Program Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata Uchwała Nr XXXV/490/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata Uchwała Nr XXXV/490/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 Zestawienie wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych dla Miasta Słupska wykaz, jest spisem ruchomym podlegającym ciągłej weryfikacji. W chwili sporządzania zestawienia, trwa aktualizacja miejsc i stanowisk uznanych za zabytkowe oraz kwalifikujące się do ochrony konserwatorskiej. Obecnie trwa aktualizacja wykazu, a podany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku poniższy wykaz dotyczy okresu r. Obecnie na terenie miasta znajduje się 96 zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków objętych ochroną konserwatorską. Inwestycje związane z niżej podanymi miejscami ujętymi się w wojewódzkiej ewidencji zabytków każdorazowo podlegają opiniowaniu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku. l.p. Nr stanowiska wg AZP Obszar AZP funkcja/kultura/okres /1 osada miejska i średniowieczna /2 grodzisko wczesnośredniowieczne 3 1a 9-29/2 osada przygrodowa południowa /3 osada północne podgrodzie /4 stare miasto osada i średniowieczna /5 miasto, osada kultury wczesnośredniowiecznej /6 miejsce kultu, osada kultury wczesnośredniowiecznej /7 cmentarzysko kultury wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej, osada wielbarska, neolit /8 cmentarzysko kultury pomorskiej, cmentarzysko kultury wielbarskiej /9 osada wpływów rzymskich /10 ślad osadniczy epoki kamienia /11 neolit, osada późnośredniowieczna /12 osada późnośredniowieczna, nowożytność /13 neolit /14 miasto lokacyjne osada późnośredniowieczna /15 miasto lokacyjne osada średniowieczna /16 miasto lokacyjne osada późnośredniowieczna /17 miasto lokacyjne osada, średniowieczna /18 miasto lokacyjne osada późnośredniowieczna, nowożytność /19 miasto lokacyjne osada późnośredniowieczna /20 osada kultury ceramiki sznurowej /21 osada kultury średniowiecznej /22 osada kultury średniowiecznej /23 osada /24 miasto lokacyjne, osada późnośredniowieczna /25 osada średniowieczna /26 ślad osadniczy /27 osada /28 cmentarzysko kultury pomorskiej /29 ślad osadniczy epoki kamienia /30 osada kultury ceramiki sznurowej /31 osada epoki brązu /32 cmentarzysko kultury pomorskiej /33 ślad osadniczy mezolit opracował: mgr inż. arch. Tomasz Maciejewski MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 1

2 /34 osada i średniowieczna /35 cmentarzysko kultury pomorskiej /36 osada kultury pomorskiej, wczesna epoka żelaza, cmentarzysko kultury pomorskiej /37 cmentarzysko kultury pomorskiej /38 osada /39 osada /40 cmentarzysko kultury pomorskiej, wczesna epoka żelaza, cmentarzysko kultury łużyckiej /42 cmentarzysko kultury pomorskiej, epoka kamienia /43 osada /45 neolit, osada późnośredniowieczna, nowożytność /46 cmentarzysko kultury pomorskiej, osada późnośredniowieczna, nowożytność /47 osada kultury amfor kulistych /48 osada /49 ślad osadniczy /50 cmentarzysko kultury pomorskiej, wczesna epoka żelaza /51 ślad osadniczy, neolit /52 cmentarzysko kultury pomorskiej, /53 skarb osady wpływów rzymskich /54 osada ceramiki dołkowo - grzebykowej /55 cmentarzysko kultury pomorskiej, wczesnośredniowiecznej /56 cmentarzysko kultury pomorskiej /57 cmentarzysko kultury pomorskiej, wczesna epoka żelaza /58 osada mezolityczna /59 ślad osadniczy /60 ślad osadniczy, neolit /61 ślad osadniczy, neolit /62 osada kultury ceramiki sznurowej /63 ślad osadniczy, neolit /64 ślad osadniczy mezolit /65 ślad osadniczy, neolit /66 ślad osadniczy, neolit /67 cmentarzysko kultury wielbarskiej /68 cmentarzysko kurhanowe /69 cmentarzysko kultury łużyckiej /70 skarb po 991/995r., po 996r., po 1000r /71 ślad osadniczy epoki kamienia /72 osada kultury schyłkowoneolityczna, wielbarska /73 osada, nowożytność /74 osada późnośredniowieczna, nowożytność /75 nowożytność /76 pradzieje, osada późnośredniowieczno-nowożytna /78 nowożytność /79 osada późnośredniowieczna, nowożytność /80 osada późnośredniowieczna, nowożytność /81 nowożytność opracował: mgr inż. arch. Tomasz Maciejewski MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 2

3 /82 osada, późnosredniowieczno-nowożytna /83 nowożytność /84 osada późnośredniowieczno-nowożytna /85 nowożytność /86 osada, późnośredniowieczna, nowożytność /87 osada późnośredniowieczna, nowożytność /88 nowożytność /89 osada późnośredniowieczna /90 pradzieje, osada późnośredniowieczna, nowożytność /91 nowożytność /93 osada, późnośredniowieczna /94 osada, późnośredniowieczna /95 osada, późnośredniowieczna /36 osada kultury łużycko-pomorskiej /37 osada kultury wielbarskiej, /38 osada kultury łużycko-pomorskiej, wielbarska, /41 osada /42 osada Stanowiska i obiekty archeologiczne: W rejonie Słupska i w samym mieście zarejestrowano w materiałach źródłowych szereg odkryć pozwalających stwierdzić, że były to tereny osadnictwa pradziejowego. Potwierdzają to znaleziska z młodszej epoki kamienia, epoki brązu czy z okresu wpływów rzymskich. Najwcześniejsze (poświadczone w źródłach) skupiska osadnicze z wczesnego średniowiecza datowane są na VII-VII wiek. Najstarszymi aglomeracjami miejskimi ważnymi dla rozwoju i historii miasta były: - gród, założony ok. IX w. (wzgórze z kościołem św. Ottona) z osadą przygrodową północną, funkcjonującą w VIII- XIII w. i południową XII-XIII w. (ul. Garncarska), - zespół osadniczy, poświadczony źródłami archeologicznymi datowany na IX-XI w. w północnej części miasta (Góra Groszowa - teren Szkoły Policyji, wzgórze dawnego kościoła p.w. św. Piotra - obecnie kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, osada w Ryczewie), - zespół osad wzdłuż drogi do Gdańska (ul. Raszyńska) oraz zespół osad w południowej części miasta. Aktualnie w granicach administracyjnych miasta znajduje się 96 stanowisk archeologicznych (w rejestrze i ewidencji) z okresu od mezolitu po późne średniowiecze, w tym: - mezolit (IV- V/VI tys. p.n.e.) - 3 stanowiska, - neolit (ok p.n.e.) - 17 stanowisk, - kultura łużycka ( p.n.e.) - 2 cmentarzyska, 1 skarb, - kultura pomorska ( p.n.e.) - 12 cmentarzysk, 2 osady, - kultura oksywska (125-0 n.e.) -1 cmentarzysko, 2 osady, - kultura wielbarska ( 0-IV n.e.) - 2 cmentarzyska, 2 osady, 1 skarb, - wczesne średniowiecze (do lokacji miasta) - 22 punkty osadnicze w tym: 1 grodzisko, 5 osad kilkuhektarowych, 2 skarby, jedno miejsce kultu, - średniowiecze i późne średniowiecze - 25 punktów osadniczych w mieście lokacyjnym. opracował: mgr inż. arch. Tomasz Maciejewski MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 3

4 Strefy ochrony konserwatorskiej: W - strefa pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej obejmuje stanowiska archeologiczne o własnej formie krajobrazowej wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego w granicach określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska. Celem ochrony jest zachowanie istniejącego zasobu kulturowego i topograficznego wraz ze strefą ochrony krajobrazowej bez możliwości zainwestowania. Obiekty te istniały i będą istnieć w krajobrazie kulturowym Miasta Słupska. W I - strefa pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej obejmuje stanowiska archeologiczne o własnej formie krajobrazowej o znaczących regionalnych i ponadregionalnych wartościach kulturowych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w granicach określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska. Celem ochrony jest zachowanie istniejącego zasobu kulturowego i topograficznego wraz ze strefą ochrony krajobrazowej bez możliwości zainwestowania. W II - strefa częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej obejmuje stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, posiadające istotne wartości dla dziedzictwa kulturowego miasta i budujące jej lokalną tożsamość, w granicach określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska. Dopuszcza się zainwestowania terenu po przeprowadzeniu archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w zasięgu występowania stanowisk. Celem ochrony jest wszechstronne udokumentowanie reliktów pradziejowej i średniowiecznej przestrzeni osdniczej narazonej na zniszczenie w trakcie prowadzenia intensywnych prac ziemnych. W III - strefa ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej obejmuje stanowiska archeologiczne o mniejszej lub nierozpoznanej wartości kulturowejw granicach określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska. Dopuszcza się zainwestowanie terenu poprzez przeprowadzenie archeologicznych badań interwencyjnych wformie nadzoru archeologicznego realizowanego w trakcie procesu inwestycyjnego. Po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowiska na podstawie archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych. Celem ochrony jest wszechstronne udokumentowanie reliktów pradziejowej i średniowiecznej przestrzeni osadniczej narażonych na zniszczenie w trakcie prowadzenia inwestycyjnych prac ziemnych. opracował: mgr inż. arch. Tomasz Maciejewski MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 4

5 Kierunki ochrony stanowisk i obszarów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków a) Strefa W I pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej Na obszarze miasta Słupska znajdują się 3 obiekty i obszary archeologiczne pradziejowych i wczesnoi średniowiecznych struktur osadniczych wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego: - relikty archeologiczne i archeologiczno-architektoniczne miasta lokacyjnego w granicach wpisu do rejestru zabytków decyzją nr 446 z dnia r. poz. rejestru zabytków A-355. Obejmuje struktury przestrzeni osadniczej miasta wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego w postaci obiektów archeologicznych i warstw kulturowych, w tym pozostałości zabudowy: np. domów, chat, ulic i traktów, warsztatów rzemieślniczych, murów i umocnień obronnych, ratusza, kościołów, klasztoru oraz pierwotnego układu przestrzennego miasta oraz innych elementów archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Warstwy i obiekty archeologiczne zalegają w większości do głębokości 3,5-8,0m. - relikty grodziska wczesnośredniowiecznego z IX-XIII w. (ulica św. Ojca Pio, H. Pobożnego, Garncarska) zniwelowanego częściowo zabudową średniowieczną oraz nowożytną wzgórze kościoła p.w. św. Ottona, decyzja nr KL.II-5340/2/89 z dnia r., poz. rej. zab. A Numer stanowiska archeologicznego AZP 9-29/2 w m. Słupsk nr 1. - relikty osadnictwa pradziejowego, domniemanego grodziska wczesnośredniowiecznego lub miejsca kultu wzgórze kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego (ulica Armii Krajowej, Kaszubska) decyzja nr KL.II-5340/1/89 z dnia r. Numer stanowiska archeologicznego AZP 9-29/6 w m. Słupsk 14. Na obszarze układu urbanistycznego miasta lokacyjnego oraz w bezpośrednim otoczeniu obu kościołów wyklucza się, bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wszelką działalność inwestycyjną, zwłaszcza związaną z pracami ziemnymi, parcelacją terenu bądź przekształceniem krajobrazu. Wszelkie prace archeologiczne i wykopaliskowe wolno prowadzić tylko za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. Nr 162 poz ze zmianami.). Wyznacza się kierunki polityki przestrzennej w strefie W I pełnej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej: - prowadzenie działalności inwestycyjnej po przeprowadzeniu archeologicznych badań ratowniczych tylko za zezwoleniem i w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - archeologiczne badania ratownicze wyprzedzające prace ziemne inwestycyjne należy wykonać przed zmianą funkcji terenu, parcelacją terenu, lokalizacją zabudowy, budową systemów infrastruktury technicznej i dróg, itd. - zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji na terenach stanowisk o własnej formie krajobrazowej (wzgórze kościoła p.w. św. Ottona i kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) i na obszarach bezpośrednio do nich przylegających, - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, by zawarte w nich ustalenia szczegółowe stwarzały obowiązek ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, - wymóg uzgodnienia wszystkich planów i projektów dotyczących terenów wyznaczonej strefy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, - adaptacja i włączenie w strukturę funkcjonalną miasta wartościowych elementów dziedzictwa archeologicznego, - prowadzenie wspólnego działania na rzecz aktualizacji zasobów archeologicznego dziedzictwa kulturowego. opracował: mgr inż. arch. Tomasz Maciejewski MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 5

6 b) Strefa W II częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej Obejmuje stanowiska i obszary archeologiczne o kluczowym znaczeniu dla rozwoju i historii miasta: najstarsze relikty wczesnośredniowiecznego miasta przedlokacyjnego funkcjonującego od VII/VIII do XIII/ XIV w. z kontynuacją osadniczą w wiekach późniejszych zlokalizowane w prawobrzeżnej części miasta: - osady przygrodowe: północna (ulica Armii Krajowej, Partyzantów, Słowiańska) o numerze w wojewódzkiej ewidencji zabytków AZP 9-29/3 w m. Słupsk 44) i południowa (ulica Armii Krajowej, Partyzantów, św. Ojca Pio-(dawna Kościelna), Szkolna, H. Pobożnego) AZP 9-29/2 w m. Słupsk 1a. W bezpośrednim sąsiedztwie grodu siedziby kasztelani, - osada miejska z VIII-XIII/XIV w. tzw. Stare Miasto (ulica Sierpinka, św. Piotra, Lotha, Na Wzgórzu, M. Sklodowskiej-Curie), AZP 9-29/4 w m. Słupsk 16, - osada miejska z VIII-XIII/XIV w. (ulica Lotha, Raszyńska, Piastów ), AZP 9-29/5 w m. Słupsk relikty cmentarzyska kultury pomorskiej z grobami skrzynkowymi oraz cmentarzyska kurhanowego AZP 9-29/40 m. 9, obszar między aleją Brzozową i Arciszewskiego, - trakty i przeprawy historyczne - obecne ulice: Garncarska, Sierpinka, św. Piotra, Kaszubska, Na Wzgórzu, Dąbrówki, Armii Krajowej, Nowobramska, Grodzka. Przyjmuje się następujące formalno-prawne kierunki ochrony w strefie W II częściowej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej: - wpisanie do gminnej ewidencji zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prowadzenie wspólnego działania na rzecz aktualizacji zasobów archeologicznego dziedzictwa kulturowego, - prowadzenie działalności inwestycyjnej po przeprowadzeniu archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających zainwestowanie terenu bądź archeologicznych badań interwencyjnych (w zależności od charakteru inwestycji i oceny jej wpływu na zachowanie archeologicznego dziedzictwa kulturowego) za zezwoleniem i w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - archeologiczne badania ratownicze wyprzedzające prace inwestycyjne należy wykonać przed zmianą funkcji terenu, parcelacją terenu, lokalizacją zabudowy, budową systemów infrastruktury technicznej i dróg, itd., - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, by zawarte w nich ustalenia szczegółowe stwarzały obowiązek ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, - wymóg uzgodnienia wszystkich planów i projektów dotyczących terenów wyznaczonej strefy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, - adaptacja i włączenie w strukturę funkcjonalną miasta wartościowych elementów dziedzictwa archeologicznego. opracował: mgr inż. arch. Tomasz Maciejewski MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 6

7 c) Strefa W III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej Obejmuje stanowiska i obszary archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków o istotnych wartościach dla dziedzictwa kulturowego miasta i budujących jego lokalną tożsamość. W strefie znajduje się 80 stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków: - osady wczesnośredniowieczne z VIII-XII w. i średniowieczne XIII-XIV w., zespoły osad i cmentarzysk kultury łużyckiej, pomorskiej i wielbarskiej, skarb kultury łużyckiej, znaleziska neolityczne i mezolityczne w prawobrzeżnej części miasta od ulicy Gdańskiej do wschodniej i północnej granicy administracyjnej miasta, - zespół cmentarzysk kultury pomorskiej, osady wczesnośredniowieczne, znaleziska mezolityczne i neolityczne w prawobrzeżnej części miasta od ulicy Gdańskiej do południowej granicy administracyjnej miasta i Osiedla Westerplatte na wschodzie, - zespół stanowisk późnośredniowiecznych we wschodniej części miasta od Osiedla Westerplatte do granic administracyjnych, - cmentarzyska kultury pomorskiej, znaleziska neolityczne, skarb wczesnośredniowieczny, relikty osadnictwa średniowiecznego i późnośredniowiecznego w lewobrzeżnej części miasta. Przyjmuje się następujące formalno-prawne kierunki ochrony w strefie W III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej: - wpisanie do gminnej ewidencji zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prowadzenie wspólnego działania na rzecz aktualizacji zasobów archeologicznego dziedzictwa kulturowego, - wymóg przeprowadzenia archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi dla inwestycji o głębokości prac ziemnych poniżej 120 cm oraz w zależności od wyników rozpoznania interwencyjnego, archeologicznych badań ratowniczych za zezwoleniem i w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, by zawarte w nich ustalenia szczegółowe stwarzały obowiązek ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, - wymóg uzgodnienia wszystkich planów i projektów dotyczących terenów wyznaczonej strefy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, - adaptacja i włączenie w strukturę funkcjonalną miasta wartościowych elementów dziedzictwa archeologicznego. opracował: mgr inż. arch. Tomasz Maciejewski MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 7

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 22 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 22 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Kołczygłowy, dnia 2012roku. RRG.6733.5.2012 P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie: art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, ust. 3,

Bardziej szczegółowo

Adres i nr administracyjny obiektu Data powstania - okres Rodzaj ochrony - Opracowanie

Adres i nr administracyjny obiektu Data powstania - okres Rodzaj ochrony - Opracowanie Zestawienie wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych dla Miasta Słupska jest spisem ruchomym podlegającym ciągłej weryfikacji. W chwili sporządzania zestawienia, trwa aktualizacja ewidencyjna obiektów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/320/08. z dnia 28 maja 2008 roku

Uchwała Nr XXIII/320/08. z dnia 28 maja 2008 roku Uchwała Nr XXIII/320/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia zakresu zadań Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Słupska na lata 2008 2011. Na podstawie: art.18

Bardziej szczegółowo

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA XIII-XIX w. ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA obszar obserwacji archeologicznej na tle mapy topograficznej w skali 1: 25 000 obszar AZP:82-22 iu

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 2 Wykaz stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na obszarze gminy Krasiczyn, na podstawie AZP

ANEKS nr 2 Wykaz stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na obszarze gminy Krasiczyn, na podstawie AZP ANEKS nr 2 Wykaz stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na obszarze gminy Krasiczyn, na podstawie Lp. Rodzaj 1. Brylińce 1 (79) 110-83 2. Brylińce 2 (80) 110-83? 3. Brylińce 3 (81) 110-83 (XVI-XVII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/304/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 17 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/304/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 17 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/304/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska dla terenu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Nr.../2006

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Nr.../2006 BP 7331-103/06 Dębnica Kaszubska, dnia...-2006r. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Nr.../2006 Na podstawie: - art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY SADKOWICE

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY SADKOWICE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadkowice Nr 21 z dnia 20 marca 2017 roku GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY SADKOWICE l.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi 1 Bujały Dwór

Bardziej szczegółowo

O T O M I N O KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO GEZ STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE. Średniowiecze - ślad osadnictwa

O T O M I N O KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO GEZ STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE. Średniowiecze - ślad osadnictwa Średniowiecze - ślad osadnictwa na obszarze: 1/4 4 Okres rzymski - osada na obszarze: 2/2 2 Średniowiecze - osada na obszarze: 3/3 3 Epoka kamienia - punkt osadnictwa na obszarze: 5/35 35 Neolit - punkt

Bardziej szczegółowo

Anna Longa Gdańsk ul. Ostrołęcka 16/ Gdańsk Tel PROGRAM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 2 W ŁEBIE (AZP 3-34/2)

Anna Longa Gdańsk ul. Ostrołęcka 16/ Gdańsk Tel PROGRAM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 2 W ŁEBIE (AZP 3-34/2) Anna Longa Gdańsk 02.06.2015 ul. Ostrołęcka 16/8 80-180 Gdańsk Tel. 501 275753 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Słupsku u. Jaracza 6 76-200 Słupsk Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/242/09/09 Rady Gminy Potęgowo z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXIV/242/09/09 Rady Gminy Potęgowo z dnia 31 sierpnia 2009 roku Uchwała Nr XXXIV/242/09/09 Rady Gminy Potęgowo z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych Głuszynko i Grapice w Gminie

Bardziej szczegółowo

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Sosnowica

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Sosnowica Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Sosnowica Załącznik do Zarządzenia nr 79 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 31 grudnia 2012 roku Lp Nazwa zabytku Czas powstania Miejscowość Adres / obszar AZP Numer wpisu do

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 3374 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2015 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Udanin

Bardziej szczegółowo

Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego

Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 15 ust. 2 pkt 4 W planie miejscowym

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdańsk, 25 września 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska h.prondzynska@pbpr.pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi.

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi. Gawrony 1.1. Dawne nazwy wsi. Gaffarum 1499 r., Gaffarn 1511 r., Gafern 1550 r., Gaffron 1555 r., Groß Gabern 1670 r., Groß Gafren 1679 r., Groß Gaffron- 1687/88 r., Gafffron i Groß Gaffron 1787 r., 1818

Bardziej szczegółowo

36-43 2 BIELCZYNY 002 355.121 95867/60529 OSADA PŚ

36-43 2 BIELCZYNY 002 355.121 95867/60529 OSADA PŚ Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu Ewidencja Nieruchomych Zabytków Archeologicznych gminy Chełmża 36-43 1 BIELCZYNY 001 355.121 95855/60512 ŚLAD OS. PŚ 36-43 2 BIELCZYNY 002 355.121

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Realizacja robót budowlanych w obiektach zabytkowych

Realizacja robót budowlanych w obiektach zabytkowych Realizacja robót budowlanych w obiektach zabytkowych Iwona Solisz 25 października 2014r. Akty prawne Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Cel spotkania uzyskanie informacji na temat sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO (GEZ)

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO (GEZ) Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO (GEZ) Warszawa 2011 1 USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OPRACOWYWANIA KART ADRESOWYCH ZABYTKU NIERUCHOMEGO

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW WIRÓW KARTY ADRESOWE

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW WIRÓW KARTY ADRESOWE KARTY ADRESOWE...2 Kościół fil. p.w. św. Anny...2 Cmentarz przykościelny...3 Budynek mieszkalny nr 7...4 Budynek mieszkalny nr 8...5 Budynek mieszkalny nr 9...6 Budynku mieszkalny nr 12...7 Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolno stojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i w jego otoczeniu

Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i w jego otoczeniu Nr stanowiska na mapie Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i w jego otoczeniu Województwo Gmina Miejscowość Lokalizacja Nr stanowiska w ewid. Rodzaj stanowiska

Bardziej szczegółowo

TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII

TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII PROCEDURA UZNANIA ZABYTKU ZA POMNIK HISTORII Podstawa prawna Art. 15 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 1 województwo wielkopolskie 1. Gmina: ŚRODA WIELKOPOLSKA

GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 1 województwo wielkopolskie 1. Gmina: ŚRODA WIELKOPOLSKA GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 1 1. Gmina: 2. Powiat: PŁAWCE 5430/104,105 PŁAWCE 5431/118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, ZDZIECHOWICE 5431/129, 130, 131, 132, 133, 134,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Porozumienie pomiędzy Panem Stanisławem Kracikiem - Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Pana Jacka Majchrowskiego - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU Druk Nr 35/1 z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia wstępne Kwestie prawne, procedury. Maria Badeńska Stapp, mkz Żyrardów

Zagadnienia wstępne Kwestie prawne, procedury. Maria Badeńska Stapp, mkz Żyrardów Zagadnienia wstępne Kwestie prawne, procedury Maria Badeńska Stapp, mkz Żyrardów Podstawa prawna Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. 2014 poz.1446 ze zm.) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY GMINY IWIERZYCE. z dnia 4 grudnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY GMINY IWIERZYCE. z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 3200 UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY GMINY IWIERZYCE z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne RADA GMINY Borzytuchom Uchwała nr XXX/175/98 Rady Gminy w Borzytuchomiu z dnia 2.06.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LP ID Obiekt Nazwa historyczna obiektu Nazwa współczesna obiektu Adres Nr w rejestrze

LP ID Obiekt Nazwa historyczna obiektu Nazwa współczesna obiektu Adres Nr w rejestrze Część A - Karty adresowe zabytków ch włączone do gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy Załącznik do zarządzenia Nr 221/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.02.2016 r. LP ID Obiekt Nazwa historyczna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/490/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/490/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XXXV/490/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2013 r. Program Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012 2015 Słupsk 2012 r. Spis treści: I. Wprowadzenie: II. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wykopaliska na Starym Mieście Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Wykopaliska na Starym Mieście Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 23.07.2015 Zakończył się pierwszy etap badań archeologicznych na Starym Mieście w Kaliszu w sezonie 2015. Wykopaliska te są wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Archeologii i Etnologii

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Gniezno 2015 Publikacja towarzysząca wystawie Dawna wytwórczość na ziemiach polskich zorganizowanej w dniach 29 kwietnia 4 października 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2014 r. Druk Nr 61/11 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012 2015. Na podstawie: art.18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wrocław, dnia 17 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 2486 UCHWAŁA NR XIX.169.2016 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

Gminny program opieki nad zabytkami na lata Gmina Człuchów

Gminny program opieki nad zabytkami na lata Gmina Człuchów Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2015-2018 Gmina Człuchów Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015 2018 2 Spis treści 1 WSTĘP... 4 2 PODSTAWA PRAWNA... 5 3 UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lutego 2015 r. Poz. 606 UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 17 lutego 2015 r. Poz. 606 UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lutego 2015 r. Poz. 606 UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rojewo, stan. 2 (7 AZP 50-14)

Rojewo, stan. 2 (7 AZP 50-14) Rojewo, stan. 2 (7 AZP 50-14) Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w związku z budową drogi ekspresowej S-3 Gorzów Wlkp. Międzyrzecz Płn Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Aleksandra Lasok - Stachurska ul. Piłsudskiego 10 38-400 Krosno

Opracowanie: mgr Aleksandra Lasok - Stachurska ul. Piłsudskiego 10 38-400 Krosno Program badań archeologicznych opracowany dla inwestycji Gminy Krosno Wykonanie robót budowlanych na terenie zabytkowego zespołu urbanistycznego Starego Miasta Krosna przy ul. Spółdzielczej i ul. Sienkiewicza,

Bardziej szczegółowo

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania 17.06.2016 Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania WZGÓRZE ZAMKOWE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 2924 UCHWAŁA NR XLI/323/2014 RADY GMINY RUDNIK z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Mikroregion Jeziora Legińskiego

Mikroregion Jeziora Legińskiego Mikroregion Jeziora Legińskiego fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna dajna weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 131 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 131 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie OSIEDLE ŚWIERCZEWO Osiedle z duŝym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności (zabudowy blokowej) z funkcjami uzupełniającymi w formie enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gralak BIBLIOGRAFIA

Tomasz Gralak BIBLIOGRAFIA Tomasz Gralak BIBLIOGRAFIA 1996 1. Konczewski P., Dąbrowa T., Opalińska M., Gralak T., Kwaśnica K., Żuchliński P. Osada kultury łużyckiej Ślęża Plasterki, woj. Wrocławskie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne,

Bardziej szczegółowo

Zakres i forma opracowania

Zakres i forma opracowania Załącznik nr 2 do ogłoszenia z dnia r. Zakres i forma opracowania Tytuł opracowania: Inwentaryzacja i waloryzacja historycznie ukształtowanych elementów przestrzeni miejskiej na potrzeby sporządzenia czterech

Bardziej szczegółowo

Deszczno, stan. 10 (135 AZP 46-12)

Deszczno, stan. 10 (135 AZP 46-12) Deszczno, stan. 10 (135 AZP 46-12) Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w związku z budową drogi ekspresowej S3 Gorzów Wlkp. Międzyrzecz Płn Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

data powstania rejestru A-1328 połowa XIX w.

data powstania rejestru A-1328 połowa XIX w. Obecnie na terenie miasta Słupska znajduje się 88 obiektów nieruchomych objętych ochroną prawną na podstawie decyzji o wpisie do zabytków województwa pomorskiego. 1 ul. rmii Krajowej Nr 1a 2 ul. rmii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SŁUPSK

JEDNOLITY TEKST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SŁUPSK STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SŁUPSK 1 JEDNOLITY TEKST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SŁUPSK ze zmianami wprowadzonymi uchwałą

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Miasta Jaworzna

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Miasta Jaworzna GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Miasta Jaworzna Zamawiający: Gmina Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno Opracowanie: Pracownia Projektowa Artop, ul. Traktorzystów 33, 40-69 Katowice Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

Gmina Pomiechówek Gminna ewidencja zabytków Zabytki nieruchome - forteczne

Gmina Pomiechówek Gminna ewidencja zabytków Zabytki nieruchome - forteczne MIEJSCOWOŚĆ NR DZIAŁKI OBIEKT DATOWANIE W EWID. 1. Goławice Pierwsze 2. Goławice Pierwsze 3. Goławice Pierwsze 940/4 4. Goławice Pierwsze 5. Goławice Pierwsze Gmina Pomiechówek Zabytki nieruchome - forteczne

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie OSIEDLE ŚWIERCZEWO Osiedle z duŝym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności (zabudowy blokowej) z funkcjami uzupełniającymi w formie enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Bardziej szczegółowo

Projekt wyłożony do publicznego wglądu UCHWAŁA NR RADY GMINY FILIPÓW

Projekt wyłożony do publicznego wglądu UCHWAŁA NR RADY GMINY FILIPÓW UCHWAŁA NR RADY GMINY FILIPÓW z dnia Projekt wyłożony do publicznego wglądu w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Filipów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY NIWISKA NA LATA

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY NIWISKA NA LATA GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY NIWISKA NA LATA 2010-2013 I. SPIS POJĘĆ Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 1) programie rozumie się przez to,,gminny Program opieki nad zabytkami Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 7 maja 2014 r.

Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 7 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1306/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 1306/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 1306/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska Targowa w Płocku

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku Gdańsk 2017 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

kultura łużycka (epoka brązu) A - 280/70 neolit, późny okres lateński (kultura celtycka) neolit, wczesne średniowiecze, średniowiecze

kultura łużycka (epoka brązu) A - 280/70 neolit, późny okres lateński (kultura celtycka) neolit, wczesne średniowiecze, średniowiecze 134 stanowiska archeologiczne z obszaru Gminy Głubczyce, wpisane do rejestru zabytków archeologicznych województwa opolskiego, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Głubczyce wg stan po aktualizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Dębnica Kaszubska, dnia 2007-03-08 ZP 7331-119/06/2007 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie: - art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/64/2011 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 10 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/64/2011 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 10 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/64/2011 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Krajobrazy miejskie w politykach publicznych: Francja / Polska PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Jerzy Zbiegień Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie Strefy, obszary i układy podlegające ochronie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Warszawa, 28 listopada 2013 r. www.mwkz.pl KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW. z dnia 12 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW. z dnia 12 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wyprzedzające badania archeologiczne wraz ze sprawozdaniem z badań i naukowym opracowaniem ich wyników w związku z inwestycją polegającą na przebudowie płyty Starego Rynku w

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2013 2016. Na podstawie art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 119 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 119 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO BUDYNEK GOSPODARCZY pocz. XX w. ul. Wyzwolenia 201 Widok budynku od strony południowo-zachodniej z ul. Wyzwolenia. BUDYNEK MIESZKALNY w dawnym majątku książęcym XIX w. ul. F. Klimy 25C, 25E Wpis do miejscowego

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Wyspa Sobieszewska rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku (nr planu 2416)

DYSKUSJA PUBLICZNA. Wyspa Sobieszewska rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku (nr planu 2416) DYSKUSJA PUBLICZNA Wyspa Sobieszewska rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku (nr planu 2416) Gdańsk 2018 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko

Bardziej szczegółowo

TOM IV STANOWISKA: BIEŃKOWICE 56 (ZRD 18) RACIBÓRZ 425 (ZRD 21) RACIBÓRZ 424 (ZRD 22)

TOM IV STANOWISKA: BIEŃKOWICE 56 (ZRD 18) RACIBÓRZ 425 (ZRD 21) RACIBÓRZ 424 (ZRD 22) Badania archeologiczne na terenie Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder) Badania archeologiczne na terenie Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień - rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo