BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE"

Transkrypt

1 BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE KRZYSZTOF MICHALAK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule przedstawione zostały problemy zwi zane z optymalizacj procesów w przedsi biorstwach. Omówiono metod benchmarkingu oraz systemy klasy Business Intelligence. Przedstawiono równie propozycj wykorzystania systemów Business Intelligence we wspomaganiu benchmarkingu. Słowa kluczowe: Business Intelligence, technologie procesowe, optymalizacja procesów, benchmarking, 1. Wprowadzenie Jednym z głównych celów ka dego przedsi biorstwa jest trwanie na rynku. Globalizacja gospodarki przyczynia si do coraz ostrzejszej konkurencji na rynku, co sprawia, e przedsi biorstwa musz stale poszukiwa nowych metod wspomagaj cych zarz dzanie. Wprowadzanie nowych metod ma na celu [1]: zabezpieczenie si przed atakiem nowych konkurentów, wyprzedzenie konkurencji lub wzmocnienie dotychczasowej pozycji, mo liwo zarabiania na nowych rynkach. Chc c nad y za konkurencja coraz wi cej przedsi biorstw odchodzi od klasycznego modelu realizacji zada opartego na funkcjach zast puj c go podej ciem procesowym. Zmiana ta daje mo liwo zastosowania wielu metod maj cych na celu podniesienie efektywno ci przedsi biorstw poprzez optymalizacj procesów. Wprowadza si metody bazuj ce na technologiach procesowych, takie jak Benchmarking (metoda porównywania własnych sposobów działania ze sposobami innych), Activity Based Costing (rachunek kosztów działa ), Target Costing (rachunek kosztów docelowych), Business Process Reengineering (metoda radykalnej reorganizacji procesów), X- engineering (metoda optymalizacji procesów realizowanych na styku organizacji) itd. Efektywne wykorzystanie tych metod wymaga wspomagania przez systemy informatyczne przedsi biorstw. Jednym z rozwi za jest wdra anie dedykowanych systemów maj cych na celu usprawnianie wprowadzania technologii procesowych. Takie podej cie mo e jednak powodowa zb dne nakłady pracy zwi zane z zasilaniem tych e systemów w dane z systemów transakcyjnych. Wa n cech współczesnej gospodarki jest równie to, e charakteryzuje si ona skomplikowan sieci powi za mi dzy przedsi biorstwami. Firmy s powi zane ze swoimi dostawcami, partnerami, klientami a nawet konkurentami. Produkty oferowane klientom s efektem współpracy wielu przedsi biorstw tworz cych wspólnie ła cuch warto ci. Eskalacja tych powi za i rozwój Internetu przyczyniły si do powstania gospodarki elektronicznej. Gospodarka elektroniczna obejmuje wymian produktów i usług, transfer funduszy w publicznych i prywatnych sieciach cyfrowych, ró norodne rodzaje interakcji biznesowych, a tak e takie funkcje jak marketing, zarz dzanie relacjami z klientami, rekrutacj pracowników, rozwój produktów (działalno wytwórcz ), administracj i komunikacj [2].

2 116 Benchmarking w systemach Business Intelligence Bior c pod uwag t skomplikowan paj czyn powi za pomi dzy firmami oraz konieczno ci głego optymalizowania całego ła cucha warto ci nale y szuka najlepszych metod oraz rozwi za informatycznych wspomagaj cych realizacj tego celu. Odpowiedzi na te potrzeby s metody procesowe umo liwiaj ce podnoszenie jako ci procesów oraz rozwój systemów informatycznych umo liwiaj cych integracj danych z wielu przedsi biorstw tworz cych ła cuch warto ci. Mowa tu o systemach klasy Business Intelligence, które dzi ki szerokiemu zakresowi działania mo na wykorzysta do wspierania metod procesowych np. benchmarkingu. 2. Benchmarking przedsi biorstwa Globalizacja gospodarki przyczynia si do zaostrzania konkurencji pomi dzy firmami na niespotykan dot d skal. Utrzymanie si na konkurencyjnym rynku wymaga ci głego doskonalenia procesów. Jedn z metod wspomagaj cych podnoszenie jako ci procesów jest benchmarking. Jako pierwsi metod t stosowali Japo czycy w latach pi dziesi tych. W Stanach Zjednoczonych liderem we wprowadzaniu benchmarkingu była firma Xerox. David T. Kearns były dyrektor Xerox a definiował benchmarking, jako ci gły proces oceny produktów, usług i praktyk, w odniesieniu do najsilniejszych konkurentów lub firm uznawanych za liderów przemysłu [6]. Benchmarking nie polega na wymy laniu procesów od nowa, lecz na obserwowaniu, w jaki sposób s one realizowane przez wiod ce przedsi biorstwa na rynku a nast pnie wdra anie dobrych praktyk we własnej organizacji. Inaczej mówi c benchmarking to konstruktywne rozwa anie alternatyw pochodz cych z zewn trz [7]. Proces benchmarkingu składa si z nast puj cych etapów: 1. Wybór przedmiotu benchmarkingu, 2. Analiza własnych metod post powania, 3. Wybór partnera benchmarkingu, 4. Zebranie danych, 5. Analiza danych, 6. Okre lenie procesów wymagaj cych poprawy, 7. Wdro enie programu poprawy, 8. Utrwalenie programu poprawy. Benchmarkingowi mo na podda wła ciwie wszystko, co daje si zmierzy. Ze wzgl du na to, e takie porównywanie jest czasochłonne i kosztowne przedsi biorstwa najcz ciej decyduj si na poddanie benchmarkingowi procesy stanowi ce podstaw ich działalno ci, czyli takie, które cz sto decyduj o pozycji przedsi biorstwa na rynku. Przy wyborze przedmiotu benchmarkingu cz sto bierze si te pod uwag te procesy, które kształtuj wizerunek przedsi biorstwa w oczach jego klientów, co jest zgodne z cał filozofi podej cia procesowego, w którym najwa niejsze jest zadowolenie klienta. Po wybraniu przedmiotu benchmarkingu nale y przeprowadzi dokładn analiz własnego sposobu post powania. Przydatne jest budowanie szczegółowej mapy czynno ci w celu wła ciwego zrozumienia procesów i mechanizmów zachodz cych w przedsi biorstwie. Nast pnie wyznacza si jednostki pomiaru i miejsca, w których pomiary s dokonywane w celu porównania ich ze wska nikami partnerów. Kolejny etap to dobór partnera benchmarkingu. Nale y wybiera takich partnerów, którzy przedmiot benchmarkingu traktuj, jako podstaw swej egzystencji i s liderami rynku. Przy wyborze nale y bra równie pod uwag takie czynniki jak: gotowo do benchmarkingu oraz

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, porównywalno. W zale no ci od tego gdzie b dziemy szuka partnerów do porównywania mo na wyró ni benchmarking: 1. Benchmarking wewn trzny, 2. Benchmarking z konkurencj, 3. Benchmarking funkcyjny, 4. Benchmarking rodzajowy. W benchmarkingu wewn trznym porównywanie ogranicza si do jednego przedsi biorstwa. Partnerów szuka si w innych działach, filiach lub oddziałach zagranicznych. Ograniczenie si do zbierania informacji we własnym przedsi biorstwie daje mo liwo łatwego i prostego zestawiania danych. Sam dost p do informacji równie nie jest trudny, poniewa nie stanowi one tajemnicy. Wad tego typu porównywania jest ograniczony k t widzenia, cz sto si okazuje, e nie porównujemy si z liderami rynku. W przypadku benchmarkingu z konkurencj mamy mo liwo jednoznacznego okre lenia pozycji własnego przedsi biorstwa wobec konkurencji. Znacznie trudniejsze jest natomiast pozyskiwanie informacji oraz ich zestawianie celem porównania. Kolejny typ benchmarkingu dotyczy porównywania funkcji przedsi biorstwa. W wielu przedsi biorstwach niestanowi cych dla siebie konkurencji realizowane s podobne funkcje (np. magazynowanie lub zaopatrzenie). Stosunkowo łatwo mo na wskaza liderów rynkowych w danej dziedzinie. Poniewa przedsi biorstwa te nie s konkurentami, wi c du o łatwiej jest uzyska informacje. Trudno mo e sprawi natomiast samo porównywanie danych mi dzy innymi ze wzgl du na to, e pochodz one z ró nych systemów informatycznych zarz dzania. Rozwini ciem benchmarkingu funkcyjnego jest benchmarking rodzajowy polegaj cy na porównywaniu procesów zachodz cych w obr bie ró nych dziedzin w zupełnie odmiennych bran- ach[5]. Kolejny etap zbieranie danych mo e by realizowany za pomoc wywiadu, ankiet lub te czasowej integracji pracowników w procesy realizowane u partnera benchmarkingu. Informacje mog by równie zbierane ze ródeł zewn trznych takich jak: roczniki statystyczne, czasopisma danej firmy, wywiady z klientami oraz dostawcami. Etap ten jest bardzo trudny w przypadku benchmarkingu z konkurencj ze wzgl du na to, e du a cz informacji mo e stanowi tajemnic firmy i nie b dzie mo na ich uzyska. Po zebraniu niezb dnych danych mo na przyst pi do ich analizy. Analizowane dane powinny składa si z dwóch elementów [5]: 1. Dane liczbowe (wyniki), 2. Opis procesów (praktyka). Oba elementy s wa ne w procesie benchmarkingu. Dane liczbowe pozwalaj ustali pozycj przedsi biorstwa wobec partnerów. Natomiast opis procesów umo liwia okre lenie ró nic w sposobach działania. Maj c takie informacje mo na przyst pi do opracowywania planów poprawy procesów i wdra ania zmian. Wszystkie wymienione etapy s czasochłonne i wymagaj du ych nakładów pracy. St d te konieczne staje si wspomaganie ich przez zaprojektowane do tego celu narz dzia informatyczne. Systemy takie powinny dawa mo liwo integracji danych z wielu ródeł a nast pnie przeprowadzania analiz umo liwiaj cych nie tylko porównanie wska ników, ale i sposobów realizacji procesów. Cz ciowo takie kryteria spełniaj systemy klasy Business Intelligence. Zintegrowanie

4 118 Benchmarking w systemach Business Intelligence w nich modułu wspomagaj cego benchmarking umo liwiłoby sprawniejsze i mniej kosztowne przeprowadzenie benchmarkingu w przedsi biorstwie. 3. Systemy Business Intelligence Nowoczesna gospodarka charakteryzuje si skomplikowan sieci powi za. Dostarczenie gotowego wyrobu do ko cowego u ytkownika wymaga realizacji wielu procesów w firmach wchodz cych w skład ła cucha warto ci. Z punktu widzenia gotowego wyrobu lub usługi mo emy stwierdzi, e przedsi biorstwa wchodz ce w skład ła cucha warto ci s ze sob bardzo ci le powi zane. Je eli jednak przyjrzymy si tym przedsi biorstwom pod k tem stosowanych systemów informatycznych to okazuj si, e najcz ciej nie ma ju tak cisłych relacji. Ka de przedsi biorstwo mo e u ywa innego systemu informatycznego. Systemy te najcz ciej ko cz si wraz z granic przedsi biorstwa, przez co kłopotliwe jest przeprowadzanie analiz całego ła cucha warto ci w kontek cie optymalizacji procesów. Analizowanie ła cucha warto ci i ulepszanie procesów jest jednak niezb dne w dobie globalizacji i silnej konkurencji na rynku. Problem integracji danych na potrzeby takich wła nie analiz staraj si rozwi zywa systemy Business Intelligence. Systemy Business Intelligence powstały w wyniku wdro enia w organizacji specyficznej filozofii i metodologii odwołuj cej si do pracy z informacj i wiedz, otwartej komunikacji, dzielenia si wiedz oraz holistycznego, analitycznego spojrzenia na procesy biznesowe w organizacji [2]. Ide systemów BI jest integracja danych pochodz cych z wielu ródeł oraz ich wielowymiarowa analiza. Wyniki w postaci ró norodnych zestawie dostarczane przez systemy BI maj na celu podniesienie efektywno ci podejmowanych decyzji. Ogólna budowa systemów klasy Business Intelligence przedstawiona jest na rysunku 1. ródło: Opracowanie własne na podstawie [2]. Rys. 1. Budowa systemu Business Intelligence ródła danych dla systemów BI stanowi systemy transakcyjne funkcjonuj ce w przedsi biorstwach. Poniewa systemy te mog zapisywa dane w ró ny sposób konieczna jest ich standaryzacja zanim trafi one do hurtowni danych. Modułem, który zajmuje si standaryzowaniem danych jest ETL (Extract, Transform and Load). Zadaniem tego modułu jest ekstrakcja danych z systemów transakcyjnych nast pnie przekształcanie danych i ładowanie do hurtowni danych. Dane zawarte w hurtowni stanowi repozytoria, do których kieruj swoje zapytania aplikacje raportuj ce

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, i analityczne. Ostatni warstw systemów BI stanowi warstwa prezentacji, która ma za zadanie przedstawianie wyników u ytkownikom w dogodnej dla nich formie. Ci gły rozwój systemów BI przyczynił si do wyró nienia wielu modeli, które przedstawione s na rysunku 2. ródło: [2]. Rys. 2. Mapa rozwoju najwa niejszych modeli BI Minihurtownie danych słu do przeprowadzania analiz ad hoc oraz przygotowywania zestawie porównawczych. Dane gromadzone s na ró nych poziomach szczegółowo ci, ale ograniczaj si zazwyczaj do jednego zagadnienia tematycznego. Modele te swoim zasi giem obejmuj zwykle jeden dział przedsi biorstwa. W ski zasi g sprawia, e systemy BI bazuj ce na minihurtowniach danych ograniczaj si do wspomagania jedynie decyzji operacyjnych. W systemach BI opracowanych na bazie hurtowni danych dane ródłowe mog pochodzi ze wszystkich systemów informatycznych stosowanych w przedsi biorstwie. W porównaniu z systemami opartymi na minihurtowaniach danych modele te maj znacznie szerszy zasi g, poniewa wspomagaj one podejmowanie decyzji operacyjnych, taktycznych i strategicznych w całej firmie. Systemy czasu rzeczywistego przeznaczone s do monitorowania bie cej działalno ci przedsi biorstwa oraz wykrywania zakłóce. Systemy te charakteryzuj si tym, e w odró nieniu od tradycyjnych hurtowni danych zapytania s kierowane do istniej cych systemów transakcyjnych. Nie ma potrzeby budowania hurtowni danych, poniewa s one pobierane za pomoc mechanizmu Enterprise Information Integration EII. Zalet tego rozwi zania jest dost p do zawsze aktualnych danych. Kierowanie zapyta bezpo rednio do działaj cych w przedsi biorstwie systemów transakcyjnych mo e mie jednak niekorzystny wpływ na szybko działania. Problemem mo e równie by brak dost pu do danych historycznych, które mog by usuwane z systemów transakcyjnych w celu poprawy szybko ci ich działania. Zasi g tych systemów jest ograniczony do wybranego fragmentu działalno ci firmy Podobnie jak w przypadku minihurtowni danych zadaniem tych systemów jest wspomaganie decyzji operacyjnych. Systemy z rozbudowan analityk prognostyczn BI-PA słu do prognozowania scenariuszy

6 120 Benchmarking w systemach Business Intelligence zdarze. W modelach tych wykorzystywane s mi dzy innymi: sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, analizy koszyka, itd. w celu odkrywania ukrytych trendów w danych historycznych i na ich podstawie prognozowania, co stanie si w przyszło ci. Systemy BI-PA stale porównuj przewidywane scenariusze z rzeczywistymi danymi pochodz cymi z systemów transakcyjnych. Swoim zasi giem obejmuj, co prawda w ski fragment działalno ci firmy, ale wspomagaj decyzje operacyjne, taktyczne i strategiczne. Korporacyjne systemy BI wspieraj zarz dzanie korporacjami. Ich zasi g oddziaływania jest bardzo szeroki, poniewa obejmuj one wszystkie przedsi biorstwa tworz ce ła cuch warto ci. Systemy te najcz ciej funkcjonuj w Internecie st d te okre lane s, jako Internet Business Intelligence. Schemat takiego systemu przedstawiony jest na rysunku 3. ródło: [2]. Rys. 3. P tla Internet Business Intelligence Rozszerzenie systemu BI na wszystkie przedsi biorstwa tworz ce ła cuch warto ci jest bardzo korzystne, poniewa w analizach uwzgl dniane jest ju nie tylko przedsi biorstwo, ale równie jego otoczenie, partnerzy czy dostawcy. Zadaniem tych systemów jest wspieranie decyzji operacyjnych, taktycznych i strategicznych. Kolejnym modelem systemów BI s portale BI. Słu one do zarz dzania tre ci i dokumenta-

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, cj wspieraj c prac zespołow. Systemy te integruj informacje, aplikacje i usługi WWW. Poniewa w portalach BI znaczna cz danych pochodzi ze stron WWW bardzo wa n rol odgrywa technika web mining polegaj ca na ekstrakcji wzorców i informacji z dokumentów WWW. W ramach web mining na szczególn uwag zasługuj : web content mining (dr enie zawarto ci stron internetowych), web structure mining (dr enie struktury stron internetowych), web usage mining (web log mining) (dr enie zachowa u ytkowników) [3][4]. Swoim zasi giem obejmuj wydzielone społeczno ci w ramach firmy. Systemy te wspieraj decyzje operacyjne, taktyczne i strategiczne. Ostatnim modelem s sieci BI. Słu one do budowy sieci ekspertów i zarz dzania kapitałem społecznym przedsi biorstwa. W systemach tych wa n rol b d odgrywa techniki eksploracji danych czwartej generacji, czyli techniki umo liwiaj ce dr enie danych generowanych przez mobilne urz dzenia, grupy dyskusyjne, czaty on-line, oraz web farming (systematyczne dostarczanie i ulepszanie ródeł informacji w sieci), technologia inteligentnych agentów i zawansowane techniki odpowiedzialne za zarz dzanie tre ci i dokumentacj. Globalny zasi g tych systemów obejmuje ró ne społeczno ci. W systemach tych wspomagane s decyzje operacyjne, taktyczne i strategiczne. Szeroki zakres oddziaływania korporacyjnych systemów BI, a w szczególno ci integracja w nich danych wielu przedsi biorstw daje podstawy do wykorzystania tych systemów w celu wspomagania optymalizacji procesów przy pomocy benchmarkingu. 4. Wykorzystanie systemów Business Intelligence do benchmarkingu Przedsi biorstwa powinny d y do ci głego doskonalenia swoich procesów. Jedn z metod wspomagaj cych optymalizacj realizowanych zada jest jak ju wcze niej wspomniano benchmarking. Naturalnym podej ciem jest próba wspomagania przeprowadzania benchmarkingu przez systemy informatyczne przedsi biorstwa. Takie etapy jak: analiza własnych metod post powania, wybór partnera benchmarkingu, zebranie danych, analiza danych, okre lenie procesów wymagaj cych poprawy mo na i powinno si wspomaga komputerowo. Etap analizy własnych metod post powania cz sto mo na przeprowadzi wykorzystuj c dotychczasowe systemy informatyczne funkcjonuj ce w przedsi biorstwie. Systemy te mog dostarczy niezb dnych wska ników procesów oraz opisu metod post powania. W przypadku wyboru partnera benchmarkingu pomocne mo e si okaza skorzystanie z internetowych giełd benchmarkingowych. Jedn z nich jest The Benchmarking Exchange (www.benchnet.com). Za pomoc tej witryny mo liwe jest znalezienie firm zainteresowanych porównywaniem dla okre lonych przedmiotów benchmarkingu. W kolejnych etapach w przypadku benchmarkingu wewn trznego gdzie porównywanie si dotyczy działów lub filii jednego przedsi biorstwa mo e równie okaza si, e niezb dnych danych dostarcz systemy informatyczne funkcjonuj ce w przedsi biorstwie zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z jednym zintegrowanym systemem zarz dzania. Zdecydowanie wi cej trudno ci pojawia si w przypadku benchmarkingu z konkurencja, funkcyjnego lub rodzajowego. Zasadniczy problem dotyczy integracji danych z wielu systemów oraz takiej ich transformacji, aby mo na je było porównywa. Na rynku funkcjonuj systemy Business Intelligence, do których zada nale y mi dzy innymi integracja danych. Systemy te skierowane s pocz wszy od pojedynczych działów przedsi biorstwa poprzez całe przedsi biorstwa a do du ych korporacji obejmuj c swoim zasi giem wszyst-

8 122 Benchmarking w systemach Business Intelligence kich uczestników ła cucha warto ci bior cych udział w wytwarzaniu produktów lub usług. Przeprowadzenie benchmarkingu w du ych korporacjach, na które składa si wiele przedsi biorstw uczestnicz cych w ła cuchu warto ci mo e przynie ogromne korzy ci. Dlatego te celowe jest integrowanie metod procesowych w korporacyjnych systemach BI. Chodzi tu ju nie tylko o sam benchmarking. Maj c na uwadze podnoszenie jako ci procesów organizacji nale y stosowa takie metody jak: 1. Kompleksowe zarz dzanie jako ci (TQM), 2. Systemy dostaw na styk (JIT), 3. Rachunek kosztów działa (ABC). Chc c wykorzysta systemy BI do wspomagania benchmarkingu nale y pami ta o dwóch zasadniczych elementach niezb dnych do przeprowadzenia porównania mapach procesów, które szczegółowo opisuj sposób realizacji zada oraz danych liczbowych opisuj cych warto ci mierzonych wska ników. Propozycja takiego systemu przedstawiona jest na rysunku 4. Rys. 4. Integracja benchmarkingu w systemach Business Intelligence ródło: Opracowanie własne na podstawie [2].

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 22, Wprowadzanie benchmarkingu w korporacjach w ramach systemów Business Intelligence ma wiele zalet, w ród których mo na wymieni : 1. Mo liwo wspomagania całego procesu przez systemy Business Intelligence poprzez umieszczenie w tych systemach informacji o sposobie realizacji procesów, punktach pomiaru procesów oraz zmierzonych warto ciach. 2. Wykorzystanie standardowych modułów tworzenia raportów, w które wyposa one s systemy BI w celu przeprowadzania analiz wspomagaj cych benchmarking. 3. Łatwo w dost pie do danych poniewa ka da ze współpracuj cych organizacji bierze udział we wspólnym ła cuchu warto ci produktu lub usługi, wi c naturalnie b dzie jej zale ało na podnoszeniu jako ci swoich procesów. Organizacje te nie konkuruj ze sob, lecz współpracuj st d te łatwiej im wymienia si informacjami. Wad przeprowadzania benchmarkingu w ramach korporacji mo e by to, e nie zawsze porównujemy si z najlepszym. Porównujemy si, co prawda z najlepszym w ramach konkretnej korporacji niekoniecznie oznacza to jednak, e d ymy do dorównania liderowi rynkowemu. Nale y jednak zaznaczy, e cz przedsi biorstw pomija etap doboru partnera benchmarkingu przyjmuj c za punkt odniesienia kryteria nagród przyznawanych za szczególne osi gni cia w dziedzinie benchmarkingu np. Malcolm Baldrige Quality Award w Stanach Zjednoczonych, European Business Excellence Award w Europie, czy te nagrod Deminga w Japonii. 5. Uwagi ko cowe Ci głe d enie do ulepszenia realizowanych zada jest naturalnym procesem w ka dym przedsi biorstwie. Jest te niezb dne w globalnej gospodarce, która charakteryzuje si ostr konkurencj. Przedsi biorstwa, które nie b d starały si dorówna najlepszym na rynku nie maj szansy na przetrwanie. Kopiowanie pomysłów od liderów rynkowych jest jedn z wielu metod wprowadzania usprawnie. Niezb dna jest wiedza o własnych sposobach działania oraz ró nicach, jakie wyst puj u partnera benchmarkingu. Analiza własnych metod post powania, dokonywanie pomiarów procesów oraz porównywanie tych danych z danymi pochodz cymi od partnerów benchmarkingu powinno si wspomaga komputerowo. Dlatego te w artykule przedstawiono propozycj zintegrowania metody benchmarkingu z korporacyjnymi systemami Business Intelligence. Dzi ki du emu zasi gowi zbierania danych systemy te mog dostarcza niezb dnej wiedzy, które procesy nale y zmienia oraz w jaki sposób, aby osi gn popraw. Bibliografia 1. Afauh A., Tucci Ch. L.: Biznes internetowy strategie i modele, Oficyna ekonomiczna, Kraków Celina M., Ziemba E.: Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kantardzic M.: Data Mining: Concepts, Models, Methods and Algorithms, John Wiley & Son,New York Thuraisingham B.: Web Data Mining and Applicationsin Business Intelligence and Counter-terrorism, Auerbach Publications, Bendell T., Boulter L.: Benchmarking, Wydawnictow Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.

10 124 Benchmarking w systemach Business Intelligence 6. Camp R. C.: Benchmarking: The Search for Industry Best Practice that Lead to Superior Performance, ASQC Quality Press, Milwaukee Muller R., Rupper P.: Process Reengineering, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław BENCHMARKING IN BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS Summary In this paper were presented the problems of optimization processes in enterprises. Later were discussed Benchmarking and Business Intelligence systems. Finally there was introduced a proposal to use Business Intelligence in supporting benchmarking. Keywords: Business Intelligence, process technologies, process optimization, benchmarking Katedra In ynierii Systemów Informacyjnych Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012. Hubert Obora

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012. Hubert Obora A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012 PODSTAWOWE PROBLEMY IMPLEMENTACJI ZASAD TQM W PRZEDSI BIORSTWIE 1. WST P Zasady zarz dzania jako ci ustalaj w prostej, zwartej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA WIEDZ

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA WIEDZ KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA WIEDZ EWA KROK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Niniejszy artykuł ma na celu zarysowanie kluczowych etapów zarz dzania wiedz i najbardziej istotnych działa w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH JAROSŁAW JANKOWSKI, KAMILA GRZ KO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI WST P Koncepcja klastrów, czyli relacji o

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ

STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ KAROLINA WO NICKA Streszczenie Celem niniejszej pracy jest prezentacja strategii przodownictwa kosztowego jak równie walka przedsi biorstw z konkurencj.

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XII Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ GRZEGORZ DROZDOWSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. MONIKA STOLARSKA Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER ALEKSANDRA RADZISZEWSKA Politechnika Cz stochowska Streszczenie W celu okre lenia czynników determinuj cych

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo