BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE"

Transkrypt

1 BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE KRZYSZTOF MICHALAK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule przedstawione zostały problemy zwi zane z optymalizacj procesów w przedsi biorstwach. Omówiono metod benchmarkingu oraz systemy klasy Business Intelligence. Przedstawiono równie propozycj wykorzystania systemów Business Intelligence we wspomaganiu benchmarkingu. Słowa kluczowe: Business Intelligence, technologie procesowe, optymalizacja procesów, benchmarking, 1. Wprowadzenie Jednym z głównych celów ka dego przedsi biorstwa jest trwanie na rynku. Globalizacja gospodarki przyczynia si do coraz ostrzejszej konkurencji na rynku, co sprawia, e przedsi biorstwa musz stale poszukiwa nowych metod wspomagaj cych zarz dzanie. Wprowadzanie nowych metod ma na celu [1]: zabezpieczenie si przed atakiem nowych konkurentów, wyprzedzenie konkurencji lub wzmocnienie dotychczasowej pozycji, mo liwo zarabiania na nowych rynkach. Chc c nad y za konkurencja coraz wi cej przedsi biorstw odchodzi od klasycznego modelu realizacji zada opartego na funkcjach zast puj c go podej ciem procesowym. Zmiana ta daje mo liwo zastosowania wielu metod maj cych na celu podniesienie efektywno ci przedsi biorstw poprzez optymalizacj procesów. Wprowadza si metody bazuj ce na technologiach procesowych, takie jak Benchmarking (metoda porównywania własnych sposobów działania ze sposobami innych), Activity Based Costing (rachunek kosztów działa ), Target Costing (rachunek kosztów docelowych), Business Process Reengineering (metoda radykalnej reorganizacji procesów), X- engineering (metoda optymalizacji procesów realizowanych na styku organizacji) itd. Efektywne wykorzystanie tych metod wymaga wspomagania przez systemy informatyczne przedsi biorstw. Jednym z rozwi za jest wdra anie dedykowanych systemów maj cych na celu usprawnianie wprowadzania technologii procesowych. Takie podej cie mo e jednak powodowa zb dne nakłady pracy zwi zane z zasilaniem tych e systemów w dane z systemów transakcyjnych. Wa n cech współczesnej gospodarki jest równie to, e charakteryzuje si ona skomplikowan sieci powi za mi dzy przedsi biorstwami. Firmy s powi zane ze swoimi dostawcami, partnerami, klientami a nawet konkurentami. Produkty oferowane klientom s efektem współpracy wielu przedsi biorstw tworz cych wspólnie ła cuch warto ci. Eskalacja tych powi za i rozwój Internetu przyczyniły si do powstania gospodarki elektronicznej. Gospodarka elektroniczna obejmuje wymian produktów i usług, transfer funduszy w publicznych i prywatnych sieciach cyfrowych, ró norodne rodzaje interakcji biznesowych, a tak e takie funkcje jak marketing, zarz dzanie relacjami z klientami, rekrutacj pracowników, rozwój produktów (działalno wytwórcz ), administracj i komunikacj [2].

2 116 Benchmarking w systemach Business Intelligence Bior c pod uwag t skomplikowan paj czyn powi za pomi dzy firmami oraz konieczno ci głego optymalizowania całego ła cucha warto ci nale y szuka najlepszych metod oraz rozwi za informatycznych wspomagaj cych realizacj tego celu. Odpowiedzi na te potrzeby s metody procesowe umo liwiaj ce podnoszenie jako ci procesów oraz rozwój systemów informatycznych umo liwiaj cych integracj danych z wielu przedsi biorstw tworz cych ła cuch warto ci. Mowa tu o systemach klasy Business Intelligence, które dzi ki szerokiemu zakresowi działania mo na wykorzysta do wspierania metod procesowych np. benchmarkingu. 2. Benchmarking przedsi biorstwa Globalizacja gospodarki przyczynia si do zaostrzania konkurencji pomi dzy firmami na niespotykan dot d skal. Utrzymanie si na konkurencyjnym rynku wymaga ci głego doskonalenia procesów. Jedn z metod wspomagaj cych podnoszenie jako ci procesów jest benchmarking. Jako pierwsi metod t stosowali Japo czycy w latach pi dziesi tych. W Stanach Zjednoczonych liderem we wprowadzaniu benchmarkingu była firma Xerox. David T. Kearns były dyrektor Xerox a definiował benchmarking, jako ci gły proces oceny produktów, usług i praktyk, w odniesieniu do najsilniejszych konkurentów lub firm uznawanych za liderów przemysłu [6]. Benchmarking nie polega na wymy laniu procesów od nowa, lecz na obserwowaniu, w jaki sposób s one realizowane przez wiod ce przedsi biorstwa na rynku a nast pnie wdra anie dobrych praktyk we własnej organizacji. Inaczej mówi c benchmarking to konstruktywne rozwa anie alternatyw pochodz cych z zewn trz [7]. Proces benchmarkingu składa si z nast puj cych etapów: 1. Wybór przedmiotu benchmarkingu, 2. Analiza własnych metod post powania, 3. Wybór partnera benchmarkingu, 4. Zebranie danych, 5. Analiza danych, 6. Okre lenie procesów wymagaj cych poprawy, 7. Wdro enie programu poprawy, 8. Utrwalenie programu poprawy. Benchmarkingowi mo na podda wła ciwie wszystko, co daje si zmierzy. Ze wzgl du na to, e takie porównywanie jest czasochłonne i kosztowne przedsi biorstwa najcz ciej decyduj si na poddanie benchmarkingowi procesy stanowi ce podstaw ich działalno ci, czyli takie, które cz sto decyduj o pozycji przedsi biorstwa na rynku. Przy wyborze przedmiotu benchmarkingu cz sto bierze si te pod uwag te procesy, które kształtuj wizerunek przedsi biorstwa w oczach jego klientów, co jest zgodne z cał filozofi podej cia procesowego, w którym najwa niejsze jest zadowolenie klienta. Po wybraniu przedmiotu benchmarkingu nale y przeprowadzi dokładn analiz własnego sposobu post powania. Przydatne jest budowanie szczegółowej mapy czynno ci w celu wła ciwego zrozumienia procesów i mechanizmów zachodz cych w przedsi biorstwie. Nast pnie wyznacza si jednostki pomiaru i miejsca, w których pomiary s dokonywane w celu porównania ich ze wska nikami partnerów. Kolejny etap to dobór partnera benchmarkingu. Nale y wybiera takich partnerów, którzy przedmiot benchmarkingu traktuj, jako podstaw swej egzystencji i s liderami rynku. Przy wyborze nale y bra równie pod uwag takie czynniki jak: gotowo do benchmarkingu oraz

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, porównywalno. W zale no ci od tego gdzie b dziemy szuka partnerów do porównywania mo na wyró ni benchmarking: 1. Benchmarking wewn trzny, 2. Benchmarking z konkurencj, 3. Benchmarking funkcyjny, 4. Benchmarking rodzajowy. W benchmarkingu wewn trznym porównywanie ogranicza si do jednego przedsi biorstwa. Partnerów szuka si w innych działach, filiach lub oddziałach zagranicznych. Ograniczenie si do zbierania informacji we własnym przedsi biorstwie daje mo liwo łatwego i prostego zestawiania danych. Sam dost p do informacji równie nie jest trudny, poniewa nie stanowi one tajemnicy. Wad tego typu porównywania jest ograniczony k t widzenia, cz sto si okazuje, e nie porównujemy si z liderami rynku. W przypadku benchmarkingu z konkurencj mamy mo liwo jednoznacznego okre lenia pozycji własnego przedsi biorstwa wobec konkurencji. Znacznie trudniejsze jest natomiast pozyskiwanie informacji oraz ich zestawianie celem porównania. Kolejny typ benchmarkingu dotyczy porównywania funkcji przedsi biorstwa. W wielu przedsi biorstwach niestanowi cych dla siebie konkurencji realizowane s podobne funkcje (np. magazynowanie lub zaopatrzenie). Stosunkowo łatwo mo na wskaza liderów rynkowych w danej dziedzinie. Poniewa przedsi biorstwa te nie s konkurentami, wi c du o łatwiej jest uzyska informacje. Trudno mo e sprawi natomiast samo porównywanie danych mi dzy innymi ze wzgl du na to, e pochodz one z ró nych systemów informatycznych zarz dzania. Rozwini ciem benchmarkingu funkcyjnego jest benchmarking rodzajowy polegaj cy na porównywaniu procesów zachodz cych w obr bie ró nych dziedzin w zupełnie odmiennych bran- ach[5]. Kolejny etap zbieranie danych mo e by realizowany za pomoc wywiadu, ankiet lub te czasowej integracji pracowników w procesy realizowane u partnera benchmarkingu. Informacje mog by równie zbierane ze ródeł zewn trznych takich jak: roczniki statystyczne, czasopisma danej firmy, wywiady z klientami oraz dostawcami. Etap ten jest bardzo trudny w przypadku benchmarkingu z konkurencj ze wzgl du na to, e du a cz informacji mo e stanowi tajemnic firmy i nie b dzie mo na ich uzyska. Po zebraniu niezb dnych danych mo na przyst pi do ich analizy. Analizowane dane powinny składa si z dwóch elementów [5]: 1. Dane liczbowe (wyniki), 2. Opis procesów (praktyka). Oba elementy s wa ne w procesie benchmarkingu. Dane liczbowe pozwalaj ustali pozycj przedsi biorstwa wobec partnerów. Natomiast opis procesów umo liwia okre lenie ró nic w sposobach działania. Maj c takie informacje mo na przyst pi do opracowywania planów poprawy procesów i wdra ania zmian. Wszystkie wymienione etapy s czasochłonne i wymagaj du ych nakładów pracy. St d te konieczne staje si wspomaganie ich przez zaprojektowane do tego celu narz dzia informatyczne. Systemy takie powinny dawa mo liwo integracji danych z wielu ródeł a nast pnie przeprowadzania analiz umo liwiaj cych nie tylko porównanie wska ników, ale i sposobów realizacji procesów. Cz ciowo takie kryteria spełniaj systemy klasy Business Intelligence. Zintegrowanie

4 118 Benchmarking w systemach Business Intelligence w nich modułu wspomagaj cego benchmarking umo liwiłoby sprawniejsze i mniej kosztowne przeprowadzenie benchmarkingu w przedsi biorstwie. 3. Systemy Business Intelligence Nowoczesna gospodarka charakteryzuje si skomplikowan sieci powi za. Dostarczenie gotowego wyrobu do ko cowego u ytkownika wymaga realizacji wielu procesów w firmach wchodz cych w skład ła cucha warto ci. Z punktu widzenia gotowego wyrobu lub usługi mo emy stwierdzi, e przedsi biorstwa wchodz ce w skład ła cucha warto ci s ze sob bardzo ci le powi zane. Je eli jednak przyjrzymy si tym przedsi biorstwom pod k tem stosowanych systemów informatycznych to okazuj si, e najcz ciej nie ma ju tak cisłych relacji. Ka de przedsi biorstwo mo e u ywa innego systemu informatycznego. Systemy te najcz ciej ko cz si wraz z granic przedsi biorstwa, przez co kłopotliwe jest przeprowadzanie analiz całego ła cucha warto ci w kontek cie optymalizacji procesów. Analizowanie ła cucha warto ci i ulepszanie procesów jest jednak niezb dne w dobie globalizacji i silnej konkurencji na rynku. Problem integracji danych na potrzeby takich wła nie analiz staraj si rozwi zywa systemy Business Intelligence. Systemy Business Intelligence powstały w wyniku wdro enia w organizacji specyficznej filozofii i metodologii odwołuj cej si do pracy z informacj i wiedz, otwartej komunikacji, dzielenia si wiedz oraz holistycznego, analitycznego spojrzenia na procesy biznesowe w organizacji [2]. Ide systemów BI jest integracja danych pochodz cych z wielu ródeł oraz ich wielowymiarowa analiza. Wyniki w postaci ró norodnych zestawie dostarczane przez systemy BI maj na celu podniesienie efektywno ci podejmowanych decyzji. Ogólna budowa systemów klasy Business Intelligence przedstawiona jest na rysunku 1. ródło: Opracowanie własne na podstawie [2]. Rys. 1. Budowa systemu Business Intelligence ródła danych dla systemów BI stanowi systemy transakcyjne funkcjonuj ce w przedsi biorstwach. Poniewa systemy te mog zapisywa dane w ró ny sposób konieczna jest ich standaryzacja zanim trafi one do hurtowni danych. Modułem, który zajmuje si standaryzowaniem danych jest ETL (Extract, Transform and Load). Zadaniem tego modułu jest ekstrakcja danych z systemów transakcyjnych nast pnie przekształcanie danych i ładowanie do hurtowni danych. Dane zawarte w hurtowni stanowi repozytoria, do których kieruj swoje zapytania aplikacje raportuj ce

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, i analityczne. Ostatni warstw systemów BI stanowi warstwa prezentacji, która ma za zadanie przedstawianie wyników u ytkownikom w dogodnej dla nich formie. Ci gły rozwój systemów BI przyczynił si do wyró nienia wielu modeli, które przedstawione s na rysunku 2. ródło: [2]. Rys. 2. Mapa rozwoju najwa niejszych modeli BI Minihurtownie danych słu do przeprowadzania analiz ad hoc oraz przygotowywania zestawie porównawczych. Dane gromadzone s na ró nych poziomach szczegółowo ci, ale ograniczaj si zazwyczaj do jednego zagadnienia tematycznego. Modele te swoim zasi giem obejmuj zwykle jeden dział przedsi biorstwa. W ski zasi g sprawia, e systemy BI bazuj ce na minihurtowniach danych ograniczaj si do wspomagania jedynie decyzji operacyjnych. W systemach BI opracowanych na bazie hurtowni danych dane ródłowe mog pochodzi ze wszystkich systemów informatycznych stosowanych w przedsi biorstwie. W porównaniu z systemami opartymi na minihurtowaniach danych modele te maj znacznie szerszy zasi g, poniewa wspomagaj one podejmowanie decyzji operacyjnych, taktycznych i strategicznych w całej firmie. Systemy czasu rzeczywistego przeznaczone s do monitorowania bie cej działalno ci przedsi biorstwa oraz wykrywania zakłóce. Systemy te charakteryzuj si tym, e w odró nieniu od tradycyjnych hurtowni danych zapytania s kierowane do istniej cych systemów transakcyjnych. Nie ma potrzeby budowania hurtowni danych, poniewa s one pobierane za pomoc mechanizmu Enterprise Information Integration EII. Zalet tego rozwi zania jest dost p do zawsze aktualnych danych. Kierowanie zapyta bezpo rednio do działaj cych w przedsi biorstwie systemów transakcyjnych mo e mie jednak niekorzystny wpływ na szybko działania. Problemem mo e równie by brak dost pu do danych historycznych, które mog by usuwane z systemów transakcyjnych w celu poprawy szybko ci ich działania. Zasi g tych systemów jest ograniczony do wybranego fragmentu działalno ci firmy Podobnie jak w przypadku minihurtowni danych zadaniem tych systemów jest wspomaganie decyzji operacyjnych. Systemy z rozbudowan analityk prognostyczn BI-PA słu do prognozowania scenariuszy

6 120 Benchmarking w systemach Business Intelligence zdarze. W modelach tych wykorzystywane s mi dzy innymi: sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, analizy koszyka, itd. w celu odkrywania ukrytych trendów w danych historycznych i na ich podstawie prognozowania, co stanie si w przyszło ci. Systemy BI-PA stale porównuj przewidywane scenariusze z rzeczywistymi danymi pochodz cymi z systemów transakcyjnych. Swoim zasi giem obejmuj, co prawda w ski fragment działalno ci firmy, ale wspomagaj decyzje operacyjne, taktyczne i strategiczne. Korporacyjne systemy BI wspieraj zarz dzanie korporacjami. Ich zasi g oddziaływania jest bardzo szeroki, poniewa obejmuj one wszystkie przedsi biorstwa tworz ce ła cuch warto ci. Systemy te najcz ciej funkcjonuj w Internecie st d te okre lane s, jako Internet Business Intelligence. Schemat takiego systemu przedstawiony jest na rysunku 3. ródło: [2]. Rys. 3. P tla Internet Business Intelligence Rozszerzenie systemu BI na wszystkie przedsi biorstwa tworz ce ła cuch warto ci jest bardzo korzystne, poniewa w analizach uwzgl dniane jest ju nie tylko przedsi biorstwo, ale równie jego otoczenie, partnerzy czy dostawcy. Zadaniem tych systemów jest wspieranie decyzji operacyjnych, taktycznych i strategicznych. Kolejnym modelem systemów BI s portale BI. Słu one do zarz dzania tre ci i dokumenta-

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, cj wspieraj c prac zespołow. Systemy te integruj informacje, aplikacje i usługi WWW. Poniewa w portalach BI znaczna cz danych pochodzi ze stron WWW bardzo wa n rol odgrywa technika web mining polegaj ca na ekstrakcji wzorców i informacji z dokumentów WWW. W ramach web mining na szczególn uwag zasługuj : web content mining (dr enie zawarto ci stron internetowych), web structure mining (dr enie struktury stron internetowych), web usage mining (web log mining) (dr enie zachowa u ytkowników) [3][4]. Swoim zasi giem obejmuj wydzielone społeczno ci w ramach firmy. Systemy te wspieraj decyzje operacyjne, taktyczne i strategiczne. Ostatnim modelem s sieci BI. Słu one do budowy sieci ekspertów i zarz dzania kapitałem społecznym przedsi biorstwa. W systemach tych wa n rol b d odgrywa techniki eksploracji danych czwartej generacji, czyli techniki umo liwiaj ce dr enie danych generowanych przez mobilne urz dzenia, grupy dyskusyjne, czaty on-line, oraz web farming (systematyczne dostarczanie i ulepszanie ródeł informacji w sieci), technologia inteligentnych agentów i zawansowane techniki odpowiedzialne za zarz dzanie tre ci i dokumentacj. Globalny zasi g tych systemów obejmuje ró ne społeczno ci. W systemach tych wspomagane s decyzje operacyjne, taktyczne i strategiczne. Szeroki zakres oddziaływania korporacyjnych systemów BI, a w szczególno ci integracja w nich danych wielu przedsi biorstw daje podstawy do wykorzystania tych systemów w celu wspomagania optymalizacji procesów przy pomocy benchmarkingu. 4. Wykorzystanie systemów Business Intelligence do benchmarkingu Przedsi biorstwa powinny d y do ci głego doskonalenia swoich procesów. Jedn z metod wspomagaj cych optymalizacj realizowanych zada jest jak ju wcze niej wspomniano benchmarking. Naturalnym podej ciem jest próba wspomagania przeprowadzania benchmarkingu przez systemy informatyczne przedsi biorstwa. Takie etapy jak: analiza własnych metod post powania, wybór partnera benchmarkingu, zebranie danych, analiza danych, okre lenie procesów wymagaj cych poprawy mo na i powinno si wspomaga komputerowo. Etap analizy własnych metod post powania cz sto mo na przeprowadzi wykorzystuj c dotychczasowe systemy informatyczne funkcjonuj ce w przedsi biorstwie. Systemy te mog dostarczy niezb dnych wska ników procesów oraz opisu metod post powania. W przypadku wyboru partnera benchmarkingu pomocne mo e si okaza skorzystanie z internetowych giełd benchmarkingowych. Jedn z nich jest The Benchmarking Exchange (www.benchnet.com). Za pomoc tej witryny mo liwe jest znalezienie firm zainteresowanych porównywaniem dla okre lonych przedmiotów benchmarkingu. W kolejnych etapach w przypadku benchmarkingu wewn trznego gdzie porównywanie si dotyczy działów lub filii jednego przedsi biorstwa mo e równie okaza si, e niezb dnych danych dostarcz systemy informatyczne funkcjonuj ce w przedsi biorstwie zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z jednym zintegrowanym systemem zarz dzania. Zdecydowanie wi cej trudno ci pojawia si w przypadku benchmarkingu z konkurencja, funkcyjnego lub rodzajowego. Zasadniczy problem dotyczy integracji danych z wielu systemów oraz takiej ich transformacji, aby mo na je było porównywa. Na rynku funkcjonuj systemy Business Intelligence, do których zada nale y mi dzy innymi integracja danych. Systemy te skierowane s pocz wszy od pojedynczych działów przedsi biorstwa poprzez całe przedsi biorstwa a do du ych korporacji obejmuj c swoim zasi giem wszyst-

8 122 Benchmarking w systemach Business Intelligence kich uczestników ła cucha warto ci bior cych udział w wytwarzaniu produktów lub usług. Przeprowadzenie benchmarkingu w du ych korporacjach, na które składa si wiele przedsi biorstw uczestnicz cych w ła cuchu warto ci mo e przynie ogromne korzy ci. Dlatego te celowe jest integrowanie metod procesowych w korporacyjnych systemach BI. Chodzi tu ju nie tylko o sam benchmarking. Maj c na uwadze podnoszenie jako ci procesów organizacji nale y stosowa takie metody jak: 1. Kompleksowe zarz dzanie jako ci (TQM), 2. Systemy dostaw na styk (JIT), 3. Rachunek kosztów działa (ABC). Chc c wykorzysta systemy BI do wspomagania benchmarkingu nale y pami ta o dwóch zasadniczych elementach niezb dnych do przeprowadzenia porównania mapach procesów, które szczegółowo opisuj sposób realizacji zada oraz danych liczbowych opisuj cych warto ci mierzonych wska ników. Propozycja takiego systemu przedstawiona jest na rysunku 4. Rys. 4. Integracja benchmarkingu w systemach Business Intelligence ródło: Opracowanie własne na podstawie [2].

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, Wprowadzanie benchmarkingu w korporacjach w ramach systemów Business Intelligence ma wiele zalet, w ród których mo na wymieni : 1. Mo liwo wspomagania całego procesu przez systemy Business Intelligence poprzez umieszczenie w tych systemach informacji o sposobie realizacji procesów, punktach pomiaru procesów oraz zmierzonych warto ciach. 2. Wykorzystanie standardowych modułów tworzenia raportów, w które wyposa one s systemy BI w celu przeprowadzania analiz wspomagaj cych benchmarking. 3. Łatwo w dost pie do danych poniewa ka da ze współpracuj cych organizacji bierze udział we wspólnym ła cuchu warto ci produktu lub usługi, wi c naturalnie b dzie jej zale ało na podnoszeniu jako ci swoich procesów. Organizacje te nie konkuruj ze sob, lecz współpracuj st d te łatwiej im wymienia si informacjami. Wad przeprowadzania benchmarkingu w ramach korporacji mo e by to, e nie zawsze porównujemy si z najlepszym. Porównujemy si, co prawda z najlepszym w ramach konkretnej korporacji niekoniecznie oznacza to jednak, e d ymy do dorównania liderowi rynkowemu. Nale y jednak zaznaczy, e cz przedsi biorstw pomija etap doboru partnera benchmarkingu przyjmuj c za punkt odniesienia kryteria nagród przyznawanych za szczególne osi gni cia w dziedzinie benchmarkingu np. Malcolm Baldrige Quality Award w Stanach Zjednoczonych, European Business Excellence Award w Europie, czy te nagrod Deminga w Japonii. 5. Uwagi ko cowe Ci głe d enie do ulepszenia realizowanych zada jest naturalnym procesem w ka dym przedsi biorstwie. Jest te niezb dne w globalnej gospodarce, która charakteryzuje si ostr konkurencj. Przedsi biorstwa, które nie b d starały si dorówna najlepszym na rynku nie maj szansy na przetrwanie. Kopiowanie pomysłów od liderów rynkowych jest jedn z wielu metod wprowadzania usprawnie. Niezb dna jest wiedza o własnych sposobach działania oraz ró nicach, jakie wyst puj u partnera benchmarkingu. Analiza własnych metod post powania, dokonywanie pomiarów procesów oraz porównywanie tych danych z danymi pochodz cymi od partnerów benchmarkingu powinno si wspomaga komputerowo. Dlatego te w artykule przedstawiono propozycj zintegrowania metody benchmarkingu z korporacyjnymi systemami Business Intelligence. Dzi ki du emu zasi gowi zbierania danych systemy te mog dostarcza niezb dnej wiedzy, które procesy nale y zmienia oraz w jaki sposób, aby osi gn popraw. Bibliografia 1. Afauh A., Tucci Ch. L.: Biznes internetowy strategie i modele, Oficyna ekonomiczna, Kraków Celina M., Ziemba E.: Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kantardzic M.: Data Mining: Concepts, Models, Methods and Algorithms, John Wiley & Son,New York Thuraisingham B.: Web Data Mining and Applicationsin Business Intelligence and Counter-terrorism, Auerbach Publications, Bendell T., Boulter L.: Benchmarking, Wydawnictow Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.

10 124 Benchmarking w systemach Business Intelligence 6. Camp R. C.: Benchmarking: The Search for Industry Best Practice that Lead to Superior Performance, ASQC Quality Press, Milwaukee Muller R., Rupper P.: Process Reengineering, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław BENCHMARKING IN BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS Summary In this paper were presented the problems of optimization processes in enterprises. Later were discussed Benchmarking and Business Intelligence systems. Finally there was introduced a proposal to use Business Intelligence in supporting benchmarking. Keywords: Business Intelligence, process technologies, process optimization, benchmarking Katedra In ynierii Systemów Informacyjnych Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Kierunek: Automatyka i Robotyka, Specjalność: Automatyka i Systemy Sterowania Wykład organizacyjny Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Wymiar dydaktyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2011

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2011 ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2011 FAQ wersja 2.0 z dnia 23 grudnia 2011 r. 1,2 1. Czy wnioskodawca w ramach jednego wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 862/L/2014 Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 7. Rachunek kosztów rachunek kosztów celu (target costing), rachunek redukcji kosztów (kaizen costing). Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Dlaczego wytyczne ZDW? Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane zostały wydane w 1999

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo