Pelagia BIŁKA, Magda PLUTA Dr inż. Bartosz MITKA. EPISTEME 18/2013, t. 3 s ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pelagia BIŁKA, Magda PLUTA Dr inż. Bartosz MITKA. EPISTEME 18/2013, t. 3 s. 437-443 ISSN 1895-2241"

Transkrypt

1 Pelagia BIŁKA, Magda PLUTA Dr inż. Bartosz MITKA EPISTEME 18/2013, t. 3 s ISSN WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK POMIAROWYCH W MONITOROWANIU DUŻYCH OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH THE USING OF MODERN MEASUREMENT TECHNIQUES IN MONITORING LARGE HYDROTECHNICAL OBJECTS Abstrakt. Dynamicznie rozwijająca się technologia naziemnego skaningu laserowego coraz częściej znajduje zastosowanie w pomiarach strategicznych obiektów inżynierskich. Przedmiotem badań jest analiza zastosowania naziemnego skaningu laserowego do monitorowania budowli hydrotechnicznych na przykładzie zapory wodnej Solina - Myczkowce. Cel pracy stanowi analiza geometrii obiektu na podstawie danych pozyskanych z naziemnego skaningu laserowego. Wielu autorów podejmuje dyskusję czy duża liczba obserwacji jest w stanie zrekompensować niższą, w odniesieniu do metod tradycyjnych, precyzję pomiaru. Dzięki odpowiednio gęstej chmurze punktów, postawiony w pracy cel, może być zrealizowany, dając jednoznaczne wyniki. Artykuł prezentuje możliwości sporządzenia dokumentacji obiektu hydrotechnicznego, uzyskane dokładności oraz napotkane problemy w trakcie opracowywania danych. Słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, monitorowanie obiektów, zapora wodna Summary. Rapidly growing terrestrial laser scanning technology is increasingly used in the measurement of strategic engineering objects. The subject of research is the analysis of the application of terrestrial laser scanning for monitoring hydrotechnical edifice on the example of dam Solina - Myczkowce. Aim of the study is the analysis of the geometry of an object created on the basis of cross-sections and the digital surface model of the object. Many authors take the discussion of the large number of observations is able to compensate for the lower, in relation to traditional methods, the precision of the measurement. Thanks to a dense of point cloud put in the work goal can be achieved by giving clear results. Sections present the results of a study by a cloud points, which, in relation to the objectives of the project point to the (non) compliance with the state of the current projected. Key words: terrestrial laser scanning, engineer object monitoring, water dam 437

2 Pelagia Biłka, Magda Pluta, Bartosz Mitka WSTĘP Artykuł prezentuje wyniki badań, które w opinii wielu autorów mogą być poważnym wyzwaniem naukowym. Hipoteza badawcza brzmi: czy możliwe jest wykorzystanie techniki naziemnego skaningu laserowego w monitorowaniu dużych obiektów inżynierskich, jakimi są zapory wodne? Monitorowanie statycznych zachowań zapór wodnych od zawsze stanowi poważny temat badań, wymagający ciągłości i precyzji obserwacji, nie bez znaczenia jest bowiem wpływ, jaki budowle tego typu mają na otaczający je krajobraz. Na przestrzeni dekad w dziedzinie geodezji nowe instrumenty pomiarowe, przynoszą nowe technologie, które pozwalają na permanentne obserwacje mechaniki budowli. Niwelacje precyzyjne, czy też tachimetria wysokiej precyzji dostarczają jednak niewielkiej ilości danych numerycznych punktów położonych na czole zapory. Skaning laserowy jest zdolny pozyskać w krótkim czasie chmurę punktów, która nie tylko zawiera dane nume- budowli, lecz także wszystkich dostępnych dla wiązki lasera detali architektonicznych, miejsc bardziej lub mniej narażonych na deformacje, lub niedostępnych dla tradycyjnych metod pomiarowych. Współcześnie, naukowcy coraz częściej podejmują tematykę zastosowania TLS (Terrestrial Laser Scanning) nie tylko do monitorowania zapór wodnych lecz także do określania ich przemieszczeń i odkształceń (Teskey, Bijon, 2005; Guarnieri, 2006). Aprobatę zastosowanie TLS w geodezji inżynieryjnej prezentują także włoscy naukowcy w publikacji poświęconej monitorowaniu zapory wodnej Jeziora Cancano ( Alba i in., 2006). Prócz analizy dokładności i stabilności punktów georeferencyjnych, podejmują problem wykorzystania chmury punktów do komputerowego określania przemieszczeń i odkształceń. Podobne zagadnienie podejmuje także (Schneider, 2006). W swojej publikacji proponuje określanie deformacji dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem TLS. Chmury punktów z różnych okresów pomiarowych są porównywane do siebie, a także są porównywane do modelu matematycznego budowli. Głównym celem badań jest przeprowadzenie dyskusji na temat możliwości monitorowania geometrii elementów konstrukcji zapory wodnej w Solinie, przy pomocy przekrojów poprzecznych płaszczyzny spływu, wyznaczonych dwoma metodami. 438

3 Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych w monitorowaniu... MATERIAŁY I METODY We wrześniu 2012 roku Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dokonało pomiaru metodą skaningu laserowego Zapory Wodnej Solina Myczkowce. Zapora wodna w Solinie jest największą budowlą hydrotechniczną w Polsce, obiektem strategicznym o długości 664 m, wysokości 82 mi objętości betonu m 3. W ciągu 2 dni przeprowadzono pomiar skanerem laserowym Leica ScanStation C10. Gęstość chmury punktów ustalono na poziomie 2 cm. Pomiary wykonano w układzie lokalny bez nawiązania z 12 stanowisk, wraz z pomiarem tarcz celowniczych jednoznacznie identyfikowalnych na chmurze punktów. Ostatecznie z prac polowych otrzymano materiał badawczy w postaci chmur punktów. Ryc. 1. Pierwsze prace kameralne wykonane zostały w programie Cyclone 7.3. Po imporcie danych, dokonano połączenia chmur punktów poprzez funkcję wpasowania chmura w chmurę przy wykorzystaniu modułu Rejestracja programu Cyclone 7.3, z dokładnością wpasowania na poziomie 0,007 m. Następnym etapem prac było czyszczenie chmur punktów. Po obróbce wstępnej materiału badawczego wyodrębniono z całego modelu zapory wodnej tylko chmury punktów odnoszące się do powierzchni spływów, dla których zaplanowano 439

4 Pelagia Biłka, Magda Pluta, Bartosz Mitka przeprowadzić analizę geometrii. Po ustaleniu zakresu materiału badawczego, korzystając z funkcji programu Cyclone 7.3 zdefiniowano lokalny układ współrzędnych (ryc.1). W oparciu o zdefiniowany układ wyodrębniono fragmenty chmury punktów, będące przekrojami poprzecznymi w układzie kartezjańskim. Przy pomocy narzędzi program Cyclone 7.3, z modelu spływu wycięto kolejno 9 plastrów chmur punktów dla przekrojów poprzecznych, o szerokości 10 cm; a ich współrzędne wyeksportowano do pliku tekstowego. W celu zbadania geometrii spływu zapory wodnej w Solinie zaplanowano wyznaczenie przekrojów dwoma metodami: metodą statystyczną oraz metodą graficzną. Metodę statystyczną wykonano z wykorzystaniem programu STATISTICA 10. Do nowego arkusza programu zaimportowano współrzędne kartezjańskie (X,Y), z wygenerowanych plików tekstowych, dla dziewięciu plastrów wyodrębnionych w programie Cyclone 7.3. Ryc. 2. Parametru przekroju Dla każdego z nich wykonano wykres rozrzutu kwantyli (wartości X względem Y) z dopasowaniem NKWW, określeniem współczynnika korelacji, równania regresji, z pasem regresji o poziomie ufności 97%. W przypadku kwantylowych wykresów rozrzutu, wykreślane 440

5 Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych w monitorowaniu... są kwantyle jednej zmiennej w funkcji kwantyli drugiej zmiennej w celu oceny symetrii rozkładów empirycznych dwóch zmiennych. Jeśli punkty danych wypadają na linii regresji, wówczas możemy wysnuć wniosek, że dane dwie zmienne podlegają temu samemu rozkładowi. Uzyskane w ten sposób proste regresji dla każdego z przypadków prezentowały statystyczną realizację geometrii przekroju, w każdym z dziewięciu pól testowych. Metoda graficzna wyznaczenia przekrojów przeprowadzona została w programie Microstation V8i firmy Bentley. Dla każdego z dziewięciu plastrów zaimportowano współrzędne (X,Y) w układzie kartezjańskim, a na ich podstawie wrysowano linę, która w ocenie badacza najlepiej realizowała przekrój spływu. W wyniku analizy otrzymano dla dziewięciu wyselekcjonowanych plastrów współrzędnych: dziewięć przekrojów poprzecznych spływu zapory wyznaczonych automatyczną metodą statystyczną; oraz dziewięć przekrojów wyznaczonych graficznie przez badacza. Kolejne przekroje dwóch metod reprezentowały te same miejsca dziesięciocentymetrowego pasa spływu zapory. WYNIKI I DYSKUSJA Ryc. 3. Zestawienie przekrojów wyznaczonych Ryc. 4. Zestawienie przekrojów wyznaczonych metodą statystyczną metodą graficzną 441

6 Pelagia Biłka, Magda Pluta, Bartosz Mitka Wykresy przedstawiają zbiór przekrojów wyznaczonych metodą statystyczną (ryc.3) oraz graficzną (ryc.4 ). Poprzez nałożenie na siebie 9 linii przekrojów, dla każdej metody uzyskano odwzorowanie rzeczywistego kształtu spływu zapory wodnej, jednocześnie możliwe jest wyznaczenie największych różnić odległości pomiędzy liniami przekrojowymi. Pomiar odległości pomiędzy przekrojami najbardziej oddalonymi zarejestrowano dla asymptot pionowych x = {20, -10, 0, 10}. Rezultaty prezentuje tab. 1: Tab. 1. Różnice odległości pomiędzy przekrojami najbardziej oddalonymi Na podstawie tab.1 można zauważyć, iż największa różnica odległości występuje pomiędzy przekrojem 1 a przekrojem 8, zarówno dla metody graficznej jak i statystycznej. Ponadto na podstawie uzyskanych wartości zauważano, że większe rozproszenie przekrojów występuje w przypadku zastosowania metody graficznej. Średnia różnica odległości pomiędzy przekrojami dla metody graficznej wynosi 0,20 m, a dla metody statystycznej 0,14 m. Uzyskane wartości wskazują na większą unifikację kształtu spływu zapory w przypadku metody statystycznej. WNIOSKI Monitorowanie kształtu dużych obiektów hydrotechnicznych można, z powodzeniem prowadzić na podstawie przekrojów z chmury punktów, pozyskanej metodą naziemnego skaningu laserowego. Omówione w artykule metody stanowią dobre rozwiązania dla tworzenia przekrojów. Metoda statystyczna znajduje zastosowanie 442

7 Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych w monitorowaniu... w przypadku wyznaczania przekrojów dla elementów o nieskomplikowanej geometrii. Poprzez automatyzacje procesu wpasowania linii (krzywej) w fragment chmury punktów wykluczony zostaje subiektywizm badacza. W metodzie graficznej indywidualna ocena badacza stanowi podstawę wyznaczenia linii przekroju, co jest dobrym rozwiązaniem dla elementów konstrukcji budowli o złożonej geometrii. BIBLIOGRAFIA Alba, M., Giussani, A., Roncoroni, F., Scaioni, M., Valgoi, P., Geometric Modelling of a Large Dam by Terrestrial Laser Scanning. In Proc. of FIG Mondial Congress, Germany Guarnieri, A., Pirotti, F., Pontin, M., and A. Vettore, D Surveying for Structural Analysis Applications. In: Proc. of 3 rd IAG/12th FIG Symp., Baden, Austria Ingensand, H Metrological Aspects in Laser-Scanning Technology. In: Proc. of 3rd IAG/12th FIG Symp., Baden, Austria Sieber, SAR interferometry for structural changes detection: Amdemonstration test on a dam. In: Proc.of IGARSS Teskey, B., Bijoy, P., New Instrumentation and Methodology for Deformation Monitoring. In: Proc. of Optical 3D Measurement Techniques, Vol II, Vienna, Austria mgr inż. Pelagia Biłka Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WIŚiG, Katedra Geodezji mgr inż. Magda Pluta Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WIŚiG, Katedra Geodezji Rolnej Katastru i Fotogrametrii 443

8 444

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W KONTROLI I OCENIE STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH WODĘ

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W KONTROLI I OCENIE STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH WODĘ DOI: http://dx.doi.org/10.15576/asp.fc/2014.13.3.115 Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 13 (3) 2014, 115 124 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W KONTROLI I OCENIE STANU

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 22/2014, t. II EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 25, 2013, s. 67-76 ISBN 978-83-61576-24-2

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 25, 2013, s. 67-76 ISBN 978-83-61576-24-2 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 25, 2013, s. 67-76 ISBN 978-83-61576-24-2 SEGMENTACJA DANYCH MLS Z UŻYCIEM PROCEDUR POINT CLOUD LIBRARY MLS DATA SEGMENTATION USING POINT CLOUD LIBRARY

Bardziej szczegółowo

REKONSTRUKCJA GEOMETRII 3D KRZEWU NA PODSTAWIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO

REKONSTRUKCJA GEOMETRII 3D KRZEWU NA PODSTAWIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 2010, s. 405 414 ISBN 978-83-61576-13-6 REKONSTRUKCJA GEOMETRII 3D KRZEWU NA PODSTAWIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO 3D GEOMETRY RECONSTRUCTION

Bardziej szczegółowo

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie NAUKA SCIENCE Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures Wykorzystanie technologii skanowania 3D w konserwacji obiektów

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH 201 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 1 Zbigniew Plutecki, Sławomir Szymaniec, Janusz Smykała Politechnika Opolska, Opole NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH A NEW METHOD

Bardziej szczegółowo

Poprawa dokładności detekcji krawędzi dla systemów skanowania 3D opartych na projekcji wzorców prążkowych

Poprawa dokładności detekcji krawędzi dla systemów skanowania 3D opartych na projekcji wzorców prążkowych PAK vol. 57, nr 7/2011 721 Krzysztof OKARMA, Marek GRUDZIŃSKI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, ul. 26. Kwietnia 10, 71-126 Szczecin Poprawa dokładności detekcji krawędzi dla systemów

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

Sposoby obróbki chmur punktów w procesach odwzorowania obiektów 3D

Sposoby obróbki chmur punktów w procesach odwzorowania obiektów 3D Dawid KURCZYK Katedra Zarządzania i InŜynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej E mail: dkurczyk@ath.bielsko.pl Sposoby obróbki chmur punktów w procesach odwzorowania obiektów

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji jest serią wydawniczą powołaną przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w systemach zabezpieczenia transportu wodnego. Koncepcja implementacyjna

Monitoring wizyjny w systemach zabezpieczenia transportu wodnego. Koncepcja implementacyjna JANOWSKI Artur 1 SZULWIC Jakub 2 Monitoring wizyjny w systemach zabezpieczenia transportu wodnego. Koncepcja implementacyjna WSTĘP Skuteczna i szybka metoda pomiaru przepływu w kanale otwartym to narzędzie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

OCENA DOKŁADNOŚCI DANYCH UZYSKANYCH Z POMIARU BATYMETRYCZNEGO WYKONANEGO ECHOSONDĄ LOWRANCE LMS-527C DF igps

OCENA DOKŁADNOŚCI DANYCH UZYSKANYCH Z POMIARU BATYMETRYCZNEGO WYKONANEGO ECHOSONDĄ LOWRANCE LMS-527C DF igps Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 2010, s. 109 118 ISBN 978-83-61576-13-6 OCENA DOKŁADNOŚCI DANYCH UZYSKANYCH Z POMIARU BATYMETRYCZNEGO WYKONANEGO ECHOSONDĄ LOWRANCE LMS-527C

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR PUNKTÓW

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR PUNKTÓW Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 289-300 ISBN 978-83-61576-22-8 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2014 Gzowski M., Kulesza M., Hazuka W., Młynarczyk J.,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ CYFROWEJ TECHNOLOGII INWENTARYZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ ZAKŁADU FOTOGRAMETRII I INFORMATYKI TELEDETEKCYJNEJ AGH

ROZWÓJ CYFROWEJ TECHNOLOGII INWENTARYZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ ZAKŁADU FOTOGRAMETRII I INFORMATYKI TELEDETEKCYJNEJ AGH Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009 ISBN 978-83-61576-09-9 ROZWÓJ CYFROWEJ TECHNOLOGII INWENTARYZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ ZAKŁADU FOTOGRAMETRII

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana. Instytut Geodezji i Geoinformatyki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

OBRAZOWANIA NISKOPUŁAPOWE W BADANIACH KRAJOBRAZU

OBRAZOWANIA NISKOPUŁAPOWE W BADANIACH KRAJOBRAZU ISSN 1644-0765 DOI: www.acta.media.pl Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 14 (2) 2015, 103 110 OBRAZOWANIA NISKOPUŁAPOWE W BADANIACH KRAJOBRAZU Bogdan Jankowicz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Morski skaning laserowy infrastruktury portowej na przykładzie portu

Morski skaning laserowy infrastruktury portowej na przykładzie portu KHOLODKOV Artem 1 MATYSIK Krzysztof 1 MATYSIK Maciej 1 SZULWIC Jakub 2 TYSIĄC Paweł 1,2 WOJTOWICZ Aleksander 1,2 Morski skaning laserowy infrastruktury portowej na przykładzie portu we Władysławowie WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie 66 A. Zbrowski, T. Wolszakiewicz Aparatura badawczo-testowa do wykrywania i śledzenia procesów pękania w materiałach wysokoenergetycznych Research and test apparatus for detection and monitoring the crack

Bardziej szczegółowo

Określenie wartości parametrów odkształceniowych górotworu poddanego wpływom eksploatacji górniczej na przykładzie KWK Ziemowit

Określenie wartości parametrów odkształceniowych górotworu poddanego wpływom eksploatacji górniczej na przykładzie KWK Ziemowit PRZEGLĄD Nr 7 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 7-8 (1052-53) lipiec-sierpień 2010 Tom 66(CVI) UKD: 622.333(438): 519.6: 622.273.23: 622.1: 622.831:

Bardziej szczegółowo

Numeryczna weryikacja problematyki mocowania protezy całkowitej wspartej o pojedynczy implant

Numeryczna weryikacja problematyki mocowania protezy całkowitej wspartej o pojedynczy implant Numeryczna weryikacja problematyki mocowania protezy całkowitej wspartej o pojedynczy implant Numerical veriication of ixation of the dentures supported on a single implant Autorzy_ Bartosz Bujak, Roman

Bardziej szczegółowo

PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ

PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ Eryk Bunsch, Robert Sitnik PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ echniki digitalizacji dzieł sztuki stają się coraz bardziej uznawanym i stosowanym narzędziem w procesie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Andrzej Pożarycki Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Politechnika Poznańska andrzej.pozarycki@put. poznan.pl tomasz garbowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia 6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia Przeprowadzenie badań mających na celu wykazanie przydatności technologii naziemnego skaningu laserowego w pracy policji, wymagało zaznajomienia się z wszelkimi

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY INTEGRACJI MODELI 3D BUDYNKÓW Z BAZĄ DANYCH OPISOWYCH ASPECTS OF THE INTEGRATION OF 3D BUILDINGS MODELS WITH DATABASE

ASPEKTY INTEGRACJI MODELI 3D BUDYNKÓW Z BAZĄ DANYCH OPISOWYCH ASPECTS OF THE INTEGRATION OF 3D BUILDINGS MODELS WITH DATABASE Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 25, 2013, s. 95-105 ISBN 978-83-61576-24-2 ASPEKTY INTEGRACJI MODELI 3D BUDYNKÓW Z BAZĄ DANYCH OPISOWYCH ASPECTS OF THE INTEGRATION OF 3D BUILDINGS

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO SYTEMU OCHRONY PORTU

OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO SYTEMU OCHRONY PORTU Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 187-198 ISBN 978-83-61576-22-8 OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO

WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO PAWEŁ STRZELIŃSKI KATEDRA URZĄDZANIA LASU, WYDZIAŁ LEŚNY, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Wstęp Wdrożenie Systemu Informatycznego Lasów

Bardziej szczegółowo