PROGRAM / PROGRAMME I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA ) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZ-KOZARYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM / PROGRAMME I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008 2012) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZ-KOZARYN"

Transkrypt

1 I WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA ) POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. J. OKULICZA-KOZARYNA 1 ST VARMIA-MASURIA REPORT SESSION (FOR YEARS ) DEDICATED TO THE MEMORY OF PROF. J. OKULICZ-KOZARYN Giżycko, października 2013 r. PROGRAM / PROGRAMME ORGANIZATORZY / ORGANIZERS

2

3 24 października 2013 r Otwarcie I Warmińsko-Mazurskiej Sesji Sprawozdawczej 9.45 prof. dr hab. W. Nowakowski Jerzy Okulicz-Kozaryn hołd mistrzowi / Jerzy Okulicz-Kozaryn pay Master s respects Sesja poświęcona pamięci J. Okulicza-Kozaryna Projekt Szurpiły. Inicjatywa prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna i jej konsekwencje badawcze" / Session dedicated to the Memory of J. Okulicz-Kozaryn Szurpiły Project. The initiative of Prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn and its research consequences PROWADZĄCY: prof. dr hab. W. Nowakowski dr hab. A. Bitner-Wróblewska Projekt Szurpiły. Inicjatywa Prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna i jej konsekwencje badawcze / Szurpiły Project. The initiative of Prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn and its research consequences dr M. Engel Jaćwieskie ośrodki grodowe w IX XIII wieku. Geneza, rozwój i upadek / Yatving hillfort centres in 9 13 th century. Origin, development and decline mgr G. Iwanowska Grodzisko w Jeglińcu w świetle nowych badań / Hillfort at Jegliniec in the light of new research mgr C. Sobczak LiDAR na Suwalszczyźnie. Wyniki lotniczego skanowania laserowego i ich archeologiczna interpretacja / LiDAR in Suwalki area. Results of airborne laser scanning and their archaeological interpretation mgr P. Wroniecki Czy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Rzecz o drogach i bezdrożach w interpretacji wyników badań geofizycznych casus Szurpiły / Do all roads lead to Rome? Remarks on roads and unbeaten tracks in the interpretation of geophysical surveys results Szurpiły casus dr W. Wróblewski, mgr L. Jończyk, A. Troncik Metodyka używania wykrywaczy metali we współczesnej praktyce archeologicznej. Przykład badań jaćwieskiego kompleksu osadniczego w Szurpiłach k/suwałk / Methodology of the use of metal detectors in modern archaeology. An example of researches of Yatvings settlement complex at Szurpiły dyskusja i przerwa kawowa Sesja: Od epoki kamienia po okres przedrzymski / Session: From the Stone Age to the Pre-Roman Iron Age PROWADZĄCY: dr M. Hoffmann dr hab. Z. Sulgostowska, prof. IAE PAN Wyniki 45 lat badań wykopaliskowych osadnictwa paleolitycznego i mezolitycznego w Polsce północno-wschodniej / Results of 45 years of excavations on Palaeolithic and Mesolithic sites in NE Poland mgr E. Jurzysta Osadnictwo schyłkowopaleolityczne w Surażu w świetle wyników badań sondażowych na stanowiskach 14 i 97 / The Final Paleolithic Settlement in Suraż, prov. Podlaskie, in context of results of initial research of sites 14 and 97

4 12.40 dr J. Łapo, dr M. Zabilska-Kunek, mgr M. Makowiecka, dr hab. D. Makowiecki, prof. UMK Osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich odkryta w centrum dzisiejszych Mikołajek, pow. mrągowski, w świetle wyników badań archeologicznych i przyrodniczych / A settlement of the western Baltic culture discovered in the centre of Mikołajki (the Mrągowo district) in the light of archaeological and bioarchaeological data mgr M. Nowakowska Projekt Wyspa. Wyspa na jeziorze Legińskim osada czy miejsce kultu? Wyniki badań wykopaliskowych i prospekcji podwodnej / Island Project. Island on the Legińskie Lake settlement or the sacred place? Results of archaeological excavations and underwater survey mgr B. Kaczyński Osadnictwo kultury kurhanów zachodniobałtyjskich oraz kultury wielbarskiej w świetle badań sondażowych na stanowiskach III, IV, VI, IX oraz XI w Wojciechowie, pow. Lidzbark Warmiński / West Balt Barrow Culture and Wielbark Culture settlement in a light of recent excavation in Wojciechowo (sites III, IV, VI, IX, XI), district Lidzbark Warmiński dr A. Maciałowicz Kultura przeworska na północnym Mazowszu i pograniczu Mazur w młodszym okresie przedrzymskim / The Przeworsk Culture in northern Masovia and in Masurian borderland during the Late Pre-Roman Period dyskusja, przerwa obiadowa Sesja: Okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów / Session: Antiquity and the Great Migration Period PROWADZĄCY: dr hab. M. Karczewski mgr P. Iwanicki Kształtowanie się osadnictwa kultury bogaczewskiej w dolinie Gołdapy, na podstawie badań z lat / The formation of Bogaczewo Culture settlement in the Gołdapa River basin, based on the researches in dr A. Cieśliński, dr A. Rau Nowe znaleziska z późnego okresu rzymskiego i z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na Warmii / Neue Funde aus der spätrömischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit in Ermland / New finds from the Late Roman Period and the Early Migration Period in Varmia mgr I. Mellin-Wyczółkowska Cmentarzysko w Robawach stan. XXIII: Nowe źródła do badań nad kontaktami interregionalnymi i obrządkiem pogrzebowym w dorzeczu Gubra w okresie rzymskim i wędrówek ludów / Cemetery in Robawy, site 23: New materials for the research of interregional contacts and burial rituals in Guber river basin in Roman Period and Migration Period mgr A. Jaremek, mgr A. Wiśniewska Wyniki sondażowych badań wykopaliskowych na cmentarzysku z okresu wędrówek ludów w Łężanach, stan. IV / Results of trial excavations of the cemetery of the Migration Period, Łężany, site IV dr P. Szymański Kurhan z grobami piętrowymi z okresu wędrówek ludów na cmentarzysku w Czerwonym Dworze koło Gołdapi / Barrow with layered burials from the Migration Period in the cemetery in Czerwony Dwór near Gołdap dr T. Nowakiewicz Stanowisko bagienne w Czaszkowie, gm. Piecki: zarys problematyki badawczej / The bog-site at Czaszkowo: an outline of research problems dr A. Rzeszotarska-Nowakiewicz Analiza zabytków ze stanowiska bagiennego w Czaszkowie / The analysis of finds from the bog site at Czaszkowo dr M. Rudnicki Uwagi na temat zapinek typu Purda /Remarks on the Purda type fibulas dyskusja

5 17.30 Sesja posterowa/poster Session dr M. Rudnicki, mgr A. Grzegorczyk Wyniki badań na cmentarzysku grupy olsztyńskiej w Burdągu, pow. szczycieński (dawn. Burdungen, Kr. Neidenburg). Sezony / Results of excavation of the Olsztyn group cemetery in Burdąg, district Szczytno (former Burdungen, Kr. Neidenburg). Years mgr D. Wyczółkowski, mgr M. Wyczółkowski Średniowieczny system odwadniający w Jezioranach, woj. warmińsko-mazurskie / Medieval drainage system in Jeziorany, prov. Warmińsko-Mazurskie 25 października 2013 r. Sesja: Ekologia Krucjat. Wstępne wyniki polskiej części projektu ( ) / Session: The Ecology of Crusading. The preliminary results of Polish part of the Project ( ) PROWADZĄCY: dr A. Brown 9.15 dr A. Pluskowski, dr A. Brown, dr R. Banerjea, dr. hab D. Makowiecki, prof. UMK, dr K. Seetah, dr M. Jarzębowski, dr K. Klavins, dr J. Kreem Ekologia krucjat. Oddziaływanie na środowisko naturalne podboju, kolonizacji oraz religijnej konwersji w regionie Morza Bałtyckiego w średniowieczu / The Ecology of Crusading. The Environmental Impact of Conquest, Colonisation and Religious Conversion in the Medieval Baltic 9.30 dr hab. M. Karczewski Grodzisko Święta Góra w Staświnach w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Dzieje zasiedlania przed i po podboju krzyżackim / The fort hill Sacred Hill in Staświny village in the Great Masurian Lakeland. The history of settlement before and after the Teutonic Conquest 9.45 dr M. Karczewska Późnośredniowieczna i wczesnonowożytna wieś Staświny w komturii brandenburskiej (Polska NE) w świetle źródeł archeologicznych / The Late Medieval and Early Modern History village Staświny in the Brandenburg Commandery (NE Poland) in the light of archaeological data dr A. Brown Przekształcenia średniowiecznego krajobrazu w strefie południowowschodniobałtyckiej: podbój i kolonizacja czytelne w krajobrazach pogranicza w świetle badań paleośrodowiskowych / Medieval landscape transformation in the south-eastern Baltic: palaeoenvironmental perspectives on the conquest and colonization of frontier landscapes dr R. Banerjea Rola geoarcheologii w poznaniu genezy i funkcji nawarstwień Świętej Góry (Staświny), Mazury, Polska / The Role of Geoarchaeology in Understanding the Formation and Function of Swieța Góra (Staświny), Masuria, Poland dr hab. D. Makowiecki, prof. UMK, dr M. Zabilska-Kunek, dr A. Pluskowski, dr K. Seetah Zooarcheologia krucjat/ The Zooarhaeology of the Crusading dyskusja i przerwa kawowa

6 Sesja: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych I: grody, zamki / Session: From the Early Middle Ages to the Modern Era 1. Hillforts and Castles PROWADZĄCY: dr hab. K. Grążawski, prof. UWM dr J. Łapo, mgr J. Janowski Czy jest tu jeszcze zamek"? Badania w Zabroście Wielkim, stan. I, Góra Zamkowa, pow. Węgorzewski / Is there still a castle? Research in Zabrost Wielki, site Castle Hill I, district Węgorzewo mgr M. Wojciechowska, mgr M. Wyczółkowski Grodziska z terenu Barcji / The hillforts from the Bartia land mgr D. Gazda, mgr J. Jezierska Badania archeologiczne obiektu warownego w Bogdanach w latach / Archaeological research of fortified settlement in Bogdany in years mgr D. Gazda, mgr J. Jezierska Podsumowanie badań archeologicznych obiektu warownego w Starym Dzierzgoniu na Górze Zamkowej w latach / Recapitulation of Archeological Research of a Fortified Settlement in Old Dzierzgoń on Castle Hill in years dr S. Wadyl Badania wczesnośredniowiecznych grodzisk z dorzecza górnej Drwęcy w latach / Excavations of the Early Medieval hillforts in the Upper Drwęca river basin in dr J. Ościłowski Patrząc na południe. Badania grodzisk na Mazowszu północnowschodnim / Looking to the South. The excavations of the hillforts in north-eastern Mazovia dyskusja i przerwa kawowa Sesja: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych II: kontakty interkulturowe i zwyczaje pogrzebowe / Session: From the Early Middle Ages to the Modern Era 2. Intercultural contacts and funerary rites PROWADZĄCY: dr hab. D. Makowiecki, prof. UMK dr R. Shiroukhov Kontakty między Prusami a Kurami od XI do początków XIII w. w świetle źródeł archeologicznych / Contacts between Prussians and Curonians in the 11 th - early 13 th centuries, according to the archaeological data mgr L. Jończyk W królestwie Pikula. Obrządek pogrzebowy wczesnośredniowiecznej Jaćwieży / In the kingdom of Pikulas. Yotvingian burial rites in the Early Middle Ages prof. dr hab. V. Kulakov Badania wczesnośredniowiecznego cmentarzyska Mały Kaup w latach / Excavations of the Early Medieval cemetery Small Kaup in dr W. Wróblewski Obrządek pogrzebowy Prusów wczesnego średniowiecza w świetle najnowszych badań / Burial rites of the Old Prussians in the Early Medieval Period in the light of new researches dyskusja i przerwa obiadowa

7 Sesja: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych III: zamki i miasta / Session: From the Early Middle Ages to the Modern Era 3. Castles and towns PROWADZĄCY: dr M. Marcinkowski dr M. Marcinkowski, mgr U. Sieńkowska, mgr J. Fonferek Badania na terenie dawnego zamku krzyżackiego w Elblągu / Excavations in the area of a former Teutonic Castle in Elbląg dr A. Koperkiewicz Bezławki badania Instytutu Archeologii UG w latach / Bezławki Castle - archaeological excavations by the Institute of Archaeology (Gdańsk University) in the years dr hab. K. Grążawski, prof. UWM Koncepcja i wstępne wyniki badań w Bratianie i Kurzętniku / Conception and preliminary results of excavations in Kurzętnik and Bratian mgr P. Godlewska Badania na wzgórzu zamkowym w Kurzętniku lipiec/sierpień 2012 / The research on the castle hill in Kurzętnik July/August mgr D. Gazda Badania Misji Pomezańsko-Bałtyckiej na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku w 2011 roku / Archaeological Pomesanian-Baltic Mission research of Frombork Cathedral Hilltop in dr A. Koperkiewicz Badania archeologiczne ośrodków staromiejskich Warmii i Mazur w latach / Archaeological research of medieval towns/centres in Warmia and Mazury mgr B. Banach Relikty średniowiecznych umocnień w Pudlągu / The remains of medieval fortifications at Pudląg mgr K. Martyka Żelazne elementy włóczni i oszczepów z dawnych kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wstępne wyniki badań metaloznawczych i bronioznawczych / Iron parts of shafted weapons form former East- Prussia in collection of Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn. Preliminary results of material and attribute analyses dyskusja i przerwa kawowa Sesja: Archeologia środowiskowa/ Session: Environmental Archaeology PROWADZĄCY: dr hab. A. Bitner-Wróblewska mgr M. Szal, dr hab. M. Kupryjanowicz Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego w rejonie jeziora Salęt (Pojezierze Mrągowskie) w średniowieczu / Anthropogenic environmental changes in the vicinity of Lake Salęt (Mrągowo Lake District) in the Middle Ages mgr M. Wyczółkowski Archeologia krajobrazu dawnych ziem pruskich: wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Poganowie stan. IV stan i perspektywy badań / Landscape archaeology of former Prussia land: Early Medieval settlement complex in Poganowo site 4 - present status and future prospects for research mgr M. Wyczółkowski, mgr I. Mellin-Wyczółkowska Archeologia leśna: Historia w cieniu drzew / Woodland archaeology: History in the shadows of the trees dyskusja i zakończenie obrad

8 SPONSORZY

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland)

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) Special Volume 3 (2012), pp. 257 269 Maciej Karczewski Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) in Wiebke Bebermeier Robert Hebenstreit Elke Kaiser Jan Krause

Bardziej szczegółowo

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak Załącznik nr 4 Informacje o działalności jednostki naukowej PAN w 2012 r. (sporządzane i przekazywane adresatom wyłącznie w wersji elektronicznej) I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Adresaci: 1) Wydział I Nauk

Bardziej szczegółowo

Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Materiały metody interpretacje

Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Materiały metody interpretacje Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Materiały metody interpretacje Archaeozoological research in Poland and Middle-East Europe Data methods interpretations A DO W RO ENVIRO

Bardziej szczegółowo

ANALECTA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA VOLUME 5 RZESZÓW 2010 (2011)

ANALECTA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA VOLUME 5 RZESZÓW 2010 (2011) ANALECTA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA VOLUME 5 RZESZÓW 2010 (2011) Marek Poznański * Aerial Surveys of the Earthwork Castle in Czermno. Preliminary Interpretations and Reconstructions of the Early Medieval

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

Janusz Czebreszuk. Bibliografia. Monografie/Books

Janusz Czebreszuk. Bibliografia. Monografie/Books Janusz Czebreszuk Bibliografia Monografie/Books 1. Czebreszuk J., Szmyt M. 1992 Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w Dębach woj. włocławskie, stanowisko 29 [The Neolithic and Early Bronze Age settlement

Bardziej szczegółowo

Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns

Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns UDK 903'12\'15(438)''634''>314.14 Documenta Praehistorica XXXIII (2006) Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns Marek Nowak Institute of Archaeology, Jagiellonian

Bardziej szczegółowo

Robert Klimek. Pruthenia, 2011, t. VI, s. 169 183

Robert Klimek. Pruthenia, 2011, t. VI, s. 169 183 Robert Klimek Święte jeziora Prusów W średniowiecznych materiałach pisanych brak jest wzmianek, w jaki sposób Prusowie okazywali cześć zbiornikom wodnym lub w nich zamieszkującym bóstwom. Jedyną informacją

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE Kwartalnik nr

Bardziej szczegółowo

KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ

KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ THE COLOURS OF SUWAŁKI REGION POWIAT SUWALSKI Autor tekstów / Author of the text: Hubert Stojanowski Autorzy fotografii / Authors of the photographs: Jarosław Borejszo, Waldemar

Bardziej szczegółowo

Przedświt MAZOWIECKIE CENTRUM METALURGICZNE Z PRZEŁOMU ER

Przedświt MAZOWIECKIE CENTRUM METALURGICZNE Z PRZEŁOMU ER Przedświt MAZOWIECKIE CENTRUM METALURGICZNE Z PRZEŁOMU ER Daybreak THE Mazovian Centre of Metallurgy from the turn of the eras 1 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pruszkowa i Goście Muzeum, z prawdziwą radością

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW KSIĘGA ABSTRAKTÓW 1 STEPHEN DAVIS Remote sensing in Ireland: past, present and future The following presentation offers a review of remote sensing in Ireland from its earliest applications to future trends

Bardziej szczegółowo

Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses

Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses Bulletin of Geography. Socio economic Series No. 22 (2013): 81 95 ISSN 1732 4254 quarterly Bulletin of Geography. Socio economic Series journal homepages: http://www.bulletinofgeography.umk.pl http://versita.com/bgss

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 1. Imię i Nazwisko: Grzegorz Żabiński

Autoreferat. 1. Imię i Nazwisko: Grzegorz Żabiński Dr Grzegorz Żabiński Siemianowice Śląskie, 26.01.2015 r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Historii Al. Armii Krajowej 36 42-200 Częstochowa Archeo-Logos Mieszka I 30 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz Ä. Zukowski, W. Kotowicz Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz THE KALININGRAD REGION IN POLISH SCIENTIFIC RESEARCH This article offers an overview of the leading Polish research centres focusing on the

Bardziej szczegółowo

Nr 26/2009 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

Nr 26/2009 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Nr 26/2009 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

RECEPCJA I ODRZUCENIE KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE W ŚREDNIOWIECZU

RECEPCJA I ODRZUCENIE KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE W ŚREDNIOWIECZU V KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH KSIĘGA ABSTRAKTÓW RECEPCJA I ODRZUCENIE KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE W ŚREDNIOWIECZU V KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w Średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii INSTYTUT PRAHISTORII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OÂRODEK OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE POZNA SKIE TOWARZYSTWO PREHISTORYCZNE Biskupin i co dalej? Zdj cia

Bardziej szczegółowo

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor-in-chief of the publications of the Institute of Archaeology UW: Kazimierz Lewartowski Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor: Franciszek M. Stępniowski

Bardziej szczegółowo

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii INSTYTUT PRAHISTORII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OÂRODEK OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE POZNA SKIE TOWARZYSTWO PREHISTORYCZNE Biskupin i co dalej? Zdj cia

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

ARCHEOLOGIA POLSKI. http://rcin.org.pl

ARCHEOLOGIA POLSKI. http://rcin.org.pl ARCHEOLOGIA POLSKI INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ARCHEOLOGIA POLSKI TOM LIV Zeszyt 2 2009 WARSZAWA 2009 S k ł a d R e d a k c j i N a u k o w e j: Redaktor: MARIA DEKÓWNA Z ca

Bardziej szczegółowo

archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska

archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska Światowit Rocznik instytutu archeologii uniwersytetu warszawskiego Vol. X (li) (2012) Fascykuł a archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska warszawa 2013 Światowit annual of the institute of archaeology

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Tadeusz Makiewicz Z OKRESU RZYM SKIEGO NA TERENIE WIELKOPOLSKI

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Tadeusz Makiewicz Z OKRESU RZYM SKIEGO NA TERENIE WIELKOPOLSKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA ARCHAEOLOGICA 16, 1992 Tadeusz Makiewicz NIEZNANE BAGIENNE MIEJSCE OFIARNE Z OKRESU RZYM SKIEGO NA TERENIE WIELKOPOLSKI W literaturze przedmiotu

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w 2013 roku

Wykaz publikacji w 2013 roku Wykaz publikacji w 13 roku A. PRACE WYDRUKOWANE 1. Artykuły naukowe Tabela A Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) Część A wykazu czasopism naukowych. Rozporządzenie MNiSW

Bardziej szczegółowo

Stanowisko 16 w Mniszku, gm. Dragacz, pow. świecki,

Stanowisko 16 w Mniszku, gm. Dragacz, pow. świecki, A-1 raport 2005-2006, s. 59-68 isbn 978-83-63260-00-2 Agnieszka Górzyńska, Tomasz Górzyński, Maciej Majewski Późnośredniowieczny młyn z Mniszka na ziemi świeckiej ze stanowiska 16 Stanowisko 16 w Mniszku,

Bardziej szczegółowo

Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem

Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem HISTORICAL ANNALS LXXVIII 2012 Sławomir Gawlas Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem I 1. The history of peasants as a distinct social class within

Bardziej szczegółowo

SCIENCE NAUKA. Brzostek na mapie Miega Brzostek on the Mieg s map. Dominika Kuśnierz-Krupa* Key words: Brzostek, Mieg s map, urban layout

SCIENCE NAUKA. Brzostek na mapie Miega Brzostek on the Mieg s map. Dominika Kuśnierz-Krupa* Key words: Brzostek, Mieg s map, urban layout NAUKA SCIENCE Dominika Kuśnierz-Krupa* Brzostek na mapie Miega Brzostek on the Mieg s map Słowa kluczowe: Brzostek, mapa Miega, układ urbanistyczny Key words: Brzostek, Mieg s map, urban layout Brzostek

Bardziej szczegółowo