014 2009 B i g o s Katarzyna Maria: Obrządek pogrzebowy Słowian w świetle wyników badań cmentarzyska kurhanowego

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Gniezno 2015 Publikacja towarzysząca wystawie Dawna wytwórczość na ziemiach polskich zorganizowanej w dniach 29 kwietnia 4 października 2015

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania Programu

Podsumowanie wdrażania Programu Podsumowanie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim W latach 2007-2013 samorządy województw pełniły funkcje instytucji wdrażających dla sześciu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zespół osadniczy w Szurpiłach. Marcin Engel, Cezary Sobczak

Wstęp. Zespół osadniczy w Szurpiłach. Marcin Engel, Cezary Sobczak Marcin Engel, Cezary Sobczak Nie tylko archeologia. Interdyscyplinarne badania wielokulturowego zespołu osadniczego w Szurpiłach na Suwalszczyźnie Wstęp Wielokulturowy zespół osadniczy w Szurpiłach zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII

STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII KRAKÓW LUBLIN GDAŃSK WARSZAWA 2015 Spis treści Od redakcji... 11 STUDIA Krzysztof Goźdź-Roszkowski (Łódź) Posiadanie pro melioratione dóbr kościelnych przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. za rok 2012 Jan Gancewski Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Pruthenia za rok 2012 Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w roku sprawozdawczym 2012 było zorganizowanie wspólnie przez Towarzystwo oraz

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 4/27/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany numeracji dróg gminnych na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Pruthenia, t. IV, Olsztyn 2009, s. 327 330. nie nadesłał artykułu.

Pruthenia, t. IV, Olsztyn 2009, s. 327 330. nie nadesłał artykułu. Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26 27 marca 2003, pod redakcją Anny Bitner-Wróblewskiej, Seminarium Bałtyjskie, tom I, Warszawa 2007, ss. 519 + CD. Kultura bogaczewska...

Bardziej szczegółowo

AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS

AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS Andrzej Zalewski, Marcin Szlenk, Szymon Kijas a.zalewski@elka.pw.edu.pl s.kijas@elka.pw.edu.pl Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIE MUZEALNE ROKU SYBILLA 2006

WYDARZENIE MUZEALNE ROKU SYBILLA 2006 WYDARZENIE MUZEALNE ROKU SYBILLA 2006 GRAND PRIX Muzeum Architektury we Wrocławiu Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do połowy XX wieku Kategoria A WYSTAWY SZTUKI I

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO prof. Hanna Godlewska-Majkowska Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa hgodle@sgh.waw.pl 1 Ogólnie

Bardziej szczegółowo

Cennik działek rolnych - osada nad jeziorem Zaleckim

Cennik działek rolnych - osada nad jeziorem Zaleckim Cennik działek rolnych - osada nad jeziorem Zaleckim Nr Powierzchnia w m2 Cena zł / m 2 Cena łączna w zł Status 25/4 3002 59,0 177 118 dostępna 25/5 3002 59,0 177 118 dostępna 25/6 3002 59,0 177 118 dostępna

Bardziej szczegółowo

MAGICZNA FIGURKA Rzeżbiarski portret sprzed 1800 lat z osady kultury przeworskiej w Aleksandrowicach pod Krakowem

MAGICZNA FIGURKA Rzeżbiarski portret sprzed 1800 lat z osady kultury przeworskiej w Aleksandrowicach pod Krakowem ZABYTEK MIESIĄCA MAGICZNA FIGURKA Rzeżbiarski portret sprzed 1800 lat z osady kultury przeworskiej w Aleksandrowicach pod Krakowem Wystawa z cyklu: Zabytek miesiąca Kurator cyklu: Jacek Górski Autor Ryszard

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 1 KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH położona na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

AN INVITATION TO POLAND

AN INVITATION TO POLAND AN INVITATION TO POLAND Poland is a central European country situated to the south of the Baltic Sea, bordered on the west by the River Oder with the River Vistula running through the center of the country.

Bardziej szczegółowo

ARCHEOLOGIA POLSKI. http://rcin.org.pl

ARCHEOLOGIA POLSKI. http://rcin.org.pl ARCHEOLOGIA POLSKI INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ARCHEOLOGIA POLSKI TOM LIV Zeszyt 2 2009 WARSZAWA 2009 S k ł a d R e d a k c j i N a u k o w e j: Redaktor: MARIA DEKÓWNA Z ca

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Pyżewicz, Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Pyżewicz, Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katarzyna Pyżewicz, Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu REFERATY WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI Materiały krzemienne

Bardziej szczegółowo

Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 311 313

Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 311 313 Noty o autorach Białuński Grzegorz Prof. dr hab., Zakład Historii Krajów Nadbałtyckich, UWM, członek Towarzystwa Naukowego Pruthenia. Ważniejsze publikacje: Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich

Bardziej szczegółowo

http://www.rcin.org.pl

http://www.rcin.org.pl O S T A T N I E W Y D A W N I C T W A INSTYTUTU HISTORII KULTURY MATERIALNEJ PAN Zbigniew Bukowski, Studia nad południowym i południowo-wschodnim pograniczem kultury łużyckiej, Wrocław Warszawa Kraków

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU Olsztyn, dnia 13 maja 2010 r. Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/09/3.1 w ramach Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Dziedzictwo kulturowe w lasach

PROGRAM. Dziedzictwo kulturowe w lasach PROGRAM Trzeciej konferencji naukowej Konserwacja zapobiegawcza środowiska w rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego Dziedzictwo kulturowe w lasach Warszawa, 24-25.10.2013 r. Pod patronatem DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi.

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi. Gawrony 1.1. Dawne nazwy wsi. Gaffarum 1499 r., Gaffarn 1511 r., Gafern 1550 r., Gaffron 1555 r., Groß Gabern 1670 r., Groß Gafren 1679 r., Groß Gaffron- 1687/88 r., Gafffron i Groß Gaffron 1787 r., 1818

Bardziej szczegółowo

Mirosław Furmanek, Mirosław Masojć, Jerzy Piekalski

Mirosław Furmanek, Mirosław Masojć, Jerzy Piekalski A2 A-1 A-4 raport 2005-2006, s. 207-224 isbn 978-83-63260-00-2 Mirosław Furmanek, Mirosław Masojć, Jerzy Piekalski Wyniki badań ratowniczych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Bardziej szczegółowo

Historia. (na podstawie Wikipedii) Strona 1

Historia. (na podstawie Wikipedii) Strona 1 Historia (na podstawie Wikipedii) Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Periodyzacja...3 3 Nauki pomocnicze historii...3 3.A Archeologia...3 3.B Archiwistyka i archiwoznawstwo...4 3.C Chronologia...4 3.D

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru

Bardziej szczegółowo

WND-RPWM.04.02-28- 021/12. 2 910 071,95 zł 1 966 463,43 zł 99,40. Gmina Olsztynek WND-RPWM.04.02-28- 030/12. 3 046 432,35 zł 1 996 069,48 zł 94,00

WND-RPWM.04.02-28- 021/12. 2 910 071,95 zł 1 966 463,43 zł 99,40. Gmina Olsztynek WND-RPWM.04.02-28- 030/12. 3 046 432,35 zł 1 996 069,48 zł 94,00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/554/13/IV Zbiorcza lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowanie w Schemacie A w konkursie 01/12/4.2 w ramach Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania puzzli

Instrukcja przygotowania puzzli Instrukcja przygotowania puzzli 2 1 1. Wytnij puzzle. 2. Z wyciętych elementów ułóż mapę Polski zgodnie z zamieszczonym wzorem. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Wydawnictwa (s. 1, 2) oraz agencji fotograficznych:

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2010 NA WARMII I MAZURACH OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU PROGRAM wrzesień 2010 www.edd2010.pl Piątek, 10 września n EŁK INAUGURACJA EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2010 NA WARMII I MAZURACH

Bardziej szczegółowo

Tydzień Obywateli Europy na Warmii Mazurach

Tydzień Obywateli Europy na Warmii Mazurach Tydzień Obywateli Europy na Warmii Mazurach Ramowy Program Wydarzenia 14 18 października 2013r. I. Konferencje Konferencja pod tytułem: Europejski rynek pracy poznaj swoje prawa, PROGRAM KONFERENCJI 10.00-10.10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/479/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/479/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XL/479/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

XVIII SESJA POMORZOZNAWCZA za lata 2009 2011 (16 18 listopada 2011 r.)

XVIII SESJA POMORZOZNAWCZA za lata 2009 2011 (16 18 listopada 2011 r.) Muzeum Zamkowe w Malborku XVIII SESJA POMORZOZNAWCZA za lata 2009 2011 (16 18 listopada 2011 r.) Muzeum Zamkowe w Malborku przy współudziale Stowarzyszenia Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

kultura łużycka (epoka brązu) A - 280/70 neolit, późny okres lateński (kultura celtycka) neolit, wczesne średniowiecze, średniowiecze

kultura łużycka (epoka brązu) A - 280/70 neolit, późny okres lateński (kultura celtycka) neolit, wczesne średniowiecze, średniowiecze 134 stanowiska archeologiczne z obszaru Gminy Głubczyce, wpisane do rejestru zabytków archeologicznych województwa opolskiego, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Głubczyce wg stan po aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015

ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015 ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015 Zgodnie z Uchwałą 1/1/Z/2015 z dnia 24 stycznia 2015 roku Zarządu Warmińsko- Mazurskiego ZPN, przedstawiamy nową organizację

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

Lotniska i lądowiska Warmii i Mazur szansą rozwoju nowej formy turystyki lotniczej. Autor: Stanisław Tołwiński

Lotniska i lądowiska Warmii i Mazur szansą rozwoju nowej formy turystyki lotniczej. Autor: Stanisław Tołwiński Lotniska i lądowiska Warmii i Mazur szansą rozwoju nowej formy turystyki lotniczej Autor: Stanisław Tołwiński Konferencja : Turystyka Lotnicza możliwości i perspektywy Kętrzyn, 17 grudnia 2010 1 CEL OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 29 30/2009 WARSZAWA SPIS TREŚCI JOANNA MANTEL-NIEĆKO (1933 2009) Non omnis moriar Laura Łykowska, Stanisław Piłaszewicz......................... 11 Pani Profesor

Bardziej szczegółowo

temat wydarzenia / organizator Organizator: Urząd Miasta Nowego Miasta Lubawskiego

temat wydarzenia / organizator Organizator: Urząd Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Patronaty Wojewody 2014 data / czas trwania miejsce temat wydarzenia / organizator 26.04.2014 Olsztyn 26.04.2014 Olsztyn 27.04.2014 Olsztyn 01.05.2014 Gołdap 02.05.2014 Nowe Miasto Lubawskie X Olsztyński

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach. I. Historia badań i założenia metodyczne

Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach. I. Historia badań i założenia metodyczne Pieniny Przyroda i Człowiek 12: 117 127 (2012) Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach. I. Historia badań i założenia metodyczne Archaeological surface research in the Pieniny Mts. I. The history

Bardziej szczegółowo

Wyniki naboru 2013 - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych - nabór 1

Wyniki naboru 2013 - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych - nabór 1 Wyniki naboru 2013 - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych - nabór 1 numer zadania numer w EBOI nazwa wnioskodawcy nazwa zadania 01444/13 25999/12 Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Abstract The paper presents basic information about the Museum of Medical University of Gdansk: main fields of interests, the collection

Bardziej szczegółowo